Tong hop thiet hai thien tai nam 2007

4 78 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:43

thiệt hại thiên tai gây năm 2007 loại thiƯt h¹i H¹ng mơc ng−êi Sè ng−êi chÕt + Trong trẻ em Số ngời bị thơng Số ngời tích Số huyện bị ảnh hởng Số xã bị ảnh hởng Số hộ bị ảnh hởng + Số hộ phải di dời Số ngời bị ảnh hởng + Số ngời cần cứu trợ nhà cửa Tổng số nhà đổ, trôi + Trong nhà ngói Tổng số nhà ngập, h hại Trờng học Trờng bệnh viện Công trình khác học đổ, trôi Trờng học h hại BV,BX đổ, trôi BV,BX h hại Kho bị đổ, trôi Kho bị h hại Trụ sở quan, công trình công cộng đổ, trôi Trụ sở quan, công trình công cộng ngập, h hại Công trình phụ h hại Tờng rào đổ Ước tính thành tiền nông nghiệpTổng diện tích lúa ngập, h hại + Thiệt hại nặng + Diện tích trắng Tổng diện tích hoa mầu bị ngập đơn M−a lò Lò qt, vÞ Lèc + sÐt MT T4 sạt lở đất Bão số Ngời Ngời Ngời Ngời HuyÖn X· X· Hé Ng−êi Ng−êi 102 241 33 1,974 568 0 C¸i 1,732 C¸i Cái 37,853 Phòng 122 Phòng 428 Cái 38 Cái 29 Lò miỊn B·o sè + lò trung T10 sau b·o 5/11 B·o sè + m−a lò 0 0 0 0 0 0 0 0 32 6 0 0 92 194 0 0 0 0 0 10 40 0 0 77 11 123 6 68 180,368 4,441 405,457 10,300 1,473 52 41,678 371 70 Lò miỊn trung 1012/11 B·o sè 88 114 45 11 180 70 234 0 17 0 26 54,031 229,569 297,139 16,193 21,014 28,069 137,934 1,147,845 1,485,695 0 0 70,000 1,853 3,207 1,526 0 111,770 229,569 297,139 1,147 26 1,211 643 850 12 736 82 200 tæng sè 462 29 856 33 28 127 763,081 70,288 3,176,931 10,300 70,000 15 9,908 52 26 718,270 1,304 3,507 52 1,117 C¸i C¸i 0 0 0 0 0 0 45 0 46 C¸i 63 0 0 0 0 63 C¸i C¸i m Tr Ha Ha Ha Ha 40 79 470 35,820 70 54 7,549 0 0 2,102 0 588 0 0 1,081 430 121 0 0 254 0 48 268 0 16,276 67,132 20,321 44,639 545 1,319 70 47,736 8,849 124,304 0 0 16,262 4,640 3,410 30,331 130 0 3,444 0 7,479 0 0 0 985 1,398 540 16,276 173,830 4,710 33,064 215,059 loại thiệt hại Hạng mục + Thiệt hại nặng + Diện tích trắng Mạ bị ngập Lơng thực ớt, Giống ớt, thủy lợi DT công nghiệp h hại Diện tích mía bị h hại DT Rừng trồng bị h hại Cây đổ DT ăn h hại + Trong bị chết Trâu bò chết Lợn chết Gia cầm chết Ước tính thành tiền Khối lợng đất sạt, trôi, bồi lấp + Đê địa phơng + Kênh mơng, hồ đập + Đê nuôi trồng thuỷ sản Đá sạt, trôi + Trong đê điều + kênh mơng, hồ, đập Đê bị sạt Kè sạt Kênh mơng sạt lở Số lợng cống dới đê bị vỡ, trôi Số C.T thuỷ lợi nhỏ vỡ, trôi Số C.T thuỷ lợi nhỏ bị h hại Số phai tạm bị trôi Số trạm, máy bơm ngập Ước tính thành tiền giao thông Khối lợng đất sạt, trôi, bồi lấp đơn Ma lũ Lũ quét, vị Lốc + sét MT T4 sạt lở đất Bão số Ha Ha Ha TÊn TÊn Ha Ha Ha C©y Ha Ha Con Con Con Tr m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m m m C¸i C¸i C¸i C¸i 951 335 0 6,598 117 120 12,515 8,384 16 0 99,050 0 0 0 410 22,064 0 68 C¸i Tr m3 0 49,845 B·o sè + m−a lò Lò miỊn B·o sè + lò trung T10 sau b·o 5/11 Lò miỊn trung 1012/11 B·o sè tỉng sè 0 12 16 0 0 236 0 0 0 150 1,585 18 0 2,115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,073 18,220 1,140 0 0 6,140 37,535 874 34,568 235 241 4,840 3,250 4,999 851 1,410 2,424 23,643 9,860 150 676 4,542 50 20,290 3,048,937 18,300 2,246 19,027 990 1,761 0 1,611 102 129 70 22,792 1,512 3,763 218,486 323,269 96,630 89,086 2,360,000 432,615 0 665,732 1,290,772 1,264,775 1,513,492 34,846 12,000 2,600 294,301 58,865 557,475 26,000 37,000 508,700 137,580 9,189 133,747 849 0 134,161 0 11,308 10,000 27,514 1,854 30 0 5,000 124,947 188,800 584,217 73,240 107 24 0 18 17 252 500 525 578 136 819 205 98 951 37,768 2,115 79,118 8,569 16,294 33,769 5,404 3,100,042 30,647 1,761 1,931 246,553 2,868,985 432,615 4,834,057 49,446 936,641 545,700 280,516 849 134,161 54,116 5,180 994,853 132 42 1,926 1,276 0 0 91,195 0 3,000 70 10 42,294 0 862,972 1,779,007 1,397,147 2,942,898 89 42,294 7,126,064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,030 0 0 0 lo¹i thiƯt h¹i Hạng mục + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Khối lợng đá sạt, trôi + Đờng nội tỉnh Số cầu cống sập, trôi Số cầu cống h hại Ngầm tràn bị hỏng Chiều dài đờng bị h hại + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh DT mặt đờng hỏng Ước tính thành tiền thủy sản Diện tích ao, hồ nuôi tôm cá vỡ Lồng cá bị trôi Cá, tôm bị Tàu thuyền chìm Tàu thuyền h hại ttl.lạc Cột thông tin đổ Dây thông tin đứt Tổng đài h hại lợng Cột điện cao đổ, gãy Cột điện hạ đổ, gãy Dây điện đứt Mô tơ, động hỏng Công tơ hỏng CT thuỷ điện nhỏ h hại Trạm biến áp hỏng Máy biến áp hỏng vật t thiếtXi măng ớt Muối ớt Bàn ghế học sinh gãy, hỏng Sách, học sinh ớt, đơn Ma lũ Lũ quét, vị Lốc + sét MT T4 sạt lở đất Bão sè m3 m3 m3 m3 C¸i C¸i 149 C¸i Km 108 Km 28 Km 707 m2 Tr Ha 1,127 C¸i 852 TÊn 29 ChiÕc 44 ChiÕc 70 Cét 596 m 3,300 C¸i 152 Cét 33 Cét 384 m 13,370 C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i TÊn TÊn Bé Bé 0 0 0 0 0 0 18 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 B·o sè + m−a lò 24,704 732,423 21,698 30 1,101 13 154 11 113 25,000 104,180 3,725 215 1,263 51 309 114,800 17 928 49,206 0 149 333 1,380 10,000 Lò miỊn B·o sè + lò trung T10 sau b·o 5/11 372,500 230,600 0 286 573 20 0 0 10,147 138 347 46 34 1,062 52,800 28 6,278 336,472 5,000 363 55 0 0 224,550 471,660 4,844 268,000 11 373 101 0 48,652 4,125 63 608 34 31 100 0 482 300 0 0 116 3,040 25,800 Lò miỊn trung 1012/11 0 150,100 0 550 178 0 365,000 623 1,055 52 57 0 25 108 33,050 0 52 0 0 B·o sè tæng sè 621,754 1,434,683 176,642 268,004 333 2,752 38 541 39 820 438,652 104,180 19,765 1,308 3,308 12 266 163 1,998 171,000 169 94 8,182 432,398 5,000 364 260 333 116 4,420 35,800 loại thiệt hại Hạng mục đơn Ma lũ Lũ quét, vị Lốc + sét MT T4 sạt lở đất Bão số Gạch mộc hỏng Đạm, lân ớt Viên Tấn 0 Ước tổng thiệt hại Tr đ 67,614 0 0 4,188 29,188 B·o sè + m−a lò Lò miỊn trung 1012/11 B·o sè tỉng sè 0 1,700,000 128 2,519,298 3,215,508 1,786,220 3,891,900 11,513,916 1,700,000 128 Lò miỊn B·o sè + lò trung T10 sau b·o 5/11 0 0 ... lở Số lợng cống dới đê bị vỡ, trôi Số C.T thuỷ lợi nhỏ vỡ, trôi Số C.T thuỷ lợi nhỏ bị h hại Số phai tạm bị trôi Số trạm, máy bơm ngập Ước tính thành tiền giao thông Khối lợng đất sạt, trôi, bồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tong hop thiet hai thien tai nam 2007 , Tong hop thiet hai thien tai nam 2007

Từ khóa liên quan