LÀM CHỦ TƯ DUY

479 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:41

ht t p: // s oi t gi o gm i c om v n p: // t ac h t ht t TGM Corporation ni m tin m i, cu c s ng m i Xin chào b n, Tr c h t, xin đ c chúc m ng b n có th t i v s h u phiên b n ebook hoàn toàn mi n phí nh t hồn tồn h p pháp (có b n quy n) c a quy n sách Làm Ch T Duy, Thay iV n M nh, đ c cung c p th c b i TGM Corporation Hi n nay, m c dù sách Làm Ch T Duy, Thay i V n M nh v n đ c bán r ng rãi t i kh p nhà sách l n nh toàn qu c đ i lý (xem chi ti t), v n quy t đ nh chia s cho b n đ c gi g n xa phiên b n ebook đ y đ hoàn toàn mi n phí h p pháp nh ng lý sau đây:   Mong m i đóng góp chút s c vào s nghi p giáo d c c a n c nhà, hi n th c hóa c m mang tri th c đ n cho t t c ng i Vi t kh p m i mi n đ t n c, nh t nh ng b n ch a có u ki n ng h sách in bây gi Mong mu n sách s đ n đ c v i c nh ng đ c gi Vi t Nam n c ngoài, nh t nh ng b n du h c sinh Bên c nh đó, vi c mua b n quy n vi t l i (ch không ch đ n gi n d ch) m t quy n sách t ti ng Anh sang ti ng Vi t nh Làm Ch T Duy, Thay i V n M nh đòi h i ph i đ u t r t nhi u ti n b c, th i gian cơng s c Cho nên, n u có u ki n, chúng tơi r t mong b n có th mua ng h sách in, đ chung tay góp s c v i chúng tơi c m mang ki n th c c a th gi i v Vi t Nam chia s cho t t c c ng đ ng Khi b n s h u ebook tay, b n s đ   ch ng nh ng l i ích sau đây: S h u phiên b n ebook th c có b n quy n v i n i dung đ y đ c a m t quy n sách ch t l ng cao hồn tồn mi n phí Nh n đ c s h tr nhi t tình t d ch gi thành viên khác c a CLB V n T i Thành Công Bên c nh đó, b n s h u ebook tay, b n c ng s có đ đây:    c nh ng quy n h p pháp sau Quy n đ c chia s không gi i h n cho ng i thân b n bè Quy n đ c chia s không gi i h n thông qua m ng Internet d i b t kì hình th c b n thích (trên di n đàn, blog,…) Tuy nhiên, vi c chia s ebook l u - n u có (khơng ph i phiên b n hi n đ c chia s mi n phí b i TGM Corporation) v n b xem b t h p pháp, ebook l u ch t l ng làm nh h ng n ng n đ n uy tín c a chúng tơi Tuy nhiên, b n KHƠNG có nh ng quy n sau đây:    Thay đ i, thêm hay b t b t kì n i dung c a ebook S d ng ebook vào m c đích thu l i b t (bán l i ebook, in trái phép,…) Trích d n n i dung c a ebook mà không ghi l i ngu n t TGM Corporation T ng 4, Tòa nhà Mirae Business Center, 268 Tơ Hi n Thành Ph ng 15, Qu n 10, Tp.HCM (08) 6264 7902 (08) 6264 7906 lienhe@tgm.vn www.tgm.vn ... sách L m Ch T Duy, Thay iV n M nh, đ c cung c p th c b i TGM Corporation Hi n nay, m c dù sách L m Ch T Duy, Thay i V n M nh v n đ c bán r ng rãi t i kh p nhà sách l n nh toàn qu c đ i lý (xem chi... y đ hồn tồn mi n phí h p pháp nh ng lý sau đây:   Mong m i đóng góp chút s c vào s nghi p giáo d c c a n c nhà, hi n th c hóa c m mang tri th c đ n cho t t c ng i Vi t kh p m i mi n đ t n c,...TGM Corporation ni m tin m i, cu c s ng m i Xin chào b n, Tr c h t, xin đ c chúc m ng b n có th t i v s h u phiên b n ebook hồn tồn mi n phí nh t hồn tồn h p pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: LÀM CHỦ TƯ DUY, LÀM CHỦ TƯ DUY