bàihocj kỳ dân sự 2 đề tài đánh giá quy định của pháp luật dân sự 2005 về hợp đồng dân sự vô hiệu

24 43 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 15:38

MỞ BÀI Hợp đồng dân loại giao dịch dân mang tính phổ biến thơng dụng việc làm phát sinh, thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ dân Nó coi cơng cụ pháp lí quan trọng để thỏa mãn nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng sản xuất, kinh doanh Chính chế định hợp đồng chế định pháp luật dân nước giới nói chung Việt Nam nói riêng Chế định hợp đồng dân theo BLDS 2005 đánh giá hoàn thiện tiến Tuy nhiên bên cạnh mặt tích cực nêu trên, nhiều quy định luật chưa cụ thể dẫn tới nhiều vướng mắc thực tiễn áp dụng dẫn tới hợp đồng bị tuyên hiệu Để làm rõ vấn đề tập lớp em xin sâu vào vấn đề: “đánh giá quy định pháp luật dân 2005 hợp đồng dân hiệu” THÂN BÀI I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ HIỆU Khái niệm chung điều kiện có hiệu lực hợp đồng dân 1.1 Khái niệm hợp đồng dân Ở nước ta khái niệm hợp đồng dân xem xét hai phương diện: mặt khách quan hợp đồng dân xem tổng hợp quy phạm pháp luật Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội q trình dịch chuyển lợi ích vật chất chủ thể với Về mặt chủ quan hợp đồng dân xem kết thỏa thuận, thống ý chí bên nhằm mục đích xác lập, thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ dân Tại điều 388 BLDS quy định: “hợp đồng dân sự thỏa thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự” 1.2 Điều kiện có hiệu lực hợp đồng dân Hợp đồng dân hình thức giao dịch dân làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ dân Theo đó, điều kiện có hiệu lực hợp đồng điều kiện có hiệu lực giao dịch dân quy định Điều 122 BLDS 2005 Cụ thể: thứ nhất, người tham gia giao dịch phải có lực hành vi dân sự, điều kiện tiên chủ thể tham gia giao dịch dân Bởi lẽ giao dịch dân nói chung hợp đồng dân nói riêng chất thống ý chí bày tỏ ý chí chủ thể tham gia giao dịch Do đó, người có lực hành vi dân có ý khả hành vi xác lập thực quyền nghĩa vụ dân Thứ hai, mục đích nội dung giao dịch không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội Khi tham gia vào giao dịch dân nói chung quan hệ hợp đồng dân nói riêng, chủ thể đạt mục đích khác Các mục đích lợi ích vật chất tinh thần mà chủ thể tham gia vào giao dịch nhằm đạt Động mục đích nội dung giao dịch dân chủ thể xác định, nhiên tinh thần đáp ứng lợi ích chủ thể khơng làm ảnh hưởng đến lợi ích chung pháp luật quy định mục đích nội dung hợp đồng dân không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội Người tham gia giao dịch phải hồn tồn tự nguyện Cơ sở hình thành giao dịch dân ý chủ thể tham gia Ý chí nguyện vọng, mong muốn chủ quan bên chủ thể phải thực bên ngồi hình thức định Khi tham gia vào hợp đồng dân bên phải hồn tồn tự nguyện, có nghĩa mong muốn nguyên vọng bên chủ thể phải thể hiển bên ngồi ý chí đích thực chủ thể, họ khơng bị tác động yếu tố khách quan hay chủ quan khác dẫn tới việc chủ thể khơng nhận thức khơng kiểm sốt ý Thứ tư, hợp đồng dân phải tuân thủ hình thức pháp luật quy định Hình thức hợp đồng coi phương tiện vật chất thể nội dung hợp đồng, phương tiện biểu đạt ý chí bên ngồi ý thỏa thuận chủ thể Hợp đồng giao kết nhiều hình thức khác như: lời nói, hành vi văn Theo quan điểm BLDS Việt Nam bên phép chủ động lựa chọn hình thức hợp đồng phù hợp, việc tuân thủ quy định hình thức điều kiện có hiệu lực hợp đồng trường hợp pháp luậtquy định cụ thể Khái niệm chung hợp đồng dân hiệu 2.1khái niệm đặc điểm hợp đồng dân hiệu Pháp luật dân chưa xây dựng khái niệm khái quát hợp đồng dân hiệu Khoa học pháppháp luật thực định Việt Nam đưa tiêu chí xác định hiệu hợp đồng từ đưa cách xử lí Tuy nhiên, dựa sở điều 127 BLDS năm 2005 : “giao dịch dân khơng có điều kiện quy định điều 122 Bộ luật hiệu”; ta hiểu: hợp đồng dân hiệu hợp đồng vi phạm điều kiện có hiệu lực theo quy định pháp luật Hợp đồng dân hiệu có đặc điểm sau: Thứ nhất, hợp đồng hiệu kêt vi phạm mặt ý chí đích thực chủ thể xâm phạm lợi ích cơng cộng, lợi ích bên chủ thể khác xâm phạm đến lợi ích thân chủ thể Thứ hai, hợp đồng dân hiệu thể ý chí Nhà nước (nhằm bảo vệ lợi ích Nhà nước, quan, chủ thể khác…) việc công nhận thỏa thuận bên chủ thể nhà nước khác quy định hợp đồng dân hiệu khác Thứ ba, hợp đồng dân hiệu bên phải gánh chịu hậu pháp lí định: hợp đồng hiệu không làm phát sinh quyền nghĩa vụ bên kể từ thời điểm giao kết; bên hồn trả lại cho nhận Đây tổn thất bên bên khơng đạt mục đích mong muốn ban đầu việc giao kết hợp đồng nhằm phát sinh quyền nghĩa vụ dân sự, thỏa mãn nhu cầu đáng 2.2 Phân loại hợp đồng dân hiệu Phân loại hợp đồng dân hiệu việc phân chia hợp đồng dân thành loại khác theo tiêu chí nhằm mục đích định Thơng qua việc phân loại hợp đồng dân hiệu cho ta nhìn nhận cách tồn diện hợp đồng hiệu khía cạnh phương diện khác để từ đưa cách thức xử lí thích hợp Mỗi phương pháp phân loại dựa tiêu chí khác tùy thuộc vào mục đích việc phân loại Sau số cách thức phân loại hợp đồng dân phổ biến Căn vào tính chất hiệu hợp đồng dân chia thành: -Hợp đồng hiệu tuyệt đối hợp đồng có nội dung xâm hại đến lợi ích công cộng hợp đồng hiệu kể từ thời điểm giao kết Các dạng thường gặp hợp đồng hiệu tuyệt đối hợp đồng mà nội dung vi phạm điều cấm pháp luật, trái đạo đức xã hội, hợp đồng giả tạo; hợp đồng vi phạm điều kiện bắt buộc hình thức theo quy định pháp luật -Hợp đồng hiệu tương đối hợp đồng mà nội dung xâm hại đến lợi ích cá nhân có khiếm khuyết ý chí thống ý chí, Hợp đồng hiệu có u cầu bên pháp luật bảo vệ tòa án tun bố hiệu Những ngun nhân dẫn đến hợp đồng hiệu tương đối thường hợp đồng giao kết nhầm lẫn, đe dọa hay lừa dối Căn phạm vi hiệu, hợp đồng hiệu chia thành: -Hợp đồng hiệu tồn bộ: điều kiện có hiệu lực hợp đồng bị vi phạm làm cho toàn hợp đồng khơng có hiệu lực, điều khoản hợp đồng khơng có giá trị pháp lý -hợp đồng dân hiệu phần: có thỏa thuận hợp đồng hiệu mà điều khơng ảnh hưởng đến hiệu lực tồn hợp đồng Nói cách khác hợp đồng hiệu phần hợp đồng mà có phần hợp đồng bị hiệu, phần khác có hiệu lực Căn vào điều kiện có hiệu lực hợp đồng vi phạm chia hợp đồng hiệu thành: - Hợp đồng hiệu vi phạm điều cấm pháp luật, trái đạo đức xã hội - Hợp đồng hiệu giả tạo - Hợp đồng hiệu người chưa thành niên, người lực hành vi dân sự, người bị hạn chế lực hành vi dân xác lập, thực - Hợp động hiệu bị nhầm lần - Hợp đồng dân hiệu bị lừa dối, đe dọa - Hợp đồng hiệu người xác lập không nhận thức làm chủ hành vi - Hợp đồng hiệu không tuân thủ quy định hình thức II HỢP ĐỒNG DÂN SỰ HIỆU THEO QUY ĐỊNH CỦA BLDS 2005 Căn xác định hợp đồng dân hiệu Theo quy định pháp luật dân Việt Nam hành, hợp đồng dân xác định hiệu vi phạm điều kiện có hiệu lực hợp đồng Trên sở quy định điều 122 BLDS năm 2005 đưa hai sau để xác định hợp đồng dân hiệu: - Hợp đồng vi phạm ý chí chủ thể - Hợp đồng vi phạm điều kiện ý chí nhà nước 1.1 Hợp đồng dân hiệu vi phạm điều kiện ý chí chủ thể Như biết, chất pháphợp đồng thể ý chí thống ý chí sở thỏa thuận, hoàn toàn tự nguyện bên chủ thể Các điều khoản thỏa thuận hợp đồng phải phù hợp với ý chí chủ quan, mong muốn chủ thể; đồng thời phải có thống ý chí đích thực thể ý chí bên ngồi cách hồn tồn tự nguyện Theo hợp đồng giao kết bị tun hiệu thỏa mãn điều kiện sau: + có u cầu tòa án tun hợp đồng hiệu người có quyền u cầu + có định tòa án tun bố hợp đồng hiệu Quy định hồn tồn hợp lí, thể tiến pháp luật dân Việt Nam Nhà nước không can thiệp sâu vào định hợp đồng hiệu hay không mà giành quyền ưu tiên cho chủ thể quan hệ hợp đồng Nếu người không yêu cầu tòa án tun bố hợp đồng hiệu hợp đồng coi có giá trị pháp lí Một đặc điểm là, thời hiệu u cầu tuyên bố hiệu hợp đồnh trường hợp vi phạm ý chí củ thể hai năm, kể từ ngày giao kết Pháp luật dành cho chủ thể thực quyền yêu cầu tuyên bố hiệu hợp đồng để bảo vệ quyền lợi ích đáng thời hạn định hợp đồng vi phạm ý chí mặt chủ thể bị tun hiệu trường hợp sau: Thứ nhất, hợp đồng hiệu nhầm lẫn, điều 131 BLDS quy định: “khi bên có lỗi ý làm cho bên nhầm lẫn nội dung giao dịch dân mà xác lập giao dịch bên nhầm lần có quyền yêu cầu bên thay đổi nội dung giao dịch đó, bên khơng chấp nhận bên bị nhầm lẫn có quyền u cầu Tòa án tuyên bố giao dịch hiệu Trong trường hợp bên lỗi ý làm cho bên nhầm lẫn nội dung giao dịch giải theo quy định điều 132 Bộ luật này” Nếu bên bị nhầm lẫn1 chứng minh nhầm lẫn hợp đồng bên giao kết bị tun hiệu Trong nhiều trường hợp nhầm lẫn xảy lỗi bên đối tác, bên có lỗi làm cho bên bên nhầm lẫn nội dung hợp đồng mà giao kết hợp đồng bên nhầm lẫn có quyền yêu cầu bên thay đổi nội dung hợp đồng đó, bên khơng chấp nhận bên bị nhầm lẫn có quyền u cầu Tòa án tun bố hợp đồng hiệu.Ví dụ: A bán cho B máy giặt hàng ngoại nhập, nghĩ B biết cách sử dụng khơng thấy B hỏi thêm nên A khơng hướng dẫn cách sử dụng nguồn điện Khi B nhà cắm vào nguồn điện 220v thấy có mùi cháy khét bị tắt điện, B đem đến trả lại cho A A bảo hướng dẫn có ghi rõ dùng với nguồn điện 110v nên A không chấp nhận cho trả lại hàng hôm sau B khởi kiện tòa Trong trường hợp thực tế, B nghĩ máy hút bụi sử dụng nguồn điện bình thường nhà sách hướng dẫn tiếng Nhật nên không biết, biết phải sử dụng nguồn điện 110v B khơng mua Còn A nghĩ B biết nên không hướng dẫn B cách sử dụng Như vậy, A có lỗi cố ý việc khơng hướng dẫn cho B cách sử dụng Như A có lỗi việc không hướng dẫn cho B cách sử dụng máy giặt khiến cho B nhà dùng bị cháy máy, hợp đồng thiết lập A B bị hiệu nhầm lẫn B Tuy nhiên, lỗi bên gây nhầm lẫn phải lỗi ý, nhầm lẫn lỗi cố ý bên đối tác hợp đồng giao kết hiệu nhầm lần mà lại thuộc trường hợp hiệu lừa giối Xung quanh vấn đề lỗi bên trường hợp hợp đồng giao kết nhầm lẫn hợp đồng bị tun hiệu nhầm lần xảy lỗi ý bên đối tác Điều 31 BLDS quy định: “khi bên có lỗi làm cho bên nhầm lẫn nội dung giao dịch dân bên bị nhầm lần có quyền yêu cầu bên thay đổi nội dung giao dịch đó, bên khơng chấp nhận bên bị nhầm lẫn có quyền u cầu Tòa án tun bố giao dịch hiệu……….bên cạnh giải vấn đề áp dụng nguyên tắc chung điều kiện có hiệu lực hợp đồng Nhầm lẫn việc bên hình dung sai nội dung hợp đồng mà tham gia giao kết hợp đồng gây thiệt hại cho cho bên Sự nhầm lẫn xuất phát từ nhận thức bên phán đoán sai lầm đối tượng việc, nhầm lẫn phải thể rõ ràng mà vào nội dung hợp đồng phải xác định để giải người tham gia giao dịch phải hoàn toàn tự nguyện( điểm c, khoản Điều 122 BLDS 2005) Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng dân hiệu năm ( điều 136 BLDS 2005) kể từ ngày xác lập hợp đồng.Tuy nhiên hết thời hiệu mà bên bị nhầm lẫn khơng u cầu Tòa án tun bố hợp đồng hiệu vấn đề tranh chấp hiệu lực hợp đồng khơng tồn hợp đồng giao kết phát sinh hiệu lực kể từ thời điểm giao kết Thứ hai, hợp đồng dân hiệu bị lừa giối Cũng nhầm lần lừa giối thuật ngữ sử dụng rộng rãi đời sống ngày Lừa giối coi yếu tố dẫn đến hiệu hợp đồng bên cố ý làm cho bên phải giao kết hợp đồng không theo ý muốn thực theo quy định BLDS 2005 điều 132 bên tham gia hợp đồng dân bị lừa giối có quyền u cầu Tòa án tun bố hợp đồng dân hiệu Như vậy, hành vi lừa giối bên chủ thể tham gia giao kết hợp đồng thực mà người thứ ba gây nhằm làm cho bên hiểu sai lệch chủ thể, tính chất đối tượng nội dung hợp đồng nên giao kết hợp đồng Tuy nhiên trường hợp người thứ ba gây cần phải hiểu người thứ ba phải có mối quan hệ với bên chủ thể tham gia giao kết hợp đồng bên chủ thể biết rõ hành vi lừa giối bên đối tác hiểu sai lệch người thứ ba Khi đó, hợp đồng bên giao kết bị coi hiệu Ngồi hợp đồng hiệu lừa giối thuộc trường hợp sau: - Lừa giối chủ thể hợp đồng yếu tố chủ thể đóng vai trò định - Lừa giối tính chất hợp đồng - Lừa giối nội dung hợp đồng Để đảm bảo quyền lợi bên chủ thể bị lừa giối, pháp luật quy định, có bên chủ thể bị lừa giối có quyền u cầu Tòa án tun bố hợp đồng dân giao kết bị hiệu lừa giối Tuy nhiên, thời hiệu khỏi kiện trường hợp hai năm, sau hai năm hiệu lực hợp đồng khơng bị tranh chấp, hợp đồng giao kết tiếp tục phát huy hiệu lực pháp lí Thứ ba, hợp đồng dân hiệu bị đe dọa Đe dọa3 hợp đồng thể hai hình thức: đe dọa thể chất bắt buộc người phải kí kết hợp đồng làm cho người khác bị say kí kết hợp đồng với mình, đe dọa tinh thần đe dọa làm lộ bí mật người khác làm cho họ phải giao kết hợp đồng với Khoa học phápluật thực định Việt Nam thừa nhận đe dọa giao kết hợp đồng yếu tố dẫn đến hiệu hợp đồng (điều Lừa giối hiểu hành vi cố ý bên người thứ ba nhằm làm cho bên hiểu sai lệch chủ thể, tính chất đối tượng nội dung hợp đồng nên giao kết hợp đồng Đe dọa giao kết hợp đồng hành vi làm cho người khiếp sợ, khiến cho người phải giao kết hợp đồng ý muốn họ 132- BLDS 2005) Tuy nhiên đe dọa trở thành yếu tố dẫn tới hiệu hợp đồng thỏa mãn hai điều kiện Thứ nhất, phải có hành vi cố ý bên làm cho bên sợ hãi mà giao kết hợp đồng Thứ hai, bên bị đe dọa phải giao kết hợp đồng nhằm tránh gây thiệt hại mặt cho họ cho người thân thích họ hành vi khơng đáp ứng điều kiện khơng coi đe dọa giao kết hợp đồng, không dẫn tới hiệu hợp đồng Điều 132 BLDS quy định: “khi bên tham gia giao dịch dân bị đe dọa có quyền u cầu Tòa án tun bố giao dịch hiệu” Cũng theo quy định BLDS, đe dọa giao kết hợp đồng hiểu hành vi cố ý bên người thứ ba làm cho bên buộc phải thực giao dịch nhằm tránh thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản cha, mẹ, vợ, chồng, Như đe dọa khơng đe dọa tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản bên đối tác (người mà họ định giao kết hợp đồng) mà đe dọa người có quan hệ huyết thống bên đối tác dẫn tới hiệu hợp đồng dân Ngoài pháp luật quy định trường hợp này, phải có yêu cầu bên bị đe dọa Tòa án tun hợp đồng giao kết bên hiệu Và thời hiệu u cầu Tòa án tun bố hợp đồng hiệu trường hợp hai năm Thứ tư, hợp đồng dân hiệu người xác lập thời điểm không nhận thức làm chủ hành vi Năng lực hành vi dân cá nhân khả hành động chủ thể để tạo quyền, thực quyền nghĩa vụ họ (điều 17 BLDS) Nó thuộc tính cá nhân, tạo thành tư cách chủ thể độc lập cá nhận quan hệ dân Bên cạnh đó, pháp luật quy định cá nhân có lực hành vi dân đầy đủ có quyền tham gia vào quan hệ dân với tư cách chủ thể độc lập tự chịu trách nhiệm hành vi họ thực trừ trường hợp bị tuyên bố lực hành vi dân hạn chế lực hành vi dân 1.2 Hợp đồng dân hiệu vi phạm ý chí nhà nước Khi giao kết hợp đồng bên tự thỏa thuận nội dung hợp đồng, tự xác định vi phạm quyền nghĩa vụ bên Tuy nhiên tự hợp đồng tuyệt đối mà khuôn khổ pháp luật quy định, mối quan hệ biện chứng với đảm bảo lợi ích, trật tự công cộng, quyền lợi ích hợp pháp chủ thể khác Như biết pháp luật thời kì ln mang tính giai cấp thể ý chí Nhà nước cách rõ ràng Trong trường hợp cần thiết, nhân danh tổ chức quyền lực cơng, Nhà nước can thiệp vào việc kí kết hợp đồng giới hạn quyền tự giao kết hợp đồng Hợp đồng vi phạm ý chí nhà nước khơng ảnh hưởng trực tiếp đến chủ thể mà hết ảnh hưởng đến lợi ích chung cộng đồng nên phần lớn hợp đồng vi phạm ý chí nhà nước bị coi hiệu tuyệt đối – hiệu từ thời điểm giao kết mà không phụ thuộc vào chủ thể yêu cầu, vào định Tòa án Cũng quan điểm coi hợp đồng vi phạm ý chí Nhà nước đương nhiên hiệu mà BLDS năm 2005 khơng hạn chế thời hiệu u cầu Tòa án tun hiệu phần lớn hợp đồng Tuy nhiên ngồi đặc điểm nói chung trên, hợp đồng vi phạm ý chí Nhà nước cụ thể lại có đặc điểm riêng biệt Thứ nhất, hợp đồng hiệu vi phạm điều kiện lực chủ thể Như biết, điều kiện có hiệu lực hợp đồng dân theo quy định điểm a, khoản Điều 122 BLDS “ người tham gia giao dịch phải có lực hành vi dân sự”, điều 127 BLDS xác định “ giao dịch dân điều kiện quy định điều 122 Bộ luật hiệu” Do vậy, chủ thể tham gia giao kết hợp đồng không đáp ứng điều kiện có lực hành vi dân hợp đồng bị hiệu BLDS cụ thể hóa quan điểm thơng qua quy định điều 130: “khi giao dịch dân người chưa thành niên, người lực hành vi dân người bị hạn chế lực hành vi dân xác lập, thực theo yêu cầu người đại diện người đó, Tòa án tun bố giao dịch hiệu theo quy định pháp luật giao dịch phải người đại diện họ xác lập, thực hiện” Hợp đồng giao kết vi phạm điều kiện lực chủ thể xếp vào nhóm hợp đồng vi phạm ý chí Nhà nước, xét chất, việc đưa tiêu chí để xác định lực hành vi dân chủ thể ý chí Nhà nước, nhà làm luật cụ thể hóa thành quy định pháp luật cụ thể Nên hợp đồng giao kết vi phạm quy định pháp luật điều kiện lực chủ thể bị hiệu Tuy nhiên, khơng giống với hiệu phần lớn hợp đồng vi phạm ý chí Nhà nước Sự hiệu hợp đồng vi phạm điều kiện lực chủ thể coi tương đối, bị giới hạn thời hạn tuyên bố yêu cầu tuyên hiệu – năm kể từ ngày giao dịch xác lập ( khoản điều 136) Theo quy định pháp luật dân hành, hợp đồng xác lập, thực người chưa thành niên, người lực hành vi dân người bị hạn chế lực hành vi dân bị tun hiệu thỏa mãn điều kiện sau: - pháp luật quy định hợp đồng phải người đại diện xác lập, thực - phải có u cầu Tòa án tun hiệu người đại diện - có định tuyên hiệu Tòa án Thứ hai, hợp đồng hiệu giải tạo Điều 129 BLDS năm 200 quy định: “khi bên xác lập giao dịch dân hiệu cách giả tạo nhằm che giấu giao dịch khác giao dịch hiệu theo quy định Bộ luật Trong trường hợp xác lập giao dịch giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba giao dịch hiệu” Có nhiều ý kiến cho nên xếp hợp đồng giả tạo vào trường hợp vi phạm tự nguyện, vi phạm ý chí chủ thể Với lí hợp đồng giải tạo thể ý chí đích thực bên chủ thể mà thực chất kết cụ thể hóa hành vi giao dối mà bên thực nhằm hướng đến mục đích che giấu hợp đồng khác để trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba Các bên xác lập hợp đồng không nhằm phát sinh hậu pháp lí, mà thiết lập hợp đồng tạo hình thức – vỏ bọc che đậy cho mục đích thực bên Tuy nhiên sở quy định điều BLDS 2005 “trong quan hệ dân sự, bên hoàn tồn tự nguyện, khơng bên áp đặt, cấm đốn, cưỡng ép, đe dọa, ngăn cản bên nào” toát lên tinh thần nhà làm luật Việt Nam coi tự nguyện tự lựa chọn Hợp đồng giải tạo không chống lại tự lựa chọn bên, việc giao kết hợp đồng hoàn toàn mong muốn họ ( mong muốn bất hợp pháp) Nhưng lại nhằm tạo hậu phápgiả giối, khơng thực mối quan hệ bên Tức là, chống lại ý chí nhà nước – nhà làm luật việc kiểm soát giao dịch pháp lý nhằm bảo vệ trật tự công cộng xuất phát từ nguyên tắc thiện chí, trung thực đòi hỏi ngun nhân đáng nghĩa vụ hợp đồng Do vậy, hợp đồng giả tạo phải xếp vào nhóm vi phạm ý chí Nhà nước, điều hồn tồn hợp lí, xem xét quy định BLDS năm 2005 ta nhận thấy, hợp đồng giao kết giả tạo bị hiệu mà không phụ thuộc vào ý chí chủ thể yêu cầu định Tòa án Đồng thời, khơng bị giới hạn thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố hiệu Hợp đồng hiệu giả tạo xảy hai khả năng: -Các bên xác lập, giao kết hợp đồng giả tạo nhằm che giấu hợp đồng khác Đây hành vi gian dối thực thông qua việc xác lập, giao kết hai hợp đồng: hợp đồng giả tạo hợp đồng bị che giấu ( thường bên xác lập lúc) Trường hợp này, theo quy định BLDS 2005 hợp đồng giả tạo bị hiệu hợp đồng thực (hợp đồng bị che giấu) có hiệu lực -Các bên xác lập hợp đồng giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba, nghĩa trước giao kết hợp đồng giả tạo, hai bên tồn quan hệ nghĩa vụ với người thứ ba việc giao kết hợp đồng giả tạo nhằm trốn tránh, thực nghĩa vụ Việc bên chủ thể giao kết hợp đồng giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ khơng vi phạm ý chí tự nguyện ( khơng có thể ý chí đích thực) mà xâp phạm đến quyền lợi ích hợp pháp người thứ ba, làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng Thứ ba, hợp đồng dân hiệu vi phạm điều cấm pháp luật trái đạo đức xã hội đối tượng, mục đích, nội dung Điều 12 BLDS năm 2005 quy định: “giao dịch dân có mục đích nội dung vi phạm điều cấm pháp luật, trái đạo đức xã hội hiệu” Khi bên chủ thể tham gia giao kết hợp đồng có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm 54 pháp luật trái đạo đức xã hội hợp đồng bị coi hiệu tuyệt đối; thời hiệu yêu cầu Tóa án tun bố hợp đồng hiệu khơng hạn chế.ở khơng có điều cấm pháp luật dânhiểu điều cấm quy địnhtrong tất van pháp luật khác Luật doanh nghiệp, điều ước quốc tế mà Việt Nam kí kết tham gia…ví dụ: xác lập hợp đồng vay với lãi suất cắt cổ, hợp đồng có đối tượng bị cấm giao dịch: vũ khí, chất độc, chất phóng xạ, ma túy, mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em, thực vật, động vật hoang dã thuộc danh mục cấm… Đạo đức xã hội chuẩn mực ứng xử chung người với người đời sống xã hội, cộng đồng thừa nhận tôn trọng Không trái đạo đức xã hội tức nội dung mục đích hợp đồng không trái với quy tắc ứng xử chung người với người cộng đồng thừa nhận tơn trọng, ví dụ: việc lợi dụng hồn cảnh khó khăn, hiểu biết thiếu non bên chủ thể để giao kết hợp đồng có lợi cho cách đáng… Với chất chuẩn mực xử chung cộng đồng nên thời kì xã hội khác quan niệm chuẩn mực đạo đức xã hội lại có thay đổi Có hành vi xử thời kì khơng bị coi vi phạm đạo đức xã hội thời kì khác lại vi phạm đạo đức xã hội, ví dụ: hành vi mua người xã hội phong kiến hành vi bình thường nhiên xã hội ngày hành vi khơng bị lên án mà bị coi vi phạm pháp luật việc xác định trái đạo đức xã hội phụ thuộc vào truyền thống văn hóa quốc gia Thứ năm, hợp đồng dân hiệu vi phạm hình thức luật định Hình thức hợp đồng thể nội dung hợp đồng thủ tục mà pháp luật quy định, bắt buộc bên giao kết hợp đồng phải tuân thủ kí kết số Điều cấm pháp luật quy định pháp luật không cho phép chủ thể thực hành vi định 10 loại hợp đồng định Cũng pháp luật nước, pháp luật dân Việt Nam thừa nhận nguyên tắc tự hình thức giao kết hợp đồng giao kết hình thức khác nhau5 như: lời nói, văn hành vi cụ thể Nếu trường hợp pháp luật quy định cụ thể loại hợp đồng phải giao kết hình thức định bên phải tuân thủ Điều 134 BLDS năm 2005 quy định: “Trong trường hợp pháp luật quy định hình thức giao dịch dân điều kiện có hiệu lực giao dịch mà bên không tuân theo theo u cầu bên, Tòa án, quan Nhà nước có thẩm quyền khác định buộc bên thực quy định hình thức giao dịch thời hạn; thời hạn mà khơng thực giao dịch hiệu” Theo khoản điều 122 BLDS năm 2005 thì: “hình thức giao dịch dân điều kiện có hiệu lực giao dịch trường hợp pháp luậtquy định” Đồng thời, khoản điều 401 xác định: “hợp đồng không bị hiệu trường hợp có vi phạm hình thức, trừ trường hợp pháp luậtquy định khác” Qua thấy ngun tắc, hình thức khơng phải điều kiện bắt buộc hợp đồnghiệu lực pháp lí, tức hợp đồng bị tuyên hiệu vi phạm điều kiện hình thức luật định hiệu Ngồi ra, xuất phát từ việc đối tượng hợp đồng yếu tố cấu thành hợp đồng, BLDS năm 2005 xác định hợp đồng dân hiệu đối tượng hợp đồng thực Hợp đồng hiệu với lí đối tượng thực đáp ứng đủ hai điều kiện: từ kí kết với lí khách quan Vậy, từ kí kết phải hiểu nào? có phải đơn thời điểm bên kí kết vào hợp đồng văn không hay phải hiểu cách khái qt thời điểm giao kết hợp đồng Cho đến chưa có hướng dẫn cụ thể, theo quan điểm chúng tơi có lẽ nên hiểu “ từ kí kết” từ thời điểm giao kết hợp đồng hợp lí Một vấn đề cần quan tâm xác định có đối tượng khơng thể thực phải là” lí khách quan” Lí khách quan hiểu tác động bên ngồi , hồn tồn khơng phụ thuộc vào ý chủ quan bên chủ thể như: thiên tai, mưa bão, lũ lụt kiện bất khả kháng; cháy, hỏa hoạn, bị cắt điện sản xuất… ví dụ: A cam kết sản xuất để bán cho B loại thuốc chữa bênh tim mạch, B tin tưởng A bán cho loại thuốc A biết khơng thể giao cho B loại thuốc lại không thông báo cho B biết Trong trường hợp hợp đồng bị coi hiệu A phải bồi thường cho B Khoản điều 401 BLDS quy định hình thức hợp đồng dân sự: “hợp đồng dân giao kết lời nói, văn hành vi cụ thể, pháp luật không quy định loại hợp đồng phải giao kết hình thức định” 11 III.ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ HIỆU 1.Một số ưu điểm quy định hợp đồng dân hiệu theo BLDS Thứ nhất, so với Bộ luật dân 1995 BLDS có nhiều tiến đặc biệt chế định hợp đồng dân nói riêng hợp đồng dân vố hiệu nói chung Tại điều Pháp lệnh Hợp đồng dân năm 1991 Việt Nam hợp đồng dân hiểu thỏa thuận bên việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền nghĩa vụ bên mua bán, thuê, vay, mượn, tặng cho tài sản; làm không làm việc, dịch vụ thỏa thuận khác mà bên nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng Theo đó, Pháp lênh hợp đồng dân năm 1991 sử dụng phương pháp liệt kê để định nghĩa hợp đồng dân , quy định không bao quát đầy đủ hợp đồng dân xảy thực tế Tuy nhiên điều 388 BLDS quy định: “ hợp đồng dân sự thỏa thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự” xem quy định đầy đủ, cụ thể bao quát hết để hiểu khái niệm hợp đồng dân Bên cạnh đó, điều 132 Bộ luật dân 1995 quy định: “Đe doạ giao dịch dân hành vi cố ý bên làm cho bên sợ hãi mà phải thực giao dịch dân nhằm tránh thiệt hại tính mạng, sức khoẻ, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản người thân thích” điều 132 BLDS có mở rộng chủ thể bị đe dọa cụ thể điều quy định: “đe dọa giao dịch hành vi cố ý bên người thứ ba làm cho bên buộc phải thực giao dịch nhằm tránh thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản cha, mẹ, vợ, chồng, mình” Thứ hai, chế định hợp đồng dân hiệu góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chủ thể trình tham gia giao dịch dân giúp chủ thể nhận thức cụ thể điều pháp luật cấm, hội bảo vệ trường hợp cần phúc thẩm vụ việc đồng thời hình thức răn đe, giáo dục chủ thể có hành vi vi phạm quy định pháp luật Một số bất cập hạn chế quy định hợp đồng dân hiệu theo BLDS 2.1Một số vấn đề thực tiễn áp dụng pháp luật hợp đồng dân hiệu Thực tiễn cho thấy năm Tòa án phải giải lượng lớn tranh chấp dân liên quan đến hợp đồng, tranh chấp hợp đồng dân hiệu chiếm tỉ lệ không nhỏ Sự nỗ lực cơng tác xét xử Tòa án góp phần lớn việc bảo vệ quyền dân cho chủ thể bị xâm phạm Tuy nhiên việc áp 12 dụng luật công tác giải tranh chấp hợp đồng dân hiệu tồn khơng bất cập nhiều nguyên nhân: -Đời sống xã hội vốn phong phú, đa dạng phức tạp nên ban hành Bộ luật dân sự, nhà làm luật dự liệu hết tình xảy Do vậy, nhiều vụ việc xảy thực tiễn song thẩm phán xét xử lại gặp khơng khó khăn thiếu khơng có quy phạm điều chỉnh phù hợp -Do trình độ, nghiệp vụ đội ngũ thẩm phán chưa đồng dẫn đến cách hiểu áp dụng pháp luật hợp đồng dân hiệu có nhiều bất cập, khơng có thống đường lối xét xử, dẫn đến tình trạng Tòa nơi lại có cách xét xử khác nên gây tâm lí hoang mang cho người dân 2.2 Trong áp dụng hợp đồng dân hiệu Thứ nhất, xung quanh việc áp dụng quy định hợp đồng dân hiệu vi phạm điều kiện chủ thể cho thấy: điểm a, khoản điều 131 BLDS năm 2005 quy định “ người tham gia giao dịch dân có lực hành vi dân sự” khái niệm người hiểu chung cho cá nhân lẫn pháp nhân chủ thể khác Thế quy định trường hợp hợp đồng dân hiệu vi phạm điều kiện chủ thể giao dịch BLDS đề cập đến trường hợp chủ thể cá nhân khơng đề cập đến trường hợp pháp nhân Vậy liệu hợp đồng dân pháp nhân xác lập mà không phù hợp với mục đích phạm vi hoạt động phép có bị coi hiệu hay khơng? Và có hiệu tuyệt đối hay tương đối? Theo khoản điều 86 BLDS 2005 quy định lực pháp luật dân cá nhân xác định “năng lực pháp luật dân pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân phù hợp với mục đích hoạt động mình” Như vậy, giống lực hành vi dân cá nhân, lực pháp luật dân cá nhân hồn tồn xác định theo ý chí Nhà nước nhà làm luật thể thông qua quy định cụ thể Khi pháp nhân xác lập hợp đồng khơng phù hợp với mục đích hoạt động vi phạm điều kiện lực pháp luật dân sự, vi phạm ý chí Nhà nước nên xác định trường hợp hiệu tuyệt đối hợp lí Một vấn đề đặt theo quy định điều 130 BLDS năm 2005 giao dịch dân người chưa thành niên, người lực hành vi dân người bị hạn chế lực hành vi dân xác lập, thực theo yêu cầu người đại diện người đó, Tòa án tun bố giao dịch hiệu theo quy định pháp luật giao dịch phải người đại diện họ xác lập, thực hiện” nhiên, điều 20 BLDS 2005 quy định lực hành vi dân người chưa thành niên xác định cách chung chung phần lớn giao dịch người chưa thành niên xác 13 lập, thực “phải có đồng ý người đại diện” không hẳn quy định rõ ràng “những giao dịch phải có người xác lập, thực hiện” thuật ngữ mang tính khái qt “ phải có đồng ý người đại diện theo pháp luật” lại nhà làm luật tiếp tục sử dụng khoản điều 23 BLDS 2005 quy định hợp đồng người bị hạn chế lực hành vi dân giao kết liên quan đến tài sản Vì vậy, hiểu cách hiểu chân phương theo điều 130 “theo quy định pháp luật giao dịch phải người đại diện họ xác lập, thực hiện” tronng trường hợp người chưa thành niên người bị hạn chế lực hành vi dân xác lập, thực hợp đồng mà khơng có đồng ý người đại diện; sau đó, người đại diện theo pháp luật có yêu cầu Tòa án tun hiệu, liệu hợp đồng có bị tun hiệu hay khơng? Như biết, việc xác lập hợp đồng trường hợp phải đặt kiểm soát “phải có đồng ý” người đại diện Sự đồng ý người đại diện thực chất cho phép hay không cho phép, khơng phải thể ý chí người đại diện thay cho ý chí đích thực chủ thể xác lập hợp đồng Do vậy, ý chí thể hợp đồng ý chí đích thực chủ thể (người tử đủ tuổi đến 18 tuổi người bị hạn chế lực hành vi dân sự) chất pháphợp đồng đạt Vì vậy, phát hợp đồng chủ thể xác lập, thực mà khơng có đồng ý mình, người đại diện u cầu Tòa án tun hợp đồng hiệu hợp lí chưa? Bởi điều 130 xác định rõ “ pháp luật giao dịch phải người đại diện họ xác lập, thực hiện” hợp đồng bị tun bố hiệu Và phân tích, “phải có đồng ý người đại diện” khác hẳn so với “ phải người đại diện xác lập, thực hiện” Hơn trường hợp việc giao kết thể chất pháphợp đồng Thứ hai, xác định hợp đồng hiệu mục đích, nội dung vi phạm điều cấm pháp luật, trái đạo đức xã hội Hiện cách hiểu “điều cấm pháp luật” nhiều tranh cãi, quan điểm khơng thống Đơn cử có thực tế sau: Năm 2008, vợ chồng ông A – chủ doanh nghiệp kí hợp đồng dịch vụ th Cơng ty TNHH B làm đại diện ủy quyền để thay mặt thương vụ chuyển nhượng đất đai có giá trị lên tới 50 tỉ đồng Vợ chồng ông A đồng ý trả cho Cơng ty TNHH B khoản chi phí dịch vụ 300 triệu đồng Tuy nhiên sau vợ chồng ông A bất ngờ cắt hợp đồng kiện đòi lại số tiền với lí Cơng ty TNHH B khơng có chức để thực dịch vụ nói Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND quận Phú Nhuận xác định: hợp đồng vợ chồng ông A công ty TNHH B “là hợp đồng dân dịch vụ phù hợp hình thức lẫn nội dung quy định BLDS”; Tòa bác đơn yêu cầu cuả vợ chồng ông A 14 Thế nhưng, án phúc thẩm lại lập luận theo giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh Công ty TNHH B phép kinh doanh nghành nghề tư vấn đầu tư, tư vấn kinh tế, dịch vụ thương mại, kinh doanh nhà, xây dựng nhà nhiều nghành nghề khác khơng có nghành nghề hợp đồng dịch vụ thương mại theo luật Thương mại khơng có nội dung quy định hợp đồng bên kí kết Trong khi, khoản điều Luật doanh nghiệp quy định: “doanh nghiệp phải thực hoạt động kinh doanh theo nghành nghề ghi giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh”nên hợp đồng cơng ty B ông bà A hiệu vi phạm quy định cơng ty TNHH B phải hồn trả lại 300 triệu đồng cho ông bà A Xung quanh vụ việc có hai quan điểm: Thứ nhất, quan điểm Tòa án cấp phúc thẩm xét xử vụ án cho khoản điều Luật Doanh nghiệp coi “điều cấm pháp luật” Do vậy, việc công ty TNHH B không thực hoạt động kinh doanh theo nghành nghề ghi giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh vi phạm “điều cấm pháp luật”, nên hợp đồng đại diện ủy quyền công ty B ông bà A bị tuyên hiệu Thứ hai, không coi khoản điều Luật doanh nghiệp “điều cấm pháp luật” hợp đồng đại diện theo ủy quyền công ty TNHH B ông bà A có hiệu lực Ở đây, hành vi kinh doanh khơng nghành nghề đăng vi phạm “ điều cấm pháp luật” mà cấm có trường hợp phải điều 11 LDN quy định hành vi bị cấm Theo quan điểm tơi hồn tồn đồng ý với quan điểm thứ hai Hiện kinh doanh quyền cơng dân, việc quy định doanh nghiệp phải đăng kí kinh doanh thực chất mang tính khai báo, thuận lợi cho cơng tác quản lý mà khơng mang tính chất thừa nhận doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh hay không Chỉ nghành nghề kinh doanh có điều kiện việc đăng giấy phép kèm theo mang tính thừa nhận Khi đó, doanh nghiệp giao kết hợp đồng, thực hợp đồng kinh doanh khơng nghành nghề bị tuyên hiệu Trong vụ án trên, dịch vụ đại diện ủy quyền lại nghành nghề kinh doanh có điều kiện, vậy, trường hợp tuyên hiệu Thứ ba xung quanh việc áp dụng quy định hợp đồng dân hiệu nhầm lẫn thực tế ghi nhận khơng bất cập Trước hết, BLDS năm 2005 chưa có quy định cụ thể khái niệm “nhầm lẫn” dẫn đến việc tuyên hợp đồng hiệu nhầm lẫn nhiều Tòa án thực tế gặp khơng khó khăn, nhiều xác định cách tùy tiện gây ảnh hưởng không nhỏ đến http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2010/03/04/488/ 15 quyền lợi ích hợp pháp chủ thể Các nhà làm luật không quy định cụ thể khái niệm nhầm lẫn nên Thẩm phán khó xét xử khó xác định cách xác nhầm lẫn biểu thực tế vụ án Việc khơng quy định rõ có nhầm lẫn hay khơng có biểu nhầm lẫn quan trọng để giải tuyên hợp đồng hiệu Bởi xác định tùy tiện hồn tồn dẫn đến lạm quyền việc tuyên hiệu, gây ảnh hưởng đến quyền lợi ích đáng chủ thể Tiếp theo nguyên nhân gây nhầm lẫn, điều 131 BLDS năm 2005 đề cập đến nhầm lẫn từ phía, nhầm lẫn đơn phương “khi bên có lỗi ý làm cho bên nhầm lẫn” mà không ghi nhận nhầm lẫn song phương, đến từ hai bên chủ thể thực tế việc hồn tồn xảy Ví dụ: Sau thống nhờ chuyên gia (còn kinh nghiệm) quen biết với hai bên xác định niên đại, A bán cho B bình cổ đời nhà Thanh với trị giá 1000USD Nhưng C chuyên gia đồ cổ nhiều năm đến chơi, B biết bình cổ có từ đời nhà Minh từ đời nhà Thanh có giá trị đến 5000 USD Biết điều này, A yêu cầu Tòa án đòi tuyên hiệu hợp đồng mua bán A B Tuy nhiên, A B khơng có lỗi việc gây nhầm lẫn Hợp đồng A B giao kết nhầm lẫn song phương từ hai phía Vì vậy, u cầu A bị Tòa án bác B người hưởng lợi từ nhầm lẫn A Rõ ràng, trường hợp phán Tòa án khơng mâu thuẫn với ngun tắc tự ý chí mà khơng phù hợp với nguyên tắc công sống Như biết, chất pháphợp đồng thỏa thuận, thống ý chí bên chủ thể nhằm phát sinh hậu phápđịnh Nếu khơng có thống ý chí thể ý chí bên khơng thể hình thành quan hệ hợp đồng Trong trường hợp giao kết hợp đồng mà hai bên chủ thể có nhầm lẫn nội dung hình thức hợp đồng rõ ràng khơng có trùng hợp, thống ý chí thể ý chí bên Do vậy, coi nhầm lẫn song phương yếu tố dẫn đến hiệu hợp đồng Không dự liệu nguyên nhân gây nhầm lẫn, theo BLDS nhầm lẫn xem yếu tố dẫn đến hiệu hợp đồng giới hạn nhầm lẫn “nội dung hợp đồng” Một vấn đề đặt có nhầm lẫn chủ thể hợp đồng phải giải nào? Trên thực tế vụ việc có nhầm lẫn chủ thể hồn tồn xảy Ví dụ: phó chánh án tòa án nhân dân tối cao Từ Văn Nhữ nêu lên thực tế theo quy định cơng nhân quốc phòng khơng chuyển nhượng nhà phân thực tế việc chuyển nhượng diễn phổ biến Vậy, vấn đề đặt Nguyễn Ngọc Khánh ( 2008), “các khiếm khuyết thống ý chí quan hệ hợp đồng”, tạp chí Nhà nước pháp luật, tr 40-46 16 hợp đồng chuyển nhượng có bị tuyên hiệu nhầm lẫn không? 8Một vấn đề đặt theo quy định điều 131 BLDS năm 2005 hợp đồng giao kết bị nhầm lẫn bị tun hiệu bên bị nhầm lẫn có yêu cầu bên thay đổi nội dung hợp đồng bên không chấp nhận Không chấp nhận trường hợp có khả thay đổi người u cầu khơng muốn thay đổi, tức BLDS quy định khả tuyên hiệu hợp đồng giao kết bị nhầm lẫn ghi nhận trường hợp mà nội dung nhầm lẫn “có thể thay đổi được”, trường hợp nhầm lẫn nội dung khơng thể thay đổi lại chưa nhà làm luật dự liệu Thứ tư, ác định hợp đồng hiệu bị lừa giối, đe dọa Theo quy định điều 132 BLDS 1995 lừa giối coi yếu tố dẫn đến hợp đồng hiệu giới hạn phạm vi lừa giối “chủ thể, tính chất đối tượng, nội dung hợp đồng” Vậy, trường hợp có lừa giối mục đích, động sao? Liệu hợp đồng có bị tun hiệu khơng Ví dụ: người bán hàng nói dối với người phần lớn số tiền bán dùng để ủng hộ quỹ từ thiện, nhờ mà có nhiểu người mua bán nhiều hàng với giá cao Rõ ràng trường hợp này, động lừa giối có ý nghĩa quan trọng, đóng vai trò quan trọng việc giao kết hợp đồng Nếu khách hàng biết động đích thực người bán hàng nhằm trục lợi cá nhân nhiều khả họ không giao kết hợp đồng9 Tại điều 132 BLDS 2005 có mở rộng phạm vi chủ thể đe dọa theo đó, ngồi bên bị đe dọa giới hạn “cha, mẹ, vợ, chồng, họ” Với quy định này, BLDS 2005 loại trừ quan hệ trực tiếp tới tài sản nhân thân người thân thích khác bên bị đe dọa như: ông bà nội, ông bà ngoại, anh chị em ruột…cũng yêu cầu tuyên hợp đồng hiệu Liệu có hợp lí cơng khơng mà, đe dọa chủ thể nói tiếp diễn thực tế nhiều gây ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến giao kết hợp đồng người bị đe dọa? Hoặc trường hợp người bị đe dọa dù khơng có quan hệ thân thích với người giao kết hợp đồng, họ tình trạng nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe Trong trường hợp người giao kết từ chối khơng giao kết hợp đồng liệu có bị coi xem thường tính mạng người khác phải chịu trách nhiệm hình theo điều 102 BLHS năm 1999 hay không, điều không phù hợp với truyền thơng đạo lý (cứu giúp người khó khăn, hoạn nạn) tốt đẹp dân tộc ta Vậy thì, trường hợp nêu trên, người giao kết phải xác lập hợp đồng trái với ý muốn họ có coi hợp đồng hiệu bị đe dọa không? http://nguoidaibieu.com.vn/Trangchu/VN/tabid/66/CaltD/7/contentlD/100176/Default.asp Lê Thị Bích Thọ (2001), “lừa giối- yếu tố hiệu hợp đồng kinh tế”, tạp chí Khoa học pháp lý 17 Thứ năm, xác định hợp đồng hiệu vi phạm quy định hình thức Điều 143 BLDS quy định: “trong trường hợp pháp luật quy định hình thức giao dịch dân điều kiện có hiệu lực giao dịch mà bên khơng tn theo theo u cầu bên, tòa án, quan nhà nước có thẩm quyền khác định buộc bên thực quy định hình thức giao dịch thời hạn, thời hạn mà khơng thực giao dịch hiệu” vấn đề sinh nhiều bất cập bị lợi dụng Bởi bên khơng thiện chí khơng trung thực u cầu tòa án tun hợp đồng hiệuhợp đồng chưa tn thủ mặt hình thức nhằm thu lợi bất Nếu phải quy định ủng hộ “sự bội ước”, gây ảnh hưởng xấu đến việc thúc giao lưu dân sự, thực tế xảy tranh chấp, bên thường khơng có thiện chí để sửa chữa sai sót bên lại lợi từ việc tuyên hợp đồng hiệu Điển hình trường hợp hai bên kí hợp đồng mua nhà, nhà giao, tiền nhân chưa kịp làm thủ tuc công chứng, đăng kí giá nhà tăng cao, bên bán có ý định đòi lại nhà nên u cầu Tòa án tun bố hiệu hợp đồng với lí vi phạm điều kiện hình thức Như vậy, quyền lợi bên khơng có lỗi khơng đảm bảo người khơng trung thực lại hưởng lợi Xem xét quy định điều 122, điều 124 điều 401 năm 2005 ta nhận thấy: có lúc, nhà làm luật khẳng định cách chắn “ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân phải thể văn bản, phải có cơng chứng chứng thực, phải đăng kí phải xin phép, phải tn theo quy định đó)( khoản điều 124); khoản điều 401 lại quy định: “hợp đồng vi phạm hình thức khơng bị hiệu trừ trường hợp pháp luậtquy định khác” Điều gây khơng khó khăn cho người đọc, dẫn đến nhập nhằng, khó hiểu việc xác định hợp đồng hiệu vi phạm điều kiện hình thức 2.3 Trong việc giải xử lí hợp đồng dân hiệu Thứ nhất, nhiều Tòa án xét xử tranh chấp hợp đồngvô hiệu thường xảy định hủy hợp đồng thay định tun hợp đồng hiệu, điều khơng xác Bởi với cách viết án hủy hợp đồng vậy, khôn phân biệt rõ chế tài “tuyên hiệu” với chế tài “hủy hợp đồng” Ở thuật ngữ mà BLDS sử dụng hợp đồng hiệu “tuyên bố hợp đồng hiệu” khơng quy định Tòa án “hủy hợp đồng hiệu” Để tôn trọng tinh thần BLDS để không nhầm lẫn với chế tài có vi phạm q trình thực hợp đồng, thuật ngữ xác phải tuyên bố “hợp đồng hiệu hủy hợp đồng” 18 Thứ hai, xử lí hậu hợp đồng hiệu, bên khơi phục tình trạng ban đầu Theo điều 137 BLDS “khi giao dịch dân hiệu bên khơi phục lại tình trạng ban đầu, hồn trả cho nhận” Nhìn chung khái niệm “khơi phục lại tình trạng ban đầu” “ hồn trả cho nhận” giống nhau, thật hoàn trả cho nhận hồn cảnh việc khơi phục lại tình trạng ban đầu Trong trường hợp trước hợp đồng bị tuyên hiệu, bên khai thác, xây dựng bổ sung tài sản tranh chấp Trong trường hợp khôi phục lại tình trạng ban đầu nào? Trong trường hợp khơi phục lại tình trạng ban đầu nào? Nếu áp dụng quy tắc “khôi phục lại tình trạng bam đầu”, bên xây dựng bổ sung phải tháo bỏ tài sản bổ sung Tuy nhiên, điều thực tế không hợp lý, gây thiệt hại đến bên, giải pháp Tòa án áp dụng thực tế mà thường tòa án cho bên xây dựng bổ sung, tính tốn chi phí hợpđể tạo khối tài sản bổ sung u cầu bên tốn khoản tiền tương đương Giải pháp Tòa án dường trái với ngun tắc “khơi phục lại tình trạng ban đầu” thiết nghĩ giải pháp khơng tính thuyết phục Bởi tài sản bổ sung gắn liền với tài sản phải hoàn trả làm tăng giá trị tài sản khơng nên buộc tháo bỏ Hay trường hợp đối tượng hợp đồng công việc (dịch vụ) thực trước việc hồn trả dường khơng thể, liệu việc áp dụng quy định “ bên hồn trả cho nhận” có xác khơng? Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện thêm quy định pháp luật hợp đồng dân hiệu theo quy định BLDS Thứ nhất, cần bổ sung quy định hợp đồng dân hiệu trường hợp pháp nhân xác lập có vi phạm điều kiện chủ thể, pháp nhân có mục đích phạm vi hoạt động riêng Tuy nhiên BLDS năm 2005 quy định số trường hợp hiệu cụ thể vi phạm điều kiện ý chí chủ thể nên bổ sung quy định trường hợp pháp nhân vi phạm điều kiện chủ thể Hơn thực tiễn cho thấy, pháp luật dân nước có quy định cụ thể trường hợp pháp luật xác lập pháp nhân có vi phạm điều kiện chủ thể Ví dụ điều 116 BLDS Thái Lan quy định: “một hành vi pháp lý không tuân theo yêu cầu khả thể nhân, pháp nhân bị coi hiệu” Điều 173 BLDS Liên Bang Nga quy định: “giao dịch dân pháp nhân xác lập không phù hợp với mục đích hoạt động ghi lí lịch pháp nhân……….” Thứ hai, BLDS cần sớm có quy định, hướng dẫn cụ thể trường hợp đồng xác lập, giao kết người từ đủ tuổi đến chưa đủ 18 tuổi người bị hạn chế 19 lực hành vi dân để tránh cách hiểu khác nhau, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng quy định pháp luật Thứ ba, xung quanh quy định hợp đồng dân hiệu bị nhầm lẫn cần sửa đổi quy định theo hướng mở rộng nguyên nhân gây nhầm lẫn dẫn đến hợp đồng bị tun hiệu, bổ sung quy định nhầm lẫn song phương, tiếp cần bổ sung việc quy định có khả tuyên bố hợp đồng hiệu nhầm lẫn chủ thể Thứ tư, nên bỏ quy định điều 401 BLDS để tạo tính thống quy định hình thức hợp đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng quy định pháp luật việc xác định hợp đồng dân hiệu vi phạm điều kiện hình thức Thứ năm, cần bổ sung quy định sửa đổi nghĩa vụ hoàn trả hợp đồng bị tuyên hiệu Bởi xác định cách rõ ràng cách viết chung chung quy định “nếu khơng hồn trả vật phải hoàn trả tiền” dẫn đến thực tế giải vấn đề này, bên thường biểu nhầm “việc hoàn trả tiền hợp đồng hiệu” với “việc điều kiện khoản tốn hợp đồng thỏa thuận”, thực tiễn xét xử hợp đồng hiệu cho thấy khơng có áp dụng quy định chế định mà thơng thường Tòa án định bên phải toán cho bên giao tài sản thực dịch vụ theo số tiền ghi hợp đồng KẾT LUẬN Quy định giao dịch dân hiệu nói chung hợp đồng dân hiệu nói riêng BLDS 2005 thể tiến bộ, ưu việt hiệu hẳn so với BLDS năm 1995; góp phần khơng nhỏ vào việc ổn định, thúc đẩy giao lưu dân sự, tạo hành lang pháp lý án toàn cho chủ thể tham gia giao dịch dân 20 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLDS: luật dân 2005 LDN: Luật doanh nghiệp 21 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Gi trình luật dân Việt Nam 1, , nhà xuất công an nhân dân, 2009 Bộ luật dân năm 2005, nhà xuất tư pháp, 2009 Lê Huy Hùng DS31A, số vấn đề lí luận thực tiễn hợp đồng dân hiệu theo pháp luật dân Việt Nam hành, khoa luận tốt nghiệp, 2010 giao dịch dân hiệu hậu pháp lí giao dịch dân hiệu, Hà Thị Thanh Hương, khóa luận 2012 Hợp đồng dân hiệu nhầm lẫn, Vũ Thị Minh Hiếu ds33a, khóa luận tốt nghiệp, 2012 Hợp đồng dân hiệu vi phạm điều kiện ý chí chủ thể, luận văn 2012, Bùi Thị Thu Huyền Nguyễn Ngọc Khánh ( 2008), “các khiếm khuyết thống ý chí quan hệ hợp đồng”, tạp chí Nhà nước pháp luật, tr 40-46 Lê Thị Bích Thọ (2001), “lừa giối- yếu tố hiệu hợp đồng kinh tế”, tạp chí Khoa học pháp lý http://nguoidaibieu.com.vn/Trangchu/VN/tabid/66/CaltD/7/contentlD/10017 6/Default.asp 10 http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2010/03/04/488/ MỤC LỤC MỞ BÀI THÂN BÀI 22 I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ HIỆU 1 Khái niệm chung điều kiện có hiệu lực hợp đồng dân 1.1 Khái niệm hợp đồng dân 1.2 Điều kiện có hiệu lực hợp đồng dân Khái niệm chung hợp đồng dân hiệu 2.1 khái niệm đặc điểm hợp đồng dân hiệu 2.2 Phân loại hợp đồng dân hiệu II HỢP ĐỒNG DÂN SỰ HIỆU THEO QUY ĐỊNH CỦA BLDS 2005 Căn xác định hợp đồng dân hiệu 1.1 Hợp đồng dân hiệu vi phạm điều kiện ý chí chủ thể .4 1.2 Hợp đồng dân hiệu vi phạm ý chí nhà nước .7 III.ĐÁNH GIÁ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ HIỆU 12 1.Một số ưu điểm quy định hợp đồng dân hiệu theo BLDS .12 Một số bất cập hạn chế quy định hợp đồng dân hiệu theo BLDS 12 2.1Một số vấn đề thực tiễn áp dụng pháp luật hợp đồng dân hiệu 12 2.2 Trong áp dụng hợp đồng dân hiệu .13 2.3 Trong việc giải xử lí hợp đồng dân hiệu .18 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện thêm quy định pháp luật hợp đồng dân hiệu theo quy định BLDS 19 KẾT LUẬN 20 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 21 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 22 23 ... QUY ĐỊNH CỦA BLDS 20 05 Căn xác định hợp đồng dân vô hiệu Theo quy định pháp luật dân Việt Nam hành, hợp đồng dân xác định vô hiệu vi phạm điều kiện có hiệu lực hợp đồng Trên sở quy định điều 122 ... có hiệu lực hợp đồng dân Khái niệm chung hợp đồng dân vô hiệu 2. 1 khái niệm đặc điểm hợp đồng dân vô hiệu 2. 2 Phân loại hợp đồng dân vô hiệu II HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU... QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU 12 1.Một số ưu điểm quy định hợp đồng dân vô hiệu theo BLDS . 12 Một số bất cập hạn chế quy định hợp đồng dân vô
- Xem thêm -

Xem thêm: bàihocj kỳ dân sự 2 đề tài đánh giá quy định của pháp luật dân sự 2005 về hợp đồng dân sự vô hiệu , bàihocj kỳ dân sự 2 đề tài đánh giá quy định của pháp luật dân sự 2005 về hợp đồng dân sự vô hiệu , Căn cứ xác định hợp đồng dân sự vô hiệu, 1Một số vấn đề trong thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng dân sự vô hiệu, Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện thêm quy định của pháp luật về hợp đồng dân sự vô hiệu theo quy định của BLDS

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn