Nghiên cứu chế tạo màng mỏng kích thước micromet trên cơ sở các sản phẩm dầu mỏ để bảo vệ vũ khí trang bị kỹ thuật quân sự

146 91 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ TRẦN VĂN HIỀN NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG KÍCH THƯỚC MICROMET TRÊN SỞ CÁC SẢN PHẨM DẦU MỎ ĐỂ BẢO VỆ KHÍ TRANG BỊ KỸ THUẬT QUÂN SỰ LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC Hà Nội – 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ TRẦN VĂN HIỀN NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG KÍCH THƯỚC MICROMET TRÊN SỞ CÁC SẢN PHẨM DẦU MỎ ĐỂ BẢO VỆ KHÍ TRANG BỊ KỸ THUẬT QUÂN SỰ Chuyên ngành: Hóa hữu Mã số: 44 01 14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Nguyễn Mạnh Tường PGS TS Nguyễn Thế Nghiêm Hà Nội – 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nghiên cứu trình bày luận án hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác, tài liệu tham khảo trích dẫn đầy đủ Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019 Nghiên cứu sinh Trần Văn Hiền ii LỜI CẢM ƠN Luận án thực hoàn thành Viện Hóa học - Vật liệu, Viện Khoa học Cơng nghệ quân sự, Bộ Quốc phòng Nghiên cứu sinh xin chân thành cám ơn PGS.TS Nguyễn Mạnh Tường PGS TS Nguyễn Thế Nghiêm tận tình hướng dẫn tạo điều kiện giúp đỡ nghiên cứu sinh suốt trình thực luận án NCS tỏ lòng biết ơn Thầy, giáo Quân đội, đặc biệt Thầy giáo, chuyên gia Viện Khoa học Công nghệ quân nhiệt tình giảng dạy, giúp đỡ suốt trình học tập Trân trọng cảm ơn đồng chí lãnh đạo, thủ trưởng Viện Khoa học Cơng nghệ qn sự, Phòng Đào tạo/Viện Khoa học Cơng nghệ qn sự, Viện Hóa học – Vật liệu, Nhà khoa học, bạn bè, đồng nghiệp gia đình giúp đỡ NCS hồn thành luận án Hà Nội, ngày … tháng … năm 2019 Nghiên cứu sinh Trần Văn Hiền iii MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ viii DANH MỤC CÁC BẢNG xii M U CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Ăn mòn chống ăn mòn kim loại 1.1.1 Ăn mòn kim loại 1.1.2 Chống ăn mòn kim loại: 1.2 Các phương pháp bảo quản kim loại màng phủ 1.2.1 Màng phủ bảo quản sở dầu gốc khoáng 1.2.2 Màng phủ bảo quản kim loại sở mỡ 1.2.3 Màng bảo quản sở polyme chất ức chế ăn mòn kim loại 12 1.3 Một số phụ gia chống ăn mòn, bảo vệ kim loại thơng dụng 13 1.3.1 Phụ gia chống oxi hóa… 14 1.3.2 Phụ gia chống ăn mòn… 15 1.4 Phụ gia sở ống nano cacbon graphen biến tính 17 1.4.1 Vật liệu ống nano cacbon 20 1.4.2 Các phương pháp biến tính ống nano cacbon 22 1.4.3 Vật liệu graphen 24 1.4.4 Các phương pháp biến tính graphen .26 1.5 Các phương pháp chế tạo màng phủ 31 1.5.1 Phương pháp tạo màng thiết bị phun áp lực… .31 1.5.2 Kỹ thuật tạo màng phương pháp nhúng … 32 1.6 Những vấn đề nghiên cứu luận án … .33 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Nguyên vật liệu, hóa chất, dụng cụ, thiết bị 35 2.1.1 Nguyên vật liệu, hóa chất 35 2.1.2 Dụng cụ 38 iv 2.1.3 Thiết bị 38 2.2 Phương pháp thực nghiệm 38 2.2.1 Biến tính ống nano cacbon axit stearic 38 2.2.2 Biến tính graphen axit stearic 41 2.2.3 Tổng hợp biến tính graphen oxit dedocyl amin (C12H25NH2) 43 2.3 Các kỹ thuật phân tích, đánh giá cấu trúc vật liệu 44 2.3.1 Xác định cấu trúc vật liệu 44 2.3.2 Nghiên cứu công nghệ chế tạo màng phủ bảo quản 46 2.4 Chế tạo chất tạo màng dầu, mỡ, polyme với phụ gia biến tính 47 2.5 Phương pháp xác định tiêu kỹ thuật chất tạo màng (dầu, mỡ, polyme) 50 2.5.1 Xác định trị số axit theo TCVN 2695:2008… 50 2.5.2 xác định độ nhớt động học theo TCVN 3171:2011 50 2.5.3 Phương pháp xác nhiệt độ nhỏ giọt mỡ theo TCVN 2097:07… 51 2.5.4 Xác định độ bền oxi hóa theo ASTM D 942-02 52 2.5.5 Phương pháp xác định độ bám dính theo tiêu chuẩn TCVN 2079: 1993… 52 2.5.6 Phương pháp xác định độ bền uốn TCVN 2099:2007 .53 2.6 Kỹ thuật đánh giá tính bảo quản màng phủ 53 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 56 3.1 Kết tổng hợp phụ gia sở ống nano cacbon graphen 56 3.1.1 Kết tổng hợp phụ gia sở ống nano cacbon (CNT-SA) 56 3.1.2 Kết tổng hợp phụ gia sở graphen biến tính (GO-SA) 62 3.1.3 Phụ gia sở graphen oxit biến tính amin hóa 67 3.2 Kết khảo sát vật liệu lớp phủ bảo quản 71 3.2.1 Kết khảo sát phụ gia CNT-SA với chất tạo màng dầu CS100 71 3.2.2 Khả bảo vệ kim loại màng dầu CS100/CNT-SA 75 3.3 Kết khảo sát phụ gia GO-SA với chất tạo màng dầu SN150 82 3.3.1 Khảo sát tương hợp phụ gia GO-SA với dầu SN150 82 3.3.2 Kết khảo sát khả bảo vệ kim loại màng dầu SN150/GO-SA 85 v 3.4 Kết đánh giá tính phụ gia GO-Amin với dầu HD50 91 3.4.1 Kết khảo sát tương hợp phụ gia GO-Amin với dầu HD50 91 3.4.2 Kết khảo sát số tính dầu pha phụ gia GO-Amin 92 3.5 Kết khảo sát mỡ hydrocacbon với phụ gia CNT-SA GO-SA 95 3.5.1 Khảo sát khả tương hợp phụ gia với mỡ hydrocacbon 95 3.5.2 Kết khảo sát khả bảo vệ màng phủ mỡ hydrocacbon 97 3.6 Kết khảo sát phụ gia CNT-SA với chất tạo màng PVA 102 3.6.1 Đánh giá tương hợp phụ gia CNT-SA với PVA 103 3.6.2 Kết khảo sát tính chất màng PVA 105 3.6.3 Kết khảo sát khả bảo vệ kim loại màng phủ PVA 108 3.7 Kết thử nghiệm thực điều kiện thực tế .111 3.7.1 Kết thử nghiệm điều kiện khắc nghiệt 111 3.7.2 Kết thử nghiệm thực tế bảo quản vật tư, khí trang bị quân 113 KẾT LUẬN 117 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC Ã CÔNG BỐ 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO 120 vi DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ASTM: Tiêu chuẩn Mỹ (American Society for Testing and Material) CNT: Nanocacbon tube CNT-O: Ống nanocacbon oxy hóa CNT-SA: Ống nanocacbon biến tính với axit stearic CS100: Dầu gốc khoáng cSt: Độ nhớt động học CT3: Thép cacbon GO: Graphen oxit GO-SA: Graphen biến tính với axit stearic GO-Amin: Graphen biến tính với amin GOST: Tiêu chuẩn quốc gia Nga HC: Hợp cách HQBV: Hiệu bảo vệ HD50: Dầu động IR: Phổ hồng ngoại k: Hằng số KL: Khối lượng NDA: Nitrit dixiclohexylamin max: Cực đại mcr: (micromet) Đơn vị độ dày màng min: Cực tiểu MWCNT: Ống nano cacbon đơn lớp PVA: Polyvinyl ancol PVK: Mỡ bảo quản hydrocacbon R*: Gốc tự vii SA: Axit stearic SEM: Kính hiển vi điện tử quét (Scanning Electron Microscopy) SN150: Dầu gốc công nghiệp SWCNT: Ống nano cacbon đa lớp t: Thời gian chảy, [s] TAN: Trị số axit TBN: Trị số kiềm tổng TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam TGA: Phân tích nhiệt trọng lượng ƯCBH: Chất ức chế bay v: Độ nhớt động học VKTBKT: khí trang bị kỹ thuật XRD: Phổ nhiễu xạ tia X wt: Độ dày màng ướt w: Khối lượng mẫu [mmg] viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Trang Hình 1.1: Bảo quản khí tài qn màng mỡ hydrocacbon Hình 1.2: Bảo quản súng binh màng polyme chất ức chế ăn mòn 12 Hình 1.3: Sự hình thành lớp màng bảo vệ lên bề mặt kim loại .15 Hình 1.4: Số cơng trình cơng bố CNT graphen 10 năm gần 18 Hình 1.5: Sự phân bố cơng trình cơng bố liên quan đến hai vật liệu CNT graphen giới 18 Hình 1.6: tả cấu trúc SWCNT MWCNT 21 Hình 1.7 Một số nhóm chức biến tính 23 Hình 1.8 đồ ngun lý biến tính vật liệu CNT 23 Hình 1.9: Q trình biến tính CNT với amin .23 Hình 1.10: Biến tính CNT chất lỏng ion 24 Hình 1.11 Graphen hữu với mặt lồi lõm không gian chiều .25 Hình 1.12: đồ tổng hợp GO phương pháp Hummer 27 Hình 1.13 So sánh sản phẩm hiệu suất mẫu GO khác 28 Hình 1.14 chế hình thành GO từ graphit 29 Hình 1.15: Q trình biến tính graphen chất lỏng ion tác dụng chống mài mòn phụ gia GO- Chất lỏng ion 31 Hình 1.16: đồ hình q trình phun tạo màng 32 Hình 1.17: Tạo màng phương pháp nhúng .33 Hình 2.1: (a)Làm ướt CNT H2O làm HCl (b) 39 Hình 2.2: Quá trình oxi hóa CNT 39 Hình 2.3: Q trình biến tính CNT-O axit stearic .40 Hình 2.4: đồ q trình biến tính ống nano cacbon .40 Hình 2.5: Cấu trúc graphen GO 41 Hình 2.6: Phản ứng biến tính GO axit stearic 42 Hình 2.7: Khả phân tán GO- SA dầu .42 Hình 2.8: đồ q trình biến tính GO-SA 43 116 tăng khả ngăn ẩm màng PVA Các kết trùng hợp với cơng bố trước khả chống ăn mòn phụ gia màng phủ [101], [103] Hình 3.53: Vỏ đạn pháo 37 mm phủ màng dầu, mỡ màng PVA không pha phụ gia sau 18 tháng thử nghiệm Với kết thử nghiệm vỏ đạn thép vỏ đạn hợp kim đồng màng dầu, mỡ màng PVA không bổ sung phụ gia, sau tháng cho thấy bề mặt mẫu thử tượng gỉ, với màng PVA bề mặt màng chuyển mầu vàng tượng oxi hóa, kết thúc chu kỳ 18 tháng tượng gỉ xuất nhiều (hình 3.53) Điều q trình thấm ẩm nước khơng khí tác động lên màng phủ, làm tăng khả oxi hóa màng dẫn đến kim loại bị ăn mòn Như vậy, từ kết thử nghiệm thực tế ban đầu cho thấy khả chống ăn mòn kim loại màng phủ mặt phụ gia CNT-SA GO-SA tính khả thi Tuy nhiên, để đánh giá sâu hiệu bảo vệ chống ăn mòn kim loại VKTBKT màng phủ, cần nghiên cứu xây dựng quy trình cơng nghệ phù hợp áp dụng với chủng loại vật tư thiết bị kỹ thuật quân 117 KẾT LUẬN Từ nội dung nghiên cứu trên, luận án đạt số kết sau: 1- Tổng hợp thành công 03 phụ gia sở vật liệu ống nano cacbon graphit gồm: phụ gia CNT-SA (ống nano cacbon biến tính axit stearic), phụ gia GO-SA (graphen oxit biến tính axit stearic), phụ gia GO-Amin (graphen oxit biến tính amin) 2- Đã khảo sát tương hợp phụ gia CNT-SA, GO-SA CO-Amin chất tạo màng dầu, mỡ hydrocacbon PVA khảo sát khả bảo vệ kim loại màng phủ Khả bảo vệ tốt màng dầu CS100, SN150 nồng độ phụ gia 0,15% Độ dày màng phủ dầu CS100 19 đến 23 micromet màng dầu SN150 15 đến 17 micromet 3- Đã chế tạo mỡ hydrocacbon với phụ gia CNT-SA GO-SA, mỡ độ bền oxi hóa tăng, nhiệt độ nhỏ giọt mỡ tăng từ đến 10% Khả bảo vệ kim tốt nồng độ phụ gia 0,2%, độ dày màng phủ từ 38 đến 41 micromet 4- Đã chế tạo màng PVA với phụ gia CNT-SA độ dày từ 23 đến 24 micromet khảo sát tính chất như: độ bám dính đạt mức 1, độ bền uốn đạt mức 2, màng phủ PVA khả bảo vệ kim loại tốt nồng độ phụ gia 0,08% KL 5- Kết khảo sát khả giảm mài mòn dầu HD50 với phụ gia GO-Amin nồng độ 0,2% tăng ~7%, khả chống ăn mòn kim loại sau 30 chu kỳ với mẫu sắt Re7 (gỉ 35%), mẫu đồng Re6 (gỉ 25%), mẫu nhôm Re4 (gỉ 8%) So với mẫu khơng phụ gia sau 30 chu kỳ mức độ gỉ Re10 (gỉ 95%) 6- Kết thử nghiệm khả bảo quản thực tế vật tư khí kỹ thuật màng dầu CS100, SN150, mỡ PVK màng PVA với vỏ đạn pháo 37 mm chi tiết súng AK sau 18 tháng thử nghiệm cho kết tốt Những đóng góp mới: - Tổng hợp thành cơng 03 phụ gia cấu trúc nano cho dầu mỡ bảo vệ chống ăn mòn kim loại CNT-SA, GO-SA phụ gia GO-Amin 118 - Đã ứng dụng phụ gia CNT graphen biến tính chế tạo màng phủ dầu, mỡ, polyme vào bảo quản kim loại - Đưa vật liệu cấu trúc nano vào ứng dụng bảo quản chống ăn mòn kim loại cho khí, trang bị kỹ thuật qn 119 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC Ã CƠNG BỐ Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Đình Hà, Trần Văn Hiền, Nguyễn Đức Hùng, (2013) “Chế tạo tính chất dẫn điện lớp phủ compozit sở ống nano cacbon mỏng đa lớp với ZrO2 Y2O3”; Tạp chí Khoa học Cơng nghệ , tập số 51,(3A), tr 71-77 Trần Văn Hiền, Hà Quốc Bảng, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Thế Nghiêm, (2013) “Nghiên cứu biến tính ống nano cacbon axit stearic sử dụng làm phụ gia cho dầu sở nước”; Tạp chí Khoa học Cơng nghệ số 51 (3A), tr 150155 Nguyen Van Canh, Tran Van Hien, (2014), “The synthesis of Organnophillic Bentonite grease”, scientific conference on oil refining and petrochemical engineering, University of Mining and Geology Hanoi, p77-84 Tran Van Hien, Nguyen Huu Van, Nguyen Manh Tuong, Nguyen The Nghiem, (2014) “Modification of graphene oxide by stearic acid for lubricant oil additives”, Viet Nam Journal of Chemictry, Vol 53 (2e1), p130- 134 Trần Văn Hiền, Hà Quốc Bảng, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Vân (2015), “Phụ gia alkyl-graphen cho dầu bơi trơn”, Tạp chí Hóa học, 53e1, tr 98-99 Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Đình Hà, Trần Văn Hiền, Nguyễn Thị Hòa (2015), “Nghiên cứu nâng cao tính mỡ xà phòng chì sở ống nanno cacbon biến tính”, Tạp chí Khoa học Công nghệ, 53(1A), tr 231-238 120 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: [1] Nguyễn Đức Hùng, Mai Xn Đơng (2005), “Ăn mòn kim loại chống ăn mòn Kim loại”, Tạp chí, Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Công nghệ quân [2] Nguyễn Việt Bắc (2000), “Vật liệu sơn chất tạo màng bảo vệ”, Nxb Khoa học Kỹ thuật Hà Nội [3] Huỳnh Quyền, Phùng Thị Cẩm Vân, Hoàng Minh Hùng (2011), “Các nghiên cứu cơng nghệ chống ăn mòn”, Đại học Bách Khóa TP Hồ Chí Minh [4] C.KAJDAT, (1993), "Dầu mỡ bơi trơn", Nhà xuất Khoa học Kỹ Thuật [5] Từ điển Nhiên liệu- Dầu- Mỡ- Chất thêm- Chất lỏng chuyên dụng (1984), Nhà xuất Khoa học Kỹ Thuật [6] Nguyễn Thế Nghiêm cộng (2000), Nghiên cứu vật liệu bao gói chống ăn mòn kim loại sở chất ức chế bay hơi, Đề tài KHCN 03-21 [7] Nguyễn Thị Thái, Nguyễn Quang Trần Văn Sung (2009), “Nghiên cứu hiệu ứng gia cường cacbon nano tube vật liệu polyme tổ hợp sở cao su thiên nhiên/styren butadien cao su thiên nhiên/polypropylene”, Tạp chí Hóa học, tập 47, số 1, tr 54-60 [8] Phạm Gia Vũ, Nguyễn Anh Sơn (2013) “Nghiên cứu biến tính bề mặt ống nano cacbon hợp chất silan để chế tạo lớp phủ epoxy nanocompozit bảo vệ chống ăn mòn cho thép cacbon”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, 51, tr125-134 [9] Qch Duy Trường (2012), “Ống nano carbon: chế tạo, tính chất ứng dụng”, Đại học phạm Kỹ thuật TP Hồ Chi Minh [10] Nguyễn Năng Định (2005), “Vật lý kỹ thuật màng mỏng” Nhà xuất Đại học Công nghệ, Đại học quốc gia Hà Nội [11] Bùi Chương (2015), “Hóa lý polyme”, Nhà xuất Đại học Bách khoa Hà Nội 121 [12] Đỗ Quang Kháng (2013), “Vật liệu polyme”, Nhà xuất Khoa học tự nhiên Công nghệ [13] Nguyễn Hữu Đĩnh, Trần Thị Đà (1999), “Ứng dụng số phương pháp phổ nghiên cứu cấu trúc phân tử”, Nhà xuất Giáo dục [14] Nguyễn Đức Huệ (2005), “Các phương pháp phân tích hữu cơ”, Nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà Nội [15] Chu Anh Vân, Lê Hồng Hải, Hồ Thị Oanh, Đỗ Quang Kháng (2015) “Nghiên cứu biến tính bề mặt ống cacbon nano phản ứng este hóa”, Tạp chí Hóa học, T53 (4), tr 520-525 [16] Lê Văn Thụ, Nguyễn Đức Nghĩa, Ngô Trịnh Tùng (2012), “Nghiên cứu ảnh hưởng biến tính bề mặt ống nano cacbon đến tính chất hệ polyme compozit thành phần sở sợi cacbon, ống nano cacbon epoxy”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, 50(1A), tr 167-174 [17] Phạm Gia (2014-2015) “Nghiên cứu chế tạo hệ sơn sử dụng ống cacbon nano biến tính kết hợp với phụ gia nano, ứng dụng để bảo vệ cho cấu kiện sắt thép làm việc mơi trường khí quyển” Đề tài Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Tiếng Anh: [18] Petroleum Handbook (1983) “Shell International Petroleum limited, Elesevier”, Amsterdam [19] Hua He, Lien Ai Pham-Huy, Pierre Dramou, Deli Xiao, Pengli Zuo, and Chuong Pham-Huy (2013), “Carbon Nanotubes: Applications in Pharmacy and Medicine” BioMed Research International, vol, Article ID 578290 [20] Roger Taylor & David R M Walton (1993), The chemistry of fullerenes, Nature, 363, pp 685 – 693 [21] S Choudhary, H P Mungse, O P Khatri (2012)“Dispersion of alkylated graphene in organic solvents and its potential for lubrication applications”, J Mater Chem., 22, pp 21032–21039 122 [22] Benxia Li, Tongxuan Liu, Luyang Hu, Yanfen Wang, Shibin Nie (2013), “Facile preparation and adjustable thermal property of stearic acid–graphene oxide composite as shape-stabilized phase change material”, Chemical engineening journal 215-216, pp 819-826 [23] Zheng Li, Zheng Liu, Haiyan Sun, and Chao Gao (2015), “Superstructured Assembly of Nanocarbons: Fullerenes, Nanotubes, and Graphene”, Chemical Reviews, , 115, pp 7046−71172 [24] Dhiraj Prasai, Juan Carlos Tuberquia, Robert R Harl, G Kane Jennings, and Kirill I Bolotin, Graphene (2012), “Corrosion- Inhibiting Coating”, ACS Nano, (2), pp1102–1108 [25] Ying Liu, Huaijie Cao, Yangyang Yu, Shougang Chen (2015), “Corrosion Protection of Silane Coatings Modified by Carbon Nanotubes on Stainless Steel” Int J Electrochem Sci, 10, pp 3497 – 3509 [26] Gitis, N.V, (2008), “Tribology Testing of Lubricating Oils with NanoAdditives”, In Proceedings of 16th International Colloquium Tribology, TAE, Stuttgart, Germany, pp78 [27] Hua-Dong Huang, Chun-Yan Liu, Liang-Qing Zhang, Gan-Ji Zhong, and Zhong-Ming Li (2015), “Simultaneous Reinforcement and Toughening of Carbon Nanotube/Cellulose Conductive Nanocomposite Films by Interfacial Hydrogen Bonding”, ACS Sustainable Chem Eng, 3, pp 317−324 [28] Hiroshi Kinoshita, Masahiro Kondon and Masahiro Fujii (2015), “Anti-Wear Effect of Graphene Oxide in Lubrication by Fluorine-Containing Ionic Liquid for Steel”, Article, 10 (1): pp 91-95 [29] S Choudhary, H P Mungse, O P Khatri, (2012), “Dispersion of alkylated graphene in organic solvents and its potential for lubrication applications”, J Mater Chem., 22, pp 21032–21039 [30] Andrea C Ferrari, Francesco Bonaccorso, Vladimir Falko, Konstantin S Novoselov, Stephan Roche, Peter Boggild,…Nalin Rupesinghe, Pertti Hakonen, 123 Simon R T Neil, Quentin Tannock, Tomas Löfwander, Jari Kinaret (2015), “Science and technology roadmap for graphene, related two-dimensional crystals, and hybrid systems”, Nanoscale, 7, pp4598-4810 [31] T.-o Terasawa and K Saiki (2012), Carbon, RSC Advances, 50, pp 869–874 [32].http://graphenewiki.org/graphene/graphene-platform-supplies-the-orldslargestsingle-layer-single-crystal-graphene-samples [33] Bo Yu, Zhilu Liu, Chenbo Ma, Jianjun Sun, Weimin Lin, Feng Zhou (2015), “Ionic liquid modified multi-walled carbon nanotubes as lubricant additive”, Tribology International 81, pp 38–42 [34] Kolesnikov, V.I.; Myasnikova, N.A.; Volnyanko, E.N.; Ermakov, S.F.; Sychev, A.P.; Sychev, A.A, (2011), “Lubricants with ceramic nanoadditives and wear-resistant surface structures of heavy-duty frictional joints”, Russ Eng Res 31, pp 454–457 [35] Puzyr, A.P.; Burov, A.E.; Selyutin, G.E.; Voroshilov, V.A.; Bondar, V.S, (2012), “Modified nanodiamonds as antiwear additives to commercial oils”,Tribol Trans 55, pp.149–154 [36] Annia Galano, Misaela Francisco-Marquez, Ana Martínez (2010), “Influence of point defects on the free-radical scavenging capability of single-walled carbon nanotubes”, J Phys Chem C, 114, pp 8302-8308 [37] Guilin Shao, Yonggen Lu, Fangfang Wu, Changling Yang, Fanlong Zeng, Qilin Wu (2012), “Graphene oxide: the mechanisms of oxidation and exfoliation”, Journal of Materials Science, 47(10), pp 4400-4409 [38].Efosa Igbinigun, Yaolin Fennell, Ramanoorthy Malaisamy, Kimberly L.Jones, Vernon Morris (2016), “Graphene oxide functionalized polyethersulfone membrane to reduce organic fouling”, Journal of membrane Science, Vol 514, pp 518-526 [39] Church, A H., Zhang, X F., Sirota, B., Kohli, P., Aouadi, S M., Talapatra, S (2011),“Nano cacbon tube -Based Adaptive Solid Lubricant Composites”, Advanced Science Letters, pp 188−191 124 [40] Kyhl L, Nielsen SF, Cabo AG, Cassidy A, Miwa JA, Hornekær L (2015) “Graphen as an anti-corrsion coating layer”, 180: pp 495-509 [41] Anil C Ranveer, Sano Atta (2015) “Carbon Nanotubes and Its Environmental Applications’’, journal, (2), pp 304-311 [42] Lijima S Helical (1991) “Micro-tubeles of graphitic carbon” Nature, 345, pp 56-58 [43] Thomas W Ebbesen (1996), “nano carbon tubes” Physics today [44] Chunyu Li, Tsu-Wei Chou (2003) “A structural mechanics approach for the analysis of carbon nanotubes”, Vol 40, Issue 10, pp2487-2499 [45] Krzysztof Koziol, Bojan Obrad Boskovic, and Noorhana Yahya N Yahya (2010), “Synthesis of Carbon Nanostructures by CVD Method”, Adv Struct Mater 5, 12 ,pp 24-44 [46] Bin Zhao, Hui Hu, Aiping Yu, Daniel Perea, and Robert C Haddon (2005), “Synthesis and Characterization of Water Soluble Single-Walled Carbon Nanotube Graft Copolymers”, J Am Chem Soc., 127, pp 8197-8203 [47] Mohamed M Chehimi and Jean Pinson (2013), “Modification and applications Carbon Nanotubes”, Chemistry of Nanomaterials, Chapter: Carbon N, Publisher: Nova [48] V Datsyuk, M Kalyva, K Papagelis, J Parthenios, D Tasis,A Siokou, I Kallitsis, C Galiotis (2008), “Chemical oxidation of multiwalled carbon nanotubes”, Carbon, 46, pp 833-840 [49] Ata-ur Rehman, Syed Mustansar Abbas, Hafiz Muhammad Ammad, Amin Badshah, Zulfiqar Ali, Dalaver Hussain Anjum (2013), “A facile and novel approach towards carboxylic acid functionalization of multiwalled carbon nanotubes and efficient water dispersion”, Materials Letters,108, pp253-256 [50] Hirsch, A Angew (2002), “Functionalization of single-walled carbon nanotubes”, Chem Int Ed., 41, pp 1853- 1859 125 [51] Rosca ID, Watari F, Uo M, Akasaka T (2005), “Oxidation of multiwalled carbon nanotubes by nitric acid” Carbon 43, pp 3124–3131 [52] Z Cao, L Qiu, Y Yang, Y Chen, X Liu (2015), “The surface modifications of multi-walled carbon nanotubes for multi-walled carbon nanotube/poly (ether ether ketone) composites”, Applied Surface Scienc, Vol 353, pp 873-881 [53] Kwangho Lee, Yujin Hwang, Seongir Cheong, Laeun Kwon, Sungchoon Kim, Jaekeun Lee (2009), “Performance evaluation of nano-lubricants of fullerene nanoparticles in refrigeration mineral oil”, Current Applied Physics, Vol 9, Issue, pp 128- 131 [54] Da Xiao, Yuanyuan Qu, Shuchun Hu, Hongchuan Han, Yanbin Li, Jing Zhai, Yanman Jiang, Hui Yang (2015), “Study on the phase change thermal storage performance of palmitic acid/carbon nanotubes composites”, Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, Vol 77, pp 50-55 [55] X Fan, L Wang, (2015) “High performance lubricant additives based on modified graphene oxide by ionic liquids”, Journal of Colloid and Interface Science, Volume 452, pp 98–108 [56] Su Ju Han, Hyung II lee, Taylo and Francis (2014), “Graphene Modified Lipophilically by Stearic Acid and its Composite With Low Density Polyethylene”, Article, Journal, B537 (7), pp1193-1204 [57] Rajni Garg, Naba K Dutta * and Namita Roy Choudhury (2014), “ Work Function Engineering of Graphene”, Nanomaterials, (2), pp 267-300 [58] Staudenmaier L (1898), “Verfahren zur Darstellung der Graphitsäure”, Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft, 31 pp 1481–1487 [59] W Hummersjr, R Offeman, (1958), “Preparation of graphitic oxide The baroid division nationalle adcompany” Journal of the American Chemical Society, 80, 1339-1339 [60] Leila Shahriary, Anjali A Athawale (2014), “Graphene oxide Synthesized by using modified Hummers approach”, International Journal of Renewable Energy and Environmental Engineering, (1), pp 58-63 126 [61] Karthikeyan Krishnamoorthy, Murugan Veerapandian, Kyusik Yun, S.-J Kim (2013), “The chemical and structural analysis of graphene oxide with different degrees of oxidation”, Carbon, 53, pp 38–49 [62] Kovtyukhova NI, Ollivier PJ, Martin BR Mallouk TE Chizhik SA, Buzaneva EV Gorchinsky AD (1999), “Layer-by-layer asembly of ultrathin composite films frommicroied graphite oxide sheets and polycations” chem Meter 11, pp 171-778 [63] Chen J, Yao B, Li C, Shi G (2013), “An improved Hummers method for ecofriendly synthesis of graphene oxide” Carbon 64, pp 225–229 [64] Michael J McAllister, Je-Luen Li, Douglas H Adamson, Hannes C Schniepp, Ahmed A Abdala, Jun Liu, Margarita Herrera-Alonso, David L Milius, Roberto Car, Robert K Prud’homme, and Ilhan A Aksay (2007), “Single sheet functionalized graphene by oxidation and thermal expansion of graphite”, Chem Mater, 19, pp 4396-4404 [65] S Sahebian, S Mojtaba Zebarjad, J Vahdati- Khaki and A Lazzeri (2014), “On the Role of Stearic Acid on the Surface Properties of Carbon Nanotubes”, Particulate Science and Technology, 32, pp 554–559 [66] Marcano DC, Kosynkin DV, Berlin JM, Sinitskii A, Sun Z, Slesarev A, Alemany LB, Lu W, Tour JM (2910) “Improved synthesis of graphene oxide” ACS Nano 4, pp 4806–4814 [67] Kim F, Luo J, Cruz-Silva R, Cote LJ, Sohn K, Huang J (2010), “Selfpropagating domino-like reactions in oxidized graphite” Adv Funct Mater 20, , pp 2867–2873 [68] Stankovich S, Dikin DA, Piner RD, Kohlhaas KA, Kleinhammes A, Jia Y, Wu Y, Nguyen ST, Ruoff RS (2007), “Synthesis of graphene-based nanosheets via chemical reduction of exfoliated graphite oxide” Carbon 45, pp 1558–1565 [69] Koch KR (1982), “Oxidation by MnO4-: An impressive demonstration of the powerful oxidizing property of dimangane oxide” J Chem Educ 59: pp 973 [70] Dreyer DR, Todd AD, Bielawski CW (2014), “Harnessing the chemistry of graphene oxide” Chem Soc Rev 43, pp 5288–5301 127 [71] Khaled Parvez, Sheng Yang, Xinliang Fen, Klaus Müllen (2015), “Exfoliation of graphene via wet chemical routes”, Synthetic Metals.B111, pp, 188-202 [72] Danil W Boukhvalov (2014), “Oxidation of a Graphite Surface: The Role of Water”, J Phys Chem C, 118 (47), pp 27594–27598 [73] Zhinghua Chen, Jiachaun Wang, Fei Yu, Zhanggua Zhang and Xuenong Gao (2015), “Preparation and properties of graphene oxide-modified poly(melamineformaldehyde) microcapsules containing phase change material n-dodecanol for thermal energy storage”,Journal of Materials Chemistry A, 3, pp 11624-11630 [74] Khare V., Pham M.-Q., Kumari N., Yoon H.-S., Kim C.-S., Park J.-I., Ahn S.H, (2013), “Graphene−Ionic Liquid Based Hybrid Nanomaterials as Novel Lubricant for Low Friction and Wear” ACS Appl Mater Interfaces, 5, pp 4063−4075 [75] Lee J., Cho S., Hwang Y., Lee C and Kim S H, (2007), “Enhancement of lubrication properties of nano-oil by controlling the amount of fullerene nanoparticle additives”, Tribol Lett, 28, pp 203−208 [76] X Fan, L Wang, (2015) “High–performance lubricant additives based on modified graphene oxide by ionic liquids”, Journal of Colloid and Interface Science, Volume 452, pp 98–108 [77] Rosca ID, Watari F, Uo M, Akasaka T (2005), “Oxidation of multiwalled carbon nanotubes by nitric acid” Vol 43, Issue, pp 3124–3131 [78] Xiangke Wang (2012), “Efficient removal of arsenate by versatile magnetic graphene oxide composites”, RSC Advances, 2, pp 12400–12407 [79] David Bom, Roney Andrew, David Jacques, John Anthony, Bailin Chan, (2002), “Thermogravimetric Analysis of the Oxidation of Multiwalled Carbon Nanotubes”,  Evidence for the Role of Defect Sites in Carbon Nanotube Chemistry, nano letter, (6), pp 615–619 [80] C Hontoria-Lucas, A J Lopez-Peinado, J De D López-González, M L Rojas-Cervantes, R M Martin-Aranda (1995), “Study of oxygen-containing groups 128 in a series of graphite oxides: Physical and chemical characterization”, Carbon, 33(11), pp 1585-1592 [81].Antonio Sánchez, Rodrigo Cué Sampedro, Laura Peña-Parás & Erika PalaciosAguilar(2014),“Functionalization of carbon nanotubes and polymer compatibility studies”, Journal of Materials Science Research 3, 1, 12, doi: 10.5539/jmsr.v3n1p1 [82] Y Zhu, S Murali, W Cai, X Li , J W Suk, J R Potts, and R S Ruoff, (2010) “Graphene and Graphene Oxide: Synthesis, Properties, and Applications”, J Adv Mater, xx, pp 1-19 [83] Suman Thakur, Niranjan Karak (2015), “Rev Superstructured Assembly of Nanocarbons: Fullerenes, Nanotubes, and Graphene iew article Alternative methods and nature-based reagents for the reduction of graphene oxide”, A review, Carbon, 94, pp 224-242 [84].Hongbin Feng, Rui Cheng, Xin Zhao, Xiangfeng Duan & Jinghong Li (2013), “A Low-temperature method to produce highly reduced graphene oxide”, Nature Communications, 4, (36), pp 1539 [85] Benxia Li, Tongxuan Liu, Luyang Hu, Yanfen Wang, Shibin Nie (2013), “Facile preparation and adjustable thermal property of stearic acid–graphene oxide composite as shape-stabilized phase change material”, Chemical Engineering Journal, pp 819-826 [86] Anton Lert (1988), “Structure of graphit oxide”, J Phys ChemB, 1998, 102 [87] Gilje S, Han S, Wang M, Wang KL, Kaner RB (2007), “A chemical route to graphene for device applications”, American Chemical Society, Nano Lett (11), pp 3394–3398 [88] Pablo A Denis, Federico Iribarne (2011), “Monolayer and Bilayer Graphene Functionalized with Nitrene Radicals”, J Phý Chem C 115, pp 195-203 [89] S Park, J An, I Jung, R D Piner, S J An, X Li, A Velamakanni, R S Rouff (2009), “Colloidal Suspensions of Highly Reduced Graphene Oxide in a 129 Wide Variety of Organic Solvents”, American Chemical Society, Nano Lett, 9(4), pp 1593–1597 [90] Ya-Ping Hsieh, Mario Hofmann, Kai-Wen Chang, Jian Gang Jhu, Yuan-Yao Li, Kuang Yao Chen, Chang Chung Yang, Wen-Sheng Chang§ and Li-Chyong Chen, (2014) “Complete Corrosion Inhibition through Graphene Defect Passivation” CS Nano, (1), pp 443–448 [91] Yao Tong, Siva Bohm and Mo Song, (2013), “Graphene based materials and their composites as coatings”, Austin Journal of Nanomedicine & Nanotechnology, (1), pp 1-16 [92] Y X Zhu, C Y Duan, H Y Liu, Y F Chen and Y Wang (2017), “Graphene coating for anti-corrosion and the investigation of failure mechanism”, Journal of Phusics D, Vol 50, No11 [93] Wenjng Ni, Biao Wang, Huaping Wang, AND Yumei Zhang (2006) “Fabrication and Properties of Carbon Nanotube and Poly vinyl alcohol Composites”, Journal of Macromolecular Science, Part B: Physics, 45, pp 659– 664 [94] Kenan Song, Yiying Zhang, Jiangsha Meng, Emily C Green, Navid Tajaddod, Heng Li and Marilyn L Minus ( 2013), “Structural Polymer-Based Carbon Nanotube Composite Fibers”, Journal of Materials, 6, pp 2543-2577 [95] Karanveer, S.Aneja, H.L MallikaBöhm, A.S.Khanna, SivaBöhm (2017), “Functionalised graphene as a barrier against corrosion” vol 1, pp 11-19 [96] Xiao-Lin Xie, Yiu-Wing Mai, Xing-Ping Zhou (2005), “Dispersion and alignment of carbon nanotubes in polymer matrix”, A review, Materials Science and Engineering R: Reports, 49(4),pp 89-112 [97] Zhang F H (2009), “Interfacial shearing strength and reinforcing mechanisms of an epoxy composite reinforced using a carbon nanotube/carbon fiber hybrid”, Journal of Materials Science, 44 (13), pp 3574-3577 130 [98] M Cadek, J N Coleman, and V Barron(2003) “Morphological and mechanical semicrystalline properties of carbon-nanotube-reinforced and amorphous polymer composites” Appl Phys Lett 81, pp 5123 [99] Mohamed Kamal Ahmed Ali, Hou Xianjun, Liqiang Mai, Chen Bicheng, Richard Fiifi Turkson, Cai Qingping, (2016), “Reducing frictional power losses and improving the scuffing resistance in automotive engines using hybrid nanomaterials as nano-lubricant additives”, Wear, 364–365, pp 270-281 [100] Rebecca M Lucente-Schhultz (2009), “Antioxidant Single-Walled Carbon Nanotubes”, J Am Chem Soc 131(11), pp 3934-3941 [101] Zoltán Németh, Endre Horváth, Arnaud Magrez, Balázs Réti, Péter Berki, László Forró, Klára Hernádi (2015), “Preparation of titania covered multi-walled carbon nanotube thin films”,Materials & Design, Vol 86, pp 198-203 [102] Stefanie A Sydlik, Jae-Hwang Lee, Joseph J Walish, Edwin L Thomas, Timothy M Swager (2013) “Epoxy functionalized multi-walled carbon nanotubes for improved adhesives”, Carbon, 59, pp 109-120 [103] Anwar Aglan, Aldinton Allie, Adriane Ludwick, Lawrence Koons (2007), Formulation and evaluation of TCHH, 53(4), “nano-structured polymeric coatings for corrosion protection”, Surface & Coatings Technology, 202, pp.370-378 ... ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ TRẦN VĂN HIỀN NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG MỎNG KÍCH THƯỚC MICROMET TRÊN CƠ SỞ CÁC SẢN PHẨM DẦU MỎ ĐỂ BẢO VỆ VŨ KHÍ TRANG BỊ KỸ THUẬT QUÂN SỰ... tán dầu, mỡ, polyme nhằm nâng cao hiệu bảo vệ chống ăn mòn kim loại màng phủ Đề tài Nghiên cứu chế tạo màng mỏng kích thước micromet sở sản phẩm dầu mỏ để bảo vệ vũ khí trang bị kỹ thuật quân sự ... vậy, hướng nghiên cứu chế tạo màng phủ mỏng sở dầu, mỡ, polyme kết hợp với phụ gia nano có hoạt tính cao chống ăn mòn kim loại, có vũ khí trang bị kỹ thuật quân để giải vấn đề công nghệ bảo quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu chế tạo màng mỏng kích thước micromet trên cơ sở các sản phẩm dầu mỏ để bảo vệ vũ khí trang bị kỹ thuật quân sự, Nghiên cứu chế tạo màng mỏng kích thước micromet trên cơ sở các sản phẩm dầu mỏ để bảo vệ vũ khí trang bị kỹ thuật quân sự

Từ khóa liên quan