Bài thu hoạch bồi dưỡng CDNN hạng II THCS

27 532 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 08:46

Đây là bài thu hoạch bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng III lên hạng IIGồm Phần I: Nêu lý doPhần II tóm tắt 10 chuyên đềChuyên đề 1. Lý luận về nhà nước và hành chính nhà nước.Chuyên đề 2. Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo.Chuyên đề 3. Quản lý giáo dục và chính sách phát triển giáo dục trong cơ chế thị trường định hướng XHCN.Chuyên đề 4. Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trong trường THCS.Chuyên đề 5. Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng và phát triển kế hoạch giáo dục ở trường THCS.Chuyên đề 6. Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II.Chuyên đề 7. Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở trường THCS.Chuyên đề 8. Thanh tra kiểm tra và một số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THCS.Chuyên đề 9. Sinh hoạt tổ chuyên môn và công tác bồi dưỡng giáo viên trong trường THCS.Chuyên đề 10. Xây dựng mối quan hệ trong và ngoài nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển trường THCS.Phần III: Thực tế giảng dạy, áp dụng kiến thức được học vào thực tếPhần IV: Kiến nghị đề xuất MỞ ĐẦU 1.1 Lý tham gia khóa bồi dưỡng Hiện giáo dục phổ thông nước ta thực bước chuyển từ chương trình giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực người học – từ chỗ quan tâm tới việc học sinh học đến chỗ quan tâm tới việc học sinh học qua việc học Để thực điều đó, định phải thực thành cơng việc chuyển từ phương pháp dạy học theo lối “truyền thụ chiều” sang dạy cách học, cách vận dụng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, hình thành lực phẩm chất, đồng thời phải chuyển cách đánh giá kết giáo dục từ nặng kiểm tra trí nhớ sang kiểm tra, đánh giá lực vận dụng kiến thức giải vấn đề, coi trọng kiểm tra đánh giá kết học tập với kiểm tra, đánh giá q trình học tập để có tác động kịp thời nhắm nâng cao chất lượng hoạt động dạy học giáo dục Nhằm giúp cho viên chức nắm vai trò nhiệm vụ cách đảm bảo Ngoài yêu cầu bắt buộc trình độ chun mơn u cầu đạo đức nghề nghiệp cần có viên chức viên chức xếp hạng thăng hạng phải bồi dưỡng cấp chứng chuẩn chức danh nghề nghiệp giữ muốn thăng hạng Chính lí Bộ giáo dục tổ chức mở lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện để giáo viên theo học nâng cao trình độ đảm bảo loại chứng cần có giữ hạng viên chức Trong khóa học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II thầy, cô giáo truyền đạt tất 10 chuyên đề bao gồm kiến thức trị, quản lý nhà nước, kiến thức kỹ nghề nghiệp chuyên ngành đạo đức nghề nghiệp Ngay từ bắt đầu tham gia lớp bồi dưỡng thân ý thức rõ lí mục đích theo học lớp học là: có hiểu biết đầy đủ kiến thức lý luận hành Nhà nước; nắm vững vận dụng tốt đường lối, sách, pháp luật Nhà nước, đặc biệt lĩnh vực giáo dục nói chung giáo dục THCS nói riêng vào thực tiễn công tác giáo dục; cập nhật xu thế, chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam bối cảnh nay; cập nhật quan điểm, mục tiêu giải pháp đổi Trang toàn diện giáo dục đào tạo xu hướng kinh nghiệm hoạt động giáo dục sở giáo dục chủ động phát triển lực cốt lõi người giáo viên; thực nhiệm vụ có tính chun nghiệp (quán xuyến, thành thạo chuẩn mực) theo vị trí chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng giáo dục sở giáo dục THCS 1.2 Đối tượng nghiên cứu: Trong năm qua, toàn thể giáo viên nước thực nhiều công việc đổi phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá đạt thành công bước đầu Đây tiền đề vô quan trọng để tiến tới việc việc dạy học kiểm tra, đánh giá theo theo định hướng phát triển lực người học Tuy nhiên, từ thực tế giảng dạy thân việc dự đồng nghiệp trường thấy sáng tạo việc đổi phương pháp dạy học, phát huy tính tích cực, tự lực học sinh chưa nhiều Dạy học nặng truyền thụ kiến thức Hoạt động kiểm tra, đánh giá nhiều hạn chế, trọng đánh giá cuối kì chưa trọng đánh giá trình học tập Vì lí trên, tơi thấy chuyên đề 7: “Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh” chuyên đề mà thân thấy ý nghĩa trình tham gia lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Đây nội dung bổ ích cần thiết cho người quản lí, giáo viên giảng dạy việc thực thi nhiệm vụ đơn vị công tác Với 10 chuyên đề giúp cho học viên nhận thức nhiều vấn đề lý luận thực tiễn công tác dạy học Qua thời gian học tập thân tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích qua mạnh dạn đưa số học nhằm phục vụ cho q trình cơng tác sau nhiên thời gian hoàn thiện ngắn, việc nghiên cứu chưa sâu kinh nghiệm thân có hạn dù cố gắng nhiều viết chắn hạn chế, mong đóng góp ý kiến Quý thầy cô bạn để viết hoàn chỉnh Trang NỘI DUNG PHẦN KẾT QUẢ THU HOẠCH KHI THAM GIA KHÓA BỒI DƯỠNG Tổng quan chuyên đề 1.1 Chuyên đề 1: Lý luận nhà nước hành nhà nước Quản lý nhà nước dạng quản lý xã hội đặc biệt, xuất tồn với xuất tồn nhà nước Đó hoạt động quản lý gắn liền với hệ thống quan thực thi quyền lực nhà nước - phận quan trọng quyền lực trị xã hội, có tính chất cưỡng chế đơn phương xã hội Quản lý nhà nước hiểu trước hết hoạt động quan nhà nước thực thi quyền lực nhà nước Ở nước ta việc quản lí nhà nước thực theo nguyên tắc sau: Thứ nguyên tắc Đảng cầm quyền lãnh đạo hành nhà nước: Hoạt động hành nhà nước nằm lãnh đạo đảng cầm quyền Đảng cầm quyền lãnh đạo hành nhà nước để hoạt động máy hành nhà nước đường lối, chủ trương đảng, phục vụ cho mục tiêu thực hóa đường lối trị đảng cầm quyền xã hội Do đó, lãnh đạo đảng cầm quyền hoạt động hành nhà nước tất yếu Thứ hai nguyên tắc pháp trị: nguyên tắc pháp trị hành nhà nước xác lập vai trò tối cao pháp luật, việc tiến hành hoạt động hành nhà nước pháp luật theo pháp luật, lấy pháp luật làm để tiến hành hoạt động công vụ Thứ ba nguyên tắc phục vụ: máy hành nhà nước phận cấu thành không tách rời máy nhà nước nói chung nên hoạt động mang đặc tính chung máy nhà nước với tư cách công cụ chun giai cấp cầm quyền Do đó, tiến hành hoạt động, đặc biệt hoạt động trì trật tự xã hội theo quy định pháp luật, định quản lý hành nhà nước tiềm ẩn khả cưỡng chế đơn phương quyền lực Trang nhà nước sử dụng cơng cụ cưỡng chế nhà nước (như cơng an, nhà tù, tòa án, ) để thực định Thứ tư nguyên tắc hiệu quả: hiệu lực hoạt động hành nhà nước thể mức độ hoàn thành nhiệm vụ máy hành nhà nước trình quản lý xã hội, hiệu hoạt động hành nhà nước phản ánh mối tương quan kết hoạt động so với chi phí bỏ để đạt kết Ngồi nhà nước quản lí theo ngun tắc hoạt động hành nhà nước phải chịu giám sát chặt chẽ công dân xã hội nguyên tắc tập trung dân chủ Từ thực tiễn công tác nội dung học, thân nhận thấy việc quản lí quan đơn vị phải thực theo nguyên tắc cụ thể để đảm bảo thống hoạt động tạo hiệu cao công việc, cụ thể: Một nâng cao vai trò Đảng đơn vị cơng tác qua số nội dung: Lãnh đạo xây dựng thực có hiệu chủ trương, nhiệm vụ, cơng tác chun mơn đơn vị theo đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ đơn vị Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, đảng viên quần chúng Lãnh đạo cán bộ, đảng viên quần chúng giám sát hoạt động đơn vị theo đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, khơng ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu cơng tác, hồn thành tốt nhiệm vụ giao Lãnh đạo xây dựng thực Quy chế dân chủ sở đơn vị, phát huy quyền làm chủ cán bộ, đảng viên quần chúng, đấu tranh chống biểu tiêu cực Hai nguyên tắc tập trung dân chủ thể hiện: kế hoạch, định hướng phát triển quan Hiệu trưởng xây dựng sở thông qua lấy ý kiến thống cán giáo viên nhân viên đơn vị, Hiệu trưởng người đưa sách thực công việc đơn vị.Trong hoạt động nhà trường công khai minh bạch, giáo viên tổ chức nhà trường có quyền giám sát kiểm tra thơng qua hoạt động ban tra nhân dân Trang đơn vị, giáo viên nhân viên có quyền đưa ý kiến đóng góp cơng việc chung khn khổ vai trò trách nhiệm Ba xây dựng quy chế hoạt động đơn vị đảm bảo: năm học nhà trường phải tổ chức nghiêm túc Hội nghị công chức, viên chức đầu năm, thông qua Hội nghị để thông qua quy chế chi tiêu nội Tập thể giáo viên nhân viên đóng góp, biểu thông qua quy chế làm việc quan năm học Hiệu trưởng kết Hội nghị ban hành Quy chế hoạt động đơn vị thực đảm bảo chế độ khen thưởng cá nhân xuất sắc đồng thời kỉ luật nghiêm cá nhân vi phạm quy chế xây dựng, xây dựng vững kỉ cương đơn vị Bốn nguyên tắc hiệu công việc: nhà trường cần xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức, lực cơng tác, tinh thần trách nhiệm tính chuyên nghiệp cao; Đánh giá phân loại viên chức bảo đảm đủ lực, phẩm chất uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt Đồng thời đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; xác định rõ quyền hạn trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương cán bộ, công chức, viên chức triển khai thực nhiệm vụ Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công vụ đơn vị Thực tốt công tác tư tưởng, trị nội đơn vị Bên cạnh công tác đành giá phân loại giáo viên trọng đến hiệu thực nhiệm vụ giao có sách khen thưởng động viên kịp thời 1.2 Chuyên đề 2: Chiến lược sách phát triển giáo dục đào tạo Trang Cùng với phát triển chung lĩnh vực toàn xã hội trước tác động tồn cầu hóa, lĩnh vực giáo dục chịu ảnh hưởng trực tiếp tác động q trình trên, giáo dục giới phát triển theo định hướng: Thứ giáo dục trọng tới việc phát triển lực người học, đặc biệt lực vận dụng kiến thức vào việc giải vấn đề thực tiễn tạo lực học tập suốt đời Thứ hai giáo dục quan tâm mức đến dạy chữ, dạy người định hướng nghề nghiệp cho đối tượng HS, quán triệt quan điểm tích hợp cao cấp tiểu học thấp dần trung học phân hoá sâu dần từ tiểu học lên trung học gắn bó chặt chẽ với định hướng nghề nghiệp tương lai Thứ ba xu đổi phương pháp dạy học theo u cầu tích cực hóa hoạt động học tập phát triển lực người học tạo chuyển biến thực cách dạy cách học Thứ tư xu đổi phương pháp hình thức đánh giá kết học tập phù hợp yêu cầu phát triển lực người học, cho phép xác định/giám sát việc đạt lực dựa vào hệ thống tiêu chí chuẩn đánh giá Thứ năm Quan niệm đa dạng hóa theo hướng mở nguồn tài liệu dạy học cung cấp thông tin cho việc dạy GV học HS Cùng với phát triển chung giáo dục nước giới giáo dục nước ta đứng trước yêu cầu đổi đảm bảo phù hợp với xu phát triển thời đại Đảng Nhà nước khẳng định phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển; giáo dục vừa mục tiêu vừa động lực để phát triển kinh tế - xã hội Trong Văn kiện Nghị 29NQ/TƯ ngày 04 tháng 11 năm 2013 Ban chấp hành Trung ương đổi toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế với điểm cụ thể sau: Một giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà Trang nước toàn dân Đầu tư cho giáo đầu tư phát triển, ưu tiên trước chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Hai đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đổi vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, chế, sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi từ lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước đến hoạt động quản trị sở giáo dục- đào tạo việc tham gia gia đình, cộng đồng, xã hội thân người học; đổi tất bậc học, ngành học Ba phát triển giáo dục đào tạo nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học Bốn phát triển giáo dục đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội bảo vệ Tổ quốc; với tiến khoa học công nghệ; phù hợp quy luật khách quan Năm đổi hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thơng bậc học, trình độ phương thức GD, đào tạo Chuẩn hóa, đại hóa giáo dục đào tạo Sáu chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển giáo dục đào tạo Phát triển hài hòa, hỗ trợ giáo dục cơng lập ngồi cơng lập, vùng, miền Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục đào tạo vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đối tượng sách Bảy chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục đào tạo, đồng thời giáo dục đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước Với mục tiêu cụ thể Đảng nhà nước đề chiến lược cụ thể để phát triển giáo dục đào tạo phát triển giáo dục phổ thông giai đoạn 2011-2020 cụ thể: Tư tưởng xuyên suốt từ quan điểm đến mục tiêu giải pháp chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020 ưu tiên nâng cao chất lượng giáo dục, người học tâm điểm chiến lược, hướng tới phát triển toàn diện lực Trang phẩm chất người học; đảm bảo công tiếp cận giáo dục, tạo hội học tập suốt đời cho người dân, góp phần bước xây dựng xã hội học tập; phát triển giáo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước Để đạt mục tiêu cần Đảng nhà nước thực sách phát triển giáo dục: Đổi nhận thức đổi toàn diện giáo dục theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế Xác định rõ hai giai đoạn giáo dục giáo dục sau định hướng nghề nghiệp chương trình giáo dục phổ thơng Đổi mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp dạy học đánh giá giáo dục: xác định rõ mục tiêu cấp học cụ thể cấp quản lí, thay đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực Trong cơng tác đánh giá người học trọng đến việc đánh giá lực, sáng tạo phù hợp với đối tượng học sinh Bên cạnh trọng đến cơng tác đào tạo giáo viên phù hợp với sách đổi mới, bồi dưỡng đội ngũ cán quản lí chuẩn theo vị trí việc làm, trọng cơng tác tuyển dụng Về sách đầu tư tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng bản, ưu tiên vùng khó khăn, bước chuẩn hóa sở vật chất kĩ thuật cho nhà trường Trong chiến lược phát triển giáo dục, Đảng nhà nước trọng đến sách tạo hội bình đẳng phát triển giáo dục vùng miền thơng qua chương trình học, sách giáo khoa có nội dung gắn với đặc điểm văn hóa dân tộc, đặc điểm vùng miền, thực sách ưu tiên tuyển sinh, đào tạo, chế cấp học bổng, hỗ trợ học phí, tín dụng mở rộng hệ thống đào tạo dự bị đại học cho HS sinh viên người dân tộc thiểu số thuộc diện sách xã hội, Có sách thỏa đáng thu hút nhà giáo cho vùng dân tộc thiếu số, vùng sâu, vùng xa Triển khai mạnh chương trình đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn, lao động vùng dân tộc vùng khó khăn Trang Trong thời gian qua chủ trương đổi giáo dục vấn đề đề cập nhiều kế hoạch phát triển giáo dục Đảng nhà nước ta Bản thân ý thức thực tốt nhiệm vụ đổi trình làm việc cụ thể: Thứ nhận thức ý thức rõ vai trò đổ phương pháp giảng dạy việc thực chương trình dạy học mới, nhận thức rõ việc chuyển từ dạy học thụ động sang dạy học chủ động học sinh Thứ hai công tác giảng dạy thân giảng dạy môn Sinh học môn khoa học thực nghiệm coi trọng cơng tác thực hành thí nghiệm thực việc đổi giảng dạy công việc cần thiết thông qua việc sử dụng kĩ thuật dạy học mới, ứng dụng công nghệ thơng tin dạy học, thực hành thí nghiệm, công tác đánh giá học sinh trọng đến lực người học thông qua việc xây dựng hệ thống câu hỏi, tập có tính phân loại nhận thức người học Thứ ba công tác bồi dưỡng tự nâng cao trình độ thân tơi cần ln tự rèn luyện tự học tập cập nhật thong tin để làm phong phú giảng 1.3 Chuyên đề 3: Quản lý giáo dục sách phát triển giáo dục chế thị trường định hướng XHCN Quản lí nhà nước giáo dục tác động có tổ chức điều chỉnh quyền lực nhà nước hoạt động giáo dục đào tạo quan quản lý giáo dục Nhà nước từ Trung ương đến sở tiến hành để thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước trao quyền nhằm phát triển nghiệp giáo dục, trì kỷ cương, thỏa mãn nhu cầu giáo dục nhân dân, thực mục tiêu giáo dục quốc gia Việc quản lí nhà nước thơng qua quan nhà nước từ phủ, giáo dục quan ngang ủy ban nhân dân cấp, giáo dục quan thực chức quản lí nhà nước giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sở giáo dục khác lĩnh vực: mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, chất lượng giáo dục đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo, cán quản lí giáo dục; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng, chứng chỉ; sở vật chất thiết bị trường học; Quản lí nhà Trang nước dịch vụ cơng thuộc lĩnh vực quản lí nhà nước Bộ theo quy định pháp luật Trong thời đại kinh tế thị trường tác động trình tồn cầu hóa bao phủ tất lĩnh vực có lĩnh vực giáo dục đòi hỏi phải có đổi để phù hợp với điều kiện hoàn cảnh Đổi bản, toàn diện giáo duc đổi vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ tư duy, quan điểm đến mục tiêu, hệ thống, chương trình giáo dục, sách, chế điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục; đổi tất cấp học trình độ đào tạo Trong việc đổi giáo dục phổ thơng trọng đổi chương trình, sách giáo khoa: bao gồm đổi mục tiêu, nội dung phương pháp đánh giá theo quan điểm tiếp cận "Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học"; Quản lý thực chương trình giáo dục phổ thơng thực dân chủ hóa, phân cấp quản lí, giao quyền tự chủ để phát huy tính chủ động, sáng tạo phù hợp thực tế nhà trường, địa phương Cùng với đổi giáo dục, nhà nước có nhiều cải cách thủ tục hành tiền lương giáo dục Song song với nhà nước ta thực số sách phát triển giáo dục: - Nhà nước thực sách phổ cập giáo dục tạo điều kiện cho người dân học tập Nhà nước thực sách hỗ trợ cho đối tượng miễn, giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập tham gia chương trình phổ cập giáo dục giáo dục tiểu học giáo dục trung học sở , xóa mù chữ theo quy định - Chính sách tạo bình đẳng hội cho đối tượng hưởng thụ giáo dục vùng miền; nhà nước thực sách hỗ trợ vùng khó khăn sách dân tộc hệ thống sách tổng hợp kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh… - Chính sách chất lượng Nhà nước có chủ trương sách biện pháp quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo Trang 10 Giáo viên THCS xác định vị trí đội ngũ cốt cán - lực lượng nòng cốt tham gia vào cơng việc chun mơn quan trọng tổ mơn nhà trường ngồi nhiệm vụ dạy học giáo dục thông thường Bên cạnh đó, thấy, giáo viên THCS hạng II phải tham gia hầu hết hoạt động chuyên môn phạm vi cấp trường như: thi giáo viên trung học sở dạy giỏi giáo viên trung học sở chủ nhiệm giỏi, hội thi học sinh…Như vậy, từ vị trí giáo viên hạng III, phạm vi hoạt động ảnh hưởng chủ yếu tổ môn lớp giao dạy học, chủ nhiệm, người giáo viên THCS hạng II cần có đóng góp mở rộng hơn, tới phạm vi toàn trường đồng thời phạm vi chuyên sâu – vào hoạt động chuyên môn cấp cao Để đáp ứng nhiệm vụ nêu trên, đòi hỏi giáo viên phải có nỗ lực không ngừng, tự học tập, tự bồi dưỡng để đáp ứng u cầu, trình độ phải có đại học sư phạm trở lên, có trình độ ngoại ngữ bậc chứng tiếng dân tộc vị trí việc làm yêu cầu tiếng dân tộc, có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ sử dụng công nghệ thông tin theo quy định Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT Giáo viên THCS hạng II giáo viên cốt cán đơn vị cơng tác có vai trò quan trọng việc xác định nhu cầu giáo dục cải thiện chất lượng giáo dục trường THCS Giáo viên cốt cán giáo viên biết rõ xảy trường học họ Họ vị trí đủ tốt khách quan lẽ họ khơng làm việc với đồng nghiệp, với học sinh, mà họ tiếp xúc nhiều với phụ huynh, cộng đồng quan, tổ chức có liên quan công tác giáo dục học sinh Giáo viên cốt cán người truyền cảm hứng cho đồng nghiệp trước thay đổi đổi giáo dục bối cảnh xã hội hội nhập phát triển Do đơn vị trường học cần phải xác định rõ phát triển đội ngũ giáo viên cốt cán việc làm quan trọng, động lực phát triển nhà trường nói chung phát triển lực nghề nghiệp giáo viên THCS nói riêng Nhiệm Trang 13 vụ không riêng cán quản lý nhà trường mà giáo viên nhân viên nhà trường Việc tổ chức hoạt động dạy học giáo dục giáo viên cốt cán không tác động đến học sinh lớp mình, tiến học sinh; mà kênh thông tin để đồng nghiệp tham khảo, chia sẻ học hỏi kinh nghiệm Chính vậy, đội ngũ giáo viên cốt cán tổ chức dạy học tổ chức hoạt động giáo dục, cần tạo hội để có tham gia bạn bè đồng nghiệp cộng đồng Đối với đồng nghiệp, việc chia sẻ học thành cơng học cần rút kinh nghiệm; cộng đồng, phối hợp để hiểu nội dung mà học sinh học, để từ có phối hợp tốt từ phía gia đình cộng đồng vào việc giáo dục học sinh Trong q trình dạy học theo nhiệm vụ phân cơng người giáo viên cốt cán diễn viên thực thụ sân khấu nghệ thuật Lúc này, giáo viên định lựa chọn sử dụng phương pháp truyền thống thuyết trình, đàm thoại, luyện tập,… khai thác cách tiếp cận khác dạy học như: dạy giải vấn đề; dạy theo tình huống; định hướng hành động Mặt khác giáo viên cốt cán cần phát huy phương pháp dạy học cổ truyền cách khắc phục hạn chế phương pháp đó, song song với cần linh hoạt sử dụng phương pháp kĩ thuật dạy học phù hợp với đối tượng học sinh để đạt kết giảng dạy cao 1.7 Chuyên đề 7: Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THCS Năng lực người học khả làm chủ hệ thống tri thức, kĩ năng, thái độ vận hành (kết nối) chúng cách hợp lý vào thực thành công nhiệm vụ học tập, giải hiệu vấn đề đặt cho họ sống Dạy học theo định hướng phát triển lực nhằm mục tiêu phát triển lực chuyên môn bao gồm tri thức, kỹ chuyên môn, phát triển lực phương pháp, lực xã hội lực cá thể Những lực không Trang 14 tách rời mà có mối quan hệ chặt chẽ Năng lực hành động hình thành sở có kết hợp lực Trong hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực, giáo viên yếu tố định hàng đầu Với nhận thức đắn, với tinh thần trách nhiệm tâm cao, kỹ sử dụng thiết bị dạy học tổ chức hướng dẫn học sinh học tập tốt phẩm chất cần thiết người giáo viên nhà trường Để phát huy hiệu việc dạy học theo định hướng phát triển lực cần sử dụng phương pháp dạy học tích cực cụ thể như: phương pháp giải vấn đề; hướng dẫn học tập thông qua hoạt động trải nghiệm; hướng dẫn học tập kiến tạo; ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy Việc phát triển lực cho học sinh khâu quan trọng giai đoạn đổi giáo dục nay, song song với việc phát triển lực giáo viên việc phát triển lực cho học sinh nhà trường đưa vào mục tiêu giáo dục nhà trường nội dung trọng tâm việc nâng cao chất lượng day học Thực tế giai đoạn đầu trình thực hiện, việc hình thành lực học sinh chưa rõ ràng, học sinh bỡ ngỡ, chưa chủ động nhiệm vụ học tập Nhưng sau với phương pháp dạy theo hướng đổi giáo viên học sinh dần quen chủ động hoạt động học tập, từ tơi nhận thấy hình thành lực học sinh rõ ràng hơn, tạo hứng thú học tập cho giáo viên học sinh 1.8 Chuyên đề 8: Thanh tra kiểm tra số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THCS Trong công tác tra kiểm tra hoạt động chuyên môn trường THCS quy định cụ thể Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc hướng dẫn tra chuyên ngành lĩnh vực giáo dục Nội dung tra kiểm tra thể rõ đối tượng, bao gồm: Sở giáo dục đào tạo, Phòng giáo dục đào tạo, nhà trường cá nhân hoạt động lĩnh vực giáo dục Trang 15 Kiểm tra nội việc thực nhiệm vụ dạy học giáo dục trường THCS bao gồm đối tượng kiểm tra nội nhà trường lãnh đạo, viên chức, người lao động nhà trường Hình thức kiểm tra theo kế hoạch đột xuất, với nội dung kiểm tra cụ thể đối với: Kiểm tra việc thực nhiêm vụ giao cán quản lý, giáo viên, nhân viên; Kiểm tra điều kiện đảm bảo việc thực nhiệm vụ trọng tâm nhà trường năm học; Kiểm tra hoạt động tổ, khối chuyên môn phận nhà trường; Kiểm tra sở vật chất, trang thiết bị, thư viện; Kiểm tra tài chính; Kiểm tra cơng tác bán trú Theo thấy công tác tra, kiểm tra có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng; chức thiết yếu quản lý; công cụ phục vụ lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước; phương thức phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế; phòng ngừa, phát xử lý hành vi vi phạm pháp luật Xuất phát từ tính chất, vị trí vai trò quan trọng công tác tra, kiểm tra, cấp quản lý giáo dục, nhà trường cần trọng mức công tác này, để tra, kiểm tra thực có vai trò quan trọng việc trì nâng cao chất lượng giáo dục Qua kiến thức học tập, bồi dưỡng chuyên đề nhận thấy hoạt động kiểm tra nội nhà trường đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng theo yêu cầu Phần lớn cán bộ, giáo viên đào tạo trị chun mơn, có tinh thần trách nhiệm công việc Tuy nhiên số cán bộ, giáo viên chưa xem công tác tra thiết hiệu giáo dục Nhận thức tâm lý đội ngũ cán bộ, giáo viên ngại làm cơng tác tra, kiểm tra Khi tiến hành tra, kiểm tra e dè đánh giá, xếp loại kết luận Trình độ nghiệp vụ đội ngũ cán bộ, giáo viên tham gia kiểm tra nhìn chung yếu kiến thức pháp luật, lực nghiệp vụ tra kiểm tra Việc tập hợp thông tin nhà trường chủ yếu qua báo cáo phận Do ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kiểm tra nhà trường 1.9 Chuyên đề 9: Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS Trang 16 Sinh hoạt chuyên môn hoạt động thường xuyên nhà trường, dịp để giáo viên trao đổi chuyên môn nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy - học Mục đích sinh hoạt chun mơn nhằm cập nhật thông báo, văn đạo, đồng thời bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, giúp giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học cho phù hợp với đối tượng học sinh Tổ chun mơn có nhiệm vụ: Xây dựng chương trình, tài liệu dạy học mơn chun; nghiên cứu, áp dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá tiên tiến vào giảng dạy, đánh giá kết học tập học sinh; Phát hiện, bồi dưỡng học sinh có khiếu; bồi dưỡng học sinh tham gia kỳ thi học sinh giỏi thi khiếu khác liên quan đến chuyên môn tổ; Xây dựng tổ chức triển khai thực kế hoạch nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng; tổng kết, áp dụng sáng kiến - kinh nghiệm, tự làm thiết bị dạy học hàng năm giáo viên, nhân viên hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật học sinh; hướng dẫn học sinh làm quen với nghiên cứu khoa học; Hỗ trợ giáo viên, học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, tổng kết, áp dụng sáng kiến - kinh nghiệm, tự làm thiết bị dạy học, sáng tạo kỹ thuật; Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán tổ, nhóm chun mơn làm nòng cốt cho hoạt động chuyên môn nhà trường; Tổ chức việc bồi dưỡng phát triển lực chuyên môn, nghiệp vụ thành viên tổ; Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên Hoạt động tổ chuyên tạo lập môi trường tự học, tự bồi dưỡng hợp tác, chia sẻ Có thể tổ chức thơng qua hình thức chuyên đề (đối với cấp tổ, cấp trường) tổ chức Hội thảo (đối với cấp cụm) thơng qua u cầu giáo viên phải tự tìm tòi kiến thức chun mơn đáp ứng u cầu xã hội nâng cao hiệu giáo dục Đối với công tác bồi dưỡng giáo viên tập bồi dưỡng giáo viên trường, tập huấn giáo viên nên tổ chức sinh hoạt chuyên môn thông qua hoạt động dự giờ, góp ý cho đồng nghiệp tập huấn, báo cáo chuyên đề Trang 17 1.10 Chuyên đề 10: Xây dựng mối quan hệ nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục phát triển trường THCS Với công tác xây dựng môi trường giáo dục nhà trường quan trọng để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Đối với mối quan hệ nhà trường cần tăng cường hoạt động tổ chức đoàn thể nhà trường để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp thành viên Nhờ tổ chức nhà trường phát huy vai trò, nhiệm vụ mình, thực phần mục tiêu giáo dục đề Cụ thể như: Vai trò tổ chức cơng đồn nhà trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức theo tinh thần dân chủ, đoàn kết; tổ chức đợt thi đua phong trào quần chúng; chăm lo đời sống, bảo bệ quyền lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường Nếu tổ chức cơng đồn thực tốt nhiệm vụ giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thêm có niềm tin vào nghiệp giáo dục, thêm tâm huyết với nghề Trong hoạt động Đội giữ vai trò vơ quan trọng đến hình thành phát triển em học sinh thông qua hoạt động giao lưu Đội, em học sinh cảm thấy trưởng thành biết quý trọng sống Bên cạnh nhà trường tăng cường hoạt động tổ chuyên môn nhằm hướng tới xây dựng cộng đồng học tập nhà trường cách: tăng tính tự chủ tổ chun mơn việc xây dựng kế hoạch, triển khai trương trình giáo dục công khai công tác kiểm tra đánh giá tổ chuyên môn; tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo “nghiên cứu học” nhằm bồi dưỡng chuyên môn giáo viên thông qua học nghiên cứu rút kết luận thống thực sau buổi sinh hoạt chun mơn; Ngồi nhà trường phối hợp tốt tăng tính hiệu với Ban đại diện cha mẹ học sinh để góp phần nâng cao chất lượng dạy học Đối với mối quan hệ nhà trường gồm: Đảng quyền địa phương có vai trò định đến cơng tác xã hội hóa nhà trường tổ chức quần chúng, văn hóa, xã hội mơi trường sinh hoạt trị, văn hóa, thể thao cho hệ trẻ Do nhà trường cần phải xây dựng môi trường thuận lợi cho giáo dục gồm nhà trường, gia đình, xã hội, tạo điều kiện để toàn xã hội Trang 18 chăm lo cho nghiệp giáo dục hệ trẻ, người lớn nêu gương tốt cho trẻ em tham gia vào hoạt động giáo dục nhà trường; đồng thời quan, tổ chức cá nhân xã hội có trách nhiệm tăng cường biện pháp nhằm ngăn ngừa xâm nhập ảnh hưởng tiêu cực ngoại lai vào nhà trường, phối hợp chặt chẽ môi trường giáo dục để tạo thống tác động giáo dục Kết thu hoạch kỹ năng: Bản thân bồi dưỡng thêm kiến thức phương pháp dạy học tích cực để sử dụng thành thục, nhuần nhuyễn trình dạy học phương pháp dạy học nhóm, dạy học theo trạm, bàn tay nặn bột, kĩ thuật dạy học tích cực… dạy học theo trải nghiệm sáng tạo, dạy học tích hợp, liên mơn… phương pháp kích thích học sinh tích cực làm việc đặc biệt học sinh yếu học sinh giáo viên bạn nhóm để ý đến nhiều Khi phát triển lực trình học tập tức học sinh thấy rõ vai trò vị trí mình, từ biết nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ, biết hành động người khác cách để hoàn thiện nhân cách người học sinh Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục/dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, bồi dưỡng phương pháp tự học, hứng thú học tập, kỹ hợp tác, khả tư độc lập người học Học sinh tự tìm tòi kiến thức, rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, lực thông qua hoạt động học tập đạo, tổ chức, hướng dẫn giáo viên; học sinh trình bày bảo vệ ý kiến mình, lắng nghe phản biện ý kiến bạn, tham gia hoạt động xã hội, trải nghiệm sáng tạo; khắc phục lối truyền đạt áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Hiểu rõ hoạt động tổ chun mơn vai trò cá nhân hoạt động tổ chun mơn Một số hình thức đổi sinh hoạt tổ chuyên môn Hoạt động tra, kiểm tra hoạt động nhà trường Trang 19 PHẦN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN SAU KHÓA BỒI DƯỠNG 2.1 Hoạt động nghề nghiệp thân 2.2 Kế hoạch hoạt động cá nhân sau tham gia khóa bồi dưỡng Đối với thân: Bản thân tốt nghiệp đại học, có 30 năm cơng tác trực tiếp tham gia cơng tác giảng dạy, nhận thấy việc học thêm để nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cần thiết Đây việc cần phải giáo viên làm thường xuyên hàng ngày để theo kịp phát triển zxã hội, giới, hàng ngày, hàng thành tựu khoa học giới liên tục đổi mới, cập ta không chịu học hỏi ta trở thành người lạc hậu, lỗi thời Để trang bị cho kiến thức cần thiết bắt kịp tiến giới thấy thân giáo viên cần phải làm việc sau đây: Một là: Luôn trung thành với đường lối Đảng lãnh đạo nhà nước, tuân thủ chấp hành phân công cấp Chấp hành làm thực sánh ngành địa phương đề ra, động viên bạn bè quần chúng làm theo Luôn gương sáng cho học sinh noi theo Tăng cường đọc báo (báo mạng, báo in, tạp chí, tập san báo mạng phổ biến) để cập nhật thông tin Hai là: Không ngừng đổi phương pháp giảng dạy(thực dạy học theo chủ để, thực chuyên đề, nghiên cứu học tổ , nhà trường phòng giáo dục đề ra) Ba là: Tăng cường công tác dự thăm lớp trao đổi kinh nghiệm chuyên môn Bốn là: Tham gia hoạt động văn hoá, văn nghệ, sinh hoạt ngoại khoá trường tổ chức xã hội đạo Năm là: Sử dụng triệt để đồ dùng giảng dạy sẵn có để phục vụ cơng tác giảng dạy, sử dụng phương tiện đại hỗ trợ cho việc giảng dạy Sáng tạo làm đồ dùng bổ sung cho việc gảng dạy Sáu là: Kết hợp với tổ phó, ban giám hiệu đạo tổ viên làm tốt kế hoạch cá nhân, kế hoạch mơn Xây dựng cho kế hoạch cá nhân để hồn thiện tốt cơng việc mà chi ban giám hiệu giao cho - (bản thân tổ trưởng tổ KHTN) Bảy là: Không ngừng học hỏi nâng cao trình độ, gần gũi thương yêu học sinh giúp em tiếp cận kiến thức tốt nhất, xây dựng đội ngũ học sinh giỏi Vật Lí hàng năm đạt kết cao, năm phải có HS giỏi huyện Với trường THCS a Sinh hoạt tổ chuyên môn: Trang 20 Khi học tập chuyên đề nhận thấy : Sinh hoạt chuyên môn hoạt động quan trọng việc làm thường xuyên nhà trường phổ thơng, hình thức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, giúp giáo viên nâng cao lực chuyên môn phương pháp giảng dạy Công tác sinh hoạt chuyên môn lâu nhiều nhà trường đạo thực tốt, trường tơi đem lại hiệu đáng trân trọng Những đơn vị tổ trưởng chun mơn tâm huyết, có lực chun môn vững vàng, biết cách đạo điều hành hoạt động tổ Biết vận dụng linh hoạt sáng tạo ý kiến đạo cấp phù hợp với tình hình thực tế đơn vị Biết vạch kế hoạch việc cần làm, việc ưu tiên trước, làm để đạt hiệu cao Biết trăn trở việc chưa làm được, hiệu thấp… Hiện khơng giáo viên mong nhà trường đưa hoạt động tốt; chun mơn đưa nội dung sinh hoạt đỡ vất vả Họ có tư tưởng đến lên lớp dạy hết tiết quy định, soạn đầy đủ, có thao giảng, dự chuẩn bị kỹ chút để đừng bị xếp loại yếu trung bình, thời gian lại chăm sóc gia đình kiếm thêm thu nhập Cho nên việc góp ý cho chun mơn họ khơng nặn mà Để sinh hoạt tổ chuyên môn thực có hiệu quả, trước hết Ban giám hiệu nhà trường phải thường xuyên dự sinh hoạt với tổ chuyên môn nhằm nắm bắt đạo công việc triển khai, đồng thời có định hướng cho hoạt động Phải lựa chọn đội ngũ giáo viên làm tổ trưởng, tổ phó thực có lực để làm việc, tổ trưởng, tổ phó người kế cận, giúp việc cho Ban giám hiệu thực hoạt động chuyên môn Phải xây dựng nề nếp sinh hoạt chun mơn để tạo thói quen nhận thức đầy đủ tầm quan trọng việc sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên Không để buổi sinh hoạt chun mơn nghe triển khai cơng việc hành góp ý tiết dạy, mà phải làm cho buổi sinh hoạt chuyên môn thực vào chiều sâu, nghĩa Để buổi sinh hoạt chuyên mơn thực vào chiều sâu, tổ trưởng phải xây dựng kế hoạch cụ thể tuần nào, tháng tập trung vào nội dung ( tạm gọi kế hoạch sinh hoạt chuyên môn) Những nội dung kế hoạch phải trọng tâm, phải thiết thực tập trung vào vấn đề đổi phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giảng dạy, quản lý học sinh… Mà tổ thảo luận, trao đổi thống thực Muốn tổ chức buổi sinh hoạt chun mơn đem lại hiệu cao đòi hỏi phải có nghiên cứu, chuẩn bị kỹ trước để đỡ thời gian buổi sinh hoạt Khơng có người thực chuẩn bị mà tất thành viên tổ phải nghiên cứu chuẩn bị Để trách buổi sinh hoạt chuyên môn bị kéo dài thời gian, không thống mục tiêu đề đòi hỏi tổ trưởng (người chủ trì) phải định hướng nội dung trọng tâm cần tập trung thảo luận, trao đổi, góp ý Khơng góp ý lan man lợi dụng sinh hoạt chuyên môn để hạ bệ lẫn Tạo điều kiện cho tất thành viên tổ trao đổi, học hỏi lẫn Khơng nên có vài ý kiến tham gia ban đầu sau thành viên lại nói “Tơi đồng ý ý kiến trên” Trang 21 Thời lượng cho sinh hoạt chun mơn tổ khơng có nhiều, thường vài tiết vài tiếng đồng hồ cần hạn chế triển khai cơng việc hành triển khai nhanh gọn trọng tâm, nội dung khác đưa lên bảng thơng báo Thời gian lại dành cho tập trung trao đổi, thảo luận, phân tích, góp ý…nội dung chuyên môn Một điểm cần lưu ý lâu sinh hoạt chuyên môn thường nêu biện pháp, giải pháp, cách thức… thực thầy (người dạy) mà chưa ý đến việc hoạt động trò q trình tiếp thu lĩnh hội kiến thức Cho nên tổ chức góp ý, đánh giá tập trung xoay quanh hoạt động thầy Còn trò học sao, phản ứng nào, lĩnh hội gì…ít quan tâm Điều thường dễ thấy góp ý tiết dạy đồng nghiệp Cho nên bắt buộc phải đổi sinh hoạt chuyên môn, đổi từ tư nhận thức cho giáo viên, cách thức tổ chức, nội dung sinh hoạt cách nhìn nhận đánh giá… Tổ trưởng với Ban Giám hiệu: - Xác định rõ vị trí người tổ trưởng cầu nối Hiệu trưởng giáo viên tổ thông tin chiều nhằm mục tiêu cuối nâng cao chất lượng giáo dục Hiệu trưởng có thơng tin để đánh giá xác giáo viên, trình độ chun mơn, nghiệp vụ họ từ phân cơng giáo viên hợp lý, đạt hiệu tốt; chuyển tải cho giáo viên tổ đạo chuyên môn Hiệu trưởng quan quản lý cấp trên; - Tổ chức thực đạo chuyên môn Hiệu trưởng quan quản lý cấp hoạt động dạy học, giáo dục: Thực kế hoạch, chương trình giáo dục, chuẩn kiến thức kĩ năng, đổi phương pháp dạy học, đổi kiểm tra, đánh giá…qua hoạt động cụ thể bồi dưỡng giáo viên, học sinh, dự giờ, thăm lớp… Tổ trưởng với công tác chủ nhiệm: Các thành viên tổ chuyên môn thực công tác chủ nhiệm Mối quan hệ giúp giáo viên trao đổi chuyên môn trao đổi công tác quản lý học sinh, hiểu rõ học sinh, từ góp phần vào cơng tác giáo dục toàn diện học sinh giúp công tác giảng dạy đạt kết tốt Tổ trưởng với Chi Đảng, Cơng đồn, Đồn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh - Trong tổ chun mơn có thành viên đảng viên góp phần truyền đạt chủ trương, nghị chi Đảng đến tổ chun mơn kịp thời, xác Các tổ viên đảng viên gương mẫu, thúc đẩy thành viên khác thực nhiệm vụ tốt - Tổ chun mơn hỗ trợ hoạt động Cơng đồn, Đoàn Thanh niên Đội Thiếu niên Tiền phong cách truyền đạt chủ trương đoàn thể để phối hợp chặt chẽ từ góp phần giáo dục toàn diện học sinh, thực kế hoạch nhà trường thực mục tiêu giáo dục đề Tổ chuyên môn hoạt động độc lập mà có quan hệ chặt chẽ với tổ chuyên môn khác, với Ban Giám hiệu trường, với Cơng đồn, Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh Các mối quan hệ thực tốt, chặt chẽ, đồng chắn hoạt động tổ chuyên môn đạt hiệu tốt hơn/ Trang 22 b Đổi phương pháp dạy họcnâng cao chất lượng lên lớp cách phối hợp nhiều phương pháp: Cải tiến phương pháp dạy học truyền thống Đổi phương pháp dạy học khơng có nghĩa loại bỏ phương pháp dạy học truyền thống thuyết trình, đàm thoại, luyện tập mà cần bắt đầu việc cải tiến để nâng cao hiệu hạn chế nhược điểm chúng Để nâng cao hiệu phương pháp dạy học người giáo viên trước hết cần nắm vững yêu cầu sử dụng thành thạo kỹ thuật chúng việc chuẩn bị tiến hành lên lớp, kỹ thuật đặt câu hỏi xử lý câu trả lời đàm thoại, hay kỹ thuật làm mẫu luyện tập Tuy nhiên, phương pháp dạy học truyền thống có hạn chế tất yếu, bên cạnh phương pháp dạy học truyền thống cần kết hợp sử dụng phương pháp dạy học mới, tăng cường tính tích cực nhận thức học sinh thuyết trình, đàm thoại theo quan điểm dạy học giải vấn đề.Việc dạy học theo định hướng phát triển lực bắt buộc giáo viên học sinh phải có chuẩn bị chu đáo, học sinh phải chủ động tích cực hợp tác hoạt động Yêu cầu giáo viên phải có thay đổi quan điểm, cách tiếp cận việc lựa chọn phương pháp dạy học, hình thức tổ chức lớp học thay đổi cách đánh giá học sinh – dạy học gắn với phát triển lực Muốn làm điều trước hết người giáo viên phải có thay đổi cách tiếp cận, phải giúp cho học sinh làm chủ trình học tập Vận dụng dạy học giải vấn đề Dạy học giải vấn đề (dạy học nêu vấn đề, dạy học nhận biết giải vấn đề) quan điểm dạy học nhằm phát triển lực tư duy, khả nhận biết giải vấn đề Học đặt tình có vấn đề, tình chứa đựng mâu thuẫn nhận thức, thông qua việc giải vấn đề, giúp học sinh lĩnh hội tri thức, kỹ phương pháp nhận thức Dạy học giải vấn đề đường để phát huy tính tích cực nhận thức học sinh, áp dụng nhiều hình thức dạy học với mức độ tự lực khác học sinh Các tình có vấn đề tình khoa học chun mơn, tình gắn với thực tiễn Trong thực tiễn dạy học nay, dạy học giải vấn đề thường ý đến vấn đề khoa học chun mơn mà ý đến vấn đề gắn với thực tiễn Tuy nhiên trọng việc giải vấn đề nhận thức khoa học chun mơn học sinh chưa chuẩn bị tốt cho việc giải tình thực tiễn Vì bên cạnh dạy học giải vấn đề, lý luận dạy học xây dựng quan điểm dạy học theo tình Vận dụng dạy học theo tình Dạy học theo tình quan điểm dạy học, việc dạy học tổ chức theo chủ đề phức hợp gắn với tình thực tiễn sống nghề nghiệp Quá trình học tập tổ chức môi trường học tập tạo điều kiện cho học sinh kiến tạo tri thức theo cá nhân mối tương tác xã hội việc học tập Các chủ đề dạy học phức hợp chủ đề có nội dung liên quan đến nhiều mơn học lĩnh vực tri thức khác nhau, gắn với thực tiễn Trong nhà trường, môn học phân theo mơn khoa Trang 23 học chun mơn, sống ln diễn mối quan hệ phức hợp Vì sử dụng chủ đề dạy học phức hợp góp phần khắc phục tình trạng xa rời thực tiễn môn khoa học chuyên môn, rèn luyện cho học sinh lực giải vấn đề phức hợp, liên môn Phương pháp nghiên cứu trường hợp phương pháp dạy học điển hình dạy học theo tình huống, học sinh tự lực giải tình điển hình, gắn với thực tiễn thơng qua làm việc nhóm Vận dụng dạy học theo tình gắn với thực tiễn đường quan trọng để gắn việc đào tạo nhà trường với thực tiễn đời sống, góp phần khắc phục tình trạng giáo dục hàn lâm, xa rời thực tiễn nhà trường phổ thông Tuy nhiên, tình đưa vào dạy học tình mơ lại, chưa phải tình thực Nếu giải vấn đề phòng học lý thuyết học sinh chưa có hoạt động thực tiễn thực sự, chưa có kết hợp lý thuyết thực hành Vận dụng dạy học định hướng hành động Dạy học định hướng hành động quan điểm dạy học nhằm làm cho hoạt động trí óc hoạt động chân tay kết hợp chặt chẽ với Trong trình học tập, học sinh thực nhiệm vụ học tập hồn thành sản phẩm hành động, có kết hợp linh hoạt hoạt động trí tuệ hoạt động tay chân Đây quan điểm dạy học tích cực hố tiếp cận tồn thể Vận dụng dạy học định hướng hành động có ý nghĩa quan cho việc thực nguyên lý giáo dục kết hợp lý thuyết với thực tiễn, tư hành động, nhà trường xã hội Dạy học theo dự án hình thức điển hình dạy học định hướng hành động, học sinh tự lực thực nhóm nhiệm vụ học tập phức hợp, gắn với vấn đề thực tiễn, kết hợp lý thuyết thực hành, có tạo sản phẩm cơng bố Trong dạy học theo dự án vận dụng nhiều lý thuyết quan điểm dạy học đại lý thuyết kiến tạo, dạy học định hướng học sinh, dạy học hợp tác, dạy học tích hợp, dạy học khám phá, sáng tạo, dạy học theo tình dạy học định hướng hành động Để dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh có hiệu giáo viên phải tự học tự rèn luyện phải học hỏi đồng nghiệp tham gia dự giờ, trao đổi rút kinh nghiệm, tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn Kết hợp đa dạng phương pháp dạy học Việc phối hợp đa dạng phương pháp hình thức dạy học tồn q trình dạy học phương hướng quan trọng để phát huy tính tích cực nâng cao chất lượng dạy học Dạy học tồn lớp, dạy học nhóm, nhóm đơi dạy học cá thể hình thức xã hội dạy học cần kết hợp với nhau, hình thức có chức riêng Tình trạng độc tơn dạy học tồn lớp lạm dụng phương pháp thuyết trình cần khắc phục, đặc biệt thơng qua làm việc nhóm Trong thực tiễn dạy học trường trung học nay, nhiều giáo viên cải tiến lên lớp theo hướng kết hợp thuyết trình giáo viên với hình thức làm việc nhóm, góp phần tích cực hố hoạt động nhận thức học sinh Tuy nhiên hình thức làm việc nhóm đa dạng, không giới hạn việc giải nhiệm vụ học tập nhỏ xen kẽ thuyết trình, mà có hình thức làm việc nhóm giải nhiệm vụ phức hợp, chiếm nhiều tiết học, sử dụng phương pháp chuyên biệt Trang 24 phương pháp đóng vai, nghiên cứu trường hợp, dự án Mặt khác, việc bổ sung dạy học tồn lớp làm việc nhóm xen kẽ tiết học cho thấy rõ việc tích cực hố “bên ngồi” học sinh Muốn đảm bảo việc tích cực hố “bên trong” cần ý đến mặt bên phương pháp dạy học, vận dụng dạy học giải vấn đề phương pháp dạy học tích cực khác Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học công nghệ thông tin hợp lý hỗ trợ dạy học Phương tiện dạy học có vai trò quan trọng việc đổi phương pháp dạy học, nhằm tăng cường tính trực quan thí nghiệm, thực hành dạy học Hiện nay, việc trang bị phương tiện dạy học cho trường phổ thông bước tăng cường Tuy nhiên phương tiện dạy học tự làm giáo viên ln có ý nghĩa quan trọng, cần phát huy Đa phương tiện công nghệ thông tin vừa nội dung dạy học vừa phương tiện dạy học dạy học đại Bên cạnh việc sử dụng đa phương tiện phương tiện trình diễn, cần tăng cường sử dụng phần mềm dạy học phương pháp dạy học sử dụng mạng điện tử (E-Learning), mạng trường học kết nối Sử dụng kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực sáng tạo Kỹ thuật dạy học cách thức hành động của giáo viên học sinh tình hành động nhỏ nhằm thực điều khiển trình dạy học Các kỹ thuật dạy học đơn vị nhỏ phương pháp dạy học Có kỹ thuật dạy học chung, có kỹ thuật đặc thù phương pháp dạy học, ví dụ kỹ thuật đặt câu hỏi đàm thoại Ngày người ta trọng phát triển sử dụng kỹ thuật dạy học phát huy tính tích cực, sáng tạo người học “động não”, “tia chớp”, “bể cá”, đồ tư Chú trọng phương pháp dạy học đặc thù môn Phương pháp dạy học có mối quan hệ biện chứng với nội dung dạy học, việc sử dụng phương pháp dạy học đặc thù có vai trò quan trọng dạy học môn Các phương pháp dạy học đặc thù môn xây dựng sở lý luận dạy học mơn Ví dụ: Thí nghiệm phương pháp dạy học đặc thù quan trọng môn khoa học tự nhiên; phương pháp dạy học trình diễn vật phẩm kỹ thuật, làm mẫu thao tác, phân tích sản phẩm kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật, lắp ráp mơ hình, dự án phương pháp chủ lực dạy học kỹ thuật; phương pháp “Bàn tay nặn bột” đem lại hiệu cao việc dạy học môn khoa học Bồi dưỡng phương pháp học tập tích cực cho học sinh Phương pháp học tập cách tự lực đóng vai trò quan trọng việc tích cực hố, phát huy tính sáng tạo học sinh Có phương pháp nhận thức chung phương pháp thu thập, xử lý, đánh giá thông tin, phương pháp tổ chức làm việc, phương pháp làm việc nhóm, có phương pháp học tập chuyên biệt môn Bằng nhiều hình thức khác nhau, cần luyện tập cho học sinh phương pháp học tập chung phương pháp học tập môn Để thúc đẩy phong trào thi đua nâng cao chất lượng việc kiểm tra nội phải làm thường xuyên Ngay từ đầu năm với đạo hiệu trưởng tổ lên kế Trang 25 hoạch kiểm tra cụ thể cho năm học,k từ kế hoạch tổ trưởng, tổ phó giáo viên có kinh nghiệm tham gia kiểm tra Hình thức kiểm tra bao gồm: + Kiểm tra thường xuyên: (do tổ trưởng tổ phó thực hiện) - Kiểm tra việc soạn - giảng hàng tuần vào đầu tuần - Kiểm tra tiến độ vào điểm mạng sổ điểm cá nhân - Kiểm tra dạy: Dự (1 tháng /1lần/1GV) - Kiểm tra chuyên đề: (Nghiệp vụ sư phạm) + Kiểm tra đột suất: - Dự đột suất - Kiểm tra đột suất giáo án Qua kiểm tra tổ trưởng giúp hiệu trưởng, hiệu phó phát việc làm đúng, chưa giáo viên để nhắc nhở giáo viên làm chưa cần chỉnh sửa lại Những việc làm cần tuyên dương cách kịp thời Để khắc phục dần khó khăn thực việc dạy học theo định hướng lực học sinh theo em cần làm số việc sau: Kết hợp tốt phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học tích cực Xác định phương pháp dạy học theo đặc thù môn bên canh phương pháp dạy học truyền thống cần ý phương pháp dạy học tích cực như: phương pháp trực quan, phương pháp làm việc theo nhóm, phương pháp đóng vai… Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học CNTT hợp lý hỗ trợ dạy học Để ngày nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh, em có số đề xuất, kiến nghị sau: - Sở Giáo dục Đào tạo, lãnh đạo nhà trường tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên chuyên mơn, nghiệp vụ - Phòng giáo dục, nhà trường đầu tư, trang bị tốt sở vật chất, phương tiện, thiết bị dạy học đại tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực III.KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Kết luận: Sau kết thúc khóa học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, thấy thân cung cấp đầy đủ kiến thức lý luận hành , đường lối, sách, pháp luật Nhà nước Được cập xu thế, chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam bối cảnh nay; quan điểm, mục tiêu giải pháp đổi toàn diện giáo dục đào tạo, kinh nghiệm phát triển lực cốt lõi người giáo viên Từ vận dụng thành thạo kiến thức nghiệp vụ chuyên môn để thực nhiệm vụ giao Trang 26 Qua xin trân trọng cảm ơn Sở Giáo dục đào tạo Hải Dương tạo điều kiện mở lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II huyện Thanh Miện để thân nhiều giáo viên THCS huyện tham dự Xin trân thành cảm ơn thầy cô giáo trường ĐHSP Hà Nội dành hết tâm huyết để truyền giảng lại nội dung kiến thức trao đổi kinh nghiệm quý báu cho học hỏi, mở mang thêm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để áp dụng vào thực tế giảng dạy đơn vị Xin trân trọng cảm ơn! Kiến nghị: - Sở Giáo dục Đào tạo, Phòng giáo dục, lãnh đạo nhà trường tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn, nghiệp vụ Tăng cường đầu tư, trang bị tốt sở vật chất, phương tiện, thiết bị dạy học đại tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực IV.TÀI LIỆU THAM KHẢO 1,Thơng tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/ 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học sở công lập 2.Thông tư số: 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập 3.Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo việc hướng dẫn tra chuyên ngành lĩnh vực giáo dục Như qua khóa bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II em thấy khóa học bổ ích cho cán giáo viên tham gia học tập Mỗi cán giáo viên học tập tích lũy cho kiến thức quý báu từ chuyên đề áp dụng quản lý nhà trường công tác dạy học để ngày nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cho địa phương Trang 27 ... kiện thu n lợi cho việc sử dụng phương pháp, kĩ thu t dạy học tích cực III.KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Kết luận: Sau kết thúc khóa học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, ... động nhà trường Trang 19 PHẦN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN SAU KHÓA BỒI DƯỠNG 2.1 Hoạt động nghề nghiệp thân 2.2 Kế hoạch hoạt động cá nhân sau tham gia khóa bồi dưỡng Đối với thân: Bản thân tốt... thi học sinh…Như vậy, từ vị trí giáo viên hạng III, phạm vi hoạt động ảnh hưởng chủ yếu tổ môn lớp giao dạy học, chủ nhiệm, người giáo viên THCS hạng II cần có đóng góp mở rộng hơn, tới phạm vi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thu hoạch bồi dưỡng CDNN hạng II THCS, Bài thu hoạch bồi dưỡng CDNN hạng II THCS

Từ khóa liên quan