SỔ TAY HƢỚNG DẪN LẬP BẢN ĐỒ RỦI RO CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƢƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

114 60 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:51

Dự án Tăng cƣờng Khả Chống chịu với Khí hậu cho Cơ sở hạ Promoting Climate Resilient Infrastructure in Northern tầng tỉnh miền núi phía Bắc Mountain Provinces of Vietnam Báo cáo kỹ thuật – Hợp phần UNDP SỔ TAY HƢỚNG DẪN LẬP BẢN ĐỒ RỦI RO CƠ SỞ HẠ TẦNG NƠNG THƠN VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƢƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC P Hà Nội, 09/2016 Dự án Tăng cường Khả Chống chịu Khí hậu cho CSHT tỉnh miền núi phía Bắc – 00075992 Sổ tay hướng dẫn lập đồ rủi ro CSHTNT đánh giá TTDBTT khí hậu tỉnh MNPB Chú thích Báo cáo đƣợc đệ trình Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (Bộ NN PTNT) Chƣơng trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Ban Quản lý Trung ƣơng dự án “Tăng cƣờng khả chống chịu với khí hậu cho CSHT tỉnh MNPB” Những quan điểm, kết luận khuyến nghị tài liệu không đại diện cho quan điểm Bộ NN PTNT nhƣ UNDP Thông tin liên hệ: Ông Trần Văn Lam, Giám đốc dự án Ban Quản lý dự án nông nghiệp Số 16 Thụy Khuê, phƣờng Thụy Khuê, Q Tây Hồ, TP Hà Nội pcrinmp@apmb.gov.vn Hoặc Bà Ujala Qadir Email: Ujala.qadir@gmail.com Dự án Tăng cường Khả Chống chịu Khí hậu cho CSHT tỉnh miền núi phía Bắc – 00075992 Sổ tay hướng dẫn lập đồ rủi ro CSHTNT đánh giá TTDBTT khí hậu tỉnh MNPB Mục lục Mục lục Danh mục bảng biểu Danh mục từ viết tắt 1.1 Bối cảnh 1.2 Cấu trúc Sổ tay 1.3 Sự cần thiết Sổ tay 1.4 Mục đích biên soạn Sổ tay 1.5 Giải thích thuật ngữ 10 1.6 Khung khái niệm 12 PHẦN 2: PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƢƠNG DO BĐKH VÀ LẬP BẢN ĐỒ RỦI RO (CVARM) 15 Giai đoạn 1: Huy động bên có liên quan 15 Hoạt động 1: Lựa chọn thu hút tham gia bên liên quan 16 Giai đoạn 2: Khung khái niệm khung phƣơng pháp luận 18 Hoạt động 2: Xác định mục tiêu hoạt động CVARM 18 Hoạt động 3: Xác định phạm vi địa lý 19 Hoạt động 4: Xác định hiểm họa tác động tới CSHT 21 Hoạt động 5: Xác định yếu tố rủi ro Xây dựng danh mục thống kê CSHT 23 Hoạt động 6: Xây dựng dự tính khí hậu 26 Giai đoạn 3: Đánh giá TTDBTT 37 Hoạt động 7: Xây dựng số TTDBTT gán trọng số 38 Hoạt động 8: Tham vấn phƣơng pháp đánh giá TTDBTT 44 Hoạt động 9: Chuẩn bị bảng thu thập liệu 44 Hoạt động 10: Thu thập liệu 45 Hoạt động 11: Chuẩn hóa liệu 45 Hoạt động 12: Tính tổng để tính tốn giá trị TTDBTT phức hợp 47 Hoạt động 13: Phân tích liệu 49 Hoạt động 14: Lập đồ đánh giá TTDBTT 52 Hoạt động 15: Diễn giải kết 54 Giai đoạn 4: Đánh giá lập đồ Rủi ro 56 Hoạt động 16: Xây dựng phƣơng pháp luận cho việc lập đồ số rủi ro 57 Bản đồ độ dốc 59 Thảm phủ thực vật 61 Hoạt động 17: Tƣ vấn phƣơng pháp lập đồ rủi ro 81 Hoạt động 18: Xây dựng đồ atlas công cụ dễ sử dụng khác 81 Dự án Tăng cường Khả Chống chịu Khí hậu cho CSHT tỉnh miền núi phía Bắc – 00075992 Sổ tay hướng dẫn lập đồ rủi ro CSHTNT đánh giá TTDBTT khí hậu tỉnh MNPB PHẦN 3: BÀI HỌC KINH NGHIỆM 83 PHẦN 4: ỨNG DỤNG THỰC TIỄN 84 6.1 Ứng dụng kết hoạt động CVARM 84 6.2 Truy cập tƣ liệu dự án CRI 85 6.3 Tập hợp nhóm thực CVARM 85 PHẦN 8: BẢNG BIỂU VÀ CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN 87 Nguồn 1: Xác định bên liên quan 87 Nguồn 2: Mẫu Điều khoản tham chiếu cho nhà thầu lập đồ nguy rủi ro 89 Nguồn 3: Kết dự tính khí hậu cho dự án CRI 93 Nguồn 4: Nguồn tài liệu dự tính khí hậu trực tuyến 101 Nguồn 5: Hƣớng dẫn tổ chức hội thảo số TTDBTT 104 Nguồn 6: Các số rời rạc (ví dụ) 111 Dự án Tăng cường Khả Chống chịu Khí hậu cho CSHT tỉnh miền núi phía Bắc – 00075992 Sổ tay hướng dẫn lập đồ rủi ro CSHTNT đánh giá TTDBTT khí hậu tỉnh MNPB Danh mục bảng biểu Hình 1: Mơ hình khái niệm để Đánh giá TTDBTT BĐKH lập đồ rủi ro 13 Hình 2: Ví dụ Bản đồ TTDBTT đƣờng giao thông nông thôn khƣ vực MNPB đƣợc lấy từ nghiên cứu thuộc dự án CRI cho thấy mức độ tổn thƣơng đƣờng giao thông nông thôn lũ lụt sạt lở đất khu vực MNPB Việt Nam 21 28 Hình 4: Bản đồ lƣợng mƣa ngày lớn khu vực nghiên cứu giai đoạn 1986-2005 29 Hình 6: Xu hƣớng biến đổi lƣợng mƣa trung bình (%) giai đoạn 2010-2099 theo kịch RCP4.5 (a) kịch RCP8.5 (b), đƣờng màu đỏ thể biến đổi lớn nhất, đƣờng màu xanh thể biến đổi thấp nhất, đƣờng màu đen thể biến đổi trung bình, khu vực màu xám biểu thị phân vị thứ 10 90 36 Hình 7: Tính bất định việc dự tính lƣợng mƣa hàng năm (%) Việt Nam theo hai kịch RCP4.5 RCP8.5, định dạng biểu đồ hộp biểu thị giá trị thấp nhất, phân vị thứ 10, giá trị trung bình (đƣờng kẻ hộp), phân vị thứ 90 giá trị cao 37 Hình 16: Quy trình tính tốn rủi ro sạt lở đất CSHTNT 62 Hình 20: Phân loại rủi ro dựa TTDBTT mức độ phơi bày trước hiểm họa 65 Hình 21: Quy trình thành lập đồ nguy lũ quét 67 Hình 28: Phân cấp rủi ro lũ quét 77 Dự án Tăng cường Khả Chống chịu Khí hậu cho CSHT tỉnh miền núi phía Bắc – 00075992 Sổ tay hướng dẫn lập đồ rủi ro CSHTNT đánh giá TTDBTT khí hậu tỉnh MNPB Danh mEF _Toc463427317 \ GEF: Quỹ Mơi trƣờng tồn cầu CRI: Dự án Tăng cƣờng khả chống chịu với khí hậu cho CSHT tỉnh miền núi phía Bắc UNDP Chƣơng trình Phát triển Liên hợp quốc ADB Ngân hàng Phát triển châu Á Bộ NN PTNT Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn CVARM Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thƣơng biến đổi khí hậu lập đồ rủi ro IPCC Ủy ban Liên phủ biến đổi khí hậu AR5 Báo cáo Đánh giá số SREX Báo cáo đặc biệt Việt Nam Quản lý rủi ro thiên tai tƣợng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu Sở NN PTNT Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bộ TN MT Bộ Tài nguyên Môi trƣờng Sở TN MT Sở Tài nguyên Môi trƣờng DMC Trung tâm Phòng tránh giảm nhẹ thiên tai CCFSC Ủy ban phòng chống lụt bão Trung ƣơng DDMFC Cục Quản lý đê điều phòng chống lụt bão IWE Viện Nƣớc, Tƣới tiêu Môi Trƣờng FAO Tổ chức Lƣơng thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc SRES Báo cáo đặc biệt kịch phát thải RCPs Kịch nồng độ tập trung khí nhà kính IPCC GCMs Mơ hình Khí hậu Tồn cầu RCMs Mơ hình Khí hậu Khu vực CAM Mơ hình khí cộng đồng PRECIS Mơ hình Khí hậu Khu vực Trung tâm Hadley, Vƣơng quốc Anh RegCM Mơ hình khí hậu khu vực RegCM CWRF Mơ hình Nghiên cứu Dự báo thời tiết RCMs Mơ hình khí hậu khu vực Dự án Tăng cường Khả Chống chịu Khí hậu cho CSHT tỉnh miền núi phía Bắc – 00075992 Sổ tay hướng dẫn lập đồ rủi ro CSHTNT đánh giá TTDBTT khí hậu tỉnh MNPB NASA Bộ liệu toàn cầu NEX-GDDP Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ CMIP5 Dự án so sánh đa mơ hình kết hợp pha Dự án Tăng cường Khả Chống chịu Khí hậu cho CSHT tỉnh miền núi phía Bắc – 00075992 Sổ tay hướng dẫn lập đồ rủi ro CSHTNT đánh giá TTDBTT khí hậu tỉnh MNPB PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 BIỚI THI “Sổ tay hƣớng dẫn lập đồ rủi ro sở hạ tầng nơng thơn đánh giá tình trạng dễ bị tổn thƣơng khí hậu tỉnh MNPB” phần thuộc Dự án “Tăng cƣờng khả chống chịu với khí hậu cho sở hạ tầng tỉnh MNPB" (sau đƣợc gọi tắt CRI) Quỹ Mơi trƣờng tồn cầu (GEF) tài trợ thơng qua Chƣơng trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (Bộ NN PTNT) Dự án nhằm mục đích tăng cƣờng khả chống chịu sở hạ tầng (CSHT) sản xuất thiết yếu khu vực MNPB Việt Nam Dự án bao gồm bốn hợp phần xây dựng sách, tăng cƣờng lực, thực tiểu dự án trình diễn hai tỉnh, phổ biến kết dự án nhƣ học kinh nghiệm tới bên liên quan Thuộc hợp phần tăng cƣờng lực, UNDP Bộ NN PTNT tập trung vào việc Đánh giá TTDBTT BĐKH lập đồ rủi ro cho CSHT Hợp phần nhằm cung cấp công cụ khơng gian địa lí minh họa TTDBTT rủi ro tƣơng ứng phục vụ việc định, quy hoạch sách sau Mục đích quan trọng lập đƣợc đồ thân thiện với ngƣời dùng thể đƣợc thông tin rủi ro để quan phủ sử dụng cho hoạt động quy hoạch, đầu tƣ xác định ƣu tiên Hai loại đồ đƣợc thực dự án CRI gồm đồ đánh giá mức độ tổn thƣơng BĐKH lập đồ rủi ro tất 15 tỉnh MNPB đồ chi tiết với độ phân giải cao cho hai tỉnh Cả hai loại đồ dựa thơng tin khí hậu kịch có tỉnh MNPB Việt Nam, nhƣ thơng tin tốt có nguy CSHT Các chuyên gia nƣớc quốc tế phối hợp thực công tác với để phát triển lực nƣớc vòng năm Thơng qua ảnh hƣởng mang tính chất minh họa tiến hành đánh giá mức độ tổn thƣơng, đánh giá rủi ro lập đồ GIS hai tỉnh, thấy quy trình đƣợc tỉnh khác nhân rộng khu vực MNPB Sổ tay cung cấp cho tỉnh khác quy trình Đánh giá TTDBTT BĐKH lập đồ rủi ro để tỉnh thực công tác tƣơng tự nhƣ Sổ tay không gồm mô tả phƣơng pháp luận quy trình đƣợc áp dụng , mà minh chứng thực tiễn nhận xét thách thức, thành đạt đƣợc trình thực công tác hai tỉnh Sơn La Bắc Kạn Dự án Tăng cường Khả Chống chịu Khí hậu cho CSHT tỉnh miền núi phía Bắc – 00075992 Sổ tay hướng dẫn lập đồ rủi ro CSHTNT đánh giá TTDBTT khí hậu tỉnh MNPB Xây dựng sổ tay hoạt động cuối dự án CRI, đồng thời phản ánh kết nhƣ học kinh nghiệm trình thực dự án Cuốn sổ tay mô tả chi tiết bƣớc đƣợc thực để thiết lập đồ rủi ro, nêu bật lên học kinh nghiệm để cải thiện tƣơng lai Điều quan trọng cần lƣu ý sổ tay hƣớng dẫn cụ thể cho khu vực MNPB Việt Nam không cung cấp hƣớng dẫn kỹ thuật mà đƣa kiến nghị thực tế làm để thực dự án tƣơng tự nhƣ điều kiện hạn chế tài chính, lực, hậu cần liệu cụ thể đặc trƣng cho khu vực Mục đích sổ tay để nhân rộng tồn trình đƣợc thực dự án CRI Tuy nhiên, số trƣờng hợp, tỉnh đơn giản kế thừa xây dựng dựa liệu, đồ, thông tin báo cáo từ dự án CRI Trong trƣờng hợp khác, tỉnh phải thu thập liệu phân tích thêm Cuốn sổ tay mô tả cách thực bƣớc sở đƣa định, hành động cụ thể với hy vọng tỉnh thích ứng xây dựng dựa sản phẩm thành dự án CRI 1.2 CCRI.rúc củúc c tay Sổ tay gồm phần nhƣ sau: Phần 1: Giới thiệu chung khung khái niệm Phần 2: Phƣơng pháp đánh giá Đánh giá TTDBTT BĐKH lập đồ rủi ro Phần 3: Áp dụng kết hoạt động Đánh giá TTDBTT BĐKH lập đồ rủi ro Phần 4: Bài học kinh nghiệm Phần 5: Nguồn tài liệu 1.3 Si liệuhiệmDBTT BĐKH Địa hình Việt Nam mức độ phơi bày trƣớc gió mùa bão lớn làm cho nơi có nguy cao bị ảnh hƣởng BĐKH thảm họa liên quan đến khí hậu nhƣ bão, triều cƣờng, lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất cháy rừng Ảnh hƣởng thảm họa nặng nề ngày tăng lên Ngồi BĐKH loạt yếu tố kinh tế-xã hội hệ sinh thái làm tăng tính dễ bị tổn thƣơng CSHT yếu tố gây hạn chế việc giảm nghèo nhƣ tình trạng dễ bị tổn thƣơng (TTDBTT) ngƣời dân tác động BĐKH Do vậy, thực tế cho thấy 15 tỉnh MNPB có CSHT so với địa phƣơng lại Việt Nam vấn đề quan trọng cần phải xem xét Dự án Tăng cường Khả Chống chịu Khí hậu cho CSHT tỉnh miền núi phía Bắc – 00075992 Sổ tay hướng dẫn lập đồ rủi ro CSHTNT đánh giá TTDBTT khí hậu tỉnh MNPB Để giải thiếu cân này, với trợ giúp từ cộng đồng quốc tế, Chính phủ Việt Nam lên kế hoạch đầu tƣ loạt cho CSHT khu vực nông thôn tỉnh MNPB Một nguồn vốn đáng kể từ quỹ cấp quốc gia cấp tỉnh dự kiến đƣợc phân bổ cho phát triển sở hạ tầng nông thôn (CSHTNT) năm tới Hơn nữa, thơng qua q trình định phân quyền phân bổ ngân sách, tỉnh có quyền tự chủ việc quy hoạch phân bổ nguồn lực Tại tỉnh MNPB, kế hoạch cấp tỉnh gồm khoản đầu tƣ đáng kể vào CSHTNT nhƣ đƣờng giao thông, thủy lợi, cấp nƣớc bảo vệ đê kè Sau cân nhắc việc tập trung đầu tƣ vào CSHT, điều quan trọng quan phủ nhận thức đƣợc đối phó với rủi ro thiên tai ảnh hƣởng tới khả tồn thời gian sử dụng tài sản Công cụ Đánh giá TTDBTT BĐKH lập đồ rủi ro công cụ sử dụng hệ tọa độ khơng gian có khả giúp nhà hoạch định ƣu tiên nhu cầu giảm nhẹ rủi ro thiên tai Ngồi ra, cơng cụ nâng cao lực quan phủ để áp dụng quan điểm dài hạn quy hoạch, dựa kịch khí hậu đƣợc phát triển với quy mô dài hạn trung hạn Cuối cùng, sổ tay đƣợc dùng để tăng độ nhạy bén xây dựng sở tri thức bên liên quan rộng lớn khu vực việc đối phố với tác động BĐKH thích ứng BĐKH Tích hợp liệu khơng gian phân tích khơng gian cơng cụ quan trọng để đánh giá mức độ tổn thƣơng tác động BĐKH Nó thể mức độ tổn thƣơng hợp phần cấu thành biến đổi theo thời gian không gian cấp độ cao Công cụ Đánh giá TTDBTT BĐKH lập đồ rủi ro giúp xác định khu vực có nguy chịu ảnh hƣởng BĐKH để hiểu rõ yếu tố định TTDBTT để xác định quy hoạch nhu cầu xây dựng lực, hƣớng tới chƣơng trình thích ứng tài trợ tốt 1.4 Mà hđích biên so tới Mục đích sổ để xây dựng lực bên liên quan phủ cấp tỉnh việc làm để quản lý trình phát triển đồ đánh giá mức độ tổn thƣơng rủi ro thông qua việc hợp tác với tổ chức Việt Nam có lực kỹ thuật cần thiết Cuốn sổ cung cấp hƣớng dẫn nhà hoạch định cách đƣa định liên quan đến quy hoạch CSHT, thiết kế đầu tƣ thông qua việc sử dụng công cụ không gian Dự án Tăng cường Khả Chống chịu Khí hậu cho CSHT tỉnh miền núi phía Bắc – 00075992 Sổ tay hướng dẫn lập đồ rủi ro CSHTNT đánh giá TTDBTT khí hậu tỉnh MNPB Hình 0-13 Bản đồ lƣợng mƣa ngày lớn tỉnh Bắc Kạn thời kì đến năm 2050 kịch RCP4.5 Hình 0-14 Bản đồ lƣợng mƣa ngày lớn tỉnh Bắc Kạn thời kì đến năm 2025 kịch RCP8.5 99 Dự án Tăng cường Khả Chống chịu Khí hậu cho CSHT tỉnh miền núi phía Bắc – 00075992 Sổ tay hướng dẫn lập đồ rủi ro CSHTNT đánh giá TTDBTT khí hậu tỉnh MNPB Hình 0-15 Bản đồ lƣợng mƣa ngày lớn tỉnh Bắc Kạn thời kì đến năm 2050 kịch RCP8.5 100 Dự án Tăng cường Khả Chống chịu Khí hậu cho CSHT tỉnh miền núi phía Bắc – 00075992 Sổ tay hướng dẫn lập đồ rủi ro CSHTNT đánh giá TTDBTT khí hậu tỉnh MNPB Nguồn 4: Nguồn tài liệu dự tính khí hậu trực tuyến IMHEN có liệu cập nhật chi tiết dự tính khí hậu có sẵn Vì nhóm thực Đánh giá TTDBTT BĐKH lập đồ rủi ro đề nghị IMHEN tham gia vào dự án Tuy nhiên, phƣơng án không khả thi thời gian, tài chính, hay nguồn lực hạn chế nhóm thực Đánh giá TTDBTT BĐKH lập đồ rủi ro chọn phƣơng pháp sử dụng thơng tin liệu thơ sẵn có qua nguồn tài nguyên trực tuyến Dƣới danh sách số nguồn có Cổng thơng tin BĐKH (Ngân hàng Thế giới) - Climate Change Knowledge Portal (CCKP) Cổng thông tin BĐKH (CCKP) dựa tảng web hỗ trợ nâng cao lực phát triển kiến thức Mục đích cổng thơng tin cung cấp thông tin để khám phá, đánh giá, tổng hợp, tìm hiểu TTDBTT rủi ro liên quan đến BĐKH nhiều cấp độ chi tiết khác Cổng thơng tin có giao diện đồ Google mà ngƣời dùng tra cứu vị trí tồn cầu nhận đƣợc thơng tin khí hậu lịch sử, dự tính BĐKH từ Báo cáo Đánh giá số IPCC thiết lập Các mơ hình hồn lƣu tồn cầu (GCMs) thơng tin liên quan đến khí hậu Bộ liệu lịch sử gồm vài số liệu khí hậu đƣợc hiển thị (ví dụ: nhiệt độ thấp tháng lạnh nhất, nhiệt độ cao tháng nóng nhất) Bảng khí hậu lƣơng lai theo Các mơ hình hoàn lƣu toàn cầu (GCMs) gồm kết đầu từ 15 mơ hình hồn lƣu tồn cầu (GCMs) Báo cáo Đánh giá số IPCC độ phân giải tiêu chuẩn độ (200 km) Cũng thực phân tích tổng thể cho phép ngƣời dùng tập trung vào loạt biến đổi dự tính cho tƣơng lai thay áp dụng kết từ mơ hình hồn lƣu tồn cầu Có thể truy cập Cổng thơng tin BĐKH (CCKP) qua đƣờng link: http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/index.cfm?page=country_historical_climat e&ThisRegion=Asia&ThisCCode=VNM Công cụ Climate Wizard (Ủy ban bảo tồn thiên nhiên) Công cụ ClimateWizard cho phép ngƣời dùng (chuyên không chuyên kỹ thuật) truy cập thơng tin BĐKH hình dung đƣợc tác động BĐKH đồ Công cụ dựa tảng web, ngƣời dùng chọn quốc gia vừa đánh giá khí hậu thay đổi nhƣ theo thời gian, vừa hình dung đƣợc biến đổi tƣơng lai dự đốn cho quốc gia Với cơng cụ ClimateWizard, bạn xem đồ nhiệt độ lƣợng mƣa lịch sử Những đồ đƣợc xây dựng dựa thông tin từ hàng ngàn trạm thu địa lý riêng biệt sử dụng hệ thống 101 Dự án Tăng cường Khả Chống chịu Khí hậu cho CSHT tỉnh miền núi phía Bắc – 00075992 Sổ tay hướng dẫn lập đồ rủi ro CSHTNT đánh giá TTDBTT khí hậu tỉnh MNPB lập đồ khí hậu PRISM PRISM hệ thống dựa tri thức sử dụng phép đo điểm lƣợng mƣa, nhiệt độ, yếu tố khí hậu khác để đƣa dự toán tƣợng khí hậu theo tháng theo năm dƣới dạng lƣới đƣợc số hóa liên tục Cơng cụ ClimateWizard cho phép ngƣời dùng xem dự tính nhiệt độ lƣợng mƣa tƣơng lai Sau danh sách mơ hình trình bày cơng cụ ClimateWizard BCCR-BCM2.0 Na Uy Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu Bjerknes CGCM3.1(T47) Canada Trung tâm Phân tích Mơ hình Khí hậu CNRM-CM3 Pháp Cơ quan Khí tƣợng Pháp / Trung tâm Nghiên cứu Khí tƣợng thủy văn quốc gia CSIRO-Mk3.0 Úc Trung tâm nghiên cứu khí thuộc Tổ chức Nghiên cứu Khoa học Công nghiệp Liên bang Úc (CSIRO) GFDL-CM2.0 Mỹ Bộ Thƣơng mại Hoa Kỳ / NOAA / Phòng thí nghiệm Động lực học chất lỏng địa vật lý GFDL-CM2.1 Mỹ Bộ Thƣơng mại Hoa Kỳ / NOAA / Phòng thí nghiệm Động lực học chất lỏng địa vật lý GISS-ER Mỹ NASA/Viện nghiên cứu không gian Goddard INM-CM3.0 Nga Viện Toán học thuộc Viện khoa học Nga IPSL-CM4 Pháp Viện Laplace MIROC3.2(medres) Nhật Bản Trung tâm Nghiên cứu Hệ thống Khí hậu (Trƣờng Đại học Tokyo), Viện Nghiên cứu môi trƣờng quốc gia Nhật Bản (NIES) , Trung Tâm nghiên cứu BĐKH toàn cầu (JAMSTEC) ECHO-G Đức/Hàn Viện khí tƣợng Đại học Bonn, Viện Quốc Nghiên cứu khí tƣợng KMA, nhóm Mơ hình Dữ liệu ECHAM5/MPIOM Đức Viện Khí tƣợng Thủy văn Max Planck MRI-CGCM2.3.2 Nhật Bản Viện Nghiên cứu Khí tƣợng Thủy Văn CCSM3 Mỹ Trung tâm nghiên cứu Khí quốc gia 102 Dự án Tăng cường Khả Chống chịu Khí hậu cho CSHT tỉnh miền núi phía Bắc – 00075992 Sổ tay hướng dẫn lập đồ rủi ro CSHTNT đánh giá TTDBTT khí hậu tỉnh MNPB PCM Mỹ Trung tâm nghiên cứu Khí quốc gia UKMO-HadCM3 UK Trung tâm Nghiên cứu Dự báo Khí hậu Hadley/Văn phòng dự báo thời tiết Có thể truy cập công cụ ClimateWizard qua đƣờng link: http://www.climatewizard.org/ Cổng liệu GCM thu nhỏ (Chƣơng trình CGIAR BĐKH, Nông nghiệp An ninh lƣơng thực (CCAFS) ) Cổng liệu GCM thu nhỏ cung cấp giao diện thân thiện với ngƣời dùng để tải loạt liệu Dữ liệu có định dạng ARC GRID ARC ASCII, độ thập phân độ tiêu chuẩn WGS84 CCAFS đối tác xử lý liệu để cung cấp thơng tin khí hậu tƣơng lai liên tục, liền mạch Các liệu cho phép đƣa dự báo sử dụng kỹ thuật chi tiết hóa nhƣ chi tiết hóa thống kê, chi tiết hóa động lực, phân tách không gian, sử dụng liệu cũ theo phƣơng pháp delta Cả hai SRES kịch RCP có sẵn cổng liệu Phần mềm sử dụng 62 mơ hình GCM để đƣa đƣợc dự báo Bộ liệu NEX-GDDP (NASA Earth Exchange Global Daily Downscaled Projections) Các nhà khoa học NASA chia sẻ trực tuyến liệu với dung lƣợng 11 TB có độ phân giải cao dự tính khí hậu thơng qua dịch vụ điện tốn đám mây Amazon Bộ liệu NEX-GDDP gồm kịch khí hậu chi tiết hóa cho tồn cầu thu đƣợc từ mơ hình hồn lƣu chung khí (GCM) tiến hành Dự án so sánh đa mơ hình kết hợp, pha (CMIP5) chƣơng trình nghiên cứu khí hậu giới qua hai bốn kịch phát thải khí nhà kính đƣợc gọi Kịch nồng độ tập trung khí nhà kính IPCC (RCPs) Mơ hình đƣợc xây dựng để hỗ trợ Báo cáo Đánh giá số Ủy ban Liên phủ BĐKH (IPCC AR5) Bộ liệu NEX-GDDP gồm dự tính chi tiết hóa cho kịch RCP 4.5 RCP 8.5 từ 21 mơ hình kịch để đƣa dự tính theo ngày cơng bố theo CMIP5 Mỗi dự tính khí hậu bao gồm nhiệt độ ngày cao nhất, nhiệt độ thấp lƣợng mƣa cho giai đoạn từ năm 1950 đến 2100 Độ phân giải không gian liệu 0,25 độ (~ 25 km x 25 km) Bộ liệu NEX-GDDP nhằm hỗ trợ cộng đồng khoa học việc thực nghiên cứu tác động BĐKH quy mô địa phƣơng khu vực, nâng cao hiểu biết ngƣời dân hình thái khí hậu tồn cầu có tƣơng lai quy mơ thị trấn, thành phố, lƣu vực sông 103 Dự án Tăng cường Khả Chống chịu Khí hậu cho CSHT tỉnh miền núi phía Bắc – 00075992 Sổ tay hướng dẫn lập đồ rủi ro CSHTNT đánh giá TTDBTT khí hậu tỉnh MNPB Ngung 5: Hƣung tƣơng lai qui thảo chung TTDBTT Mục tiêu hội thảo tham vấn xây dựng đồng thuận số TTDBTT Mỗi số đƣợc chia thành loại đƣợc gán trọng số khác Tất số đƣợc gán cho mức độ quan trọng trọng số tƣơng ứng Các trọng số gán cho số đƣợc phân loại thành: quan trọng, quan trọng quan trọng tƣơng ứng với giá trị 0,2, 0,3 0,5 tƣơng ứng Bảng chi tiết dƣới thể trọng số đƣợc gán cho số TTDBTT loại CSHT loại CSHT đƣợc chọn nghiên cứu đƣợc thảo luận kĩ Dƣới ví dụ: Các số TTDBTT cho Đƣờng giao thông: Các số Cơ sở số Phƣơng pháp quy mô thu thập liệu Vật liệu Vật liệu Hồ sơ Sở GTVT/ đƣờng giao đƣờng cho biết Đối với thông độ bền tƣơng đƣờng giao thông đối khả đƣờng chống chịu đƣợc mối hiểm họa Số lƣợng xã bị chia cắt với đƣờng năm Chỉ số đƣợc sử dụng thơng tin có sẵn đƣờng thƣờng xuyên bị chia cắt khu vực Để đảm bảo thiệt hại Loại Trọng số cho loại Bê tông 0.1 cốt thép Bê tông 0.3 Nhựa đƣờng 0.5 Sỏi 0.7 Đất 0.9 Thảo luận với đại Khơng Khơng có diện cần phân huyện/đối với loại, số tỉnh lƣợng xã đƣợc sử dụng Trọng số gán cho số Rất quan trọng (0.5) Quan trọng (0.3) 104 Dự án Tăng cường Khả Chống chịu Khí hậu cho CSHT tỉnh miền núi phía Bắc – 00075992 Sổ tay hướng dẫn lập đồ rủi ro CSHTNT đánh giá TTDBTT khí hậu tỉnh MNPB khứ thiên tai đƣợc phản ánh nghiên cứu này, đƣa số Số công Giả thiết Hồ sơ Sở GTVT/ trình phụ nhiều Đối với đƣờng cơng trình đƣờng giao thơng đƣờng (ví dụ cống, cầu) dễ bị tổn thƣơng, đƣờng cần phải bảo trì nhiều hơn, có số lƣợng lớn yếu tố phơi bày tiếp xúc với tƣợng nguy hiểm dẫn đến hƣ hỏng chức hệ thống Khơng Khơng có cần phân loại, số cơng trình đƣợc sử dụng Ít quan trọng (0.2) Vận hành Ngân sách theo Sở GTVT/Đối với Bảo trì kế hoạch hàng tỉnh năm cho việc Vận hành Bảo trì đƣờng thể lực tổ chức việc lập kế hoạch, quản lý tu cơng trình Khơng Khơng có cần phân loại, số tiền ngân sách đƣợc sử dụng Quan trọng (0.3) 105 Dự án Tăng cường Khả Chống chịu Khí hậu cho CSHT tỉnh miền núi phía Bắc – 00075992 Sổ tay hướng dẫn lập đồ rủi ro CSHTNT đánh giá TTDBTT khí hậu tỉnh MNPB CSHT Giả định ngân sách theo kế hoạch cao, khả tài tổ chức cao để Vận hành Bảo trì Thơng tin đƣợc trình bày dƣới dạng sau: ĐƢỜNG GIAO THƠNG Vật liệu đường giao thơng (Rất quan trọng): Vật liệu đƣờng cho biết độ bền tƣơng đối khả đƣờng chống chịu đƣợc mối hiểm họa Số cơng trình phụ đường (Ít quan trọng): Giả thiết nhiều cơng trình đƣờng (ví dụ cống, cầu) dễ bị tổn thƣơng, đƣờng cần phải bảo trì nhiều hơn, có số lƣợng lớn yếu tố phơi bày tiếp xúc với tƣợng nguy hiểm dẫn đến hƣ hỏng chức hệ thống Số lượng xã bị chia cắt với đường năm (Quan trọng): Chỉ số đƣợc sử dụng thơng tin có sẵn đƣờng thƣờng xuyên bị chia cắt khu vực Mặc dù điều dƣờng nhƣ số mối nguy hiểm, đƣợc đƣa giả định bƣớc nghiên cứu lập đồ rủi ro không xem xét đến mức độ phơi bày CSHT Thay vào đó, đồ thƣờng xem xét hai yếu tố: phơi bày dân số kinh tế xã hội Do đó, để đảm bảo thiệt hại khứ thiên tai đƣợc phản ánh nghiên cứu này, đƣa số Các thiệt hại khứ (Quan trọng): Thiệt hại khứ đƣợc sử dụng để TTDBTT khu vực Những nguyên nhân thiệt hại liên quan đến yếu tố khác nhau, bao gồm số tất nguyên nhân sau đây: sạt lở đất, lũ quét, thiết kế kém, xây dựng kém, thiếu bảo trì, vv Tuy nhiên, giả định số thông tin thiệt hại cho biết TTDBTT tần suất, phạm vi, cƣờng độ mối hiểm họa Lý việc sử dụng số giống nhƣ số trƣớc đƣợc mô tả Vận hành Bảo trì (Quan trọng): Ngân sách theo kế hoạch hàng năm cho việc Vận hành Bảo trì đƣờng thể lực tổ chức việc lập kế hoạch, quản lý tu công trình CSHT Giả định ngân sách theo kế hoạch cao, khả tài tổ chức cao để Vận hành Bảo trì Tỷ lệ hộ nghèo (Ít quan trọng): Tại khu vực nơng thơn phía Bắc, cộng đồng 106 Dự án Tăng cường Khả Chống chịu Khí hậu cho CSHT tỉnh miền núi phía Bắc – 00075992 Sổ tay hướng dẫn lập đồ rủi ro CSHTNT đánh giá TTDBTT khí hậu tỉnh MNPB tham gia nhiều việc quản lý, bảo trì sửa chữa cơng trình CSHT Các cộng đồng mà có tỷ lệ hộ nghèo cao bất lợi dễ bị tổn thƣơng thiếu lực kinh tế để đóng góp mặt tài cho việc sửa chữa bảo trì cơng trình CSHT Hơn nữa, số nghèo đói phản ánh mặt giáo dục, trình độ học vấn yếu tố lực đối phó chủ chốt khác mối liên hệ nghèo đói hội Khơng có thơng tin xác xã có đƣờng qua Tuy nhiên, chúng tơi có thơng tin vị trí điểm đầu cuối Nhƣ vậy, trung bình hai yếu tố đƣợc sử dụng để xác định mức độ nghèo đói Giả định dự kiến không khác xa thực tế, thay đổi tỷ lệ đói nghèo tồn xã phạm vi huyện cao Tỷ lệ dân tộc thiểu số (Ít quan trọng): Đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa đến chƣa đƣợc quan tâm mức, làm giảm khả chịu đựng rung chuyển đóng góp hiệu vào chống chịu cơng trình CSHT Trong tỷ lệ hộ nghèo Việt Nam giảm đáng kể thập kỷ gần đây, tỷ lệ hộ nghèo cộng đồng dân tộc thiểu số cao khoảng cách ngày tăng lên Hơn nữa, việc tiếp cận dịch vụ phủ phù hợp cộng đồng dân tộc thiểu số hạn chế Chính tách biệt xã hội việc hạn chế tiếp cận tiếp dẫn tiếp tục làm giảm hội có cho họ để thích ứng với BĐKH Cũng nhƣ mối liên kết khí hậu-sinh kế, rủi ro thiên tai bối cảnh thể chế sách, tồn ngun nhân khác cho TTDBTT BĐKH Tỷ lệ dân số độ tuổi lao động (Ít quan trọng): Độ tuổi lao động đƣợc phủ Việt Nam quy định từ 15 đến 60 tuổi nam 16 đến 55 tuổi nữ Tỷ lệ dân số độ tuổi lao động phản ánh lực ngƣời dân đóng góp vào dự án cộng đồng nhƣ phát triển sửa chữa CSHT Ngƣợc lại với đặc tính hai số trƣớc, tỷ lệ dân số độ tuổi lao động cao thể lực đối phó với mối hiểm họa liên quan đến khí hậu cộng đồng cao Hội thảo nên đƣợc chuyên gia tƣ vấn có kinh nghiệm hỗ trợ tập huấn tiến hành theo nhóm thực Nên chia ngày hội thảo thành hai phần Phần tập trung thống số Phần tập trung vào việc gán trọng số mức độ quan trọng cho số Quan trọng nhóm thực Đánh giá TTDBTT BĐKH lập đồ rủi ro trình bày đƣợc họ cho số trọng số phù hợp Việc sở cho nhóm thảo luận Dƣới chƣơng trình hội thảo mẫu cho hai ngày hƣớng dẫn quy trình hội thảo Hoạt động Mục tiêu Phƣơng pháp Thời gian 107 Dự án Tăng cường Khả Chống chịu Khí hậu cho CSHT tỉnh miền núi phía Bắc – 00075992 Sổ tay hướng dẫn lập đồ rủi ro CSHTNT đánh giá TTDBTT khí hậu tỉnh MNPB PHẦN Trình bày mục Giúp bên đích mục tham gia làm quen tiêu chung với dự án hoạt động Đánh giá TTDBTT BĐKH lập đồ rủi ro Thuyết trình 20 phút phát tài liệu hoạt động Đánh giá TTDBTT BĐKH lập đồ rủi ro Đƣa mô tả chi tiết số đánh giá TTDBTT cho bên tham gia gồm: định nghĩa, lý lựa chọn, phƣơng pháp thu thập liệu, sở để gán trọng số/mức độ quan trọng cho số Thuyết trình tiếng phát tài liệu bảng biểu thể số Đề xuất ý kiến Bổ sung, xóa, số và/hoặc hợp thức TTDBTT hóa danh sách số TTDBTT cho dự án Thảo luận nhóm - tiếng tất thành viên thảo luận theo nhóm, đƣa ý tƣởng số TTDBTT Cung cấp cho họ bảng trống gồm thông tin sau: Tên số, sở lựa chọn, xử lý liệu, phƣơng pháp thu thập liệu để họ điền vào Trình bày phƣơng pháp luận đánh giá TTDBTT, tập trung vào số lựa chọn trọng số gán cho số Các nhóm Mỗi nhóm đƣợc Mỗi nhóm tiếng thuyết trình thảo luận trình bày danh 108 Dự án Tăng cường Khả Chống chịu Khí hậu cho CSHT tỉnh miền núi phía Bắc – 00075992 Sổ tay hướng dẫn lập đồ rủi ro CSHTNT đánh giá TTDBTT khí hậu tỉnh MNPB PHẦN thảo luận số đƣợc đề sách số xuất mình, sau trả lời câu hỏi từ nhóm khác Kết luận Tóm tắt lại ý Ngƣời tập huấn 15 phút kiến thu đƣợc từ nên tóm tắt thành hội thảo việc thảo luận nhóm đề xuất cách điều chỉnh / cập nhật số đánh giá TTDBTT nhƣ Trình bày danh sách số cập nhật cuối chƣơng trình PHẦN Cập nhật danh sách số cho bên tham gia nhƣ kết đạt đƣợc PHẦN Nhóm thực 30 phút Đánh giá TTDBTT BĐKH lập đồ rủi ro trình bày Powerpoint số với thông tin quan trọng cho bên tham gia Gán trọng số Để đạt đƣợc phân loại đồng thuận mức độ quan trọng số, nhƣ trọng số cho nhóm số Bố trí quầy trƣng tiếng bày danh sách số phòng hội thảo Các thành viên xem xét điền vào phiếu bình chọn mức độ quan trọng phân loại số theo ý kiến cá nhân Các thành viên 109 Dự án Tăng cường Khả Chống chịu Khí hậu cho CSHT tỉnh miền núi phía Bắc – 00075992 Sổ tay hướng dẫn lập đồ rủi ro CSHTNT đánh giá TTDBTT khí hậu tỉnh MNPB bình chọn theo nhóm Sau nhóm thực thu thập, phân tích kết dựa phiếu đƣa lựa chọn cuối 110 Dự án Tăng cường Khả Chống chịu Khí hậu cho CSHT tỉnh miền núi phía Bắc – 00075992 Sổ tay hướng dẫn lập đồ rủi ro CSHTNT đánh giá TTDBTT khí hậu tỉnh MNPB Nguồn 6: Các chả dựa phiví dc) Tất số rời rạc đƣợc gán giá trị chuyển đổi Các giá trị đƣợc định dựa ý kiến chuyên gia tƣ vấn quốc tế khí hậu CSHT Các giá trị đƣợc gán cho loại số rời rạc đƣợc trình bày phần Vật liệu đường giao thông: Đƣờng giao thông nông thông tỉnh MNPB thƣờng đƣợc làm từ bê tông, nhựa đƣờng, sỏi, đất Mỗi loại vật liệu đƣợc gán cho mức độ dễ bị tổn thƣơng giá trị chuyển đổi, nhƣ Bảng Bảng 1: Giá trị số cho loại vật liệu đƣờng giao thông Loại vật liệu TTDBTT Giá trị số Bê tông cốt thép Rất thấp 0.1 Thấp 0.3 Trung bình 0.5 Sỏi Cao 0.7 Đất Rất cao 0.9 Bê tông Nhựa đƣờng Vật liệu cơng trình kè: Các cơng trình kè tỉnh MNPB đƣợc xây dựng đá đổ, bê tông, rọ đá, kết hợp bê tông rọ đá Bảng dƣới thể giá trị chuyển đổi cho loại vật liệu Bảng 2: Giá trị số cho loại vật liệu cơng trình kè Loại vật liệu TTDBTT Giá trị số Bê tông cốt thép Rất thấp 0.1 Bê tơng Thấp 0.3 Đá xây Trung bình 0.5 Rọ đá Cao 0.7 Đá đổ Rất cao 0.9 Vật liệu hồ chứa (đập): Đập tỉnh MNPB chủ yếu đƣợc xây dựng vật liệu địa phƣơng nhƣ đất, đá; vài đập đƣợc làm vật liệu độ bền cao nhƣ bê tông Bảng dƣới thể giá trị chuyển đổi đổi tƣơng ứng 111 Dự án Tăng cường Khả Chống chịu Khí hậu cho CSHT tỉnh miền núi phía Bắc – 00075992 Sổ tay hướng dẫn lập đồ rủi ro CSHTNT đánh giá TTDBTT khí hậu tỉnh MNPB Bảng 3: Giá trị số cho loại vật liệu hồ chứa Loại vật liệu TTDBTT Giá trị số Bê tông cốt thép Rất thấp 0.1 Bê tơng Thấp 0.3 Đá xây Trung bình 0.5 Đá đổ Cao 0.7 Đất Rất cao 0.9 Vật liệu đập dâng: Các đập dâng khu vực MNPB đƣợc làm bê tơng đá Do vật liệu làm đập dâng đƣợc phân loại gán số Bảng 4: Giá trị số loại vật liệu đập dâng Loại vật liệu TTDBTT Giá trị số Bê tông cốt thép Rất thấp 0.1 Bê tơng Thấp 0.3 Đá xây Trung bình 0.5 Gạch xây Cao 0.7 Đá đổ Rất cao 0.9 Vật liệu kênh: Kênh đƣợc làm bê tơng, gạch, đá đất Do đó, kênh đƣợc phân loại gán số, nhƣ Bảng Bảng 5: Giá trị số cho loại vật liệu kênh Loại vật liệu TTDBTT Giá trị số Bê tông mác cao Rất thấp 0.1 Bê tơng Thấp 0.3 Gạch xây Trung bình 0.5 Đá xây Cao 0.7 Đất Rất cao 0.9 112 Dự án Tăng cường Khả Chống chịu Khí hậu cho CSHT tỉnh miền núi phía Bắc – 00075992 Sổ tay hướng dẫn lập đồ rủi ro CSHTNT đánh giá TTDBTT khí hậu tỉnh MNPB Số lần đập tràn bị hư hại: Trên thực tế, khó để trả lời xác số lần đập tràn bị hƣ hại Để đơn giản hóa hơn, thơng tin đƣợc hỏi theo tần suất nhƣ sau: Đã lần đập tràn hồ chứa không hoạt động năm qua? Bảng 6: Giá trị số cho tần suất đập tràn bị hƣ hại Tần suất Cụ thể TTDBTT Giá trị số Chƣa lần Rất thấp 0.1 Hiếm 1-2 lần Thấp 0.3 Thỉnh thoảng 3-6 lần Trung bình Thƣờng xuyên 6-9 lần Hàng năm 10 lần 0.5 Cao 0.7 Rất cao 0.9 Năm áp dụng tiêu chuẩn thiết kế: Đã có sửa đổi cập nhật cho tiêu chuẩn thiết kế kể từ tiểu chuẩn đƣợc áp dụng lần cho hệ thống thủy lợi Đây kết đổi phƣơng pháp thiết kế công nghệ vật liệu, nhƣ biến đổi điều kiện khí tƣợng thuỷ văn Việc nâng cấp tiêu chuẩn thiết kế nhằm mục tiêu xây dựng cơng trình CSHT có khả chống chịu trƣớc hiểm họa tự nhiên tốt Bảng trình bày giá trị chuyển đổi năm áp dụng tiêu chuẩn thiết kế Bảng 7: Giá trị số cho năm áp dụng tiêu chuẩn thiết kế Năm áp dụng tiêu chuẩn thiết kế TTDBTT Giá trị số 2012 Rất thấp 0.1 2002 Thấp 0.3 1990 Trung bình 0.5 1976 Cao 0.7 Trƣớc năm 1976 Rất cao 0.9 113 ... rủi ro CSHTNT đánh giá TTDBTT khí hậu tỉnh MNPB Danh mục bảng biểu Hình 1: Mơ hình khái niệm để Đánh giá TTDBTT BĐKH lập đồ rủi ro 13 Hình 2: Ví dụ Bản đồ TTDBTT đƣờng giao thông nông thôn khƣ... yếu tố rủi ro Xây dựng danh mục thống kê CSHT 23 Hoạt động 6: Xây dựng dự tính khí hậu 26 Giai đoạn 3: Đánh giá TTDBTT 37 Hoạt động 7: Xây dựng số TTDBTT gán trọng số 38... biệt Uỷ ban Liên phủ Biến đổi khí hậu IPCC, 20 12 12 Dự án Tăng cường Khả Chống chịu Khí hậu cho CSHT tỉnh miền núi phía Bắc – 000759 92 Sổ tay hướng dẫn lập đồ rủi ro CSHTNT đánh giá TTDBTT khí
- Xem thêm -

Xem thêm: SỔ TAY HƢỚNG DẪN LẬP BẢN ĐỒ RỦI RO CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƢƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC, SỔ TAY HƢỚNG DẪN LẬP BẢN ĐỒ RỦI RO CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN VÀ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƢƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Từ khóa liên quan