THUYẾT MINH TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2030

229 83 0
  • Loading ...
1/229 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/03/2019, 00:46

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG THUYẾT MINH TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2030 Bắc Giang, tháng 8/2017 THUYẾT MINH TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2030 CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG BẮC GIANG ĐƠN VỊ TƯ VẤN VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÔ THỊ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PGS.TS Lưu Đức Hải MỤC LỤC I PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Lý cần thiết xây dựng chương trình 1.2 Cơ sở lập Chương trình phát triển thị 1.3.1 Mục tiêu tổng quát 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.3.3 Phạm vi nghiên cứu đối tượng nghiên cứu II KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ 2.1 Khái quát thực trạng phát triển hệ thống đô thị tỉnh Bắc Giang 2.1.1 Thực trạng phát triển đô thị 9 2.1.2 Đánh giá thực trạng phân loại đô thị phân cấp quản lý hành chính: 15 2.1.3 Đánh giá trạng quy mô đô thị15 2.1.4 Đánh giá công tác thực quy hoạch, kế hoạch quản lý xây dựng phát triển đô thị 17 2.2 Đánh giá công tác lập quy hoạch xây dựng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển đô thị 23 2.2.1 Công tác lập Quy hoạch xây dựng nâng loại đô thị 23 2.2.2 Thực trạng công tác đầu tư xây dựng cơng trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật khung phục vụ phát triển hệ thống thị địa bàn tồn tỉnh Bắc Giang 24 2.2.3 Đánh giá chung 26 2.3 Tóm tắt số Chỉ tiêu Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Quyết định số 139/QĐUBND ngày 24/3/2014 27 2.3.1 Các dự báo phát triển 27 2.3.2 Định hướng quy hoạch hệ thống thị 28 28 2.3.3 Mơ hình tổ chức hệ thống thị tồn tỉnh III.CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2030 31 3.1 Quan điểm 31 3.2 Điều chỉnh tiêu dự báo dân số đô thị định hướng phát triển hệ thống đô thị UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Quyết định số 139/QĐ - UBND ngày 24/3/2014 32 3.2.1 Điều chỉnh dự báo dân số đô thị 32 3.2.2 Điều chỉnh định hướng phát triển số đô thị 33 3.3 Danh mục, lộ trình phát triển hệ thống thị nâng loại thị tồn tỉnh Chương trình ưu tiên giai đoạn đầu35 3.3.1 Danh mục, lộ trình phát triển hệ thống thị nâng loại thị tồn tỉnh 35 3.3.2 Chương trình ưu tiên giai đoạn đầu (năm 2017-2020) 41 3.3 Cụ thể hóa kế hoạch phát triển thị 50 3.3.1 Kế hoạch phát triển Thành phố Bắc Giang vùng mở rộng 50 3.3.2 Kế hoạch phát triển Thị xã Hiệp Hòa 53 3.3.3 Kế hoạch phát triển huyện Việt Yên 55 3.3.4 Kế hoạch phát triển huyện Yên Dũng 58 3.3.5 Kế hoạch phát triển huyện Lạng Giang 62 3.3.6 Kế hoạch phát triển huyện Tân Yên 65 3.3.7 Huyện Yên Thế 70 3.3.8 Kế hoạch phát triển huyện Lục Nam 74 3.3.9 Kế hoạch phát triển Huyện Lục Ngạn 78 3.3.10 Kế hoạch phát triển Huyện Sơn Động 80 3.4 Các tiêu phát triển đô thị cần đạt giai đoạn 83 3.4.1 Giai đoạn 2017-202083 3.4.2 Giai đoạn năm 2021-2025 84 3.4.3 Giai đoạn năm 2026-2030 85 3.5 Danh mục ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng khung cơng trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển đô thị 87 3.5.1 Giao thông 87 3.5.2 Cấp điện 89 3.5.3 Cấp nước 90 3.5.4 Thoát nước thải, chất thải rắn nghĩa trang 91 IV TỔNG HỢP NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ 92 V GIẢI PHÁT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 93 5.1 Giải pháp quản lý phát triển hệ thống đô thị93 5.2 Giải pháp vốn đầu tư chế sách thu hút vốn đầu tư 95 5.3 Các giải pháp khác 97 5.3.1 Giải pháp nâng cao lực quản lý phát triển đô thị 5.3.2 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN 97 99 VII KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ PHỤ LỤC 97 101 103 THUYẾT MINH TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ TỈNH BẮC GIANG GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030 I PHẦN MỞ ĐẦU I.1 Lý cần thiết xây dựng chương trình Bắc Giang tỉnh Trung du miền núi phía Bắc Việt Nam, có diện tích tự nhiên rộng 3.895,5km2, dân số toàn tỉnh năm 2016 1.657.600 người, dân số thị 244.400 người đạt tỷ lệ 14,74% dân số nông thôn 1.413.200 người, chiếm 85,26% Trong năm qua, tỉnh Bắc Giang đạt nhiều thành tựu lĩnh vực phát triển đô thị xây dựng khu dân cư mở rộng không gian khu vực nội thị số đô thị, xây dựng cơng trình cộng cộng, xanh cơng viên, cải tạo chỉnh trang thị, nhờ số thị đạt tiêu chí để nâng loại đô thị theo Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 Chính phủ phân loại thị cụ thể TP Bắc Giang từ đô thị loại III lên đô thị loại II, thị trấn Thắng (huyện Hiệp Hòa), thị trấn Chũ (huyện Lục Ngạn) từ đô thị loại lên đô thị loại IV, trung tâm cụm xã Mỏ Trạng, thị tứ Kim công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại 5; Tỉnh trọng xây dựng hệ thống giao thông liên vùng tạo thuận lợi để tỉnh Bắc Giang kết nối với tỉnh vùng Thủ Vùng Trung du miền núi phía Bắc, thúc đẩy giao lưu phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh - quốc phòng, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội Bên cạnh kết đạt được, việc phát triển thị nhiều hạn chế hạ tầng khung giao thông kết nối nội tỉnh chưa thật hoàn chỉnh, mật độ thấp nên số thị thị huyện miền núi chưa thể phát triển theo tiến độ quy hoạch đề ra; nhiều khu dân cư cũ sở hạ tầng chưa đồng bộ, thị thiếu động lực phát triển; Đối chiếu với Nghị số: 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 05 năm 2016 Uỷ Ban thường vụ Quốc Hội phân loại thị số thị tỉnh Bắc Giang có tiêu chí thiếu yếu so với yêu cầu, tập trung vào tiêu chí sở hạ tầng cấp nước sạch, thoát nước thải, xử lý nước thải chất thải rắn, tỷ lệ xanh/người, chất lượng cơng trình cơng cộng, số lượng cơng trình văn hóa thể thao, quy mô dân số, mật độ đường giao thông khu vực nội thị có độ rộng lòng đường xe chạy ≥7,5m, mật độ hệ thống cống nước, số lượng khơng gian công cộng đô thị Do thiếu nguồn lực đầu tư nên việc triển khai lộ trình nâng loại đô thị theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020 Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 UBND Tỉnh Bắc Giang phê duyệt Quyết định số 139/QĐ - UBND ngày 24 tháng năm 2014 chậm so với mục tiêu đề Nhằm thực “Nghị số: 138-NQ/TU ngày 01 tháng năm 2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang đẩy mạnh phát triển đô thị địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, Kế hoạch số: 235/KH UBND ngày 27/10/2016 UBND tỉnh Bắc Giang thực Nghị Quyết số: 138-NQ/TU ngày 01 tháng năm 2016 Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Giang “về đẩy mạnh phát triển đô thị địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” giai đoạn 2016 – 2020 mục tiêu phát triển hệ thống đô thị bền vững; đồng thời thực tốt Chương trình phát triển thị quốc gia Chính phủ, đảm bảo phát triển trọng tâm, trọng điểm, tạo liên kết thống quy hoạch ngành, đô thị với nơng thơn phạm vi tồn tỉnh; đồng thời đề kế hoạch xây dựng nâng cao chất lượng thị, cần phải tiến hành lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 I.2 Cơ sở lập Chương trình phát triển thị - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014 - Luật Quy hoạch đô thị Việt Nam số 30/2009/QH12 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2009 - Nghị số: 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 05 năm 2016 Uỷ Ban thường vụ Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phân loại đô thị - Nghị số: 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 05 năm 2016 Uỷ Ban thường vụ Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tiêu chuẩn đơn vị hành phân loại đơn vị hành - Quyết định số: 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050; - Quyết định số: 758/QĐ-TTg ngày 08/6/2009 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020; - Quyết định số: 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020; - Quyết định số 2623QĐ-TTg ngày 31/12/2013 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “ Phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020” - Quyết định số: 768/QĐ-TTg ngày 06 tháng 05 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Vùng Thủ Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050; - Quyết định số: 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh thời kỳ 2011- 2020 tầm nhìn đến năm 2050; - Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/8/2016 Thủ tướng Chính phủ tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ xã hội đô thị đảm bảo an sinh xã hội - Nghị định số:11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 Chính phủ “về quản lý đầu tư phát triển thị” - Thông tư số: 12/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 08 năm 2014 Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập, thẩm định phê duyệt chương trình phát triển thị - Nghị số:138-NQ/TU ngày 01 tháng năm 2016 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang “về đẩy mạnh phát triển đô thị địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” - Nghị số: 113-NQ/TU ngày 22/7/2016 Ban chấp hành Đảng tỉnh Bắc Giang “về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2030” - Nghị số: 12/NQ-HĐND ngày 10 tháng năm 2015 hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang thông qua “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035” (Hợp phần I: Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110Kv) - Quyết định số: 269/QĐ- TTg ngày 2/3/2015 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; - Quyết định số: 139/QĐ - UBND ngày 24/3/2014 UBND tỉnh Bắc Giang việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 - Kế hoạch số: 235/KH - UBND ngày 27/10/2016 UBND tỉnh Bắc Giang thực Nghị Quyết số: 138-NQ/TU ngày 01 tháng năm 2016 Ban Thường vụ tỉnh ủy Bắc Giang “về đẩy mạnh phát triển đô thị địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” giai đoạn 2016 - 2020 - Quyết định số: 608/QĐ- UBND ngày 27/4/2016 UBND tỉnh Bắc Giang việc phê duyệt Đề cương lập Chương trình phát triển thị tồn tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 - Các quy hoạch ngành có liên quan - Quy hoạch chung thị địa bàn tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch phát triển đô thị địa bàn Huyện Thành phố Bắc Giang 1.3 Mục tiêu chương trình 1.3.1 Mục tiêu tổng quát - Xác định lộ trình phát triển hệ thống đô thị cho năm, 05 năm dài hạn đến năm 2030; phân công trách nhiệm cho tổ chức cá nhân, quan có liên quan đến việc phát triển đô thị - Làm sở để lập đề án nâng loại đô thị; Thành lập đô thị mới, lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị kế hoạch thực - Xây dựng kế hoạch huy động phân bổ nguồn lực phát triển hệ thống thị tồn tỉnh theo hướng tăng trưởng xanh, đồng sở hạ tầng, giữ gìn sắc văn hóa đặc trưng đô thị, bảo vệ môi trường sinh thái 1.3.2 Mục tiêu cụ thể - Giai đoạn 2017 - 2020: Cụ thể hóa định hướng Quy hoạch hệ thống thị tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, bước nâng cấp sở hạ tầng thị có phù hợp với khả huy động nguồn lực thực tế địa phương; Nâng cấp số đô thị thành lập số đô thị đủ điều kiện, mở rộng ranh giới hành số thị; Nâng tỷ lệ dân số thị tồn tỉnh đạt khoảng 22- 23%; Bước đầu xây dựng đô thị theo hướng tăng trưởng xanh - Giai đoạn 2021 - 2025: Xây dựng sở hạ tầng đô thị đạt tiêu chuẩn quy định “Nghị số:1210/2016/UBTVQH13 Phân loại đô thị”; Tiếp tục thực nâng cấp số đô thị thành lập số đô thị đủ điều kiện, mở rộng ranh giới hành số thị; Nâng tỷ lệ dân số thị tồn tỉnh đạt khoảng 35-38%; Tiếp tục xây dựng đô thị theo hướng tăng trưởng xanh - Giai đoạn 2026 - 2030: Hoàn chỉnh hệ thống đô thị phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang định hướng phát triển quy hoạch hệ thống đô thị Tỉnh; Nâng tỷ lệ dân số đô thị toàn tỉnh đạt khoảng 40-45% Tiếp tục xây dựng đô thị theo hướng tăng trưởng xanh 1.3.3 Phạm vi nghiên cứu đối tượng nghiên cứu a/ Phạm vi nghiên cứu: Toàn tỉnh Bắc Giang b/ Đối tượng nghiên cứu + Các tiêu phát triển kinh tế - xã hội - sở hạ tầng đô thị + Các cơng trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật khung tồn tỉnh gồm: hệ thống giao thơng, cơng trình cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, nghĩa trang, khu xử lý chất thải rắn II KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ * Tổng quan phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang Bắc Giang tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc Những năm gần Bắc Giang tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế cao, đời sống nhân dân bước cải thiện; an ninh trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, diện mạo đô thị nông thôn ngày thay đổi theo hướng văn minh đại Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm tỉnh (GRDP) năm 2016 đạt 10,4%, cao bình quân chung nước (GDP năm 2015 đạt 9,5%) Nâng mức bình quân GRDP tỉnh giai đoạn 2011-2016 lên 9,5%/năm Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, theo hướng CNH-HĐH: Cơng nghiệp - xây dựng ngày chiếm tỷ trọng cao; năm 2016, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng chiếm 41,5%; dịch vụ chiếm 34,9%; ngành nông, lâm nghiệp thủy sản chiếm 21,9%, giảm 1,3% so với năm 2015 Thuế SP trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 1,6% Tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 11,93% Tổng dân số toàn tỉnh năm 2016 1.657.600 người, chiếm gần 2,6% dân số nước Dân số độ tuổi lao động khoảng 1.036.067 người chiếm gần 63,1% tổng dân số Nguồn nhân lực làm việc ngành kinh tế tỉnh dồi chiếm tỷ lệ lớn tổng số lao động độ tuổi Mật độ dân số trung bình tồn tỉnh cao năm 2016 414,4 người/km2 cao nhiều so với trung bình nước (271 người/km 2) cao tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc * Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang năm 2016 II.1 Khái quát thực trạng phát triển hệ thống đô thị tỉnh Bắc Giang II.1.1.Thực trạng phát triển đô thị a/ Đánh giá tổng quan thực trạng phát triển đô thị Trong năm qua quan tâm Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, công tác quản lý xây dựng phát triển đô thị địa bàn tỉnh có bước phát triển rõ rệt, thị có quy hoạch chung xây dựng duyệt; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết bước triển khai làm sở để xây dựng lập dự án đầu tư phát triển đô thị, chỉnh trang đô thị; công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch dần vào nề nếp, nhiều đô thị làm tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, tạo mặt đô thị ngày khang trang, xanh, đẹp, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương; Trên sở quy hoạch phát triển hệ thống đô thị tỉnh Bắc Giang UBND tỉnh phê duyệt, huyện, thành phố tiến hành lập điều chỉnh quy hoạch chung cho thị trấn, khu vực thành lập thị trấn; mở rộng, nâng cấp đô thị để đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt lâu dài Đến nay, địa bàn tỉnh có 17 thị đó: 01 thị loại II TP Bắc Giang; 02 đô thị loại IV Chũ (huyện Lục Ngạn), thị trấn Thắng (huyện Hiệp Hòa); 14 thị loại V 02 đô thị công nhận đô thị loại V (phố Kim, huyện Lục Ngạn) Mỏ Trọng (Huyện Yên Thế) Trong đô thị tỉnh Thành phố Bắc Giang thị loại II trung tâm trị- kinh tế- văn hóa - xã hội – khoa học ký thuật tỉnh đồng thời xác định có vai trò đô thị cửa ngõ xuất nhập khẩu, trung tâm tiếp vận trung chuyển hàng hóa Vùng Thủ Hà Nội với cửa quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn); đầu mối kinh doanh - thương mại quan trọng Vùng với tỉnh Đông Bắc Vùng Trung du Miền núi phía Bắc Phát triển khu vực trung chuyển đầu mối, cảng cạn/trung tâm logistics điểm giao thoa 02 hành lang kinh tế tuyến thương mại liên vùng Hình thành trung tâm logistics cấp Vùng; tập trung phát triển trường cao đẳng đào tạo nghề Thị trấn Chũ huyện Lục Ngạn trung tâm tổng hợp Huyện đồng thời có vai trò thị động lực trung tâm kinh tế tiểu vùng phía Đơng vùng nơng lâm nghiêp, trồng ăn trái đặc sản lớn tỉnh Bắc Giang; Thị trấn Thắng trung tâm tổng hợp huyện Hiệp Hòa đồng thời có vai trò trung tâm kinh tế tiểu vùng phía Tây, 02 thị có tác động điều phối lan tỏa ảnh hưởng đến vùng đô thị nơng thơn Thị trấn Bích Động, trung tâm tổng hợp huyện Việt Yên thị trấn Nếnh nằm vùng có hệ thống giao thơng quốc gia vùng phát triển (gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy), vùng tập trung khu cơng nghiệp lớn tỉnh, có vai trò thị dịch vụ thương mại - cơng nghiệp phía Tây Nam tỉnh 02 tiểu vùng Các thị huyện lỵ khác có chức trung tâm tổng hợp huyện có vai trò động lực phát triển kinh tế tồn huyện Các thị trấn thuộc huyện hầu hết đô thị dịch vụ thương mại - tiểu thủ công nghiệp dịch vụ phát nông nghiệp Một số đô thị huyện lỵ xây dựng khoảng 17 năm trở lại có tốc độ phát triển nhanh thị trấn Cao Thượng, thị trấn Đồi Ngơ, Vơi, có diện mạo đô thị khang trang, sầm uất Đặc biệt thành phố Bắc Giang ngày mở rộng, sở hạ tầng đầu tư đồng bộ, chất lượng dịch vụ đô thị ngày nâng cao đô thị khác tỉnh bước thực xây dựng kết hợp cải tạo nâng cấp khu trung tâm, xây dựng trụ sở quan hành chính, khu dân cư mới, cải tạo chỉnh trang khu dân cư hữu thị trấn Thắng, thị trấn Chũ, thị trấn Đồi Ngô, thị trấn Neo, thị trấn Vơi để đáp ứng vai trò trung tâm trị - kinh tế huyện Các đô thị ưu tiên phát triển sở hạ tầng kỹ thuật với việc xây dựng tuyến đường giao thơng, nâng cấp mở rộng nhựa hóa, bê tơng hóa đường giao thơng nội thị, lát hè, trồng xanh, đèn chiếu sáng, xây dựng hệ thống thoát nước, cấp nước, thu gom xử lý rác thải, quản lý xây dựng đô thị Thu hút đầu tư dự án khu dân cư mới, cơng trình cơng cộng phục vụ người dân Một số đô thị dịch vụ thương mại - cơng nghiệp có tốc độ xây dựng nhanh năm gần thị trấn Nếnh, Đồi Ngơ góp phần hình thành mạng lưới dịch vụ thương mại thúc đẩy khu vực nông thôn phát triển Tuy nhiên phát triển thị số hạn chế như: phân bố đô thị chưa đồng đều, mật độ thị tồn tỉnh 4,34 thị/1000km 2, cao so với trung bình nước số lượng thị tập trung phần lớn khu vực phía Tây (vùng đồng bằng), gồm TP Bắc Giang, H Tân Yên, Việt n, n Dũng, Lạng Giang, Vùng phía Đơng có địa hình đồi núi phức tạp, hệ thống giao thơng nên số lượng thị Các tiểu vùng phía Bắc phía Đơng H Lục Ngạn, phía Đơng Nam H Lục Nam, Sơn Động thiếu điểm đô thị trung tâm cung cấp dịch vụ cần thiết phục vụ dân cư phát triển nông lâm nghiệp 10 * Là đô thị trực thuộc tỉnh, trung tâm tổng hợp cấp tỉnh; đô thị trực thuộc thành phố trực thuộc trung ương * Là đô thị thuộc tỉnh, trung tâm chuyên ngành cấp tỉnh, trung tâm tổng hợp cấp huyện I.2 II III 3,75 Kinh tế xã hội Dư Đủ ≥ 0,7 Thu nhập bình quân đầu người năm so với nước (lần) 0,5 Tỷ CN, DV tăng NN giảm theo mục tiêu đề Chuyển dịch cấu kinh tế Tỷ CN, XD tăng DV tăng NN giảm theo mục tiêu đề ≥ 5,5 Mức tăng trưởng kinh tế trung bình năm gần (%) ≤ 7,5 Tỷ lệ hộ nghèo (%) 10 ≥ 1,2 Tỷ lệ tăng dân số hàng năm (%) 0,8 Quy mô dân số tồn thị Từ 4.000 người đến Dân số tồn thị (người); Hải đảo tỉnh bắng 50% 50.000 người: tối thiểu đạt 6,0 điểm, tối đa đạt Dân số nội thị ( người) 8,0 điểm Mật độ dân số Mật độ dân số tồn thị (người/km2) ≥ 1.200 Cân đối thu chi ngân sách 215 11,25-15 1,5 2,25 * Là đô thị thuộc huyện, trung tâm dịch vụ thương mại, công nghiệp lượng 4,00 9,50 Đủ 1,50 0,37 Tỷ CN, DV tăng NN giảm theo mục tiêu đề 0,00 13,71 48,6% 1,4% 3,00 2,25 1,5 1,5 2,25 6-8 6,0 4000 4,5-6 1,5 1400 5,50 1,5 IV Mật độ dân số khu nội thị (người/km2) Tỷ lệ lao động phi nơng nghiệp Tỷ lệ lao động phi nơng nghiệp tồn đô thị (%) Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thị (%) V A A.1 Cơ sở hạ tầng kiến trúc, cảnh quan đô thị Cơ sở hạ tầng kiến trúc, cảnh quan Nội thị Hạ tầng xã hội Nhà 1.1 Diện tích sàn nhà bình quân (m2 sàn/ người) 1.2 Tỷ lệ nhà kiên cố, kiên cố, bán kiên cố (%) Cơng trình cơng cộng cấp thị 2.1 Chỉ tiêu đất dân dụng (m2/người) 2.2 Đất xây dựng cơng trình dịch vụ cơng cộng thị (m2/người) 2.3 Đất xây dựng CTCC cấp khu (m2/người) 2.4 2.5 2.6 2.7 1.000 ≥ 4.000 3.000 Cơ sở y tế (TT y tế chuyên sâu; bệnh viện đa khoa - chuyên khoa cấp) (giường/1000 dân) Cơ sở giáo dục, đào tạo (đại học, cao đẳng, trung học, dạy nghề) (cơ sở) Cơng trình văn hố (Nhà hát, rạp chiếu phim, bảo tàng, nhà văn hố) (cơng trình) Trung tâm TDTT (sân vận động, nhà thi đấu, câu lạc bộ) (cơng trình) Từ 55% đến 65%; tối thiểu đạt 4,5 điểm, tối đa đạt điểm ≥ 29 26,5 ≥ 90 85 78 61 ≥ 3,5 ≥ 1,5 ≥ 2,8 2,4 ≥2 ≥2 ≥2 216 4,5 3,5 4,5-6 1,5 4,5 3,5 45-60 36-48 7,5-10 1-2 0,75 0,75 6-8 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 3500 4,0 5,0 5,0 60,8% 47 52 42,05 30,1 6,3 1 439,9 5,25 2,5 1,70 0,0 1,39 0,75 0,75 1,00 2.8 A.2 1.1 1.2 1.3 Cơng trình Thương mại - dịch vụ (chợ, siêu thị, cửa hàng bách hóa (Cơng trình) Hạ tầng kỹ thuật Hệ thống giao thơng Đầu mối giao thông (Cảng hàng không - sân bay, ga đường sắt, cảng, đường thuỷ, bến xe khách) (Cấp) Tỷ lệ đất giao thông khu vực nội thị so với đất xây dựng khu vực nội thị (%) Mật độ đường khu vực nội thị (tính đến đường có chiều rộng đường đỏ ≥ 11,5m) (km/km2) 1.4 Diện tích đất giao thơng/dân số nội thị (m2/người) 1.5 Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng (%) 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 ≥2 Vùng liên huyện 0,75 10,5-14 4,5-6 Huyện 1,5 Huyện 1,5 ≥ 16 11 ≥8 0,75 1,4 0,00 0,75 0,00 ≥7 ≥2 1 0,75 0,75 2,25-3 0,75 0,75 0,75 2,25-3 0,75 1,5 1,5-2 0,75 15 354 2,75 85 0,75 86 110 1,00 97% 21,00 Hệ thống cấp điện Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt (kwh/ng/năm) Tỷ lệ đường phố khu vực nội thị chiếu sáng (%) Tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ xóm chiếu sáng (%) Hệ thống cấp nước Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt khu vực nội thị (lít/người/ngày.đêm) Tỷ lệ dân số khu vực nội thị cấp nước (%) Hệ thống thơng tin, bưu viễn thông Số thuê bao internet băng rộng di động cố định(STB internet/100 dân) ≥ 350 250 >90 80 ≥ 70 50 ≥ 100 80 ≥ 95 80 ≥ 20 15 217 0,75 11,25 3,50 4.2 Tỷ lệ phủ sóng thơng tin dân số A.3 Nhóm tiêu chuẩn vệ sinh mơi trường Hệ thống nước chống ngập úng 1.1 Mật độ đường cống thoát nước (km/km2) 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Tỷ lệ khu vực ngập úng có giải pháp phòng chống, giảm ngập úng Các tiêu chuẩn thu gom, xử lý nước thải, chất thải Tỷ lệ chất thải nguy hại xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy (%) Tỷ lệ nước thải đô thị xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật(%) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt thu gom (%) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt xử lý khu chôn lấp hợp vệ sinh nhà máy đốt, nhà máy chế biến rác thải (%) Tỷ lệ chất thải y tế xử lý, tiêu hủy, chơn lấp an tồn sau xử lý, tiêu hủy (%) Các tiêu chuẩn nhà tang lễ 3.1 Nhà tang lễ (cơ sở 3.2 Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng (%) 4.1 4.2 ≥ 90 85 ≥3 2,5 Đang triển khai Có giải pháp 100 6,55 0,75 Có giải pháp 0,75 3,75-5 ≥ 85 70 ≥ 15 10 ≥ 70 60 ≥ 65 0,75 0,75 0,75 4,00 ≥ 85 89 83 1 0,75 1,5-2 0,75 ≥ 90 0 0,75 0,00 0,75 60 ≥ 90 85 ≥1 Có dự án Có sách khuyến khích Các tiêu chuẩn xanh đô thị Đất xanh đô thị (m2/người) 0,75 10,5-14 2,25-3 1,5 0,75 3-4 1,5 ≥7 ≥4 218 0,00 1,80 6,2 1,8 A.4 Đất xanh công cộng khu vực nội thị (m2/người) Kiến trúc, cảnh quan đô thị Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị (quy chế) Tỷ lệ tuyến phố văn minh thị/ tổng số đường khu vực nội thị (%) Số lượng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị (dự án Số lượng không gian cơng cộng thị (khu) Cơng trình kiến trúc tiêu biểu (cấp) B B.1 Trường học Cơ sở vật chất văn hóa Chợ nơng thơn Nhà dân cư Tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật Giao Thơng 2,40 7,5-10 Đã có quy chế ban hành tối thiểu năm, thực tốt quy chế Đã có quy chế, ≥ 30 20 Có dự án Có quy hoạch chung thị phê duyệt ≥2 Có cơng trình cấp quốc gia Có cơng trình cấp tỉnh Cơ sở hạ tầng kiến trúc, cảnh quan Ngoại thị Tiêu chuẩn hạ tầng xã hội B.2 1,5 6,00 1,5 1,5 1,5 1,5 Đã có quy chế, 0 Có quy hoạch chung thị phê duyệt 1,5 1,50 Có cơng trình cấp tỉnh 1,5 1,5 9-12 ≥ 35 30 ≥ 30 25 ≥ 50 40 ≥ 50 40 0,75 0,75 0,75 0,75 ≥ 30 20 2,25 219 0,0 12,00 Khơng có ngoại thị 1 B.3 B.4 VII ≥ 75 65 0,75 Môi trường ≥ 30 20 1,5 Tiêu chuẩn kiến trúc, cảnh quan Quỹ đất nông nghiệp, vùng cảnh quan sinh thái phục hồi, bảo vệ Tổng cộng theo bảng điểm ≥ 60 50 1,5 75- 100 Điện Tiêu chuẩn vệ sinh môi trường PHỤ LỤC 10: BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ THỊ TRẤN TÂN DÂN HUYỆN YÊN DŨNG NĂM 2016 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 1210/2016/UBTVQH13 Mức quy định TT 72,05 Các tiêu đánh giá Hiện trạng TT Tân Dân Thang điểm Tiêu chuẩn (loại V) 220 T.đa-t.thiểu Tiêu chuẩn đạt Điểm I I.1 Vị trí, chức năng, vai trò, cấu trình độ phát triển kinh tế - xã hội Vị trí tính chất thị Là trung tâm hành trung tâm tổng hợp cấp huyện trung tâm chuyên ngành cấp huyện kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, đầu mối giao thơng, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện Dư Cân đối thu chi ngân sách Đủ ≥ 0,7 Thu nhập bình quân đầu người năm so với nước (lần) 0,5 Tỷ CN, DV tăng NN giảm theo mục tiêu đề Chuyển dịch cấu kinh tế Tỷ CN, XD tăng DV tăng NN giảm theo mục tiêu đề Mức tăng trưởng kinh tế trung bình năm gần (%) Tỷ lệ hộ nghèo (%) Tỷ lệ tăng dân số hàng năm (%) 5-3,75 3,75 3,75 Kinh tế xã hội 17,00 Là trung tâm chuyên ngành cấp huyện kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, đầu mối giao thơng, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cụm liên xã I.2 15-20 ≥ 5,5 ≤ 7,5 10 ≥ 1,2 11,25-15 1,5 2,25 3,75 13,25 Đủ 1,5 0,55 Tỷ CN, DV tăng NN giảm theo mục tiêu đề 2,25 6,7 10 1,1 1,50 3 2,25 1,5 1,5 221 Là trung tâm chuyên ngành cấp huyện kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, đầu mối giao thơng, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cụm liên xã 0,8 II Quy mô dân số tồn thị Dân số tồn thị (người); Hải đảo tỉnh bắng 50% Dân số nội thị ( người) III Mật độ dân số toàn đô thị (người/km2) Mật độ dân số khu nội thị (người/km2) ≥ 1.200 1.000 ≥ 4.000 3.000 Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp 6,0 6000 Từ 4.000 người đến 50.000 người: tối thiểu đạt 6,0 điểm, tối đa đạt 8,0 điểm Mật độ dân số IV 2,25 6-8 4,5-6 1,5 4,5 3,5 4,5-6 1,5 4,5 3,5 1234,0 3200 58,6% 1,5 3,50 4,5 4,5 Tỷ lệ lao động phi nơng nghiệp tồn thị (%) Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp nội thị (%) V Cơ sở hạ tầng kiến trúc, cảnh quan đô thị 45-60 44,00 A Cơ sở hạ tầng kiến trúc, cảnh quan Nội thị 36-48 32,0 Hạ tầng xã hội 7,5-10 7,5 1-2 0,75 0,75 6-8 0,75 A.1 Từ 55% đến 65%; tối thiểu đạt 4,5 điểm, tối đa đạt điểm Nhà 1.1 Diện tích sàn nhà bình quân (m2 sàn/ người) 1.2 Tỷ lệ nhà kiên cố, kiên cố, bán kiên cố (%) Công trình cơng cộng cấp thị 2.1 Chỉ tiêu đất dân dụng (m2/người) ≥ 29 26,5 ≥ 90 85 78 61 222 26,5 0,75 79,38 6,75 90,0 2.2 Đất xây dựng cơng trình dịch vụ cơng cộng đô thị (m2/người) 2.3 Đất xây dựng CTCC cấp khu (m2/người) 2.4 Cơ sở y tế (TT y tế chuyên sâu; bệnh viện đa khoa - chuyên khoa cấp) (giường/1000 dân) 2.5 2.6 2.7 2.8 A.2 1.1 1.2 1.3 Cơ sở giáo dục, đào tạo (đại học, cao đẳng, trung học, dạy nghề) (cơ sở) Cơng trình văn hoá (Nhà hát, rạp chiếu phim, bảo tàng, nhà văn hố) (cơng trình) Trung tâm TDTT (sân vận động, nhà thi đấu, câu lạc bộ) (cơng trình) Cơng trình Thương mại - dịch vụ (chợ, siêu thị, cửa hàng bách hóa (Cơng trình) Hạ tầng kỹ thuật Hệ thống giao thông Đầu mối giao thông (Cảng hàng không - sân bay, ga đường sắt, cảng, đường thuỷ, bến xe khách) (Cấp) Tỷ lệ đất giao thông khu vực nội thị so với đất xây dựng khu vực nội thị (%) Mật độ đường khu vực nội thị (tính đến đường có chiều rộng đường đỏ ≥ 11,5m) (km/km2) 1.4 Diện tích đất giao thơng/ dân số nội thị (m2/người) 1.5 Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng (%) ≥ 3,5 ≥ 1,5 ≥ 2,8 0,75 2,4 ≥2 ≥2 ≥2 ≥2 Vùng liên huyện 4,20 1,0 0,75 2,21 0,75 0 0,75 Vùng liên huyện 10,00 5,00 2,00 0,75 18,6 0,75 5,4 0,75 0,75 15,6 1 0,75 0,75 0,75 0,75 10,5-14 4,5-6 1,5 ≥ 16 11 ≥8 ≥7 ≥2 223 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 Hệ thống cấp điện Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt (kwh/ng/năm) Tỷ lệ đường phố khu vực nội thị chiếu sáng (%) Tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ xóm chiếu sáng (%) Hệ thống cấp nước Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt khu vực nội thị (lít/người/ngày.đêm) Tỷ lệ dân số khu vực nội thị cấp nước (%) ≥ 350 250 >90 80 ≥ 70 50 0,75 0,75 0,75 2,25-3 0,75 1,5 ≥ 100 80 ≥ 95 80 Hệ thống thông tin, bưu viễn thơng 4.1 Số th bao internet băng rộng di động cố định(STB internet/100 dân) 4.2 Tỷ lệ phủ sóng thơng tin dân số A.3 Nhóm tiêu chuẩn vệ sinh môi trường 2,25-3 Mật độ đường cống nước (km/km2) 1.2 Tỷ lệ khu vực ngập úng có giải pháp phòng chống, giảm ngập úng Các tiêu chuẩn thu gom, xử lý nước thải, chất thải 467,6 50 117 100% 1,5-2 ≥ 20 15 ≥ 90 85 0,75 0,75 40,00 100 10,5-14 0,00 2,5 2,25-3 1,5 Đang triển khai Có giải pháp 0,75 Hệ thống nước chống ngập úng 1.1 1,00 ≥3 3,75-5 224 4,75 2.1 Tỷ lệ chất thải nguy hại xử lý, tiêu hủy, chơn lấp an tồn sau xử lý, tiêu hủy (%) ≥ 85 70 0,75 2.2 Tỷ lệ nước thải đô thị xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật(%) ≥ 15 10 0,75 2.3 Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt thu gom (%) ≥ 70 60 0,75 2.4 Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt xử lý khu chôn lấp hợp vệ sinh nhà máy đốt, nhà máy chế biến rác thải (%) ≥ 65 60 2.5 Tỷ lệ chất thải y tế xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy (%) 34,6 100 0,75 60 0,75 ≥ 90 100 85 0,75 Các tiêu chuẩn nhà tang lễ 3.1 Nhà tang lễ (cơ sở 3.2 Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng (%) 90 1,5-2 ≥1 Có dự án 0,75 Có sách khuyến khích Các tiêu chuẩn xanh đô thị 4.1 Đất xanh đô thị (m2/người) 4.2 Đất xanh công cộng khu vực nội thị (m2/người) A.4 Kiến trúc, cảnh quan đô thị Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị (quy chế) ≥7 ≥4 Đã có quy chế ban hành tối thiểu năm, thực tốt quy chế 225 0,75 3-4 1,5 1,5 7,5-10 0,75 Có sách khuyến khích 0,75 3,50 6,60 4,7 1,5 5,50 Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị/ tổng số đường khu vực nội thị (%) Số lượng dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị (dự án Số lượng không gian công cộng thị (khu) Cơng trình kiến trúc tiêu biểu (cấp) Đã có quy chế, 1,5 ≥ 30 1,5 20 Có dự án Có quy hoạch chung thị phê duyệt ≥2 Có cơng trình cấp quốc gia Có cơng trình cấp tỉnh B B.1 Cơ sở hạ tầng kiến trúc, cảnh quan Ngoại thị Trường học Cơ sở vật chất văn hóa Chợ nơng thơn Nhà dân cư 1 Có cơng trình cấp tỉnh 1,5 1,5 9-12 12,00 ≥ 35 30 ≥ 30 25 ≥ 50 40 ≥ 50 40 0,75 0,75 0,75 0,75 ≥ 30 20 ≥ 75 65 2,25 0,75 ≥ 30 2 1 Tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật Giao Thơng Điện B.3 1,5 Có quy hoạch chung đô thị phê duyệt 1,50 Tiêu chuẩn hạ tầng xã hội B.2 1,5 Đã có quy chế, Tiêu chuẩn vệ sinh môi trường Môi trường 226 B.4 VII Tiêu chuẩn kiến trúc, cảnh quan Quỹ đất nông nghiệp, vùng cảnh quan sinh thái phục hồi, bảo vệ Tổng cộng theo bảng điểm 20 1,5 ≥ 60 50 1,5 75- 100 75,750 PHỤ LỤC: PHẦN D STT Chỉ tiêu Tỷ lệ đô thị hóa tồn tỉnh đạt Diện tích sàn nhà bình qn thị Tỷ lệ nhà chung cư tổng số nhà tăng thêm đô thị đạt Nhà cho hộ nghèo Nhà công nhân Nhà cho đối tượng xã hội khác Tỷ lệ nhà kiên cố đạt (%) Tỷ lệ đất giao thơng so với diện tích đất xây dựng thị đô thị loại II đạt (%) Tỷ lệ đất giao thơng so với diện tích đất xây dựng đô thị đô Năm 2017 15,2 24,3 227 Năm 2018 16,5 25 Năm 2019 18,7 26 Năm 2020 22% đạt ≥27 m2/người 15% 78,6 16 80 16,5 82 17,2 250.000m2 179.000m2 40.000m2 85 - 90% 18-20% 12 13 14 15-17% 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 thị loại IV đạt (%) Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích đất xây dựng thị thị loại V đạt (%) Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đáp ứng nhu cầu đô thị loại II đạt (%) Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đáp ứng nhu cầu đô thị loại IV, V đạt (%) Tiêu chuẩn cấp nước đô thị loại II đạt (lít/ người/ngày đêm) Tiêu chuẩn cấp nước thị loại IV, V đạt (lít/ người/ngày đêm) Tỷ lệ hộ dân cấp nước hợp vệ sinh đô thị loại II đạt (%) Tỷ lệ hộ dân cấp nước hợp vệ sinh: đô thị loại IV, V đạt (%) Tỷ lệ bao phủ hệ thống thoát nước đạt (%) Tỷ lệ nước thải đô thị thu gom xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật đô thị đạt (%) Các sở sản xuất áp dụng công nghệ trang bị thiết bị giảm ô nhiễm đạt (%) Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước đô thị từ loại II đến loại IV đạt (%) Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước đô thị V đạt (%) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị, khu công nghiệp thu gom xử lý đạt (%) Tỷ lệ chất thải rắn y tế nguy hại thu gom xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường (%) Tỷ lệ chiếu sáng đường phố khu nhà ở, ngõ xóm thị loại II đạt (%) Tỷ lệ chiếu sáng đường phố khu nhà ở, ngõ xóm thị loại IV, V, đạt (%) 10 11 12 13-14% 10 11,5 12,7 14 - 16% 0,5 -1 1-2 1,5-3 - 4% 125 130 130 90 95 100 100 100 100 100% 80 80 85 80 - 85% 40 50 65 60 - 70% 40 50 60 60% 100 100 100 100% < 23% < 21% < 20% < 18% < 25% < 24% < 23% < 22% 65 75 85 95% 100 100 100 100% 100 100 100 100% 75% chiều dài tuyến đường 60% chiều dài đường khu nhà ở, 228 80% chiều dài tuyến đường 65% chiều dài đường khu nhà ở, 85% chiều dài tuyến đường 70% chiều dài đường khu nhà ở, 120 - 130lít/ người/ngày đêm 80- ≥100lít/ người/ngày đêm 90% chiều dài tuyến đường 80% chiều dài đường khu nhà ở, ngõ xóm 26 27 28 29 30 31 Đất xanh đô thị, đô thị II đạt (m2/người) Đất xanh đô thị, đô thị IV đạt (m2/người) Đất xanh đô thị, đô thị V đạt (m2/người) Đất xây dựng cơng trình dịch vụ cơng cộng đô thị đô thị loại II (m2/người) Đất xây dựng cơng trình dịch vụ cơng cộng thị đô thị loại IV (m2/người) Đất xây dựng cơng trình dịch vụ cơng cộng thị đô thị loại V (m2/người) 32 Tỷ lệ giường bệnh đạt 33 34 35 36 37 38 Tỷ lệ phường, thị trấn có trạm y tế (%) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia bậc mầm non Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia bậc tiểu học Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia bậc Trung học sở Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia bậc Trung học phổ thơng Tỷ lệ huyện, thành phố có Trung tâm Văn hóa - Thơng tin (%) Tỷ lệ số phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Thơng tin (%) Tỷ lệ khu phố, cụm dân cư có Nhà sinh hoạt văn hóa, sân luyện thể thao (%) 39 40 ngõ xóm chiếu sáng 16 229 ngõ xóm chiếu sáng 16,5 2,5 ngõ xóm chiếu sáng 17 chiếu sáng 18m2/người m2/người - m2/người 4,5 ≥5m2/người 3,5 ≥4m2/người 2,5 3,5 ≥ 3,5m2/người 100 100 100 100 100 100 25giường bệnh/10.000 dân; 100% 88,5% 97,7%, 88,8%, 75,5% 100% 100 100 100 100% 85 90 95 100% ...THUYẾT MINH TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐƠ THỊ TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2030 CHỦ ĐẦU TƯ SỞ XÂY DỰNG BẮC GIANG ĐƠN VỊ TƯ VẤN VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÔ THỊ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG PGS.TS... phát triển đô thị thị trấn Vôi, thị trấn Cao Thượng, TP Bắc Giang ; 03 đô thị lập đề án nâng loại đô thị thành phố Bắc Giang, thị trấn Thắng, thị trấn Chũ; 02 đô thị lập đề án UBND tỉnh Bắc Giang. .. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ * Tổng quan phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang Bắc Giang tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc Những năm gần Bắc Giang tỉnh có tốc độ phát triển kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT MINH TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2030, THUYẾT MINH TỔNG HỢP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2030

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn