Phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC

32 82 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 11:34

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Viện Kinh tế Quản lý KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Phân tích đề xuất giải pháp nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Tiến Dũng & ThS Nguyễn Cẩm Giang Sinh viên thực : Ngô Mạnh Thắng Lớp : Quản trị Kinh doanh Khóa : K57 NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG 01 CHƯƠNG 02 CHƯƠNG 03 Khóa luận tốt nghiệp Cơ sở lý thuyết hiệu kinh doanh Phân tích hiệu kinh doanh Công ty Các biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh Cơng ty Chương Phân tích hiệu kinh doanh Công ty Giới thiệu Công ty CMC Telecom 01 02 03 Phân tích tiêu hiệu kinh doanh Các nhân tổ ảnh hưởng nhận xét chung Khóa luận tốt nghiệp Giới thiệu Công ty CMC Telecom  Tên đầy đủ: Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC  Thành lập: 05/09/2008  Địa chỉ: Tầng 15 – tòa nhà CMC Tower, Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN  Vốn điều lệ: 335 tỷ đồng  Vốn kinh doanh: 678,8 tỷ đồng (31/03/2015)  Tổng số nhân viên: 815 người (30/09/2015)  Lĩnh vực hoạt động: Viễn thơng - Internet Khóa luận tốt nghiệp Phân tích hiệu kinh doanh Đơn vị tính: triệu đồng Quy trình phân tích Năm Chỉ tiêu 2014 Khái qt kết kinh doanh Doanh thu Chỉ tiêu hiệu kinh doanh tổng hợp Chỉ tiêu hiệu kinh doanh phận Kết nghiên cứu thị trường Khóa luận tốt nghiệp So sánh 2013 +/- % 696.686 554.602 142.084 25,62 Lợi nhuận trước thuế 31.217 23.955 7.261 30,31 Lợi nhuận sau thuế 31.217 23.955 7.261 30,31 Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu 4,48% 4,32% 5,11% 0,79 Nguồn: tính tốn từ BCTC kiểm toán năm 2014 Kết kinh doanh năm 2013 2014 Phân tích hiệu kinh doanh tổng hợp Giá trị Bảng tính giá trị bình quân STT Giá trị bình quân Bình quân 2014 Bình quân 2013 Nợ phải trả 425.612 357.488 Vốn chủ sở hữu 201.332 176.358 Tổng tài sản 626.944 533.846 Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 Nợ phải trả 462.842 388.382 326.594 Vốn chủ sở hữu 215.940 186.723 165.992 Tổng tài sản 678.782 575.105 492.587 Tài sản ngắn hạn 226.926 194.453 168.634 Tài sản dài hạn 451.856 380.652 323.953 25.688 22.583 19.980 Hàng tồn kho Nguồn: Trích BCTC kiểm toán năm 2013, 2014 Tài sản ngắn hạn 210.690 181.543 Tài sản dài hạn 416.254 352.302 Hàng tồn kho 24.134 21.280 Khóa luận tốt nghiệp Một số giá trị bảng cân đối kế tốn Phân tích hiệu kinh doanh tổng hợp Các tỷ số khả sinh lời Công ty Tỷ số Ký hiệu Năm 2014 Năm 2013 TB ngành Sức sinh lời doanh thu ROS 4,48% 4,32% - Sức sinh lời tổng tài sản ROA 4,98% 4,48% 7% Sức sinh lời vốn chủ sở hữu ROE 15,51% 13,58% 13% Nguồn: Tính tốn từ BCTC 𝐓ổ𝐧𝐠 𝐭à𝐢 𝐬ả𝒏 ROE = ROS x SOA x (𝐕ố𝐧 𝐜𝐡ủ 𝐬ở 𝐡ữ𝐮 𝐛ì𝐧𝐡 𝐪𝐮â𝒏 ) ROA = ROS x SOA Các nhân tố ảnh hưởng ∆ROA   Số tuyệt đối 0,5 Do SOA Do ROS Khóa luận tốt nghiệp 0,3 0,2 Số tương đối 100% 60% 40% Các nhân tố ảnh hưởng ∆ROE Số tuyệt đối Số tương đối 1,93 100,00%  Do SOA 0,95 49,22%  Do ROS 0,54 27,98%  Do L 0,44 22,80% Phân tích hiệu kinh doanh phận Năm tài Chỉ tiêu Đơn vị tính Doanh thu Triệu đồng 696.686 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng +/- % 554.602 142.084 25,62 31.217 23.955 7.261 30,31 Người 815 710 105 14,79 Triệu đồng/người 854 781 73 9,44 Số lao động bình qn NSLĐbq năm 2014 So sánh 2013 Nguồn: Tính tốn từ BCTC Năng suất lao động Cơng ty  Phân tích tình hình sử dụng lao động ∆LĐ = LĐ1 – LĐ0 x ∆LĐ = DT LĐ1 – LĐ0 x DT0 Khóa luận tốt nghiệp DT1 DT0 = 815 – 710 Các nhân tố ảnh hưởng ∆SLĐ  696.686 x 554.602 = 815 – 892 = -77 (người)  Do doanh thu (DTT) Do số lao động bình quân (L) Số tuyệt đối Số tương đối 73,7 100,00% 200,1 271,53% -126,4 -171,53% Các nhân tố ảnh hưởng Phân tích hiệu kinh doanh phận Chỉ tiêu Năm 2014 Doanh thu Tổng chi phí Suất hao phí tổng chi phí 696.686 666.770 0,957 Năm 2013 554.602 531.887 0,959 Đơn vị tính: triệu đồng So sánh +/142.084 134.882 -0,002 % 25,62 25,36 -0,21 Nguồn: Tính tốn từ BCTC Suất hao phí chi phí Công ty Các nhân tố ảnh hưởng ∆SHP -0,002  Do tổng chi phí (C)  Do doanh thu (DTT) Khóa luận tốt nghiệp Số tuyệt đối Số tương đối 100,00% 0,243 -12150,00% -0,245 Các nhân tố ảnh hưởng 12250,00%  Phân tích khả tiết kiệm chi phí C1 = DTT1 x SHPC0 = 668.152 (triệu đồng) Tổng chi phí thực tế năm 2014 là: 666.770 (triệu đồng)  Tiết kiệm1,38 tỷ đồng Phân tích hiệu kinh doanh phận Hiệu sử dụng tài sản Đơn vị tính Doanh thu Triệu đồng 696.686 554.602 142.084 25,62 Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 31.217 23.955 7.261 30,31 TTS Triệu đồng 626.944 533.846 93.098 17,44 1,11 1,04 0,072 6,97 Năng suất TTS 2014 So sánh Giá trị Lần 2013 +/- % Nguồn: Tính tốn từ BCTC Các nhân tố ảnh hưởng ∆SOA Khóa luận tốt nghiệp  Do doanh thu (DTT)  Do tổng tài sản bình quân (TTSbq) Số tuyệt đối Số tương đối 0,072 100,00% 0,266 370,00% -0,194 -270,00% Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu sử dụng tài sản 10 Chương Các biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh Chiến lược kinh doanh Công ty Biện pháp 3.1 3.2 CHƯƠNG 3.3 Biện pháp Khóa luận tốt nghiệp 3.4 Tổng hợp biện pháp 18 3.1 Chiến lược kinh doanh Công ty CMC Telecom STT Chỉ tiêu Đơn vị Năm 2015 Năm 2016 Doanh thu 1000 đồng 880.374.930 1.084.895.545 Lợi nhuận sau thuế 1000 đồng 66.312.951 126.415.718 Tỷ suất sinh lời (ROS) 7,53% 11,65% Vốn điều lệ 335.000.000 335.000.000 Lao động 886 968 % 1000 đồng Người Mục tiêu Cơng ty năm Khóa luận tốt nghiệp 19 3.2 Biện pháp 1: Tung thị trường gói cước Internet nhằm tăng doanh thu khả sinh lời MỤC TIÊU  Mục tiêu doanh thu: doanh thu tăng từ 6% 7%  ROS kỳ vọng đạt: khoảng 5%  Thời gian thực biện pháp: từ tháng (thực 12 tháng cho năm biện pháp) Khóa luận tốt nghiệp CĂN CỨ • Doanh thu năm 2015 đạt gần 880,4 tỷ đồng 1000 tỷ đồng vào năm 2016 • Năm 2014 Công ty đầu tư gần 3,8 tỷ đồng cho dự án CMTS 11,6 tỷ đồng cho hệ thống CMTS • Kết khảo sát khách hàng mức độ đồng ý sẵn sàng sử dụng gói cước Cơng ty đạt số điểm trung bình từ 3,72 – 3,88 điểm 20 3.2 Biện pháp 1: Tung thị trường gói cước Internet nhằm tăng doanh thu khả sinh lời  NỘI DUNG BIỆN PHÁP Khóa luận tốt nghiệp 21 3.2 Biện pháp 1: Tung thị trường gói cước Internet nhằm tăng doanh thu khả sinh lời  Số thuê bao tăng thêm tháng: 2.406 thuê bao  Tổng số thuê bao gói cước chiếm 30%: 722 thuê bao  Tổng số thuê bao gói sau 12 tháng: 722 x 12 = 8.662 thuê bao  Số thuê bao tăng thêm biện pháp 70%: 6.063 thuê bao Tên gói cước Đơn vị tính: đồng Đơn giá Số thuê bao Tiền cước/năm Doanh thu = x 12 tháng 4=2x3 Home 200.000 4.331 2.400.000 10.393.920.000 Home 220.000 1.732 2.640.000 4.573.324.800 Tổng doanh thu 14.967.244.800 Doanh thu IOC tăng thêm so với năm 6,41% Dự kiến doanh thu tăng thêm thực biện pháp Khóa luận tốt nghiệp 22 3.2 Biện pháp 1: Tung thị trường gói cước Internet nhằm tăng doanh thu khả sinh lời Chi phí Tổng CP Marketing = 175,3 x 12 = 2.103,3 (triệu đồng) Ckhuyến mại = 150 x x 350.000 = 210 (triệu đồng) Tổng CP = 2.103,3 + 210 = 2.313,3 (triệu đồng) Khóa luận tốt nghiệp Đơn vị tính Phiếu đăng ký hợp đồng Tờ Telesales/Telemarketing Số lượng Đơn giá Thành tiền (đồng) (đồng) 17.323 310 5.370.192 - - - 63.910.000 Đồng - - 12.400.000  Cước IP Phone  Sim Cái 220 48.000 10.560.000  Thẻ Cái 910 45.000 40.950.000 Nhân viên thị trường - - - 106.000.000  Tờ rơi màu loại 15x22cm Tờ 81.200 270 21.924.000  Decal dán loại 15x22 cm Cái 7.600 2.900 22.040.000  Decal dán loại 20x30 cm Cái 440 4.800 2.112.000  Deccal dán loại 4x6 cm Cái 16.560 400 6.624.000  Bạt treo loại 20x30 cm Cái 20.500 2.600 53.300.000 Tổng chi phí marketing tháng - 175.280.192 23 3.2 Biện pháp 1: Tung thị trường gói cước Internet nhằm tăng doanh thu khả sinh lời STT Biện pháp Cách tính Doanh thu - Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Doanh thu từ HĐTC Lợi nhuận Thu nhập khác Tổng chi phí Đơn vị tính: 1000 đồng Thay đổi Năm Năm biện pháp biện pháp 696.686.459 711.653.704 14.967.245 = x 63,3% 475.845.360 485.319.809 9.474.449 3=1-2 220.841.099 226.333.895 5.492.796 1.027.004 1.027.004 221.868.103 227.360.899 5.492.796 - 273.735 273.735 - 190.924.801 193.238.163 2.313.362 Lợi nhuận trước thuế 8=5+6-7 31.217.037 34.396.471 3.179.434 Thuế (20%) = x 20% 635.887 635.887 10 Lợi nhuận sau thuế 10 = – 31.217.037 33.760.584 2.543.547 11 ROS 11 = 10/1 4,48% 4,74% 0,26% Khóa luận tốt nghiệp 5=3+4 Kết đạt sau thực biện pháp 24 3.2 Biện pháp 2: Thiết kế chương trình truyền thơng nhằm tăng doanh thu ROS MỤC TIÊU • Mục tiêu doanh thu: Doanh thu tăng thêm khoảng từ 19% - 20% • Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS) kỳ vọng đạt: từ 5% - 6% • Thời gian: từ tháng – tháng năm biện pháp Khóa luận tốt nghiệp CĂN CỨ • Chưa có quảng cáo hay TVC riêng để quảng cáo sản phẩm Cơng ty • Dựa vào số điểm khảo sát khách hàng cho câu hỏi “Dễ dàng bắt gặp chương trình quảng cáo CMC Telecom” đạt 2,81 điểm thấp mức trung bình 25 3.2 Biện pháp 2: Thiết kế chương trình truyền thơng nhằm tăng doanh thu ROS  NỘI DUNG BIỆN PHÁP “CMC Telecom – Chung kết nối, thỏa đam mê” Khóa luận tốt nghiệp 26 3.2 Biện pháp 2: Thiết kế chương trình truyền thơng nhằm tăng doanh thu ROS • Tổng thuê bao tăng thêm gói cước biện pháp 2: 8.662 x 30% = 2.598 • Tổng số thuê bao tăng thêm năm: 2.406 x 12 = 28.872 • Số th bao gói hành chiếm 70%: 28.872 x 70% = 20.210 Tên gói cước Tỷ lệ (%) Số thuê bao Home 3% 606 Home 16% 3.234 Home 38% 7.680 Home 43% 8.690 100% 20.210 Tổng Số thuê bao gói cước ước tính tăng thêm (Dựa số liệu thống kê vào tháng 4/2015) Khóa luận tốt nghiệp Đơn vị tính: 1000 đồng Số thuê bao Tiền cước/năm Tên gói cước Đơn giá Home 110 606 1.320 800.332 Home 140 3.234 1.680 5.432.556 Home 160 7.680 1.920 14.745.508 Home 180 8.690 2.160 18.771.420 Home 200 1.819 2.400 4.365.446 Home 220 780 2.640 2.057.996 Tổng doanh thu Doanh thu IOC tăng thêm so với năm Doanh thu 46.173.257 19,77% Doanh thu dự kiến tăng thêm thực biện pháp 27 3.2 Biện pháp 2: Thiết kế chương trình truyền thơng nhằm tăng doanh thu ROS Đơn vị tính: 1000 đồng Công cụ Đơn giá Tần Ngày/tuần suất/ngày Tuần/thán g Số tháng Tổng chi phí = 1x2x3x4x5 Quảng cáo VTV1 Bóng đá TV Youtube Mobile 2.530.000 15.000 4 1.440.000 7.000 840.000 250.000 PR 1.120.000 Dân trí 15.000 4 720.000 Vietnamnet top 10.000 4 320.000 5.000 4 80.000 Vietnamnet top 3-5 Khuyến mại 202.400 Thiết kế TVC 80.000 Tổng chi phí Khóa luận tốt nghiệp Tổng hợp chi phí dự kiến cho biện pháp 3.932.400 28 3.2 Biện pháp 2: Thiết kế chương trình truyền thơng nhằm tăng doanh thu ROS Đơn vị tính: 1000 đồng STT Biện pháp Khóa luận tốt nghiệp Cách tính Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Doanh thu từ HĐTC Lợi thu Thu nhập khác Tổng chi phí Năm Năm biện pháp Thay đổi biện pháp - 696.686.459 742.859.716 46.173.257 = x 63,3% 475.845.360 505.073.595 29.228.235 3=1-2 220.841.099 237.786.121 16.945.022 1.027.004 1.027.004 221.868.103 238.813.125 16.945.022 - 273.735 273.735 - 190.924.801 194.857.201 3.932.400 Lợi nhuận trước thuế 8=5+6–7 31.217.037 44.229.659 13.012.622 Thuế (20%) = x 20% 2.602.524 2.602.524 10 Lợi nhuận sau thuế 10 = – 31.217.037 41.627.135 10.410.098 11 ROS 11 = 10/1 4,48% 5,60% 1,12% 5=3+4 Tổng hợp kết sau thực biện pháp 29 3.3 Tổng hợp biện pháp Đơn vị tính: 1000 đồng STT Chỉ tiêu Doanh thu Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Doanh thu từ HĐTC Lợi nhuận Thu nhập khác Tổng chi phí Cách tính Năm Tăng thêm biện pháp - a b Năm biện pháp Thay đồi biện pháp c d=a+b+c e=d-a 696.686.459 14.967.245 46.173.257 757.826.961 61.140.502 = x 68,3% 475.845.360 9.474.449 29.228.235 514.548.044 38.702.684 3=1–2 220.841.099 5.492.796 16.945.022 243.278.917 22.437.818 1.027.004 - - 1.027.004 221.868.103 - - 244.305.921 22.437.818 - 273.735 - - 273.735 - 190.924.801 2.313.362 3.932.400 197.170.563 6.245.762 Lợi nhuận trước thuế 8=5+6–7 31.217.037 3.179.434 13.012.622 47.409.093 16.192.056 Thuế (20%) = x 20% 635.887 2.602.524 44.170.682 3.238.411 10 Lợi nhuận sau thuế 10 = – 31.217.037 2.543.547 10.410.098 43.776.338 12.953.645 11 ROS 11 = 10/1 4,48% - - 5,83% 1,35% Khóa luận tốt nghiệp - Tăng thêm biện pháp - 5=3+4 Bảng tổng hợp kết báo cáo kết hoạt động kinh doanh sau biện pháp 30 3.3 Tổng hợp biện pháp Đơn vị tính: 1000 đồng Giá trị bình quân Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Tổng tài sản bình quân Vốn chủ sở hữu bình quân Số lao động bình qn Tổng chi phí Năm Năm biện pháp 696.686.459 757.826.961 31.217.037 44.170.682 626.944.330 626.944.330 201.332.177 238.026.035 815 851 666.770.161 711.718.607 Chỉ tiêu Năm Năm biện pháp Chênh lệch ROS 4,48% 5,83% 1,35% ROA 4,98% 7,05% 2,07% ROE 15,51% 18,56% 3,05% 854.830 891.037 36.207 95,71% 93,92% -1,8% NSLĐ (1000đồng/người/năm) Suất hao phi chi phí Tính tốn lại tiêu hiệu sau biện pháp Tính tốn lại số bình quân sau thực biện pháp Khóa luận tốt nghiệp 31 Khóa luận tốt nghiệp 32
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC, Phân tích và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC