đồ án chi tiết máy bách khoa

45 285 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:36

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÊN ĐỀ TÀI:Thiết kế hệ thống truyền động cho hệ thống xích tải Giáo viên hướng dẫn: GS TS Nguyễn Thanh Nam Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Nam MSSV:1533570 TP HCM – 2018 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ĐIỂM : Bộ Môn CSTKM Khoa: Cơ Khí -oOo MÔN HỌC: BÀI TẬP LỚN CHI TIẾT MÁY TÊN ĐỀ TÀI: Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Nam MSSV: 1533570 Ngày nộp: NHIỆM VỤ BÀI TẬP LỚN: Hệ thống dẫn động máy nâng gồm: 1- Động điện; 2- Nối trục đàn hồi phanh; 3- hộp giảm tốc bánh nghiêng; 4- Bộ truyền xích; 5- xích tải; 6- Bộ phận căng xích Phương án số 4: Lực vòng xích tải F, N : 9000 Vận tốc vòng v, m/s : 0,5 Bước xích P,mm : 50,8 Số đĩa xích: 10 Thời gian làm việc : năm Bài tập lớn Chi Tiết Máy Hệ thống truyền động cho hệ thống xích tải PHẦN 1.TÍNH ĐỘNG HỌC 1.1 Chọn động cơ: +Tính công suất yêu cầu động +Xác định sơ số vòng quay đồng động +Kết hợp cơng suất,số vòng quay u cầu khác để chọn động 1.1.1 Công suất làm việc: F v 9000.0,5 P    4,5KW lv 1000 1000 1.1.2 Hiệu suất hệ dẫn động: Căn vào sơ đồ kết cấu truyền giá trị hiệu suất loại truyền,các cặp ổ theo bảng 2.3[1] ta có +Hiệu suất nối trục  =1 k +Hiệu suất ổ lăn  =0,99 ol +Hiệu suất truyền bánh  br =0,96 +Hiệu suất truyền xích  x =0,93  Hiệu suất hệ dẫn động:       x  1.0,993.0,96.0,93  0,866 k ol br 1.1.3 Công suất cần thiết trục động cơ: P 4, Pyc  lv   5.196 (Kw)  0, 866 1.1.4 Số vòng quay trục cơng tác: n  lv 60000v 60000.0,5   59,06 (v/ph) z p 10.50,8 1.1.5 Chọn tỉ số truyền sơ bộ: usb=ux.ubr Theo bảng 2.4[1] chọn sơ bộ: •Tỉ số truyền truyền xích: ux=4 •Tỉ số truyền truyền bánh răng: ubr=4  usb=ux.ubr=4x4=16 NGUYỄN HOÀNG NAM GVHD:NGUYỄN THANH NAM Bài tập lớn Chi Tiết Máy Hệ thống truyền động cho hệ thống xích tải 1.1.6 Số vòng quay đồng động cơ: Ta có số vòng quay sơ trục động cơ: nsb= nlv.usb = 59,06.16=944,36 (v/ph) Số vòng quay đồng động cơ: Chọn nđb≈nsb  nđb=1000 (v/ph)  Chọn động cơ: tra bảng P1.3[1] Chọn thông số động điện : { Pđc ≥Pyc; {nđb≈ nsb Ta có: • Ký hiệu động cơ:DK.52-6 • Pđc =4,5 KW • nđc =950 v/ph • dđc =35(mm) • Phân phối tỉ số truyền: n 950  16,08 Tỉ số truyền hệ : u t  đc  n 59, 06 lv Chọn tỉ số truyền hộp giảm tốc : ubr=4 u 16, 08 Tỉ số truyền truyền : u x  t  4 u br Vậy ta có • ut=16,08 • ubr=4,5 • ux=3,57 1.2, Tính thơng số trục lập bảng thơng số động học: • Cơng suất: Công suất trục công tác : Pct= Plv=4,5 (KW) Công suất trục II : Pct 4,5 P    4,89( KW ) II   X 0,99.0,93 ol Công suất trục I : P II  4,89  5,15( KW ) P  I   0,99.0,96 ol br Công suất trục động cơ: P I  5,15  5,2( KW ) P  đc   0,99.1 ol k • Vận tốc: Số vòng quay trục động cơ: nđc=950 (v/ph) NGUYỄN HỒNG NAM GVHD:NGUYỄN THANH NAM Bài tập lớn Chi Tiết Máy Hệ thống truyền động cho hệ thống xích tải n 950 Số vòng quay trục I: n  đc   950(v / ph) I u k n 950 Số vòng quay trục II: n  I   237,5(v / ph) II u br n 237,5  59,375(v / ph) Số vòng quay trục cơng tác: nct  II  ux •Mơment xoắn: Môment xoắn trục động cơ: P 5, T  9,55.106 đc  9,55.106  52273,68( N mm) đc n 950 đc Môment xoắn trục I: P 5,15 T  9,55.106 I  9,55.106  51771,05( N mm) I n 950 I Môment xoắn trục II: P 4,89 T  9,55.106 II  9,55.106  196629,47( N.mm) II n 237,5 II Môment xoắn trục công tác: P 4,5 Tct  9,55.106 ct  9,55.106  726788,43( N mm) nct 59,13 Thông sô\Trục u P(KW) n(v/ph) T(N.mm) Động uk=1 45,2 950 53273,68 I II ubr=4,5 5,15 950 51771,05 4,89 237,5 196629,47 Công tác ux=4 4,5 59,13 726788,63 Bảng 1.1: Các thông số động học NGUYỄN HOÀNG NAM GVHD:NGUYỄN THANH NAM Bài tập lớn Chi Tiết Máy Hệ thống truyền động cho hệ thống xích tải PHẦN 2.TÍNH TỐN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN NGỒI (BỘ TRUYỀN XÍCH) Thơng số u cầu:  P  P  4,89( KW ) II  T  T  196629,47( N mm) II  n1  nII  211,11(v / ph)  u  u x      900  2.1 Chọn loại xích: Chọn loại xích ống lăn 2.2 Chọn số đĩa xích: Z1=29-2.u=29-2.4=21 ≥19  Z1=21 Z2=u Z1=2.21=42 ≤140  Z2=42 2.3 Xác định bước xích: Bước xích p tra bảng 5.5[1] với điều kiện Pt≤[P],trong đó: •Pt-Cơng suất tính tốn: Pt=P.k.kZ.kn Ta có: Chọn truyền thí nghiệm truyền xích tiêu chuẩn,có số vận tốc vòng đĩa xích nhỏ là:  Z  21  01  n  200(v / ph)   01 Do ta tính được: Z 21 k z  01   ,với kz-Hệ số Z 21 n 200 kn  01   0,84 ,với kn-Hệ số vòng quay n 237,5 k=k0 ka kđc kbt kđ kc,trong đó: Tra bảng 5.6[1] k0-Hệ số ảnh hưởng vị trí truyền: với β=900,ta k0=1,25 ka-Hệ số ảnh hưởng khoảng cách trục chiều dài xích: Chọn a=(30÷50)p  ka=1 kđc-Hệ số ảnh hưởng việc điều chỉnh lực căng xích: kđc=1 kbt-Hệ số ảnh hưởng bôi trơn: kbt=1,3(Bộ truyền làm việc mơi trường có bụi,chất lỏng bơi trơn đạt u cầu) kđ-Hệ số tải trọng động: kđ=1,35 NGUYỄN HOÀNG NAM GVHD:NGUYỄN THANH NAM Bài tập lớn Chi Tiết Máy Hệ thống truyền động cho hệ thống xích tải kc-Hệ số kể đến chế độ làm việc truyền;với số ca làm việc ta có kc=1,25  k=k0 ka kđc kbt kđ kc=1,25.1.1.1,3.1,35.1,25=2,74 •Cơng suất cần truyền:P=4,89(KW) Do ta có: Pt=P.k.kZ.kn=4,89.2,74.1.0,95=12,729(KW)  pt  10,65  [p] Tra bảng 5.5[1] với điều kiện  ta được: n  200( v / ph )  01 *Bước xích:p=31,75mm *Đường kính chốt:dc=9,55mm *Chiều dài ống:B=27,46mm *Cơng suất cho phép:[P]=19,3 KW 2.4 Xác định khoảng cách trục số mắt xích: Chọn sơ bộ: a=40.p=40.31,75=1270(mm) Số mắt xích: 2 2a Z1  Z (Z  Z1) p 2.1016 21  42  42  21 31,75 x       111,78 p 31, 75 4. 2a 4.3,142.1270 Chọn số mắt xích số chẵn:x=111,78 Tính lại khoảng cách trục:  2 Z  Z Z  Z Z  Z       p a*   x    x            4 2        2  42  21   31, 75  42  21  21  42  * a  112   112   2    1667,72(mm)  2    3,14    Để xích khơng q căng cần giảm a lượng: a  0,003.a*  0,003.1167,72  5(mm) Do đó: a  a*  a  1167,72   1162,72(mm) Số lần va đập xích i: Tra bảng 5.9[1] với loại xích ống lăn,bước xích p=25,4mm  Số lần va đập cho phép xích:[i]=30 Z n 21.237,5 i 1  2,97  [i]  30 15.x 15.112 NGUYỄN HOÀNG NAM GVHD:NGUYỄN THANH NAM Bài tập lớn Chi Tiết Máy Hệ thống truyền động cho hệ thống xích tải 2.5 Kiểm nghiệm xích độ bền: Q s  [s] ,với: k Ft  F  Fv đ Q- Tải trọng hỏng:Tra bảng 5.2[1] với p=31,75mm ta được: •Q=88,5.103 (N) •Khối lượng mét xích:q=3,8 (Kg) kđ-Hệ số tải trọng động: chế độ làm việc trung bình  kđ=1,2 Ft-Lực vòng: 1000.P 1000.P.60000 1000.4,89.60000 Ft     1852,8( N ) v Z p.n 21.31,75.237,5 1 Fv-Lực căng lực ly tâm sinh ra: 2  Z n p   21.237,5.31,75  1   2,6  Fv  q.v  q.   26,47( N )  60000  60000     F0-Lực trọng lượng nhánh xích bị động sinh ra: F  9,81.k q.a ,trong đó; f kf –Hệ số phụ thuộc độ võng xích:Do β=900  kf=1  F  9,81.1.3,8.1,662  61,96( N ) [s]-Hệ số an toàn cho phép:Tra bảng 5.10[1] với p=25,4(mm);n1=211,11(v/ph) ta [s]=10,2 Do vậy: Q 88,5.103 s   38,28  [s]=8,2  thỏa mãn kđ Ft  F0  Fv 1,2.1852,861,9626,47 2.6 Xác định thơng số đĩa xích: Đường kính vòng chia: p 31, 75    213,03(mm) d1    180   sin   sin  25   Z    1  p 31, 75 d    424,86(mm)      180    sin  50  sin    Z    2  NGUYỄN HOÀNG NAM GVHD:NGUYỄN THANH NAM Bài tập lớn Chi Tiết Máy Hệ thống truyền động cho hệ thống xích tải Đường kính đỉnh răng:     d  p 0,5  cot g      31,75 0,5  cot g  180    226,5(mm)   25    a1  Z                     31,75 0,5  cot g  180    439,55(mm)  p 0,5  cot g  d  Z    50    a2      Bán kính đáy răng: r  0,5025.d '  0,05 với d1 tra theo bảng 5.2[1] ' có d  15,88  r  0,5025.19,05  0,05  9,6(mm) Đường kính chân răng:  d  2r  213,03  2.9,6  193,83(mm) d  f1  d f  d2  2r  439,55  2.9,6  420,35(mm)  •Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc: E  H1  0,47 kr ( Ft K  F ) đ vđ A.k đ Kđ-Hệ số tải trọng động: Kđ=1,2 A-Diện tích lề:Tra bảng 5.12[1] với p=31,75(mm) ta có A=262 mm2 kr-Hệ số ảnh hưởng đĩa xích,tra trang 87[1] theo số Z1=21 ta có kr=0,468 kđ-Hệ số phân bố tải không dãy;với dãy Kđ=1 Fvđ-Lực đập m dãy xích: F  13.107.n p3.m  13.107.237,5.31,753.1  9,88  N  vđ E-Mô đun đàn hồi: 2E E E   2,1.105 (MPa) E1= E2=2,1.105(MPa),cả hai đĩa xích E E làm thép E   0,47 kr ( Ft K  F ) H1 đ vđ A.K đ 2,1.105  H1  0,47 0,468.(1852,28.1,2  9,88)  430,18( MPa) 262.1 Tra bảng 5.11[1] ta chọn vật liệu làm đĩa xích thép 45,với đặc tính:tơi cải thiện NGUYỄN HOÀNG NAM GVHD:NGUYỄN THANH NAM Bài tập lớn Chi Tiết Máy Hệ thống truyền động cho hệ thống xích tải 133384,80(Nmm) 39569,98(Nmm) 16642,73(Nmm) Mtd 5,89 8,55 12,42 13,97 5,47 7,48 11,17 NGUYỄN HOÀNG NAM GVHD:NGUYỄN THANH NAM 28 Bài tập lớn Chi Tiết Máy Hệ thống truyền động cho hệ thống xích tải c)Mơ men uốn tổng, mơ men tương đương đường kính:   2  M j  M yj  M xj ( N mm)   2  M tđj  M j  0,75T j ( N mm)   M  tđj (mm) d j  0,1[ ]  Trong : +)Mj ,Mtđj,dj -lần lượt mơment uốn tổng,mơment tương đương,đường kính trục tiết diện j chiều dài trục +)Myj,Mxj-mô men uốn mặt phẳng yoz zox thiết diện thứ j +)[σ]-ứng suất cho phép chế tạo trục,tra bảng 10.5[1] có [σ]=65MPa •Tiết diện 2-0: M  0( N mm) 10 M  0( N mm) tđ10 d  0(mm) 10 •Tiết diện 2-1: M  35952, 022  8246,932  36889,80( N mm) 11 M  36889,802  0,75.185019,662  164423,43( N mm) tđ11 164423,43 d 3  29,36(mm) 11 0,1.65 • Tiết diện 2-2: M  16529,652  16529,65( N mm) 12 M  16529,652  0,75.185019,662  161082,10( N mm) tđ12 161082,10 d 3  29,15(mm) 12 0,1.65 • Tiết diện 2-3: M  0( N mm) 13 M  0,75.185019,662  185019,66( N mm) tđ13 185019,66 d 3  30,53(mm) 13 0,1.65 NGUYỄN HOÀNG NAM GVHD:NGUYỄN THANH NAM 29 Bài tập lớn Chi Tiết Máy Hệ thống truyền động cho hệ thống xích tải d  31(mm)  11  Chọn d  d  32(mm) 10 12  d13  30(mm)  d)Chọn kiểm nghiệm then: Chọn then thỏa mãn điều kiện: 2T   [ ]  d  d dl h  t  t  2T   c  dl b  [ c ] t    Trong đó: -σd,[ σd]:Ứng suất dập ứng suất dập cho phép; [ σd]=100MPa tra bảng 9.5[1] -τc,[ τc]:Ứng suất cắt ứng suất cắt cho phép [ τc]=40÷60MPa chịu tải trọng va đập nhẹ -T-Mô men xoắn trục -d-đường kính trục -lt,h,b,t –kích thước tra bảng 9.1a[1] Ti v trớ lp bỏnh rng: lt= (0,8ữ0,9)lm23=(0,8ữ0,9).48=(38,4-43,2) Chọn lt=40(mm) 2.187930,03   d1  45.40   69,60( MPa)  [ d ]     Thỏa mãn  2.187930,03    17,4( MPa)  [ c ]  c1 45.40.12 Tại vị trí lắp xích: lt= (0,8÷0,9)lm23=(0,8÷0,9).48=(38,4-43,2)  Chọn lt=40(mm) 2.187930,03   d  45.40   69,60( MPa)  [ d ]     Thỏa mãn  2.187930,03   c  45.40.12  17,4( MPa)  [ c ] NGUYỄN HOÀNG NAM GVHD:NGUYỄN THANH NAM 30 Bài tập lớn Chi Tiết Máy Hệ thống truyền động cho hệ thống xích tải e)Kiểm nghiệm trục độ bền mỏi: Kết cấu trục cần đảm bảo hệ số an toàn tiết diện nguy hiểm thỏa mãn điều kiện: s j s j sj   [s] 2 s j  s j Trong đó: [s]-Hệ số an tồn cho phép;[s]=2,5 sσjvà sτj-Hệ số an toàn xét riêng ứng suất pháp hệ số an toàn xét riêng ứng suất tiếp tiếp diện j:  1  1 ; s j  s j  K     mj K    mj  dj aj  dj aj Trong đó:σ-1 ,τ-1-giới hạn mỏi uốn mỏi xoắn ứng với chu kỳ đối xứng Với thép 45 có σb=600MPa ; σ-1=0,436 σb=262MPa τ-1=0,58 σ-1=152MPa Theo bảng 10.7[1] ta có hệ số kể đến ảnh hưởng trị số ứng suất trung bình đến độ bền mỏi:ψσ=0,05 , ψτ=0 Các trục hộp giảm tốc quay,ứng suất uốn thay đổi theo chu kỳ đối xứng,do đó: Mj  0 ;   aj w mj j Tiết diện nguy hiểm trục I tiết diện lắp bánh răng(tiết diện 1-1) Theo công thức bảng 10.6[1]và tra thơng số then bảng 9.1a[1]với trục có rãnh then ta có: d bt (d  t )2 3,14.353 12.5(35  5)2 w  11  11    5749,97 11 32 d 32 35 11 58756,46    13,97(MPa) a1 5749,97 d 3,14.403 w  12   6280 12 32 32 58756,46    9,36( MPa) a2 6280 Trục có rảnh then: d bt (d  t )2 3,14.453 12.5(45  5)2 w  13  13    7519,42 31 32 d 32 45 11 NGUYỄN HOÀNG NAM GVHD:NGUYỄN THANH NAM 31 Bài tập lớn Chi Tiết Máy Hệ thống truyền động cho hệ thống xích tải 93405,07   12,42( MPa) a3 7519,42 d 3,14.403 w  14   6280 14 32 32 53719,19    8,55(MPa) a4 6840  Khi trục quay chiều ứng suất xoắn thay đổi theo chu kỳ mạch động đó:  max j j  mj   aj   2w 0j Theo công thức bảng 10.6[1]và tra thơng số then bảng 9.1a[1]với trục khơng có rãnh then ta có: d 3,14.353 w  11   8414,22 o11 16 16  187930,03  m1   a1  max1   11,17(MPa) 2.w o11 2.8414,22 d 3,14.403 w  12   12560 o12 16 16  187930,03  m2   a2  max2   7,48(MPa) 2.w o12 2.125607 Trục có rảnh then: d bt (d  t )2 3,14.453 8.5(45  5)2 w  13  13    17172 o13 16 2.d 16 2.45 11  187930,03  m3   a3  max3   5,47(MPa) 2.w o13 2.17172 Kσdj Kτdj- Hệ số xác định theo công thức: K K  K x 1  K x 1   K   ; K  dj  dj Ky Ky Trong đó: Kx-Hệ số tập trung ứng suất trạng thái bề mặt,phụ thuộc vào phương pháp gia công độ nhẵn bề mặt Theo bảng 10.8[1] với yêu cầu trục gia công máy tiện,tại cá tiết diện nguy hiểm yêu cầu đạt NGUYỄN HOÀNG NAM GVHD:NGUYỄN THANH NAM 32 Bài tập lớn Chi Tiết Máy Hệ thống truyền động cho hệ thống xích tải Ra=2,5÷0,63 μm,chọn Kx=1,06 Ky-Hệ số tăng bền bề mặt trục,không dùng phương pháp tăng bền có Ky=1 εσ, ετ –Hệ số kích thước,kể đến ảnh hưởng tiết diện trục đến giới hạn mỏi theo bảng 10.10[1] ta có: εσ=0,88 ; ετ=0,81 Kσ , Kτ-Hệ số tập trung ứng suất thực tế uốn xoắn.Tra bảng 10.12[1] có: Kσ=1,76 ; Kτ=1,54 Do ta có: 1,76 1,54  1,06 1  1,06 1 0,88 0,81 K   2,06 ; K   1,96  d11  d11 1 Từ kết tính tốn ta có:  1 262 s   K      2,06.13,97  0,05.0  9,1 mj  dj aj s   1 152   6,94    mj 1,96.11,17  0.4,48 1 K  dj aj s j s j 9,1.6,94 s    5,52  [s] 11 2 2 s j  s j 9,1  6,94  Thỏa mãn điều kiện bền NGUYỄN HOÀNG NAM GVHD:NGUYỄN THANH NAM 33 Bài tập lớn Chi Tiết Máy Hệ thống truyền động cho hệ thống xích tải f)Chọn kiểm nghiệm ổ lăn trục II: Ft2 Fa0 Fa2 Fa1 Fs1 Fs0 Fr2 Fx •Chọn ổ: Ta có: Fat=334,73(N) F  F  F  659, 672  2229,112  2324,67( N ) r0 xA yA F  F  F  2152,552  35,512  2152,84( N ) xB yB r1 Fat 334,73    0,14 Ta chọn ổ đở chặn cở nặng hẹp ( Fr )max 2324,67 Tra theo bảng P2.11[1] có thơng số ổ lăn: Ký d D D1 d1 B C1 T r r1 α C C0 hiệu ổ mm mm mm mm mm mm mm mm mm (o) kN kN 66408 40 110 27 27 2,5 1,2 12 52,7 38,8 Bảng 4.5.2: Các thông số ổ đũa đở trục II •Kiểm nghiệm ổ theo khả tải động: C  Qm L d Với ổ bi đỡ chặn: Q=(XVFr+YFa)kt,kđ -V –hệ số kể đến vòng quay;với vòng quay có V=1 -kt –hệ số kể đến ảnh hưởng nhiệt độ,có kt=1 nhiệt độ θ=1050 -kđ-hệ số kể đến đặc tính tải trọng,tra bảng 11.3[1] ta có k đ=1,1 -X-hệ số tải trọng hướng tâm -Y-hệ số tải trọng dọc trục Ta có :ổ đũa Fs=eFr,trong e=1,5tgα=1,5.tg120=0,32 F  e.F  0,32.2324,67  743,89( N ) s0 r0 F  e.F  0,32.2152,84  688,91( N ) s1 r1 NGUYỄN HOÀNG NAM GVHD:NGUYỄN THANH NAM 34 Bài tập lớn Chi Tiết Máy Hệ thống truyền động cho hệ thống xích tải F  F  Fat  688,91  334,73  1023,64( N )  F a0 s1 s0 F  F  Fat  688,45  334,73  409,16( N )  F a1 s0 s1  F  1023,64 N   a0 F  409,16 N   a1 Ta có: F a1  409,16  0,19  e  X  1;Y  1 F 2152,84 r1  Q1=(X1VFr1+Y1Fa1).kt.kđ=1.1.2152,84.1,1=2368,12(N) F a0  1023,64  0,44  e F 2324, 67 r0 Tra bảng 11.4[1] có: X0=0,4; Y0=0,4cotgα=0,4.cotg120=1,88  Q0=(X0VFr0+Y0Fa0).kt.kđ=(0,4.1.2324,67+1,88.1023,64).1.1,1=2854,31(N) Ta thấy Q0>Q1 nên tính theo ổ “0”,ổ “0”chịu lực lớn C Q m L d Với m bậc đường cong mỏi;ổ bi có m=3 L:tuổi thọ (triệu vòng quay); L  60n.L 106  60.950.15000.106  855 (triệu vòng) h  C  Q m L  2854,31.3 855  27090,90( N )  C  52700( N )  Thỏa mãn d •Kiểm nghiệm ổ theo khả tải tĩnh: Qt  C Với C0-khả tải tĩnh ổ;C0=38,8kN Qt-tải trọng tĩnh quy ước; Qt=X1Fr1+Y1Fa1 Tra bảng 11.6[1] ta có: X1=0,5 ; Y1=0,22cotgα=0,22cotg120=1,04 → Qt=0,5.2152,84 +1,04.409,16=1501,95(N)=1,5(kN)  Qt=1,5kN < C0=38,8kN  thỏa mãn NGUYỄN HOÀNG NAM GVHD:NGUYỄN THANH NAM 35 Bài tập lớn Chi Tiết Máy Hệ thống truyền động cho hệ thống xích tải PHẦN IV: TÍNH LỰA CHỌN KẾT CẤU:  Tính lựa chọn kết cấu:  Tính kết cấu vỏ hộp: Vỏ hộp hộp giảm tốc có nhiệm vụ đảm bảo vị trí tương đối chi tiết phận máy, tiếp nhận tải trọng chi tiết lắp vỏ truyền tới , đựng dầu bôi trơn, bảo vệ chi tiết may tránh bụi Chỉ tiêu hộp giảm tốc độ cứng cao khối lượng nhỏ, vật liệu nên dùng hộp giảm tốc GX15-32 Các kích thước hộp giảm tốc: Tên gọi Biểu thức tính tốn Kết Chiều dày: Thân hộp,   =0,03.a +3 = 0,03.130 + = 6,9  = 10mm Chọn  = 10 mm  1=9 mm Nắp hộp,   = 0,9 10 = mm Chọn  = mm Gân tăng cứng: Chiều dày, e e =(0,8÷1)  Chiều cao, h h < 58 Độ dốc Khoảng 2o e=10mm Dốc: Đường kính: Bulơng nền, d1 d1 > 0,04.a+10 =0,04 130+ 10 =15,2 d1 =20mm Bulơng cạnh ổ, d2 d2 =(0,7÷0,8).d1 d2= 14mm Bulơng ghép bích nắp thân d3 =(0,8÷0,9).d2 d3 d3=12mm NGUYỄN HỒNG NAM GVHD:NGUYỄN THANH NAM 36 Bài tập lớn Chi Tiết Máy Vít ghép lắp ổ, d4 Hệ thống truyền động cho hệ thống xích tải Vít ghép lắp cửa thăm dầu, d4 =(0,6÷0,7).d2 d5 d5 =(0,5÷0,6).d2 d4 =10mm d5 = 8mm Mặt bích ghép nắp thân: Chiều dày bích thân hộp, S3 S3 =(1,4÷1,8).d3 S3=20mm Chiều dày bích nắp hộp, S4 S4 = =(0,9÷1).S3 S3=20mm Bề rộng bích nắp hộp, K3 K3 = K2 –(3÷5)mm K3=45 mm Kích thước gối trục: Đường kính ngồi tâm lỗ Định theo kích vít: D3, D2 ………………… thước nắp ổ Bề rộng mặt ghép bulơng K2=E2+R2+(3÷5)mm=20+25+5 = 50 cạnh ổ: K2 E2= 1,6.d2 = 1,6 14 = 22,4 Tâm lỗ bulông cạnh ổ: E2 R2= 1,3.d2 = 18,2 C K2= 50mm E2 =25mm R2 =20mm (k khoảng cách từ tâm bulông đến mép lỗ) h: xác định theo kết cấu, phụ thuộc tâm lỗ bulơng kích thước mặt tựa Chiều cao h Mặt đế hộp: Chiều dày: Khi khơng có S1 = (1,3÷1,5) d1 phần lồi S1 K1 = 3.d1 =3.20 = 60 Bề rộng mặt đế hộp, K1 q q  K1 +  S1=30 mm K1=60 mm q =80 mm Khe hở chi tiết: Giữa bánh với thành hộp Giữa đỉnh bánh lớn với đáy hộp   (1÷1,2)   =10 mm   (3÷5).10  1=30mm Giữa mặt bên bánh : NGUYỄN HOÀNG NAM GVHD:NGUYỄN THANH NAM 37 Bài tập lớn Chi Tiết Máy Số lượng bu lông Z Hệ thống truyền động cho hệ thống xích tải Z = (L+B)/( 200÷300) Z=4 Z =4 L,B: chiều dài rộng hộp  Kết cấu chi tiết truyền động: Bánh trụ lớn trục 2: Dm2 = (1,5÷1,8)d2 = (1,5÷1,8).14= 25 mm s = (2,5÷4)m = (2,5÷4)2 = mm  Kết cấu nắp ổ: Các kích thước đường kính tâm lỗ vít (D) đường kính ngồi bích (D) nắp ổ: Với lắp ổ nhỏ:D=40mm; D2=60mm; D3=80mm;d4=M10; Z=4 Với lắp ổ lớn:D=45mm; D2=65mm; D3=90mm; d4=M10; Z=4 NGUYỄN HOÀNG NAM GVHD:NGUYỄN THANH NAM 38 Bài tập lớn Chi Tiết Máy  Hệ thống truyền động cho hệ thống xích tải BẢNG THỐNG KÊ CÁC KIỂU LẮP, TRỊ SỐ CỦA SAI LỆCH GIỚI HẠN VÀ DUNG SAI CỦA CÁC KIỂU LẮP Trục I Kiểu lắp Kiểu lắp Dung sai (mm) +15 Bánh răngtrục Trục II Dung sai Kiểu lắp (mm) +18 35k6 25k6 +2 +2 Nối trục Trục Bánh đai Trục Ổ lăn Trục 30k6 +18 +2 40k6 +18 +2 Bạc chặn Trục +30 Nắp - Vỏ hộp 62H7 Rãnh then trục +35 110H7 8k6 +10 +1 10k6 14k6 NGUYỄN HOÀNG NAM +10 +1 +12 +1 GVHD:NGUYỄN THANH NAM 39 Bài tập lớn Chi Tiết Máy Hệ thống truyền động cho hệ thống xích tải TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] GS.TS Nguyễn Trọng Hiệp : Chi tiết máy tập 1, tập – NXB Giáo dục [2] PGS.TS.Trịnh Chất – TS Lê Văn Uyển : Tính tốn thiết kế hệ dẫn động khí tập 1, tập – NXB Giáo dục [3] GS.TS Ninh Đức Tốn: Dung sai nắp ghép - NXB Giáo dục 2000 [4] Bộ mơn Hình họa –Vẽ kỹ thuật trường ĐHBK Hà Nội : Bài tập vẽ kỹ thuật NGUYỄN HOÀNG NAM GVHD:NGUYỄN THANH NAM 40 Bài tập lớn Chi Tiết Máy Hệ thống truyền động cho hệ thống xích tải Mục lục: NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẦN 1.TÍNH ĐỘNG HỌC 1.1 Chọn động cơ: 1.2, Tính thơng số trục lập bảng thông số động học: PHẦN 2.TÍNH TỐN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN NGỒI (BỘ TRUYỀN XÍCH) 2.1 Chọn loại xích: 2.2 Chọn số đĩa xích: 2.3 Xác định bước xích: 2.4 Xác định khoảng cách trục số mắt xích: 2.5 Kiểm nghiệm xích độ bền: 2.6 Xác định thông số đĩa xích: 2.7 Xác định lực tác dụng lên trục: 2.8 Tổng hợp thông số truyền xích: PHẦN 3.TÍNH TỐN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN TRONG 10 (BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG NGHIÊNG) 10 3.1 Chọn vật liệu làm bánh răng: 10 3.2 Xác định ứng suất cho phép: 10 3.3 Xác định sơ khoảng cách trục: 12 3.4 Xác định thông số ăn khớp: 13 3.5 Xác định hệ số số thông số động học: 14 3.6 Kiểm nghiệm truyền bánh răng: 15 3.7 Một vài thơng số hình học cặp bánh răng: 17 3.8 Bảng tổng kết thông số truyền bánh răng: 18 PHẦN TÍNH TỐN THIẾT KẾ TRỤC 20 4.1 Tính chọn khớp nối 20 4.1.1 Chọn khớp nối: 20 4.1.2 Kiểm nghiệm khớp nối: 21 4.1.3 Lực tác dụng lên trục: 21 4.1.4 Các thông số nối trục vòng đàn hồi: 22 4.2 Thiết kế trục 23 4.2.1 Chọn vật liệu chế tạo trục: 23 4.3 Xác định sơ đường kính trục: 24 4.4 Xác định khoảng cách gối đỡ điểm đặt lực: 24 a)Lực tác dụng lên trục mômen: 25 b)Biểu đồ mômen 27 c)Mô men uốn tổng, mơ men tương đương đường kính: 29 d)Chọn kiểm nghiệm then: 30 e)Kiểm nghiệm trục độ bền mỏi: 31 f)Chọn kiểm nghiệm ổ lăn trục II: 34 NGUYỄN HOÀNG NAM GVHD:NGUYỄN THANH NAM 41 Bài tập lớn Chi Tiết Máy Hệ thống truyền động cho hệ thống xích tải PHẦN IV: TÍNH LỰA CHỌN KẾT CẤU: 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 Mục lục: 41 NGUYỄN HOÀNG NAM GVHD:NGUYỄN THANH NAM 42 ... lớn Chi Tiết Máy Thông số Loại xích Bước xích Số mắt xích Chi u dài xích Khoảng cách trục Số đĩa xích nhỏ Số đĩa xích lớn Vât liệu đĩa xích Đường kính vòng chia đĩa xích nhỏ Đường kính vòng chia... truyền truyền bánh răng: ubr=4  usb=ux.ubr=4x4=16 NGUYỄN HOÀNG NAM GVHD:NGUYỄN THANH NAM Bài tập lớn Chi Tiết Máy Hệ thống truyền động cho hệ thống xích tải 1.1.6 Số vòng quay đồng động cơ: Ta... CSTKM Khoa: Cơ Khí -oOo MÔN HỌC: BÀI TẬP LỚN CHI TIẾT MÁY TÊN ĐỀ TÀI: Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hồng Nam MSSV: 1533570 Ngày nộp: NHIỆM VỤ BÀI TẬP LỚN: Hệ thống dẫn động máy
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án chi tiết máy bách khoa, đồ án chi tiết máy bách khoa