HỘI THẢO KHOA HỌC DẠY TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG THCS

185 149 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:27

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Kỷ yếu HỘI THẢO KHOA HỌC DẠY TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG THCS Phú Yên, tháng 11 năm 2017 MỤC LỤC Dƣơng Bình Luyện Dạy tốn theo định hƣớng phát triển lực học sinh ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC KHÁI NIỆM, ĐỊNH LÝ Dạy học Toán học theo định hƣớng phát triển lực học sinh tình dạy học khái niệm, dạy học định lý Đổi dạy học khái niệm, dạy học định lý thơng qua phát Võ Mạnh Tuấn triển lực tốn học Phát triển lực học sinh tình dạy học Huỳnh Thanh Huấn khái niệm, dạy học đinh lý Kỹ thuật dạy học phát triển lực học sinh Trịnh Thanh Việt Tổ toán, THCS Củng Giải phát nâng cao chất lƣợng mơn Tốn sơn, Sơn Hòa Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng dạy học khái niệm Huỳnh Đức Tuấn Đổi phƣơng pháp dạy học khái niệm theo định hƣớng Nguyễn Tấn Nhật phát triển lực học sinh Đổi phƣơng pháp dạy học tốn theo định hƣớng phát Kiều Cơng Lập triển lực học sinh Trần Thị Hợp 10 20 25 30 33 41 49 ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP ÔN TẬP, LUYỆN TẬP 10 11 PGDĐT Đơng Hòa Phan Hƣng Tuyên 12 13 Nguyễn Hồng Châu PGDĐT Phú Hòa 14 Trần Thị Lý 15 Trần Thanh Hải 16 Tổ Toán, THCS Vừ A Dính, Sơn Hòa Nguyễn Khả Nhật Thụy Nguyễn Văn Danh 17 18 19 20 21 22 23 Xây dựng chuyên đề ôn tập Sử dụng bất đẳng thức để rút gọn biểu thức có chứa thức Đổi phƣơng pháp ôn tập Một số giải pháp giúp học sinh yếu Phú Hòa ơn tập theo chuẩn KTKN kì thi tuyển sinh lớp 10 Đổi phƣơng pháp ôn tập, luyện tập theo chuẩn KTKN thơng qua ơn tập chƣơng, ơn tập học kì Đổi phƣơng pháp ôn tập, luyện tập thông qua ôn tập chƣơng, ơn tập học kì, luyện thi lớp 10 Bổ sung tập tổng hợp cho chia hết Toán 56 60 64 71 76 78 81 Đổi phƣơng pháp ôn tập, luyện tập thông qua ôn tập 85 chƣơng I, Hình học Đổi phƣơng pháp ôn tập, luyện tập thông qua ôn tập 91 chƣơng, ơn tập học kì, luyện thi lớp 10 Phƣơng pháp dạy – học ơn tập mơn Tốn với đề mở Đỗ Quang Minh 99 Tổ Toán, THCS Đổi phƣơng pháp luyện tập, ôn tập theo chuẩn kiến 104 Nguyễn Thái Bình, thức kỹ thơng qua dạy luyện tập, ôn tập chƣơng Tuy An Dùng nghiệm để phân tích đa thức thành nhân tử Ngơ Thanh Việt 110 Đẳng thức áp dụng vào giải Toán Trần Thị Diệp Thúy 119 Đổi phƣơng pháp ôn tập, luyện tập theo chuẩn KTKN 125 Trần Đức Hƣng thơng qua ơn tập chƣơng Dạy tốn theo định hướng phát triển lực học sinh – Phú Yên 2017 Tr ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 24 25 26 27 28 29 30 31 Tổ Toán, THCS- Đổi kiểm tra đánh giá để nâng cao chất lƣợng mơn Tốn THPT Chu Văn An Minh họa đề kiểm tra theo hƣớng phát triển lực Lê Văn Năm học sinh để nâng cao chất lƣợng mơn Tốn Giải pháp đổi kiểm tra, đánh giá theo hƣớng phát triển Nguyễn lực học sinh để nâng cao chất lƣợng mơn Tốn THCS Khắc Hồng Tơn Giải pháp đổi kiểm tra, đánh giá theo hƣớng phát triển PGDĐT Phú Hòa lực học sinh Đổi cách đề kiểm tra để phát triển lực học sinh Võ Văn Vân Giải pháp đổi kiểm tra, đánh giá theo hƣớng phát triển Phan Trí Phải lực học sinh mơn Tốn Giải pháp đổi kiểm tra, đánh giá mơn Tốn THCS Tổ Tốn – Lý, THCS Huỳnh Thúc Kháng, Tuy An Giải pháp đổi kiểm tra, đánh giá theo hƣớng phát triển Nguyễn Đình lực học sinh mơn Tốn nhằm nâng cao chất lƣợng mơn Tốn Dạy tốn theo định hướng phát triển lực học sinh – Phú Yên 2017 134 139 141 153 159 165 172 177 Tr DẠY TOÁN THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Dƣơng Bình Luyện, Trƣởng phòng GDTrH Ngữ văn, Tin học, Tốn học mơn học cơng cụ để học sinh trung học học tập môn học khác, chuẩn bị hành trang tri thức, kỹ để lao động, cống hiến, trở thành công dân tƣơng lai Trong thời đại cách mạng 4.0, toán học trở nên quan trọng hết Năm học 2016-2017 qua, thầy trò trƣờng trung học địa bàn tỉnh Phú Yên thu đƣợc nhiều thành tích nhƣng gợi cho suy tƣ, so sánh kết xếp loại học lực lớp điểm số đầu vào kì thi THPT 2017-2018 Một bốn nhiệm vụ giáo dục trung học tỉnh Phú Yên năm học 2017-2018 tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học chương trình giáo dục phổ thông hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thơng mới; thực thường xuyên, hiệu phương pháp, hình thức kĩ thuật dạy học tích cực; đổi phương thức đánh giá học sinh Để thực hóa nhiệm vụ trên, đồng thời góp phần nâng cao giáo dục trung học, chất lƣợng dạy học mơn Tốn trƣờng THCS làm tảng nâng cao chất lƣợng lớp THPT, Sở GDĐT tổ chức hội thảo khoa học “Dạy toán theo định hƣớng phát triển lực học sinh” Hội thảo tập trung vào nội dung chính: (1) Đổi phương pháp dạy học mơn Tốn theo hướng phát triển lực học sinh tình dạy học khái niệm, dạy học định lý (lý thuyết); (2) Đổi phương pháp luyện tập, ơn tập mơn Tốn theo chuẩn kiến thức, kỹ thông qua dạy học ôn tập, ôn tập chương, ơn tập học kì, luyện thi lớp 10 THPT (bài tập); (3) Giải pháp đổi kiểm tra, đánh giá hướng phát triển lực học sinh để nâng cao chất lượng mơn Tốn (minh họa đề thi hình thức tự luận + trắc nghiệm, ma trận, hƣớng dẫn- đáp án) Hội thảo lần quy tụ hầu hết thầy, giáo tổ trƣởng, nhóm trƣởng mơn Tốn trƣờng THCS, THCS-THPT tồn tỉnh, thầy cô giáo tổ trƣởng nghiệp vụ phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố Sở GDĐT đề nghị thầy giáo tập trung trí tuệ thảo luận, tranh biện để tìm mơ hình hay, giải pháp tốt để nâng cao chất lƣợng mơn Tốn trƣờng THCS tỉnh Phú n Do thời gian có hạn, Sở Giáo dục Đào tạo chọn báo cáo lĩnh vực nêu trình bày hội thảo Để tiện phản biện, trao đổi, Sở GDĐT lƣu ý quý thầy cô giáo tập trung xoay quanh vấn đề cốt lõi: Dạy toán theo định hướng phát triển lực học sinh – Phú Yên 2017 Tr Thứ nhất, làm để thực dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức kỹ định hƣớng phát triển lực học sinh qua tình dạy học khái niệm, dạy học định lý với đơn vị kiến thức cụ thể Thứ hai, làm thức hóa việc thực chuẩn kiến thức, kĩ phƣơng pháp tƣ mang tính đặc thù tốn học phù hợp với định hƣớng cấp học THCS, tăng cƣờng tính thực tiễn tính sƣ phạm, khơng u cầu q cao lí thuyết, từ giúp học sinh nâng cao lực tƣ trừu tƣợng hình thành cảm xúc thẩm mĩ, khả diễn đạt ý tƣởng qua học tập mơn Tốn Thứ ba, bàn sâu phƣơng pháp dạy học: Tích cực hố hoạt động học tập học sinh, rèn luyện khả tự học, phát giải vấn đề học sinh nhằm hình thành phát triển học sinh tƣ tích cực, độc lập sáng tạo; chọn lựa sử dụng phương pháp phát huy tính tích cực chủ động học sinh học tập phát huy khả tự học Thứ tư, trao đổi kinh nghiệm thiết kế giảng, đề kiểm tra đảm bảo quán triệt yêu cầu đổi PPDH soạn giảng kiểm tra đánh giá, tình hình có nhiều đổi thay cách đề, cách thi nhƣ Thứ năm, vấn đề nâng cao tính hấp dẫn mơn Tốn, khuyến khích giáo viên áp dụng linh hoạt chƣơng trình SGK theo đặc điểm vùng, miền đối tƣợng học sinh Sở GDĐT đề nghị quý thầy cô giáo không trao đổi báo cáo đƣợc trình bày mà trao đổi với tất tham luận viết để biên tập, bổ sung, chỉnh sửa hợp lý kiến thức, văn phong, ngữ pháp Kể sau kết thúc hội nghị, Sở GDĐT khuyến khích quý thầy cô tiếp tục nghiên cứu, phản hồi để tập tài liệu trở nên hay hơn, xác Với quan điểm: sát thực, trực quan, chuẩn đổi mới, Sở GDĐT hy vọng hội thảo có đƣợc nhiều kết tốt đẹp, hỗ trợ cho quý thầy cô giáo mơn Tốn giảng dạy, đào tạo học sinh; để mơn Tốn trở lại vai trò vẻ đẹp vốn có DBL Dạy tốn theo định hướng phát triển lực học sinh – Phú Yên 2017 Tr PHẦN THỨ NHẤT ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC KHÁI NIỆM, ĐỊNH LÝ Dạy toán theo định hướng phát triển lực học sinh – Phú Yên 2017 Tr DẠY HỌC MƠN TỐN THEO ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG CÁC TÌNH HUỐNG DẠY HỌC KHÁI NIỆM, DẠY HỌC ĐỊNH LÝ Trần Thị Hợp, THCS Trƣờng Chinh, Đơng Hòa Thật khó, khơng phải bắt đầu viết nhƣ đề tài mà có nhiều ngƣời, nhiều chuyên gia bậc thầy, nhà sƣ phạm nghiên cứu đề cập nhiều tài liệu, sách báo… đổi PPDH Đứng góc nhìn giáo viên trực tiếp đứng lớp, trực tiếp truyền đạt kiến thức cho học sinh giờ, ngày Tôi xin bắt đầu câu hỏi mà từ lúc dạy đến nhiều học sinh hỏi: “ Cô ơi, học chi vậy, học có áp dụng vào thực tế không? Sao em thấy xa vời quá!” Những câu hỏi ngày xƣa học hỏi thầy làm tơi trăn trở Phải làm để học sinh có nhu cầu phải tiếp nhận kiến thức cách tự nhiên thấy đƣợc cần thiết phải trang bị cho kiến thức đó? Để việc học tốn nhiều tình khơng xa rời thực tế khó khăn em Vì việc đổi PPDH toán theo hƣớng phát triển lực học sinh xu hƣớng PPDH tích tụ yếu tố phẩm chất lực ngƣời học để chuyển hóa góp phần cho việc hình thành, phát triển nhân cách PPDH quan điểm phát triển lực: không ý tích cực hóa học sinh hoạt động trí tuệ mà ý rèn luyện lực giải vấn đề gắn với tình sống nghề nghiệp, đồng thời gắn với hoạt động trí tuệ với hoạt động thực hành, thực tiễn Tăng cƣờng việc học tập theo nhóm, đổi quan hệ giáo viên – học sinh theo hƣớng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển lực xã hội Trong quan niệm dạy học (tổ chức) học tốt học phát huy đƣợc tính tích cực tự giác, chủ động, sáng tạo ngƣời dạy ngƣời học nhằm nâng cao tri thức, bồi dƣỡng lực hợp tác; lực vận dụng tri thức vào thực tiễn, bồi dƣỡng phƣơng pháp tự học, tác động tích cực đến tƣ tƣởng, tình cảm, đem lại hứng thú học tập cho ngƣời học Trong mơn Tốn, việc dạy học khái niệm Tốn học có vị trí quan trọng hàng đầu Việc hình thành hệ thống khái niệm toán học tảng tồn kiến thức tốn, tiền đề hình thành khả vận dụng hiệu kiến thức học, đồng thời có tác dụng góp phần phát triển lực trí tuệ lực hành động cho HS Tùy theo khái niệm cụ thể đối tƣợng học sinh mà dạy học khái niệm tốn học mà ta chọn hai đƣờng: đƣờng quy nạp đƣờng suy diễn Theo đƣờng quy nạp, xuất phát từ mơ hình, hình vẽ , ví dụ cụ thể GV cho HS thấy đƣợc tồn loạt đối tƣợng Tiếp theo GV dẫn dắt HS phân tích, so sánh nêu bật đặc điểm chung đối tƣợng đƣợc xét (có thể có đối tƣợng khơng có đặc điểm đó) GV gợi mở để HS phát định nghĩa cách nêu tính chất đặc trƣng khái niệm Quá trình hình thành khái niệm đƣờng quy nạp chứa đựng khả phát triển lực trí tuệ nhƣ: phân tích, so sánh, khái quát hoá, đặc biệt hoá thuận lợi cho việc hoạt động tích cực HS Vì cần trọng khả dạy học mơn Tốn Tuy nhiên đƣờng đòi hỏi tốn nhiều thời gian có điều kiện nói trên.Ví Dạy tốn theo định hướng phát triển lực học sinh – Phú Yên 2017 Tr dụ:dạy Khái niệm số nguyên âm, khái niệm số nguyên tố, khái niệm đoạn thẳng, khái niệm đơn thức,khái niệm phân thức đại số Theo Con đƣờng suy diễn(Dành cho đối tƣợng HS có trình độ khá, biết suy luận vốn kiến thức nhiều) tiếp cận khái niệm theo đƣờng suy diễn cách định nghĩa khái niệm xuất phát từ khái niệm biết, thêm vào đặc điểm (nội hàm) số đặc điểm mà ta quan tâm phát biểu định nghĩa cách nêu tên khái niệm nhờ định nghĩa tổng quát đặc điểm hạn chế phận khái niệm Sau đƣa ví dụ đơn giản minh họa cho khái niệm vừa đƣợc định nghĩa Việc hình thành khái niệm đƣờng suy diễn tiềm tàng khả phát huy tính chủ động sáng tạo HS, tiết kiêm thời gian Tuy nhiên đƣờng hạn chế phát triển trí tuệ chung nhƣ: phân tích, so sánh, Ví dụ: Từ hình khái niệm : Hình thang tứ giác có hai cạnh đối song song suy đƣợc khái niệm hình thang vng hình thang có cạnh bên vng góc với hai cạnh đáy Ngồi hình thành khái niệm theo đƣờng kiến thiết Để hình thành khái niệm, ban đầu cần tuân thủ nguyên tắc: từ trực quan sinh động đến tƣ trừu tƣợng để hình thành khái niệm cho HS Sau thực ý đồ “ trở lại thực tiễn” để kiểm nghiệm chân lí, hoạt động vừa ý nghĩa thực tiễn khái niệm toán học, vừa giúp nhận dạng thể khái niệm, nhằm củng cố khái niệm vừa học, có nhƣ chống chủ nghĩa hình thức học tập mơn Tốn học sinh Khi khái niệm đƣợc hình thành, khái niệm lại đƣợc coi trực quan cho q trình nhận thức tiếp cao Khi HS có vốn kiến thức tốn học thực tiễn ban đầu cho việc hình thành khái niệm khơng dựa vào trực quan sinh động mà dựa vào khái niệm Điều cốt yếu dạy học khái niệm giúp học sinh nắm vững nội hàm khái niệm Tuy nhiên để đạt đƣợc điều giáo viên có nhiều đƣờng giúp học sinh tiếp cận khái niệm Ngồi ra, việc hình thành khái niệm cho học sinh cần phải trải qua nhiều công đoạn nhƣTiếp cận khái niệm, Hình thành khái niệm, Củng cố khái niệm,Vận dụng Do vậy, giáo viên cần vận dụng cách tổng hợp linh hoạt biện pháp nêu trên, tùy thuộc vào nội dung khái niệm đối tƣợng học sinh Dƣới giáo án minh họa tình dạy học khái niệm chƣơng trình mơn Tốn THCS Dạy học khái niệm Phƣơng trình bậc hai ẩn (Đại số 9) *HĐ 1: Tiếp cận khái niệm Cho HS nghiên cứu toán SGK - 1HS đọc đề toán Hỏi: Bài tốn cho biết gì? u cầu gì? - GV vẽ hình 12 - SGK để phân tích đề Hỏi:Hãy nêu cách giải toán trên? GV hƣớng dẫn HS phân tích đề -Gọi bề rộng mặt đƣờng x mét ĐK? 1.Bài toán mở đầu SGK- tr 40 Gọi bề rộng mặt đƣờng x mét, 0 x2 - 28x + 52 = Từ đặc điểm phƣơng trình vừa tìm đƣợc: PT có ẩn (là ẩn x) bậc cao ẩn 2; GV giới thiệu: Phƣơng trình x2 - 28x + 52 = gọi phƣơng trình bậc hai ẩn.(Ở giáo viên sử dụng biện pháp : giúp học sinh hiểu đƣợc nội hàm khái niệm thơng qua ví dụ cụ thể) *HĐ 2:Hình thành khái niệm Hoạt động GV HS ? Phƣơng trình bậc hai ẩn phƣơng trình có dạng nhƣ ? ?Hãy lấy ví dụ phƣơng trình bậc hai Nội dung cần đạt PT bậc hai ẩn phƣơng trình có dạng : ax2 + bx + c = a, b, c số thực a ≠ VD: x2 + 50x – 1500 = 0; -2x2 – 5x = ; 3x2 – = phƣơng trình bậc hai ẩn số Trên sở hiểu nội hàm khái niệm học sinh tự phát biểu đƣợc định nghĩa phƣơng trình bậc hai ẩn tự lấy đƣợc ví dụ *HĐ 3:Củng cố khái niệm Hoạt động GV HS - GV treo bảng phụ ghi nội dung ?1 SGK Nội dung cần đạt Các phƣơng trình bậc hai ẩn là: - GV gọi HS đứng chỗ trình bày Dạy tốn theo định hướng phát triển lực học sinh – Phú Yên 2017 Tr ? Xác định hệ số a,b,c phƣơng trình ?Giải thích phƣơng trình: a) x2-4 c) 2x2+5x =0 e) -3x2 =0 b) x3+4x2 -2 =0 d) 4x-5 =0 khơng phƣơng trình bậc hai? - GV Giới thiệu phƣơng trình bậc hai khuyết +Nếu b = 0, ta có PT dạng ax2 + c = gọi PT bậc hai khuyết b +Nếu c = 0, ta có phƣơng trình dạng ax2 + bx = gọi PT bậc hai khuyết b + Nếu b = c = ta có PT dạng = gọi PT bậc hai khuyết b c ax2 BT áp dụng: BT11/ SGK-42 Trong hoạt động trên, giáo viên sử dụng biện pháp 3: giúp học sinh nhận dạng thể khái niệm, đặc biệt ý đến phản ví dụ nhằm khắc sâu khái niệm Học sinh hiểu phƣơng trình bậc hai khuyết b, khuyết c khuyết b,c Trong trình dạy học khái niệm, thấy việc sử dụng linh hoạt biện pháp giúp học sinh hạn chế việc ghi nhớ máy móc, “ học trƣớc quên sau”, nội dung khái niệm học sinh đƣợc giáo viên hƣớng dẫn cách tiếp cận, hình thành khái niệm em cảm thấy việc học khái niệm tốn học khơng q em Đặc biệt em đối tƣợng yếu, Trƣớc kia, em thấy chƣa thể phát biểu rõ ràng, xác khái niệm tốn học đó, nhƣng theo cách học em dần hiểu rõ, nắm vững khái niệm tốn học Khi việc vận dụng vào làm tập bớt khó khăn Từ em có niềm tin vào thân, có hứng thú học tốn có khả tự học tốn Việc hình thành hệ thống khái niệm tốn học tảng tồn kiến thức tốn, tiền đề hình thành khả vận dụng hiệu kiến thức họcthì Dạy học định lí tốn học tình điển hình dạy học mơn tốn Việc dạy học định lí tốn học nhằm cung cấp cho HS số hệ thống kiến thức bô môn hội để phát triển HS khả suy luận chứng minh,góp phần phát triển lực trí tuệ Dạy học định lí tốn học thực theo hai đƣờng: - Con đƣờng có khâu suy đốn: tạo động cơ phát định lí  phát biểu định lí chứng minh định lívận dụng định lí - Con đƣờng suy diễn: tạo động cơ suy luận logic dẫn đến định lí  phát biểu định lívận dụng định lí Dạy tốn theo định hướng phát triển lực học sinh – Phú Yên 2017 Tr  ab  b a  a     a a    b) Chứng minh đẳng thức:    a  b ba Bài 2: (2,50 điểm) Cho hàm số y   m   x  a) Tìm giá trị m để hàm số nghịch biến R b)Vẽ đồ thị hàm số m  c) Gọi  góc tạo đồ thị hàm số câu (b) với trục Ox Tính góc  Bài 3: (3,00 điểm) Cho nửa đƣờng tròn (O) đƣờng kính AB Vẽ tiếp tuyến Ax, By nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đƣờng tròn Trên Ax By theo thứ tự lấy M N cho góc MON 90 Gọi I trung điểm MN Chứng minh rằng: a) AB tiếp tuyến đƣờng tròn (I;IO) b) MO tia phân giác góc AMN c) MN tiếp tuyến đƣờng tròn đƣờng kính AB ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM: A PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,00 điểm) I Khoanh tròn đáp án đúng: (2,00 điểm) Câu Đáp án B C D C B A B C Thang điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 II Điền vào chỗ ( ) để đƣợc kết đúng: (1,00 điểm) Câu Sin C Cos C Tg C Cotg C Đáp án 4 5 Thang điểm 0,25 0,25 B PHẦN TỰ LUẬN: (7,00 điểm) Bài Bài 1: (1,50 điểm) A  12   27 a 0,25 0,25 Nội dung Điểm 0,25  43   93 0,25    15  17 b B 1   1 1  1    1  0,25 1 3   3 1 ab  b a  a    a  b 1 a a    c  C         b a 1 a a 1    a 1  1 a       0,25     a b  0,25 b a   a  b  ba Dạy toán theo định hướng phát triển lực học sinh – Phú Yên 2017 0,25 Tr 170 Bài 2: (2,50 điểm) a/ Để hàm số y   m   x  hàm số bậc thì: m20m 0,5 0,5 Hàm số nghịch biến m    m  b/ Khi m = ta có hàm số: y  x  Xác định đƣợc hai điểm thuộc đồ thị Vẽ c/ Ta có: a =1 >  tg     450 Bài 3: (3,00 điểm) x 0,25 0,25 1,0 y H M I A N O B a (1,00 điểm) Tứ giác ABNM có AM//BN (vì vng góc với AB) => Tứ giác ABNM hình thang Hình thang ABNM có: OA= OB; IM=IN Nên IO đƣờng trung bình hình thang ABNM Do đó: IO//AM//BN Mặt khác: AM  AB suy IO  AB O Vậy AB tiếp tuyến đƣờng tròn (I;IO) b.(1,00 điểm)  (1) (so le trong) Ta có: IO//AM =>  AMO = MOI Lại có: I trung điểm MN MON vuông O (gt); Suy OI = IM, nên MIO cân I  = MOI  (2) Hay OMN  Từ (1) (2) suy ra:  AMO = OMN Vậy MO tia phân giác AMN c.(1,00 điểm) Kẻ OH  MN (H  MN) (3) Xét OAM OHM  = 90  = OHM Ta có: OAM   (chứng minh trên) AMO = OMN MO cạnh chung Suy ra: OAM = OHM (cạnh huyền- góc nhọn) AB Do đó: OH = OA => OH bán kính đƣờng tròn (O; ) (4) AB Từ (3) (4) suy ra: MN tiếp tuyến đƣờng tròn O; ) Dạy toán theo định hướng phát triển lực học sinh – Phú Yên 2017 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 Tr 171 GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MƠN TỐN THCS Tổ Toán-Lý, THCS Huỳnh Thúc Kháng, Tuy An ĐẶT VẤN ĐỀ Giải pháp đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh khâu then chốt trình đổi giáo dục phổ thông Đổi kiểm tra, đánh giá tạo động lực thúc đẩy đổi phƣơng pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lƣợng, đảm bảo mục tiêu giáo dục Giải pháp đổi kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh trƣớc hết cần tập trung thực qua việc tổ chức kiểm tra thƣờng xuyên liên tục (kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút, kiểm tra 45 phút trở lên) Đổi phƣơng pháp dạy học đổi kiểm tra đánh giá hai hoạt động có liên quan chặt chẽ với nhau, đổi kiểm tra đánh giá động lực đổi phƣơng pháp dạy học, góp phần thực mục tiêu giáo dục đào tạo Quán triệt tinh thần đó, tơi thực hiện, thảo luận tìm phƣơng pháp đổi kiểm tra, đánh giá môn học đặc biệt mơn Tốn bậc THCS NỘI DUNG ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ 2.1 Về đổi phƣơng pháp dạy học Nhà trường tổ chức đạo GVBM Toán thực hiện: - Vận dụng PPDH theo hƣớng phát huy yếu tố tích cực ƣu điểm PPDH truyền thống PPDH đại nhằm tăng cƣờng tính tích cực học sinh học tập, từ GV tạo điều kiện tối ƣu để học sinh suy nghĩ, tìm tòi nhiều hơn, thực hành nghe, nói, đọc, viết nhiều - Chú trọng vận dụng triệt để hiệu PPDH đặc thù mơn: PPDH Tốn: PP vấn đáp gợi tìm, học tập sáng tạo, ln ln đề cao tính thực hành, tích cực học tập - Hƣớng dẫn học sinh rèn luyện phƣơng pháp tự học tính tích cực học tập mơn Tốn: Giúp HS biết sử dụng SGK, SBT, đồ dùng học tập tƣ liệu tham khảo cách có ý thức hiệu quả… - Vận dụng hình thức tổ chức học tập kết hợp học tập cá nhân với học tập hợp tác; hình thức học cá nhân với hình thức dạy theo nhóm tạo dựng khơng khí học tập thích hợp để HS tranh luận với nhau, với GV tự đánh giá kết học tập thân, bạn - Tăng cƣờng sử dụng ĐDDH theo phƣơng châm thiết thực nhƣ: Bảng phụ, máy chiếu, phiếu học tập….chống tình trạng dạy chay, đọc chép, nhìn chép - Khơng áp đặt, gò bó học theo qui trình cứng nhắc Cho phép GVBM chủ động, sáng tạo thiết kế dạy học sở vào mục tiêu cụ thể học Cho Dạy toán theo định hướng phát triển lực học sinh – Phú Yên 2017 Tr 172 phép GVBM chủ động thời lƣợng tiết sở thời lƣợng tuần phải đảm bảo mục tiêu học - Tăng cƣờng cải tiến kiểm tra, đánh giá nhiều hình thức theo chuẩn kiến thức, kĩ (sẽ trình bày phần 2.2), coi biện pháp để kích thích học tập mơn Tốn 2.2 Về đổi kiểm tra, đánh giá Nhà trường tổ chức đạo GVBM Toán thực yêu cầu: - Đảm bảo tốt nguyên tắc đổi kiểm tra là: + Bám sát mục tiêu môn học + Đảm bảo tính vừa sức phân hố học sinh (HS trung bình chăm phải làm đƣợc điểm TB trở lên) + Đảm bảo tỷ lệ mức độ kiến thức kỹ năng: Ghi nhớ-nhận biết-thông hiểu-vận dụng, sáng tạo + Coi trọng đánh giá toàn diện mặt: Kiến thức, kỹ năng, thái độ, tình cảm, kết vận dụng kỹ nghe, nói, đọc, viết học sinh - GV phải xây dựng đƣợc ma trận đề kiểm tra trƣớc xây dựng hệ thống câu hỏi đề kiểm tra 45 phút trở lên THỰC HIỆN CỦA NHÀ TRƢỜNG TRONG KIỂM TRA MƠN TỐN 3.1 Đối với kiểm tra vấn đáp (kiểm tra miệng): - Không thiết kiểm tra vấn đáp 10-15 phút đầu kiểm tra kiến thức vừa học (nhƣ ta quen gọi kiểm tra cũ) - Hình thức kiểm tra vấn đáp, giáo viên sử dụng thời điểm tiết học Toán, cho đối tƣợng học sinh với nhiều yêu cầu mục đích khác nhau: Nhắc lại kiến thức học để vận dụng cho học - Trong kiểm tra vấn đáp giáo viên hỏi kiến thức cũ kiến thức khác có liên quan đến học - Kiểm tra vấn đáp GV phải xác định rõ: Nội dung, yêu cầu, mục đích hỏi, xác định rõ đối tƣợng nhắm đến câu hỏi, có loại yêu cầu thấp (tái hiện, nhắc lại kiến thức học) cho học sinh có học lực yếu , trung bình; có loại đòi hỏi u cầu cao (thơng hiểu, giải thích, phân tích, vận dụng) cho học sinh có học lực khá, giỏi - Trong việc kiểm tra vấn đáp, không trọng đến kiến thức, mà đòi hỏi phải rèn luyện lực nói kỹ trình bày lƣu lốt cho học sinh Đặc biệt phải trọng sửa cho học sinh lỗi về: Cách diễn đạt, vẽ hình… - Cần tận dụng tối đa câu hỏi SGK, SGV xây dựng thêm câu hỏi khác cho phù hợp 3.2 Kiểm tra viết: Dạy toán theo định hướng phát triển lực học sinh – Phú Yên 2017 Tr 173 - Phải thông báo trƣớc để học sinh chuẩn bị Thời gian dành cho kiểm tra viết là: 15 phút; 45 phút 90 phút Có thể áp dụng kiểu đề kiểm tra sau đây: + Kiểu đề câu hỏi luận đề (tự luận): Nhất thiết GV phải đảm bảo: * Xác định mục đích nội dung kiến thức kiểm tra (làm rõ yêu cầu thể loại, kiến thức, kỹ năng, thái độ kiểm tra) * Xác định hình thức thời gian kiểm tra * Xây dựng đề kiểm tra cụ thể * Lập biểu điểm, hƣớng dẫn thực cho điểm + Kiểu đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan: Nhất thiết GV phải đảm bảo: * Đảm bảo cách khoa học số lƣợng câu hỏi sở thời gian dành cho việc kiểm tra Nhận thức rõ nhiều câu hỏi trắc nghiệm độ tin cậy đánh giá kết học tập học sinh cao * Đảm bảo độ khó vừa phải để học sinh chăm học tập đạt điểm trở lên có câu phân hố để phân loại đƣợc học sinh khá, giỏi * Khi soạn đề, GV phải sử dụng phong phú hình thức câu hỏi trắc nghiệm thơng dụng nhƣ: câu TN - sai, câu TN nhiều lực chọn, câu TN đối chiếu cặp đôi, câu TN điền khuyết, câu TN trả lời ngắn… Không nên đơn sử dụng loại + Đề kiểu kiểm tra kết hợp câu trắc nghiệm câu tự luận: Nhất thiết GV phải đảm bảo: * Tỷ lệ điểm cho phần trắc nghiệm 30% Tỷ lệ điểm cho phần tự luận 70% * Yêu cầu mặt cho hệ thống câu hỏi kiểm tra phải tuân thủ nhƣ đặt cho kiểu đề tự luận trắc nghiệm khách quan nêu 3.3 Xác định rõ kiểu đề, hình thức đề cho loại kiểm tra: - Loại kiểm tra 15 phút áp dụng tất kiểu đề, hình thức đề: Đề tự luận, đề kết hợp trắc nghiệm + tự luận; đề vấn đáp, đề viết Chỉ yêu cầu GV lựa chọn cho phù hợp với điều kiện nhà trƣờng, học sinh yêu cầu, mục đích đặt đánh giá học sinh - Loại kiểm tra 45 phút 90 phút: Là hình thức đề viết với kiểu đề kết hợp trắc nghiệm + tự luận - Căn vào chuẩn kiến thức, mục tiêu môn toán THCS: + Đạt đƣợc yêu cầu cụ thể kiến thức kĩ năng, thái độ phƣơng pháp tƣ mang tính đặc thù mơn tốn + Tăng cƣờng tính thực tế, tính sƣ phạm Khơng đặt yêu cầu cao lý thuyết + Giúp học sinh nâng cao khả suy luận hợp lý hợp logic nâng cao lực tƣ trừu tƣợng hình thành cảm xúc thẩm mỹ, khả diễn đạt ý tƣởng qua diễn đạt mơn tốn Dạy toán theo định hướng phát triển lực học sinh – Phú Yên 2017 Tr 174 3.4 Khâu chấm, trả kiểm tra: - Khi chấm bài, GV môn cần bám sát thang điểm để hạn chế tối đa yếu tố chủ quan, cảm tính Đặc biệt kiểm tra, GV phải ghi rõ lời phê (lời nhận xét) ƣu điểm, khuyết điểm thái độ làm học sinh - Trả sửa theo qui định, qui chế - Bài kiểm tra phải đƣợc lƣu giữ thƣờng xuyên học sinh lẫn giáo viên (giáo viên lưu mức độ bài/ lớp) ĐỀ KIỂM TRA MINH HỌA; Tiết 18, KIỂM TRA 45 PHÚT, SỐ HỌC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Cấp độ Chủ đề Chủ đề 1: -Tập hợp, phần tử tập hợp -Số phần tử tập hợp,tập hợp Số câu Số điểm tỉ lệ % Chủ đề 2: -Tính chất phép tính Cộng, Trừ, Nhân, Chia Số câu Số điểm tỉ lệ % Chủ đề 3: -Lỹ thừa với số mũ tự nhiên, nhân, chia hai lỹ thừa số Số câu Số điểm tỉ lệ % Chủ đề 4: -Thứ tự thực phép tính Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % TỔNG CỘNG Nhận biết TNKQ TL - Đếm số phần tử tập hợp - Dùng dấu thuộc, dấu 0,75 7,5% Nhận biết tính chất phép cộng, trừ phép nhân phép chia 0,5 5% 10% Nhận biết đƣợc phép nhân chia lũy thừa số 1,5 15% - Nhận biết đƣợc giá trị x cần tìm 0,25 2,5% 1 10% 14 5,0 50% Thông hiểu TNKQ TL Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ cao TNKQ TL TNKQ TL - Tính đƣợc số - Tính tổng phần tử tập phần tử hợp tập hợp 0,5 5% 0,5 5% Cộng 1,75 17,5% 1,5 15% Hiểu thứ tự phép tính lũy thừa cách thành thạo 2 20% HS hiểu thứ tự thực Vận dụng tính phép tính lũy thừa, tìm x biểu thức để tìm giá trị x 1 1 10% 10% 3 3,0 2,0 30% 20% Dạy toán theo định hướng phát triển lực học sinh – Phú Yên 2017 3,5 35% 3,25 32,5% 20 10 100% Tr 175 ĐỀ KIỂM TRA I TRẮC NGHIỆM:(3đ): Khoanh tròn chữ đứng trƣớc phƣơng án đúng: Câu 1: Cho tập hợp B = {a,b,c,d} cách viết sau đúng: A a  B ; B { a,b}  B; C { a,b,d}  B; D c  B Câu 2: Tìm x, biết 2x = 18: A 4; B 6; C 9; D 18 Câu 3: Tập hợp A = 4;5; ;54 có số phần tử A 50; B 51; C 52; D 53 Câu 4: Tính 13 đƣợc kết quả? A 26; B 52; C 169; D 196 * Câu 5: Tập hợp P = {x  N / x 170 II TỰ LUẬN (7đ): Câu 13: Thực phép tính : a) 35 – 46 : ; b) 35: 32 + 129 – ; c) 160 : {120 : [180 : (26.3 – 32 2)]} Câu 14: Tìm số tự nhiên x biết : a) x + 34 = 73; b) 35 : (9 – x) = 7; c) 5x – 12 = 24 23 Câu 15: Cho tập hợp A  1;8;15;22; ;218;225 a)Tập hợp A có phần tử; b) Tính tổng phần tử A Dạy tốn theo định hướng phát triển lực học sinh – Phú Yên 2017 Tr 176 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM I TRẮC NGHIỆM:(3đ): Mỗi ý đạt 0,25 điểm Câu Chọn D C B C C A B C C 10 D 11 D 12 B II TỰ LUẬN (7đ): Nội dung Câu 13 a/ 35 - 46:2 = 35 – 23 = 12 b/ 35: 32 + 129 – = 33 + 129 - = 27 + 129 - = 156 – = 148 Điểm 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 c/ 160 : {120 : [180 : (26.3 – 32 2)]} = 160 : {120 : [180 : (78 – 18)]} = 160 : {120 : [180 : 60]} = 160 : {120 : 3} 14 = 160 : 40 = a) x + 34 = 73 x = 73 – 34 x = 39 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 b) 35 : (9 – x) = –x = 35:7= x = 9-5 = 0,5 0,5 c) 5x – 12 = 24 23 5x = 128 +12 = 140 x = 140 : = 28 0,5 0,5 a/ Tập hợp A có : (225 – 1):7+1 = 33 (số hạng ) 0,5 b/ Tổng phần tử A là: A = + + 15 + …+ 218 + 225 = (225+1) 33 : = 3729 0,5 15 Dạy toán theo định hướng phát triển lực học sinh – Phú Yên 2017 Tr 177 GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG MƠN TỐN Nguyễn Đình, THCS Trần Quốc Toản, Tuy Hòa A ĐẶT VẤN ĐỀ - Ngày nay, đất nƣớc ngày phát triển đổi mới, Đảng, nhà nƣớc quan tâm đến nghiệp trồng ngƣời, coi nhiệm vụ vô quan trọng Là giáo viên, việc dạy nâng cao chất lƣợng dạy học nhiệm vụ vô nặng nề Chúng ta phải làm để chất lƣợng học sinh ngày đƣợc nâng cao - Để việc dạy học đạt đƣợc kết cao để nâng cao chất lƣợng mơn Tốn, ngồi việc nắm vững nội dung chƣơng trình mơn học, biết vận dụng linh hoạt phƣơng pháp giảng dạy, biết khai thác tốt phƣơng tiện trực quan…Ngƣời giáo viên phải biết đổi kiểm tra, đánh giá theo hƣớng phát triển lực học sinh Bên cạnh giúp học sinh biết tự đánh giá để phát huy ƣu điểm, khắc phục nhƣợc điểm học tập Tạo niềm tin hứng thú học tập B NỘI DUNG Thực trạng - Hiện việc kiểm tra đánh giá học sinh nhiều bất cập, Giáo viên đề kiểm tra chủ yếu dạng tƣ luận dạng đề tự luận có độ tin cậy thấp,thích hợp với quy mơ nhỏ, việc đánh giá thiếu xác, thiếu khách quan Kiến thức kiểm tra chủ yếu tập vận dụng lí thuyết, tốn kiểm tra kĩ thực hành, kĩ vận dụng giải vấn đề thực tế - Do cách đề kiểm tra nhƣ giáo viên chủ yếu dạy theo phƣơng pháp thuyết trình, minh họa , dạy chay, dạy thực hành Nói chung đề kiểm tra hình thức tự luận chƣa ngăn chặn đƣợc biểu tiêu cực kiểm tra nhƣ có tƣợng nhìn bài, quay bài, nhắc cho bạn… Do chƣa khuyến khích tƣ sáng tạo, chƣa phát huy tính tích cực, chƣa phát triển lực học sinh Vấn đề đặt làm để đổi việc kiểm tra đánh giá theo hƣớng phát triển lực học sinh, xin đề số giải pháp sau: Một số giải pháp a Đề kiểm tra đảm bảo yêu cầu - Nội dung kiểm tra vừa sức, bám sát yêu cầu chƣơng trình, đánh giá đƣợc kiến thức, kĩ năng, thái độ , phân loại đƣợc đối tƣợng HS khối lớp theo mức độ “ Giỏi; Khá; TB; Yếu; Kém” - Nội dung đề kiểm tra phải dựa vào chuẩn kiến thức, kĩ chƣơng trình giáo dục phổ thông cấp độ “Nhận biết; Thông hiểu; Vận dụng” - Giáo viên phải xác định dạng câu hỏi cấp độ đề Dạy toán theo định hướng phát triển lực học sinh – Phú Yên 2017 Tr 178 - Đề kiểm tra phải khách quan, đánh giá xác lực học sinh Trong kiểm tra phải kết hợp lí thuyết tập, tăng dần trắc nghiệm khách quan, ý đến tập thực hành, liên hệ thực tiễn b Giải pháp đổi kiểm tra đánh giá học sinh - Kiểm tra miệng: Đây hình thức kiểm tra phổ biến GV môn, thƣờng tiến hành trƣớc học tiến hành kiểm tra miệng ( vấn đáp) tất học sinh buổi học, cách kiểm tra đánh giá xác trình độ kiến thức, kĩ lực học sinh Vì ngồi kiểm tra vấn đáp, giáo viên kiểm tra phiếu học tập, kiểm tra giấy Việc kiểm tra phải xuyên suốt tiết dạy, kiểm tra thời điểm nhằm phát huy tập trung học sinh tiết học - Kiểm tra viết ( 15’; 45’; HK) + Kiểm tra 15 phút Có thể kiểm tra vào đầu cuối tiết học Nội dung kiểm tra hai học Hình thức: Kiểm tra tự luận trắc nghiệm tùy theo nội dung + Kiểm tra 45’ HK: Đƣợc tiến hành định kỳ theo phân phối chƣơng trình Đề kiểm tra thƣờng phối hợp hai hình thức trắc nghiệm khách quan tự luận theo tỉ lệ sở xây dựng ma trận nhƣ: hình thức trắc nghiệm ( điểm) tự luận ( điểm ) - Ba giáo viên dạy khối lớp phải thống ma trận đề Mỗi giáo viên đề dựa theo ma trận thống Gửi đề lên tổ chuyên môn trƣớc tuần Tổ trƣởng trộn đề chọn đề thống để kiểm tra định kì Giáo viên mơn Tổ chuyên môn chịu trách nhiệm bảo mật đề - Việc đề phải đạt yêu cầu quy định, nhƣ tính xác, khoa học, hệ thống câu hỏi vừa sức với học sinh có phân hóa đối tƣợng Ngoài việc xây dựng hệ thống câu hỏi khéo léo, GVBM Toán cần sử dụng sáng tạo thêm nhiều hình thức kiểm tra, đánh giá khác nhƣ: dùng phiếu học tập để thu thập xử lý thông tin ngƣợc, cho HS thảo luận nhận xét lẫn - Đảm bảo tính cơng khai, kết làm học sinh phải đƣợc công bố kịp thời, có nhận xét mang tính khích lệ học sinh để học sinh thấy đƣợc ƣu nhƣợc điểm thân phấn đấu vƣơn lên học tập Cách dùng câu hỏi kiểm tra a) Câu hỏi tự luận - Câu hỏi đánh giá đƣợc nội dung trọng tâm chƣơng trình giảng dạy - Câu hỏi phù hợp với trình độ đối tƣợng học sinh - Chú ý có sử dụng câu hỏi vận dụng thấp, vận dụng cao, liên hệ thực tế nhằm phân loại đối tƣợng học sinh b) Câu hỏi trắc nghiệm khách quan Dạy toán theo định hướng phát triển lực học sinh – Phú Yên 2017 Tr 179 .Có thể chọn dạng trắc nghiệm, để tổ chuyên môn dễ trộn đề làm thành nhiều mã đề * Lựa chọn câu đúng: Đây dạng trắc nghiệm thƣờng sử dụng Sử dụng câu hỏi rõ, dễ hiểu Hạn chế sử dụng các câu hỏi “ Ý sau không đúng”, hoặc“Không phải” Nếu sử dụng mệnh lệnh giáo viên nên in nghiêng tô đậm từ “không đúng”, “ Không phải” nhằm hạn chế ngộ nhận học sinh * Câu hỏi Đúng – sai Khơng nên chích dẫn nguyên văn câu sách Mỗi câu trắc nghiệm lên diễn tả ý Trong kiểm tra khơng nên bố trí số câu số câu sai, có tính chu kì *Câu hỏi nhiều lựa chọn Đây dạng trắc nghiệm thƣờng sử dụng Sử dụng câu hỏi rõ, dễ hiểu Hạn chế sử dụng các câu hỏi “ Ý sau không đúng”, “Không phải” Nếu sử dụng mệnh lệnh giáo viên nên in nghiêng tô đậm từ “không đúng”, “ Không phải” nhằm hạn chế ngộ nhận học sinh Phần gốc câu hỏi câu bỏ lửng phần lựa chọn câu bổ sung để phần gốc trở lên đủ nghĩa Tránh xếp câu trả lời nằm vị trí tƣơng ứng nhƣ câu hỏi * Câu hỏi dạng ghép đôi Dãy thông tin nêu không nên dài, nên nhóm có liên quan học sinh nhầm lẫn Dãy câu hỏi câu trả lời khơng nên nhau, nên có câu trả lời dƣ để tăng cân nhắc lựa chọn Thứ tự câu trả lời không nên ăn khớp với thứ tự câu hỏi để gây thêm khó khăn cho lựa chọn * Câu hỏi dạng điền khuyết Đảm bảo chỗ để trống điền từ ( hay cụm từ) thích hợp, thƣờng khái niệm mấu chốt học Mỗi câu lên có từ đến chỗ trống Các khoản trống có độ dài Nên chuẩn bị từ ( hay cụm từ ) dùng để điền, để HS khơng điền từ ngồi dự kiến * Câu hỏi có câu trả lời ngắn Là câu trắc nghiệm đòi hỏi trả lời câu ngắn Quy trình đề kiểm tra Bƣớc 1: Xác định mục đích đề đề kiểm tra Đánh giá kết học tập HS sau học xong chủ đề,một chƣơng, học kỳ Ngƣời đề kiểm tra cần vào mục đích yêu cầu cụ thể, vào Dạy toán theo định hướng phát triển lực học sinh – Phú Yên 2017 Tr 180 chuẩn kiến thức kỹ chƣơng trình thực tế học tập học sinh để xây dừng mục đích đề kiểm tra cho phù hợp Bƣớc 2: Xác định hình thức đề kiểm tra Đề kiểm tra tự luận Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan Đề kiểm tra kết hợp hai hình thức trên, có câu hỏi tự luận câu hỏi trắc nghiệm khách quan Các đề kiểm tra định kỳ( tiết, học kỳ) nên lựa chọn hình thứ kiểm tra Bƣớc 3: Thiết lập ma trận đề kiểm tra Xác định số lƣợng câu hỏi đề kiểm tra ( Tỷ lệ % tự luận trắc nghiệm khách quan) Hình thành ma trận Bƣớc 4: Thiết kế câu hỏi theo ma trận Phân tích nội dung tài liệu giáo khoa, xác định trọng tâm bài, chƣơng, học kì Xác định tài liệu hỗ trợ cho SGK Tìm khả xây dựng câu hỏi Diễn đạt khả thành câu hỏi Bƣớc 5: Xây dựng đáp án, thang điểm Bƣớc 6: Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra C KẾT LUẬN - Việc đổi kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh theo hƣớng phát triển lực học sinh việc làm quan trọng Giúp giáo viên biết đƣợc tình hình học tập, khả phấn đấu học sinh mà giúp giáo viên điểu chỉnh phƣơng pháp dạy học cho phù hợp với đối tƣợng học sinh để nâng cao chất lƣợng trình giảng dạy - Việc đề kiểm tra cần có đầu tƣ nắm vững kiến thức theo chuẩn kiến thức kĩ đề phù hợp với đối tƣợng học sinh lớp - Qua thời gian áp dụng chất lƣợng học sinh lớp tơi trực tiếp giảng dạy số lƣợng học sinh yếu giảm, chất lƣợng học sinh giỏi nâng cao - Trên số kinh nghiệm tơi rút đƣợc q trình giảng dạy Tơi mong đƣợc đóng góp bạn đồng nghiệp để xây nên hình thức kiểm tra đánh giá mơn Tốn hay nhất, đạt kết cao Tuy Hòa, 05/11/2017 NĐ Dạy toán theo định hướng phát triển lực học sinh – Phú Yên 2017 Tr 181 ĐỀ THI MINH HỌA MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT ĐẠI SỐ (tiết 19) I Mục đích: - Kiểm tra đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức học sinh qua học tập chƣơng I bậc hai, bậc ba - Kiểm tra kỹ tính tốn, trình bày lời giải, kỹ vận dụng lí thuyết vào tập - Rèn tính cẩn thận, ý thức nghiêm túc, trung thực kiểm tra Qua kiểm tra GV rút kinh nghiệm điều chỉnh việc dạy – học đạt kết tốt II Hình thức: Kết hợp hai hình thức tự luận trắc nghiệm khách quan III Ma trận: Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Chủ đề Khái niệm CBH thức bậc hai HĐT TNKQ TL Biết bậc hai số học số Nắm đƣợc HĐT A  A A2  A Số câu Số điểm Các phép tính phép biến đổi đơn giản bậc hai Số câu Số điểm Căn bậc ba 1(1b) 0,5 1,0 Nắm đƣợc phép tính phép biến đổi đơn giản bậc hai Số câu Số điểm Tổng số câu Tổng số điểm 1(1a) 0,5 1,0 3.0 Vận dụng Cấp độ thấp Cấp độ Cộng cao TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Tìm đƣợc điều Vận dụng đƣợc kiện để HĐT A  A thức có nghĩa tính tốn, rút gọn biểu thức 1 0,5 0,5 2,5 Thực Vận dụng rút Vận dụng đƣợc phép gọn biểu thức, tìm giá trị tính tìm x lớn bậc hai, khai biểu thức phƣơng tích nhân cbh 3(1c,2) 2(3a,3b) 1(4) 3,0 1,5 0,5 0,5 7,0 Tính đƣợc bậc ba số 1 0,5 0,5 14 4.0 2.0 1,0 10.0 Dạy toán theo định hướng phát triển lực học sinh – Phú Yên 2017 Tr 182 ĐỀ KIỂM TRA Trƣờng THCS Trần Quốc Toản Tổ Toán KIỂM TRA ĐẠI SỐ Năm học 2017-2018 Thời gian : 45 phút Ngày kiểm tra: 08 /11 / 2017 A.TRẮC NGHIỆM :(3,0đ) Câu 1: Căn bậc hai số học 49 bằng: A – B – Câu 2: Biểu thức x  có nghĩa khi: A x  9 B x  Câu 3: Giá trị biểu thức   Câu 4: Giá trị biểu thức Câu 6: Cho a    1 ; b  A 2  1 C x  D x  C  D  3  bằng: bằng: 1 1 A B Câu 5: Nếu a  b : A.a = b3 B a3 = b D B 5 A C –  C 1 D C a = 3b 2  D b = 3a Tổng a  b bằng: B  C   D   B TỰ LUẬN : (7,0 đ) Bài 1: (3,0 đ) Rút gọn biểu thức sau: a)  80  45 b)   3 3 c) 15  12 62  52 3 Bài 2: (2,0đ) Giải phƣơng trình: 16 x  48  20 Bài 3: (1,0 đ) Tính giá trị biểu thức M = x  12 x  - 3x x = - Bài 4: (1,0 đ) Tìm giá trị lớn A = x    x a)  4x  1  b) x  12  x   Dạy toán theo định hướng phát triển lực học sinh – Phú Yên 2017 Tr 183 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT ĐẠI SỐ – TIẾT 19 I-Trắc nghiệm (3,0 điểm) Mỗi câu trả lời đƣợc 0,5 điểm Câu Đáp án D B D B A II-Tự luận (7,0 điểm) Bài Nội dung 1a  80  45    2  1b  3  3 3 0,25 0,50 0,50 15  12 62  52 3   2 52 Điểm 0,50 0,50 0,25 3  3 3   1c B   2 3  0,25 3 0,25  3 2a pt  4x   Nếu x  ¼ 4x – =  x= 2,5 ( thỏa mãn) Nếu x < ¼ 4x – = -  x= -2 ( thỏa mãn) S = 2,5; 2 0,25 0,25 0,25 0,25 2b 16x  48  4  x 3  x 3  x 3  0,25 4x  12  x   (ĐK: x  )  x 3   x    x  (thỏa mãn đk)  2x  3 M= = 2x   3x Thay x = - có M = 2.(-2)   3.(-2) M=7 Áp dụng (ax+by)2  (a2 +b2)(x2+y2) A2  (12 + 12)(x – +4 – x ) A2  Amax =  x – = – x  x =  3x Dạy toán theo định hướng phát triển lực học sinh – Phú Yên 2017 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Tr 184
- Xem thêm -

Xem thêm: HỘI THẢO KHOA HỌC DẠY TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG THCS, HỘI THẢO KHOA HỌC DẠY TOÁN THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG THCS

Từ khóa liên quan