NHIP NHANH PHUC BO RONG 2013

30 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:32

Ch n đoán phân bi t nhanh th t v i nhanh th t d n truy n l ch h ng Ths BS Nguy n H u Khoa Nguyên B môn N i - HYD Nh p nhanh v i QRS r ng ≥ 120 ms Nh p nhanh đ u  Nhanh th t  Nh p nhanh th t v i d n truy n l ch h ng  Nhanh th t v i block nhánh s n có  Nh p nhanh kích thích s m Nh p nhanh khơng đ u  Rung nh / cu ng nh v i d n truy n nh th t thay đ i, và:  block nhánh s n có  d n truy n l ch h ng  d n truy n xu ng th t qua đ ng ph Nhanh th t Nhanh th t  Là nguyên nhân th ng g p nh t c a nh p nhanh v i QRS r ng (> 120 ms)  80% nói chung  95% tr ng h p b nh tim th c th   phát nh p ho c vòng vào l i t i: His, nhánh, phân nhánh, s i Purkinje, c th t Nhanh th t  n d ng  a d ng: QRS thay đ i v hình d ng tr c  Xo n đ nh: nhanh th t đa d ng v i QT c b n kéo dài Nhanh th t đ n d ng Nhanh th t đa d ng Xo n đ nh Nhanh th t đ n d ng   Tr c QRS: vô đ nh (QRS âm I, aVF) Th i gian QRS: > 0.14s, đ c bi t > 0.16 s Nhanh th t đ n d ng  Hình d ng: đ ng d ng ho c âm (khơng có d ng RS) chuy n đ o tr c ng c (5%, đ c hi u g n 100%) 10 Nhanh th t v i d n truy n l ch h ng 16 Nhanh th t v i d n truy n l ch h ng   Do nh p nhanh, m t nhánh v n th i k tr xung đ ng t th t xu ng t i Xung đ ng khơng qua đ c nhánh gây d n truy n l ch h ng 17 Nhanh th t v i d n truy n l ch h ng  Nh p nhanh v i QRS r ng có d ng block nhánh kinh n 18 Nhanh th t v i d n truy n l ch h ng 19 Nhanh th t v i block nhánh s n có RBBB LBBB 20 Ch n đoán phân bi t 21 S đ ch n đoán nhanh th t c a Brugada 22 S đ ch n đoán c a Brugada B  c 1: QRS đ ng h ng (khơng có d ng RS) t t c chuy n đ o tr c ng c Có: nhanh th t  Khơng: b c2 23 S đ ch n đoán c a Brugada B tr   c 2: kho ng RS > 0.1 s c ng c chuy n đ o Có : nhanh th t Không: b c 24 S đ ch n đoán c a Brugada B   c 3: Phân li nh th t Có : nhanh th t Không: b c Phân li nh th t 25 S đ ch n đoán c a Brugada B c 4: Tiêu chu n hình d ng QRS 26 S đ ch n đoán c a Brugada B c 4: Tiêu chu n hình d ng QRS 27 S đ ch n đoán c a Brugada B c 4: Tiêu chu n hình d ng QRS 28 S đ ch n đoán c a Brugada B c 4: Tiêu chu n hình d ng QRS 29 30 ...2 Nh p nhanh v i QRS r ng ≥ 120 ms Nh p nhanh đ u  Nhanh th t  Nh p nhanh th t v i d n truy n l ch h ng  Nhanh th t v i block nhánh s n có  Nh p nhanh kích thích s m Nh p nhanh không... Purkinje, c th t Nhanh th t  n d ng  a d ng: QRS thay đ i v hình d ng tr c  Xo n đ nh: nhanh th t đa d ng v i QT c b n kéo dài Nhanh th t đ n d ng Nhanh th t đa d ng Xo n đ nh Nhanh th t đ n... RSR’ V1:   Tai th trái cao h n  nhanh th t Tai th ph i cao h n  Block nhánh ph i kinh n 11 Nhanh th t Nh p nhanh QRS r ng khơng có d ng block nhánh n hình 12 Nhanh th t đ n d ng  Phân li nh
- Xem thêm -

Xem thêm: NHIP NHANH PHUC BO RONG 2013, NHIP NHANH PHUC BO RONG 2013