HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC KHÁCH SẠN THUỘC TẬP ĐOÀN MƢỜNG THANH

27 28 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH ‫ ﻲﻲﻲﻲ‬ ĐẶNG LAN ANH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC KHÁCH SẠN THUỘC TẬP ĐOÀN MƢỜNG THANH Chuyên ngành: Kế tốn Mã số: 9.34.03.01 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2019 Cơng trình hồn thành tại: HỌC VIỆN TÀI CHÍNH Người hướng dẫn khoa học: PSG.TS Trần Văn Hợi Phản biện 1: ……………………………………………… …………………………………………………………… Phản biện 2: ……………………………………………… …………………………………………………………… Phản biện 3: ……………………………………………… …………………………………………………………… Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp nhà nước họp …………………………………………… vào hồi ngày tháng Có thể tìm hiểu luận án thư viện: …………………………… năm DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ Đặng Lan Anh, Ghi nhận chênh lệch tỷ giá hối đoái theo quy định hành việc hạch toán, Tạp chí Kế tốn Kiểm tốn (Tháng 6/2011), trang 35-37 Đặng Lan Anh, Phạm Thị Bích Thu, Kiểm soát nội doanh nghiệp nhỏ vừa Thanh Hóa, Tạp chí Kinh tế Dự báo (Số chuyên đề, tháng 9/2013), trang 53-55 Đặng Lan Anh, Đỗ Hà Thương, Giải toán lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ vừa Thanh Hóa, Tạp chí Kinh tế Dự báo (Số 14,tháng 7/2013), trang 53-54 Đặng Lan Anh, Lê Thị Loan, Nâng cao hiệu công tác đào tạo nghề cho lao động nơng thơn Thanh Hóa, Tạp chí Cơng thương (Số chuyên đề, tháng 6/2014), trang 123-126 Đặng Lan Anh, Ứng dụng hệ thống Just-in-time doanh nghiệp may mặc địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Tạp chí khoa học trường đại học Hồng Đức, số chuyên đề tháng 11/2015, trang 5-12 Đặng Lan Anh, Lê Thị Minh Huệ, Tác động từ quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận đến việc định doanh nghiệp Tạp chí Tài (Tháng 2/2016), trang 95-97 Đặng Lan Anh, Lê Thị Minh Huệ, Hồn thiện kế tốn quản trị với việc định quản lý doanh nghiệp mía đường Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập, Hội thảo quốc gia, Doanh nghiệp Việt Nam TPP, ICYREB 2016, trang 3709-389 Đặng Lan Anh, Lê Thị Minh Huệ, Nâng cao quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp mía đường Thanh Hóa đáp ứng u cầu hội nhập, Hội thảo khoa học quốc tế: “Những tư tưởng kinh tế, quản trị đại khả vận dụng Việt Nam tham gia AEC TPP”, trang 914-924 Đặng Lan Anh, Lê Thị Loan, Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thơng tin kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập i đồn Mường Thanh - Tạp chí kinh tế phát triển - Số tháng 8/2017, trang 123-133 10 Đặng Lan Anh, Nhu cầu mức độ đáp ứng nhu cầu thơng tin kế tốn quản trị chi phí nhà quản trị khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh – Tạp chí tài – Số tháng năm 2018, trang 597-582 11 Đặng Lan Anh, Giái pháp phân loại chi phí phục vụ chức quản trị khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh – Tạp chí cơng thương – Số tháng năm 2018 13 Đặng Lan Anh, Trần Văn Hợi, A Study of the Influence of Strategic Management Accounting on Business Performance of Garment Enterprises in Vietnam, The 4th RMUTT Global Business and Economics International Conference, Rajamangala University of Technology Thanyabury Pathum Thani, Thailand, 2018, 19-30 13 Đặng Lan Anh, Lê Thị Minh Huệ, Nghiên cứu tác động kế toán quản trị chiến lược tới hiệu hoạt động kinh doanh khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh, Hội thảo khoa học quốc gia: “Kế toán - Kiểm toán Kinh tế Việt Nam với cách mạng công nghiệp 4.0, Trường đại học Quy Nhơn, 2018, trang 832-839, tập 14 Đặng Lan Anh, Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống thông tin kế tốn quản trị chi phí khách sạn ba trở lên địa bàn thành phố Thanh Hóa, Đề tài cấp sở năm 2018, Trường đại học Hồng Đức ii MỞ ĐẦU Sự cần thiết nghiên cứu Hội nhập kinh tế quốc tế đặt cho doanh nghiệp Việt Nam hội song xuất nhiều khó khăn thách thức Đặc biệt, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, nơi mà chi phí có tính phức tạp tương đối cao, nhà quản trị khơng có đầy đủ thơng tin chi phí khơng kiểm sốt q trình tổ chức hoạt động kinh doanh cách hiệu Các khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh chuỗi khách sạn tư nhân lớn Việt Nam với số lượng 53 khách sạn đạt tiêu chuẩn sao, sao, quốc tế có mặt hầu hết khắp đất nước 01 khách sạn Lào Chiến lược phát triển Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh thời gian tới trở thành chuỗi khách sạn tư nhân lớn Đông Nam Á Để đạt mục tiêu chiến lược đó, khách sạn Mường Thanh cần thiết phải đổi hoạt động kinh doanh, quản lý tốt chi phí, hạ giá thành dịch vụ, nâng cao hiệu kinh doanh Theo khảo sát sơ bộ, nhu cầu thơng tin kế tốn quản trị chi phí nhà quản lý khách sạn Mường Thanh tương đối cao có xu hướng ngày gia tăng Trong đó, hệ thống kế tốn chi phí khách sạn tập trung vào việc thiết lập thơng tin kế tốn tài phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính, chưa trọng đến việc cung cấp thông tin phục vụ cho quản trị chi phí Như vậy, việc nghiên cứu sở lý luận HTTT kế tốn quản trị chi phí, sở nghiên cứu thực trạng HTTT kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đồn Mường Thanh, từ đó, đề xuất giải pháp hồn thiện HTTT kế tốn quản trị chi phí đơn vị việc làm cần thiết giai đoạn Xuất phát từ lý nêu trên, lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Hồn thiện HTTT kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đồn Mường Thanh” luận án tiến sĩ Tổng quan nghiên cứu 2.1 Tổng quan nghiên cứu hệ thống thơng tin kế tốn 2.2 Tổng quan nghiên cứu hệ thống thơng tin kế tốn quản trị chi phí 2.3 Tổng quan nghiên cứu HTTT kế tốn quản trị doanh nghiệp kinh doanh khách sạn 2.4 Tổng quan nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến HTTT kế toán HTTT kế toán quản trị chi phí 2.5 Xác định khoảng trống nghiên cứu - Về lý luận: Chưa có nghiên cứu phạm vi tổng quan nghiên cứu thực cách có hệ thống đầy đủ, tồn diện HTTT kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Đây khoảng trống nghiên cứu lý luận mà tác giả làm rõ - Về nghiên cứu ứng dụng HTTT kế tốn quản trị chi phí ngành kinh doanh cụ thể: Chưa có nghiên cứu phạm vi tổng quan hình hình nghiên cứu thực đầy đủ, tồn diện HTTT kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đồn Mường Thanh Đây khoảng trống không gian mà luận án tác giả tập trung làm rõ - Về nội dung HTTT kế toán quản trị chi phí theo chức nhà quản trị: Mặc dù nghiên cứu HTTT kế tốn nói chung HTTT kế tốn quản trị nói riêng nhiều hướng đến phục vụ mục đích quản trị nhà quản lý đơn vị, nhiên nghiên cứu tiếp cận sơ lược, chưa có nhiều nghiên cứu sâu vào nội dung thơng tin chi phí phục vụ cho chức lập kế hoạch kinh doanh, chức thực hiện, chức kiểm soát đánh giá hoạt động kinh doanh, chức định; nghiên cứu trước chưa xây dựng q trình HTTT kế tốn quản trị chi phí cụ thể để đạt mục tiêu chức quản trị, đặc biệt khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh Đây khoảng trống mà luận án làm rõ - Về nội dung thơng tin kế tốn quản trị chi phí đo lường chất lượng thơng tin kế tốn quản trị chi phí: Các nghiên cứu trước đề cập đến mục tiêu HTTT kế toán quản trị chi phí tạo thơng tin có ích đáp ứng nhu cầu nhà quản trị Tuy nhiên, nghiên cứu chưa đo lường đánh giá chất lượng thơng tin kế tốn quản trị chi phí mức độ đáp ứng nhu cầu thơng tin chi phí phục vụ chức quản trị đơn vị thực tiễn, đặc biệt khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh Đây nội dung mà luận án xác định làm rõ - Về nhân tố ảnh hưởng đến HTTT kế toán quản trị chi phí: Gần đây, có nhiều nghiên cứu nước đánh giá ảnh hưởng nhân tố đến tính hữu hiệu HTTT kế tốn HTTT kế tốn quản trị chi phí, nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu đo lường cụ thể ảnh hưởng nhân tố đến HTTT kế toán quản trị chi phí, đặc biệt khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa làm sáng tỏ vấn đề lí luận HTTT kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nhằm định hướng cho nội dung hoàn thiện HTTT kế tốn quản trị chi phí, phù hợp với đặc thù tổ chức kinh doanh tổ chức quản lý khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh - Đánh giá thực trạng HTTT kế toán quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đồn Mường Thanh - Đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tính hữu hiệu HTTT kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh - Đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện HTTT kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đồn Mường Thanh Câu hỏi nghiên cứu - Những vấn đề lí luận HTTT kế toán quản trị chi phí đơn vị kinh doanh dịch vụ nào? - Thực trạng HTTT kế toán quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đồn Mường Thanh nào? - Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tính hữu hiệu HTTT kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh nào? - Các khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh nên làm làm để hồn thiện HTTT kế tốn quản trị chi phí? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu: Luận án nghiên cứu HTTT kế toán quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đồn Mường Thanh 5.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nội dung: Trong phạm vi nghiên cứu luận án, tác giả thực nghiên cứu hai hoạt động kinh doanh khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh (53 khách sạn) bao gồm: Kinh doanh dịch vụ lưu trú kinh doanh dịch vụ ăn uống - Phạm vi không gian: Hiện nay, tổng số khách sạn Mường Thanh 53 khách sạn khắp nước + Với nghiên cứu mang tính tổng quát thông qua phiếu điều tra, tác giả thực khảo sát tất khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh + Với nghiên cứu chi tiết số liệu kế toán tổ chức HTTT kế toán, tác giả thực khảo sát 04/53 khách sạn - Phạm vi thời gian: Luận án tập trung nghiên cứu liệu năm từ 2016-2017 Đối với số liệu sơ cấp, tác giả sử dụng số liệu thu thập qua điều tra diễn từ tháng 4/2017 đến tháng 10/2017 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp luận 6.2 Phương pháp nghiên cứu 6.2.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu 6.2.2 Phương pháp thu thập liệu Khung nghiên cứu luận án: Đóng góp đề tài - Thứ nhất, luận án hệ thống hóa làm sáng tỏ lý luận HTTT kế tốn quản trị chi phí, phận cấu thành hệ thống, nội dung hệ thống, nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu hệ thống, công cụ kĩ thuật sử dụng hệ thống, kiểm soát nội hệ thống theo quan điểm đại - Thứ hai, luận án xuất phát từ nhu cầu thông tin kế tốn quản trị chi phí nhà quản trị việc thực chức lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm soát đánh giá hoạt động, định kinh doanh để xây dựng HTTT kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nói chung, đặc biệt khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh - Thứ ba, luận án thiết kế hệ thống thang đo lường đánh giá tính hữu hiệu HTTT kế tốn quản trị chi phí chất lượng thơng tin kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh, đo lường nhân tố ảnh hưởng tới tính hữu hiệu HTTT kế tốn quản trị chi phí đơn vị - Thứ tư, luận án bật với nghiên cứu định lượng, đặc biệt mơ hình cấu trúc tuyến tính kết hợp chặt chẽ với phương pháp nghiên cứu định tính để đạt mục tiêu nghiên cứu Kết cấu đề tài: Chƣơng 1: Lý luận HTTT kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Chƣơng 2: Thực trạng HTTT kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện HTTT kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đồn Mường Thanh CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ 1.1 Những khái niệm HTTT kế toán quản trị chi phí 1.1.1 Hệ thống thơng tin quản lý HTTT quản lý doanh nghiệp hệ thống phận có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, thực nhiệm vụ thu thập liệu, xử lý liệu cung cấp thông tin dạng phù hợp với nhu cầu nhà quản lý nhằm đạt mục tiêu quản trị định HTTT quản lý có vai trò nâng cao hiệu kiểm sốt, đánh giá định kinh doanh nhà quản trị 1.1.2 Hệ thống thơng tin kế tốn HTTT kế toán phận HTTT quản lý doanh nghiệp, chất HTTT kế toán, hệ thống phận có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, dựa nguyên tắc phương pháp kế toán để thực nhiệm vụ thu thập, xử lý cung cấp thơng tin kế tốn dạng phù hợp với nhu cầu người sử dụng, nhằm đạt mục tiêu định 1.1.3 Hệ thống thông tin kế tốn quản trị chi phí HTTT kế tốn quản trị chi phí việc thu thập liệu chi phí xử lý liệu theo trình tự để cung cấp thơng tin chi phí nhằm xây dựng kế hoạch chi phí, kiểm sốt chi phí, từ đánh giá hoạt động định quản lý Theo phận cấu thành chức năng, HTTT kế tốn quản trị chi phí phận HTTT kế toán quản trị doanh nghiệp nhằm mục đích thu thập, xử lý - phân tích cung cấp thơng tin hữu ích chi phí cho nhà quản trị trình thực chức quản lý chức lập kế hoạch, tổ chức điều hành hoạt động, kiểm soát hoạt động đơn vị định kinh doanh thơng tin sử dụng cho mục đích quản trị Q trình cung cấp thơng tin thực qua bước công việc sau đây: Xác định đối tượng cung cấp thông tin loại thông tin cung cấp; Xác định phương tiện truyền thông tin; Tần suất cung cấp thông tin 1.3.3 Công cụ kỹ thuật sử dụng hệ thống thơng tin kế tốn quản trị chi phí 1.3.4 Kiểm sốt nội hệ thống thơng tin kế tốn quản trị chi phí 1.3.4.1 Sự cần thiết kiểm soát nội HTTT kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 1.3.4.2 Kiểm soát nội HTTT kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hệ thống thơng tin kế tốn quản trị chi phí 1.4.1 Trình độ ứng dụng cơng nghệ thơng tin 1.4.2 Hiểu biết nhà quản trị công nghệ thơng tin kế tốn 1.4.3 Đặc điểm cấu tổ chức máy phân cấp quản lý 1.4.4 Trình độ nhân viên kế tốn 1.5 Kinh nghiệm quốc tế tổ chức hệ thống thông tin kế tốn quản trị chi phí 1.5.1 Kinh nghiệm việc vận dụng phương pháp kế toán quản trị đại HTTT kế tốn quản trị chi phí 1.5.2 Kinh nghiệm việc ứng dụng ERP HTTT kế tốn quản trị chi phí 1.5.3 Kinh nghiệm việc kiểm soát nội HTTT kế toán quản trị chi phí 1.5.4 Bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Việt Nam KẾT LUẬN CHƢƠNG 10 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC KHÁCH SẠN THUỘC TẬP ĐOÀN MƢỜNG THANH 2.1 Tổng quan khách sạn thuộc tập đoàn Mƣờng Thanh 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển khách sạn thuộc tập đồn Mường Thanh Q trình hình thành phát triển Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh chia thành ba giai đoạn: Giai đoạn thứ từ năm 1992 đến tháng 12 năm 2012; giai đoạn thứ hai từ tháng 01 năm 2013 đến tháng năm 2015 giai đoạn thứ ba từ tháng năm 2015 đến Nhằm thỏa mãn nhu cầu đa dạng khách hàng nội địa quốc tế, tháng 6/2015 Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh tiến hành nâng cấp nhận diện cho nhóm khách sạn thành viên dựa đặc tính sản phẩm, sở vật chất vị trí khách sạn, từ cho đời phân khúc Luxury, Grand, Holiday Standard Bảng 2.2: Một số tiêu phản ánh qui mô hiệu kinh doanh khách sạn thuộc tập đoàn Mƣờng Thanh giai đoạn 2014-2017 Doanh Tỷ suất lợi Nguồn Tỷ lệ Số lao thu nhuận (%) vốn nộp động bình bình ngân Số bình quân quân sách so Trên Năm khách quân năm Trên khách với vốn sạn khách khách doanh sạn doanh kinh sạn sạn thu (tỷ thu doanh (ngƣời) (tỷ đồng) (%) đồng) 2014 26 79 22,7 43,9 27,9 12,6 9,8 2015 38 72 27,9 45,7 23,1 15,4 12,4 2016 50 59 34,4 66,7 19,3 16,8 12,8 2017 53 66 41,9 85,7 18,8 18,3 17,7 (Nguồn: [28]) 11 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý máy kế toán khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh 2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức quản lý 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức máy kế toán 2.1.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh khách sạn Mường Thanh ảnh hưởng đến hệ thống thơng tin kế tốn quản trị chi phí 2.1.3.1 Các hoạt động kinh doanh khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh: Kinh doanh dịch vụ lưu trú, Kinh doanh dịch vụ ăn uống, Kinh doanh dịch vụ bổ sung 2.1.3.2 Đặc điểm quy trình hoạt động khách sạn thuộc tập đồn Mường Thanh Quy trình đầy đủ gồm 04 giai đoạn: Phục vụ trước khách tới khách sạn, phục vụ khách tới khách sạn, phục vụ thời gian khách lưu khách sạn, phục vụ khách chuẩn bị rời khách sạn Đặc điểm quy trình hoạt động khách sạn phận kinh doanh lưu trú khác với phận kinh doanh buồng 2.1.3.3 Đặc điểm hoạt động kinh doanh khách sạn ảnh hưởng đến hệ thống thơng tin kế tốn quản trị chi phí Thứ nhất, kinh doanh khách sạn dịch vụ tổng hợp; Thứ hai, lĩnh vực kinh doanh lưu trú kinh doanh khách sạn, quy trình tiêu chuẩn hoạt động lĩnh vực khác rõ rệt; Thứ ba, hoạt động kinh doanh khách sạn loại hình kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành, có tính thời vụ tương đối cao; Thứ tư, phận kinh doanh lưu trú ăn uống khơng hoạt động độc lập mà có mối quan hệ hỗ trợ lớn 2.2 Thực trạng nhu cầu mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin kế tốn quản trị chi phí nhà quản trị khách sạn thuộc tập đoàn Mƣờng Thanh 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 12 2.2.2 Kết nghiên cứu: Nhu cầu thơng tin kế tốn quản trị chi phí nhà quản trị khách sạn Mường Thanh tương đối cao, hầu hết nhà quản trị đánh giá cao vai trò thơng tin cung cấp Nhu cầu cao nhóm thơng tin phục vụ đánh giá hoạt động kinh doanh, thơng tin chi phí thực hiện, thơng tin chi phí giai đoạn lập kế hoạch kinh doanh thấp thơng tin chi phí phục vụ định kinh doanh Mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin nhà quản trị thấp nhóm thơng tin phục vụ đánh giá hoạt động, thơng tin chi phí lập kế hoạch kinh doanh, đến nhóm thơng tin lại có mức độ đáp ứng tốt 2.3 Thực trạng hệ thống thơng tin kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đoàn Mƣờng Thanh 2.3.1 Thực trạng thơng tin kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đoàn Mường 2.3.1.1 Nội dung thơng tin kế tốn quản trị khách sạn thuộc tập đồn Mường Thanh * Đối với thơng tin phân loại chi phí * Đối với thơng tin chi phí giai đoạn lập kế hoạch kinh doanh * Đối với thơng tin chi phí thực * Đối với thơng tin chi phí phục vụ đánh giá hoạt động kinh doanh * Đối với thông tin chi phí phục vụ định kinh doanh 2.3.1.2 Đánh giá chất lượng thơng tin kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đồn Mường Thanh Tính đa phương tiện đánh giá cao nhất, tính kịp thời đánh giá thấp Điều thể thơng tin kế tốn quản trị chưa cung cấp nhanh chóng, kịp thời cho việc định thực chức nhà quản trị Tuy nhiên, để đánh giá HTTT kế toán quản trị chi phí, cần thiết xem xét thêm q trình thực hệ thống từ khâu thu thập liệu, xử lý liệu cung cấp thông tin 13 kế tốn quản trị chi phí Việc đánh giá thực trạng phụ thuộc nhu cầu thơng tin, quan điểm nhà quản trị 2.3.2 Thực trạng trình thu thập liệu, xử lý liệu cung cấp thơng tin kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh 2.3.2.1 Thực trạng trình thu thập liệu: Về lập kế hoạch thu thập liệu, Về nguồn thu thập liệu, Về nội dung liệu thu thập, Về công cụ để thu thập liệu 2.3.2.2 Thực trạng q trình xử lý liệu kế tốn quản trị chi phí: a Về xử lý liệu để cung cấp thơng tin chi phí phục vụ chức lập kế hoạch kinh doanh: Về lập định mức chi phí: 100% khách sạn tiến hành lập định mức chi phí cho phận kinh doanh ăn uống Đối với phận kinh doanh buồng ngủ, định mức chi phí xây dựng dựa tiêu chuẩn buồng ngủ Theo đó, hạng buồng ngủ xây dựng định mức chi phí riêng, thơng thường, định mức tương đối ổn định qua kì kế tốn Về lập dự tốn chi phí, khách sạn thuộc tập đồn Mường Thanh chưa sử dụng thông tin định mức chi phí để lập dự tốn chi phí kinh doanh Chỉ có khoảng 25% khách sạn có sử dụng thơng tin chi phí định mức cho lập dự tốn, đa phần khách sạn chưa tiến hành lập dự tốn chi phí kinh doanh Một số khách sạn có tiến hành lập dự toán lập dự tốn số khoản mục chi phí chi phí ngun vật liệu, chi phí nhân cơng, chi phí sản xuất chung Khơng có khách sạn lập dự tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp b Về xử lý liệu chi phí thực hệ thống kế tốn chi phí Ở khách sạn Mường Thanh, thơng tin chi phí thực thực cung cấp bao gồm thông tin sản phẩm dịch vụ, thông tin chi phí thời kỳ tập hợp bao gồm chi phí bán hàng 14 chi phí quản lý doanh nghiệp; khách sạn chưa áp dụng phương pháp xác định chi phí theo Kaizen c Về xử lý liệu chi phí phục vụ định kinh doanh 100% khách sạn có thực phân tích thơng tin chi phí để phục vụ định mua hàng, nhiên, phương pháp vận dụng để phân tích, khách sạn vận dụng phương pháp tổng cộng chi phí, tức xác định giá trị hàng mua chi phí liên quan đến việc mua hàng, so sánh mức giá nhà cung cấp đưa để lựa chọn nguồn hàng; khách sạn chưa sử dụng phương pháp xác định thời điểm số lượng hàng mua theo mơ hình kinh tế đại Đối với việc định giá chủ yếu dựa thơng tin chi phí hệ thống kế tốn cung cấp, khách sạn chưa thực định giá bán sản phẩm theo chi phí biến đổi, chưa thực định giá theo giá trị dịch vụ có xem xét chất lượng quan điểm đánh giá khách hàng mục tiêu dịch vụ Với dịch vụ lưu trú, khách sạn thường cố định mức giá tất khách sạn Mường Thanh tùy thuộc vào tiêu chuẩn phòng nghỉ, vậy, việc định giá phòng nghỉ phát sinh Thơng tin mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận phục vụ định quản lý khách sạn nhà quản trị đánh giá mức độ trung bình Hầu hết khách sạn chưa vận dụng phân tích mối quan hệ để hỗ trợ tốt việc định Điều chưa thực khách sạn chưa tiến hành phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với khối lượng hoạt động (chi phí biến đổi chi phí cố định), nên khơng có liệu để tiến hành phân tích d Xử lý liệu chi phí phục vụ đánh giá kết hoạt động kinh doanh: Thơng tin chi phí phận phận kinh doanh buồng ngủ, kinh doanh nhà hàng, chi tiết cho khu vực nhà hàng, bar, tiến hành kiểm soát đánh giá hiệu kinh doanh hiệu 15 kiểm sốt chi phí phận thông qua Bảng báo cáo nhanh chi chí Tuy nhiên, báo cáo chưa thể mức chênh lệch chi phí thực tế với chi phí dự tốn Điều khách sạn chưa thực lập dự toán đầy đủ, hệ thống dự toán chưa thiết kế khoa học, nên chưa đủ sở liệu đưa vào trình xử lý cung cấp thơng tin Đặc biệt, việc theo dõi chi phí thực dịch vụ chưa theo dõi kiểm soát chi tiết cho đối tượng, số liệu tổng hợp cho phận kinh doanh nên dẫn đến hiệu cung cấp thông tin cho việc đánh giá kết quả, kiểm sốt chi phí gần khơng có 2.3.2.3 Thực trạng q trình cung cấp thơng tin kế tốn quản trị chi phí: - Đối tượng cung cấp thông tin - Phương tiện truyền thông tin - Thời gian tần suất cung cấp thông tin 2.3.3 Thực trạng áp dụng công cụ kỹ thuật sử dụng hệ thống thơng tin kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đồn Mường Thanh Hiện nay, khách sạn Mường Thanh sử dụng phần mềm Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) Tuy nhiên, việc vận dụng ERP khách sạn địa phương nhiều hạn chế, vào hoạt động Các phần hành chủ yếu ERP khách sạn bao gồm: Quản lý lịch đặt phòng khách hàng, quản lý phòng, quản lý dịch vụ, quản lý nhà hàng, quản lý toán, quản lý vật tư, quản lý nhân Hiện khách sạn Mường Thanh chưa có vận dụng phần hành quản trị đại Phân tích kinh doanh phục vụ định 16 2.3.4 Thực trạng kiểm soát nội HTTT kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh 2.3.4.1 Đánh giá rủi ro HTTT kế toán quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đồn Mường Thanh Kết cho thấy mức độ rủi ro hệ thống khách sạn Mường Thanh mức trung bình, khơng q cao tiềm ẩn nhiều rủi ro cần có biện pháp hạn chế Mức độ rủi ro đánh giá với giá trị trung bình 2,97, tần suất xảy rủi ro cao khâu cung cấp thông tin, khâu xử lý liệu tần suất rủi ro khâu thu thập liệu đánh giá thấp 2.3.4.2 Thực trạng kiểm soát nội HTTT kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh Phần lớn khách sạn đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát nội hệ thống thông tin Tuy nhiên, hệ thống kiểm sốt hệ thống thơng tin kế tốn quản trị thực số nội dung kiểm soát thu thập liệu, kiểm sốt q trình xử lý liệu, kiểm sốt q trình cung cấp thơng tin chi phí 2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến HTTT kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đồn Mƣờng Thanh 2.4.1 Mơ hình nghiên cứu: Trình độ ứng dụng cơng nghệ thơng tin Hiểu biết nhà quản trị công nghệ thông tin kế toán Đặc điểm cấu tổ chức quản lý kinh doanh Tính hữu hiệu hệ thống thơng tin kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đồn Mường Thanh H1 H2 H3 Trình độ nhân viên kế tốn Chất lượng thơng tin kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh H5 Nguồn: Noor (2007) & Rapina (2014) tác giả xử lý 2.4.2 Kết nghiên cứu 17 2.4.2.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach's Alpha 2.4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 2.4.2.3 Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) 2.4.2.4 Mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM để đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng thơng tin kế tốn quản trị chi phí khách sạn: Kết dạng bảng số liệu hệ số hồi quy mơ hình cho thấy nhân tố có tác động dương đến Tính hữu hiệu hệ thống thơng tin kế tốn quản trị chi phí; đồng thời Tính hữu hiệu hệ thống thơng tin kế tốn quản trị chi phí có tác động thuận chiều Chất lượng thơng tin kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh Điều hoàn toàn phù hợp với kết nghiên cứu trước Huber (1990); King & cộng (1989); Thong (1999) Hussin & cộng (2002); Arlis Dewi Kuraesin (2016), Rapina (2017); Alter (2002); Ilham & cộng (2016) (Bảng 2.15) 2.5 Đánh giá thực trạng hệ thống thông tin kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đoàn Mƣờng Thanh 2.5.1 Những mặt đạt - Về chất lượng thơng tin kế tốn quản trị chi phí - Về thu thập liệu chi phí - Về xử lý liệu chi phí - Về cung cấp thơng tin chi phí - Về áp dụng cơng cụ kỹ thuật - Về kiểm soát nội HTTT kế tốn quản trị chi phí 2.5.2 Những mặt hạn chế - Về chất lượng thông tin kế tốn quản trị chi phí: - Về thu thập liệu chi phí: - Về xử lý liệu chi phí: 18 - Về cung cấp thơng tin chi phí - Về áp dụng công cụ kỹ thuật - Về kiểm soát nội HTTT kế toán quản trị chi phí 2.5.3 Những nguyên nhân hạn chế 2.5.3.1 Nhóm nguyên nhân gián tiếp - Đặc thù ngành nghề kinh doanh - Quy định, sách nhà nước 2.5.3.2 Nhóm nguyên nhân trực tiếp - Hạn chế trình độ ứng dụng cơng nghệ thơng tin - Hạn chế hiểu biết nhận thức nhà quản trị kế toán CNTT - Hạn chế tính hữu hiệu tổ chức máy quản lý 19 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC KHÁCH SẠN THUỘC TẬP ĐOÀN MƢỜNG THANH 3.1 Phƣơng hƣớng hồn thiện HTTT kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đoàn Mƣờng Thanh 3.1.1 Định hướng mục tiêu phát triển khách sạn Mường Thanh tính đến năm 2025 3.1.2 Quan điểm u cầu hồn thiện HTTT kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đồn Mường Thanh 3.1.2.1 Quan điểm hồn thiện HTTT kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đồn Mường Thanh 3.1.2.2 u cầu hồn thiện HTTT kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện HTTT kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đoàn Mƣờng Thanh 3.2.1 Về nhận diện thơng tin kế tốn quản trị chi phí 3.2.1.1 Nhận diện chi phí phân loại chi phí 3.2.1.2 Nhận diện thơng tin chi phí phục vụ lập kế hoạch kinh doanh 3.2.1.3 Nhận diện thơng tin chi phí thực tập hợp hệ thống kế toán chi phí 3.2.1.4 Nhận diện thơng tin chi phí phục vụ đánh giá hoạt động kinh doanh 3.2.1.5 Nhận diện thông tin chi phí phục vụ định kinh doanh 3.2.2 Về hồn thiện q trình hoạt động HTTT kế tốn quản trị chi phí 3.2.2.1 Hồn thiện q trình thu thập liệu: Xác định nhu cầu thông tin chi phí nhà quản trị; Xác định nội dung nguồn liệu cần thu thập; Xây dựng kế hoạch thu thập liệu; Xác định công cụ phương tiện thu thập liệu; 3.2.2.2 Hoàn thiện trình xử lý liệu 20 a Hồn thiện xử lý liệu giai đoạn lập kế hoạch chi phí * Thiết lập thơng tin định mức chi phí cho phận, đối tượng chịu chi phí * Hồn thiện q trình lập dự tốn: Lập dự tốn chi phí nhân cơng trực tiếp, Lập dự tốn chi phí sản xuất chung, Lập dự tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp, Lập dự tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý * Đề xuất vận dụng chi phí mục tiêu phận kinh doanh ăn uống: b Hoàn thiện xử lý liệu để cung cấp thơng tin chi phí thực *Xác định đối tượng tập hợp chi phí xây dựng hệ thống tài khoản chi tiết cho phù hợp: *Hoàn thiện q trình phân bổ chi phí sản xuất chung cho loại sản phẩm hoàn thành dịch vụ cung cấp: * Hồn thiện q trình xác định giá thành loại sản phẩm hoàn thành dịch vụ cung cấp * Hồn thiện phân tích thơng tin chi phí thực dịch vụ theo phương pháp Kaizen c Hoàn thiện xử lý liệu phục vụ đánh giá hoạt động kinh doanh d Hoàn thiện xử lý liệu chi phí phục vụ định kinh doanh * Hồn thiện thơng tin chi phí phục vụ định mua hàng * Hồn thiện xử lý thơng tin chi phí phục vụ định giá: - Định giá phòng dựa chi phí sở (Cost- Baseld Pricing) - Dựa vào phương pháp phân tích điểm hòa vốn (The break - even point - BEP) - Định giá theo tỷ suất lợi nhuận mục tiêu (ROI): - Định giá theo cạnh tranh: - Định giá phòng theo thời điểm: Ph * Hồn thiện xử lý thơng tin mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận phục vụ định 3.2.2.3 Về hồn thiện q trình cung cấp thơng tin 21 * Hồn thiện đồng hóa hệ thống báo cáo kế tốn quản trị chi phí: * Xây dựng kế hoạch cung cấp thông tin thời gian cung cấp, phận chịu trách nhiệm thực hiện, hình thức báo cáo yêu cầu đặt với loại báo cáo: 3.2.2.4 Xây dựng quy trình ln chuyển thơng tin chi phí phục vụ chức quản trị * Xây dựng quy trình ln chuyển thơng tin kế hoạch chi phí phận khách sạn: * Xây dựng quy trình ln chuyển thơng tin chi phí thực * Xây dựng quy trình ln chuyển thơng tin chi phí phục vụ đánh giá hoạt động kinh doanh: * Xây dựng quy trình ln chuyển thơng tin chi phí phục vụ định kinh doanh 3.2.3 Về hồn thiện cơng cụ kỹ thuật phục vụ trình thu thập liệu, xử lý liệu cung cấp thơng tin chi phí 3.2.3.1 Nâng cao hiệu ứng dụng ERP HTTT kế toán quản trị chi phí 3.2.3.2 Đầu tư phần cứng mạng truyền dẫn thơng tin 3.2.4 Về hồn thiện kiểm sốt nội HTTT kế toán quản trị chi phí * Giải pháp kiểm sốt nội q trình thu thập liệu - Kiểm sốt chất lượng liệu thu thập: - Kiểm sốt q trình nhập liệu: * Giải pháp kiểm soát nội trình xử lý liệu * Giải pháp kiểm sốt nội q trình cung cấp thông tin 3.2.5 Khuyến nghị đề xuất nhân tố ảnh hưởng đến HTTT kế toán quản trị chi phí 3.2.5.1 Khuyến nghị nâng cao trình độ cơng nghệ thơng tin 3.2.5.2 Khuyến nghị nâng cao trình độ nhân viên kế toán 22 3.2.5.3 Khuyến nghị nâng cao hiểu biết nhà quản trị công nghệ thông tin kế tốn 3.2.5.4 Khuyến nghị hồn thiện cấu tổ chức quản lý đơn vị 3.3 Điều kiện thực giải pháp hoàn thiện HTTT kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đồn Mƣờng Thanh 3.3.1 Về phía khách sạn Mường Thanh 3.3.2 Về phía quan quản lý Nhà nước KẾT LUẬN Theo mục tiêu đặt ra, luận án thực nội dung sau đây: Một là, tổng hợp hệ thống lý luận HTTT kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Các vấn đề bao gồm: Nhu cầu thơng tin kế tốn quản trị chi phí nhà quản trị; trình thu thập liệu, xử lý – phân tích liệu, cung cấp thơng tin kế tốn quản trị chi phí gắn với nhu cầu thơng tin đó; Các thơng tin kế tốn quản trị chi phí; Các công cụ kỹ thuật sử dụng hệ thống; Kiểm soát nội hệ thống nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống chất lượng thơng tin kế tốn quản trị chi phí Đồng thời, luận án tiến hành nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức HTTT kế tốn quản trị chi phí quốc gia giới rút học kinh nghiệm cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Việt Nam Tổng quan cơng trình nghiên cứu HTTT kế toán, kế toán quản trị HTTT kế tốn quản trị chi phí Việt Nam giới sở cho việc kế thừa để phát triển nghiên cứu HTTT kế toán quản trị chi phí luận án Hai là, sở lý luận HTTT kế toán quản trị chi phí, luận án nghiên cứu định tính định lượng để khảo sát thực trạng HTTT kế toán quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đồn 23 Mường Thanh Cụ thể, luận án đánh giá nhu cầu thơng tin kế tốn quản trị chi phí mức độ đáp ứng nhu cầu thông tin theo đánh giá nhà quản trị cấp, kết cho thấy nhu cầu thơng tin kế tốn quản trị chi phí tương đối cao, nhiên mức độ đáp ưng nhu cầu đánh giá chưa tốt Luận án đánh giá thực trạng trình thu thập liệu, xử lý liệu cung cấp thơng tin kế tốn quản trị chi phí qua khảo sát phận kế toán đơn vị Đồng thời, luận án khảo sát đánh giá chất lượng thơng tin kế tốn quản trị chi phí khách sạn thông qua hệ thống tiêu chuẩn kiểm định Mặt khác, luận án khảo sát thực trạng kiểm sốt nội cơng cụ kỹ thuật sử dụng HTTT kế toán quản trị chi phí đơn vị này; đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu HTTT kế tốn quản trị chi phí từ đó, đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng thơng tin kế tốn quản trị chi phí Bởi lẽ, chất lượng thơng tin kế quản trị chi phí kết HTTT kế tốn quản trị chi phí Ba là, sở hệ thống lý luận thực tiễn HTTT kế toán quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đồn Mường Thanh, luận án đề xuất nhóm giải pháp trình bày theo nội dung HTTT kế tốn quản trị chi phí khách sạn là: Nhận diện chi phí, quy trình hoạt động HTTT kế tốn quản trị chi phí, phương tiện kỹ thuật sử dụng HTTT kế toán quản trị chi phí, kiểm sốt nội HTTT kế tốn quản trị chi phí tạo HTTT kế tốn quản trị chi phí hồn chỉnh Các giải pháp nhằm hồn thiện hệ thống thơng tin kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đồn Mường Thanh, để thơng tin kế tốn quản trị chi phí đáp ứng cách tốt nhu cầu nhà quản trị thực chức quản lý Tác giả hy vọng kết nghiên cứu đóng góp hồn thiện HTTT kế tốn quản trị chi phí khách sạn thuộc tập đoàn Mường Thanh 24 ... trị định HTTT quản lý có vai trò nâng cao hiệu kiểm soát, đánh giá định kinh doanh nhà quản trị 1.1.2 Hệ thống thông tin kế toán HTTT kế toán phận HTTT quản lý doanh nghiệp, chất HTTT kế tốn,... trị chi phí 2.3 Tổng quan nghiên cứu HTTT kế toán quản trị doanh nghiệp kinh doanh khách sạn 2.4 Tổng quan nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến HTTT kế toán HTTT kế tốn quản trị chi phí 2.5 Xác định... 1.3.4.1 Sự cần thiết kiểm soát nội HTTT kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 1.3.4.2 Kiểm soát nội HTTT kế tốn quản trị chi phí doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ điều kiện ứng dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC KHÁCH SẠN THUỘC TẬP ĐOÀN MƢỜNG THANH, HOÀN THIỆN HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC KHÁCH SẠN THUỘC TẬP ĐOÀN MƢỜNG THANH

Từ khóa liên quan