Tong hop thiet hai thien tai nam 2000

5 74 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:42

tổng hợp thiệt hại thiên tai gây năm 1999 (theo B/C tỉnh) Tính đến ngy 1/11/2000 lo¹i thiƯt h¹i ng−êi H¹ng mơc Sè ng−êi chÕt + Trong trẻ em Số ngời bị thơng Số ngời tích Số huyện bị ảnh hởng Số xã bị ảnh hởng Số hộ bị ảnh hởng + Số hộ phải di dời + Trong hết tài sản + Số hộ cần cứu trợ Số ngời bị ảnh hởng + Trong hết tài sản + Số ngời cần cứu trợ nhà cửa bệnh viện Công trình khác Tổng số nhà đổ, trôi + Trong nhà ngói Tổng số nhà ngập, h hại + Trong nhà ngói Trờng học đổ, trôi Trờng học h hại BV,BX đổ, trôi BV,BX h hại Kho bị đổ, trôi Kho bị h hại Trụ sở quan, công trình công cộng đổ, trôi Trụ sở quan, công trình công cộng ngập, h hại Công trình phụ h hại đơn vị Ma miền Trung Lũ Quét Tháng Lốc Lu B.Bộ Th7 Lũ ĐB SCL Rét B·o sè B·o sè ATN§ T10 Lò MiỊn Trung T11,12 N−íc d©ng tỉng sè 0 0 0 0 0 4,752 2,236 0 1,468 891,406 376 34,715 58,524 33,886 0 0 0 0 0 0 88 0 0 0 50 178 0 12,909 45 2,876 199 177 0 0 0 0 46 0 19 0 379 408 11 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 762 357 413 13 80 855 935,625 84,088 454,430 129,114 100 327,909 12,253 1,027,363 140 16,389 47 831 21 C¸i 0 0 0 0 0 C¸i C¸i 0 0 1,011 0 0 2,376 0 0 1,028 2,379 Ng−êi Ng−êi Ng−êi Ng−êi HuyÖn X· X· Hé Hé Hé ng−êi ng−êi ng−êi Cái Cái Cái Cái Phòng Phòng Cái Cái Cái Cái 29 78 481 27 11 57 68 0 335 0 0 220 44 0 11 100 21 10 0 1 0 0 64 0 19 0 90 687 19 40 0 25 0 1,525 891,519 1,200 33,025 4,623 3,708 0 0 0 73,262 138 285 7,365 3,038 0 0 0 0 0 0 0 0 247,661 0 206,769 0 0 0 129,114 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 327,909 0 0 0 0 0 0 0 0 1,845 267 39 13 4,093 126 1,601 2,068 2,185 16 Page lo¹i thiƯt hại Hạng mục Tờng rào đổ Ước tính thành tiền m Tr DT công nghiệp bị trắng DT công nghiệp h hại Diện tích mía bị h hại DT Rừng trồng bị h hại Cây đổ DT ăn h hại + Trong bị chết Trâu bò chết Lợn chết Gia cầm chết Ước tÝnh thµnh tiỊn Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha TÊn TÊn Ha Ha Ha Ha C©y ha Con Con Tr Khối lợng đất sạt, trôi, bồi lấp + Trong đê điều (+) Đê địa phơng + Kênh mơng, hồ đập + Đê nuôi trồng thuỷ sản Đá sạt, trôi m3 m3 m3 m3 m3 m3 nông nghiệp Tổng diện tích lúa bị úng, ngập + Thiệt hại nặng + Diện tích trắng Tổng diện tích hoa mầu bị ngập + Thiệt hại nặng + Diện tích trắng Mạ bị ngập + Diện tích trắng Lơng thực ớt, Giống ớt, thủy lợi đơn vị Ma miền Trung Lũ Quét Tháng Lèc Lu B.Bé Th7 Lò §B SCL RÐt B·o sè B·o sè ATN§ T10 Lò MiỊn Trung T11,12 N−íc d©ng 450 0 0 0 1,770 125 3,520 0 0 179,378 380 122,663 0 0 0 0 0 0 0 9,457 3,863 18,296 6,910 401,342 60,506 72,732 44,951 37,340 200 0 0 197,652 3,250 0 306 407 1,254 18 46,402 1,681 1,686 3,382 297 353 1,631 2,489 312 85,234 10,990 16,928 14,318 11,042 0 0 0 0 0 0 36 866 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156 0 0 32,500 9,146 11 0 133 21 0 0 0 13 0 1,470 0 352 225 0 0 0 34,709 1,009 285 6,098 5,295 0 0 0 21,126 4,103 3,470 1,448 0 22 0 0 245 0 596 0 0 0 1,022,200 0 52 350 0 71,823 31 207 3,101 3,056 0 0 0 700 0 0 0 111 1,054 1,992 110 81 0 865 0 14,441 0 1,060 5,525 1,030 9,224 0 230 411,434 0 72,440 3,767 790 730 0 416,052 2,800 47,867 0 0 0 0 0 0 0 79,700 23,500 7,160 28,127,427 20,160 719,636 32,448 239,464 0 0 0 0 3,250 413,389 0 0 0 0 146,548 0 0 75,200 0 160 13,560 135,655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,830 7,273 2,300 Page tæng sè 2,345 305,941 655,403 201,102 55,433 143,296 1,519 0 41,813 156 2,060 47,396 30,147 267 1,022,796 78,619 700 3,354 21,896 498,125 468,239 29,249,495 416,639 146,548 224,575 20,403 lo¹i thiƯt hại Hạng mục + Trong đê điều + kênh mơng, hồ, đập Đê bị sạt + Trong đê trung ơng Kè sạt Kênh mơng sạt lở Số lợng cống dới đê bị vỡ, trôi Số C.T thuỷ lợi nhỏ vỡ, trôi Số C.T thuỷ lợi nhỏ bị h hại Số phai tạm bị trôi Số trạm, máy bơm ngập Ước tính thành tiền giao thông Khối lợng đất sạt, trôi, bồi lấp + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Khối lợng đá sạt, trôi + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Số cầu cống sập, trôi Số cầu cống h hại Ngầm tràn bị hỏng Phà, ca nô bị trôi Tầu vận tải chìm, Ô tô bị hỏng, trôi Chiều dài đờng bị h hại + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh DT mặt đờng hỏng Ước tính thành tiền đơn vị m3 m3 m m m m Cái Cái Cái C¸i C¸i Tr m3 m3 m3 m3 m3 m3 C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i Km Km Km m2 Tr M−a miỊn Trung Lò Qt Th¸ng Lèc Lu B.Bé Th7 Lò §B SCL RÐt B·o sè B·o sè ATNĐ T10 Lũ Miền Trung T11,12 Nớc dâng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 150 0 0 1,269,890 3,600 210 300 37,399 0 0 0 0 0 0 165 0 0 0 0 0 55,120 0 25,295 0 246 66 76,247 0 0 0 0 0 30 10 0 137 38 0 17 0 2,488 11 65 196 0 26 0 0 148 0 0 0 0 250 10 0 0 0 194,250 400 7,384 0 0 0 0 0 0 0 ###### 0 15,130 101,614 452,129 78,154 225,660 0 0 0 0 202,200 0 0 0 130 0 115,000 0 0 0 0 4,700 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 23 22 0 18 4,478 66 25 160 268 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744 0 11,477 98 368 16,656 0 0 0 836 0 12 0 0 0 10,178 38 230 0 0 0 24 0 7,196 258,958 0 350 0 519,681 250 7,761 0 0 0 0 0 0 0 Page tæng sè 50 1,311,549 165 156,974 222 2,784 174 271 202,034 1,219,387 202,200 115,130 4,720 0 56 5,044 23 0 29,344 848 10,446 266,178 528,042 loại thiệt hại thủy sản ttl.lạc Hạng mục Diện tích ao, hồ nuôi tôm cá vỡ Lồng cá bị trôi Cá, tôm bị Tàu thuyền chìm Tàu thuyền h hại Bè, mảng h hỏng Ước tính thành tiền Cột thông tin đổ Dây thông tin đứt Tổng đài h hại Ước tính thành tiền lợng Cột điện cao đổ, gãy Cột điện hạ đổ, gãy Dây điện đứt Mô tơ, động hỏng Công tơ hỏng CT thuỷ điện nhỏ h hại Trạm biến áp hỏng Máy biến áp hỏng Ước tính thành tiền vật t Xi măng ớt Muối ớt Bàn ghế học sinh gãy, hỏng Đồ dùng häc tËp h− háng GiÊy −ít háng S¸ch, vë häc sinh ớt, Klanh ke ớt Gạch mộc hỏng đơn vị Cái Tấn Chiếc Chiếc Chiếc Tr Cột m C¸i Tr Cét Cét m C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i Tr TÊn TÊn Bé TÊn TÊn TÊn TÊn Viªn M−a miỊn Trung Lò Qt Th¸ng Lèc Lu B.Bé Th7 Lò §B SCL RÐt B·o sè B·o sè ATNĐ T10 Lũ Miền Trung T11,12 Nớc dâng 455 0 16,215 803 764 1,098 1,908 0 0 0 0 0 0 0 0 2,484 393 0 0 0 28 0 27 21 32 0 0 0 77 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 13,900 0 0 0 0 0 0 0 0 70 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 10 14 79 0 508 29 1,595 44 3,300 0 600 0 994,000 1,920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 0 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000 0 0 0 Page tæng sè 21,250 2,877 109 96 6,604 32 13,900 94 61 2,268 999,820 0 3,202 0 4,264 0 800 80,000 loại thiệt hại Hạng mục đơn vị Than bị trôi Cói bị hỏng Đạm, lân ớt Ước tính thiệt hại Tấn Tấn Tấn Tr đ Ước tổng thiệt hại Tr đ 5,098,371,000,000 Ma miền Trung Lũ Quét Tháng Lốc Lu B.Bộ Th7 Lũ ĐB SCL RÐt B·o sè B·o sè ATN§ T10 Lò MiỊn Trung T11,12 N−íc d©ng 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,816 51,997 15,372 6,000 3,911,249 156,050 362,974 254,629 326,284 14,560 350,162,843 Page tæng sè 70 720 0 5,098,371 ... lở Số lợng cống dới đê bị vỡ, trôi Số C.T thuỷ lợi nhỏ vỡ, trôi Số C.T thuỷ lợi nhỏ bị h hại Số phai tạm bị trôi Số trạm, máy bơm ngập Ước tính thành tiền giao thông Khối lợng đất sạt, trôi, bồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tong hop thiet hai thien tai nam 2000 , Tong hop thiet hai thien tai nam 2000

Từ khóa liên quan