Chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi tại việt nam

110 100 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 21:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHAN THU MY CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2017 BỘ NỘI VỤ ……/…… BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHAN THU MY CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG Chun ngành : Chính sánh cơng Mã số : 60 34 04 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Hà Quang Ngọc HÀ NỘI - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố chương trình khác Nếu khơng tơi chịu hồn tồn trách nhiệm đề tài Người cam đoan Phan Thu My LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy, Cơ Học viện Hành Quốc Gia tận tình truyền đạt kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm suốt thời gian đào tạo cho tơi khóa học Thạc sỹ Chính sách cơng vừa qua diễn học viện Tôi muốn gửi tới Thầy Hà Quang Ngọc lời cảm ơn chân thành nhất, cảm ơn thầy dành thời gian quý báu để định hướng tư duy, cách thức nghiên cứu hướng dẫn chi tiết nội dung đề tài suốt trình thực luận văn Trong trình học tập nghiên cứu khó tránh khỏi sai sót trình độ lý luận kinh nghiệm thực tiễn cá nhân hạn chế, tơi mong nhận ý kiến đóng góp Thầy, Cơ để hoàn thành tốt luận văn Cuối cùng, tơi xin kính chúc Q Thầy, Cơ sức khỏe, niềm vui nhiều thành công nghiệp cao quý Tôi xin chân thành cảm ơn! MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tình hình nghiên cứu 3 Mục đích luận văn Nhiệm vụ luận văn 5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Phương pháp nghiên cứu luận văn Ý nghĩa luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI 1.1 Người cao tuổi vấn đề già hóa dân số 1.1.1 Khái niệm người cao tuổi 1.1.2 Vị trí, vai trò NCT 1.1.3 Đặc điểm chung người cao tuổi 1.1.4 Vấn đề già hóa dân số 12 1.2 Chính sách an sinh xã hội 15 1.2.1 Khái niệm sách an sinh xã hội 15 1.2.2 Ý nghĩa, vai trò Chính sách an sinh xã hội 19 1.2.3 Đánh giá Chính sách an sinh xã hội 21 1.3 Kinh nghiệm quốc tế sách dành cho người cao tuổi trước vấn đề già hóa dân số 26 1.3.1 Tại Hàn Quốc 26 1.3.2 Tại Nhật Bản 27 1.3.3 Tại Thái Lan 30 1.3.4 Tại Australia (Úc) 33 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CH NH S CH AN SINH HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI TẠI VIỆT NAM 38 2.1 Tình hình chung người cao tuổi sách ASXH dành cho NCT Việt Nam 38 2.2 Những sách ASXH dành cho NCT Việt Nam 40 2.2.1 Chính sách ảo trợ xã hội Trợ giúp xã hội 40 2.2.2 Chính sách hưu trí 48 2.2.3 Chế độ chăm sóc sức khỏe – Chính sách BHYT 57 2.3 Nguyên nhân hạn chế ảnh hướng đến thực sách ASXH dành cho NCT Việt Nam 64 2.3.1 Đối tượng 64 2.3.2 Tác động môi trường 65 CHƯƠNG III HỒN THIỆN CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI TẠI VIỆT NAM 69 3.1 Dự báo đánh giá dân số đến năm 2049 69 3.2 Hồn thiện sách ASXH Người cao tuổi 73 3.2.1 Quan điểm, định hướng hồn thiện sách 73 3.2.2 u cầu hồn thiện sách ASXH 74 3.2.3 Nội dung sách cần hồn thiện 75 3.3 Một số giải pháp nhằm hồn thiện sách ASXH NCT Việt Nam: 87 3.3.1 Tuyên truyền, nâng cao nhận thức toàn xã hội tính tất yếu già hóa dân số 87 3.3.2 Tăng cường vai trò tổ chức trị, xã hội, nghề nghiệp việc xây dựng, vận động thực sách cho già hóa dân số người cao tuổi 89 3.3.4 Xây dựng hệ thống sở liệu tổng quát người cao tuổi 94 3.3.5 Xây dựng, nâng cấp mơ hình chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng 95 3.3.6 Nâng độ tuổi lao động nữ độ tuổi lao động nam 96 KẾT LUẬN 98 QU Đ NH CH VIẾT TẮT ảo iểm ảo iểm i BHXH t An sin BHYT i ao đ ng T ng in v ASXH i ĐT H Người cao tuổi NCT Bảo trợ xã h i BTXH H gia đ n HGĐ DANH MỤC ẢNG IỂU VÀ HÌNH VẼ Biểu 1: Số lượng người già tỷ trọng dân số già tổng số dân giới 13 Biểu 2: Số người hưởng, mức hưởng, số tiền chi chế độ hưu trí 50 Việt Nam giai đoạn 2011-2015 50 Biểu 3: Dự báo tuổi thọ trung bình Việt Nam thời gian trung bình hưởng chế độ hưu trí Việt Nam 51 Biểu 4: Tỷ lệ người tham gia BHXH người hưởng lương hưu 51 Biểu 5: Các chi phí BHXH 52 Biểu 6: Dự báo cấu dân số đến năm 2049 69 Biểu 7: Dự báo số tiêu chủ yếu 70 Biểu 8: Dự báo tuổi thọ trung bình Việt Nam (2005 – 2030) 71 Hình : Tỷ lệ sinh Úc lịch sử 33 Hình 2: Sự thay đổi cấu trúc độ tuổi 2009-2049 69 Hình 3: Tháp dân số 2019, 2029, 2039, 2049 71 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thi t đề tài An sinh xã hội vấn đề thường trực đặt xã hội Ngày nay, xã hội ngày phát triển việc nâng cao chất lượng sống cho người dân xã hội lại trọng Điều giới quan tâm Việt Nam khơng nằm ngồi số Việt Nam đất nước giàu truyền thống dân tộc Con người Việt Nam ngày ln gìn giữ phát huy truyền thống tốt đẹp để truyền lại cho hệ mai sau Một đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, ăn nhớ kẻ trồng cây” Đạo lý đề cao giá trị nhân văn hệ người trước dành tặng lại Do đó, việc chăm sóc phụng dưỡng người cao tuổi trách nhiệm cá nhân, tổ chức xã hội Người cao tuổi khơng có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục cháu nhân cách mà giữ vai trò chủ đạo gia đình xã hội Chính vậy, việc chăm sóc đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần phát huy vai trò người cao tuổi bổn phận, trách nhiệm hệ cháu Tuy nhiên sống đại ngày nay, giá trị gia đình mối quan hệ xã hội có nhiều chuyển biến khác biệt so với trước dẫn đến mâu thuẫn hệ ngày lớn Sự mâu thuẫn vốn tồn lẽ tự nhiên Nó mâu thuẫn tính kinh nghiệm, truyền thống với tính sáng tạo Khi xã hội bước vào thời đại khoa học cơng nghệ, việc gìn giữ phát huy giá trị tốt đẹp truyền thống ngày quan tâm Xã hội đại cần phát phát triển theo xu hướng: Tích cực gìn giữ, phát huy giá trị truyền thống, đồng thời giải mâu thuẫn truyền thống sáng tạo để ngày phát triển Phát huy giá trị văn hóa gia đình truyền thống tốt đẹp bên cạnh việc tiếp thu yếu tố mới, loại bỏ cấp xã hội, cấp thẻ HYT cho người cao tuổi Từng bước điều chỉnh nâng mức trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi phù hợp với tình hình kinh tế xã hội; Nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi sở bảo trợ xã hội - Mở rộng ộ bao phủ sách t i nh m ối t ợng NCT i 80 tuổi: Hiện nay, nội dung sách bảo trợ xã hội dành cho NCT tập trung chủ yếu vào nhóm NCT có độ tuổi từ 80 tuổi trở lên Trên thực tế, nước ta nhiều đối tượng NCT chưa đến 80 tuổi có hồn cảnh cần trợ giúp xã hội Theo quy định NCT từ 60 tuổi trở lên, số lượng NCT từ 60 tuổi đến 80 tuổi chiếm đại đa số Vì sách BTXH tập trung vào nhóm tuổi 80 thực thiếu sót - Triển khai ồng nội dung nâng cao hiệu qu sách: Để chế độ TXH thực có tác động mạnh đến đời sống NCT cần kiến nghị hồn thiện sách sau: - Chuyển biến mạnh mẽ quan điểm coi trợ giúp xã hội từ hoạt động nhân đạo sang quan điểm bảo đảm thực quyền cho đối tượng hưởng trợ giúp xã hội Chính sách trợ giúp xã hội biện pháp, công cụ, tác động để thực mục tiêu bảo đảm an toàn sống cho phận dân cư khơng may gặp phải hồn cảnh khó khăn - Từng bước nâng cao chất lượng sách, bảo đảm tương quan với sách xã hội khác - Q trình phát triển sách trợ giúp xã hội phải gắn liền với trình phát triển kinh tế - xã hội Trợ giúp xã hội phận sách kinh tế - xã hội, q trình hồn thiện phát triển phải dựa sở trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 86 - Quy hoạch phát triển mạng lưới sở cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội với mục tiêu phát triển mạng lưới sở trợ giúp xã hội phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội đất nước, nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp xã hội tiếp cận nước tiên tiến khu vực, đáp ứng nhu cầu trợ giúp người dân, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công hiệu - Từng bước đại hóa, ứng dụng cơng nghệ thơng tin giải sách an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu thông tin cho cấp quản lý nhanh nhạy, kịp thời, xác, góp phần cải cách hành trợ giúp xã hội - Hỗ trợ, nâng mức trợ cấp hàng tháng cho NCT Hiện mức trợ cấp 270.000 đồng/tháng chưa đủ đáp ứng với thay đổi giá sinh hoạt NCT gặp nhiều khó khăn chi trả hàng ngày - Thủ tục nhận NCT vào trung tâm TXH cần nhanh gọn, đơn giản - Hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xuống 75 tuổi - Tăng đầu tư mở rộng sở TXH - Nâng mức hỗ trợ cho NCT người làm công tác bảo trợ - Nâng cao ý thức trách nhiệm cộng động người làm công tác bảo trợ 3.3 M t số giải p áp n ằm o n t iện c ín sác AS H NCT Việt Nam gi h a ân số Già hóa phải hiểu thành tựu điều tất yếu xảy ra, việc tuyên truyền già hóa dân số cần mạnh mẽ để nâng cao nhận thức xã hội, người dân chủ động việc chuẩn bị cho tuổi già Nhà nước, quan, cấp, ngành, Mặt trận nhân dân cần có chuẩn bị đầy đủ để chủ động thích ứng với vấn đề già hóa 87 Thực tế cho thấy, muốn thay đổi sách trước hết cần nâng cao nhận thức hiểu biết toàn xã hội vấn đề Do vấn đề già hóa dân số thực trạng dân số cao tuổi khơng quan tâm sâu sắc khơng có thay đổi sách có Vì vậy, cơng tác tun truyền, nâng cao nhận thức tồn xã hội già hóa dân số quan trọng Cần đẩy mạnh công tác tuyền thông, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức, ý thức sức khỏe không cho người cao tuổi mà cho toàn xã hội để chuẩn bị cho tuổi già khỏe mạnh, tránh bệnh tật, thương tật tàn phế Cần thực tuyên truyền phương tiện thông tin đại chúng; phát hành loại ấn phẩm, tổ chức truyền thông trực tiếp, thông qua hệ thống văn bản, họp, hội nghị đường lối, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước hoạt động chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi; Tuyên truyền quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm vai trò người cao tuổi nghiệp đổi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng; văn minh; Xây dựng chuyên trang, chuyên mục nâng cao chất lượng tin bài, phát sóng chuyên mục người cao tuổi Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói cấp tỉnh, thành phố đài phát cấp quận - huyện, cấp phường - xã - thị trấn, hệ thống truyền thông khu phố, tổ dân phố, ấp; Phổ biến, truyền đạt thông tin, kiến thức khoa học nhằm hạn chế nguy gây bệnh người cao tuổi, tăng cường an toàn sử dụng thuốc, chống lạm dụng thuốc chữa bệnh người cao tuổi; Đẩy mạnh hoạt động phối hợp cộng đồng, nhà trường gia đình nhằm tuyên truyền giáo dục truyền thống "kinh lão đắc thọ", biết ơn giúp đỡ người cao tuổi, chung tay chăm sóc người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa cộng đồng Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền để chủ động chuẩn bị cho tuổi già, già hóa ,“Già hóa chủ động” hiểu cách đơn giản chủ động chuẩn bị 88 cho giai đoạn già hóa dân số Bên cạnh nỗ lực Chính phủ mặt sách điều quan trọng, định việc cá nhân có ý thức lo cho tuổi già từ trẻ, lo cho lo cho gia đình, cộng đồng hệ tương lai Để có chủ động hành động, phải nhận thức, vậy, cần tuyên truyền, vận động người dân chủ động tham gia BHXH, bảo hiểm nhân thọ, BHYT; tiết kiệm chi tiêu, tích lũy cho tuổi già; Tuyên truyền, vận động thành viên gia đình có người cao tuổi cần chủ động tìm hiểu tâm lý nguyện vọng đáng người cao tuổi; học hỏi phương pháp, kỹ chăm sóc sức khoẻ tinh thần người cao tuổi Khuyến khích cháu lập sổ tiết kiệm phụng dưỡng ơng bà, cha mẹ; Hồn thiện chế, sách trợ cấp, ni dưỡng, chăm sóc sức khoẻ ban đầu BHYT 3.3.2 Tăng vi ệ â ờng vai trò ng, vận ộng v ủ a t h t ổ hiệ n h ứ h nh trị, h nh s hội, ngh nghiệp h ho gi ân số v n g ời ao tuổi - Ủy ban quốc gia người cao tuổi Hội người cao tuổi Việt Nam cần chủ động, tích cực việc tham gia xây dựng, góp ý sách kinh tế, xã hội, y tế…cho ộ, ngành chuyên môn để xây dựng sách quán, thiết thực việc chuẩn bị giải vấn đề dân số già hóa, cải thiện đời sống người cao tuổi mặt Các hoạt động vận động gia đình, cộng đồng tồn xã hội tham gia chăm sóc người cao tuổi cần thúc đẩy nhân rộng - Ngành Lao động Thương binh Xã hội: Tăng cường quản lý nhà nước hoạt động người cao tuổi; chủ trì điều phối hoạt động kế hoạch tổ chức thực "Chương trình hành động quốc gia người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2013 - 2020" ; Định kỳ điều tra khảo sát, thống kê tình hình người cao tuổi; Phối hợp với Sở, ngành đơn vị liên quan tổ 89 chức tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao lực cán bộ, công chức, viên chức làm công tác người cao tuổi thuộc cấp; Chỉ đạo ủy ban nhân dân quận huyện tăng cường cơng tác chăm sóc người cao tuổi gắn với chương trình mục tiêu giảm nghèo, trợ cấp xã hội, cấp thẻ BHYT, cứu trợ xã hội; rà soát, lập danh sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi theo quy định; Tổ chức diễn đàn đối thoại giữạ lãnh đạo cấp, ban ngành, quan chức với người cao tuổi (ít 01 lần/năm , lấy ý kiến người cao tuổi nhằm phát huy vai trò người cao tuổi phát huy hiệu quản lý nhà nước vấn đề thực Luật người cao tuổi sách khác có liên quan đến người cao tuổi - Các an đại diện Người cao tuổi: phối hợp với Sở, ngành liên quan đề xuất chủ trương, sách, chương trình thực hoạt động phát huy vai trò người cao tuổi Phối hợp với Sở, ngành có liên quan thực hoạt động chăm sóc sức khỏe, chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần, nâng cao đời sống vật chất, hoạt động xây dựng nhân rộng mơ hình chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi dựa vào cộng đồng, hoạt động chuẩn bị cho tuổi già hoạt động hỗ trợ khác xã hội hố cơng tác chăm sóc Người cao tuổi, mở rộng nâng cao chất lượng hoạt động cấp Hội người cao tuổi - Ngành Y tế: Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành có liên quan Ban Đại diện Hội người cao tuổi triển khai thực hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi theo kế hoạch; Chỉ đạo thành lập khoa Lão khoa bệnh viện đa khoa, chuyên khoa hạng II trở lên, ưu tiên bố trí khám riêng cho người cao tuổi bệnh viện, sở y tế trực thuộc (trừ bệnh nhân cấp cứu, người khuyết tật, trẻ tuổi) bố trí giường nằm điều trị nội trú cho người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên; Tổ chức thực hình thức giáo dục, phổ biến kiến thức tập luyện, tự chăm sóc, nâng cao sức khỏe, phòng, 90 chống bệnh tật; tư vấn chế độ dinh dưỡng, chuyên môn kỹ thuật, phương pháp chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi gia đình người cao tuổi; phát triển dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, phục hồi chức cho người cao tuổi - Ngành Văn hóa, Thể thao Du lịch: Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành có liên quan an Đại diện Hội người cao tuổi để triển khai thực hoạt động chăm sóc đời sống văn hóa, tinh thần cho người cao tuổi theo kế hoạch; phối hợp ngành, đoàn thể liên quan tổ chức hoạt động tuyên truyền giáo dục cộng đông cho người cao tuổi vê nội đung liên quan đến chế độ sách, kiến thức chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần, phúc lợi xã hội, nội dung khác có liên quan Động viên, tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, tham quan du lịch, tham gia xây dựng gia đình no ấm, tiên bộ, hạnh phúc; hướng dẫn hoạt động Câu lạc văn hóa, thể dục - thể thao người cao tuổi; phối hợp với tổ chức đồn thể tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục - thể thao người cao tuổi; hướng dẫn mở lớp tập huấn, bồi dưỡng cán thể dục - thể thao cho câu lạc sức khoẻ người cao tuổi; hướng dẫn tổ chức hội thao dành cho người cao tuổi; hướng dẫn thực kiểm tra giám sát việc thực Các quy định Nhà nước giảm giá vé, phí dịch vụ cho người cao tuổi tham gia di tích văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, sinh hoạt sở thể dục thể thao nhà nước; tuyên truyền vận động doanh nghiệp hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch thực quy định - Ngành Giao thông vận tải: Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, giám sát đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách việc thực hỗ trợ giúp đỡ, miễn, giảm giá vé, phí dịch vụ cho người cao tuổi theo quy định pháp luật 91 - Ngành Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với Sở ngành liên quan ủy ban nhân dân quận huyện quan tâm giải nhà xã hội cho người cao tuổi độc thân, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa hoạt động hỗ trợ người cao tuổi xây sửa chữa nhà dột nát - Ngành Giáo dục Đào tạo: Chủ trì, phối hợp Sở, ngành liên quan đề xuất chế, sách tạo điều kiện để phát huy nhà giáo lão thành tham gia đóng góp ý kiến lĩnh vực quản lý, giáo dục - đào tạo; người có khả năng, kinh nghiệm tham gia giảng dạy; có hình thức tổ chức cho người cao tuổi có khả tiếp tục học tập nâng cao hiểu biết thực hoạt động phát huy vai trò người cao tuổi - Ngành Nơng nghiệp: Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành có liên quan đạo, tạo điều kiện để người cao tuổi đủ sức khoẻ tham gia hoạt động tạo việc làm thu nhập lĩnh vực nông nghiệp phát triển nông thôn thực chương trình xây dựng nơng thơn - Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành có liên quan tham gia xây dựng, tổ chức máy hệ thống Hội người cao tuổi cấp chế độ sách cho cán làm công tác người cao tuổi; - Kế hoạch Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, tổ chức có liên quan vận động nguồn hỗ trợ phát triển thức cho việc thực chương trình; Phối hợp ngành Tài thẩm định dự tốn kinh phí ngành, đơn vị giao nhiệm vụ thực Chương trình theo Kế hoạch duyệt Lồng ghép mục tiêu, tiêu Chương trình vào kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội hàng năm - Tài chính: Phối hợp với Bộ phận Kế hoạch Đầu tư đảm bảo kinh phí thực Chương trình theo Kế hoạch duyệt dự tốn kinh phí hoạt động giao hàng năm Sở, ngành, đơn vị, quận - huyện Thực tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí thực chương trình theo quy định 92 - Cơ quan HXH: Chỉ đạo BHXH cấp phối hơp với ngành liên quan cấp thẻ BHYT phối hợp với ngành Y tế đạo tổ chức khám chữa bệnh cho người cao tuổi có thẻ BHYT - Ngành Thống kê: Hàng năm, phối hợp Ngành Lao động - Thương binh Xã hội an đại diện Hội người cao tuổi cấp tổ chức rà sốt, thơng kê cập nhật tình hình người cao tuổi địa bàn - Thơng tin Truyền thơng: Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức vân đề liên quan đên người cao tuổi Chỉ đạo quan báo, đài tuyên truyên gương điển hình, gương "người tốt việc tốt", xây dựng chuyên trang, chuyên mục Chương trình Hành động Quốc gia người cao tuổi Hướng dẫn quan báo chí tuyên truyền, phổ biến đường lối chủ trương, sách Đảng Nhà nước vể hoạt động chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi - Cơ quan truyền thông: Đảm bảo số lượng chuyên mục người cao tuổi theo giai đoạn kế hoạch - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Hội, Đoàn thể: Phối hợp phát động phong trào hưởng ứng kế hoạch hành động quốc gia người cao tuổi vận động người dân, hội viên, đồn viên tích cực tham gia chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi Xem xét, hỗ trợ xây nhà tình thương, xóa nhà tạm, dột nát cho người cao tuổi có hồn cảnh khó khăn, hộ nghèo, ưu tiên hộ có người cao tuổi già yếu, ốm đau, khuyết tật, cô đơn 3.3.3 R so t văn n li n quan ể ăn ứ hoàn thiện s h ASXH ối v i NCT Việt nam Hiện nay, hệ thống văn sách ASXH dành cho NCT Việt Nam nhiều chồng chéo dẫn đến mâu thuẫn thực Ví dụ văn hướng dẫn thực Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 93 19/11/2015 Thủ tướng Chính phủ chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 nên quan HXH chưa có để cấp thẻ HYT; Quy định danh mục đơn vị hành thuộc vùng khó khăn áp dụng từ năm 2016 để thay Quyết định số 1049/QĐ-TTg ngày 26/6/2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục đơn vị hành thuộc vùng khó khăn 2014-2015;Quyết định phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo giai đoạn sau năm 2015 thay Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2013… Vì cần có bước rà sốt lại văn hành, kiểm tra lại hiệu lực, hiệu văn để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn thực 3.3.4 Xâ ng hệ thống sở liệu tổng qu t v ng ời ao tuổi Hiện nay, Nhà nước ta trọng đến việc đẩy mạnh phát triển hệ thống thông tin, liệu chung nước Vì việc lưu trữ sở liệu tổng quát người cao tuổi biện pháp bắt kịp với xu thế, đảm bảo việc lưu trữ, khai thác sử dụng thơng tin quản lý NCT Việc hồn thiện hệ thống sở liệu NCT mang lại lợi ích vơ thiết thực như: quản lý thơng tin bản, nguồn trợ cấp, tình trạng sức khỏe, … Khơng có thơng tin xác, cập nhật người cao tuổi khơng thể có đánh giá xác đáng vấn đề kinh tế, xã hội sức khỏe người cao tuổi Đây đầu vào quan trọng cho việc đề xuất sách, chương trình thiết thực, có trọng tâm hiệu Báo cáo UNFPA năm 2011 “Già hóa dân số người cao tuổi Việt Nam, thực trạng dự báo số khuyến nghị sách” đánh giá “Sự kết nối lỏng lẻo nghiên cứu sách điểm yếu bàn đến già hóa dân số dân số cao tuổi Việt Nam” Cho đến số lượng nghiên cứu dân số cao tuổi nhỏ so với nhu cầu cần nghiên cứu 94 để phục vụ cho mục đích phân tích hoạch định sách Đây nguyên nhân khiến cho việc bàn luận sách người cao tuổi hời hợt hầu hết người cao tuổi xem gánh nặng cần phải giải thay coi họ người có đóng góp lớn cho kinh tế gia đình thơng qua hoạt động kinh tế xã hội Hơn nữa, việc chưa có điều tra có tính đại diện quốc gia người cao tuổi gây khó khăn khơng nhỏ cho việc khai thác, nghiên cứu chuyên sâu người cao tuổi Khơng có nghiên cứu chun sâu có chất lượng khó có sách can thiệp tốt nhằm đáp ứng nhu cầu người cao tuổi xu hướng già hóa dân số ngày nhanh Do vậy, cần thiết lập hệ thống sở liệu có điều tra, nghiên cứu thực tế số liệu thống kê từ nhiều nguồn khác người cao tuổi nhiều cấp khác cấp quốc gia, cấp vùng cấp sở Những sở liệu không tạo điều kiện cho việc xây dựng hoạch định sách chương trình quốc gia dành cho người cao tuổi mà tạo điều kiện giám sát việc thực Kế hoạch hành động người cao tuổi 3.3.5 Xây d ng, nâng cấp mơ hình hăm s NCT a vào cộng ồng Hiện nay, với xu hướng phát triển xã hội, gắn kết hệ gia đình truyền thống ngày lỏng lẻo Con làm ăn xa, mâu thuẫn hệ ngày lớn, … NCT dân có xu hướng muốn dựa vào cộng đồng nhiều Vì vậy, Nhà nước cần trọng vào việc xây dựng, thúc đẩy, hồn thiện mơ hình chăm sóc cho NCT dựa vào cộng động nhà dưỡng lão, … Thực tế Việt Nam có mơ hình chăm sóc NCT cộng đồng, dừng lại mức độ trại bảo trợ mơ hình chăm sóc dành cho NCT kinh phí thấp,được xây dựng địa điểm xa trung tâm, không đầu tư trang thiết bị sở vật chất, nguồn thu ỏi chủ yếu từ ngân sách Nhà nước từ nhà hảo tâm Mô hình nhà dưỡng lão mà hướng tới cần xây dựng vừa đảm bảo nhu cầu tiện ích chăm sóc sức khỏe NCT, vừa đầy đủ trang thiết bị vật chất, nâng cấp để NCT có thu nhập đối tượng sẵn sàng chi trả để hưởng tiện ích Trong tương lai, mơ hình tiềm cần khai thác 3.3.6 Nâng ộ tuổi lao ộng n ộ tuổi lao ộng nam Quy định NCT Việt Nam theo Luật từ 60 tuổi trở lên, độ tuổi nghỉ hưu của nữ Việt Nam 55 tuổi Như vậy, lao động nữ sau hết tuổi nghỉ hưu, nghĩa từ 55 tuổi trở lên chưa tính NCT, khơng hưởng chế độ NCT Bên cạnh đó, thực tế cho thấy tuổi thọ nữ giới cao nam giới, sức khỏe ngày đảm bảo Vì cần nghiên cứu giải pháp nâng độ tuổi lao động nữ nam để đảm bảo quyền lợi cho nhóm đối tượng 96 TIỂU KẾT CHƯƠNG III Từ thực trạng sách ASXH dành cho NCT Việt Nam yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn già hóa dân số Việt Nam nói riêng tồn giới nói chung, tác giả đề xuất quan điểm, định hướng nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu thực thi sách ASXH dành cho NCT Việt Nam Các định hướng nhằm hoàn thiện sách dựa điểm mạnh, điểm yếu mà sách thời có, theo quan điểm tác giả có lợi việc xây dựng triển khai sách Đối với giải pháp đề xuất: Tất giải pháp có ưu riêng tiến hành cách đồng mang lại hiệu tốt Từ kinh nghiệm giới Chương I, thực trạng sách Chương II, cho thấy thực tiễn Việt Nam vấn đề không mới, quy mô mức độ nhanh so với giới, giải pháp hồn thiện sách thời điểm phát huy tính thời điểm, đạt hiệu cao việc giải vấn đề đặt 97 KẾT LUẬN Luận văn khái quát vấn đề lý thuyết sách ASXH, già hóa dân số, tổng quan chung sách HXH, HYT, TXH đồng thời phân tích tác động qua lại già hóa dân số sách Già hóa dân số diễn tất khu vực quốc gia giới với tốc độ khác nhau.Mỗi quốc gia cần có chuẩn bị chu đáo mặt cần lộ trình phù hợp để thích ứng với vấn đề già hóa dân số Đề tài đưa số liệu số quốc gia có tỷ lệ người già chiếm tỷ lệ cao dân số để khái quát vấn đề, thách thức già hóa diễn kinh nghiệm để đối phó hiệu với vấn đề này, quốc gia lựa chọn nằm khu vực khác đại diện cho quốc gia có điều kiện kinh tế xã hội tương tự Một số giải pháp hiệu quốc gia áp dụng kể đến tăng tuổi nghỉ hưu, khuyến khích người cao tuổi tiếp tục làm việc sau hưởng chế độ hưu trí, cải cách hệ thống y tế, Các kinh nghiệm hữu ích Việt Nam việc chuẩn bị, thích ứng giải thách thức già hóa dân số mang lại Đề tài nêu phân tích thực trạng dân số vấn đề già hóa dân số Việt Nam, nêu quy mô, mật độ cấu dân số nước ta, đồng thời đưa dự báo, đánh giá dân số Việt Nam đến năm 2049 Đối với vấn đề già hóa dân số Việt Nam, đề tài khái quát đặc điểm nhân học, đặc điểm đời sống văn hóa tinh thần người già, đặc điểm sức khỏe, hoạt động kinh tế, thu nhập người cao tuổi Qua phân tích, nghiên cứu có sở để đưa khuyến nghị giải pháp xây dựng sách ASXH ổn định, bền vững xu hướng già hóa dân số./ 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS M c T s - Ng ê cứu g T c s s óa dâ s qu c g a k ác trê t gớ B o hi m xã h i Việt Na ( ) “ cá Qu T” B o hi m xã h i Việt Na ( 6) “ cá Qu T” B La đ ng – T ươ g b v qu c UNFPA t i Việt Na ( i ph i hợp Qu 6) “ cá đá dân s g k t qu v liên hợp t c ệ u t N T” B La đ ng – T ươ g b v ( ) “Báo cáo H i nghị An sinh xã h i qu c t ” PGS.TS Nguyễ Đì ử( 7) “Nhữ g u ướng bi đổi dân s Việt Nam, Nhà xuất b n Nông nghiệ ” Học viện Hành qu c g a ( 6) g trì “Đá gá sác cô g” Lu t Lu t yt 10 Lu t Sửa đổ bổ su g t s đ u Lu t 11 Lu t Ngư ca tuổ s 9Q T gy tág 12 Ng ị đị S: NĐ-CP ngày 21 tháng 10 ủ quy đị sách trợ giúp xã đ vớ đ tượ g b 13 Đỗ T ị K dâ s v c Oa ( ) Đ t sác t v trợ g L ê ợ qu c” 2013 trợ xã ê cứu k a ọc “Vấ đ g óa T V ệt Na ” 14 TS.Tr ệu T ị P ượ g (2016) c g đ vớ c uyê đ “R s át đá gư ca tuổ tr g gá ệt c t át tr g 15 TS P đ s g gư ằ c t ệ Đì g đ T ưu (2014) đ ữgg s g v t c ất t 16 Nguyễ Đ g T ( t ầ )T cô g t V ệt Na : Vấ đ v g m t s đ xuất t g cư ng trợ giúp xã h th c tr g c sách trợ giúp xã h gư g ưu” c gs “Đá c La đ ng xã h gác sác ” 17 Nguyễn Ngọc Toàn (2015), T 18 Viện Khoa học La t g ê cứu k a ọc “T c tr g v cu g cấ dịc v c tr ng đ i với gư i từ 75 – 80 tuổ ” đ ng Xã h uy đ ng nguồn l c t “T ( c ) c uyê đ “Đá gá v đ xuất đổi cho t ng xuyên Việt Nam k t qu kh o sát t i t ” ... chung sách an sinh xã hội người cao tuổi Chương II: Thực trạng sách ASXH người cao tuổi Việt Nam Chương III: Hoàn thiện sách ASXH người cao tuổi Việt Nam CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH AN SINH. .. XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI 1.1 Người cao tuổi vấn đề già hóa dân số 1.1.1 Khái niệm người cao tuổi Việc xác định người cao tuổi giời không giống Ở đa số nước giới người cao tuổi người 60 tuổi. .. VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHAN THU MY CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG Chun ngành : Chính sánh cơng Mã số : 60 34 04 02 NGƯỜI HƯỚNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi tại việt nam , Chính sách an sinh xã hội đối với người cao tuổi tại việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn