SKKN Quản lý Tiểu học cấp tỉnh (Những giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục tiểu học dành cho CB quản lý)

23 3,257 37
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/08/2013, 13:10

Nhng gii phỏp nõng cao cht lng Giỏo dc tiu hc dnh cho CB qun Đề tài: Quan l ý tr Những giải pháp nâng cao chất lợng đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông Mở đầu: Ngày 9 tháng 11 năm 2001 Bộ giáo dục và đào tạo đã ký quyết định số 43/2001 QĐ - BGD & ĐT ban hành chơng trình tiểu học áp dụng thống nhất trong cả nớc. Nh vậy chơng trình giáo dục phổ thông mới đợc triển khai vào những năm 2000 của thế kỷ XXI. Đối với bậc tiểu học chơng trình lớp 1 mới đợc triển khai chính thức từ năm học 2002 - 2003. Hệ thống giáo dục mới đóng góp vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho giai đoạn Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nớc và hội nhập hoá Quốc tế. Văn kiện Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ VIII (6/1996) đã nhấn mạnh: ''Nâng cao dân trí, bồi dỡng và phát huy nguồn nhân lực to lớn của con ngời Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá''. Vì vậy, đồng thời chăm lo tăng trởng kinh tế, phải chăm lo phát triển nguồn lực con ng- ời, chuẩn bị một lớp ngời lao động có một hệ thống giá trị phù hợp với yêu cầu phát triển đất nớc trong thời kỳ mới, đó là: "Những con ngời và thế hệ thiết tha gắn bó với tởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên c- ờng và bảo vệ Tổ Quốc, Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nớc, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá của dân tộc, có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại, phát huy tiềm năng của dân tộc và con ngời Việt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, có t duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức và kỷ luật, có sức khoẻ, là ngời thừa kế và xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa "hồng" vừa "chuyên" nh lời căn dặn của Bác Hồ. Muốn vậy, đòi hỏi chúng ta phải đối mới giáo dục - đào tạo, trong đó đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông nói chung và ở tiểu học nói riêng theo xu thế 4 trụ cột của giáo dục thể kỷ XXI do UNESCO đề xớng là "Học để biết, học để làm, học để cùng chung sống, học để tự khẳng định mình" nhằm đáp ứng sự phát triển kinh tế công nghiệp, kinh tế tri thức và xu thế toàn cầu hoá mạnh mẽ trong những năm đầu của thế kỷ XXI. Nguyễn Thị Bình Trờng Tiểu học Châu Phong II 1 Nhng gii phỏp nõng cao cht lng Giỏo dc tiu hc dnh cho CB qun Ch ơng I Cơ sở của việc nâng cao chất lợng, đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông Trờng tiểu học Châu Phong II 1) Cơ sở luận: Trong phần này, xin trình bày những vấn đề trọng tâm về vị trí, mục tiêu của bậc học tiểu học, thực chất và u điểm của đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông. + Vị trí trờng tiểu học: Trờng tiểu học là cơ sở giáo dục của bậc tiểu học, bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục Quốc dân. Trờng tiểu học có t cách pháp nhân và con dấu riêng. + Mục tiêu giáo dục tiểu học: Nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học THCS (Điều 23 - Luật giáo dục sửa đổi 1998). + Nội dung đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông: Đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông thực chất là đổi mới cả nội dung, chơng trình, phơng pháp (Cách dạy - Cách học - Nội dung dạy học). Chơng trình mới của cả nớc đã quan tâm đúng mức đến mục tiêu cần đạt, các năng lực cần phát triển ở học sinh, cách thức và phơng tiện phát triển các năng lực đó, cách thức kiểm soát và đánh giá kết quả học tập của học sinh. Chơng trình mới xây dựng cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI đều coi trọng thực hành, vận dụng, đổi mới nội dung, chơng trình thờng tinh giản, tập trung vào các kiến thức, kỹ năng cơ bản và thiết thực hơn, tích hợp đợc nhiều mặt giáo dục. Trong sách giáo khoa không chỉ nêu các kiến thức sẵn có mà trở thành tại liệu định hớng và hỗ trợ cho tự học, tự phát hiện, tự chiếm lĩnh trí thức mới và thực hành theo năng lực của ngời học. Các thông tin trong sách giáo khoa (qua kênh hình và kênh chữ) thờng đa dạng, phong phú . Khi triển khai thực hiện chơng trình giáo viên đợc chủ động lựa chọn các nội dung và phơng pháp thích hợp với từng đối tợng học sinh để tổ chức, hớng dẫn học sinh tự học, tự chiếm lĩnh, phát hiện tri thức mới. Hình thức dạy học thờng linh hoạt, phối hợp giữa dạy học cá nhân và dạy theo nhóm, trong lớp hay ngoài lớp. Đây là điều căn bản khác với chơng trình giáo dục toàn diện từ những năm 70 chỉ chú trọng dạy hai môn toán và tiếng việt cha đảm bảo giáo dục toàn diện (nhất lại là đối với các vùng trờng miền núi) nội dung chơng trình mang nặng thuyết, thuyết giảng xa rời với thực tế. Trong khi chơng trình mới bao gồm những nội dung cơ bản, toàn Nguyễn Thị Bình Trờng Tiểu học Châu Phong II 2 Nhng gii phỏp nõng cao cht lng Giỏo dc tiu hc dnh cho CB qun diện, có hệ thống trên quan điểm khoa học hiện đại. Nó vừa quan tâm đến phát hiện bồi dỡng học sinh giỏi. Tóm lại những điểm mới căn bản và u điểm của chơng trình tiểu học mới là: - Tinh giản những nội dung chiếm nhiều thời gian, bổ sung những nội dung cập nhật với cuộc sống hiện tại. Kết cấu nội dung các môn học và hoạt động theo hớng tích hợp để tránh quá tải với ngời học mà vẫn đảm bảo dạy đợc nhiều nội dung thiết yếu. - Tăng cờng nội dung thực hành, vận dụng, đồng thời giảm nội dung thuyết khó và cha cần thiết ở tiểu học. - Nội dung giáo dục gắn với đặc điểm vùng miền để tạo hứng thú học tập cho học sinh và làm cho nội dung giáo dục thiết thực hơn đối với ngời học. + Nâng cao chất lợng giáo dục: Chất lợng giáo dục đó là kết quả đạt đợc sau một quá trình giáo dục (quá trình giáo dục theo nghĩa rộng). Bao gồm cả về tri thức - đạo đức trong một con ngời. Quá trình giáo dục là một hệ thống xuyên suốt từ các cấp, bậc học cho đến quá trình tự giáo dục của chính mỗi chủ thể đợc giáo dục. ở bậc tiểu học, chất lợng giáo dục đợc đánh giá thờng xuyên, hàng kì, hàng năm và phản ánh cụ thể ở kết quả cuối cùng của một năm học. Nâng cao chất lợng giáo dục, nghĩa là hiểu quả giáo dục năm sau phải cao hơn năm trớc và bao gồm nhiều yếu tố, trong đó có các yếu tố nh chất lợng giáo viên, chất lợng (văn hoá) học sinh và các mặt giáo dục khác. Giáo viên là nóng cốt có tầm quan trọng thúc đẩy hay kìm hãm chất lợng của nhà trờng, còn học sinh là sản phẩm để đánh giá chất lợng giáo dục. + Đánh giá chất lợng giáo dục: Chình là việc đạt đợc mục tiêu đã đặt ra hay không, mục tiêu này phải đợc cụ thể hoá theo từng trờng riêng biệt, phù hợp với đặc điểm địa phơng mỗi trờng, hoàn cảnh trờng đóng dựa trên khung quy định mục tiêu chung của Bộ cho từng bậc học. Trong chất lợng giáo dụcchất lợng mũi nhọn, đội ngũ này rất có thể là những nhân tài cho đất nớc, địa phơng, đáp ứng cho thời kỳ mới, mở cửa hội nhập Quốc tế. Do đó đòi hỏi giáo dục phải quan tâm đến chất lợng giáo dục nhiều hơn trớc hết là phục vụ cho chính quê hơng, địa phơng của mình. Nếu bậc học nền tảng (Bậc tiểu học) mà lơ là, cha thấy hết vị trí, nhiệm vụ của mình thì làm sao nuôi dỡng lên đợc những mầm xanh tơng lai khỏe về trí lực, tốt về trí tuệ để cho các bậc học tiếp theo bồi dỡng. Nhiều đề tài nghiên cứu của các nhà khoa học đã cho thấy nhân tài có thể do bẩm sinh, do năng khiếu, do đào tạo, tự đào tạo và bồi dỡng liên tục trong hoạt Nguyễn Thị Bình Trờng Tiểu học Châu Phong II 3 Nhng gii phỏp nõng cao cht lng Giỏo dc tiu hc dnh cho CB qun động thực tiễn mà trởng thành. Trong mọi trờng hợp công tác giáo dục và đào tạo có vai trò hết sức quan trọng, thậm chí có tính quyết định đối với sự trởng thành của nhân tài. Điều này đòi hỏi các bậc học, trong đó, bậc tiểu học vẫn luôn luôn là bậc học nền tảng để hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn, lâu dài về đạo đức, trí tuệ. 2) Cơ sở thực tiễn: - Trớc hết xin đợc trích dẫn mục tiêu của nhà trờng đặt ra trong chiến lợc đổi mới chơng trình sách giáo khoa mới là: "Tiếp cận chiến lợc đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông, triển khai có chất lợng trong nhà trờng; Bồi dỡng và chuẩn hoá đội ngũ giáo viên. Đẩy lùi tình trạng học sinh không biết đọc, biết viết lên đọc thông, viết thạo dần dần tiếp cận với kiến thức khoa học. Xây dựng lại hệ thống các tổ chức trong trờng và kết hợp với các tổ chức ngoài xã hội để hoàn thành nhiệm vụ giáo dục trong thời kỳ mới''. Mục tiêu đặt ra của nhà trờng dợc dựa trên cơ sở định hớng mục tiêu chung của Bộ và thực tiễn ở trờng trong giai đoạn hiện nay. Chơng II Thực trạng về chất lợng giáo dục ở trờng tiểu học Châu phong II 1) Về truyền thống học: Trong lịch sử giáo dục ở Châu phong truyền thống hiếu học ở trong mỗi gia đình, dòng họ, bản, xã hầu nh không có. Rất ít gia đình cho con em học hết chơng trình cấp III, hành trình học tập của đại đa số học sinh chỉ hết cấp tiểu học (Ngoài một phần lớn bỏ học ngay từ cấp tiểu học). Nhiều gia đình mũ chữ hoàn toàn, việc học dờng nh chỉ nằm bên lề của cuộc sống mà mục đích chính vẫn chỉ là tìm cái ăn, cái mặc để tồn tại. 2) Chất lợng giáo viên: Đại bộ phận giáo viên là ngời bản địa, xuất phát đào tạo thấp từ nhiều hình thức, trình độ khác nhau nh 3 + 4; 7 + 2; 7 + 3; . phong trào dạy học trong nhà trờng cha có, giáo viên đến trờng mới chỉ đủ quỹ thời gian của một công chức mà cha sử dụng nó đúng chức trách, nhiệm vụ. Về phơng pháp dạy rập khuôn cha linh hoạt, nhạy bén để năm bắt cái mới, giáo viên trung thành tuyệt đối với sách hớng dẫn, dạy theo lỗi thuyết giảng "Thầy giảng - trò nghe". Để xẩy ra thực trạng này phải kể đến trách Nguyễn Thị Bình Trờng Tiểu học Châu Phong II 4 Nhng gii phỏp nõng cao cht lng Giỏo dc tiu hc dnh cho CB qun nhiệm của ngời quản - ngời chỉ đạo từ các cấp cha kịp thời. Quản trờng học cha có biện pháp hữu hiệu, kế hoạch thiếu khoa học, sự quản lỏng lẻo. 3) Chất lợng học sinh: Yếu kém từ những năm trớc, số học sinh không biết đọc, biết viết tăng dần lên theo số năm học. Số học sinh bỏ học cũng ngày càng nhiều. Tình trạng "Ngồi nhầm lớp" dờng nh là chuyện bình thờng "biết thế" xem nh không có chuyện gì ?. 4) Sử ủng hộ của các đoàn thể ngoài nhà trờng cha có tác dụng đủ mạnh, họ cha hiểu đợc trách nhiệm của tổ chức, cá nhân mình đối với giáo dục, chủ yếu khoán trắng cho nhà trờng về mọi mặt. Kết quả điều tra chất lợng học sinh trong một số năm học trớc (Bảng 1): Năm học TSHS Kết quả xếp loại cuối năm Giỏi Khá Trung bình Yếu SL % SL % SL % SL % 1996 - 1997 1999 - 2000 224 10 14 180 20 2001 - 2002 245 10 12 205 18 Bảng thống kê chất lợng các cấp qua các năm học (Bảng 2) Năm học TSGV Chất lợng giáo viên qua các kỳ thi GVG cấp trờng GVG cấp huyện GVG cấp tỉnh SL % SL % SL % 1996 - 1997 1999 - 2000 11 1 2001 - 2002 13 1 * Nguyên nhân: - Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến đó chính là công tác quản lý, chỉ đạo từ cấp trên cha chặt chẽ, kịp thời. Quả cấp cơ sở thiếu kế hoạch cụ thể, cha đặt ra mục tiêu phấn đấu cho từng giai đoạn, từng bớc đi của đơn vị. - Chất lợng đội ngũ thấp, còn nhièu bất cập, thừa về số lợng, thiếu về chất lợng do từ giải pháp tình thế của giai đoạn lịch sử (những năm trớc thiếu giáo viên phải đào tạo cấp tốc). Bộ phận giáo viên cha đủ sức, cha cố gắng vơn lên, sự giúp đỡ thiết thực của các cấp quản cha thật nhiệt tình có hiệu quả. - ý thức cộng đồng cha cao về công tác giáo dục. Xã hội hoá giáo dục nhìn từ trong thì cha đợc thiết lập. Nguồn kinh phí hỗ trợ cho dạy học co hẹp gây nhiều khó Nguyễn Thị Bình Trờng Tiểu học Châu Phong II 5 Nhng gii phỏp nõng cao cht lng Giỏo dc tiu hc dnh cho CB qun khăn trong việc tổ chức bồi dỡng giáo viên, mua sắm trang thiết bị, phơng tiện dạy học, khuyến khích động viên về cơ sở vật chất. Ch ơng III Các giải pháp nâng cao chất lợng đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông Từ việc nghiên cứu phân tích những cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn, những thực trạng. Để kích thích một môi trờng giáo dục mới, thực sự là giáo dục thì cần làm một cuộc cách mạng giáo dục "nhằm đa chất lợng những trờng vùng sâu, xa, yếu kém tiếp cận có kết quả chơng trình thay sách mới''. Sau một năm tiếp nhận đơn vị mới 2004 - 2005 tôi đã tìm ra đợc một số giải pháp trong công tác chỉ đạo riêng của mình. Đề tài xin kiến nghị, trình bày 3 nhóm giải pháp với 12 giải pháp cụ thể sau: Nhóm các giải pháp về công tác quản lý, tổ chức các hoạt động trong nhà trờng. * Giải pháp 1: Nắm vững nội dung chơng trình tiểu học mới. - Hiệu trởng phải là ngời đầu tiên nắm vững hệ thống nội dung chơng trình, kế hoạch của bậc học. Việc nắm vững nội dung, chơng trình sẽ giúp cho cán bộ quản chỉ đạo một cách có hệ thống và có kết quả các hoạt động giáo dục, hoạt động kiểm tra, đánh giá học sinh. Song việc nắm vững đó không có nghĩa là điều hành nhà tr- ờng, áp dụng một cách tối đa, trung thành với hớng dẫn chơng trình của Bộ giáo dục ban hành. Chúng ta cần hiểu, trong chơng trình khung của Bộ, tạo ra một sự thống nhất về mục tiêu giáo dục và trình độ chuẩn Quốc gia, đồng thời tạo điều kiện áp dụng một cách linh hoạt theo đặc điểm từng vùng, từng đối tợng học sinh. Chơng trình giáo dục mới là những chuẩn mực chung nhất về một chơng trình giáo dục, cha chi tiết và cụ thể hoá. Do đó, ngời quản khi lên kế hoạch áp dụng với chơng trình ở trờng mình cần căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phơng, trờng, đối tợng học sinh, giáo viên mà lựa chọn những cách thức, những phơng pháp để học sinh đạt đợc mục tiêu cơ bản nhất. Nh thế chơng trình giáo dục sẽ không cứng nhắc mà rất linh hoạt, tạo cơ hội cho giáo viên cập nhật nội dung và phơng pháp giáo dục, thực hiện những đổi mới liên tục và đúng mức. * Giải pháp 2: Thành lập, phối hợp các hội đồng trong trờng học nhằm nâng cao chất lợng giáo dục. Nguyễn Thị Bình Trờng Tiểu học Châu Phong II 6 Nhng gii phỏp nõng cao cht lng Giỏo dc tiu hc dnh cho CB qun - Căn cứ vào điều lệ trờng tiểu học, luật giáo dục sử đổi năm 1998, hiệu trởng quyết định thành lập hội đồng đoàn thể trong trờng học nh: Tổ chuyên môn, hội đồng giáo dục, hội đồng thi đua, khen thởng, hội đồng khoa học, . Việc thành lập các hội đồng trong nhà trờng có tác dụng phối kết hợp trong việc xây dựng, lập kế hoạch năm học, cùng hiệu trởng xem xét xử một số hoạt động trong nhà trờng theo thẩm quyền. - Khi thành lập, các hội đồng nhà trờng phải có kế hoạch tìm hiểu, nắm bắt đợc đặc điểm nổi trội, u thế của từng giáo viên, khả năng đáp ứng công việc hoàn thành nhiệm vụ . Để có quyết định lựa chọn một cách chính xác, tránh nhầm lẫn, nếu cần thiết, cần tham khảo ý kiến của tập thể (lấy ý kiến dân chủ) để việc bổ nhiệm công tác kiêm nhiệm thực sự giúp ích cho chính mình. Tóm lại, trong khâu này đòi hỏi ngời hiệu trởng phải có con mắt nhìn ngời. - Sau khi đã thành lập đợc hội đồng, tiến hành phân công chức vụ, trách nhiệm, tổ chức học tập quy chế làm việc, thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi thành viên. Lập ra kế hoạch hoạt động, phối hợp ăn ý giữa các hội đồng, giữa hội đồng với nhà tr- ờng, nhằm đa ra các phong trào trong trờng ngày một mạnh mẽ, làm cho mỗi thành viên thấy rõ vài trò, trách nhiệm của mình chính là chung vai gánh vác mọi vấn đề của nhà trờng với mục tiêu đa chất lợng ngày một đi lên. - Tổ chức đánh giá định kỳ về chất lợng hoạt động của các hoạt động đoàn thể trong nhà trờng để có hớng tăng cờng phát triển hay bổ cứu kịp thời. + Việc bố trí, sử dụng giáo viên cho công tác kiêm nhiệm phải có sự đầu t, tính chiến lợc lâu dài để có thể sử dụng nhiều năm, đặc biệt phải lựa chọn thật chính xác, cân nhắc trớc khi bổ nhiệm. Giải pháp 3: Chỉ đạo việc sử dụng, bảo quản, làm thêm đồ dùng dạy học. - Thiết bị dạy học là yếu tố không thể thiếu trong quá trình dạy học. Trong quá trình dạy học, học sinh nhận thức nội dung bài học dới sự tổ chức, dẫn dắt của giáo viên có sự hỗ trợ của các thiết bị dạy học. Thiết bị dạy học đảm bảo cho học sinh lĩnh hội tốt nhất các biểu tợng, khái niệm, quy tắc, hình thành kỹ năng, kỹ xảo. Đối với học sinh tiểu học thiết bị dạy học đặc biệt quan trọng vì nó giúp các em quan sát sự vật hiện tợng một cách trực quan, giúp học sinh nhận thức sâu hơn nội dung bài học, hình thành tốt kỹ năng, kỹ xảo. Trớc hết xin đợc nêu một số tác dụng của thiết bị dạy học: - Đảm bảo đợc các thông tin chủ yếu về hiện tợng, sự vật, liên quan đến nội dung bài học. - Thiết bị dạy học làm tăng hứng thú nhận thức của học sinh. Nguyễn Thị Bình Trờng Tiểu học Châu Phong II 7 Nhng gii phỏp nõng cao cht lng Giỏo dc tiu hc dnh cho CB qun - Đảm bảo tính trực quan, tạo cho học sinh khả năng tiếp cận bài học. - Tạo điều kiện mở rộng nội dung trong sách giáo khoa cho học sinh. - Tạo điều kiện cho học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức. - Từ việc năm vững vai trò, tầm quan trọng của thiết bị dạy học, nhất là dạy học trong chơng trình mới hiện nay, chúng ta vẫn chú trọng đến việc sử dụng thiết bị, bảo quản làm thêm nh thế nào. 1) Đối với việc bảo quản: Khi tiếp nhận thiết bị đợc cấp theo danh mục của bộ, nhà trờng phải tiến hành kiểm tra cụ thể về số lợng, chất lợng. Bàn giao nhập kho vào phòng thiết bị để tiến hành bàn giao cho các lớp. Việc bảo quản thiết bị bao hàm cả bảo quản số lợng, chất lợng và giá trị sử dụng theo dõi sử dụng hàng ngày. Công việc này phải tiến hành xuyên suốt cả năm học. Nhà trờng cần lập một kế hoạch sử dụng thiết bị, các quy định chung một cách rõ ràng, tránh tình trạng chơng trình thay sách cha kết thúc nh- ng thiết bị dạy học đã không còn hoặc kém giá trị sử dụng. 2) Sử dụng đồ dùng dạy học: Việc sử dụng phải đợc tiến hành đồng bộ và thờng xuyên, phù hợp trong các tiết học. Nh đã nói ở trên, thiết bị dạy học là yếu tố không thể thiếu trong quá trình dạy học. Vậy chúng ta cần sử dụng cái gọi là yếu tố không thể thiếu đó nh thế nào? Trên thực tế cho thấy không ít các tiết dạy của giáo viên vẫn sử dụng thờng xuyên các đồ dùng dạy học song lại cha khai thác hết đợc tác dụng của nó, có khi còn phản tác dụng. Điều này đòi hỏi nhà trờng tiểu học phải thờng xuyên bám sát, kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng của giáo viên cụ thể ngay từng tiết dạy. Tập huấn cách sử dụng ngay đầu năm học về các môn học. Ngoài ra, chính bản thân giáo viên đứng lớp luôn luôn nghiên cứu, tìm ra cho mình những nguyên tắc cần thực hiện để nâng cao hiệu quả sử dụng. Đối với nhà trờng chúng tôi ngoài tập huấn sử dụng đầu năm học trong từng tổ khối. Còn tổ chức các buổi hội thảo chuyên môn về vấn đề đồ dùng dạy học mỗi chủ đề 1 lần. Qua hội thảo hầu hết giáo viên đều rút ra đợc 6 nguyên tắc chủ yếu sau khi sử dụng thiết bị dạy học. + Thiết bị sử dụng phải gắn liền với sách giáo khoa, sách giáo viên. + Phù hợp với hình thức dạy học bộ môn. + Phù hợp với phơng pháp dạy học bộ môn. + Phù hợp với kế hoạch bài dạy. + Đúng mục đích. + Đúng lúc, đúng chỗ. Nguyễn Thị Bình Trờng Tiểu học Châu Phong II 8 Nhng gii phỏp nõng cao cht lng Giỏo dc tiu hc dnh cho CB qun Với 6 nguyên tắc đó mỗi giáo viên căn cứ vận dụng cụ thể vào lớp mình dạy nhằm đem lại hiệu quả sử dụng cao. 3) Làm thêm đồ dùng dạy học là một yêu cầu cần thiết. Trong giáo dục tiểu học hiện nay, ngành giáo dục không thể cung ứng cho tất cả các trờng học thật đầy đủ thiết bị dạy học ở từng môn, từng bài. Vì vậy việc tự làm đồ dùng dạy học cả giáo viên và học sinh là hết sức cần thiết. Nắm chắc đợc vấn đề đó, ngay từ đầu năm học cần phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học, phong trào này đợc cụ thể hoá thành chỉ tiêu, tiêu chí thi đua xếp loại giáo viên trong nghị quyết nhà trờng và thực hiện theo các chủ đề năm học, Ngoài ra tổ chức hớng dẫn giáo viên tìm hiểu nghiên cứu để cải tiến một số thiết bị dạy học của bộ cấp sao cho phù hợp với tình hình thực tế địa phơng trờng, lớp mình. Việc làm thêm thiết bị dạy học đợc đa vào tiêu chí thi đua nhng phải làm sao đảm bảo tính nhẹ nhàng cho giáo viên không quá gò ép hay bắt buộc gây cảm giác nặng nề, khó khăn. Nên từ chỗ khuyến khích, động viên giáo viên tự ý thức đợc tầm quan trọng của việc làm thêm đồ dùng dạy học phục vụ cho mỗi bài dạy. Phải cho học sinh thấy đợc việc làm đó là hết sức thiết thực và có ích, có nh vậy hiệu quả mới cao, tránh t tởng làm đối phó. Muốn thế nhà trờng cần trang bị cho giáo viên hiểu đ- ợc tầm quan trọng của đồ dùng dạy học tự làm là: - Với sự hớng dẫn của giáo viên học sinh lĩnh hội kiến thức, hình thành kỹ năng tốt hơn, có sự khám phá môi trờng xung quanh. - Thiết bị tự làm thờng sát với nội dung bài học. - Hình thành thói quen tiết kiệm cho giáo viên - học sinh. - Giúp học sinh khéo léo hơn và đợc giáo dục nhiều mặt thông qua sử dụng các nguyên vật liệu sẵn có để tự làm. - Góp phần làm phong phú thiết bị dạy học. Bên cạnh đó tổ chức các buổi chuyên đề về cách làm thiết bị dạy học nh thế nào cho có hiệu quả, đa ra một số bài điển hình để làm và thực tập dạy. Tổ chức cuộc thi tự làm đồ dùng dạy học cấp trờng cho giáo viên, cuộc thi khéo tay hay làm của học sinh theo cá nhân, nhóm, tổ, khối. Thông qua cuộc thi giáo viên có nhiều kinh nghiệm hơn. Đồng thời thu đợc những sản phẩm tốt của học sinh để trng bày làm thiết bị dạy học, mẫu vật cho các bài học ở các lớp sau. * Thiết bị dạy học là yếu tố rất quan trọng trong dạy họctiểu học. Nó không chỉ thực hiện các chức năng minh hoạ mà còn là nguồn tri thức để học sinh khám phá và phát huy tính tích cực trong học tập. Trong mỗi nhà trờng, giáo viên cần lu ý lựa chọn các thiết bị dạy học, tự làm các thiết bị dạy học đơn giản. Phải bám vào nội Nguyễn Thị Bình Trờng Tiểu học Châu Phong II 9 Nhng gii phỏp nõng cao cht lng Giỏo dc tiu hc dnh cho CB qun dung, mục tiêu, phơng pháp dạy học của từng bài cụ thể. Đồng thời phải đảm bảo tính khoa họctính s phạm. Giải pháp 4: Vận dụng tối đa mọi nguồn lực, nhân lực để tổ chức dạy học 2buổi/ngày. - Những nghiên cứu của nhiều nớc đều xác nhận: "Tổng số thời gian học thực tế liên quan mật thiết với thành tích đạt đợc. Đầu t nhiều thời gian hơn cho chơng trình học sẽ tăng cờng việc học và giảm bớt chênh lệnh trong kết quả học tập" Nh- ng thực tế ở trờng tiểu học Châu Phong II vì không đợc sự ủng hộ của phụ huynh và đội ngũ giáo viên thừa về số lợng, thiếu về chất lợng. Một mặt quản nhà trờng cha thấy đợc hữu ích khi các em đợc học 2buổi/ngày. Bởi thế cha có biện pháp khắc phục, cha tổ chức đợc hình thức học 10buổi/tuần (2buổi/ngày). Hay học tăng buổi thời lợng học tập và hoạt động học sinh kém xa so với các trờng gần trung tâm. Ví dụ: Thời lợng học của học sinh lớp 1 so với học sinh lớp 1 các trờng trung tâm chỉ bằng 68,7% (22tiết/tuần/32tiết/tuần). Trong chơng trình tiểu học mới, Bộ giáo dục đã định hớng tăng thời lợng học tập và hoạt động ở trờng của học sinh tiểu học từ 33 tuần lên 35 tuần thực học. Nếu thử hỏi việc Bộ tăng thời lợng học tập của học sinh thêm hai tuần học nhng nhà trờng vẫn giữ nguyên thời lợng học tập (Số các tiết học trong tuần) thì giải pháp tăng thời lợng của Bộ giáo dục sẽ khó có kết quả và chỉ nh là Muối bỏ biển . Đứng trớc tình hình yêu cầu mới dù hoàn cảnh rất khó khăn ở một trờng vùng sâu, vùng xa, 100% dân tộc thiểu số nhng chúng tôi vẫn cố gắng tìm ra những hớng giải quyết, khắc phục khó khăn để nhà trờng tổ chức học 2buổi/ngày và học tăng buổi. Trong năm học 2004 2005 (Tức là sau 2 năm thực hiện chơng trình thay sách) khi tiếp nhận đơn vị mới tôi đã mạnh dạn tổ chức học tăng thời lợng (số tiết/tuần) bằng các biện pháp sau: - Tổ chức họp phụ huynh theo khối lơp. Tuyên truyền, phổ biến những chính sách của Đảng và nhà nớc về chăm lo phát triển giáo dục. Quyền và nghĩa vụ của cộng đồng, bậc phụ huynh phải lo cho con em mình đến trờng, trong đó có nghĩa vụ đóng góp, xây dựng nhà trờng và việc học tăng buổi cho học sinh. Bằng mọi hình thức làm cho phụ huynh hiểu đợc việc học đem lại lợi ích cho chính con em mình trong cuộc sống. Từ đó khuyến khích, lôi cuốn đông đảo phụ huynh đăng ký cho con vào học lớp 2buổi/ngày. Số học sinh còn lại, nhà trờng quy định khung thời lợng 7 buổi/tuần và bắt buộc phải thực hiện. - Đối với lớp học 2buổi/ngày lựa chọn những giáo viên trẻ, nhiệt tình hợp đồng giảng dạy thêm buổi chiều và hiệu trởng, phó hiệu trởng trực tiếp tham gia dạy tăng Nguyễn Thị Bình Trờng Tiểu học Châu Phong II 10 [...]... chất nhà trờng Nhóm các giải pháp thu hút, sử dụng, bồi dỡng nâng cao chất lợng đội ngũ, chất lợng học sinh Giải pháp 5: Tạo điều kiện thúc đẩy giáo viên phát huy tinh thần tự học, tự bồi dỡng tích luỹ chuyên môn, nâng cao tay nghề Giáo viên là nhân tố quyết định chất lợng Vì vậy, nhất thiết phải không ngừng nâng cao chất lợng đội ngũ giáo viên Để bồi dỡng đội ngũ cần tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp. .. Nguyễn Thị Bình Châu Phong II Tr ờng Tiểu học Nhng gii phỏp nõng cao cht lng Giỏo dc tiu hc dnh cho CB qun 13 Tổ chức học tập, nâng cao trình độ cho giáo viên dới nhiều hình thức nh lên thời khoá biểu bồi dỡng kiến thức sơ đẳng ở chơng trình tiểu học cho những giáo viên cấp tốc mỗi tháng 2 buổi về hai môn toán, tiếng việt Giải đáp kịp thời những vớng mắc của giáo viên khi họ yêu cầu Đẩy lùi t tởng... thức khoa học tiên tiến và hiện đại với điều kiện và khả năng cập nhật các kiến thức của bản thân từng giáo viên Để chơng trình học đạt đợc kết quả cao thì rất cần sự quản lý, chỉ đạo của các cấp Nhà trờng tiểu họccấp quản lý, chỉ đạo sát sao nhất Việc lên kế hoạch học tập cho đơn vị là rất cần thiết Từ kế hoạch chung yêu cầu giáo viên tự lập kế hoạch học của mình với nhiều hình thức học nh cá... cộng đồng và đông đảo cha mẹ học sinh ý thức ủng hộ Giải pháp hiện tại góp phần quan trọng nâng cao chất lợng giáo dục toàn diện ở trờng tiểu học chúng tôi, tơng lai còn góp phần nâng cao năng suất lao động xã hôi (do cha mẹ học sinh yên tâm về việc học của con em họ) Đồng thời từ việc tổ chức dạy học này là động lực chính thúc đẩy mỗi nhà trờng làm tốt công tác tham mu cho các tổ chức xã hội, các dự... việc tiếp thu các môn học và thực hiện công tác toàn diện đối với học sinh ở bậc tiểu học theo đúng chơng trình, kế hoạch của cơ quan quản giáo dục các cấp quy định + Hiểu biết: Nắm đợc: - Nội dung cơ bản của luật, pháp lệnh về giáo dục - Mục tiêu, nội dung, chơng trình, phơng pháp giảng dạy ở bậc tiểu học - Những nội dung cơ bản về yêu cầu, kiến thức, kỹ năng của các môn học - Mục đích, yêu cầu... hoá giáo dục là "Huy động toàn xã hội làm giáo dục, động viên các tầng lớp nhân dân đóng góp công sức xây dựng nền giáo dục quốc dân dới sự quản Nhà nớc" Cũng nh xuất phát từ vai trò quần chúng trong lịch sử, Chủ tịch Hồ Chính Minh từng nói "Giáo dục trong nhà trờng chỉ một phần, còn cần có sự giáo dục ngoài xã hội và trong gia đình Giáo dục trong nhà trờng dù tốt đến mấy nhng thiếu sự giáo dục. .. Cách mạng giáo dục Đẩy lùi những yếu kém, tiêu cực, lề thói cũ Thiếu trách nhiệm, lơng tâm nghề nghiệp, chấn hng nền giáo dục xã nhà Với mục tiêu đặt ra đầu tiên trong bối Nguyễn Thị Bình Châu Phong II Tr ờng Tiểu học Nhng gii phỏp nõng cao cht lng Giỏo dc tiu hc dnh cho CB qun 23 cảnh giáo dục hiện nay của trờng là "Chất lợng năm sau phải cao hơn năm trớc" Đớng trớc chơng trình giáo dục mới nhà... cho học sinh dân tộc có nh vậy mới từng bớc bắt nhịp đối với yêu cầu đổi mới Đề tài "Nâng cao chất lợng đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông" kiến nghị 3 nhóm giải pháp với 12nhóm giải pháp cụ thể đợc áp dụng thực hiện tự 2 năm nay Tuy nhiên trong số đó có những giải pháp tình thế mà không thể áp dụng thực hiện trong những thời điểm khác * Những kiến nghị: - Đối với Sở giáo dục tham mu với UBND tỉnh. .. khoa học, mà còn có nhiệm vụ phát hiện, bồi dỡng nhân tài cho đất nớc Việc phát triển và bồi dỡng phải đợc tiến hành đồng bộ ở các cấp học và bắt đầu ở bậc tiểu học - bậc học nền tảng Khi phát hiện đúng, chính xác năng khiếu nổi trội nhất của học sinh Nhà trờng phải tiến hành giáo dục toàn diện đảm bảo cung cấp kiến thức đầy đủ, đồng đều, có chất lợng các môn cho học sinh Đây là nhiệm vụ của mỗi giáo. .. dỡng giáo viên tại chỗ, nâng cao trình độ sẽ không thể đem lại hiệu quả cao nếu chỉ đợc giải quyết bằng những chủ trơng, giải pháp cục bộ, Nguyễn Thị Bình Châu Phong II Tr ờng Tiểu học Nhng gii phỏp nõng cao cht lng Giỏo dc tiu hc dnh cho CB qun 14 tạm thời Phải xây dựng chiến lợc toàn diện và lâu dài ngay tại cơ sở và trên diện rộng toàn huyện mới mong đợc sự chuyển biến rõ rệt trong đội ngũ Giải pháp . học tiểu học, thực chất và u điểm của đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông. + Vị trí trờng tiểu học: Trờng tiểu học là cơ sở giáo dục của bậc tiểu học, . giáo dục thiết thực hơn đối với ngời học. + Nâng cao chất lợng giáo dục: Chất lợng giáo dục đó là kết quả đạt đợc sau một quá trình giáo dục (quá trình giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Quản lý Tiểu học cấp tỉnh (Những giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục tiểu học dành cho CB quản lý), SKKN Quản lý Tiểu học cấp tỉnh (Những giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục tiểu học dành cho CB quản lý), SKKN Quản lý Tiểu học cấp tỉnh (Những giải pháp nâng cao chất lượng Giáo dục tiểu học dành cho CB quản lý)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn