Nghiên cứu một số cấu trúc cộng hưởng mới để thiết kế các bộ lọc siêu cao tần dựa trên công nghệ vi dải

144 97 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2019, 07:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ NGUYỄN ĐỨC UYÊN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CẤU TRÚC CỘNG HƯỞNG MỚI ĐỂ THIẾT KẾ CÁC BỘ LỌC SIÊU CAO TẦN DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ VI DẢI LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT HÀ NỘI – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHỊNG VIỆN KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ QUÂN SỰ NGUYỄN ĐỨC UYÊN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CẤU TRÚC CỘNG HƯỞNG MỚI ĐỂ THIẾT KẾ CÁC BỘ LỌC SIÊU CAO TẦN DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ VI DẢI Chuyên ngành: Mã số: Kỹ thuật điện tử 52 02 03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Đỗ Quốc Trinh PGS TS Lê Vĩnh Hà HÀ NỘI – NĂM 2019 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các nội dung, số liệu kết trình bày luận án hồn tồn trung thực chưa có tác giả cơng bố cơng trình khác, liệu tham khảo trích dẫn đầy đủ Hà nội, ngày tháng 01 năm 2019 TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Đức Uyên iv LỜI CẢM ƠN Luận án thực Viện Khoa học Công nghệ quân Bộ quốc phòng Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đại tá PGS TS Đỗ Quốc Trinh, Đại tá PGS TS Lê Vĩnh Hà, thầy giáo tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, trang bị định hướng phương pháp nghiên cứu, truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức khoa học kiểm tra đánh giá kết suốt trình nghiên cứu bốn năm qua hồn thiện luận án Tơi xin trân trọng cảm ơn Viện Khoa học Công nghệ quân sự, phòng Đào tạo, viện Điện tử vừa sở đào tạo, đơn vị quản lý Trường cao đẳng Phát Truyền hình I nơi tơi cơng tác tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu thực Luận án Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy, cơ, nhà khoa học, đồng nghiệp bạn bè thuộc Viện Khoa học Công nghệ quân sự, viện Điện tử, khoa Vô tuyến Điện tử học viện Kỹ thuật quân giúp đỡ, hỗ trợ nhiều thời gian qua Tôi dành lời cảm ơn đặc biệt đến bố mẹ, gia đình vợ con, họ hàng bạn bè ngồi quan, người ln đồng hành, động viên chỗ dựa mặt, giúp tơi vượt qua khó khăn để có kết nghiên cứu ngày hôm Tác giả Nguyễn Đức Uyên v MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT…………….……… ….vi DANH MỤC CÁC BẢNG.…………………………………… …………… ix DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ x MỞ ĐẦU CHƯƠNG NGHIÊN CỨU CÁC BỘ LỌCCẤU TRÚC CỘNG HƯỞNG VI DẢI CHO SIÊU CAO TẦN DÙNG TRONG CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN 1.1 Bộ lọc tần số siêu cao tần dùng cho hệ thống thông tin vô tuyến 1.2 Phân loại lọc siêu cao tần 10 1.2.1 Bộ lọc dạng sóng 10 1.2.2 Bộ lọc phân cực 10 1.2.3 Bộ lọc tần số 11 1.3 Tình hình nghiên cứu ngồi nước đến thời điểm lọc lọc đa băng tần, băng rộng siêu rộng 14 1.3.1 Các nghiên cứu cấu trúc lọc thời điểm 14 1.3.1.1 Bộ cộng hưởng đường truyền vi dải 17 1.3.1.2 Bộ ghép cộng hưởng ghép nối 20 1.3.1.3 Bộ ghép cộng hưởng giả xen kẽ 25 1.3.1.4 Bộ lọc thông dải vi băng giả xen kẽ thiết kế nhỏ gọn .28 1.3.2 Các nghiên cứu cấu trúc lọc đa băng tần, băng rộng siêu rộng, thời điểm 32 1.3.2.1 Tình hình nghiên cứu lọc hai băng tần 35 1.3.2.2 Tình hình nghiên cứu lọc ba băng tần bốn băng tần 36 1.3.2.3 Tình hình nghiên cứu lọc băng thơng rộng .38 1.3.2.4 Tình hình nghiên cứu lọc băng thông siêu rộng .39 1.4 Tiêu chí kỹ thuật chung lọc siêu cao tần đa băng băng rộng, siêu rộng đề xuất 40 vi 1.5 Định hướng nghiên cứu luận án .42 1.6 Kết luận chương 43 CHƯƠNG CƠ SỞ TÍNH TỐN XÂY DỰNG CẤU TRÚC CỘNG HƯỞNG MỚI DỰA TRÊN NỀN TẢNG LÝ THUYẾT MẠCH CỘNG HƯỞNGCÁC CẤU TRÚC CỘNG HƯỞNG CƠ BẢN 44 2.1 Lý thuyết cộng hưởng khác 45 2.2 Đặc tính cộng hưởng nửa bước sóng 46 2.3 Mạch cộng hưởng nửa bước sóng đoạn chêm 49 2.3.1 Mạch cộng hưởng đoạn chêm hở (OSLR) 49 2.3.2 Mạch cộng hưởng đoạn chêm ngắn mạch (SSLR) 51 2.3.3 Mạch cộng hưởng đoạn chêm ngắn hở chữ thập (CSLR) .53 2.4 Xây dựng cấu trúc cộng hưởng .55 2.4.1 Cấu trúc kết hợp cộng hưởng đoạn chêm chữ thập cộng hưởng nửa bước sóng .55 2.4.2 Cấu trúc mạch cộng hưởng đoạn chêm chữ thập vòng vng .58 2.4.3 Cấu trúc mạch cộng hưởng đoạn chêm ngắn vòng vuông 60 2.5 Kết luận chương 65 CHƯƠNG ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN VÀ THIẾT KẾ CÁC BỘ LỌC SIÊU CAO TẦN VỚI CÔNG NGHỆ VI DẢI 66 3.1 Giới thiệu phương pháp luận đề xuất thiết kế lọc 66 3.1.1 Giới thiệu chung 66 3.1.2 Phương pháp luận đề xuất thiết kế lọc siêu cao tần 67 3.1.2.1 Trình tự thiết kế lọc 67 3.1.2.2 Mơ hình thực nghiệm mơ phòng thí nghiệm 69 3.2 Kết thiết kế chế tạo, mô đo kiểm so sánh, đánh giá lọc ba băng bốn băng tần, băng rộng băng siêu rộng công nghệ vi dải 71 3.2.1 Bộ lọc bốn băng sử dụng cộng hưởng chêm chữ thập vòng vng71 3.2.1.1 Cấu trúc lọc 72 vii 3.2.1.2 Đặc tính cộng hưởng .73 3.2.1.3 Thiết kế lọc kết 75 3.2.1.4 So sánh đánh giá thiết kế kết lọc bốn băng 78 3.2.2 Bộ lọc ba băng sử dụng cấu trúc cộng hưởng đoạn chêm chữ thập cộng hưởng nửa bước sóng 80 3.2.2.1 Cấu trúc lọc 81 3.2.2.2 Đặc tính cộng hưởng .82 3.2.2.3 Thiết kế lọc kết 84 3.2.2.4 So sánh đánh giá thiết kế kết lọc ba băng 91 3.2.3 Bộ lọc thông dải băng rộng sử dụng cộng hưởng đoạn ngắn mạch vòng vng 92 3.2.3.1 Cấu trúc lọc 92 3.2.3.2 Đặc tính cộng hưởng .93 3.2.3.3 Thiết kế lọc kết 95 3.2.3.4 So sánh đánh giá thiết kế kết lọc băng rộng 99 3.2.4 Bộ lọc siêu rộng (UWB) với băng thông chữ V sử dụng cộng hưởng đoạn chêm chữ thập vòng vng .101 3.2.4.1 Cấu trúc lọc 101 3.2.4.2 Thiết kế lọc băng thông (UWB) dựa cấu trúc 104 3.2.4.3 Thiết kế lọc băng thông (UWB) với băng thông chữ V 104 3.2.4.4 So sánh đánh giá thiết kế kết lọc siêu rộng (UWB) với băng thông chữ V .108 3.3 Tổng hợp công trình nghiên cứu luận án .110 3.4 Kết luận chương .111 KẾT LUẬN 113 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 viii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Ký hiệu Β Hệ số truyền sóng từ trường β1 Hằng số lan truyền tần số cộng hưởng c Vận tốc ánh sáng c=3.108m/s Q Hệ số phẩm chất lọc Qu Hệ số nạp tải fo Tần số cộng hưởng f Tần số cộng hưởng đường truyền nửa bước sóng fodd Tần số cộng hưởng chế độ lẻ feven Tần số cộng hưởng chế độ chẵn h Độ dày chất điện môi g Bước sóng dẫn tần số fo Zin Trở kháng lối vào Yin Dẫn nạp lối vào ZL Trở kháng tải Zo Trở kháng đặc tuyến truyền Z Trở kháng đoạn mạch Zin,odd Trở kháng vào chế độ lẻ Zin,even Trở kháng vào chế độ chẵn Yo Độ dẫn nạp 𝜃 Độ dài điện  Sự suy giảm đường microstirip o Tần số cộng hưởng cho cộng hưởng tương đương l Độ dài đường truyền không tổn hao k Hệ số ghép nối ix 𝜀 Hệ số điện môi 𝜇 Độ từ thẩm 𝐸 Véc tơ cường độ điện trường H Véc tơ cường độ từ trường  Pi =3.14 S Khoảng cách đoạn Sf Chiều rộng khe S1,2 Chiều rộng khe 1, S11 Hệ số tổn hao phản hồi S21 Hệ số tổn hao truyền T-T’ Trục đối xứng h Độ dày điện môi W Độ rộng đoạn Chữ viết tắt ABW Độ rộng băng tần tuyệt đối (Absolute band width) BPF Bộ lọc thông dải (Band Pass Filter) COS Đoạn hở mạch chữ thập (Cross Open Stub) CSLR Bộ cộng hưởng đoạn chêm ngắn mạch hở mạch chữ thập (Crossed Open and Short Stub Loaded Resonator) CDMA Đa truy cập phân chia theo mã (Code Division Multiple Access) Combline C Bandpass Filters lọc băng thông kết hợp có sẵn DGS Cấu trúc mặt đất dị tật (Defect Ground Structure) IF Tần số trung tần (Intermediate Frequency) RF Tần số vô tuyến (Radio Frequency) x GSM Hệ thống thơng tin di động tồn cầu (Global System for Mobile Communications) NR-ITLM Triết xuất âm – Vật liệu siêu dẫn đường truyền (Negative Refractive – Index transmission line Metamaterials) MMRR Bộ cộng hưởng vòng đa chế độ nhánh chữ thập (Crossed Stub Multi – mode Ring Resonator) LTE Tiến hóa dài hạn (Long Term Evolution)(Cơng nghệ) OSLR Bộ cộng hưởng đoạn chêm hở mạch (Open Stub Loaded Resonator) PA Bộ khuếch đại công suất (Power Amplifier) FWB Phân đoạn băng thông (Fractional band width) TD-SCDMA Đa truy cập phân mã đồng phân theo thời gian (Time Division Synchronous Code Division Multiple Access) SAW Bề mặt sóng âm (Surface Acoustic Wave) SIR Bộ cộng hưởng bậc trở kháng(Stepped Impedance Resonator) SRCLR Bộ cộng hưởng đoạn chêm chữ thập vòng vuông (Square Ring Crossed Loaded Resonator) SRSLR Bộ cộng hưởng đoạn chêm ngắn mạch vòng vng (Square ring Stub Loaded Resonator) SSLR Cộng hưởng chêm ngắn mạch (Short Stub Loaded Resonator) UWB Dải băng rộng, siêu rộng (Ultra Wideband Bandpass) WCDMA Đa truy cập phân mã băng rộng (Wideband Code Division Multiple Access) WLAN Mạng cục không dây (Wireless Local Area Network) WiMax Hệ thống truy cập không dây băng rộng theo tiêu chuẩn IEEE 802 – 16 (Worldwide Interoperability for Microwave Access) 116 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ [I] DucUyen Nguyen; MinhTan Doan; and VanPhuong Do; “A New Wideband Using Square Ring Short Stub Loaded Resonator”(Băng rộng sử dụng cộng hưởng chêm ngắn mạch vòng vng) Hội nghị Quốc tế Việt - Nhật Ăng-ten Truyền sóng Trang 67-70, tháng 01/2015 [II] VanPhuong Do; DucUyen Nguyen; TranQuang Nguyen; MinhTan Doan “Quad-Band Bandpass Filter Using Square Ring Crossed Stub Loaded Resonators”(Bộ lọc bốn băng tần sử dụng cộng hưởng đoạn chêm chữ thập vòng vng) Hội Nghị Quốc tế ATC 2016 Trang 468-471, tháng 10/2016 [III] Nguyễn Đức Uyên; Lê Vĩnh Hà; “Thiết kế lọc ba băng tần điều khiển độc lập cho ứng dụng truyền thơng khơng dây” Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công nghệ quân Trang 86-94, tháng 8/ 2018 [IV] Nguyễn Đức Uyên; Lê Vĩnh Hà; “Thiết kế lọc UWB với băng thông chữ V sử dụng cộng hưởng đoạn chêm chữ thập vòng vng” Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công nghệ quân Trang 55-60, tháng 8/2018 117 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Crols J and Steyaert M, CMOS wireless transceiver design Kluwer Academic Publishers, 1st edition, 1997 [2] D M Pozar, Microwave engineering 3rd edition, New York: John Wiley & Sons, 2004 [3] C W Sayre, Complete wireless design New York: McGraw-Hill, 2001 [4] M Guglielmi and G Gatti, "Experimental Investigation of Dual-Mode Microstrip Ring Resonators," 20th European Microwave Conference, Budapest, Hungary, September 1990, pp.901-906 [5] I Wolff, "Microstrip bandpass filter using degenerate modes of a microstrip ring resonator," Electronics Letters, vol.8, no.12, pp.302-303, June 1972 [6] H Jia-Sheng and M J Lancaster, "Microstrip triangular patch resonator filters" MTT-S, Int Microwave Symp Dig., vol.1, pp.331-334, June 2000 [7] R R Mansour, B Jolley, Y Shen, F S Thomson, and V Dokas, "On the power handling capability of high temperature superconductive filters, "IEEE Trans on Microwave Theory and Tech ,vol.44, no.7, pp.1322-1338, July 1996 [8] Hsieh L.-H and Chang K "Tunable microstrip bandpass filters with two transmission zeros" IEEE Trans Microw Theory Tech., vol 51, no 2, pp 520-525, Feb 2003 [9] Lee J.-R, Cho J.-H, and Yun S.-W “New compact bandpass filter using microstrip λ/4 resonators with open stub inverter” Microw.Guided Wave Lett., vol.10, no.12, pp.526-527, Dec 2000 IEEE 118 [10] Zhu L and Menzel W “Compact microstrip bandpass filter with two transmission zeros using a stub-tapped half-wavelength line resonator” IEEE Microw Wireless Compon Lett., vol.13, no.1, pp.16-18, Jan 2003 [11] Wolff I “Microstrip bandpass filters using degenerate modes of a microstrip ring resonator” Electron Lett., vol 8, no 12, pp.163-164, June 1972 [12] Zhu L, Wecowski P.-M, and Wu K “New planar dual-mode filter using cross-slotted patch resonator for simultaneous size and loss reduction” IEEE Trans Microw Theory Tech., vol 47, no 5, pp 650-654, May 1999 [13] J S Hong and M J Lancaster, "Investigation of microstrip pseudo-interdigital bandpass filters using a full-wave electromagnetic simulator," Int J Microwave and Millimeter-Wave Computer-Aided Engineering, vol 7, pp.231-240, May 1997 [14] J S Hong and M J Lancaster, "Development of new microstrip pseudointerdigital bandpass filters," IEEE Microwave and Guided Wave Lett., vol 5, no 8, pp 261-263, August 1995 [15] J S Hong and M J Lancaster, "Investigation of microstrip pseudo-interdigital bandpass filters using a full-wave electromagnetic simulator," Int J Microwave and Millimeter-Wave Computer-Aided Engineering, vol 7, pp.231-240, May 1997 [16] Doan M T, Che W Q, Deng K, and Feng W J “Compact tri-band bandpass filter using stub-loaded and quarter-wavelength resonator” Proc Int China-Japan Joint Microwave Conf., Hangzhou, China, pp 1–4, April 2011 [17] Zhang X.-Y, Hu B.-J and Xue Q “Design of Planar tri-band bandpass filter” Int ICMMT 2010, pp 74-76, 2010 119 [18] Chang S.-F, Jeng Y.-H, and Chen J.-L “Dual-band step-impedance bandpass filter for multimode wireless LANs” Electron Lett., vol 40, no 1, pp.38-39, Jan 2004 [19] Sagawa M, Makimoto M, and Yamashita S “Geometrical structures and fundamental characteristics of microwave stepped-impedance resonators” IEEE Trans Microw Theory Tech., vol.45, no.7, pp.1078-1085, Jul 1997 [20] Chen F -C, Chu Q.-X and Tu Z.-H “Tri-band bandpass filter using stub loaded resonators” Electron Lett., vol 44, no 12, pp 747-749 Jun 2008 [21] Chu Q X, Chen F C, Tu Z H, and Wang H “A novel crossed resonator and its applications to bandpass filters” IEEE Trans Microw Theory Tech, vol 57, no 7, pp 1753-1759, July 2009 [22] Luo S, Zhu L, and Sun S “Compact dual-mode triple-band bandpass filters using three pairs of degenerate modes in a ring resonator” IEEE Trans Microw Theory Tech., vol 59, no 5, pp 1222-1229 May 2011 [23] Chen J Z, Wang N, He Y, and Liang C H “Fourth-order tri-band bandpass filter using square ring loaded resonators” Electron Lett., vol 47, no 15, pp 858-859, July 2011 [24] Sun S, and Zhu L “Wideband microstrip ring resonator bandpass filters under multiple resonances” IEEE Microw Wirel Compon Lett., 2007, vol 55, no 10, pp 2176-2182, Oct 2007 [25] Kim C H, and Chang K “Ring resonator bandpass filter with switchable bandwidth using stepped-impedance stubs” IEEE Trans Microw Theory Tech., vol 58, no 12, pp 3936-3944 Dec 2010 [26] Hong J S, and Lancaster M J, “Microwave filter for RF/Microwave application” New York: John Wiley & Sons, 2001 [27] Dai G L, Zhang X Y, Chan C H, Xue Q and Xia M Y “An investigation of open- and short-ended resonators and their applications 120 to bandpass filters” IEEE Trans Microw Theory Tech., vol 57, no 9, pp 2203-2210 Sept 2009 [28] Zhang X Y, Cheng J X, Xue Q, and Li S M “Dual-band bandpass filters using stub-loaded resonators” IEEE Microw Wireless Compon Lett., vol 17, no 8, pp 583-585, Aug 2007 [29] Zhou M Q, Tang X H and Xiao F “Compact dual band bandpass filter using novel E type resonators with controllable bandwidths” IEEE Microw Wireless Compon Lett., vol 18, no 12, pp 779–781, Dec 2008 [30] Lui B, Wei F and Shi X “Switchable bandpass filter with two-state frequency responses” Electronics Lett., vol 47, no 1, pp 40-41, Jan 2011 [31] M.I.M.Saleh; M.K.M Saleh; M.Jusoh “Dualband Bandpass Filter Using Side-Coupled Ring Resonator” 2016 IEEE Industrial Electronics and Applications Conference pp 398-400; 22 Nov 2016 [32] Sun S “A dual-band bandpass filter using a single dual-mode ring resonator” IEEE Microw Wireless Compon Lett., vol 21, no 6, pp 298-300, Jun 2011 [33] Federal Communications Commission Revision of part 15 of the commission’s rules regarding ultra-wideband transmission systems FCC ET-Docket, April 2002 [34] Macchiarella G and Tamiazzo S “Design techniques for dual-passband filters” IEEE Trans Microw Theory Tech., vol.53, no.11, pp.3265-3271, Nov 2005 [35] T sai L.-C and Hsue C.-W “Dual-band bandpass filters using equallength coupled-serial-shunted lines and z-transform technique” IEEE Trans Microw Theory Tech., vol.52, no.4, pp.1111-1117, Apr 2004 [36] Quendo C, Rius E and Person C “An original topology of dual-band filter with transmission zeros” In IEEE MTT-S Int Microw Symp Dig., pp.1093-1096 Jun 2003 121 [37] Quendo C “General synthesis of N-band resonator based on N-order dual behavior resonator” IEEE Microw Wireless Compon Lett., vol.17, no.5, pp.337-339, May 2007 [38] Yeh L.-K, Hsu C.-Y, Chen C.-Y, and Chuang H.-R “A 24-/60-GHz CMOS on-chip dual-band bandpass filter using trisection dual-behavior resonators” IEEE Electron Device Lett., vol.29, no.12, pp.1373-1375, Dec 2008 [39] Tsai C.-M, Lee H.-M and Tsai C.-C “Planar filter design with fully controllable second passband” IEEE Trans Microw Theory Tech., vol.53, no.11, pp 3429-3431, Nov 2005 [40] Cheng K.-K M, and Carlos Law “A new approach to the realization of a dual-band microstrip filter with very wide upper stopband” IEEE Trans Microw Theory Tech., vol.56, no.6, pp.1461-1467, Jun 2008 [41] Chang S.-F, Jeng Y.-H, and Chen J.-L “Dual-band step-impedance bandpass filter for multimode wireless LANs” Electron Lett., vol 40, no 1, pp.38-39, Jan 2004 [42] Kuo J.-T, Yeh T.-H and Yeh C.-C “Design of microstrip bandpass filters with a dual-passband response” IEEE Trans Microw Theory Tech., vol.53, no.4, pp.1331-1337, Apr 2005 [43] Sun S and Zhu L “Compact dual-band microstrip bandpass filter without external feeds” IEEE Microw Wireless Compon Lett., vol.15, no.10, pp.644-646, Oct 2005 [44] Zhang Y P and Sun M “Dual-band microstrip bandpass filter using stepped-impedance resonators with new coupling schemes” IEEE Trans Microw Theory Tech., vol.54, no.10, pp.3779-3885, Oct 2006 [45] Weng M.-H, Wu H.-W and Su Y.-K “Compact and low loss dual-band bandpass filter using pseudo-interdigital stepped impedance resonators 122 for WLANs” IEEE Microw Wireless Compon Lett., vol.17, no.3, pp.187-189, Mar 2007 [46] Chu Q.-X and Chen F.-C “A novel dual-band bandpass filter using stepped impedance resonators with transmission zeros” Microw Opt Technol Lett., vol.50, no.6, pp.1466-1468, Jun 2008 [47] Doan M.T and Che W Q “Compact microstrip Dual-band bandpass filter using short stub loaded half-wavelength resonator” IEEE In Proc Int Conf ATC-2011, pp 203-206, Aug 2011 [48] Zhang X Y and Xue Q “Novel centrally loaded resonators and their applications to bandpass filters” IEEE Trans Microw Theory Tech., vol 56, no 4, pp 913-921, Apr 2008 [49] Mondal P, and Mandal M K “Design of dual-band bandpass filters using stub-loaded open-loop resonators” IEEE Trans Microw Theory Tech., vol 56, no 1, pp 150-155, Jan 2008 [50] Zhang X Y, Chen J.-X and Xue Q “Novel dual-band filter using slotlineand microstrip resonators” Microw Opt Technol Lett., vol.49, no.5, pp.1080-1082, May 2007 [51] Monica M.-M, et al “Design of dual-passband hybrid waveguide-microstrip microwave filters” IEEE Trans Microw Theory Tech., vol.56, no.12, pp.2913-2920, Dec 2008 [52] Chen C.-Y, and Hsu C.-Y “A simple and effective method for microstrip dual-band filters design” IEEE Microw Wireless Compon Lett., vol.16, no.5, pp.246-248, May 2006 [53] Weng M H, Huang C Y, Wu H W, Shu K and Su Y K “Compact dual-band bandpass filter with enhanced feed coupling structures” Microw Opt Technol Lett., vol.49, no.1, pp.171-173, Jan 2007 123 [54] Lai X, Liang C.-H, Su T and Wu B “Novel dual-band microstrip filter using complementary split-ring resonators” Microw Opt Technol Lett., vol.50, no.1, pp.7-10, Jan 2008 [55] Chen J.-X, Yum T Y, Li J.-L and Xue Q “Dual-mode dual-band bandpass filter using stacked-loop structure” IEEE Microw Wireless Compon Lett., vol.16, no.9, pp.502-504, Sep 2006 [56] Doan M.T, and Che W Q “Dual-band bandpass filter using quarter-wavelength resonator with controllable bandwidths and good selectivity” IEEE In Proc Int Conf ATC-2011, pp 199-202, Aug 2011 [57] Tsai C M, Lee S Y, and Tsai C C “Performance of a planar filter using a feed structure” IEEE Trans Microw Theory Tech., vol 50, no 10, pp 2362–2367, Oct 2002 [58] Studniberg M and Eleftheriades G.-V A “Quad-band bandpass filter using negative refractive index transmission line (NRI-TL) metamaterials” In Proc IEEE Antennas Propag Soc Int Symp., pp 4961–4964 2007 [59] Wu H.-W and Yang R.-Y A new quad-band bandpass filter using asymmetric stepped impedance resonators IEEE Microw Wirel Compon Lett., vol 21, no 4, pp 203–205 Apr 2011 [60] Wu J.-Y and Tu W.-H Design of quad-band bandpass filter with multiple transmission zeros Electron Lett., vol 47, no 8, pp 502–503, Apr 2011 [61] Xu J, Miao C, Cui L, Ji Y.-X and Wu W Compact high isolation quad-band bandpass filter using quad-mode resonator Electron Lett., vol 48, no 1, pp 28–30, Jan 2012 [62] Doan M T, Che W Q and Feng W J “Tri-band bandpass filter using square ring short stub loaded resonators” Electron Lett., vol 48, no 2, pp 106-107, Jan 2012 124 [63] T.Y.Xiang; T.Lei; M.Peng “Miniature dual-mode bandpass filter based on meander loop resonator with source - load coupling” Asia Pacific Microwave Conference (APMC)., vol 3, pp 1-3 25 February 2016 [64] M Kavosi; J.Nourinia; Ch Ghobadi; A Bazdar; B Mohammadi “A Compact UWB ring resonator BPF with double Notched bands” 2017 IEEE 4th International Conference on Knowledge - Based Engineering and Innovation (KBEI)., pp 0069-0071; Dec 22nd ,2017 [65] Shaman H and Hong J.-S Ultra-wideband bandpass filter with embedded band notch strctures IEEE Microw Wireless Compon Lett., vol 17, no 3, pp 193–195, Mar 2007 [66] Toni Levanen; Karri Ranta-Aho; Jorma Kaikkonen; Sari Nielsen; Kari Pajukoski; Markku Renfors; Mikko Valkama “5G New Radio and LTE Uplink Coexistence” Wireless Communications and Networking Conference, 2018 IEEE pp 1-6; 15-18 April 2018 [67] G.Hueber; and R B Staszewski,Multi-Mode/Multi-Band RF Transceivers for Wireless Communications: Advanced Techniques, Architectures, and Trends, New Jersey: Wiley, 2011, pp 1-81 [68] Chao Zhu, Ruizhe Huang, Shuxi Gong, “Design of a compact tripleband antenna for Bluetooth/WLAN/WiMAX applications”, Antennas Propagation &EM Theory (ISAPE) 2012 10th International Symposium on, pp 183-185, 2012 [69] C Yunsung, et.al, "A Dual Power-Mode Multi-Band PowerAmplifier With Envelope Tracking forHandset Applications," IEEE Trans on Microwave Theory and Techniques, vol 61, no 4, pp.1608-1619, April 2013 [70] Bo Liu and Yimin Zhao, “Compact Tri-Band Passband Filter for WLAN and WiMAX Using Tri-Section Stepped-Impedance Resonators”, Progress In Electromagenetics Research Letters, vol.45, pp 39-44, 2014 125 [71] GL Zhu and K Wu, “A Joint Field Circuit Model of Line-to-Ring CouplingStructures and Its Application to the Design of Microstrip Dual-Mode Filters and Ring Resonator Circuits,” IEEE Trans Microw Theory Tech., vol 47, no 10, Oct 1999, pp 1938-1948 [72] R.J Mao and X.H Tang, “ Novel Dual-Mode Passband Filters Using Hexagonal Loop Resonators,” IEEE Trans Microw Theory Tech., vol.54, no 9, Sept 2006,pp 3526-3533 [73] H Miyake, S Kitazawa, T Ishizaki, I Yamada, and Y Nagatomi, "A miniaturized monolithic dual band filter using ceramic lamination technique for dual mode portable telephones, " 1997 IEEE MTTS Int Microwave Symp Dig., pp.789 792, 1997 [74] L.C Tsai and C.W Hsue, Dual band passband filters using equallength coupled serial shunted lines and Z transform technique, "IEEE Trans Microw Theory Tech., vol.52, no.4, pp.1111- 1117, April 2004 [75] Chen, W.-Y., M.-H Weng, S.-J Chang, H Kuan, and Y.-H Su, “A new tri-band bandpass filter for GSM, WiMAX and ultra-wideband responses by using asymmetric stepped impedance resonators,” Progress In Electromagnetics Research, Vol 124, 365–381, 2012 [76] Chen, F C and Q X Chu, “Design of compact tri-band bandpass filters using assembled resonators,” IEEE Trans Microw Theory Tech., Vol 57, 165–171, 2009 [77] Xuehui GUAN, Zhewang MA, Peng CAl, Yoshio KOBAYASHI, Tetsuo ANADA, and Gen HAGIWARA, "Synthesizing Microstrip Dual Band Passband Filters Using Frequency Transformation and Circuit Conversion Technique" IEICE Trans Electron., vol E89 C, no April 2006, pp 459 502 126 [78] X Y Zhang, J.-X Chen, Q Xue, and S.-M Li, “Dual-Band Bandpass Filters Using Stub-Loaded Resonators” Microwave and Wireless Components Letters, IEEE, Vol 17, no 8, pp 583 - 585, 2007 [79] Pozar, D M."Microwave engineering” New York: J Wiley & Sons, 4th ed., 2011 [80] R.-Y Yang, C.-Y Hung, and J.-S Lin, “Design and fabrication of a quad-band bandpass filter using multi-layered SIR structure”, Progress In Electromagnetics Research, vol 114, pp.457-468,2011 [81] H.-W Wu and R.-Y Yang, “A new quad-band bandpass filter using asymmetric stepped impedance resonators”, IEEE Microw Wirel Compon Lett., vol 21, pp 203-205, 2011 [82] J.-Y Wu and W.-H Tu, “Design of quad-band bandpass filter with multiple transmission zeros”, Electron lett., vol 47, pp 502-503, 2011 [83] J Xu, C Miao, L Cui, Y.-X Ji, and W Wu,” Compact high isolation quad-band bandpass filter using quad-mode resonator”, Electron Lett., vol 48, pp 28-30, 2012 [84] Nguyễn Trần Quang, Bùi Ngọc Mỹ, “Microstrip quad-band bandpass filter using a modified cross and an open stub resonator”, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Cơng nghệ quân sự, Viện KHCNQS, số 48,4/2017 [85] M H Weng, C S Ye, Y K Su, and S W Lan, “A new compact quadband bandpass filter using quad-mode stub loaded resonator”, Microw Opt Technol Lett., vol 56, pp 1630-1632,2014 [86] F C Chen, Q X Chu, and Z H Tu, “Tri-band bandpass filter using stub loaded resonators”,Electron.Lett.,vol.44,pp.747-749,2008 [87] H Miyake, S Kitazawa, T Ishizaki, T Yamada, and Y Nagatomi, “A miniaturized monolithic dual band filter using ceramic lamination technique for dual mode portable telephones,” Proceedings of IEEE 127 MTT-S International Microwave Symposium Digest, 1997, pp 789– 792 [88] G Macchiarella and S Tamiazzo, “A design technique for symmetric dualband filters,” Proceedings of IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest, 2005, pp 12–17 [89] E Corrales, O Menéndez, P De Paco, M Ramirez, and J Verdú, “Microstrip dual-band bandpass filter based on the cul-de-sac topology,” Proceedings of 40th European Microwave Conference, 2010, pp 549–552 [90] W Feng, M Doan, and W Che, “Compact tri-band bandpass filter based on short stubs and crossed open stubs,” Proceedings of International Conference on Advanced Technologies for Communications, 2010, pp 213–216 [91] A Gorur and C Karpuz, “Compact dual-band bandpass filters using dual-mode resonators,” Proceedings of IEEE/MTT-S International Microwave Symposium, 2007, pp 905–908 [92] C Karpuz, A Gorur, E Gunturkun,and A Gorur,“Asymmetric respone dual-mode dual-band bandstop filters having simple and understandable topology,” Proceedings of Asia Pacific Microwave Conference, 2009, pp 925–928 [93] C Karpuz and A.Gorur, “Dual-mode dual-band microstrip filters,” Proceedings of European Microwave Conference, 2009, pp 105–108 [94] A Gorur and C Karpuz, “A novel perturbation arrangement for dual-mode resonators and its dual-band bandpass filter applications,” Proceedings of European Microwave Conference, 2011, pp 468–471 128 [95] Shum K.M, LuK W.T, Chan C.H, and Xue Q “A UWB bandpass filter with two transmission zeros using a single stub with CMRC.” IEEE Microw Wireless Compon Lett., vol.17, no.2, pp 43-45, Jan 2007 [96] Shaman H and Hong J.-S “A novel ultra wideband bandpass filter with pairs of transmission zeros.” IEEE Microw Wireless Compon Lett., vol 17, no 2, pp 121-123, Feb 2007 [97] Luo X, Ma J G, and Ma K Compact UWB bandpass filter with ultra narrow notched band IEEE Trans Microw Theory Tech , vol 20, no 3, pp 145-147, Mar 2010 [98] Matsuo M, Yabuki H, and Makimoto M Dual-mode steppedimpedance ring resonator for bandpass filter applications IEEE Trans Microw Theory Tech , vol 49, no 7, pp 1235 –1240, Jul 2001 [99] Hsieh L.-H and Chang K Compact, low insertion -loss, sharp-rejection, and wideband microstrip bandpass filters IEEE Trans Microw Theory Tech., vol 51, no 4, pp 1241–1246, Apr 2003 [100] Liu W, Ma Z, Chen C P, Zheng G and Anada T A novel UWB filter using a new type of microstrip double-ring resonators In Asia–Pacific Microw Conf , pp 33–36 Dec 2006 [101] H Ishide and K Araki, “Design and analysis of UWB bandpass filter with ring filter,” in IEEE MTT-S Int Dig., Jun 2004, pp 1307–1310 [102] L Zhu, S Sun, and W Menzel, “Ultra-wideband (UWB) bandpass filter using multiple-mode resonator,” IEEE Microw.Wireless Compon Lett., vol 15, no 11, pp 796–798, Nov 2005 [103] C W Tang and M G Chen, “A microstrip Ultra-Wideband bandpass filter with cascaded broadband bandpass and bandstop filters,” IEEE Trans Microw Theory Tech., vol 55, no 11, pp 2412–2418, Nov 2007 129 [104] G M Yang, R Jin, C Vittoria, V G Harris, and N X Sun, “Small ultra-wideband (UWB) bandpass filter with notched band,” IEEE Microw Wireless Compon Lett., vol 18, no 3, pp 176–178, March 2008 [105] Q Li, Z J Li, C H Liang, and B Wu, “UWB bandpass filter with notched band using DSRR,” IEEE Electronics Lett., vol 46, no 10, May 2010 [106] C H Kim and K Chang, “Ultra-wideband (UWB) ring resonator bandpass filter with a notched band,” IEEE Microw Wireless Compon Lett., vol 21, no 4, pp 206–208, Apr 2011 [107] K Song, and Q Xue, “Compact ultra-wideband (UWB) bandpass filters with multiple notched bands,” IEEE Microw Wireless Compon Lett., vol 20, no 8, pp 447–449, Aug 2010 [108] W Menzel and P Feil, “Ultra-wideband (UWB) filters with wlan notch,” in Proc IEEE 36th Eur Microw Conf., Sep 2006, pp.595– 598 [109] F Wei, Q Y Wu, X W Shi, and L Chen, “Compact UWB bandpass filter with dual notched bands based on SCRLH resonator,” IEEE Microw Wireless Compon Lett., vol 21, no 1, pp 28–30, Jan 2011 [110] Wei, F., Z D Wang, F Yang, and X W Shi, “Compact UWB BPF with triple-notched bands based on stub loaded resonator,” IEEE Electronics Letters, Vol 49, No 2, 124–126, January 2013 [111] Song, Y., G M Yang, and G Wen, “Compact UWB bandpass filter with dual notched bands using defected ground structures,” IEEE Microwave and Wireless Components Letters, Vol 24, No 4, 230–232, April 2014 130 [112] Zhu, H and Q X Chu, “Ultra-wideband bandpass filter with a notch-band using stub-loaded ring resonator,” IEEE Microwave and Wireless Components Letters, Vol 23, No 7, 341–343, July 2013 [113] Shan, Q., C Chen, and W Wu, “Design of an UWB bandpass filter with a notched band using asymmetric loading stubs,” IEEE International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology (ICMMT), Vol 2, 5–8, June 2016 [114] VanPhuong DO, Minh Tan DOAN and Van-Phuc HOANG, “A Novel Compact Microstrip Multi-Band Bandpass Filter Using Dual – Mode Resonator”, Proceedings of the 2016 VietNam – Japan International Symposium on Antennas and Propagation, pp 74-77, March 1, 2016 [115] Minh Tan Doan, Wenquan Che, Xuan Nam Tran, “Novel Wideband Bandpass Filter Using Open Stub and Short Stub-Loaded Multi-Mode Ring Resonator” The 2012 International Conference on Advanced Technologies for Communications, pp 341-344, Oct 2012 ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VI N KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ NGUYỄN ĐỨC UYÊN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ CẤU TRÚC CỘNG HƯỞNG MỚI ĐỂ THIẾT KẾ CÁC BỘ LỌC SIÊU CAO TẦN DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ VI DẢI... phạm vi nghiên cứu Tập trung nghiên cứu lý thuyết, cấu trúc cộng hưởng siêu cao tần, cấu trúc cộng hưởng dùng thiết kế lọc siêu cao tần nhiều băng thông, băng rộng siêu rộng dựa công nghệ vi dải. .. với tần số cao tần số cắt Lượng suy hao cho tần số phụ thuộc vào thiết kế lọc Các lọc gọi lọc cắt tần số cao Bộ lọc thông thấp ngược lại lọc thông cao Bộ lọc thông cao lọc truyền tín hiệu có tần
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số cấu trúc cộng hưởng mới để thiết kế các bộ lọc siêu cao tần dựa trên công nghệ vi dải, Nghiên cứu một số cấu trúc cộng hưởng mới để thiết kế các bộ lọc siêu cao tần dựa trên công nghệ vi dải

Từ khóa liên quan