NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHUYỂN ĐỔI GIÁ SO SÁNH THEO GỐC

20 69 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:36

1 TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỤC THỐNG KÊ QUẢNG NGÃI - - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHUYỂN ĐỔI GIÁ SO SÁNH THEO GỐC MỚI 2010 Quảng Ngãi, tháng năm 2014 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHUYỂN ĐỔI GIÁ SO SÁNH THEO GỐC MỚI 2010 I Sự cần thiết: 1) Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác Thống kê yêu cầu quản lý: - Thực tế công tác thống kê: cần phản ánh hơn: + Về giá cấu sản phẩm kinh tế; + Tính tốn tiêu thống kê so sánh theo gốc 2010 - Yêu cầu công tác quản lý: Làm sở cho việc lập qui hoạch, xây dựng kế hoạch đánh giá phát triển KT - XH theo gốc 2) Xuất phát từ yêu cầu hội nhập so sánh quốc tế: - Thực trạng đánh giá quốc tế năm gốc; - Thực chiến lược phát triển thống kê Việt Nam: Nâng tầm thống kê Việt Nam (về Phương pháp luận nói riêng, thống kê Việt Nam nói chung) sở có thống kê theo năm gốc II Quy định áp dụng Hệ thống ngành kinh tế chuyển đổi: Áp dụng Hệ thống ngành kinh tế: Để phục vụ việc lập báo cáo kinh tế xã hội, biên soạn Niên giám thống kê hàng năm cần có dãy số liệu chuyển đổi từ 2004 đến để đánh giá tình hình thực tiêu KTXH nêu nghị Đại hội Đảng cấp kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011-2015 cần có dãy số liệu chuyển đổi áp dụng thống theo nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, cụ thể: - Dãy số 2004-2010 theo gốc 1994 gốc 2010 áp dụng Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007); - Dãy số liệu 2011-2015 theo gốc 2010 gốc 1994 áp dụng Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 1993 (VSIC 1993) Áp dụng chuyển đổi ngành: Khi thực chuyển đổi theo giá so sánh 1994 giá so sánh 2010 từ giá so sánh 2010 giá so sánh 1994, trước hết phải thực chuyển đổi ngành kinh tế theo VSIC 1993 ngành kinh tế theo VSIC 2007 ngành kinh tế theo VSIC 2007 ngành kinh tế theo VSIC 1993 Mối liên hệ ngành cấp I VSIC 2007 VSIC 1993 thể hiện bảng sau 3 Bng 1: Mối liên hệ ngành cấp VSIC 2007 VSIC 1993 Mã VSIC 1993 Tên ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp thuỷ sản A Nông nghiệp lâm nghiệp B Thuỷ sản B Khai khoáng C Công nghiệp khai thác mỏ C Công nghiệp chế biến, chế tạo D Công nghiệp chế biến (loại trừ 37: Tái chế; 221: Xuất bản) D Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nớc nóng, nớc điều hoà không khí Cung cấp nớc; hoạt động quản lý xử lý rác thải, nớc thải E Sản xuất phân phối điện, khí đốt nớc (loại trừ 41: Khai thác, lọc phân phối nớc) 41: Khai thác, lọc phân phối nớc Mã A E VSIC 2007 Tên ngành E; D; 37: Tái chế T 92: Hoạt động thu dọn vật thải, cải thiện điều kiện vệ sinh công cộng hoạt động tơng tự Xây dựng F Xây dựng F G Bán buôn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác G H Vận tải kho bãi I I Dịch vụ lu trú ăn uống H Thơng nghiệp; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân gia đình (loại trừ 526: Sửa chữa đồ dùng cá nhân, gia đình) Vận tải, kho bãi thông tin liên lạc (loại trừ 6304: Hoạt động tổ chức du lịch, hoạt động hỗ trợ du lịch; 642: Viễn thông; ) Khách sạn nhà hàng J Thông tin truyền thông D; 221: Xuất P; 9011: Sản xuất phát hành phim, điện ảnh phim vidieo; I; 9012: Chiếu phim điện ảnh phim video; L 9013: Hoạt động phát truyền hinh; 902: Hoạt động thông tấn; 642: Viễn thông; 731: T vấn phần cứng; 732: T vấn cung cấp phần mềm; 733: Xử lý liệu; 734: Các hoạt động liên quan đến sở liệu; 739: Các hoạt động khác liên quan đến máy tính K L M Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm Hoạt động kinh doanh bất động sản Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ J Tài chính, tín dụng L 71: Các hoạt động liên quan đến bất động sản L; 74: Các hoạt động kinh doanh khác; K: Hoạt động khoa học công nghệ; 852: Hoạt động thú y K; O N Hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ L; I 72: Cho thuê máy móc thiết bị (không kèm ngời điều khiển); cho thuê đồ dùng cá nhân gia đình; 6304: Hoạt động tổ chức du lịch, hoạt động hỗ trợ du lịch; O Hoạt động Đảng cộng sản, tổ chức trị xã hội; quản lý nhà nớc, an ninh quốc phòng bảo đảm xã hội bắt buộc Q; 911: Hoạt động Đảng; M 912: Hoạt động đoàn thể; P Giáo dục đào tạo N M: Quản lý nhà nớc an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc Giáo dục đào tạo Q Y tế hoạt động trợ giúp xã hội O Y tế hoạt động cứu trợ xã hội (loại trừ 852: Hoạt động thú y) R Nghệ thuật, vui chơi giải trí P S Hoạt động khác Q; Hoạt động văn hoá thể thao (loại trừ 9011: Sản xuất phát hành phim, điện ảnh phim vidieo; 9012: Chiếu phim điện ảnh phim video; 9013: Hoạt động phát truyền hình; 902: Hoạt động thông tấn) 913: Hoạt động hiệp hội kinh doanh nghề nghiệp; 919: Hoạt động tổ chức hiệp hội khác cha đợc phân vào đâu; 526: Sửa chữa đồ dùng cá nhân, gia đình; 93: Hoạt động dịch vụ khác dịch vụ G; T T U Hoạt động làm thuê công việc hộ gia đình, sản xuất sản xuất vật chất dịch vụ tiêu dùng hộ gia đình Hoạt động tổ chức quan quốc tế U Hoạt động làm thuê công việc gia đình hộ t nhân V Hoạt động tổ chức đoàn thể quốc tÕ * Một số điểm ý số ngành Hệ thống ngành kinh tế Việt nam 2007 5.1 Khai khoáng: Tăng thêm ngành 073-0730-07300: Khai thác quặng kim loại q 5.2 Cơng nghiệp chế biến, chế tạo: - Không bao gồm: hoạt động xuất - Thêm ngành : Sữa chữa bảo dưỡng lắp đặt máy móc, thiết bị 5.3 Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng, nước điều hồ khơng khí: - Khơng bao gồm hoạt động khai thác, lọc phân phối nước Tách riêng sản xuất nước đá - 5.4 Cung cấp nước, hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải: Là ngành hình thành từ hoạt động khai thác lọc nước; quản lý xử lý rác thải, nước thải; bao gồm tái chế 5.5 Xây dựng: Chỉ bao gồm lắp đặt mang tích chất hồn thiện cơng trình; lắp đặt máy móc thiết bị cơng nghiệp thuộc Công nghiệp chế biến, chế tạo 5.6 Bán buôn, bán lẻ Không bao gồm sửa chữa đồ dung cá nhân, gia đình 5.7 Vận tải kho bãi Khơng bao gồm hoạt động viễn thông; du lịch 5.8 Thông tin truyền thơng Là ngành hình thành theo khái niệm: Thông tin truyền thông = sản xuất thông tin + phổ biến thông tin + viễn thông +dịch vụ CNTT + dịch vụ thông tin 5.9 Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ Gồm hoạt động thú y 5.10 Hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ: Gồm hoạt động du lịch 5.11 Hoạt động Đảng cộng sản, tổ chức trị, xã hơị, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng bảo đảm xã hội bắt buộc Gồm hoạt động Đảng cộng sản, tổ chức trị, xã hôị 5.12 Giáo dục đào tạo Tách riêng giáo dục mầm non 5.13 Y tế hoạt động trợ giúp xã hội Được xếp theo mức độ giảm dần chăm sóc y tế 7 5.14 Nghệ thuật, vui chơi giải trí Một số hoạt động chuyển sang thông tin v truyền thông điện ảnh, thông tấn… 5.15 Hoạt động dịch vụ khác Gồm hoạt động sửa chữa máy tính, đồ dùng cá nhân gia đình * Cụ thể, ta tham khảo Danh mục ngành kinh tế (cấp 2) theo bảng sau: Bảng 2: DANH MỤC NGÀNH KINH TẾ (CẤP 2) THEO VSIC 1993 VÀ VSIC 2007 VSIC 1993 ST T Mã ngàn h 01 02 05 10 11 12+13 14 Tên ngành Nông nghiệp hoạt động dịch vụ có liên quan Lâm nghiệp hoạt động dịch vụ có liên quan Đánh bắt thuỷ sản, ươm, nuôi trồng thuỷ sản hoạt động dịch vụ có liên quan Khai thác than cứng, than non, than bùn Khai thác dầu thơ, khí tự nhiên hoạt động dịch vụ phục vụ khai thác dầu khí Khai thác quặng kim loại Khai thác đá khai thác mỏ khác VSIC 2007 S T T Mã ngành 01 02 03 Khai thác, nuôi trồng thuỷ sản 05 Khai thác than cứng than non 06 Khai thác dầu thơ khí đốt tự nhiên 07 08 09 10+11 15 Sản xuất thực phẩm đồ uống 9 16 Sản xuất sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 10 17 Dệt 11 18 1 1 12 19 Sản xuất trang phục, thuộc nhuộm da lông thú Thuộc, sơ chế da; sản xuất va li, túi xách, yên đệm giày dép Tên ngành Nông nghiệp hoạt động dịch vụ có liên quan Lâm nghiệp hoạt động dịch vụ có liên quan Khai thác quặng kim loại Khai khoáng khác Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ quặng Sản xuất, chế biến thực phẩm đồ uống 12 Sản xuất sản phẩm thuốc 13 Dệt 14 Sản xuất trang phục 15 Sản xuất da sản phẩm có liên quan 13 20 Chế biến gỗ sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ vật liệu tết bện 14 21 Sản xuất giấy sản phẩm từ giấy 15 22 Xuất bản, in ghi loại 16 23 Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế nhiên liệu hạt nhân 17 24 Sản xuất hoá chất sản phẩm hoá chất In, chép ghi loại 19 Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế 20 Sản xuất hoá chất sản phẩm hoá chất 21 22 25 Sản xuất sản phẩm từ cao su plastic 19 26 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác 20 27 Sản xuất kim loại 21 28 Sản xuất sản phẩm từ kim loại (trừ máy móc thiết bị) 2 2 Sản xuất máy móc thiết bị chưa phân vào đâu Sản xuất thiết bị văn phòng máy tính Sản xuất máy móc thiết bị điện chưa phân vào đâu 29 23 30 24 31 25 32 Sản xuất radio, ti vi thiết bị truyền thông 26 33 Sản xuất dụng cụ y tế, dụng cụ xác, dụng cụ quang học đồng hồ loại 27 34 Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc 28 35 Sản xuất phương tiện vận tải khác 29 36 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; sản xuất sản phẩm khác chưa phân vào đâu 17 18 18 22 16 Chế biến gỗ sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ vật liệu tết bện Sản xuất giấy sản phẩm từ giấy Sản xuất thuốc, hoá dược dược liệu Sản xuất sản phẩm từ cao su plastic 23 Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 24 Sản xuất kim loại 25 26 Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính sản phẩm quang học 27 Sản xuất thiết bị điện 28 Sản xuất máy móc thiết bị chưa phân vào đâu 29 Sản xuất xe có động cơ, rơ moóc 30 Sản xuất phương tiện vận tải khác 31 Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 30 32 33 Công nghiệp chế biến, chế tạo khác Sửa chữa, bảo dưỡng lắp đặt máy móc thiết bị 37 Tái chế 31 40 Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước, nước nóng 35 32 41 Khai thác, lọc phân phối nước 3 36 37+38 +39 Xây dựng 41+42 +43 Xây dựng Thương nghiệp; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân gia đình 45+46 +47 Bán bn bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy xe có động khác Khách sạn nhà hàng 55+56 Dịch vụ lưu trú ăn uống Vận tải hoạt động phụ trợ cho vận tải; hoạt động tổ chức du lịch 49+50 +51+5 Vận tải kho bãi hoạt động hỗ trợ cho vận tải 33 45 34 50+51 +52 35 55 36 60+61 +62+6 37 64 38 39 40 65+66 +67 70 71+72 +73+7 Bưu viễn thơng Tài chính, tín dụng Sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước, nước nóng điều hồ khơng khí Khai thác, xử lý cung cấp nước Hoạt động quản lý xử lý rác thải, nước thải 53 Bưu chuyển phát 58 Hoạt động xuất 59+60 61 62+63 4 64+65 +66 68 69 70+71 +72+7 3+74 Hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm xuất âm nhạc; Hoạt động phát truyền hình Viễn thơng Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; Hoạt động dịch vụ thơng tin Hoạt động tài chính, ngân hàng bảo hiểm Hoạt động khoa học công nghệ Các hoạt động liên quan đến kinh doanh tài sản dịch vụ tư vấn Hoạt động kinh doanh bất động sản Hoạt động pháp luật, kế toán kiểm tốn Hoạt động chun mơn, khoa học cơng nghệ (trừ hoạt động pháp luật, kế toán kiểm toán hoạt động thú y) 10 41 75 Quản lý Nhà nước An ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc 42 80 Giáo dục đào tạo 43 85 Y tế hoạt động cứu trợ xã hội 44 90 Hoạt động văn hoá thể thao 45 91 46 92+93 47 48 75 77 78 79 80+81 +82 84 5 5 85 86+87 +88 90+91 +92+9 Hoạt động Đảng, đoàn thể hiệp hội Hoạt động phục vụ cá nhân công cộng 94 95+96 95 Hoạt động làm th cơng việc gia đình hộ tư nhân 97+98 99 Hoạt động tổ chức đoàn thể quốc tế 99 Hoạt động thú y Cho thuê máy móc thiết bị (khơng kèm người điều khiển); cho th đồ dùng cá nhân gia đình; cho thuê tài sản vơ hình phi tài Hoạt động dịch vụ lao động việc làm Hoạt động đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá tổ chức tua du lịch Hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ khác Hoạt động Đảng cộng sản, tổ chức trị - xã hội, quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng bảo đảm xã hội bắt buộc Giáo dục đào tạo Y tế hoạt động trợ giúp xã hội Nghệ thuật, vui chơi giải trí Hoạt động hiệp hội, tổ chức khác Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân gia đình khác Hoạt động làm thuê cơng việc hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất dịch vụ tự tiêu dùng hộ gia đình Hoạt động tổ chức quan quốc tế III, Tính tiêu thống kê theo giá so sánh 2010: Khái niệm: - Giá thực tế: giá sản phẩm hàng hóa dịch vụ hình thành trình giao dịch thời kỳ định Giá thực tế phản ánh giá trị thị trường sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chu chuyển từ q trình sản xuất kinh doanh, lưu thông phân phối tới sử dụng cuối đồng thời với vận động tiền tệ, tài chính, tốn Giá thực tế giá dùng giao dịch năm báo cáo 11 - Giá so sánh: giá thực tế sản phẩm hàng hóa dịch vụ năm chọn làm gốc so sánh Giá so sánh dùng để loại trừ ảnh hưởng yếu tố giá năm, nhằm nghiên cứu thay đổi đơn khối lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ Phương pháp tính: Có phương pháp để tính tiêu thống kê theo giá so sánh: (1) Phương pháp số giá: dùng số giá phù hợp để loại trừ biến động giá tiêu theo giá thực tế năm cần tính chuyển giá so sánh năm gốc; (2) Phương pháp xác định giá trị trực tiếp từ giá lượng; (3) Phương pháp số khối lượng: lấy giá trị năm gốc nhân với số khối lượng phù hợp năm cần tính so với năm gốc Ứng với ba phương pháp có ba nhóm cơng cụ sử dụng để thực hiện: hệ thống số giá; bảng giá so sánh năm gốc; hệ thống số khối lượng sản phẩm Nội dung, phương pháp tính, ưu nhược điểm: (1) Phương pháp số giá: - Nội dung: dùng hệ thống số giá để chuyển tiêu tính theo giá thực tế giá năm gốc so sánh, cách lấy giá trị tính theo giá thực tế năm báo cáo chia cho số giá tương ứng - Cơng thức tính: Vt,0 = Vt,t : Ipt, (1) Trong đó: Vt,0 – Giá trị tiêu năm t tính theo giá năm gốc; Vt,t – Giá trị tiêu năm t tính theo giá hành; Ipt, - Chỉ số giá tương ứng năm t so với năm gốc - Ưu nhược điểm: + Phải có đầy đủ loại số giá phù hợp với tiêu khác + Thơng tin giá hàng hóa dịch vụ dễ thu thập thu thập thường đầy đủ so với thông tin khối lượng; + Chỉ số giá thường tính cố định thời kỳ ngắn (thường năm trở xuống) nên dễ điều chỉnh yếu tố thay đổi chất lượng hàng hóa, đồng thời dễ thay đổi có xuất sản phẩm khơng tồn sản phẩm lỗi thời 12 (2) Phương pháp xác định giá trị trực tiếp từ giá lượng - Nội dung: lấy khối lượng sản phẩm năm cần tính nhân với đơn giá sản phẩm năm gốc - Cơng thức tính: Vt,0 = qti x p0i (2) Trong đó: Vt,0 – Giá trị tiêu năm t tính theo giá năm gốc; qti - Khối lượng sản phẩm i sản xuất năm t; p0i - Giá bình quân sản phẩm i năm gốc (3) Phương pháp số khối lượng - Nội dung: Cập nhật tiêu giá trị năm gốc theo số khối lượng tiêu năm báo cáo so với năm gốc so sánh - Cơng thức tính: Vt,0 = V0,0 x It,0 (3) Trong đó: Vt,0 - Giá trị tiêu năm t tính theo giá năm gốc; V0,0 – Giá trị tiêu năm gốc tính theo giá năm gốc; It,0 - Chỉ số khối lượng năm t so với năm gốc - Ưu nhược điểm: + Đòi hỏi phải tính số khối lượng tiêu cần tính hàng năm so với năm gốc + Một số bất cập sau: Khó giải vấn đề sản phẩm xuất hiện; Khó chỉnh lý yếu tố thay đổi chất lượng sản phẩm; Khó xác định đơn vị khối lượng số loại dịch vụ Phạm vi áp dụng: (1) Phương pháp số giá: Được áp dụng ngành kinh tế (trừ ngành nông , lâm nghiệp thủy sản) (2) Phương pháp xác định giá trị trực tiếp từ giá lượng: Được áp dụng ngành nông, lâm nghiệp thủy sản (3) Phương pháp số khối lượng: Được áp dụng tính GTSX công nghiệp tháng theo giá so sánh 13 * Ngồi ra, sử dụng phương pháp sau để tính chuyển GO GDP từ giá 1994 sang giá 2010 sau: a) Phương pháp dùng hệ số: - Trước hết chuyển đổi số tuyệt đối tiêu theo giá 1994 từ bảng phân ngành kinh tế VSIC 1993 sang bảng phân ngành kinh tế VSIC 2007 - Lấy tiêu giá trị năm 2011 (hoặc năm 2010) tính theo mức giá (giá 1994 giá 2010) để tính hệ số H; nhân với số liệu cũ (theo giá 1994 chuyển sang ngành kinh tế VSIC 2007): Hệ số chuyển đổi H = Chỉ tiêu năm 2011 tính theo giá năm 2010 Chỉ tiêu năm 2011 tính theo giá năm 1994 b) Dùng số phát triển: - Trước hết chuyển đổi số tuyệt đối tiêu theo giá 1994 từ bảng phân ngành kinh tế VSIC 1993 sang bảng phân ngành kinh tế VSIC 2007 - Sau tính số định gốc tiêu cần tính chuyển năm tính theo giá 2010 so với năm cần tính chuyển - Lấy tiêu cần tính chuyển (GO GDP) tính theo giá 1994 năm cần tính chuyển nhân với (X) số phát triển tính được, ta có tiêu cần tính chuyển năm cần tính từ giá 1994 sang giá 2010 Ví dụ: Giá trị sản xuất ngành chăn ni tỉnh X sau: Tính theo giá 1994: Tỷ đồng Chỉ số liên hoàn 2005 10,0 1,0000 2006 11,5 1,1500 2007 12,7 1,1043 2008 13,6 1,0709 2009 14,5 1,0662 2010 16,0 1,1034 2011 17,3 1,0813 Tỷ đồng Chỉ số liên hoàn 2011 21,2 1,0000 2012 22,6 1,0660 2013 23,3 1,0310 Tính theo giá 2010: 14 Khi đó, số phát triển định gốc năm 2013 so với 2005 là: I= 2013 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 = x x x x x x x 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 = 1,15x1,1043x1,0709x1,0662x1,1034xx1,0813x1,1066x1,031 = 1,9014 hay 190,14% Năm 2005, GTSX ngành chăn ni tỉnh X tính theo giá 2010 là: GO năm 2005 tính theo giá 2010 = GO năm 2013 (giá 2010) Chỉ số định gốc 2013 so 2005 = 23,3 1,9014 = 12,254 tỷ đồng Áp dụng phương pháp số giá để tính, chuyển đổi tiêu thống kê theo năm gốc so sánh 2010 sau: a) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI): * Phạm vi áp dụng: Được áp dụng để tính tiêu sau: - Giá trị sản xuất thương nghiệp bán lẻ (đối vơi tổng mức bán lẻ); - GTSX ngành XD (CPI nhóm VL bảo dưỡng nhà ở); - GTSX ngành: + Sửa chữa ô tô, mô tô xe máy xe có động khác; + Dịch vụ lưu trú; + Dịch vụ ăn uống; + Thông tin truyền thơng; + Nhà tự có tự ở; + Hoạt động hành dịch vụ hỗ trợ; + Giáo dục đào tạo; + Y tế HĐ cứu trợ xã hội; + Nghệ thuật, vui chơi giải trí’ + Dịch vụ du lịch lữ hành; + Dịch vụ kinh doanh bất động sản; + Chuyên môn khoa học công nghệ; + HĐ Đảng Cộng sản, Tổ chức trị- xã hội, QLNN, ANQP, bảo đảm xã hội bắt buộc; + Dịch vụ sửa chữa máy tính, đồ dùng cá nhân gia đình; 15 + Dịch vụ khác; + Các tổ chức quan quốc tế - Tiêu dùng cuối Nhà nước; - Tiêu dùng cuối cuiar hộ dân cư; + Thu nhập bình quân đầu người; + Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống, bưu * Mức độ chi tiết CPI theo nhóm hàng hóa dịch vụ theo bảng 3: Bảng 3: TT CPI theo nhóm hàng hóa dịch vụ Mã số CPI bq so với năm 2010 A B C 1 2.1 2.2 4.1 4.2 5.1 5.2 10 11 11.1 11.2 12 13 14 15 16 17 17.1 17.2 17.3 18 19 20 CPI chung Nhóm lương thực thực phẩm Nhóm lương thực Nhóm thực phẩm Nhóm may mặc Nhóm thiết bị dùng gia đình đồ dùng gia đìnhg Nhóm thiết bị dùng gia đình Nhóm đồ dùng gia đìnhg Nhóm văn phòng phẩm vật phẩm văn hóa Nhóm văn phòng phẩm Nhóm vật phẩm văn hóa Nhóm vật liệu bảo dưỡng nhà Nhóm phương tiện lại Nhóm nhiên liệu Nhóm dịch vụ bảo dưỡng phương tiện lại Nhóm khách sạn, nhà trọ Nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống nhóm đồ uống thuốc Nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống Nhóm đồ uống thuốc Nhóm bưu viễn thơng Nhóm nhà thuê Nhóm nhà Nhóm dịch vụ giáo dục Nhóm dịch vụ khám sức khỏe Nhóm dịch vụ văn hóa, dịch vụ thể thao, dịch vụ giải trí Nhóm dịch vụ văn hóa Nhóm dịch vụ thể thao Nhóm dịch vụ giải trí Nhóm du lịch trọn gói Nhóm sửa chữa thiết bị gia đình Nhóm hàng hóa dịch vụ khác 16 * Trách nhiệm cung cấp thơng tin: Tại Cục Thống kê, Phòng Thống kê Thương mại có trách nhiệm biên soạn CPI theo nhóm hàng hóa dịch vụ cung cấp số liệu CPI bình qn q so với năm 2010 nhóm hàng hóa dịch vụ cho Phòng Tổng hợp Chi cục Thống kê huyện, thành phố b) Chỉ số giá bán sản phẩm người sản xuất hàng công nghiệp: * Phạm vi áp dụng: Được sử dụng để tính tiêu theo giá so sánh sau: - GTSX ngành công nghiệp; - GTSX thương nghiệp bán buôn; - GTSX thương nghiệp bán lẻ (đối với trị giá vốn hàng công nghiệp bán ra) * Mức độ chi tiết số giá bán sản phẩm người sản xuất hàng công nghiệp theo bảng 4: Bảng 4: TT Nhóm sản phẩm, hàng hóa Mã số Chỉ số A I II 10 11 12 13 14 15 16 B C Sản phẩm khai khống Than cứng than non Dầu thơ khí tự nhiên Quặng kim loại SP khai khoáng khác SP công nghiệp chế biến, chế tạo Thực phẩm chế biến Đồ uống SP đồ hút SP dệt Trang phục Da SP có liên quan Gỗ SP từ gỗ, tre Giấy SP từ giấy Dịch vụ chép ghi Hóa chất Thuốc, hóa dượcvà dươc liệu SP từ cao su plastic SP từ khoáng phi kim loại khác Kim loại SP từ kim loại SP điện tử, máy vi tính, quang học Thiết bị điện 17 17 18 19 20 III IV Máy móc thiết bị khác Xe có động SP giường, tủ, bàn, ghế SP chế biến, sửa chữa khác Điện phân phối điện Điện phân phối điện Nước sạch, nước thải, xử lý nước thải, rác thải Nước Dịch vụ nước thải, xử lý nước thải, rác thải * Trách nhiệm cung cấp thông tin: Ngày 15 tháng cuối quý, Tổng cục cung cấp cho Cục Thống kê số giá bán sản phẩm người SX hàng công nghiệp theo vùng để áp dụng cho tỉnh Tại Cục Thống kê, Phòng Thống kê Thương mại có trách nhiệm cung cấp lại số liệu số giá bán sản phẩm người SX hàng cơng nghiệp theo vùng cho Phòng Tổng hợp Chi cục Thống kê huyện, thành phố c) Chỉ số bán sản phẩm người sản xuất nông, lâm, thủy sản: * Phạm vi áp dụng: Chỉ số bán sản phẩm người sản xuất nông, lâm, thủy sản sử dụng để tính tiêu theo giá so sánh sau: - GTSX thương nghiệp bán buôn; - GTSX thương nghiệp bán lẻ (đối với trị giá vốn hàng nông, lâm nghiệp thủy sản bán ra) - GTSX ngành nông, lâm, thủy sản theo giá hành * Trách nhiệm cung cấp thông tin: - Ngày 15 tháng cuối quý, Tổng cục cung cấp cho Cục Thống kê số giá bán sản phẩm người SX hàng nông, lâm thủy sản bảng 5, theo vùng để áp dụng cho tỉnh - Tại Cục Thống kê, Phòng Thống kê Thương mại có trách nhiệm cung cấp lại số liệu số giá bán sản phẩm người SX hàng nông, lâm, thủy sản theo vùng cho Phòng Tổng hợp Chi cục Thống kê huyện, thành phố d) Chỉ số giá cước vận tải, kho bãi: * Phạm vi áp dụng: Chỉ số giá cước vận tải, kho bãi sử dụng để tính tiêu GTSX vận tải hàng hóa, hành khách theo giá so sánh * Trách nhiệm cung cấp thông tin: - Ngày 15 tháng cuối quý, Tổng cục cung cấp cho Cục Thống kê số giá cước vận tải, kho bãi bảng 6, để áp dụng cho tỉnh 18 - Tại Cục Thống kê, Phòng Thống kê Thương mại có trách nhiệm cung cấp lại số liệu số giá cước vận tải, kho bãi cho Phòng Tổng hợp Chi cục Thống kê huyện, thành phố e) Chỉ số giá xuất, nhập hàng hóa: * Phạm vi áp dụng: Chỉ số giá xuất, nhập hàng hóa áp dụng để tính giá trị hàng hóa xuất, nhập theo giá so sánh * Trách nhiệm cung cấp thông tin: - Ngày 15 tháng cuối quý, Tổng cục cung cấp cho Cục Thống kê số giá xuất, nhập hàng hóa nước để áp dụng cho tỉnh - Tại Cục Thống kê, Phòng Thống kê Thương mại có trách nhiệm cung cấp lại số liệu số giá xuất, nhập cho Phòng Tổng hợp Chi cục Thống kê huyện, thành phố g) Chỉ số giá xây dựng số giá bất động sản: Sở Xây dựng phối hợp với Cục Thống kê tính cung cấp số giá h) Ngoài ra, có số số giá khác như: - Chỉ số giá nguyên, nhiên vật liệu dùng cho sản xuất: Dùng để tính chi phí trung gian theo giá so sánh - Chỉ số giá xuất, nhập hàng hóa: Dùng để tính hàng hóa xuất, nhập theo giá so sánh - Chỉ số giá dịch vụ (Tổng cục tính, cung cấp cho Cục hướng dẫn sử dụng từ năm 2014) Tóm lại, Chỉ số giá áp dụng tính tốn GTSX năm báo cáo theo giá so sánh năm gốc 2010 ngành (giai đoạn từ 2011-2013) minh họa bảng Bảng 5: TT GTSX - GTSX ngành Công nghiệp - GTSX ngành thương nghiệp bán buôn Chỉ số giá áp dụng Chỉ số giá bán sản phẩm người sản xuất hàng công nghiệp năm BC so với năm gốc 2010 - GTSX ngành thương nghiệp bán lẻ (đối với trị giá vốn hàng công nghiệp bán ra) GTSX ngành XD CPI nhóm vật liệu bảo dưỡng nhà (Sau có số giá XD sử dụng 19 số này) - GTSX ngành thương nghiệp bán buôn; - GTSX ngành thương nghiệp bán lẻ (đối với trị giá vốn hàng nông, lâm, thủy sản bán ra) Chỉ số giá bán sản phẩm người sản xuất hàng nông, lâm, thủy sản năm BC so với năm gốc 2010 GTSX sửa chữa ô tơ, mơ tơ xe CPI bình qn năm BC so với năm gốc máy xe có động khác 2010 nhóm dịch vụ bảo dưỡng phương tiện lại GTSX dịch vụ lưu trú CPI bình quân năm BC so với năm gốc 2010 nhóm khách sạn, nhà trọ GTSX dịch vụ ăn uống CPI bình quân năm BC so với năm gốc 2010 nhóm hàng ăn dịch vụ ăn uống nhóm đồ uống thuốc GTSX thông tin truyền thơng CPI bình qn năm BC so với năm gốc 2010 nhóm bưu viễn thơng GTSX nhà tự có tự CPI bình qn năm BC so với năm gốc 2010 nhóm dịch vụ nhà thuê GTSX hoạt động hành CPI bình quân năm BC so với năm gốc dịch vụ hỗ trợ 2010 GTSX giáo dục đào tạo CPI bình quân năm BC so với năm gốc 2010 nhóm dịch vụ giáo dục GTSX y tế HĐ cứu trợ xã hội CPI bình quân năm BC so với năm gốc 2010 nhóm dịch vụ khám sức khỏe GTSX nghệ thuật, vui chơi CPI bình quân năm BC so với năm gốc giải trí 2010 nhóm dịch vụ văn hóa, thể thao giải trí 10 GTSX dịch vụ du lịch lữ hành 11 GTSX dịch vụ sửa chữa máy vi CPI bình qn năm BC so với năm gốc tính, đồ dùng cá nhân gia đình 2010 nhóm dịch vụ sửa chữa thiết bị gia đình 12 Tổng mức bán lẻ nhóm dịch vụ CPI bình qn năm BC so với năm gốc khác 2010 nhóm hàng hóa dịch vụ khác CPI bình qn năm BC so với năm gốc 2010 nhóm dịch vụ du lịch trọn gói 20 Trên số vấn đề cách tính chuyển đổi tiêu thống kê theo giá so sánh năm gốc 2010 theo quy định Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT ... Nhóm lương thực Nhóm thực phẩm Nhóm may mặc Nhóm thiết bị dùng gia đình đồ dùng gia đìnhg Nhóm thiết bị dùng gia đình Nhóm đồ dùng gia đìnhg Nhóm văn phòng phẩm vật phẩm văn hóa Nhóm văn phòng... chức khác Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân gia đình khác Hoạt động làm thuê công việc hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất dịch vụ tự tiêu dùng hộ gia đình Hoạt động tổ chức quan quốc tế III,... Sửa chữa đồ dùng cá nhân, gia đình; 93: Hoạt động dịch vụ khác dịch vụ G; T T U Hoạt động làm thuê công việc hộ gia đình, sản xuất sản xuất vật chất dịch vụ tiêu dùng hộ gia đình Hoạt động tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHUYỂN ĐỔI GIÁ SO SÁNH THEO GỐC, NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHUYỂN ĐỔI GIÁ SO SÁNH THEO GỐC

Từ khóa liên quan