THUYẾT TRÌNH CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ

18 162 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 18:32

Chương 23: CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ Nhóm • Phân chia thành điều khoản +) Khoản 1: quy định tội phạm chức vụ +) Khoản 2: quy định người có chức vụ • Sửa đổi cụm từ “cơng vụ” thành “nhiệm vụ” •Sửa đổi dấu hiệu định tội •Làm rõ tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình •Sửa đổi mức phạt tiền hình phạt bổ sung •Thêm điều khoản bổ sung (Khoản 6) •Sửa đổi dấu hiệu định tội •Làm rõ tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình •Thay đổi mức phạt tiền hình phạt bổ sung •Thêm điều khoản bổ sung (Khoản 6) •Sửa đổi dấu hiệu định tội •Làm rõ tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình •Thay đổi mức phạt tiền hình phạt bổ sung •Sửa đổi dấu hiệu định tội •Làm rõ tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình •Thay đổi mức phạt tiền hình phạt bổ sung •Sửa đổi dấu hiệu định tội •Thay đổi mức phạt tù trường hợp phạm tội thuộc tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình •Làm rõ tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình •Thay đổi mức phạt tiền hình phạt bổ sung •Sửa đổi dấu hiệu định tội theo hướng làm rõ đối tượng hành vi phạm tội •Làm rõ tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình theo hướng làm rõ hậu thiệt hại xảy •Thay đổi mức phạt tiền hình phạt bổ sung từ việc tính theo số tiền phạm tội đến xác định cụ thể mức phạt •Làm rõ tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình •Thay đổi mức phạt tiền hình phạt bổ sung •Làm rõ dấu hiệu định tội tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình theo hướng làm rõ hậu thiệt hại xảy •Tách tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình trước thành khung hình phạt •Làm rõ tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình ( Điểm a, b, c, d, đ, e Khoản 2) •Bãi bỏ hình phạt tù hình phạt •Sửa đổi dấu hiệu định tội tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình theo hướng làm rõ hậu thiệt hại xảy •Thay đổi mức hình phạt tù hình phạt •Thêm chủ thể thực hành vi phạm tội “viên chức” •Sửa đổi dấu hiệu định tội tình tiết tăng nặng TNHS theo hướng làm rõ đối tượng hành vi PT hậu thiệt hại xảy •Bổ sung hình thức phạt tiền, cải tạo khơng giam giữ với hình phạt •Giảm mức phạt tù hình phạt trường hợp PT thuộc tình tiết tăng nặng TNHS •Thay đổi mức phạt tiền hình phạt bổ sung •Thêm điều khoản bổ sung •Sửa đổi dấu hiệu định tội tình tiết tăng nặng TNHS nhằm làm rõ đối tượng hành vi PT hậu thiệt hại xảy •Bổ sung hình thức phạt tiền, cải tạo khơng giam giữ với hình phạt •Giảm mức phạt trường hợp PT thuộc tình tiết tăng nặng TNHS •Thay đổi mức phạt tiền hình phạt bổ sung •Thêm điều khoản bổ sung (khoản 7) •Sửa đổi dấu hiệu định tội •Sửa đổi tình tiết tăng nặng TNHS theo hướng làm rõ đối tượng hành vi phạm tội hậu thiệt hại xảy •Tách tình tiết tăng nặng TNHS thành trường hợp •Thay đổi mức phạt tiền hình phạt bổ sung Nhóm ... thành điều khoản +) Khoản 1: quy định tội phạm chức vụ +) Khoản 2: quy định người có chức vụ • Sửa đổi cụm từ “cơng vụ thành “nhiệm vụ •Sửa đổi dấu hiệu định tội •Làm rõ tình tiết tăng nặng trách... định tội tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình theo hướng làm rõ hậu thiệt hại xảy •Thay đổi mức hình phạt tù hình phạt •Thêm chủ thể thực hành vi phạm tội “viên chức •Sửa đổi dấu hiệu định tội. .. đổi dấu hiệu định tội •Làm rõ tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình •Thay đổi mức phạt tiền hình phạt bổ sung •Sửa đổi dấu hiệu định tội •Thay đổi mức phạt tù trường hợp phạm tội thuộc tình tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT TRÌNH CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ, THUYẾT TRÌNH CÁC TỘI PHẠM VỀ CHỨC VỤ

Từ khóa liên quan