BIỆN PHÁP QUẢN lý HĐGDNGLL của học SINH dân tộc TRƯỜNG PHỔ THÔNG dân tộc nội TRÚ HUYỆN lạc THỦY, TỈNH hòa BÌNH

46 22 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/03/2019, 21:45

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HĐGDNGLL CỦA HỌC SINH DÂN TỘC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN LẠC THỦY, TỈNH HỊA BÌNH - Các ngun tắc đề xuất biện pháp * Nguyên tắc đảm bảo tính mục tiêu Mục tiêu giáo dục dân tộc thực hoá nội dung HĐGDNGLL Nói cách khác xây dựng nội dung hoạt động phải vào mục tiêu cấp học Mục tiêu giáo dục đề cập đến phát triển toàn diện Khi xây dựng nội dung hoạt động cần ý mặt giáo dục: giáo dục đạo đức, trí dục, thể dục, thẩm mỹ lao động đồng thời dựa vào nội dung có tính thời đại hồ bình, dân số, ma t, đói nghèo, dịch bệnh, sống làm việc theo pháp luật, an tồn giao thơng Vậy xây dựng xếp nội dung hoạt động theo mục tiêu cấp học người quản lý cần phải cập nhật thông tin mới, thường xuyên để có đạo cụ thể hoạt động * Nguyên tắc đảm bảo phù hợp với đặc điểm học sinh dân tộc Các hoạt động phải phù hợp với học sinh dân tộc giữ sắc dân tộc Mường Đồng chí Đỗ Mười- nguyên Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu hội nghị cán cấp cao; “Để văn hóa dân tộc, sắc dân tộc hết” Do đó, việc gìn giữ, phát triển văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam nhiệm vụ quan, tổ chức làm công tác văn hóa mà nhiệm vụ tồn xã hội * Nguyên tắc đảm bảo phát triển tính tích cực, độc lập sáng tạo học sinh dân tộc giúp đỡ giáo viên Các biện pháp quản lý HĐGDNGLL cần phải đảm bảo thu hút tất học sinh tham gia Đối với học sinh dân tộc nguyên tắc quán triệt trình tổ chức hoạt động, phải thể từ bước chuẩn bị hoạt động đến bước tiến hành hoạt động sau bước đánh giá kết hoạt động Trong hoạt động học sinh phải giữ vai trò chủ thể, học sinh tự thực hiện, giải tình nảy sinh, có cố vấn giáo viên Học sinh phải thực phát huy khả mình, bày tỏ quan điểm sáng kiến nhằm giúp cho hoạt động tập thể đạt hiệu khẳng định tính chủ thể hoạt động * Nguyên tắc đảm bảo tính thống dạy học tổ chức hoạt động giáo dục Quá trình giáo dục trình dạy học phận trình sư phạm tổng thể Quá trình giáo dục, ngồi việc hình thành cho học sinh có thái độ ứng xử đắn quan hệ giao tiếp hàng ngày, có ý thức, niềm tin, phải tạo sở để học sinh bổ sung hoàn thiện kiến thức học lớp Trong trình dạy học truyền thụ cho học sinh tri thức có hệ thống, phải giáo dục nhân cách cho em * Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi Trong tất biện pháp quản lý đưa tính đến điều kiện hồn cảnh mơi trường khách quan, chủ quan nhà trường điều kiện năm khả áp dụng thực tế Thơng qua khảo sát thăm dò ý kiến đối tượng biện pháp chưa có điều kiện thực xếp thứ hạng ưu tiên thấp bị loại bỏ - Các biện pháp quản lý HĐGDNGLL học sinh dân tộc trường PTDTNT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình - Tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQL, GV HS HĐGDNGLL * Mục tiêu thực HĐGDNGLL nội dung quan trọng việc giáo dục - đào tạo học sinh dân tộc Chính vậy, việc tun truyền nâng cao nhận thức cho CBQL, CBĐ, GVCN vị trí, vai trò, lý luận kĩ liên quan đến HĐGDNGLL cần thiết Họ lực lượng tuyên truyền vận động lực lượng giáo dục nhà trường Đoàn niên, GVCN đặc biệt hội cha mẹ học sinh tham gia tổ chức Có HĐGDNGLL nhận ủng hộ, giúp đỡ tạo điều kiện thời gian, kinh phí, động viên tinh thần tổ chức xã hội, cha mẹ học sinh để chất lượng ngày tốt CBQL, CBĐ, GVCN nhận thức vị trí vai trò tác dụng HĐGDNGLL việc bồi dưỡng kiến thức lí luận kĩ liên quan đến hoạt động trở nên dễ dàng, thuận tiện hiệu * Nội dung cách thực Đối với CBQL Việc bồi dưỡng nâng cao nhận thức trình độ chuyên môn, lực quản lý đội ngũ CBQL điều kiện cần thiết Đa số cán quản lý trường đào tạo có chun mơn, nghiệp vụ, số quản lý chủ yếu dựa kinh nghiệm cá nhân trình công tác, số CBQL không bồi dưỡng khoa học nghiệp vụ quản lý Sau số giải pháp để nâng cao hiệu quản lý cho đội ngũ CBQL nhà trường Cần tăng cường tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề, kiến thức khoa học trình độ nghiệp vụ quản lý cho CBQL, đặc biệt cán trẻ Thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ CBQL quan điểm tư tưởng đường lối, sách Đảng, Nhà nước, chiến lược phát triển giáo dục Trên sở đội ngũ có đủ tiềm lực quản lý phẩm chất cần thiết để lãnh đạo, điều hành nhà trường cơng tác HĐGDNGLL nói riêng Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá đội ngũ CBQL sở theo chuẩn đánh giá chức nghề nghiệp, tập trung tiêu chí mức độ, hiệu chức quản lý * Đối với CBĐ – GVCN - GVBM Triển khai đầy đủ nghiêm túc điều lệ trường PT nhiệm vụ năm học BGD&ĐT đến tồn thể CBĐ - GVCN nói riêng giáo viên, học sinh nắm Tuyên truyền vị trí, vai trò, tác dụng HĐGDNGLL việc giáo dục toàn diện học sinh Tập huấn kĩ tổ chức HĐGDNGLL Chỉ đạo CBĐ kết hợp với GVCN xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ HĐGDNGLL cho giáo viên phụ huynh học sinh Ngoài GVCN có trách nhiệm tuyên truyền đến phụ huynh buổi họp phụ huynh, mời phụ huynh học sinh tham gia tổ chức với giáo viên - Xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL phù hợp với học sinh dân tộc trường PTDTNT * Mục tiêu thực Kế hoạch phương án tổng hợp bao gồm yếu tố thời gian, không gian hoạt động, nguồn nhân lực, vật lực, tài chính, chế phối hợp… Xây dựng kế hoạch quan trọng nhờ xây dựng kế hoạch nhà trường có tiến độ cụ thể cho mảng cơng việc, tồn trường thực theo tiến độ kế hoạch đó, giúp BGH nhà trường dễ dàng khâu quản lý Để đảm bảo xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL cách khoa học, cụ thể, tránh chồng chéo hoạt động, đảm bảo kế hoạch xây dựng đầy đủ, hoàn chỉnh chi tiết tới người thực Hiệu trưởng phải phân cơng cho PHT - phó ban đạo HĐGDNGLL BTĐTN xây dựng toàn kế hoạch HĐGDNGLL cho nhà trường * Nội dung cách thực biện pháp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL nhà trường Kế hoạch phải kế hoạch đạo thực nhiệm vụ năm học cấp Kế hoạch phải xác định rõ: Mục tiêu cần đạt mặt hoạt động năm học Xây dựng chương trình hành động, bước tiến hành cụ thể, biện pháp để tổ chức thực mục tiêu đề Trong phải phân bổ thời gian theo tuần, tháng q trình thực cơng việc Phân cơng rõ trách nhiệm quản lý mặt cho Đoàn, Đội, GVBM, GVCN Phân công trách nhiệm cho CB, GV việc tiến hành thực kế hoạch HĐGDNGLL Hiệu trưởng đạo duyệt việc xây dựng kế hoạch tổ chức HĐGDNGLL tổ, GV trường Để kế hoạch HĐGDNGLL mang tính khả thi có điều kiện tốt để thực hiện, hiệu trưởng cần thực biện pháp sau: Thu thập thông tin, xác định điều kiện thực CSVC, tài chính, lực lượng tham gia, thuận lợi khó khăn …, phân phối lực lượng tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết cho phận Tử kế hoạch chi tiết tổ, giáo viên, hiệu trưởng tổng hợp thành kế hoạch HĐGDNGLL chung cho năm học, tháng, tuần Kế hoạch thông qua Hội nghị cán công nhân viên chức đầu năm học để thống thực Háng tháng họp hội đồng cần thông qua kế hoạch tháng để đội ngũ giáo viên nắm rõ thực tốt Đặc biệt hiệu trưởng yêu cầu PHT, BTĐ xây dựng kế hoạch cụ thể cho hoạt động hè (tháng 6,7,8) Trong dịp hè nhà trường không tổ chức hoạt động cho học sinh Khi học sinh sinh hoạt địa phương có nhiều hạn chế Hiệu trưởng cần đạo PHT chịu trách nhiệm đạo BTĐ xây dựng kế hoạch có kết hợp chặt chẽ Đoàn trường Đoàn xã tổ chức đoàn thể địa phương (xã) hiệu giáo dục toàn diện cao Như để nâng cao hiệu hoạt động, hiệu trưởng cần đạo PHT GVCN lớp lựa chọn hình thức, nội dung hoạt động phù hợp với tâm tư nguyện vọng học Rất khả thi: điểm; Ít khả thi: điểm; Không khả thi: điểm - Mức độ khả thi biện pháp quản lý HĐGDNGLL Tính khả thi ST T Biện pháp quản lý HĐGDNGLL KT S L % IKT KKT S S L % L   % Xế Y p bậc Tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức 18 cho đội CBQL, 13 0 2, 3, 2, ngũ CBĐ, GVCN, GVBM Xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL phù hợp với 30 0 0 học sinh dân tộc Chỉ đạo thực 28 HĐGDNGLL đội ngũ CBĐ,GVCN thực chương trình Quản lý việc phối hợp lực lượng giáo dục tham gia 11 vào trình tổ 20 0 2, 2, 2, 6 chức HĐGDNGLL Quản lý CSVC, tốt trang thiết bị phục vụ HĐGDNGLL 16 15 0 0 cho học sinh dân tôc Quản lý công 19 tác đánh đua kiểm tra giá thi khen 12 thưởng - Mức độ cần thiết biện pháp quản lý HĐGDNGLL Tính cần thiết Biện pháp ST quản lý T HĐGDNGL L RCT S L % CT S L % Tổ chức 17 54, 14 45, hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQL, CBĐ, GVCN, KCT S L Xế  X bậc % p 19, 2, GVBM Xây dựng kế hoạch HĐGDNGL L phù hợp 25 80, 6 19, 0 21, 28 với học sinh dân tộc Chỉ đạo thực HĐGDNGL L đội ngũ CBĐ, 28 93, 3 6,7 0 0 22, 2, 17, 2, GVCN thực chương trình Quản lý việc phối hợp lực giáo lượng dục tham gia vào 22 trình tổ chức HĐGDNGL L Quản lý tốt CSVC, trang thiết bị phục vụ 13 HĐGDNGL 41, 18 58, 0 18, 2, L cho học sinh dân tộc Quản lý công tác kiểm tra đánh giá thi đua thưởng khen 22 71 29 0 21 2, - Sự tương quan mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý HĐGDNGLL Cần thiết Biện pháp quản lý STT Khả thi Xế HĐGDNGLL X p X bậc Xếp bậc Tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận 2,5 2,6 HĐGDNGLL phù hợp với học 2,8 3,0 1 2,9 2,4 thức cho đội ngũ CBQL, CBĐ, GVCN, GVBM Xây dựng kế hoạch sinh dân tộc Chỉ đạo thực HĐGDNGLL đội ngũ CBĐ, 2,9 GVCN thực chương trình Quản lý việc phối hợp lực 2,3 lượng giáo dục tham gia vào trình tổ chức HĐGDNGLL Quản lý tốt CSVC, trang thiết bị phục vụ HĐGDNGLL cho 2,4 2,5 2,6 học sinh dân tộc Quản lý công tác kiểm tra đánh giá thi đua khen thưởng Trung bình 2,7 2,6 2,6 Từ kết bảng thống kê 3.1, 3.2, 3.3 biểu đồ 3.1 cho thấy biện pháp để thực quản lý HĐGDNGLL hiệu trưởng cần thiết có tính khả thi, thể điểm trung bình cao Về mức độ cần thiết X = 2,6 Tính khả thi có Y = 2,66 So với điểm trung bình chung cao Xmax = 2,63 Sự chênh lệch điểm trung bình chung mức độ nhận thức không đáng kể Độ chênh lệch điểm TB tính khả thi mức độ cần thiết X = 0,06 Mức độ nhận thức biện pháp đồng Tuỳ theo mức độ mà tính khả thi mức độ cần thiết khác Biện pháp có tính cần thiết biện pháp có X = 2,9 xếp thứ biện pháp cần thiết biện pháp có X = 2,3 xếp thứ Biện pháp có tính khả thi biện pháp có Y = 3,0 xếp thứ biện pháp tính khả thi biện pháp có Y = 2,4 xếp thứ Qua thống kê cho thấy, hầu hết CBQL trường PT DTNT huyện Lạc Thủy đánh giá cao tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý HĐGDNGLL mà đề tài đề xuất mục Các CBQL đánh giá cao mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp 2, Phỏng vấn số GVCN, CMHS biết: đa số CMHS làm nơng nghiệp làm suốt ngày, khơng có thời gian tham gia hoạt động, chưa kể đến có phụ huynh muốn đầu tư cho học thêm không muốn thời gian cho hoạt động họ hiểu đơn giản HĐGDNGLL hoạt động vui chơi giải trí Một số CMHS làm ăn bn bán có điều kiện kinh tế trình độ văn hố hạn chế nên khó nhận thức HĐGDNGLL cần cho họ để phát triển toàn diện Tâm lý chung giáo viên ngại phiền đến CMHS năm học cần nhiều hỗ trợ họ vật chất, việc chuẩn bị cho tiết hoạt động theo phương pháp ngày khiến giáo viên, học sinh thời gian, đầu tư tốt cho HĐGDNGLL BGH chưa khắt khe, trọng đến khâu kiểm tra đánh giá thi đua khen thưởng Với hoạt động tự chọn, trường phổ thông làm tốt việc phối hợp với lực lượng Công an, Quân đội việc tuyên truyền thực an tồn giao thơng, phòng chống cháy nổ, tệ nạn xã hội, học tập làm theo anh đội cụ Hồ Các biện pháp khâu kiểm tra đánh giá thi đua, khen thưởng cần thiết song chưa thực có tính khả thi cao HĐGDNGLL phong phú đa dạng, kết đánh giá giáo viên học sinh khơng giống kết mơn học văn hố Trên biện pháp nhằm mục đích nâng cao hiệu công tác quản lý HĐGDNGLL trường PT DTNT huyện Lạc Thủy Mỗi biện pháp vừa có giá trị tương đối độc lập, lại có quan hệ mật thiết với Người hiệu trưởng quản lý cách khoa học tập trung sức mạnh hội đồng sư phạm nhà trường phát huy mặt mạnh lực lượng giáo dục, sử dụng biện pháp phù hợp HĐGDNGLL thực đáp ứng mục đích giáo dục đề Dựa kết khái quát sở lí luận khảo sát thực trạng quản lí thực HĐGDNGLL trường PT DTNT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, đề tài đề xuất năm biện pháp làm rõ tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đưa đề tài Kết tiến hành khảo nghiệm cho thấy: hệ thống biện pháp đưa đối tượng phạm vi khảo nghiệm đánh giá cao tính cấp thiết tính khả thi biện pháp; đặc biệt số biện pháp quan trọng như: Tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQL xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL phù hợp với học sinh dân tộc HĐGDNGLL góp phần phát triển lực cá nhân học sinh, tạo môi trường tốt để em xây dựng cho quan điểm sống chuẩn mực, rèn luyện kỹ sống, lực hành động để thích nghi với mơi trường xã hội biến động thay đổi, thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa Việc nhận thức CBGV, HS HĐGDNGLL giúp cho lãnh đạo nhà trường đạo, điều hành hoạt động theo hướng tích cực sáng tạo góp phần đào tạo nên hệ học sinh có nhân cách tốt đáp ứng yêu cầu sử dụng nhân lực thời kỳ CNH-HĐH đất nước Sau nghiên cứu lý luận thực tiễn, đề tài luận văn đưa biện pháp nhằm quản lý tốt HĐGDNGLL thực nghiệm triển khai năm học trước, là: Tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQL, CBĐ, GVCN, GVBM Xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL phù hợp với học sinh dân tộc Chỉ đạo thực HĐGDNGLL đội ngũCBĐ,GVCN thực chương trình Quản lý việc phối hợp lực lượng giáo dục tham gia vào trình tổ chức HĐGDNGLL Quản lý tốt CSVC, trang thiết bị phục vụ HĐGDNGLL cho học sinh dân tộc Quản lý công tác kiểm tra đánh giá thi đua khen thưởng Các biện pháp xuất phát từ yêu cầu đào tạo học sinh động, sáng tạo, tích cực, chủ động học tập rèn luyện nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập thích ứng nhanh bối cảnh tồn cầu hóa thực trạng khảo sát quản lý HĐGDNGLL nhà trường Đề tài nghiên cứu đề xuất biện pháp nhằm quản lý có hiệu HĐGDNGLL sở phát huy tối đa lực CBQL, nguồn lực sẵn có nhà trường phù hợp với đặc điểm học sinh dân tộc Để thực có hiệu biện pháp quản lý HĐGDNGLL, tơi xin có khuyến nghị với cấp quản lý ngành GD&ĐT, sau: Bộ GD&ĐT cần xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường phổ thông, đánh giá học sinh công tác tuyển chọn giáo viên phải gắn với quản lý, tổ chức điều hành có hiệu HĐGDNGLL Hiện tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường, đánh giá học sinh, thi tuyển chọn giáo viên ý đến hoạt động dạy học lớp, quan tâm đến HĐGDNGLL Để giáo viên vùng sâu, vùng xa có tâm huyết với nghề n tâm cơng tác cần có chế độ đãi ngộ thỏa đáng, giúp nhà trường có đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu xã hội Bộ GD&ĐT cần phải có nội dung cụ thể tổ chức quản lý chương trình bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ chương trình cần phải cập nhật kiến thức phù hợp với đất nước Sở GD&ĐT cần phải giao cho phòng trị tư tưởng học sinh, sinh viên (CTTT-HSSV) sở GD&ĐT quản lý đạo, kiểm tra đánh giá việc thực HĐGDNGLL nhà trường Ngân sách phân bổ hàng năm Sở GD&ĐT cần hướng dẫn nhà trường trích tỷ lệ phần trăm cho HĐGDNGLL Cần phải tăng cường hỗ trợ kinh phí, trang bị vật chất kỹ thuật cho trường chuyên biệt trường chuyên biệt cơng tác xã hội hóa giáo dục gặp nhiều khó khăn Hiệu trưởng trường PT DTNT cần phải nhận thức vị trí, vai trò HĐGDNGLL cho học sinh dân tộc thiểu số trường PT DTNT tỉnh Hòa Bình Trong cơng tác lý, cần phải thực linh hoạt, sáng tạo biện pháp quản lý phù hợp với điều kiện cụ thể nhà trường Nhà trường cần phải tổ chức thường xuyên cho CBGV, học sinh tham gia học tập trao đổi kinh nghiệm trường chuyên biệt tỉnh tỉnh khác Hiệu trưởng trường PT DTNT cần quan tâm CSVC, kinh phí phù hợp phục vụ cho HĐGDNGLL tổ chức hoạt động./ ... bỏ - Các biện pháp quản lý HĐGDNGLL học sinh dân tộc trường PTDTNT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình - Tổ chức hoạt động tun truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQL, GV HS HĐGDNGLL *... tính tích cực, độc lập sáng tạo học sinh dân tộc giúp đỡ giáo viên Các biện pháp quản lý HĐGDNGLL cần phải đảm bảo thu hút tất học sinh tham gia Đối với học sinh dân tộc nguyên tắc quán triệt trình... diện cho học sinh - Khảo nghiệm mức độ cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý HĐGDNGLL Từ đánh giá thực trạng, đưa biện pháp quản lý HĐGDNGLL trường PT DTNT Lạc Thủy nhằm nâng cao hiệu HĐGDNGLL
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP QUẢN lý HĐGDNGLL của học SINH dân tộc TRƯỜNG PHỔ THÔNG dân tộc nội TRÚ HUYỆN lạc THỦY, TỈNH hòa BÌNH , BIỆN PHÁP QUẢN lý HĐGDNGLL của học SINH dân tộc TRƯỜNG PHỔ THÔNG dân tộc nội TRÚ HUYỆN lạc THỦY, TỈNH hòa BÌNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn