TÀI LIỆU NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ DỊCH VỤ CÔNG

226 131 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:34

BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TÀI LIỆU NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ DỊCH VỤ CÔNG (Dùng cho thi thăng hạng viên chức) HÀ NỘI 2017 LỜI NÓI ĐẦU Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức nhà nước nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động hành nói chung cung ứng dịch vụ cơng nói riêng Luật Viên chức năm 2010 văn hướng dẫn thi hành tạo sở pháp lý để thực nhiệm vụ Trong phát triển đội ngũ, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức quy định nội dung công tác xây dựng quản lý viên chức, biện pháp tích cực để lựa chọn người đủ tiêu chuẩn thăng lên hạng cao quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập Đối với cá nhân viên chức, dự thi thăng hạng hội để khẳng định thân hoạt động chuyên môn nghề nghiệp Với mục tiêu hệ thống hóa kiến thức tảng trị, pháp lý cho việc quản lý viên chức tham gia hoạt động nghề nghiệp cung ứng dịch vụ công, tài liệu biên soạn để phục vụ ôn tập kỳ thi thăng hạng viên chức hành Tài liệu TS Đặng Xuân Hoan, Giám đốc Học viện Hành Quốc gia trực tiếp đạo nhà khoa học Học viện biên soạn, chỉnh lý, bổ sung, cập nhật tài liệu có, văn kiện trị, pháp lý cho phù hợp với yêu cầu ôn tập thi thăng hạng viên chức Cấu trúc nội dung tài liệu gồm: - Chuyên đề 1: Những vấn đề chung hệ thống trị Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Chuyên đề 2: Hành nhà nước cải cách hành - Chuyên đề 3: Đổi tổ chức chế hoạt động đơn vị nghiệp công lập - Chuyên đề 4: Viên chức quản lý viên chức - Chuyên đề 5: Dịch vụ công quản lý nhà nước dịch vụ công Ban Biên soạn, chỉnh lý tài liệu phục vụ ôn tập thi thăng hạng viên chức trân trọng giới thiệu sách Những vấn đề hành nhà nước dịch vụ công Rất mong nhận ý kiến đóng góp để nội dung sách ngày hoàn thiện BAN BIÊN SOẠN BAN BIÊN SOẠN, CHỈNH LÝ NĂM 2017 TS ĐẶNG XUÂN HOAN Giám đốc Học viện Hành quốc gia Trưởng ban đạo biên soạn PGS.TS NGUYÊN HỮU HẢI Giảng viên cao cấp, Học viện Hành quốc gia - Chủ biên PGS.TS NGUYỄN THỊ HỒNG Trưởng khoa Tổ chức quản lý nhân sự, Học HẢI PGS.TS viện Hành quốc gia- Ủy viên LƯƠNG THANH Trưởng khoa Nhà nước pháp luật, Học viện CƯỜNG Hành quốc gia- Ủy viên PGS.TS ĐẶNG KHẮC ÁNH Trưởng khoa Hành học, Học viện Hành Quốc gia - Ủy viên TS TRỊNH THỊ THỦY Giảng viên Học viện Hành quốc gia- Ủy viên thư ký BAN BIÊN SOẠN, CHỈNH LÝ NĂM 2016 PGS.TS TRIỆU VĂN CƯỜNG Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch công chức 2016 PGS.TS NGUYỄN MINH MẪN Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước PGS.TS LÊ CHI MAI Khoa Quản lý tài cơng, Học viện Hành Quốc gia, Bộ Nội vụ PGS.TS NGUYỄN HỮU HẢI Trưởng khoa, Khoa Hành học, Học viện Hành Quốc gia, Bộ Nội vụ TS HÀ QUANG NGỌC Phó Hiệu trưởng Đại học Nội vụ Hà Nội TS NGUYỄN BÁ CHIẾN Trưởng khoa, Khoa Sau đại học, Học viện Hành Quốc gia, Bộ Nội vụ TS TRẦN NGHỊ Trưởng phòng, Viện Khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ TS LƯU ANH ĐỨC Phó Trưởng phòng, Đại học Nội vụ Hà Nội HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH TÀI LIỆU (Thành lập theo Quyết định số 3563/QĐ-HCQG-HĐTTH ngày 27 tháng 10 năm 2017) TS Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng TS Nguyễn Ngọc Vân, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, Bộ Nội vụ, Ủy viên phản biện PGS.TS Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng Khoa Văn Công nghệ hành chính, Học viện Hành Quốc gia, Ủy viên phản biện TS Chu Xuân Khánh, Giám đốc Trung tâm Tin học-Thư viện, Học viện Hành Quốc gia, Ủy viên PGS.TS Bùi Huy Khiên, Phó Trưởng Khoa Hành học, Học viện Hành Quốc gia, Ủy viên TS Nguyễn Thị Thanh Thủy, Trưởng Bộ môn Quản lý nguồn nhân lực tổ chức, Khoa Tổ chức Quản lý nhân sự, Học viện Hành Quốc gia, Ủy viên TS Đồn Văn Dũng, Trưởng Phòng Hành chính-Tổng hợp, Văn phòng, Học viện Hành Quốc gia MỤC LỤC CHUYÊN ĐỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM I HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ ĐỔI MỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM Khái niệm hệ thống trị Các tổ chức hệ thống trị Việt Nam Vai trò nhân dân việc thực quyền lực trị 15 Bản chất, đặc điểm hệ thống trị Việt Nam 17 4.1 Bản chất hệ thống trị Việt Nam 17 4.2 Đặc điểm hệ thống trị Việt Nam 19 II NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 26 Khái niệm đặc điểm quan nhà nước 26 Hệ thống quan máy nhà nước 27 2.1 Quốc hội 28 2.2 Chủ tịch nước 36 2.3 Chính phủ 38 2.4 Chính quyền địa phương 39 2.5 Toà án nhân dân 43 2.6 Viện Kiểm sát nhân dân 46 2.7 Kiểm toán Nhà nước 47 Nguyên tắc tổ chức hoạt động máy nhà nước 49 CHUYÊN ĐỀ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ CẢI CÁCH NỀN HÀNH CHÍNH 59 I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 59 Bản chất, vai trò đặc điểm hành nhà nước 59 a Quản lý nhà nước 59 b Hành nhà nước 60 a Hành nhà nước Việt Nam lệ thuộc vào trị phục vụ trị 63 b Hành nhà nước mang tính pháp quyền 63 c Hành nhà nước hoạt động liên tục, ổn định tương đối thích ứng 64 d Hành nhà nước mang tính chuyên nghiệp 64 e Hành nhà nước tính hệ thống thứ bậc chặt chẽ 64 f Hành nhà nước không vụ lợi hoạt động 65 g Hành nhà nước mang tính nhân đạo 65 Nguyên tắc tổ chức hoạt động hành nhà nước Việt Nam 65 II NHỮNG YẾU TỐ CẤU THÀNH NỀN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 72 Quan niệm hành nhà nước 72 Các yếu tố cấu thành hành nhà nước 73 2.1 Hệ thống thể chế hành nhà nước 73 2.3 Nhân máy hành nhà nước 78 2.4 Các nguồn lực vật chất cần thiết cho hoạt động hành nhà nước 80 III NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 82 Một số khái niệm 82 d Quan hệ lực, hiệu lực, hiệu hành 83 e Đánh giá hiệu lực, hiệu hành nhà nước 84 Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu hoạt động hành nhà nước 89 3.1 Các xu hướng cải cách hành nhà nước giới 89 3.2 Cải cách hành nhà nước Việt nam 93 CHUYÊN ĐỀ 102 ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG .102 CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 102 SỰ CẦN THIẾT ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CÁC ĐƠN VỊ SỰ I NGHIỆP CÔNG LẬP 102 Khái quát chung đơn vị nghiệp công lập 102 Sự cần thiết phải đổi tổ chức chế hoạt động đơn vị nghiệp công lập 104 II HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 106 A ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 106 B ĐÁNH GIÁ CỤ THỂ VỀ HỆ THỐNG TỔ CHỨC VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC 113 CHUYÊN ĐỀ VIÊN CHỨC VÀ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC 151 I TỔNG QUAN VỀ VIÊN CHỨC 151 Một số khái niệm liên quan 151 Phân loại viên chức 151 Đặc điểm hoạt động nghề nghiệp viên chức 152 Quyền, nghĩa vụ trách nhiệm viên chức 155 II QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC 160 Sự cần thiết phải quản lý viên chức 160 Quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc quản lý viên chức 162 Nội dung quản lý viên chức 164 Chủ thể quản lý viên chức 165 Các hoạt động quản lý viên chức cụ thể 170 Chuyển đổi chuyển tiếp viên chức công chức 178 Đổi phương thức quản lý viên chức 179 CHUYÊN ĐỀ DỊCH VỤ CÔNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG 183 I TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ CÔNG 183 Nhận thức dịch vụ công 183 Trách nhiệm Nhà nước việc bảo đảm dịch vụ công cho xã hội 190 II NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DỊCH VỤ CÔNG 195 1.Xây dựng chiến lược chế sách cung cấp dịch vụ công 195 Cung ứng dịch vụ công cho cộng đồng dân cư 196 Phân cấp quản lý cung cấp dịch vụ công 197 Kiểm soát hoạt động cung cấp dịch vụ công 198 Phát huy vai trò làm chủ người dân sử dụng dịch vụ công 200 Khuyến khích xã hội hóa dịch vụ cơng 201 Tăng cường mối quan hệ Nhà nước với người dân tổ chức (khách hàng) 202 III XÃ HỘI HĨA DỊCH VỤ CƠNG 204 Quan niệm xã hội hóa dịch vụ cơng 204 Tiến trình xã hội hóa dịch vụ cơng Việt Nam 207 Các giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ cơng 210 CÁC TÀI LIỆU CẦN NGHIÊN CỨU ĐỂ PHỤC VỤ THI THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC 215 TÀI LIỆU THAM KHẢO 217 Chuyên đề NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM I HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ ĐỔI MỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VIỆT NAM Khái niệm hệ thống trị Hệ thống trị phận kiến trúc thượng tầng xã hội, bao gồm thiết chế thể chế có quan hệ với mặt mục tiêu, chức việc thực quyền lực trị Trong tài liệu cơng trình nghiên cứu khoa học nay, khái niệm “hệ thống trị” thường hiểu theo hai nghĩa: Theo nghĩa rộng, khái niệm “hệ thống trị” sử dụng để tồn lĩnh vực trị đời sống xã hội với tư cách hệ thống hoàn chỉnh bao gồm tổ chức, chủ thể trị, quan điểm, quan hệ trị, hệ tư tưởng chuẩn mực trị Theo nghĩa hẹp, khái niệm “hệ thống trị” sử dụng để hệ thống quan, tổ chức, cá nhân thực hoạt động mang tính trị xã hội gồm nhân dân, tổ chức trị, quan nhà nước, tổ chức trị - xã hội có mối liên hệ trực tiếp hay gián tiếp với quyền lực trị Trong đó, nhân dân chủ thể quyền lực trị tảng hệ thống trị Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, nhân dân chủ thể thực quyền lực trị, tự định đoạt quyền trị Điều hệ thống trị xã hội chủ nghĩa quyền lực nhà nước thuộc nhân dân, lãnh đạo giai cấp công nhân thông qua đảng cộng sản Ở Việt Nam, khái niệm “hệ thống trị” lần Đảng ta sử dụng Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá VI (tháng 31989) thay cho khái niệm “hệ thống chun vơ sản” Hệ thống trị bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể nhân dân Hệ thống trị nước ta vận hành theo chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ Đây không đơn giản thay đổi tên gọi mà bước đổi quan trọng tư trị Đảng ta Hệ thống trị xã hội chủ nghĩa kế thừa phát triển thành tựu tổ chức hoạt động hệ thống chuyên vô sản giai đoạn trước đổi mới, đồng thời phản ánh thực trị dân chủ điều kiện đổi kinh tế - xã hội nước ta Các tổ chức hệ thống trị Việt Nam Hệ thống trị Việt Nam đời từ Cách mạng tháng Tám năm 1945, sau lật đổ thống trị thực dân, phong kiến, thiết lập Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân khu vực Đông Nam Á Các tổ chức hợp thành hệ thống trị nước ta bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể nhân dân Mỗi tổ chức có vị trí, vai trò phương thức hoạt động khác với chức năng, nhiệm vụ khác lãnh đạo Đảng cầm quyền, quản lý Nhà nước nhằm thực quyền lực trị nhân dân mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơng bằng, văn minh” a) Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, chịu giám sát nhân dân, hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Điều Hiến pháp năm 2013 khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam Đội tiên phong giai cấp công nhân, đồng thời đội tiên phong nhân dân lao động dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tư tưởng lực lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu giám sát nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân định Các tổ chức Đảng đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Như vậy, Điều Hiến pháp năm 2013 bổ sung nội dung quan trọng trách nhiệm Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu giám sát nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân định Các tổ chức Đảng đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động khuôn khổ Hiến pháp pháp luật Sự lãnh đạo Đảng Cộng sản hệ thống trị điều kiện cần thiết tất yếu để bảo đảm cho hệ thống trị giữ chất giai cấp công nhân, bảo đảm quyền lực thuộc nhân dân Bài học kinh nghiệm cải tổ, cải cách Liên Xô (trước đây) nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu cho thấy, Đảng Cộng sản không giữ vai trò lãnh đạo hệ thống trị, dẫn đến hậu làm rối loạn hệ thống trị xã hội, quyền lực trị khơng tay nhân dân chế độ trị thay đổi Vai trò lãnh đạo Đảng thể nội dung chủ yếu sau: Một là, Đảng đề Cương lĩnh trị, đường lối, chiến lược, định hướng sách chủ trương lớn phát triển kinh tế - xã hội để Nhà nước thể chế hoá thành pháp luật; đồng thời Đảng lực lượng lãnh đạo tổ chức thực Cương lĩnh, đường lối Đảng Hai là, Đảng lãnh đạo hệ thống trị xã hội chủ yếu thơng qua Nhà nước đoàn thể quần chúng Đường lối, chủ trương, quan điểm Đảng Nhà nước tiếp nhận, thể chế hoá pháp luật chủ trương, sách, kế hoạch, chương trình cụ thể Vì vậy, Đảng quan tâm đến việc xây dựng Nhà nước máy Nhà nước, đồng thời kiểm tra việc Nhà nước thực Nghị Đảng Ba là, Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán bộ, giới thiệu đảng viên ưu tú có đủ lực phẩm chất vào hoạt động quan lãnh đạo hệ thống trị Bốn là, Đảng lãnh đạo công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra, giám sát hành động gương mẫu đảng viên Đảng lãnh đạo thông qua tổ chức đảng đảng viên hoạt động tổ chức hệ thống trị, tăng cường chế độ trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu Đảng lãnh đạo hệ thống trị, đồng thời phận hệ thống Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, chịu giám sát nhân dân, hoạt động khuôn khổ hiến pháp pháp luật Đảng thường xuyên nâng cao lĩnh cận dịch vụ công cho người nghèo, đối tượng sách Để nâng cao nhận thức xã hội hóa dịch vụ cơng, bên cạnh việc tăng cường cơng tác truyền thông để chuyển biến nhận thức thành hành vi toàn xã hội, cần tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận liên quan đến xã hội hoá dịch vụ cơng nhằm tạo sở tiếp tục hồn thiện chế, sách xã hội hóa, đồng thời tạo đồng thuận xã hội - Hoàn thiện chế, sách tạo điều kiện đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ cơng Tiến hành rà sốt lại tồn hệ thống văn quy phạm pháp luật xã hội hóadịch vụ cơng ban hành nhằm phát nội dung khơng phù hợp cần chỉnh sửa, bổ sung; đồng thời nghiên cứu, ban hành văn tạo điều kiện thuận lợi cho xã hội hóa dịch vụ cơng Xây dựng chế, sách sở dịch vụ cơng ngồi cơng lập họat động theo chế lợi nhuận chế khơng mục tiêu lợi nhuận, chế, sách thuế, đất đai loại hình Quy định rõ điều kiện thành lập, tiêu chuẩn, định mức chuyên môn sách hỗ trợ, ưu đãi Nhà nước loại hình để sở dịch vụ cơng ngồi cơng lập lựa chọn, đăng ký họat động theo quy định Ban hành quy định cổ phần hóa, giải thể, hợp tác công – tư cung ứng dịch vụ công, tạo sở “sức ép” chuyển phần lớn sở dịch vụ công sang họat động theo chế tự chủ nhiệm vụ, tài chính, tổ chức máy, nhân sự, chuyển sang loại hình ngồi cơng lập Xây dựng sách đầu tư, chế hỗ trợ ban đầu Nhà nước cho sở cơng lập chuyển sang loại hình ngồi cơng lập doanh nghiệp cổ phần với hình thức như: Tư nhân góp vốn, liên doanh, vốn đầu tư nước ngồi; đầu tư - chuyển giao, đầu tư - khai thác - chuyển giao… Nhà nước xây dựng nhà cửa, sở hạ tầng cho sở dịch vụ công lập thuê dài hạn với giá ưu đãi Rà sốt, đơn giản hóa thủ tục hành cấp giấy phép hoạt động, cấp đất, cho thuê sở, miễn giảm thuế, hỗ trợ tín dụng ưu đãi, tạo thuận lợi cho sở ngồi cơng lập thành lập hoạt động có hiệu Cụ thể hóa quy chế giám sát phản biện xã hội tạo điều kiện phát huy vai trò 211 đoàn thể, tổ chức quần chúng, là hội nghề nghiệp việc tham gia tư vấn, phản biện, giám định xã hội… sách, pháp luật liên quan đến xã hội hóa dịch vụ cơng Quy định chế tài cho vay có ưu đãi bố trí ngân sách để hỗ trợ thực hiện; ban hành sách miễn giảm số loại thuế hành sở dịch vụ cơng ngồi cơng lập theo mức độ khác thuế sử dụng đất, thuế lợi tức, thuế thu nhập doanh nghiệp để khuyến khích đầu tư xây dựng sở dịch vụ công đại, đạt chuẩn quốc tế thu hút dự án đầu tư nước ngồi thành lập sở dịch vụ cơng Việt Nam Ban hành sách người lao động sở dịch vụ công ngồi cơng lậptheo hướng đảm bảo bình đẳng đơn vị cơng lập ngồi cơng lập đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; chế độ bảo hiểm xã hội; thi đua, khen thưởng; tiếp nhận, điều động viên chức từ đơn vị công lập sang đơn vị tự chủ hồn tồn ngồi cơng lập nhằm đảm bảo quyền lợi người lao động - Xây dựng, hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới sở dịch vụ công, tạo điều kiện thành lập sở dịch vụ cơng ngồi cơng lập Rà soát lại quy hoạch mạng lưới sở dịch vụ cơng, ý quy hoạch phát triển sở ngồi cơng lập đáp ứng u cầu định hướng phát triển Nhà nước nhu cầu xã hội Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới sở dịch vụ công theo hướng mở rộng tham gia thành phần kinh tế, bổ sung danh mục sở dịch vụ cơng ngồi cơng lập vào quy hoạch mạng lưới sở dịch vụ công nước Lập kế hoạch chuyển đổi sở dịch vụ công lập sang họat động theo chế cung ứng dịch vụ sang loại hình ngồi cơng lập với bước thích hợp; định rõ tiêu, giải pháp, lộ trình chuyển đổi ngành, địa phương Việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển xã hội hóa dịch vụ cơng cấp vĩ mơ vi mô phải dựa dự báo nhu cầu xã hội có biện pháp điều kiện đảm bảo thực 212 Công khai quy hoạch phát triển mạng lưới sở dịch vụ công để nhà đầu tư nước nắm bắt thơng tin tham gia đầu tư, góp phần huy động nhiều nguồn lực ngân sách để phát triển dịch vụ công - Đổi phương thức đầu tư Nhà nước cho sở dịch vụ cơng; hồn thiện chế quản lý tài sở Tiếp tục tăng chi ngân sách nhà nước cho dịch vụ công tỷ trọng số tuyệt đối, đồng thời đổi mục tiêu, phương thức đầu tư theo hướng tập trung cho mục tiêu ưu tiên, chương trình quốc gia, hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc người, ưu đãi đối tượng sách trợ giúp người nghèo Thay đổi phương thức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho dịch vụ công, bước chuyển từ việc giao dự toán ngân sách cho đơn vị cung ứng dịch vụ công lập sang thực phương thức đặt hàng, mua hàng dựa sở hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng loại hình dịch vụ đơn vị cung ứng, khơng phân biệt sở cơng lập, ngồi cơng lập nhằm tạo cạnh tranh lành mạnh, tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm cho đơn vị cơng lập ngồi cơng lập phát triển bình đẳng Sửa đổi sách hỗ trợ ngân sách nhà nước hành đơn vị cung cấp dịch vụ công theo hướng tạo điều kiện bảo đảm bình đẳng đơn vị cơng lập ngồi cơng lập việc tiếp cận nguồn tài cơng để cung cấp dịch vụ công cho xã hội theo nguyên tắc: lĩnh vực cung cấp dịch vụ công, đơn vị hoạt động chất lượng hiệu ưu tiên tiếp cận nguồn lực tài cơng mà khơng phân biệt đơn vị cơng lập hay ngồi cơng lập Đổi chế tính giá, phí dịch vụ công theo hướng Nhà nước quy định giá khung giá sản phấm, dịch vụ loại dịch vụ bản, thiết yếu; bước tính đúng, tính đủ chi phí hợp lý giá dịch vụ công phù hợp với thị trường khả Ngân sách nhà nước; thực theo lộ trình loại hình dịch vụ chưa đủ khả tính đầy đủ chi phí; tiến hành loại hình dịch vụ tính đủ chi phí hay tính đủ tích luỹ hợp lý vào giánhằm tăng tính cạnh tranh đảm bảo lợi ích đơn vị cung ứng dịch vụ công 213 - Tăng cường công tác tra, kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượngdịch vụ cơng sở ngồi cơng lập Đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ cơng phải gắn với việc nâng cao trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát quan quản lý nhà nước giám sát; đồng thời, phát huy vai trò người dân tổ chức xã hội việc tham gia giám sát chất lượng dịch vụ cơng sở ngồi cơng lập cung cấp; cải cách hệ thống kiểm tra, đánh giá, kiểm định để quản lý đảm bảo chất lượng sở dịch vụ ngồi cơng lập Phân công, phân cấp rõ ràng thẩm quyền, trách nhiệm quản lý cấp quyền, quan quản lý nhà nước; kiện toàn quan chuyên trách tra, kiểm tra hoạt động đơn vị dịch vụ công, bảo đảm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sai phạm Quy định chế độ công khai, minh bạch hoạt động chế độ thơng tin, báo cáo trách nhiệm giải trình sở dịch vụ công, sở ngồi cơng lập Hình thành tổ chức độc lập kiểm định, đánh giá chất lượng dịch vụ công./ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN NẮM VỮNG Nhận thức dịch vụ công đặc trưng dịch vụ công Nội dung quản lý nhà nước dịch vụ công Vận dụng để xem xét, đánh giá nội dung ngành, lĩnh vực hay quan cơng tác Nắm tiến trình thực giải pháp đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công nước ta 214 CÁC TÀI LIỆU CẦN NGHIÊN CỨU ĐỂ PHỤC VỤ THI THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI): Kết luận số 23KL/TW ngày 29-5-2012 Hội nghị Trung ương khóa XI “Một số vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có cơng định hướng cải cách đến năm 2020” Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI): Kết luận số 63KL/TW ngày 27-05-2013 Hội nghị Trung ương khóa XI “Một số vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có cơng định hướng cải cách đến năm 2020” Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI): Kết luận số 64KL/TW ngày 28-05-2013 Hội nghị Trung ương khóa XI “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống trị từ Trung ương đến sở” Các tài liệu, giáo trình quản lý hành nhà nước, văn quản lý nhà nước Học viện Hành biên soạn xuất Chính phủ: Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 Chính phủ: Nghị số 76/NQ-CP ngày 01/7/2013 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội Đảng qua nhiệm kỳ, Nxb Sự thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị số 17/NQ-TW ngày 01-8-2007 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao lực, hiệu máy nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị số 39-NQ/TW Bộ Chính trị (khóa XI), ngày 17/4/2015 tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ công chức, viên chức 10 Đảng Cộng sản Việt Nam: Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị khóa 215 XII: “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 11 Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị 11-NQ/TW Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 20 tháng năm 2017 hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 12 Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị 10-NQ/TW Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 20 tháng năm 2017 phát triển kinh tế tư nhân kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 13 Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 27 tháng 10 năm 2017 tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập 14 Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 27 tháng 10 năm 2017 số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 15 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 16 Kế hoạch Chính phủ thực Nghị số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 Bộ Chính trị tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (ban hành theo Quyết định số 2218/QĐ-TTg ngày 10/12/2015 Thủ tướng Chính phủ) 17 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 18 Luật Viên chức năm 2010 19 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 20 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06-4-2012 Chính phủ quy định xử lý viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức 21 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 Chính phủ tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức 22 Nghị số 40/2012/NQ-CP ngày 09 tháng năm 2012 Chính phủ chương trình hành động Chính phủ thực thơng báo Kết luận Bộ Chính trị đề án 216 đổi chế hoạt động đơn vị nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa số loại hình dịch vụ nghiệp cơng lập; 23 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08-5-2012 Chính phủ quy định vị trí việc làm đơn vị nghiệp công lập 24 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28-6-2012 Chính phủ quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị nghiệp công lập; 25 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 Chính phủ sách tinh giản biên chế 26 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09-01-2015 Chính phủ quy định thực dân chủ hoạt động quan hành nhà nước đơn vị nghiệp công lập; 27 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14-2-2015 Chính phủ quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập; 28 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09-6-2015 Chính phủ quy định đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức 29 Nghị định Chính phủ số 141/2016/NĐ-CP ngày 10-10-2016 quy định chế độ tự chủ đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực nghiệp kinh tế nghiệp khác 30 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2014 ngày 01-9-2017 Chính phủ quy định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,viên chức; 31 Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa IX): Nghị hội nhập kinh tế quốc tế, 2001 Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa IX): Nghị 49/NQ-TW ngày 02-6-2005 số nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp thời gian tới Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa X):Chỉ 217 thị số 31-CT/TW ngày 12-3-2009 lãnh đạo thực thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa X): Nghị 48/NQ-TW ban hành Chiến lược xây dựng, phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam đến 2010, định hướng đến 2020 Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XI): Kết luận số 92-KL/TW việc tiếp tục thực Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XII): Bộ Chính trị ký ban hành Chỉ thị 05- CT/TW Bộ Chính trị khóa XII đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa XII): Kết luận số 01-KL/TW, ngày 04/4/2016 việc tiếp tục thực Nghị số 48NQ/TW Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 Bộ Nội vụ: Hướng dẫn ơn tập mơn hành (Tài liệu tham khảo phục vụ kỳ thi nâng ngạch chuyên viên lên chuyên viên năm 2009), Hà Nội, 2009 Các tài liệu, giáo trình quản lý hành nhà nước, văn quản lý nhà nước kỹ thuật soạn thảo văn quản lý nhà nước Học viện Hành biên soạn xuất 10 Chính phủ: Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 2020 11 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1986 12 Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991 13 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1991 14 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị đại biểu tồn quốc nhiệm kỳ 218 khóa VII, Nxb Sự thật, Hà Nội, 1994 15 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996 16 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001 17 Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa IX tiếp tục xếp, đổi mới, phát triển nâng cao hiệu doanh nghiệp nhà nước 18 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006 19 Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị số 17/NQ-TW ngày 01-8-2007 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao lực, hiệu máy nhà nước 20 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011 21 Đảng Cộng sản Việt Nam: Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội (sửa đổi, bổ sung năm 2011), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011 22 Đảng Cộng sản Việt Nam: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 23 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016 24 Đảng Cộng sản Việt Nam: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 2021 25 Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị số 39-NQ/TW Bộ Chính trị (khóa XI), ngày 17/4/2015 tinh giản biên chế cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 26 Đảng Cộng sản Việt Nam: Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 Bộ Chính trị khóa XII “Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 219 27 Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị 11-NQ/TW Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 20 tháng năm 2017 hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 28 Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị 10-NQ/TW Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 20 tháng năm 2017 phát triển kinh tế tư nhân kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 29 Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 27 tháng 10 năm 2017 tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập 30 Đảng Cộng sản Việt Nam: Nghị số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 27 tháng 10 năm 2017 số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 31 Đề tài khoa học KX.10-02 “Các quan điểm nguyên tắc đổi hệ thống trị nước ta giai đoạn 2005-2020” thuộc Chương trình KX.10 “Tiếp tục đổi mới, hồn thiện hệ thống trị nước ta thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước chủ động hội nhập kinh tế quốc tế” 32 Giáo trình Luật hành Việt Nam, Khoa Luật Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội xuất năm 1994 (tái năm 2002) 33 Giáo trình Lý luận chung nhà nước pháp luật, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005 34 Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005 35 Hiến pháp Việt Nam năm 1946 36 Hiến pháp Việt Nam năm 1959 37 Hiến pháp Việt Nam năm 1980 38 Hiến pháp Việt Nam năm 1992 39 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 40 GS.TS Nguyễn Văn Huyên: Hệ thống trị Anh, Pháp, Mỹ (Mơ hình tổ chức 220 hoạt động), Nxb Lý luận trị, Hà Nội, 2007 41 Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa - Lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009 42 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân năm 2003 43 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2015 40 Luật Cán bộ, cơng chức năm 2008 44 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 45 Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 46 Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 47 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 48 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 49 Luật Kiểm toán nhà nước năm 2015 50 Luật Viên chức năm 2010 51 Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2003 Chính phủ phân cấp quản lý biên chế hành chính, nghiệp nhà nước; 52 Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2004 Chính phủ quy định chế quản lý biên chế đơn vị nghiệp nhà nước; 53 Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng năm 2005 Chính phủ quy định chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức khoa học công nghệ công lập 54 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2006 Chính phủ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế đơn vị nghiệp công lập 55 Nghị định số 96/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2010 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 115/2005/NĐ-CP quy định chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức khoa học công nghệ công lập 56 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 Chính phủ chế hoạt động, chế tài đơn vị nghiệp y tế công lập giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh công lập (sau gọi tắt 221 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP) 57 Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng năm 2012 Chính phủ vị trí việc làm đơn vị nghiệp cơng lập (có hiệu lực từ 25/6/2012); 58 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2012 Chính phủ tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức; 59 Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng năm 2012 Chính phủ quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị nghiệp công lập 60 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2012 Chính phủ tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức; 61 Nghị 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 Chính phủ đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa thể dục, thể thao khẳng định: xã hội hố nhằm phát huy tiềm trí tuệ vật chất nhân dân, huy động toàn xã hội chăm lo nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục thể thao; 62 Nghị số 40/2012/NQ-CP ngày 09 tháng năm 2012 Chính phủ chương trình hành động Chính phủ thực thơng báo Kết luận Bộ Chính trị đề án đổi chế hoạt động đơn vị nghiệp cơng lập, đẩy mạnh xã hội hóa số loại hình dịch vụ nghiệp cơng lập; 63 Nghị số 44/NQ-CP ngày 09 tháng năm 2014 Chính phủ ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 29- NQ/TW Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục vào đào tạo; 64 Nghị số 93/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2014 Chính phủ số chế, sách phát triển y tế; 65 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Chính phủ quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập; 66 Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2016 Chính phủ quy định chế tự chủ tổ chức khoa học công nghệ công lập; 67 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 Chính phủ quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực nghiệp kinh tế 222 nghiệp khác (Nông nghiệp phát triển nông thôn, tài nguyên môi trường, giao thông vận tải, công thương, xây dựng, lao động thương binh xã hội, tư pháp, nghiệp khác); 68 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06-4-2012 Chính phủ quy định xử lý viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức 69 Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15-4-2012 Chính phủ quy định chế độ phụ cấp công vụ 70 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 Chính phủ sách tinh giản biên chế 71 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09-01-2015 Chính phủ quy định thực dân chủ hoạt động quan hành nhà nước đơn vị nghiệp cơng lập; 72 Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09-6-2015 Chính phủ quy định đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức 73 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2014 ngày 01-9-2017 Chính phủ quy định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức,viên chức; 74 Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ việc chuyển đơn vị nghiệp công lập thành công ty cổ phần; 75 Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng năm 2008 Thủ tướng Chính phủ quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; 76 Quyết định số 171/QĐ-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học công nghệ công lập đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 77 Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 78 Quyết định số 2283/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị nghiệp công lập thuộc Bộ Tài nguyên 223 Môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 79 Quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 18 tháng năm 2016 Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới sở cai nghiện ma túy đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; 80 Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 81 Quyết định 161/2003/QĐ-TTg ngày 04-08-2003 Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước 82 Quyết định số 225/2016/QĐ-TTg ngày 04-02-2016 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt kế hoạch cải cách hành nhà nước giai đoạn 2016-2020 83 Quyết định số 1557/2012/QĐ-TTg ngày 18-10-2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” 84 Quan điểm nguyên tắc đổi hệ thống trị Việt Nam giai đoạn 2005 2020 Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008 85 PGS.TS Lê Minh Quân (Chủ biên): Nhà nước hệ thống trị Việt Nam nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009 86 PGS.TS Nguyễn Hữu Hải (Chủ biên): Hành nhà nước-lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2014 87 PGS.TS Nguyễn Hữu Hải (Chủ biên): Cải cách hành nhà nước- lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2016 88 Thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành văn bản; áp dụng quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân 89 Thông tư số 25/2011/TT-BTP hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn quy phạm pháp luật Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ văn quy phạm pháp luật liên tịch Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ với quan, tổ chức 224 90 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí quản lý hành quan nhà nước 91 Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc đến bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng viên chức 92 Thông tư 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 ban hành qui chế thi tuyển, xét tuyển; qui chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức nội qui kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp vien chức 93 Thông tư 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 hướng dẫn số nội dung Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 Chính phủ thực dân chủ hoạt động quan hành nhà nước đơn vị nghiệp công lập 94 Thông tư 18/2017/TT-BGDĐT ngày 21/7/2017 qui định điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy sở giáo dục đại học công lập 95 UNDPI MPI/DSI: Việt Nam hướng tới 2010 - Tuyển tập báo cáo phối hợp nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chuyên gia quốc tế Việt Nam, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001 225
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ DỊCH VỤ CÔNG, TÀI LIỆU NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ DỊCH VỤ CÔNG

Từ khóa liên quan