BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA VIÊN NANG LINH PHỤ KHANG TUỆ TĨNH TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT

104 55 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 20:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM LƯƠNG THỊ THẮNG BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA VIÊN NANG LINH PHỤ KHANG TUỆ TĨNH TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM LƯƠNG THỊ THẮNG BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA VIÊN NANG LINH PHỤ KHANG TUỆ TĨNH TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT Chuyên ngành: Y học cổ truyền Mã số: 60.72.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Hướng dẫn khoa học1: TS.BS ĐẬU XUÂN CẢNH Hướng dẫn khoa học 2: TS.BS ĐOÀN MINH THỤY HÀ NỘI – 2017 LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa học hồn tất luận văn này, nhận giúp đỡ vô quý báu thầy cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè gia đình Tơi xin chân thành cảm ơn Đảng ủy, Ban giám đốc, Phòng Đào tạo sau đại học thầy cô giáo Học Viện Y – Dược học cổ truyền Việt Nam giảng dạy, bảo tận tình, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc lòng kính trọng đến GS, PGS, TS Hội đồng chấm luận văn góp ý cho tơi nhiều kiến thức q báu để hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới TS.BS Đậu Xuân Cảnh, Giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam TS.BS Đoàn Minh Thụy, Phó phòng Đào tạo, Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam Thầy Cô tận tình bảo, cung cấp cho tơi kiến thức mặt lý thuyết triển khai đề tài lâm sàng để hồn tất luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn ghi nhớ giúp đỡ tập thể y bác sỹ, bạn đồng nghiệp Trung tâm Nam học – Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức tạo điều kiện thuận lợi trình triển khai đề tài lâm sàng Cuối cùng, biết ơn người thân gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln động viên khích lệ tơi q trình học tập nghiên cứu Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017 Tác giả Lương Thị Thắng LỜI CAM ĐOAN Tơi Lương Thị Thắng, học viên cao học khóa Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, chuyên ngành Y học cổ truyền, xin cam đoan: Đây luận văn thân trực tiếp thực hướng dẫn Tiến sĩ Đậu Xn Cảnh Tiến sĩ Đồn Minh Thụy Cơng trình khơng trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu, thơng tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017 Tác giả Lương Thị Thắng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ALT: Alanin aminotransferase AST : Aspartat aminotransferase EGF : Epithelial Growth Factor - Yếu tố tăng trưởng biểu bì fPSA : Free Prostate Specific Antigen - PSA tự FSH : Follicle Stimulating Hormon - Hormon kích thích nang trứng ICSmaleSF : International Continence Society male short form questionnaire – (Bộ câu hỏi dạng rút ngắn đánh giá tiểu tiện nam giới hội tiểu tự chủ quốc tế) IGF : Insulin - like Growth Factor - Yếu tố tăng trưởng giống Insulin IPSS : International Prostate Symptomatic Scores (Thang điểm triệu chứng tuyến tiền liệt quốc tế) LH : Lutenizing Hormon - Hormon kích thích hồng thể LUTS : Lower urinary tract symptoms (Các triệu chứng đường niệu dưới) PSA : Prostate Specific Antigen (Kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt) Q0L : Quality of Life - Thang điểm chất lượng sống tPSA : Total Prostate Specific Antigen: PSA tồn phần TSLTTTL : Tăng sản lành tính tuyến tiền liệt TTL : Tuyến tiền liệt TURP : Transurethral Resection of the Prostate (Phẫu thuật nội soi cắt u TSLTTTL qua đường niệu đạo) YHCT : Y học cổ truyền YHHĐ : Y học đại QOL : Quality of Life – Chất lượng sống QLQ : Quality of Life Questionnaire (Bảng câu hỏi chất lượng sống) WHOQOL : World Health Organization Quality of Life (Chất lượng sống Tổ chức y tế giới) MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG .3 TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt theo y học đại 1.1.1 Giải phẫu sinh lý tuyến tiền liệt 1.1.2 Bệnh nguyên, bệnh sinh tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt 1.1.3 Chẩn đốn tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt 1.1.4 Điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt 1.2 Tổng quan tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt theo y học cổ truyền.10 1.2.1 Quan niệm tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt theo y học cổ truyền .10 1.2.2 Nguyên nhân biện chứng luận trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt theo y học cổ truyền .12 1.2.3 Các thể lâm sàng tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt điều trị theo y học cổ truyền 14 1.3 Tổng quan nghiên cứu điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt thuốc y học cổ truyền .17 1.3.1 Các nghiên cứu nước 17 1.3.2 Các nghiên cứu nước 18 1.4 Tổng quan viên nang linh phụ khang tuệ tĩnh 19 1.4.1 Nguồn gốc 19 1.4.2 Thành phần 19 1.4.3 Náng hoa trắng [44] 19 1.4.4 Cốt khí củ [45] 20 1.4.5 Bạch hoa xà thiệt thảo [46] .21 1.4.6 Tam thất [97] .22 CHƯƠNG 22 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1 Chất liệu nghiên cứu 23 2.1.1 Thuốc nghiên cứu 23 2.1.2 Phương tiện trang thiết bị nghiên cứu .23 2.2 Đối tượng nghiên cứu 24 2.2.1 Nghiên cứu thực nghiệm 24 2.2.2 Nghiên cứu lâm sàng 24 2.2.2.2 Tiêu chuẩn loại trừ 26 * Tiêu chuẩn loại trừ theo y học đại 26 2.3 Phương pháp nghiên cứu 27 2.3.1 Nghiên cứu độc tính cấp 27 2.3.2 Nghiên cứu lâm sàng 28 2.3.3 Phương pháp xác định tiêu nghiên cứu 28 2.3.4 Đánh giá kết chung điều trị TSLTTTL theo YHHĐ 32 2.4 Địa điểm thời gian nghiên cứu 32 Nghiên cứu thực Trung tâm Nam học bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Thời gian nghiên cứu từ tháng 4/2017 đến 8/2017 33 2.5 Phương pháp phân tích số liệu 33 2.6 Đạo đức nghiên cứu 33 CHƯƠNG 35 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 3.1 Kết nghiên cứu thực nghiệm 35 3.2 Kết nghiên cứu lâm sàng 36 3.2.1 Đặc điểm nhóm bệnh nhân nghiên cứu .36 3.2.2 Kết điều trị tăng sản lành tính tuyến tiền liệt viên nang Linh Phụ Khang Tuệ Tĩnh 39 3.2.3 Kết điều trị TSLTTL theo thể y học cổ truyền .45 3.2.4 Mối liên quan kết điều trị với yếu tố bệnh nhân TSLTTTL lúc vào viện 49 3.2.5 Biến đổi số tiêu sinh học trước sau điều trị .51 3.2.6 Các tác dụng không mong muốn Linh phụ khang Tuệ Tĩnh 52 CHƯƠNG 53 BÀN LUẬN 53 4.1 Tính an tồn linh phụ khang tuệ tĩnh 55 4.2 Một số đặc điểm lâm sàng tăng sản lành tính tuyến tiền liệt .56 4.2.1 Đặc điểm chung bệnh nhân nghiên cứu 56 4.2.2 Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân tăng sản lành tính tuyến tiền liệt 58 4.3 Hiệu điều trị tăng sản lành tính tuyến tiền liệt linh phụ khang tuệ tĩnh .60 4.3.1 Hiệu điều trị rối loạn tiểu tiện viên nang LPKTT 60 4.3.2 Hiệu làm giảm thể tích TTL viên nang LPKTT 63 4.3.3 Hiệu làm giảm mật độ tuyến TTL viên nang LPKTT 64 4.3.4 Đánh giá hiệu chung 65 4.4 Các yếu tố liên quan đến hiệu điều trị tăng sản lành tính tuyến tiền liệt viên nang LPKTT 65 4.4.1 Hiệu điều trị theo tuổi 65 4.4.2 Hiệu điều trị theo thời gian mắc bệnh 65 4.4.3 Hiệu điều trị theo điểm IPSS vào viện 66 4.4.4 Hiệu điều trị theo thể tích nước tiểu tồn dư vào viện 66 4.4.5 Hiệu điều trị theo thể tích TTL vào viện 66 4.5 Hiệu điều trị viên nang linh phụ khang tuệ tĩnh theo y học cổ truyền 66 KẾT LUẬN 69 KIẾN NGHỊ 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO .1 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Điểm chất lượng sống Quality of Life 29 Bảng 3.1 Kết xác định độc tính cấp viên nang LPKTT 35 Bảng 3.2 Đặc điểm nhân hồn cảnh gia đình 37 Bảng 3.3 Triệu chứng lâm sàng bệnh nhân TSLTTTL (n= 55) 38 Bảng 3.4 Nồng độ PSA tự PSA toàn phần 39 Bảng 3.5 Mức độ rối loạn tiểu tiện theo thang điểm IPSS trước sau tuần, tuần điều trị 40 Bảng 3.6 Mức độ cải thiện chất lượng sống theo thang điểm QoL .40 Bảng 3.7 Thể tích nước tiểu tồn dư bệnh nhân TSLTTTL trước sau tuần, tuần điều trị 42 Bảng 3.8 Thể tích tuyến tiền liệt bệnh nhân TSLTTTL trước sau tuần, tuần điều trị 43 Bảng 3.9 Mật độ tuyến tiền liệt bệnh nhân TSLTTTL trước sau tuần, tuần điều trị 44 Bảng 3.10 Liên quan kết điều trị thể bệnh YHCT bệnh nhân tăng sản lành tính tuyến tiền liệt 45 Bảng 3.11 Sự thay đổi triệu chứng sau điều trị so với trước điều trị theo y học cổ truyền thể thận dương hư (n=17) .46 Bảng 3.12 Sự thay đổi triệu chứng sau điều trị so với trước điều trị theo y học cổ truyền thể thận âm hư (n=17) .46 Bảng 3.13 Sự thay đổi triệu chứng sau điều trị so với trước điều trị theo y học cổ truyền thể can khí uất trệ (n=9) 47 Bảng 3.14 Sự thay đổi triệu chứng sau điều trị so với trước điều trị theo y học cổ truyền thể tỳ khí hư nhược (n=12) .48 Bảng 3.15 Liên quan kết điều trị tuổi .49 Bảng 3.16 Liên quan kết điều trị thời gian xuất triệu chứng bệnh nhân tăng sản lành tính tuyến tiền liệt (n=55) 49 Bảng 3.17 Liên quan kết điều trị điểm IPSS vào viện bệnh nhân tăng sản lành tính tuyến tiền liệt (n=55) 50 Bảng 3.18 Liên quan kết điều trị thể tích nước tiểu tồn dư vào viện bệnh nhân phì đại lành tính tuyến tiền liệt (n=55) .50 Bảng 3.19 Liên quan kết điều trị thể tích TTL vào viện bệnh nhân tăng sản lành tính tuyến tiền liệt (n=55) .51 Bảng 3.20 Tần số mạch, huyết áp động mạch trước sau điều trị 51 Bảng 3.21 Các số huyết học trước sau điều trị 52 Bảng 3.22 Các số hóa sinh máu trước sau điều trị 52 78 Nguyễn Xuân Hướng (1998) Kết điều trị 158 bệnh nhân u xơ tiền liệt tuyến thuốc dân tộc, Tạp chí Y học thực hành, 225 (9), 100 - 101 79 Nguyễn Xuân Hướng (2001) Kết điều trị u xơ tiền liệt tuyến nước sắc Trinh nữ hoàng cung Đề tài khoa học cấp Bộ, 38 - 44 80 Lê Anh Thư (2004), Đánh giá tác dụng viên nang trinh nữ hồng cung điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt, Luận văn thạc sỹ Y học, Trường đại học Y Hà Nội, 40 - 46 81 Trần Đức Thọ cộng (2005) Đánh giá tác dụng viên nang Trinh nữ hoàng cung điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt Đề tài cấp Bộ 2005, 38 - 46 82 Nguyễn Thị Tú Anh (2003) Đánh giá tác dụng thuốc “Thận khí hồn gia giảm” điều trị u PĐLT-TTL Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp II, Đại học Y Hà Nội, 35 - 44 83 Nguyễn Bá Quế (2006) Nghiên cứu tác dụng điều trị u PĐLT-TTL thuốc MP05 Luận văn tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp II, Học viện Quân y, 32 - 45 84 Nguyễn Thị Tân (2008) Nghiên cứu tác dụng cốm tan Tiền liệt giải điều trị bệnh phì đại lành tính tuyến tiền liệt, Luận án Tiến sỹ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội, 69 - 81 85 Trần Lập Công (2011) Nghiên cứu hiệu điều trị phì đại lành tính tuyến tiền liệt trà tan Thủy long, Luận án tiến sĩ học, Trường Đại học Y Hà Nội, 66 - 82 86 Lê Thị Hường (2014) Đánh giá hiệu điều trị thuốc “Tế sinh thận khí thang” bệnh nhân tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ y học, Trường Đại học Y Hà Nội 87 李 李 李 (2001) 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 217李 李 李 李 李 12李李李31李, 26-27李 Tưởng Học Trung (2001) Pháp nhuyễn kiên tán kết hóa ứ giáng trọc nhiệt lợi thấp điều trị 217 bệnh nhân PĐLT-TTL Tân Trung y - Kỳ 12 31, trang 26- 27 88.李李李李李(2001).李李李李李李李李李李李60李.李李李李李李李李李李李李李 李3李, 45-46李 Quách Nguyên Kỳ cs (2001) Song trạch thang điều trị 60 bệnh nhân phì đại tuyến tiền liệt mạn tính Tân Trung y - Tạp chí Trung tâm khoa học tự nhiên Trung Quốc, Kỳ 3, trang 45-46 89 李 李李李 李 李李李 (2003) 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李, 31李 Nhiếp Chí, Tăng Hùng V cs (2003) Nghiên cứu dược học quan sát lâm sàng viên Niệu lâm điều trị PĐLT-TTL Tạp chí thơng tin Trung y dược Trung Quốc, trang 31 90.李李李 李2012) “李李李李李李李李李李李李李李32李李李”李 李李李李李李李 李19李李05李 817李 Hoàng Hữu Long (2012) “Quan sát Bổ dương hoàn ngũ thang gia vị điều trị 32 ca tăng sinh tuyến tiền liệt”, Cơng trình y học lâm sang, 19(5), 817 91 李李李李李李李李李李 (2007)李李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李100李 李 李 李 李.李 李 李 李, 2007, 4(8), 115 Bành Thế Kiều, Chu Lập Tân, Trình Hoa (2007) Quan sát lâm sàng 100 bệnh nhân PĐLT-TTL điều trị Quế chi phục linh hoàn Trung dược Trung Y, 2007李4(8), 115 92 李 李 李李李 李 李李李 李 李李李 (2008)李李 李 李 李 李 李 李李 李 李 李 李 李 李 李 李 李54李 [J]李李 李 李, 2008, 40 (1), 77 - 78 Tưởng Vinh Vũ , Nhạc Tôn Tương, Vương Cửu Nguyên cs (2008) Quế chi phục linh thang gia vị điều trị 54 bệnh nhân PĐLTTTL, Tân Trung y, 2008, 40 (1), 77 - 78 93 李 李李李 李 (2009)李李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李62李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李, 2009, (19), 2142 Vương Thành, Phạm Tiên (2009) Báo cáo lâm sàng 62 bệnh nhân PĐLTTTL điều trị Quế chi phục linh hoàn Học báo Bệnh viện Tề Tề áp Nhĩ李2009, (19), 2142 94 李 李 李李李 李 李 (2011)李李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李120李李李 李 李 李 李 李 李, 17 (7), 25 Giải Phẩm Khải, Yến Cát Xuân (2011) Quế chi Phục linh hoàn hợp Hoạt chất Xuyên khung điều trị 120 bệnh nhân TSLT-TTL Tạp chí thực dụng Trung y dược, 2011, 17 (7), 25 95 李 李李李 李 (2012)李李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李 李李 李 李李 李 李 李 李 李李 2012李5, 162-163 Lưu Thành, Lý Lỗi (2012) Chân vũ thang hợp Quế chi phục linh hoàn điều trị PĐLT-TTL Thực dụng dược Trung Quốc, 2012, (5), 162-163 96.李李李李李李李李李李李李李李李李李李李李李李(2015).李李李李李李李李李李李李李李李李65李李李李李 李 李李李李李李李, 2015 李10 李李30李李10 李, 75-77 Vương Dũng, Tôn Đại Lâm, Kim Bảo Phương cs (2015) Nghiên cứu lâm sàng thuốc Bổ thận đạo trọc điều trị 65 bệnh nhân TSLT-TTL Tạp chí Trung y dược Trung Hoa, Kỳ 10 30 tháng 10 năm 2015, trang 75-77 97 Đỗ Huy Bích, Đặng Quang Chung, Bùi Xuân Chương cs (2006), Cây thuốc động vật dùng làm thuốc Việt Nam, tập II, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, 203 - 205, 430 - 435, 545 - 548, 756 - 758, 976 - 978, 1045 - 1049, 1155 - 1158 98 World Health Organization (2000), Working group on the safety and efficacy of herbal medicine, Report of regional office for the western pacific of the World Health Organization, 36 - 42 99 Litchfield J T& Wilcoxon F A (1949) A simplified method of evaluating dose - effect experiments J Pharmacol Exp Ther, 96, 99 113 Ankier, S, J (1974) New hot plate test to quantity anti nociceptive and narcotic antagonist activities Eur, J Pharmacol, 27, - PHỤ LỤC PHIẾU ĐỒNG Ý THAM GIA PHỎNG VẤN NGHIÊN CỨU “Bước đầu đánh giá tác dụng viên nang Linh phụ khang Tuệ Tĩnh điều trị bệnh nhân tăng sản lành tính tuyến tiền liệt” Tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt (TSLTTTL) thuật ngữ dùng thay cho tên gọi trước như: phì đại lành tính tuyến tiền liệt, u xơ tuyến tiền liệt, bướu lành tuyến tiền liệt TSLTTTL bệnh lành tính, gây nguy hiểm đến tính mạng, bệnh hay gặp nam giới trung niên tăng dần theo tuổi, ảnh hưởng đến chất lượng sống người bệnh Việc nghiên cứu tác dụng điều trị TSLTTTL nhằm mục đích: - Cung cấp liệu cho người bệnh bác sĩ tình trạng sức khỏe để định điều trị phù hợp - Đánh giá hiệu điều trị, chăm sóc - Xác định biện pháp điều trị hỗ trợ chăm sóc người bệnh Chúng tơi tiến hành nghiên cứu với mong muốn đóng góp liệu làm sở đề xuất kiến nghị có giá trị cho cơng tác điều trị chăm sóc tồn diện cho người bệnh TSLTTTL Chúng tơi mời Ơng /bà tham gia nghiên cứu bước đầu đánh giá tác dụng viên nang Linh phụ khang Tuệ Tĩnh điều trị bệnh nhân tăng sản lành tính tuyến tiền liệt Chúng tơi xin cam kết thơng tin Ơng/bà cung cấp dùng cho mục đích nghiên cứu không tiết lộ cho khác Chúng tơi đánh giá cao hợp tác Ơng/bà vào nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! Địa liên hệ cần thiết: Nếu Ơng/bà muốn biết thêm thơng tin có câu hỏi liên quan đến nghiên cứu liên hệ theo số điện thoại sau: Mọi chi tiết xin liên hệ với: Hội đồng đạo đức Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam Số 2, Trần Phú, Hà Đông, Thành phố Hà Nội - Điện thoại: Nhóm nghiên cứu: Lương Thị Thắng Lớp Cao học khóa 2015-2017 SĐT : 0978825399 Phòng Đào tạo sau đại học Học viện y dược học cổ truyền Việt Nam Số 2, Trần Phú, Hà Đông, Thành phố Hà Nội - Điện thoại: Ông/bà đồng ý tham gia trả lời vấn cho nghiên cứu chứ? Đồng ý □ Từ chối □ Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Người tham gia nghiên cứu PHỤ LỤC THANG ĐIỂM QUỐC TẾ IPSS Họ tên bệnh nhân: .Tuổi: Ngày đánh giá: Khoanh tròn điểm tương ứng Hồn Triệu chứng tiểu tiện tháng qua tồn khơng Có Có 1/5 1/2 Khoản Có g 1/2 1/2 số Hầu thường số lần số lần số lần lần 5 5 5 lần lần lần lần lần có xuyên Tiểu chưa hết: ơng có thường cảm thấy bàng quang nước tiểu sau tiểu không? Tiểu nhiều lần: ơng có thường tiểu lại vòng hai khơng? Tiểu ngắt qng: ơng có thường ngừng tiểu đột ngột tiểu lại tiếp khơng? Tiểu gấp: ơng có thấy khó nhịn tiểu khơng? Tiểu yếu: ơng có thường thấy tia nước tiểu yếu không? Tiểu gắng sức: ông có thường phải rặn bắt đầu tiểu không? Tiểu đêm: ban đêm ông thường dậy tiểu lần? PHỤ LỤC QUY TRÌNH SẢN XUẤT VIÊN NANG LINH PHỤ KHANG TUỆ TĨNH Đặc điểm thành phẩm 1.1 Công thức điều chế cho viên nang 0,5g: - Bột alcaloid toàn phần Náng hoa trắng - Bột cao cốt khí củ - Bột cao bạch hoa xà thiệt thảo - Bột tam thất 5,0 mg 100,0 mg 90,0mg 150,0 mg - Tá dược (avicel aerososil) vừa đủ viên 1.2 Tính chất: Viên nang cứng, bên chứa bột cao thuốc màu đen 1.3 Tiêu chuẩn: Viên nang Linh phụ khang Tuệ Tĩnh Viện nghiên cứu Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh – Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam cung cấp đạt tiêu chuẩn TCCS XNCB: 20.000/2014/ ATTP-XNCB 1.4 Công dụng: Nhuyễn kiên, tán kết tiêu u 1.5 Liều dùng: Ngày uống lần, lần viên 1.6 Chống định: Phụ nữ có thai khơng dùng 1.7 Đóng gói: Lọ 60 viên có gel chống ẩm, in nhãn rõ ràng quy định 1.8 Bảo quản: Để nơi khô mát 1.9 Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất Đặc điểm máy móc trang thiết bị: Tên máy, dụng cụ Quy cách Nội dung sử dụng Số lượng Cân đĩa Cân đồng hồ Đèn tử ngoại Hệ thống chiết xuất, cô 200g 100kg TQ TQ Cân kiểm tra trọng lượng túi Cân bột, cân dược liệu Tiệt khuẩn phòng Nấu chiết dược liệu, cao cái Các cỡ TQ TQ TQ TQ Nhật Nhật Sấy dược liệu, sấy cao Rửa dược liệu Xay cao Làm cốm Đóng gói Điều hồ phòng Lọc khơng khí phòng Rây bột Rửa dược liệu, đựng thuốc Sấy dược liệu 20 cái cái cái cái cái cao Khay inoc Máy rửa Máy xay Máy xát hạt Máy đóng nang Máy điều hoà Máy hút ẩm Rây cỡ Rổ nhựa Tủ sấy Các loại TQ, VN Sơ đồ giai đoạn sản xuất Dược liệu Kiểm soát Chế biến Nấu cao Nấu lần nước Bã dược liệu Tập trung dịch chiết Lắng, lọc Căn dược liệu Dịch chiết Cô đặc Cao đặc Sấy khô 500C - 600C Cao khô Trộn lactose, xay mịn Bột cao Dùng cồn 950 xát hạt, làm khơ Đóng nang Kiểm nghiệm thành phẩm Nhập kho PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH MINH HỌA Trước điều trị (33,7 gam) Sau điều trị (21,4 gam) Hình ảnh siêu âm tuyến tiền liệt bệnh nhân A, 68 tuổi, (vào viện 24/4/2017; viện: 22/06/2017) Trước điều trị (33,7 gam) Sau điều trị (23,56 gam) Hình ảnh siêu âm tuyến tiền liệt bệnh nhân V, 71 tuổi, (vào viện 2/6/2017; viện: 29/07/2017) PHỤ LỤC DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC – HÀ NỘI STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Họ Hồ Phúc Hồng Khắc Đỗ Trung Tơ Đức Tứ Văn Đỗ Nguyễn Đào Xuân Mai Đức Trần Thanh Nguyễn Văn Nguyễn Sông Lưu Trung Phạm Văn Đỗ Minh Phạm Chí Nguyễn Viết Khuất Đình Nguyễn Văn Đồn Minh Nguyễn Xuân Nguyễn Tiến Nguyễn Đức Trần Văn Trần Văn Trần Văn Trần Quang Trần Văn Nguyễn Văn Vũ Huy Nghiêm Xuân Tên Tuổi Giới Nơi Số hồ sơ Đ A V H D D S M T V C Th P Đ Th Kh Q Th T H H L C S S Q D Th C B 63 65 55 63 67 64 70 61 61 50 62 71 65 64 54 53 55 55 59 48 63 56 57 67 67 63 62 65 63 75 Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nghệ An Phú Thọ Hà Nội Hà Nội Hà Nội Hà Nội Hà Nội Thái Nguyên Hà Nội Nam Định Hà Nội Hà Nội Thanh Hóa Hà Nội Hà Nội Hải Phòng Phú Thọ Bắc Ninh Hải Dương Bắc Giang Hà Nội Bắc Ninh Ninh Bình Hà Nội Lào Cai Nghệ An Quảng Ninh Hà Nội Hải Dương Hà Nội 2017554680 2017555995 20175755479 2017556843 2017557598 2017558960 2017559738 2016288259 2017560997 2017523311 2017562750 2017564076 2017526407 2017544891 2017544892 2017565330 2017566127 2017567123 2017569444 2017571846 2017569157 2017572753 2017572267 2017573782 2017554350 2017554241 2017574199 2017572769 201659692 2017591840 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Lưu Ngọc Đinh Văn Nguyễn Hồng Nguyễn Ngọc Lâm Văn Trần Đình Nguyễn Mạnh Lê Văn Lương Văn Nguyễn Văn Nguyễn Văn Phạm Văn Nguyễn Duy Phạm Ngọc Trần Văn Vũ Bá Bùi Đức Tống Văn Đặng Ngọc Lê Chính Nguyễn Văn Phạm Văn Nguyễn Chí Nguyễn Bình Dương Dỗn Người nghiên cứu Th D H Ch Th H H Đ N T T Th L C T S T T D Đ H Đ T Đ T 65 59 54 65 46 51 59 71 55 61 61 67 60 53 48 56 48 42 65 65 52 60 56 60 52 Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Bắc Giang Ninh Bình Hưng Yên Hà Nội Vĩnh Phúc Hà Giang Thái Bình Thanh Hóa Thái Nguyên Hà Nội Hà Nội Hà Nội Quảng Ninh Hà Nội Thái Nguyên Bắc Ninh Quảng Ninh Hà Nội Hà Nội Hà Nội Hà Nội Hà Nội Bắc Ninh Hà Nội Nam Định 2017576795 2017577725 2017577945 20175779174 2017582290 20175583197 2017583919 2017581576 2017587811 2017599606 2016481449 2017582047 2017578359 2017591151 2017591052 2017592043 2017592648 2017591693 2017593967 2017593697 2017597571 2017597741 2017594219 2017596922 2017594705 Hướng dẫn nghiên cứu Xác nhận Bệnh viện nghiên cứu ... ứng dụng LPKTT điều trị tăng sản lành tính tuyến tiền liệt thực đề tài với hai mục tiêu: Đánh giá độc tính cấp viên nang Linh phụ khang Tuệ Tĩnh Đánh giá tác dụng viên nang Linh phụ khang Tuệ Tĩnh. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM LƯƠNG THỊ THẮNG BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA VIÊN NANG LINH PHỤ KHANG TUỆ TĨNH TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN... bệnh nhân tăng sản lành tính tuyến tiền liệt 58 4.3 Hiệu điều trị tăng sản lành tính tuyến tiền liệt linh phụ khang tuệ tĩnh .60 4.3.1 Hiệu điều trị rối loạn tiểu tiện viên nang LPKTT
- Xem thêm -

Xem thêm: BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA VIÊN NANG LINH PHỤ KHANG TUỆ TĨNH TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT, BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA VIÊN NANG LINH PHỤ KHANG TUỆ TĨNH TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG SẢN LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn