Tong hop thiet hai thien tai nam 2002

1 51 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:42

tổng hợp thiệt hại thiên tai gây năm 2002 loại thiệt hại ngời nhà cửa Trờng học bệnh viện nông nghiệp Hạng mục Số ngời chết Số ngời bị thơng Số ngời tích Tổng số nhà đổ, trôi Tổng số nhà ngập, h hại Trờng học đổ, trôi Trờng học h hại BV,BX đổ, trôi Tổng diƯn tÝch lóa bÞ óng, ngËp + DiƯn tÝch mÊt trắng Tổng diện tích hoa mầu bị ngập + Diện tích trắng Lơng thực ớt, Giống ớt, thủy lợi giao thông thủy sản ttl.lạc lợng vật t Trâu bò chết Lợn chết Gia cầm chết Khối lợng đất sạt, trôi, bồi lấp Kênh mơng sạt lở Số C.T thuỷ lợi nhỏ vỡ, trôi Số C.T thuỷ lợi nhỏ bị h hại Khối lợng đất sạt, trôi, bồi lấp Số cầu cống sập, trôi Số cầu cống h hại Chiều dài đờng bị h hại Diện tích ao, hồ nuôi tôm cá vỡ Tàu thuyền chìm Cột thông tin đổ Dây thông tin đứt Cột điện cao đổ, gãy Cột điện hạ đổ, gãy Dây điện đứt Xi măng ớt Ước tổng thiệt hại đơn vị Ngời Ngời Ngời Cái Cái Phòng Phòng Cái Ha Ha Ha Ha TÊn TÊn Con Con m3 m C¸i C¸i m3 C¸i C¸i Km ChiÕc Cét m Cét Cét m TÊn Tr ® Lèc Lò qt đợt Lũ đợt Lũ lớn Lũ Miền Lụt Bắc Bộ Bắc Bộ Lũ Khu IV Trung 239 ĐBSCL 29/7 - 5/8 (19-25)/8 20/9 23 73 17 26 108 120 22 17 30 955 7,463 186 149 8,371 67,562 6,814 1,429 76 0 166 1,489 60 0 1,200 18,232 2,811 2,125 34 614 243 591 1,790 15,560 357 402 4,541 14 5,660 40,918 1,002 724 0 8,369 15 72 27,620 53 210,794 15 100 0 231 3,000 15,691 14,921 3,006 22 0 141 281 10 32,836 354,710 139,000 65 1,141 26 431 0 1,546 95 134 12 0 433 0 4,500 0 10 204 65 20 5,800 409,800 200 2,200 90 43,212 ####### 79,443 57,000 24 26 11,259 0 2,962 22,639 0 0 0 12,650 0 352,232 824 0 0 21 0 199,961 170 0 0 960 286,660 0 2,694 0 14,019 335 38 1,049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,120 3,861 2,447 0 0 0 0 0 0 0 456,831 Lò MiỊn Trung 14-10 0 200 0 0 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lò MiỊn Trung 23-10 0 484 23 1,306 16 212 18 50 1,950 30,650 3,700 0 16,500 39 0 0 3,100 Lò MiÒn Trung 03-11 15 63 168 0 3,835 349 1,316 140 0 6,597 68,801 2,601 11 52,323 26 88 743 80 10,000 52 0 36,779 tæng sè 355 275 34 9,802 382,947 77 4,434 46,490 2,182 43,698 10,233 42,064 724 8,465 27,723 219,456 115,332 39,925 22 452 947,601 71 2,335 4,387 5,828 26 513 14,500 15 362 415,800 2,299 1,958,378 130,558,533
- Xem thêm -

Xem thêm: Tong hop thiet hai thien tai nam 2002 , Tong hop thiet hai thien tai nam 2002

Từ khóa liên quan