bài tập lớn hành chính phân tích vai trò của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện quy phạm pháp luật hành chính

13 86 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2019, 15:38

BÀI TẬP HỌC KÌ – MƠN LUẬT HÀNH CHÍNH ĐỀ BÀI: ĐỀ SỐ 6: Phân tích vai trò quan hành nhà nước việc xây dựng thực quy phạm pháp luật hành Mục lục Trang: A Mở bài……………………………………………………………………… B Nội dung…………………………………………………………………… …3 I sở lý luận……………………………………………………………….……3 1, Khái niệm đặc điểm quan hành nhà nước…………………… ….3 2, Khái niệm đặc điểm quy phạm pháp luật hành chính…………….… 3, Hệ thống quan hành nhà nước Việt Nam theo pháp luật hành……………………………………………………………………… …4 II Phân tích vai trò quan hành nhà nước……………………… …5 1, Trong việc xây dựng quy phạm pháp luật hành chính……………………… 2, Trong việc thực thi quy phạm pháp luật hành chính……………………………8 3, Đánh giá vai trò quan hành nhà nước việc xây dựng thực quy phạm pháp luật hành nay………………………………11 C Kết luận………………………………………………………………….……12 A Mở quan hành nhà nước phận hợp thành máy nhà nước, vai trò vơ to lớn việc quảnhành Nhà nước, thành lập để thực chức quảnhành nhà nước Nhờ hệ thống quan hành nhà nước mà hoạt động quảnhành nhà nước thực hiện, diễn hàng giờ, hàng ngày toàn đất nước Em xin chọn đề “Phân tích vai trò quan hành nhà nước việc xây dựng thực quy phạm pháp luật hành chính” làm chủ đề tập học kì B Nội dung I sở lý luận 1, Khái niệm đặc điểm quan hành nhà nước quan hành nhà nước phận cấu thành máy nhà nước, trực thuộc trực tiếp gián tiếp quan quyền lực nhà nước cấp, phương tiện hoạt động chủ yếu hoạt động chấp hành – điều hành, cấu tổ chức phạm vi thẩm quyền pháp luật quy định  Đặc điểm quan hành chính: + quan hành nhà nước quan chức quảnhành nhà nước Nhân danh nhà nước tham gia vào quan hệ pháp luật + Hệ thống quan hành nhà nước thành lập từ trung ương đến sở, đứng đầu Chính phủ, tạo thành thể thống nhất, tổ chức theo hệ thống thứ bậc +Thẩm quyền quan hành nhà nước pháp luật quy định sở lãnh thổ, ngành lĩnh vực chuyên môn mang tính tổng hợp + Các quan hành nhà nước trực tiếp hay gián tiếp trực thuộc quan hành nhà nước cung cấp, chịu giám sát báo cáo công tác trước quan quyền lực nhà nước + Các quan hành nhà nước hệ thống đơn vị sở trực thuộc Các đơn vị sở máy hành nhà nước nơi trực tiếp tạo cải vật chất tinh thần cho xã hội Hầu hết quan chức quảnhành đơn vị sở trực thuộc 2, Khái niệm đặc điểm quy phạm pháp luật hànhQuy phạm pháp luật hành dạng cụ thể quy phạm pháp luật, ban hành để điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh q trình quảnhành theo phương pháp mệnh lệnh – đơn phương  Đặc điểm quy phạm pháp luật hành chính: + Các quy phạm pháp luật hành chủ yếu quan hành nhà nước ban hành + Các quy phạm pháp luật hành số lượng lớn hiệu lực pháp lí khác + Các quy phạm pháp luật hành hợp thành hệ thống sở nguyên tắc pháp lí định 3, Hệ thống quan hành nhà nước Việt Nam theo pháp luật hành Bao gồm: Chính phủ, ủy ban nhân dân cấp - Chính phủ: Theo quy định Điều Luật tổ chức Chính phủ năm 2001 cấu tổ chức Chính phủ bao gồm: quan ngang Theo quy định hành 18 quan ngang Theo quy định Điều Chính phủ gồm có: Thủ tướng phủ, trưởng thủ trưởng quan ngang (hiện phó thủ tướng) - Ủy ban nhân dân cấp: cấp + UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (hiện 58 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương – cấp tỉnh) + UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh, quận thị xã (hiện 48 thành phố thuộc tỉnh, 47 quận, 46 thị xã 556 huyện – cấp huyện) + UBND xã, phường, thị trấn (hiện 1366 phường, 625 thị trấn, 9121 xã – cấp xã) II Phân tích vai trò quan hành nhà nước 1, Trong việc xây dựng quy phạm pháp luật hành Xây dựng quy phạm pháp luật hành hoạt động làm nền, tạo nên hay làm hoàn chỉnh quy phạm pháp luật hành chính, văn quy phạm pháp luật hành quan hành nhà nước Thứ nhất: Các quan hành nhà nước thẩm quyền vai trò đạo, xây dựng dự án luật, dự án pháp lệnh trước Quốc hội Ủy ban thường vụ Quốc hội Chúng ta thấy đóng vai trò việc xây dựng văn quy phạm pháp luật pháp lệnh pháp luật quy định (Căn vào điều 18 luật tổ chức phủ năm 2001) Chính phủ trình dự án luật trước Quốc hội, dự án pháp lệnh trước Ủy ban thường vụ Quốc hội Căn theo quy định khản b Điểm điều 20 luật tổ chức phủ Thủ tướng phủ vai trò đạo việc xây dựng dự án luật trình Quốc hội, dự án pháp lệnh trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, theo quy định khoản điều 23 Luật tổ chức phủ trưởng, thủ trưởng quan ngang vai trò chuẩn bị dự án luật, pháp lệnh dự án khác theo phân cơng Chính phủ dựa quy định thẩm quyền quan hành nhà nước việc xây dựng luật pháp lệnh, Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 phápquy định chi tiết cụ thể vai trò quan hành nhà nước Tại khoản điều 30 luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 quy định “trường hợp dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị Chính phủ trình Chính phủ giao cho quan ngang chủ trì soạn thảo trách nhiệm thành lập ban soạn thảo” Chúng ta thấy bước thực trình xây dựng văn quy phạm pháp luật luật ban hành văn quy phạm pháp luật một pháp lí Chúng ta thấy việc tham gia xây dựng luật pháp lệnh phủ thể vai trò quan hành nhà nước thể đóng góp quan hành nhà nước, để đời văn quy phạm pháp luật thật quan áp dụng cách hiệu khoa học Thứ hai: Các quan hành thẩm quyền vai trò ban hành văn quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết, pháp lệnh quan nhà nước, định chủ tịch nước văn quy phạm pháp luật quan nhà nước hành cấp thực chức nhiệm vụ Trên thực tế văn quy phạm pháp luật hành số lượng lớn từ việc quan hành nhà nước lúc thực nhiệm vụ, chức ban hành để cụ thể hóa văn quy phạm pháp luật quan quyền lực nhà nước, định Chủ tịch nước văn luật quan hành nhà nước cấp Theo quy định điều luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 quan hành nhà nước thẩm quyền ban hành loại văn quy phạm pháp luật sau: - Nghị định Chính phủ - Quyết định thủ tướng phủ - Thơng tư Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang - Thông tư liên tịch truỏng, Thủ trưởng quan ngang - Quyết định Tổng Kiểm toán nhà nước - Văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Dựa vào quy định pháp luật việc ban hành loại văn quy phạm pháp luật trên, hoạt động xây dựng trực tiếp văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước nhằm thực chức hoạt động quảnhành nhà nước Qua khẳng định việc xây dựng quy phạm pháp luật quan hành nhà nước việc làm thường xuyên quan hành nhà nước từ trung ương tới địa phương Thứ ba: Các quan hành nhà nước thẩm quyền vai trò rà sốt, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật để kịp thời kiến nghị, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ đình việc thi hành văn quy phạm pháp luật trái pháp luật Việc làm ý nghĩa vơ quan trọng hoạt động quảnhành nhà nước; nhằm phát văn quy phạm pháp luật dấu hiệu sai phạm trái với văn quan nhà nước cấp Theo quy định pháp luật hoạt động rà sốt, hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật đặt cho quan hành nhà nước phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn Điều 93 luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 quy định: “cơ quan nhà nước phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm thường xun rà sốt, định kì hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật; phát quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo khơng phù hợp với tình hình phát triển đất nước tự kiến nghị với quan nhà nước thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ đình việc thi hành” Về thẩm quyền thực quảnnhà nước cơng tác kiểm tra văn quy phạm pháp luật; giúp phủ việc kiểm tra, xử lí văn dấu hiệu trái pháp luật củ bộ, quan ngang tư pháp đóng vai trò theo quy định khoản điều 90 luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 Qua tất phân tích vai trò quan hành nhà nước việc xây dựng văn quy phạm pháp luật hành thấy rằng: hoạt động xây dựng văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước hoạt động thường xuyên liên tục q trình quảnhành nhà nước Để thực chức nhiệm vụ chủ thể quảnhành nhà nước phải ban hành văn quy phạm pháp luật, để cụ thể hóa văn quy phạm pháp luật quan quyền lực nhà nước quan hành nhà nước cấp 2, Trong việc thực thi quy phạm pháp luật hành Thứ nhất: quan hành nhà nước vào thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ để thực thi quy phạm pháp luật hành chính, đưa quy phạm pháp luật vào thực tế, triển khai thực thi khắp nước thông qua hệ thống quan nhà nước từ trung ương đến địa phương thể nhận thấy hoạt động quan hành nhà nước dựa quy định pháp luật cụ thể từ trung ương tới địa phương lại nhiệm vụ, chức khác từ việc quy định pháp luậtquan hành nhà nước vào thực nhiệm vụ thơng qua cụ thể quy phạm pháp luật Thứ hai: Các quan hành nhà nước thẩm quyền định biện pháp đạo, kiểm tra đôn đốc việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, văn quy phạm pháp luật quan cấp quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân công dân; tổ chức lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp pháp luật; báo cáo với quan quyền lực nhà nước việc triển khai thực thi văn quy phạm pháp luật Theo khoản Điều 18 luật tổ chức phủ “Quyết định biện pháp đạo kiểm tra việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, định phủ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân công dân; tổ chức lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Hiến pháp pháp luật; báo cáo với Quốc hội cơng tác phòng ngừa chống vi phạm pháp luật tội phạm” Để văn quy phạm pháp luật thực thực thi quan hành nhà nước cấp nhiệm vụ đốc thúc, kiểm tra đạo việc thực quan hành nhà nước cấp Các quan hành nhà nước địa phương phải kiểm tra đôn đốc quan hành nhà nước cấp cấp xã Việc kiểm tra quan hành nhà nước cấp ý nghĩa quan trọng việc thúc đẩy q trình hoạt động tồn hệ thống quan hành cấp Đó văn đạo chuyến thăm khảo sát thực tế Theo quy định khoản Điều 94 luật tổ chức hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân năm 2004 ủy ban nhân dân cấp tỉnh “Tổ chức, đạo kiểm tra việc thi hành hiến pháp, luật, văn quy phạm pháp luật quan nhà nước cấp nghị hội đồng nhân dân cấp; tổ chức thực công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật địa phương” Thứ ba: Tổ chức lãnh đạo công tác tra cấp, ngành thuộc thẩm quyền, tổ chức đạo giải khiếu nại tố cáo nhân dân Đây vai trò quan trọng quan hành nhà nước việc thực thi quy phạm pháp luật hành Qua hoạt động tra quan hành nhà nước nắm bắt tình hình thực thi quy phạm pháp luật hành cấp dưới, qua biện pháp kịp thời khắc phục phát Việc giải khiếu nại, tố cáo nhân dân hoạt động thực thi quy phạm pháp luật hành chính, quyền lực nhà nước trao cho chủ thể quảnhành nhà nước thực thi quy phạm pháp luật nhằm giải khúc mắc, tranh chấp người dân thuộc thẩm quyền giải Khoản điều 94 luật tổ chức hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân năm 2004 ủy ban nhân dân cấp tỉnh “tổ chức, đạo công tác tra nhà nước, tổ chức tiếp dân, giải khiếu nại tố cáo kiến nghị công dân theo quy định pháp luật” khoản điều 106 lại quy định ủy ban nhân dân cấp huyện “tổ chức, đạo việc thực công tác kiểm tra, tra nhà nước; tổ chức tiếp dân, giải kịp thời khiếu nại, tố cáo kiến nghị công dân; hướng dẫn, đạo cơng tác hòa giải xã thị trấn” khoản điều 107 ủy ban nhân dân cấp xã “tổ chức tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo kiến nghị công dân theo thẩm quyền” Chúng ta thấy việc thực thi quy phạm pháp luật thể qua vai trò kiểm tra, tra, giải khiếu nại, tố cáo quan hành nhà nước Thứ tư: đình việc thi hành bãi bỏ văn quy phạm pháp luật quan cấp trái với văn quy phạm pháp luật quan cấp Việc đình thực văn quy phạm pháp luật trái pháp luật việc đảm bảo thực quy phạm pháp luật quan nhà nước cấp Thứ năm: quan hành nhà nước quy định pháp luật thẩm quyền để bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức thành viên 10 quan hành nhà nước cấp Việc miễn nhiệm, bổ nhiệm, cách chức thể việc thực thi quy phạm pháp luật hành chính, quy định mà pháp luật cho phép chủ thể quảnhành nhà nước kiện tồn đội ngũ cán bộ, cơng chức quan hành nhà nước để thực quy phạm pháp luật hành Chúng ta thấy qua việc phân tích vai trò quan hành nhà nước việc thực thi quy phạm pháp luật hành chính, nhìn nhận, đánh giá hoạt động thực thi quy phạm pháp luật quan hành nhà nước đa dạng phổ biến Đây hoạt động chủ yếu quan hành nhà nước, sau cụ thể hóa quy phạm pháp luật quan nhà nước cấp trên, quan hành nhà nước triển khai thực thi thực tế, thơng qua hệ thống quan hành nhà nước từ trung ương đến địa phương 3, Đánh giá vai trò quan hành nhà nước việc xây dựng thực quy phạm pháp luật hành Trên thực tế vấn đề xây dựng văn quy phạm pháp luật thực nhiều điều bất cập hạn chế Những bất cập hạn chế phần kéo lùi hiệu hoạt động quan hành nhà nước - Văn quy phạm pháp luật thường chép lại quy định cấp nên nhìn chung tính khả thi sau ban hành khơng cao, đến lúc thực chung chung chưa thực thực thi hiệu - Việc xây dựng Nghị quyết, thị UBND chưa đảm bảo trình tự, thủ tục luật định Số lượng văn đăng kí ban hành theo chương trình khơng cao, mang tính hình thức - Dự thảo văn gửi thẩm định không quy định Đội ngũ cán làm công tác thẩm định địa phương nhiều hạn chế trình độ, lực Nội dung thẩm 11 định phần lớn thể thức, kĩ thuật trình bày văn bản, chưa sâu phân tích nội dung văn - Cơng tác rà sốt hệ thống hóa văn quy phạm pháp luật cấp hàng năm chưa quan tâm mức - Mặc dù nội dung thẩm định chủ yếu phát lỗi hình thức, kĩ thuật trình bày hầu hết văn ban hành chưa đảm bảo mặt trình tự, thủ tục thể thức, kĩ thuật trình bày theo quy định pháp luật - Nhiều quan hành nhà nước chưa thật nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc lại kết thực thi văn quy phạm pháp luật hành mà thờ - Vấn đề thực thi gặp nhiều khó khăn trình độ cán xã thấp nhiều khu vực miền núi xa xôi, việc kiểm tra đốc thúc gặp nhiều khó khăn Còn nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo giải chưa triệt để, để người dân kiện vượt cấp gây sức ép cho công việc quan hành cấp C Kết luận Qua phân tích đánh giá trên, ta thấy: quan hành nhà nước vai trò quan trọng việc xây dựng thực quy phạm pháp luật hành đặc thù quảnhành nhà nước qua thấy vai trò xây dựng thực quy phạm pháp luật hành quan hành nhà nước nhiều bất cập hạn chế cần khắc phục ngay, để xây dựng hệ thống quan hành nhà nước thật lực, thật hiệu quả, giúp đất nước phát triển đem lại lợi ích đáng cho nhân dân chất “nhà nước dân, dân, dân” 12 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO: - Đại học luật Hà Nội, Giáo trình luật hành Việt Nam, Nxb công an nhân dân - Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình luật hành Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia - Luật hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1992 (đã sửa đổi bổ sung) - Luật tổ chức phủ 2001 - Luật tổ chức hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân năm 2004 - Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 - Luật ban hành văn quy phạm pháp luật hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân năm 2004 13 ... thấy: quan hành nhà nước có vai trò quan trọng việc xây dựng thực quy phạm pháp luật hành đặc thù quản lí hành nhà nước Và qua thấy vai trò xây dựng thực quy phạm pháp luật hành quan hành nhà nước. .. xây dựng quy phạm pháp luật hành chính …………………… 2, Trong việc thực thi quy phạm pháp luật hành chính …………………………8 3, Đánh giá vai trò quan hành nhà nước việc xây dựng thực quy phạm pháp luật hành. .. văn quy phạm pháp luật quan hành nhà nước nhằm thực chức hoạt động quản lí hành nhà nước Qua khẳng định việc xây dựng quy phạm pháp luật quan hành nhà nước việc làm thường xuyên quan hành nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: bài tập lớn hành chính phân tích vai trò của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện quy phạm pháp luật hành chính , bài tập lớn hành chính phân tích vai trò của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc xây dựng và thực hiện quy phạm pháp luật hành chính

Từ khóa liên quan