Tong hop thiet hai nam 1991

4 51 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:42

tongtran Bảng tổng hợp thiệt hại thiên tai gây năm 1991 theo trận Loại thiệt hại hạng mục đơn vị ngời Chết + Trong trẻ em Bị thơng Mất tích Số huyện bị ảnh hởng Số xã bị ảnh hởng Số hộ bị ảnh hởng + Trong hết tài sản + Số hộ cần cứu trợ Số ngời bị ảnh hởng + Trong hết tài sản + Số ngời cần cứu trợ Ng−êi Ng−êi Ng−êi Ng−êi HuyÖn X· Hé Hé Hé Ng−êi Ngời Ngời nhà cửa Nhà đổ, trôi + Trong nhà ngói Nhà ngập, h hại + Trong nhà ngói Trờng học đổ, trôi Trờng học h hại BV,BX đổ, trôi BV,BX h hại Kho bị đổ, trôi Kho bị h hại Trụ sở nhà quan đổ Trụ sở nhà quan h hại Công trình phụ h hại Tờng rào đổ Ước tính thành tiền Cái Cái Cái Cái Phòng Phòng Cái Cái Cái Cái Cái Cái Cái m Triệu đ Trờng học bệnh viện nông nghiệp Lúa úng ngập + Trong ngập nặng + Diện tích trắng Hoa mầu ngập, h hại + Trong ngập nặng Ha Ha Ha Ha Ha loc 0 0 0 0 0 69 527 0 19 0 0 0 0 0 0 0 lu quet lu_SCL 33 14 0 571 180 2122 0 372 928 16 0 0 0 0 0 1331 1182 1020 143 0 0 0 52354 1319390 0 2977 278546 0 5136 218 0 0 0 0 133622 72140 0 Page ATND 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 11141 2901 1377 Bao 14 0 0 0 0 154 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 23 Bao 16 10 0 0 0 0 11331 79850 360 780 53 279 0 0 0 61148 13000 518 3465 lu 19/10 0 0 47 2945 0 0 0 30 23215 0 0 71 0 0 0 0 2135 0 5657 gió mùa Đ.Bắc 251 53 0 6655 0 23313 0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tæng sè 464 89 26 47 10171 180 52354 1344825 0 15063 383066 383 5935 53 568 0 0 0 211377 13000 76741 11542 tongtran + Trong trắng Mạ bị ngập + Diện tích trắng Lơng thực ớt Giống ớt Cây công nghiệp bị trắng Cây công nghiệp h hại Mía bị h hại Rừng trồng bị h hại Cây đổ Trâu bò chết Lợn chết Gia cầm chết Ước tính thành tiền Ha Ha Ha TÊn TÊn Ha Ha Ha Ha C©y Con Con Triệu đ thuỷ lợi Đất sạt, trôi + Trong đê trung ơng + Trong đê địa phơng + Kênh mơng, hồ đập + Đê nuôi trồng thuỷ sản Đá sạt, trỏi + Trong đê trung ơng + kênh mơng, hồ, đập Đê bị sạt + Trong đê trung ơng Kè sạt Kênh mơng sạt lở Cống dới đê bị vỡ, trôi CT thuỷ lợi nhỏ vỡ CT thuỷ lợi nhỏ h hại Phai tạm bị trôi Trạm, máy bơm ngập Ước tính thành tiền m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m m m m Cái Cái Cái Cái Cái Triệu đ giao thông Đất sạt, trôi + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Đá sạt, trôi m3 m3 m3 m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1020 7 0 0 0 0 0 83690 0 0 1008 0 0 50160 228 0 90400 0 200 Page 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31000 25 0 0 0 0 0 1277 0 141 300 484 101 0 10 0 0 32370 0 0 570 0 0 0 22 0 0 3600 0 23 500 103 0 0 0 0 0 5500 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 31 0 1500 0 0 554070 0 0 0 0 0 0 16 0 0 17000 0 0 0 31 0 0 0 87 0 244850 0 0 3500 0 0 0 0 0 0 290790 0 1027 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2320 507 306 331 484 1601 0 13 94 0 920480 0 0 10078 0 0 81160 47 27 228 0 401790 0 1727 tongtran + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Cầu cống sập, trôi Cầu cống h hại Ngầm tràn bị hỏng Phà bị trôi Tầu vận tải chìm, Ô tô bị hỏng, trôi Đờng bị h hại + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Mặt đờng hỏng Ước tính thành tiền m3 m3 Cái C¸i C¸i C¸i C¸i C¸i Km Km Km m2 TriƯu đ thuỷ sản Ao, hồ nuôi tôm cá vỡ Lồng cá bị trôi Cá, tôm bị Tàu thuyền chìm Tàu thuyền h hại Bè, mảng h hỏng Ước tính thành tiền Cái Tấn Chiếc Chiếc Triệu đ thông tin liên lạc Cột thông tin đổ Dây thông tin đứt Tổng đài h hại Ước tính thành tiền Cột m cai Triệu đ lợng Cột cao đổ, gãy Cột hạ đổ, gãy Dây điện đứt Mô tơ, động hỏng Công tơ hỏng CT thuỷ điện nhỏ h hại Trạm biến áp hỏng Máy biến áp hỏng Ước tính thành tiền Cột Cột m Cái Cái Cái Cái Cái Triệu đ vật t Xi măng ớt Tấn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 26 0 0 218 20 0 165 20700 0 0 22 5000 0 0 0 0 Page 0 0 0 0 873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 25 0 0 718 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 50 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1068 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 18 0 0 924 0 0 936 52 1130 446 0 168 20700 0 22 5000 0 0 0 30 tongtran Muèi −ít Bàn ghế học sinh gãy, hỏng Đồ dùng học tËp h− háng GiÊy −ít háng S¸ch vë häc sinh ớt, hỏng Klanh ke uot Gạch mộc hỏng Than bị trôi Cói bị hỏng Đạm, lân ớt Ước tính thành tiỊn Tỉng thiƯt h¹i TÊn TÊn TÊn TÊn Bé TÊn Viên Tấn Tấn Tấn Triệu đ Triệu đ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1563 0 0 160000 0 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0 0 0 0 0 0 0 62000 0 0 0 0 0 0 0 0 1733 20 0 0 222000 0 0 581 35139 590000 29285 0 5000 20402 680407 Page ...tongtran + Trong trắng Mạ bị ngập + Diện tích trắng Lơng thực ớt Giống ớt Cây công nghiệp bị trắng... trung ơng Kè sạt Kênh mơng sạt lở Cống dới đê bị vỡ, trôi CT thuỷ lợi nhỏ vỡ CT thuỷ lợi nhỏ h hại Phai tạm bị trôi Trạm, máy bơm ngập ¦íc tÝnh thµnh tiỊn m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m m m m C¸i C¸i C¸i... 0 0 0 2320 507 306 331 484 1601 0 13 94 0 920480 0 0 10078 0 0 81160 47 27 228 0 401790 0 1727 tongtran + Trong quốc lộ + Đờng nội tỉnh Cầu cống sập, trôi Cầu cống h hại Ngầm tràn bị hỏng Phà
- Xem thêm -

Xem thêm: Tong hop thiet hai nam 1991 , Tong hop thiet hai nam 1991