Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay

180 81 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYấN TRUYN O TH TRANG Giáo dục t- t-ởng đạo ®øc Hå ChÝ Minh x©y dùng lèi sèng cho sinh viªn ViƯt Nam hiƯn LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC HÀ NỘI - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐÀO THỊ TRANG Giáo dục t- t-ởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam hiÖn Chuyên ngành: Triết học Mã số: 92 29 001 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thế Kiệt PGS.TS Hoàng Thúc Lân HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng Luận án này, PGS.TS Nguyễn Thế Kiệt PGS.TS Hoàng Thúc Lân hướng dẫn Các số liệu, kết sử dụng luận án trung thực Các kết luận luận án chưa công bố cơng trình khác Tác giả Đào Thị Trang LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc, Ban Đào tạo, Khoa Triết học Học viện Báo chí Tuyên truyền giúp đỡ tác giả trình nghiên cứu thực luận án Tác giả xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Nguyễn Thế Kiệt PGS.TS Hồng Thúc Lân tận tình hướng dẫn, động viên, giúp đỡ tác giả suốt trình thực luận án Tác giả xin cảm ơn nhà khoa học nhận xét, góp ý để tác giả hồn thiện luận án Trong q trình thực luận án, tác giả nhận nhiều ủng hộ từ phía gia đình, quan, bạn bè đồng nghiệp Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới ủng hộ, giúp đỡ đầy quý báu Tác giả Đào Thị Trang MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận án Đóng góp khoa học luận án Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Kết cấu luận án TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Các cơng trình nghiên cứu tiêu biểu liên quan đến đạo đức, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, lối sống, lối sống sinh viên, xây dựng lối sống sinh viên quan hệ đạo đức lối sống 1.1 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến đạo đức, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 1.1.1 Một số cơng trình tiêu biểu liên quan đến đạo đức .4 1.1.2 Một số cơng trình tiêu biểu liên quan đến tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 1.2 Các cơng trình liên quan đến lối sống, lối sống sinh viên, xây dựng lối sống sinh viên 11 1.3 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến đạo đức lối sống 14 1.4 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên, giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng lối sống cho sinh viên 15 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến thực trạng giáo dục đạo đức cho sinh viên giáo dục tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng lối sống cho sinh viên 16 2.1 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến thực trạng giáo dục đạo đức cho sinh viên giáo dục đạo đức xây dựng lối sống cho sinh viên .16 2.2 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến thực trạng giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng lối sống cho sinh viên 19 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến phƣơng hƣớng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu giáo dục đạo đức giáo dục tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh việc xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam 21 3.1 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến phƣơng hƣớng giải pháp nhằm nâng cao hiệu giáo dục đạo đức việc xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam 21 3.2 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến phƣơng hƣớng giải pháp nhằm nâng cao hiệu giáo dục tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam .23 Khái quát kết đạt đƣợc cơng trình có liên quan đến đề tài luận án vấn đề đặt để tiếp tục nghiên cứu .24 4.1 Khái quát kết đạt công trình có liên quan đến đề tài 24 4.2 Những vấn đề đặt luận án tiếp tục nghiên cứu .25 CHƢƠNG 1: GIÁO DỤC TƢ TƢỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG LỐI SỐNG CHO SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY – MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 26 1.1 Bản chất, vị trí, nội dung tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh 26 1.1.1 Bản chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh .26 1.1.2 Vị trí tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đời sống xã hội .30 1.1.3 Nội dung chuẩn mực nguyên tắc xây dựng đạo đức tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 33 1.2 Giáo dục tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh việc xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam – vai trò nội dung .36 1.2.1 Lối sống sinh viên, tầm quan trọng xây dựng lối sống sinh viên 36 1.2.2 Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vai trò xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam 52 1.2.3 Nội dung giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam .62 Tiểu kết chƣơng .72 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG, THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TƢ TƢỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG XÂY DỰNG LỐI SỐNG CHO SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA .73 2.1 Một số nhân tố khách quan chủ quan tác động đến giáo dục tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh việc xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam 73 2.1.1 Những nhân tố khách quan 73 2.1.2 Những nhân tố chủ quan 83 2.2 Thực trạng giáo dục tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam 86 2.2.1 Những ưu điểm hoạt động giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nhằm xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam 86 2.2.2 Những hạn chế giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng lối sống cho sinh viên 104 2.2.3 Nguyên nhân thực trạng giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam .110 2.3 Một số vấn đề đặt giáo dục tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh nhằm xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam 115 2.3.1 Mâu thuẫn yêu cầu nâng cao vai trò chủ thể giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng lối sống cho sinh viên với khả năng, lực hạn chế, phối kết hợp chưa đồng chủ thể giáo dục 115 2.3.2 Mâu thuẫn yêu cầu nâng cao hiệu giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh hoạt động xây dựng lối sống cho sinh viên với thực sống diễn biến phức tạp, xã hội tồn nhiều bất công, nghịch lý 118 2.3.3 Mâu thuẫn yêu cầu nâng cao ý thức học tập, rèn luyện theo gương đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng lối sống cho sinh viên với suy thoái đạo đức lối sống phận sinh viên .120 Tiểu kết chƣơng 123 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC TƢ TƢỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG VIỆC XÂY DỰNG LỐI SỐNG CHO SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY .124 3.1 Phƣơng hƣớng nâng cao hiệu giáo dục tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh việc xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam 124 3.1.1 Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh việc xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam phải bảo đảm thống lý luận thực tiễn, học với hành, sinh động dễ hiểu .124 3.1.2 Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh việc xây dựng lối sống cho sinh viên gắn liền với việc xây dựng môi trường xã hội, môi trường học đường lành mạnh, xây dựng người trí thức tương lai vừa “hồng” vừa “chuyên” 126 3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu giáo dục tƣ tƣởng đạo đức Hồ Chí Minh việc xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam 128 3.2.1 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, lực phối hợp tốt chủ thể giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng lối sống cho sinh viên 128 3.2.2 Vận dụng tốt nội dung đa dạng hóa hình thức giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng lối sống cho sinh viên 133 3.2.3 Chú trọng xây dựng môi trường xã hội, trực tiếp môi trường học đường lành mạnh tạo điều kiện tốt cho việc giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam 142 3.2.4 Phát huy tính tự giác, tích cực chủ động học tập tu dưỡng theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng lối sống thân sinh viên 145 Tiểu kết chƣơng 149 KẾT LUẬN .150 DANH MỤC NHỮNG CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 152 TÀI LIỆU THAM KHẢO 153 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh kết tinh truyền thống tốt đẹp dân tộc ta, tượng trưng cho tiếp nối giá trị đạo đức truyền thống dân tộc với tinh hoa triết học văn hóa nhân loại mà đỉnh cao chủ nghĩa Mác – Lênin Bằng uyên bác với thiên tài trí tuệ phẩm chất mình, Người tiếp thu cách nhuần nhuyễn tri thức nhào luyện thực tiễn cách mạng Việt Nam mà biến thành điều thực độc đáo mang tên Hồ Chí Minh, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Với Người, lý luận thực tiễn, tư tưởng hành động, tình cảm lý trí, cách mạng khoa học, sống nghệ thuật thống hữu cơ, sinh động Tư tưởng gương đạo đức Người tài sản tinh thần vô giá cho hệ hôm mai sau noi theo Thanh niên – sinh viên cán bộ, trí thức tương lai nước nhà, người kế tục nghiệp cha anh Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn Đảng ta cần phải chăm lo cho giáo dục đạo đức cách mạng, cho niên, đào tạo họ thành người thừa kế xây dựng CNHX vừa “hồng” vừa “chuyên” Sau 30 năm đổi mới, xây dựng nhiều hệ sinh viên vừa có đức, vừa có tài, có khả gánh vác trách nhiệm mà Tổ quốc tin yêu giao phó Đó người có lĩnh trị vững vàng, có ý thức tự chủ, tự cường, động, sáng tạo, có kiến thức, trình độ lực hoạt động thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thích nghi dần với chế Mặt khác, không thấy rằng, công đổi vào chiều sâu, đặc biệt phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập quốc tế, làm bộc lộ chưa ngang tầm phẩm chất đạo đức sinh viên so với yêu cầu công đổi đặt Sự xuống cấp tư tưởng đạo đức lối sống phận sinh viên làm xã hội lo ngại Nhiều tiêu cực, bất công, nghịch lý xã hội, học đường cản trở lớn cho công tác giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống cho sinh viên Cần ý là, việc giáo dục đạo đức, giáo dục lối sống cho sinh viên không xuất phát từ tình hình suy thối đạo đức, lối sống phận sinh viên, mà định hướng phát triển lâu dài tương lai với tầm nhìn hành động chiến lược Phát triển kinh tế đại hóa xã hội cần đến sức mạnh kinh tế, xét đến cùng, khơng có mục đích tự thân Khơng xây dựng tảng tinh thần, lối sống, đời sống tinh thần lành mạnh, xã hội phát triển bền vững, sống cá nhân cộng đồng bình n, niên- sinh viên khơng thể 157 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Nguyễn Thị Bích Hằng (2014), Lối sống hành xử bạo lực coi thường pháp luật phận giới trẻ Việt Nam góc nhìn từ hai Eros Thanatos S.Freud, Tạp chí Triết học, số 7, tr 76-82 Phùng Thu Hiền (2015), Giá trị đạo đức truyền thống với việc hình thành phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam nay, Luận án TSTH Hội đồng Trung ương đạo biên soạn giáo trình quốc gia môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2013), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb CTQG, Hà Nội Hội thảo khoa học quốc tế (2015), Giáo dục giá trị bối cảnh hội nhập, Học Viện Báo chí Tuyên truyền Đỗ Huy (2006), Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bước phát triển đạo đức văn hóa Việt Nam, Tạp chí Triết học, số (180) Đỗ Huy (2008), Lối sống dân tộc, đại Mấy vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Văn hóa, thơng tin, Hà Nội Nguyễn Tấn Hùng (2008), Tìm hiểu sở triết lý tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh nhằm tăng tính thuyết phục việc giáo dục tư tưởng Người, Tạp chí Cộng sản, số 789, tháng 7/2008 Trịnh Duy Huy (2007), Vấn đề xây dựng đạo đức điều kiện kinh tế thị trường nước ta nay, Luận án TSTH Lê Như Hoa (2003), Bản sắc văn hóa lối sống đại, Nxb Văn hóa – Thơng tin, Hà Nội Nguyễn Thị Thanh Huyền (2007), Tồn cầu hóa nguy suy thoái đạo đức, lối sống người Việt Nam nay, Tạp chí Triết học, số 2, tr17-19 Vũ Khiêu (1974), Đạo đức mới, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Vũ Khiêu (1993), Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh truyền thống dân tộc nhân loại, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Vũ Khiêu (2012), Hồ Chí Minh sáng bầu trời Việt Nam, Nxb Sự thật, Hà Nội Vũ Khiêu (2013), Đạo đức xã hội – nỗi lo chung toàn nhân loại, Trung tâm khoa học xã hội nhân văn quốc gia, Hà Nội Trần Kiều (2001), Thực trạng tư tưởng trị -đạo đức – lối sống niên, học sinh, sinh viên Đề tài cấp Nguyễn Thế Kiệt (2006), Một số giá trị đạo đức Việt Nam; từ truyền thống đến Hồ Chí Minh, Tạp chí Lý luận trị, (7) 158 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Nguyễn Thế Kiệt (2011), Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh với việc nâng cao đạo đức cách mạng cho cán lãnh đạo, quản lý Việt Nam nay, Nxb CTQG- Sự thật, Hà Nội Nguyễn Thế Kiệt (2012), Mấy vấn đề đạo đức học xây dựng đạo đức điều kiện kinh tế thị trường Việt Nam nay, Nxb CTQG- Sự thật, Hà Nội Đặng Xuân Kỳ (2004), Phương pháp phong cách Hồ Chí Minh, Nxb Lý luận trị, Hà Nội Đặng Xuân Kỳ (2005), Tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển văn hóa người, Nxb CTQG, Hà Nội Hoàng Thúc Lân (2014), Xây dựng lối sống sinh viên Việt Nam bối cảnh hội nhập quốc tế, Tạp chí Lý luận trị & Truyền thơng, tháng 9/2014, tr.98-103 Hồng Thúc Lân (2016), Đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh – yếu tố nhân cách trí thức Việt Nam Tạp chí Giáo dục, số 376 (kì – 2/2016), tr.21-23 Phan Huy Lê, Vũ Minh Giang (đồng chủ biên), (1994), Các giá trị truyền thống người Việt Nam Chương trình Khoa học cơng nghệ cấp nhà nước, đề tài KX07-02, H, tr.265 Thanh Lê (2000), Văn hóa lối sống, Nxb Thanh niên, Hà Nội Thanh Lê (2004), Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức mới, Nxb Thanh niên, Hà Nội Thanh Lê (2004), Giáo dục lối sống – Nếp sống mới, Nxb Tổng hợp thành phố HCM, Thành phố HCM V.I.Lênin (2004), Bàn niên, Nxb Thanh niên, Hà Nội V.I.Lênin (2005), Toàn tập, Tập 1, Nxb CTQG, Hà Nội V.I.Lênin (2005), Toàn tập, Tập 25, Nxb CTQG, Hà Nội V.I.Lênin (2006), Toàn tập, Tập 29, Nxb CTQG, Hà Nội V.I.Lênin (2006), Toàn tập, Tập 37, Nxb CTQG, Hà Nội V.I.Lênin (2006), Toàn tập, Tập 41, Nxb CTQG, Hà Nội V.I.Lênin (2006), Toàn tập, Tập 45, Nxb CTQG, Hà Nội Lối sống XHCN, Tập thể tác giả Viện Hàn lâm khoa học xã hội Liên Xô (trước đây, 1982, Nxb Sự thật, Hà Nội Dương Thị Liễu (2003), Vấn đề kế thừa phát huy giá trị đạo đức truyền thống kinh tế thị trường nước ta Đề tài cấp Bộ, Hà Nội Nguyễn Ngọc Long (1987), Quán triệt mối quan hệ kinh tế với đạo đức việc đổi tư duy, Tạp chí Nghiên cứu (1) 159 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 Nguyễn Ngọc Long Nguyễn Thế Kiệt (đồng chủ biên) (2004), Giáo trình đạo đức Mác – Lênin, (Dùng cho hệ cử nhân trị), Nxb Lý luận trị, Hà Nội Phạm Bá Lượng (2009), Giá trị đạo đức truyền thống việc giáo dục đạo đức cho sinh viên công an nhân dân Việt Nam nay, Luận án TSTH Đinh Xuân Lý Phạm Ngọc Anh, (2008), Một số chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Lý luận trị C.Mác Ph.Ăngghen (2004), Toàn tập, Tập 1, Nxb CTQG, Hà Nội C.Mác Ph.Ăngghen (2004), Toàn tập, Tập 2, Nxb CTQG, Hà Nội C.Mác Ph.Ăngghen (2004), Toàn tập, Tập 3, Nxb CTQG, Hà Nội C.Mác Ph.Ăngghen (2004), Toàn tập, Tập 16, Nxb CTQG, Hà Nội C.Mác Ph.Ăngghen (2004), Toàn tập, Tập 20, Nxb CTQG, Hà Nội C.Mác Ph.Ăngghen (2004), Toàn tập, Tập 21, Nxb CTQG, Hà Nội C.Mác Ph.Ăngghen (2004), Toàn tập, Tập 22, Nxb CTQG, Hà Nội C.Mác Ph.Ăngghen (2004), Toàn tập, Tập 39, Nxb CTQG, Hà Nội C.Mác Ph.Ăngghen (2004), Toàn tập, Tập 42, Nxb CTQG, Hà Nội Hồ Chí Minh (1995), Về xây dựng người mới, Nxb CTQG, Hà Nội Hồ Chí Minh (1992), Biên niên tiểu sử, tập 1, Nxb Sự thật, Hà Nội Hồ Chí Minh (1996), Biên niên tiểu sử, Tập 10, Nxb CTQG Hà Nội Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 1, Nxb CTQG, Hà Nội Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 2, Nxb CTQG, Hà Nội Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 4, Nxb CTQG, Hà Nội Hồ Chí Minh (2001), Tồn tập, tập 5, Nxb CTQG, Hà Nội Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 6, Nxb CTQG, Hà Nội Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập , Nxb CTQG, Hà Nội Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 8, Nxb CTQG, Hà Nội Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 9, Nxb CTQG, Hà Nội Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 10, Nxb CTQG, Hà Nội Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 11, Nxb CTQG, Hà Nội Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 12, Nxb CTQG, Hà Nội Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 13, Nxb CTQG, Hà Nội Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, tập 14, Nxb CTQG, Hà Nội Hồ Chí Minh (2011), Tồn tập, tập 15, Nxb CTQG, Hà Nội Hồ Chí Minh (1992), Biên niên tiểu sử, Tập 1, Nxb Sự thật, Hà Nội Đỗ Mười (1995), Trí thức trẻ Việt Nam nghiệp đổi xây dựng đất nước, Nxb CTQG, Hà Nội 160 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 Hà Thúc Minh (2007), Không gian tiêu điểm tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học xã hội, số (105.) Ngô Thị Thu Ngà (2011), Giá trị đạo đức truyền thống với việc xây dựng đạo đức cho hệ trẻ Việt Nam nay, Luận án TSTH, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội Trần Thanh Nam (2007), Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục niên nay, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội Phạm Đình Nghiệp (2000), Giáo dục lý tưởng cách mạng cho hệ trẻ Việt Nam tình hình mới, Nxb Thanh niên, Hà Nội Đoàn Thị Minh Oanh (2011), Xây dựng tư tưởng lối sống người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH hội nhập quốc tế Trần Sỹ Phán (1999), Giáo dục đạo đức với hình thành phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam nay, Luận án TSTH, Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Hà Nội Trần Sỹ Phán (2012), Ảnh hưởng chủ nghĩa thực dụng đến lối sống sinh viên Việt Nam nay, Tạp chí Lý luận trị , (3) Bùi Đình Phong (2008), Văn hóa đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Nguyễn Văn Phúc (2000), Tình cảm đạo đức giáo dục tình cảm đạo đức điều kiện nay, Tạp chí Triết học (6) Nguyễn Văn Phúc (2006), Về việc tạo bước chuyển biến mạnh mẽ xây dựng đạo đức nước ta nay, Tạp chí Triết học (11) Đào Duy Quát (2004), Về giáo dục đạo đức cách mạng cán bộ, đảng viên nay, thực trạng giải pháp, Nxb CTQG, Hà Nội Nguyễn Duy Quý (2004), Đạo đức xã hội nước ta – vấn đề giải pháp, Báo cáo tổng hợp kết nghiên cứu đề tài, Hà Nội Nguyễn Duy Quý (2006), Đạo đức xã hội nước ta – vấn đề giải pháp, Nxb CTQG, Hà Nội Hồ Sĩ Quý (2005), Về giá trị giá trị châu Á, Nxb CTQG, Hà Nội Mai Thị Q (2007), Tồn cầu hóa vấn đề kế thừa số giá trị truyền thống dân tộc bối cảnh tồn cầu hóa nay, Luận án TSTH , Viện khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội Trần Đăng Sinh, Nguyễn Thị Thọ (Đồng chủ biên) (2008), Giáo trình Đạo đức học, Nxb CTQG, Hà Nội Nguyễn Văn Sơn (2015), Di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh với nghiệp trồng người, Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Văn Sơn (2009), Sự lựa chọn giá trị đạo đức nhân văn 161 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 định hướng lối sống sinh viên trường đại học thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn nay, Nxb Tp Hồ Chí Minh Song Thành (2005), Nói đôi với làm, phải nêu gương đạo đức - nguyên tắc tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, (11), tr26 -30 Song Thành (2013), Hồ Chí Minh nhà tư tưởng lỗi lạc, Nxb Chính trị - hành chính, Hà Nội Ngơ Văn Thạo (2010), Giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa cho niên truyền thơng đại chúng, Tạp chí Lý luận trị , tháng – 2010, tr71-75 Võ Văn Thắng (2005), Kế thừa phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc việc xây dựng lối sống Việt Nam nay, Luận án TSTH, Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Hà Nội Võ Văn Thắng (2006), Ảnh hưởng kinh tế thị trường đến việc xây dựng lối sống nước ta nay, Tạp chí Cộng sản, số 10, tháng 5/2006 Phạm Thu Thủy (2017), Kế thừa giá trị đạo đức truyền thống việc xây dựng lối sống cho niên Việt Nam nay, Luận án TSTH, Học viện KHXH, Hà Nội Lê Thị Thủy (2000), Vai trò đạo đức hình thành nhân cách người Việt Nam điều kiện đổi nước ta nay, Luận án TSTH, Học viện CTQG Hồ Chí Minh, Hà Nội Vũ Văn Thuấn (2007), Bản chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Tạp chí Tư tưởng – văn hóa, số 5/2007 Thế giới ca ngợi thương tiếc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1971, tập 3, tr.276-279 Lê Văn Tích (2008), Đưa tư tưởng Hồ Chí Minh vào sống vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb CTQG, Hà Nội Thái Duy Tiên Từ Đức Văn (2011), Tìm hiểu cấu trúc tính chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục, số 263 (kỳ 2-3/2011) Bùi Thị Tỉnh (2014), Ảnh hưởng chủ nghĩa thực dụng lối sống sinh viên nay, Đề tài khoa học công nghệ cấp Phạm Hồng Tung (2011), Thanh niên lối sống niên Việt Nam trình đổi hội nhập quốc tế, Nxb CTQG, Hà Nội Văn Tùng (2002), Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục niên, Nxb CTQG, Hà Nội Trần Đình Tuấn (2006), Tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh 162 169 170 171 172 173 174 viên, Tạp chí Tâm lý học, số 12, tr.47 Võ Minh Tuấn (2004), Ý thức đạo đức sinh viên Việt Nam Luận án TSTH, Đại học KHXH Nhân văn Phạm Tấn Xuân Tước Huỳnh Thị Gấm (đồng chủ biên), (2008), Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào giáo dục đạo đức cho sinh viên thành phố Hồ Chí Minh nay, Nxb Lý luận trị, Hà Nội Mạc Văn Trang (1995), Đặc điểm lối sống sinh viên phương hướng, biện pháp giáo dục, Đề tài cấp bộ, Viện Nghiên cứu phát triển giáo dục Lưu Minh Văn Trần Văn Kham (2006), Giá trị lối sống sinh viên Việt Nam nay: thực trạng xu hướng, Nxb ĐHQG, Hà Nội Huỳnh Khái Vinh (2001), Một số vấn đề lối sống, đạo đức, chuẩn giá trị xã hội, Nxb CTQG, Hà Nội V.A.Xukhơmlinxki (1981), Giáo dục người chân nào? (Lời khuyên nhà giáo dục), người dịch Đỗ Bá Dung, Đặng Thị Huệ, Vũ Nhật PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Của sinh viên thuộc trƣờng Đại học Cao đẳng: Học viện Báo chí Tuyên truyền, Đại học Ngoại thƣơng, Đại học Sƣ phạm Hà Nội, Cao đẳng Y tế Hà Nội, Đại học Vinh, Đại học Đồng Tháp, Sỹ quan Cơng binh – Bình, Đại học Kỹ thuật Cần Thơ, Đại học Dƣợc Cần Thơ Số liệu khảo sát năm 2018 (tác giả tự khảo sát) PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN I Anh (Chị) vui lòng cho biết thông tin thân: Anh (chị) Nam:  Nữ:  Anh (chị) sinh viên năm thứ (xin ghi cụ thể):…………………… Trường Cao đẳng:……………………………………………………… Quê quán:……………………………………………………………… Bạn ở: Kí túc  Ngoại trú (nhà trọ)  Gia đình:  Hiện bạn tham gia: - Cán đoàn:  Cán lớp:  Đoàn viên:  - Sinh viên tình nguyện:  II Trƣng cầu ý kiến nội dung đề tài: Câu 1: Theo Anh (Chị) lối sống sinh viên Việt Nam có đặc điểm (Chọn phương án trả lời theo cảm nhận thân): - Có nhiều quan niệm khác lối sống  - Chú trọng cống hiến cho cộng đồng, dân tộc lối sống  - Thờ với khứ lối sống  - Ít quan tâm người khác lối sống  - Chạy theo lối sống phương Tây  - Chú trọng hưởng thụ lối sống  Câu 2: Anh (Chị) cho biết ý nghĩa tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam (chọn phương án) - Rất quan trọng  Quan trọng  - Ít quan trọng  Không quan trọng  Câu 3: Theo Anh (Chị) giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh có tạo tảng tinh thần định hướng cho việc xây dựng lối sống sinh viên Việt Nam hay khơng? (Chọn phương án) - Có  Khơng  Không chắn  Câu 4: Theo Anh (Chị) xây dựng lối sống sinh viên Việt Nam chịu ảnh hưởng nhân tố đây? (Lựa chọn số lượng phương án trả lời theo cảm nhận thân): - Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh  - Những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc  - Giáo dục gia đình  - Đường lối sách Đảng Nhà nước đạo đức, niên, sinh viên  - Hệ thống pháp luật  - Văn hóa nghệ thuật  - Lối sống văn hóa nước  - Phong tục tập quán  - Giáo dục nhà trường  - Hệ thống truyền thơng  - Sự kích động lơi kéo lực thù địch  Câu 5: Theo Anh (Chị) giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh có tạo động lực tinh thần việc xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam hay không? (Chọn phương án): - Có  Khơng  Khơng chắn  Câu 6: Theo Anh (Chị) nguyên nhân sau làm chệch hướng việc xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam nay? - Nhận thức giáo dục đạo đức chưa sâu sắc, coi nhẹ giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh  - Định hướng phát triển lối sống chưa thích hợp  - Những tác động chủ thể giáo dục chưa thống  - Các sản phẩm văn hóa nghệ thuật nước chưa đáp ứng yêu cầu định hướng giá trị cho việc xây dựng lối sống sinh viên  - Kiểm soát loại hình văn hóa nghệ thuật từ nước ngồi vào chưa hiệu  - Mặt trái kinh tế thị trường chưa khắc phục tối đa  - Vai trò tổ chức trị xã hội chưa phát huy tối đa  - Tâm lý lứa tuổi niên, sinh viên - Kết hợp giáo dục gia đình, nhà trường, xã hội chưa tốt - Xã hội chưa tạo điều kiện việc làm cho sinh viên trường Câu 7: Anh (Chị) đánh giá quan điểm sống? (Lựa chọn phương án trả lời): Mức độ Không Đồng ý đồng ý Vấn đề Tôi sống nghiêm chỉnh chấp hành theo pháp luật    Ý kiến khác Tôi không phá hoại môi trường bảo vệ mơi trường Tơi ln kính trên, nhường quan hệ mực với người Tôi tôn trọng lối sống văn minh, lịch Tôi tôn trọng giá trị đạo đức truyền thống Câu 8: Anh (Chị) đánh giá thực trạng phương pháp giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam nay? (Lựa chọn phương án trả lời): Mức độ Không Đồng ý Ý kiến khác đồng ý Vấn đề Trường thường lồng ghép tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mơn giáo dục Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mơn khoa học xã hội Các buổi sinh hoạt trị đầu khóa Các chủ đề hoạt động Đồn niên, trường tơi phát động thường phản ánh theo định hướng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Phương pháp giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh linh hoạt, hấp dẫn hiệu Câu 9: Anh (Chị) đánh giá thực trạng tính tích cực chủ động tự giác, học tập tiếp nhận giá trị đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng lối sống sinh viên Việt Nam nay? (Lựa chọn phương án trả lời): Mức độ Không Ý kiến Đồng ý đồng ý khác Vấn đề Tôi thấy giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cần thiết cho xây dựng lối sống cho (Những tư tưởng cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư…) Tơi quan tâm đến học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Tơi ln chủ động tìm hiểu làm theo tưởng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Tôi sẵn sàng tham gia phong trào trị - xã hội thực tiễn mang mục đích tuyên truyền giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên Tôi cố gắng vận dụng làm theo giá trị đạo đức tiếp thu vào hoạt động xây dựng lối sống Tơi thường bất bình ln đấu tranh để loại bỏ hành vi sai trái đạo đức lối sống Câu 10: Anh (Chị) lựa chọn phương pháp giáo dục thông qua phương pháp nêu gương, xây dựng gương điển hình đạo đức lối sống thực tiễn: Số phiếu Tỷ lệ% Giáo dục gương sáng đạo đức Cách mạng lối sống cao đẹp Chủ tịch Hồ Chí Minh Giáo dục thơng qua gương mẫu cha mẹ thầy cô Nêu cao gương mẫu mực xã hội Xây dựng phát huy gương điển hình đạo đức lối sống cao đẹp đội ngũ sinh viên Phụ lục KẾT QUẢ ĐIỀU TRA (Của sinh viên thuộc trƣờng Đại học Cao đẳng: Học viện Báo chí Tuyên truyền, Đại học Ngoại thƣơng, Đại học Sƣ phạm Hà Nội, Cao đẳng Y tế Hà Nội, Đại học Vinh, Đại học Đồng Tháp, Sỹ quan Cơng binh - Bình Dƣơng, Đại học Kỹ thuật Cần Thơ, Đại học Dƣợc Cần Thơ) Số liệu khảo sát năm 2018 (tác giả tự khảo sát) Qua điều tra, nghiên cứu, số phiếu mà chúng tơi phát cho trường nói trường 200 phiếu thì: Tổng số phiếu phát ra: 1.8000 Số phiếu thu vào: 1.635 I Anh (Chị) vui lòng cho biết chút mình: Anh (chị) Nam: Nữ: Anh (chị) sinh viên năm thứ (xin ghi cụ thể):…………… Trường đại học:………………………………………………… Quê quán:……………………………………………………… Bạn ở: Kí túc 670 Ngoại trú (nhà trọ) 425 Gia đình: 230 Hiện bạn tham gia: - Cán đoàn: 405 Cán lớp: 205 Đồn viên: 1.635 - Sinh viên tình nguyện: 467 II Trƣng cầu ý kiến nội dung đề tài: Câu 1:Theo Anh (Chị) lối sống sinh viên Việt Nam có đặc điểm (Trình bày theo chọn số lượng, phương án trả lời): Số phiếu Tỉ lệ (%) Có nhiều quan niệm khác lối sống 303 22,86 Chú trọng cống hiến cho cộng đồng, dân tộc lối sống 122 9,2 Thờ với khứ lối sống 437 33 Ít quan tâm người khác lối sống 106 Chạy theo lối sống phương Tây 525 39,6 Chú trọng hưởng thụ lối sống 611 49,07 Câu 2: Anh (Chị) cho biết ý nghĩa tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng lối sống sinh viên Việt Nam (chọn phương án) Số phiếu Tiể lệ (%) Rất quan trọng 524 39,56 Quan trọng 253 19,1 Khơng quan trọng 197 14,9 Khó trả lời 351 26,5 Câu 3:Theo Anh (Chị) giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh có tạo tảng tinh thần định hướng cho việc xây dựng lối sống sinh viên Việt Nam hay không? (Chọn phương án) Số phiếu Tỉ lệ (%) Có 467 35,3 Khơng 273 20,6 Không chắn 585 44,1 Câu 4: Theo Anh (Chị) xây dựng lối sống sinh viên Việt Nam chịu ảnh hưởng điều tiết nhân tố nào? (Lựa chọn số lượng phương án trả lời): Số phiếu Tỷ lệ (%) Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 231 17,4 Những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc 432 32,6 Giáo dục gia đình 570 43,1 Đường lối sách Đảng Nhà nước đạo 123 9,3 đức,về niên, sinh viên Hệ thống pháp luật 198 14,9 Văn hóa nghệ thuật 221 16,7 Lối sống văn hóa nước 434 32,8 Phong tục tập quán 172 13 Giáo dục nhà trường 283 21,4 Hệ thống truyền thông 322 24,3 Sự kích động lơi kéo lực thù địch 107 8,07 Câu 5: Theo Anh (Chị) giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh có tạo động lực tinh thần việc xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam hay không? (Chọn phương án): Số phiếu Tỷ lệ Có 328 24,8 Khơng 285 21,5 Không chắn 712 53,7 Câu 6: Theo Anh (Chị) nguyên nhân sau làm chệch hướng việc xây dựng lối sống cho sinh viên nay? Số phiếu Tỷ lệ (%) Nhận thức giáo dục đạo đức chưa sâu sắc, coi 137 10,3 Định hướng phát triển lối sống chưa thích hợp 238 18 Những tác động chủ thể giáo dục chưa thống 125 9,4 326 24,5 298 22,5 273 20,6 237 17,9 Tâm lý lứa tuổi niên, sinh viên 365 27,5 Kết hợp giáo dục gia đình, nhà trường, xã hội chưa 198 15 563 42,5 nhẹtrong giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Các sản phẩm văn hóa nghệ thuật nước chưa đáp ứng yêu cầu định hướng giá trị cho việc xây dựng lối sống sinh viên Kiểm sốt loại hình văn hóa nghệ thuật từ nước ngồi vào chưa hiệu Mặt trái kinh tế thị trường chưa khắc phục tối đa Vai trò tổ chức trị xã hội chưa phát huy tối đa tốt Xã hội chưa tạo điều kiện việc làm cho sinh viên trường Câu 7: Anh (Chị) đánh giá quan điểm sống? (Lựa chọn phương án trả lời): Mức độ Không đồng Ý kiến Đồng ý ý khác Vấn đề Tôi sống nghiêm chỉnh chấp hành 557 352 726 theo pháp luật 34,06% 21,5% 44,4% Tôi không phá hoại môi trường 581 452 602 bảo vệ môi trường 35,5% 27,6% 36,8% Tơi ln kính trên, nhường quan 768 152 815 hệ mực với người 46,9% 9,26% 49,8% Tôi tôn trọng lối sống văn minh, lịch 561 237 747 34,3% 14,5% 45,6% Tôi tôn trọng giá trị đạo đức 468 327 840 truyền thống 28,6% 20% 51,3% Câu 8: Anh (Chị) đánh giá thực trạng phương pháp giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam nay? (Lựa chọn phương án trả lời): Mức độ Không Đồng ý Ý kiến khác đồng ý Vấn đề Trường thường lồng ghép tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mơn giáo dục Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mơn khoa học xã hội Các buổi sinh hoạt trị đầu khóa Các chủ đề hoạt động Đồn niên, trường phát động thường phản ánh theo định hướng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Phương pháp giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh linh hoạt, hấp dẫn hiệu 586 237 812 34,7% 14,4% 49,6% 688 42,07% 325 19,8% 622 38,04% 721 125 789 44,09% 7,6% 48,2% 564 385 686 34,5% 23,5% 42% Câu 9: Anh (Chị) đánh giá thực trạng tính tích cực chủ động tự giác, học tập tiếp nhận giá trị đạo đức tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng lối sống sinh viên Việt Nam nay? (Lựa chọn phương án trả lời): Mức độ Không Ý kiến Đồng ý đồng ý khác Vấn đề Tôi thấy giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ 464 485 686 Chí Minh cần thiết cho xây dựng lối sống cho (Những tư tưởng cần, kiệm, 28,3% 29,6% 42% liêm, chính, chí cơng vơ tư…) Tơi quan tâm đến học tập tư tưởng 367 427 841 đạo đức Hồ Chí Minh 22,4% 26,1% 51,4% Tơi ln chủ động tìm hiểu làm theo 477 227 931 tưởng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh 29,1% 13,8% 57% Tôi sẵn sàng tham gia phong trào 523 236 876 trị - xã hội thực tiễn mang mục đích tuyên truyền giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ 32% 13,4% 53,5% Chí Minh cho sinh viên Tôi cố gắng vận dụng làm theo 505 229 901 giá trị đạo đức tiếp thu vào hoạt động xây dựng lối sống 30,8% 14,0% 55,1% Tơi thường bất bình luôn đấu 602 127 906 tranh để loại bỏ hành vi sai trái 36,8% 7,76% 55,4% đạo đức lối sống Câu 10: Anh (Chị) lựa chọn phương pháp giáo dục thông qua phương pháp nêu gương, xây dựng gương điển hình đạo đức lối sống thực tiễn: Số phiếu Tỷ lệ% Giáo dục gương sáng đạo đức Cách mạng lối 273 20,6 sống cao đẹp Chủ tịch Hồ Chí Minh Giáo dục thơng qua gương mẫu cha mẹ thầy cô Nêu cao gương mẫu mực xã hội Xây dựng phát huy gương điển hình đạo đức lối sống cao đẹp đội ngũ sinh viên 476 35,6 327 528 24,7 39,8 ... vi nghiên cứu Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận án Đóng góp khoa học luận án Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Kết cấu luận án TỔNG QUAN TÌNH... Ở mức độ định, luận án dùng làm tài liệu tham khảo việc giáo dục lối sống cho sinh viên nước ta Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận án gồm chương tiết... cho sinh viên Việt Nam Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án - Kết nghiên cứu luận án dùng làm tài liệu tham khảo giảng dạy nghiên cứu số chuyên đề, chương trình lý luận giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay, Giáo dục tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong xây dựng lối sống cho sinh viên Việt Nam hiện nay

Từ khóa liên quan