Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

85 122 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/03/2019, 22:14

Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thái NguyênĐấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thái NguyênĐấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thái NguyênĐấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thái NguyênĐấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thái NguyênĐấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thái NguyênĐấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thái NguyênĐấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG NGUYÊN KHANG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠCLUẬT KINH TẾ Hà Nội - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG NGUYÊN KHANG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8.38.01.07 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG THỊ QUỲNH CHI Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nghiên cứu Luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Các ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy, trung thực rõ nguồn gốc./ Tác giả luận văn Hoàng Nguyên Khang MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 1.1 Khái quát chung đấu giá tài sản đấu giá quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất để thi hành án dân 1.2 Cơ cấu pháp luật đấu giá quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất để thi hành án dân …………………………………………… …… 1.3.Đặc điểm đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân sự…………………………………………………………………………… 19 1.4 Vai trò đấu giá tài sản QSDĐ & TSGLTĐ để đảm bảo thi hành án 21 Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THỰC TIẾN THI HÀNH TỈNH THÁI NGUYÊN 24 2.1 Thực trạng pháp luật đấu giá quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất để đảm bảo thi hành án dân 24 2.2 Tình hình đấu giá quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất để thi hành án dân Thái Nguyên 49 2.3 Kết đạt hạn chế tồn .55 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 67 3.1 Phương hướng hoàn thiện pháp luật 67 3.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo đảm thực 68 KẾT LUẬN .75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT QSDĐ &TSGLTĐ : Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất QSDĐ : Quyền sử dụng đất THADS : Thi hành án dân DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Kết thi hành án dân việc 49 Bảng 2.2: Kết thi hành án dân tiền .50 Bảng 2.3: Bảng tổng hợp số liệu việc bán đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để đảm bảo thi hành án dân 55 Bảng 2.4: Bảng tổng hợp số liệu tiền bán đấu giá QSDĐ TSGLTĐ để đảm bảo thi hành án dân 56 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hiện hoạt động thi hành án dân cơng việc có nhiều khó khăn, phức tạp, có ý nghĩa quan trọng việc bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cùa cơng dân, trì kỷ cương phép nước Việc tổ chức thi hành án, định không quan thi hành án dân thi hành được, mà cần phối hợp tổ chức, cá nhân trình thi hành án, với trình tự, thủ tục định Trong việc tổ chức thi hành án biện pháp cuối mà người phải thi hành án có điều kiện khơng tự nguyện thi hành án, quan thi hành án tiến hành cưỡng chế kê biên tài sản người phải thi hành án để đảm bảo cho việc thi hành án Một biện pháp mà Chấp hành viên quan thi hành án dân thường áp dụng kê biên, xử lý tài sản quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất người phải thi hành án Trong khâu xử lý tài sản kê biên khâu quan trọng, việc bán đấu giá tài sản bị kê biên để đảm bảo cho việc thi hành án Việc bán đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ thực thành cơng đảm bảo cho quyền lợi ích hợp pháp bên thi hành án, nghiêm minh pháp luật, điều kiện để giảm nợ xấu cho tổ chức tín dụng, ngân hàng đặc biệt giải tình trạng án tồn đọng việc, tiền quan thi hành án dân Có thể thấy hoạt động bán đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ rộng, tài sản gắn liền với đất gồm nhà cửa, cơng trình, kiến trúc mặt đất cơng trình ngầm, khống sản lòng đất tài nguyên khác Nhưng sở nghiên cứu phạm vi hẹp nên học viên loại trừ nghiên cứu tài sản gắn liền với đất ngầm đất mà nghiên cứu đấu giá tài sản QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân Trong trình thực việc bán đấu giá quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất để thi hành án dân phát sinh nhiều vấn đề, việc bảo đảm tính cơng khai, minh bạch, yếu tố ảnh hưởng đến trình bán đấu giá tài sản Do vậy, việc đấu giá tài sản lĩnh vực thi hành án dân thực theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp, đáng tổ chức, cá nhân trình giải thi hành án từ kiến thức thu trình học tập, nghiên cứu từ thực tiễn công việc Học viên chọn đề tài: “Đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất để thi hành án dân theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên” để nghiên cứu làm Luận văn tốt nghiệp Cao học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Lĩnh vực đấu giá tài sản nói chung đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân theo pháp luật Việt Nam có số cơng trình nghiên cứu Có thể kể đến số cơng trình nghiên cứu sau: Đề tài “ Bán đấu giá tài sản thi hành án dân theo pháp luật Việt Nam” tác giả Bùi Thị Hiền, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội ( 2014), tác giả phân tích tương đối đầy đủ quy định pháp luật liên quan đến bán đấu giá tài sản để thi hành án, từ đưa phương hướng, giải pháp để hoàn thiện pháp luật Luận văn ThạcLuật học, Học viện Khoa học xã hội, 2018 : “ Đấu giá tài sản để thi hành án dân theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hà Nội” tác giả Trần Thị Lương, tác giả có phân tích, đưa vấn đề lý luận đấu giá tài sản có phân tích đánh giá việc đấu giá để thi hành án địa bàn cụ thể có số lượng việc tiền lớn nước Trên sở đưa quan điểm, giải pháp hoàn thiện việc đấu giá tài sản để đảm bảo thi hành án thành phố Hà Nội Đề tài “ Hoàn thiện pháp luật bán đấu giá tài sản nhằm thúc đẩy thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam” Viện Khoa học pháp lý, Bộ pháp thực năm 2011[ 39, tr.3] Đề tài thuộc cơng trình cấp bộ, nghiên cứu toàn pháp luật bán đấu giá thời điểm nghiên cứu, từ có sở đưa biện pháp hoàn thiện pháp luật bán đấu giá tài sản Ngồi có nhiều báo, tạp chí nghiên cứu vấn đề bán đấu giá tài sản nói chung bán đấu giá tài sản để thi hành án nói riêng Có thể kể đến số nghiên cứu sau: “ Những khó khăn vướng mắc cơng tác kiểm sốt việc bán đấu giá tài sản để thi hành án” tác giả Nguyễn Hồng Sinh đăng tạp chí Kiểm sát số 23, tháng 12/2011; “ Bán đấu giá tài sản thi hành án dân điểm nghẽn” tác giả Nguyễn Quang Thái Đào Thị Thúy Lan đăng http:// tcdcpl.moj.gov.vn; “ Một số vướng mắc bán đấu giá tài sản để thi hành án” Đinh Duy Bằng đăng tạp chí Dân chủ pháp luật, số chuyên để tháng 02/2012; “ Nâng cao hiệu bán đấu giá tài sản thi hành án dân sự” tác giả Bùi Thị Thu Hiền đăng Tạp chí dân chủ pháp luật, số chun đề tháng 7/2015 Có thể thấy cơng trình nghiên cứu đấu giá tài sản nghiên cứu nhiều lĩnh vực đấu giá tài sản để thi hành án, đề cập đến khó khăn bất cập bán đấu giá tài sản để thi hành án Nhưng để nghiên cứu bán đấu giá tài sản QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân địa bàn tỉnh Thái Nguyên chưa thấy có đề tài nghiên cứu cụ thể Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài nhằm đánh giá, phân tích tương đối cách tồn diện đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên để từ đưa phương hướng, giải pháp hồn thiện cho hoạt động bán đấu giá tài sản QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt hiệu cao Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu đề tài Nhằm đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu thực pháp luật bán đấu giá quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất để thi hành án dân sự; qua góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, cá nhân có tài sản, bảo đảm cho người thi hành án trình thi hành án 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Để giải vấn đề luận văn có nhiệm vụ sau đây: - Phân tích quy định pháp luật đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân - Khảo sát đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật bán đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân địa bàn tỉnh Thái Nguyên - Chỉ rõ ưu điểm, hạn chế tồn pháp luật thực thi pháp luật bán đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân - Phân tích, làm rõ nguyên nhân hạn chế tồn việc bán đấu giá QSDĐ &TSGLTĐ để thi hành án dân - Đề xuất phương hướng, giải pháp khắc phục hoàn thiện bán đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu quy định pháp luật Việt Nam đấu giá tài sản nói chung đấu giá QSDĐ &TSGLTĐ để thi hành án dân nói riêng - Phạm vi nghiên cứu: Tìm hiểu quy định pháp luật hành Việt Nam đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân thực tiễn thi hành pháp luật đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ để thi hành án dân địa bàn tỉnh Thái Nguyên khoảng thời gian 05 năm từ 2014 đến 01/7/2018 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Luận văn sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa Mác- Lê nin phép biện chứng vật vật lịch sử; vận dụng tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam dân, dân dân; chủ trương, sách Đảng công tác pháp làm sở cho việc nghiên cứu 5.2 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng số phương pháp nghiên cứu phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu, tổng hợp, khảo sát thực tiễn để làm sở cho việc nghiên cứu khoa học Phương pháp phân tích sử dụng trường hợp đánh giá phân tích quy định pháp luật đấu giá quyền sử dụng đất nói chung đấu giá QSDĐ & TSGLTĐ nói riêng Phương pháp so sánh, đối chiếu, tổng hợp sử dụng trình xem xét quy định pháp luật đấu giá, quy định pháp luật liên quan đến đấu giá tài sản để thi hành ánvấn đề mâu thuẫn hay có vướng mắc khơng ... định pháp luật đấu giá quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất để thi hành án dân Chương 2: Thực trạng pháp luật thực tiễn thi hành pháp luật đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất. .. GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 1.1 Khái quát chung đấu giá tài sản đấu giá quyền sử dụng đất tài sản gắn liền đất để thi hành án dân ... HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HOÀNG NGUYÊN KHANG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN TRÊN ĐẤT ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH THÁI NGUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ), Đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất để thi hành án dân sự theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Thái Nguyên (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn