NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

29 195 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 11:13

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG Introduction to Information and Communication Technology Bản quyền thuộc Viện Công nghệ thông tin Truyền thông - ĐHBKHN 2017 Thông tin liên hệ Người dạy: Bộ môn:  Phòng làm việc:  Mobile:  e-mail: © SoICT 2017 Nhập môn CNTT&TT Đề cương môn học  IT2000 3(2-0-2-6)  Lý thuyết: 30 tiết, tiết/tuần  Thực hành 30 tiết  Chia theo nhóm  Đánh giá: 50%-50%  Tài liệu học tập:  Bài giảng  Một số tài liệu tham khảo: • Timothy J O’Leary, Linda J O’Leary - Computing Essentials  Download tại: ftp://dce.soict.hust.edu.vn/it2000 © SoICT 2017 Nhập mơn CNTT&TT Nội dung lý thuyết 10 11 12 13 14 15 © SoICT 2017 Giới thiệu chung Internet ứng dụng Phần mềm máy tính Phần cứng mạng máy tính Lập trình ngơn ngữ lập trình Cơ sở liệu Hệ thống thơng tin Kỹ làm việc nhóm Kỹ viết báo cáo thuyết trình Đạo đức máy tính Cơ hội nghề nghiệp Giới thiệu Viện CNTT CTĐT Tương lai tầm nhìn Demo quản trị dự án Tổng kết Nhập môn CNTT&TT Nội dung thực hành     © SoICT 2017 Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Lập trình Web Nhập mơn CNTT&TT TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY BÀI GIỚI THIỆU CHUNG Viện Công nghệ thông tin Truyền thông 2017 Nội dung Các khái niệm Hệ thống thông tin © SoICT 2017 Nhập mơn CNTT&TT Các khái niệm  Tin học (Informatics / Computing) ngành khoa học nghiên cứu máy tính xử lý thơng tin máy tính  Cơng nghệ Thông tin (Information Technology IT), hay Công nghệ Thông tin Truyền thông (Information and Communication Technology ICT): nghiên cứu sử dụng máy tính hệ thống truyền thơng để lưu trữ, tìm kiếm, truyền xử lý thơng tinCông nghệ thông tin truyền thông kết hợp Tin học Công nghệ truyền thơng © SoICT 2017 Nhập mơn CNTT&TT Máy tính Chương trình  Máy tính (Computers) thiết bị thực theo chương trình để nhận liệu, xử lý liệu tạo thông tin  Chương trình (Program) dãy lệnh lưu nhớ để điều khiển máy tính thực theo © SoICT 2017 Nhập mơn CNTT&TT Mơ hình máy tính Internet Các thiết bị truyền thơng Communication Devices liệu vào Các thiết bị vào Input Devices xử lý liệu Bộ xử lý Processor liệu Các thiết bị Output Devices Bộ nhớ Main Memory chứa chương trình thực © SoICT 2017 Các thiết bị lưu trữ Storage Devices Nhập môn CNTT&TT Lưu trữ phần mềm liệu 10 Máy tính cá nhân – Personal Computers  Máy tính để bàn (Desktops)  Máy tính xách tay (Laptops, Notebooks) © SoICT 2017 Nhập mơn CNTT&TT 15 Thiết bị di động (Mobile Devices)  Máy tính bảng (Tablets)  Điện thoại thông minh (Smartphones)  Đồng hồ thông minh (SmartWatchs) © SoICT 2017 Nhập mơn CNTT&TT 16 Máy tính nhúng - Embedded Computers  Được đặt ẩn thiết bị khác để điều khiển thiết bị làm việc  Được thiết kế chuyên dụng  Ví dụ:      Bộ điều khiển thiết bị gia dụng Bộ điều khiển robot Các điều khiển xe ô-tô, máy bay, tàu thủy, … Máy rút tiền tự động (ATM) Trong thiết bị cơng nghiệp  Giá thành: vài USD đến hàng nghìn USD © SoICT 2017 Nhập mơn CNTT&TT 17 Hệ thống thông tin  Hệ thống thông tin (Information Systems) dựa máy tính gồm có phần:        Con người (People) Các qui trình (Procedures) Phần mềm (Software) Phần cứng (Hardware) Dữ liệu (Data) Kết nối mạng (Connectivity) Ngành CNTT nghiên cứu, xây dựng để tạo Hệ thống thơng tin © SoICT 2017 Nhập môn CNTT&TT 18 Các thành phần hệ thống thơng tin © SoICT 2017 Nhập mơn CNTT&TT 19 Con người  Là thành phần quan trọng hệ thống thơng tin  Người dùng máy tính hệ thống thông tin (End Users) để nâng cao hiệu cơng việc họ  Có kỹ sử dụng máy tính  Có kiến thức công nghệ thông tin  Người quản trị hệ thống (Administrators)  Có kiến thức kỹ chuyên sâu cơng nghệ thơng tin © SoICT 2017 Nhập mơn CNTT&TT 20 Qui trình  Là qui tắc hay hướng dẫn cho người dùng để vận hành sử dụng máy tính phần mềm  Do chuyên gia máy tính hãng sản xuất sản phẩm phần cứng phần mềm viết thành tài liệu  Các tài liệu cung cấp dạng tài liệu in tài liệu điện tử © SoICT 2017 Nhập mơn CNTT&TT 21 Phần mềm máy tính  Phần mềm chương trình máy tính  Chương trình dãy lệnh để yêu cầu máy tính xử lý liệu tạo thơng tin dạng người dùng mong muốn  Người lập trình (Programmers) sử dụng ngơn ngữ lập trình để tạo chương trình  Các loại phần mềm:  Phần mềm hệ thống  Phần mềm ứng dụng © SoICT 2017 Nhập môn CNTT&TT 22 Phần mềm hệ thống  Phần mềm hệ thống cho phép phần mềm ứng dụng tương tác với phần cứng máy tính  Phần mềm hệ thống phần mềm tảng để giúp máy tính quản lý tài ngun bên  Các loại phần mềm hệ thống:     © SoICT 2017 Hệ điều hành (Operating System) Các phần mềm tiện ích (Utilties) Các trình điều khiển thiết bị (Device Drivers) Các chương trình dịch (Compilers) Nhập mơn CNTT&TT 23 Phần mềm ứng dụng  Phần mềm ứng dụng phần mềm người dùng sử dụng để thực công việc cụ thể  Các loại:  Các phần mềm ứng dụng  Các phần mềm ứng dụng chuyên biệt  Các phần mềm ứng dụng thiết bị di động © SoICT 2017 Nhập mơn CNTT&TT 24 Phần cứng máy tính  Bao gồm toàn trang thiết bị máy tính  Phần cứng điều khiển phần mềm  Phần cứng máy tính cá nhân:     © SoICT 2017 Đơn vị hệ thống (System Unit) Thiết bị vào/ra (Input/Output devices) Thiết bị lưu trữ (Storage) Thiết bị truyền thông (Communication devices) Nhập môn CNTT&TT 25 Dữ liệu, Thông tin Tri thức  Dữ liệu (Data) yếu tố thô, chưa xử lý, bao gồm: văn bản, số liệu, ký hiệu, hình ảnh, âm thanh,  Thông tin (Information) liệu xử lý để đáp ứng yêu cầu người dùng  Tri thức hay kiến thức (Knowledge): bao gồm kiện, thông tin, mô tả, hay kỹ có nhờ trải nghiệm hay thơng qua giáo dục  Mọi liệu (thông tin tri thức) đưa vào máy tính phải mã hóa thành số nhị phân (bit)  Dữ liệu cất giữ thiết bị lưu trữ dạng tệp (file) © SoICT 2017 Nhập mơn CNTT&TT 26 Kết nối mạng  Kết nối mạng (Connectivity): khả máy tính bạn chia sẻ thơng tin với máy tính khác  Mạng máy tính (Computer Networks): hệ thống truyền thơng kết nối hai hay nhiều máy tính với  Internet: Là mạng máy tính lớn - Mạng máy tính tồn cầu  Web: dịch vụ cung cấp giao diện đa phương tiện đến tài nguyên có Internet © SoICT 2017 Nhập mơn CNTT&TT 27 Kết nối mạng (tiếp)  Điện toán đám mây (Cloud Computing): dịch vụ sử dụng Internet Web để dịch chuyển nhiều hoạt động tính tốn từ máy tính người dùng lên máy tính Internet  Truyền thơng không dây (Wireless Communication): kiểu kết nối mạng sử dụng rộng rãi  Internet vạn vật (Internet of Things – IoT): cho phép tất thiết bị liên lạc với qua Internet nhờ máy tính nhúng đặt ẩn thiết bị © SoICT 2017 Nhập mơn CNTT&TT 28 Hết CÁM ƠN SỰ THEO DÕI! © SoICT 2017 Nhập môn CNTT&TT 29
- Xem thêm -

Xem thêm: NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Từ khóa liên quan