THUYẾT MINH TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ SÔNG ÔNG ĐỐC HUYỆN TRẦN VĂN THỜI-TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2025

64 178 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:21

BỘ XÂY DỰNG VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN PHÂN VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN MIỀN NAM 65 Mạc Đĩnh Chi, P Đa Kao, Q1, Tp Hồ Chí Minh Tel: (++84-8) 23 57 14 - Fax: (++84-8) 00 22 90 - Email: pvqhbxd@vnn.vn THUYẾT MINH TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ SÔNG ÔNG ĐỐC HUYỆN TRẦN VĂN THỜI-TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2025 TP HỒ CHÍ MINH - 1/2008 BỘ XÂY DỰNG VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN PHÂN VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN MIỀN NAM ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ SÔNG ÔNG ĐỐC HUYỆN TRẦN VĂN THỜI-TỈNH CÀ MAU - ĐẾN NĂM 2025 Chỉ đạo thực : Th.S Trần Anh Tuấn Giám đốc Trung tâm : KTS Đinh Tường Nga Chủ nhiệm đồ án : ThS.KTS Nguyễn Việt Thắng Tham Gia thực : • Kinh tế - Kiến trúc : ThS.KTS Nguyễn Việt Thắng • : KTS Nguyễn Liên Hà • CBKT đất xây dựng : KS Từ Minh Hà • Giao thơng : Th.S Nguyễn Xn Hà • Cấp nước : KS Ngơ Kim Thu • Thốt nước bẩn : KS Ngơ Kim Thu • Cấp điện : KS Nghiêm Bồi Đức Quản lý kỹ thuật • Kinh tế - Kiến trúc : KTS Đào Việt Hưng • CBKT đất xây dựng : KS Trần Quốc Hồn • Giao thơng : KS Phan Thanh Hà • Cấp nước : Th.S Ks Trần Anh Tuấn • Cấp điện : KS Phan Quốc Khánh TP Hồ Chí Minh ngày …tháng … năm 2008 Phân viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn Miền Nam P Giám đốc Th.s Trần Anh Tuấn MỤC LỤC MỞ ĐẦU I LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG II MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG III CĂN CỨ LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG : 3 PHẦN I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG I CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN Vị trí địa lý Đặc điểm khí hậu Đặc điểm địa hình địa chất cơng trình .7 Đặc điểm thuỷ văn II ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG Hiện trạng dân số lao động Hiện trạng sử dụng đất Hiện trạng kiến trúc Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật : Đánh giá trạng 12 PHẦN II .13 ĐÁNH GIÁ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CHUNG 2010 VÀ .13 KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG .13 I TÓM TẮT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG THỊ XÃ SƠNG ƠNG ĐỐC NĂM 2001 13 Tính chất .13 Quy mô dân số đất đai 13 Hướng phát triển đô thị 13 Phân khu chức 14 Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật 14 II ĐÁNH GIÁ VỀ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH CHUNG SÔNG ÔNG ĐỐC NĂM 2010: 15 Về tính chất quy mơ thị: 15 Về định hướng phát triển không gian: 15 Về định hướng phát triển hạ tầng: 16 III ĐÁNH GIÁ VỀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ GIAI ĐOẠN QUA 16 PHẦN III 18 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÔNG ÔNG ĐỐC .18 GIAI ĐOẠN DÀI HẠN ĐẾN NĂM 2025 .18 I MỤC TIÊU VÀ QUAN ĐIỂM ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG 18 Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch chung 18 Quan điểm điều chỉnh quy hoạch chung .18 II CÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN 19 Quan hệ vùng : 19 Tính chất thị: 20 Động lực phát triển .20 Dự báo quy mô dân số : 20 Quy mô đất đô thị 22 III ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN ĐÔ THỊ ĐẾN NĂM 2025 23 Hướng chọn đất xây dựng phát triển đô thị 23 Định hướng phát triển không gian đô thị 24 Tổ chức khu chức đô thị 25 VI THIẾT KẾ ĐÔ THỊ 28 IV ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỀN CƠ SỞ HẠ TẦNG KỸ THUẬT 30 Giao thông : 30 Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng 34 Cấp nước .35 Thoát nước thải vệ sinh môi trường 37 Cấp điện 40 PHẦN IV 43 QUY HOẠCH XÂY DỰNG NGẮN HẠN TỚI NĂM 2015 .43 I MỤC TIÊU 43 II QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NGẮN HẠN 43 Khu dân dụng 43 Khu công nghiệp 44 III CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM VÀ CÁC DỤ ÁN ƯU TIÊN XÂY DỤNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ GIAI ĐOẠN NGẮN HẠN TỚI 2015 44 Chương trình xây dựng phát triển sở kinh tế tạo động lực phát triển đô thị 45 Chương trình cải tạo, nâng cấp phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật .45 Chương trình nâng cấp, chỉnh trang khu dân cư hữu 45 Xây dựng khu trung tâm khu dân cư 45 Chương trình bảo vệ mơi trường đô thị 46 Chương trình kiểm soát dân số phân bố hợp lý dân cư 46 Chương trình quản lý thị 46 Tạo nguồn vốn đầu tư 46 IV QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐẾN NĂM 2015 47 Giao thông .47 Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng: .2 Cấp nước Thốt nước thải vệ sinh mơi trường Cấp điện Tổng hợp kinh phí xây dựng hạ tầng thị tới 2015 V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG MỤC TIÊU CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CÁC TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐỒI VỚI MÔI TRƯỜNG: CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHỐNG CHẾ KHI DỰ ÁN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 11 3.1 XÂY DỰNG BỂ TỰ HOẠI BÊN TRONG CƠNG TRÌNH : 11 3.2 NỐI CỐNG TRONG NHÀ VỚI MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC BÊN NGOÀI: 11 KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 14 MỞ ĐẦU I LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG Đô thị Sơng Ơng Đốc thị có quy mơ phát triển lớn thứ tỉnh Cà Mau Trong thập niên gần đây, với phát triển chung tỉnh Cà Mau, thị Sơng Ơng Đốc có bước phát triển khích lệ kinh tế xã hội Đô thị nằm cửa sông hai bên bờ sơng Ơng Đốc, sát ngư trường lớn khu vực biển Tây, xem thị bến cảng có quy mơ đánh bắt hải sản lớn nước Hàng ngày có hàng ngàn tàu thuyền đánh bắt xa gần bờ vào, có nhiều tàu thuyền ngư dân khu vực miền Trung tỉnh khác Nam Bộ vùng đồng sông Cửu Long Tuy nhiên, mạnh khai thác phần khâu dịch vụ nghề cá hội phát triển thương mại dịch vụ công nghiệp chế biến thuỷ hải sản bỏ ngỏ Đơ thị phải đối mặt với thách thức, khó khăn sở hạ tầng thiếu thốn, đặc biệt giao thông vệ sinh môi trường, không tương xứng với nhu cầu tiềm phát triển kinh tế xã hội đô thị Không gian đô thị chủ yếu xây dựng tự phát, chen chúc, kéo dài dọc theo hai bên Sơng Ơng Đốc kênh rạch, kéo theo vấn đề nan giải môi trường sống Các khu vực tải dân cư thiếu hạ tầng cần nâng cấp chỉnh trang Đồng thời cần có đầu tư xây dựng, mở rộng đô thị để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội ngày tăng đô thị Sông Ông Đốc Mặt khác đồ án Quy hoạch chung xây dựng cải tạo thị xã Sơng Ơng Đốc lập phê duyệt năm 2001 đến niên hạn điều chỉnh, cần điều chỉnh lại cho phù hợp với quy mơ, tính chất, vị tiềm đô thị cửa biển Để đáp ứng mục tiêu yêu cầu phát triển đô thị tỉnh Cà Mau, cụ thể Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị khu dân cư nông thôn tỉnh Cà Mau đến năm 2020 (được phê duyệt năm 2004), xác định thị động lực tỉnh là: thành phố Cà Mau, thị xã Sơng Ơng Đốc thị xã Năm Căn Sự phát triển thị Sơng Ơng Đốc cần đặt bối cảnh phát triển mới: thực chiến lược phát triển kinh tế biển quốc gia tỉnh, đồng thời có chuẩn bị ứng phó với tác động tương lai tượng nước biển dâng lên Từ lý nêu việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Sơng Ơng Đốc huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau cần thiết bách II MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG + Điều chỉnh định hướng quy hoạch không gian khung hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm kịp thời đáp ứng với tình hình phát triển thực tế; + Thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội đô thị nhằm khai thác hiệu tiềm hội phát triển; + Làm sở tạo đồng phát triển quản lý thị + Phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, trạng kinh tế-xã hội, dân số lao động, sử dụng đất đai, trạng xây dựng, sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật vệ sinh mơi trường Phân tích mối quan hệ liên vùng + Phân tích đánh giá đồ án quy hoạch chung lập phê duyệt năm 2001 công tác đầu tư phát triển đô thị địa phương + Xác định động lực phát triển, tính chất, quy mơ dân số lao động quy mô đất đai xây dựng đô thị; tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu cho giai đoạn phát triển đô thị ngắn hạn 2006-2015, dài hạn đến 2025 + Định hướng phát triển không gian đô thị, xác định khu chức thị theo giai đoạn quy hoạch + Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị: chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng, giao thông, cấp nước, cấp điện, nước vệ sinh mơi trường + Dự kiến hạng mục ưu tiên phát triển nguồn lực thực + Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng xã hội đô thị: hệ thống trường học, y tế, cơng trình phúc lợi xã hội, cơng cộng … + Soạn thảo điều lệ quản lý xây dựng phục vụ công tác quản lý xây dựng đô thị III CĂN CỨ LẬP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG : + Chủ trương phát triển kinh tế - xã hội đầu tư xây dựng sở hạ tầng tỉnh Cà Mau huyện Trần Văn Thời; + Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị khu dân cư nông thôn tỉnh Cà Mau phê duyệt theo Quyết định UBND tỉnh Cà Mau, số 807 ngày 09/11/2004; + Quy hoạch chung xây dựng cải tạo thị Sơng Ơng Đốc giai đoạn 2000-2020 phê duyệt theo Quyết định UBND tỉnh Cà Mau, số 40/QĐ-CTUB ngày 20 /01/2001; + Các quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng, quy hoạch ngành liên quan; + Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cà Mau quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Trần Văn Thời đến năm 2010; + Bản đồ khơng ảnh, đồ địa đồ ranh giới hành khu vực thiết kế quy hoạch; + Thực trạng quy hoạch, dân cư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị; + Các kết điều tra khảo sát, tài liệu khí tượng thuỷ văn, hải văn, địa chất, trạng kinh tế, xã hội số liệu, tài liệu khác liên quan; + Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 Chính phủ Quy hoạch xây dựng; + Luật xây dựng Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/7/2004; + Nghị định 72/2001/NĐ-CP ngày 05/01/2001 Chính Phủ phân loại thị cấp quản lý đô thị; + Quyết định số 15/2006/QĐ-UBND ngày 03/03/2006 UBND tỉnh Cà Mau quy định thành phần hồ sơ quản lý chi phí cơng tác quy hoạch địa bàn tỉnh Cà Mau + Hợp đồng số 69/PVQH-2007-TT2 ngày 12/1/2007 việc Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị Sơng Ơng Đốc Sở Xây dựng Cà Mau Phân viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn Miền Nam - Bộ Xây dựng + Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 08/1/2007 UBND tỉnh Cà Mau việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sơng Ơng Đốc, huyện Trần Văn Thời - tỷ lệ 1/5000 (giai đoạn năm 2006-2025) PHẦN I ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG I CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN Vị trí địa lý Đơ thị Sơng Ơng Đốc nằm hai bên cửa sơng Ơng Đốc, thuộc huyện Trần Văn Thời, cách TP Cà Mau khoảng 40km, có phạm vi sau: − Phía Bắc Đơng giáp xã Khánh Hải; − Phía Nam giáp xã Phong Lạc; − Phía Tây giáp biển Tây Điều chỉnh quy hoạch chung nghiên cứu phạm vi địa giới hành hữu thị Sơng Ơng Đốc với tổng diện tích 2824 phần diện tích xã Khánh Hải xã Phong Điền nằm phía Đơng thị Đặc điểm khí hậu Đơ thị Sơng Ơng Đốc nằm khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa có mùa rõ rệt năm: mùa mưa từ tháng đến tháng 11 (trung bình chiếm 90% lượng mưa hàng năm) mùa khô từ tháng 12 đến tháng năm sau Nhiệt độ trung bình hàng năm 26.5 0C Tháng nóng tháng có nhiệt độ trung bình 27.80C, tháng lạnh tháng giêng có nhiệt độ trung bình 25.0 0C Số nắng trung bình năm đạt 2.500 giờ, lượng xạ trực tiếp cao Lượng mưa trung bình 2.400mm Độ ẩm khơng khí trung bình khoảng 84,3% Các tháng mùa khơ, khu vực ven biển thường có sương mù che Chế độ gió thịnh hành theo mùa, mùa khơ hướng gió thịnh hành Đơng Bắc Đơng, vận tốc trung bình khoảng 1,6-2,8m/s Mùa mưa hướng gió thịnh hành Tây Nam Tây, vận tốc trung bình khoảng 1,8-4,5m/s Trong mùa mưa, đơi xảy giơng, lốc xốy có gió mạnh cấp 7, cấp Khu vực tỉnh Cà Mau nhìn chung bị ảnh hưởng bão, lũ lụt Tuy nhiên năm gần đây, thời tiết khí hậu có diễn biến phức tạp Tình trạng dơng, lốc xốy, áp thấp nhiệt đới xảy nhiều ảnh hưởng đến kinh tế đời sống nhân dân Sông Ông Đốc Cơn bão mạnh cuối năm 1997 đổ vào tỉnh Cà Mau thiên tai gặp sau gần 100 năm Đồng sông Cửu Long gây thiệt hại nặng nề người tài sản Sơng Ơng Đốc Đơ thị Sơng Ơng Đốc nằm vùng ảnh hưởng lũ lụt hệ thống sơng Cửu Long có nguy chịu tác động ngập lụt tương lai tượng nước biển dâng lên với nóng dần trái đất Đặc điểm địa hình địa chất cơng trình Đất đai có nguồn gốc trầm tích sơng biển, ổn định Địa hình thấp tương đối phẳng, hướng dốc nhỏ, không rõ ràng Địa chất khu vực dự án nói chung chịu lực yếu tương đối đồng nhất, không thuận lợi cho xây dựng cơng trình có quy mơ lớn cao tầng Mực nước ngầm biến động theo mùa, thường cách mặt đất 1,2 – 1,5m Đặc điểm thuỷ văn Đơ thị Sơng Ơng Đốc nằm dọc theo bên bờ sơng Ơng Đốc, cửa sơng Ơng Đốc biển Tây, vịnh Thái lan nên chịu ảnh hưởng trực tiếp triều biển Tây, có biên độ triều nhỏ mực nước triều quanh năm thay đổi Do hệ thống sơng rạch nằm sát biển, nên nước kinh rạch quanh năm bị nhiễm mặn II ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG Hiện trạng dân số lao động Theo báo cáo UBND thị trấn Sơng Ơng Đốc, bờ Bắc Sơng Ơng Đốc có 4544 hộ, bờ Nam có 2232 hộ Tổng cộng 6776 hộ với tổng dân số 31.000 người, bờ Bắc có khoảng 20.000 người, bờ Nam 11.000 người Tỷ lệ tăng dân số: 2,8%/năm, tỷ lệ tăng tự nhiên 1,8%/năm, tỷ lệ tăng học 1,0%/năm Theo số liệu Chi cục di dân phát triển kinh tế mới, tổng số hộ di dân tự đến thị trấn Sơng Ơng Đốc năm qua 2081 hộ với gần 11.000 nhân khẩu1 Bên cạnh đó, theo ước tính UBND thị trấn, có khoảng 10.000 người dân từ vùng khác đến thị trấn theo tàu đánh cá Thị trấn Sơng Ơng Đốc thị có mật độ dân số cao tỉnh Cà Mau, 958 người/km 2, cao mật độ dân số thành phố Cà Mau Tổng số lao động đô thị 18.829 người, chiếm khoảng 61% dân số Tuy nhiên, có tỷ lệ đáng kể người lao động thất nghiệp theo thời vụ, đặc biệt lao động nữ Nhìn chung, lao động thị lao động trẻ, lực tốt chất lượng lao động thấp, phần lớn lao động đơn giản chưa qua đào tạo Các ngành nghề bao gồm cơng thương nghiệp dịch vụ, đánh bắt hải sản, nuôi trồng thuỷ sản, nông lâm nghiệp Tồn thị có 23 hợp tác xã đánh bắt với 317 xã viên2 Xí nghiệp chế biến thủy sản Sơng Ơng Đốc có 647 người1 Hiện trạng sử dụng đất Bảng : Tổng diện tích đất tự nhiên thị Stt Hạng mục Diện tích (ha) Tỉ lệ (%) Nguồn: Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội huyện Trần Văn Thời- tỉnh Cà Mau, thời kỳ đến năm 2010 Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng hệ thống cấp nước thị trấn Sông Đốc- huyện Trần Văn Thời- tỉnh Cà Mau Đất đô thị: Đất chuyên dùng Đất nông nghiệp Đất lâm nghiệp Đất chưa sử dụng cộng Hiện trạng kiến trúc 78,87 413,37 1805,61 221,50 304,43 2823,80 2,79 14,64 63,95 7,84 10,78 100 3.1 Nhà : Trong khu vực thiết kế nhà kiên cố chiếm 20% tập trung khu Vàm Ruộng, thường có hình thức kết hợp bn bán, 80% lại nhà tạm bán kiên cố Hình thức nhà kết hợp kinh doanh ven sông rạch lại nét đặc thù đô thị vùng sông nước Trong khu có nhà kiên cố, đa phần nhà bán kiên cố nhà tạm Riêng khu vực nhà kết hợp với lâm trường Sơng Ơng Đốc chủ yếu nhà tạm Tại khu vực trung tâm dọc sơng Ơng Đốc rạch Ruộng, nhà xây dựng chen chúc, mật độ cao Khu vực ngoại vi, nhà mật độ thấp đan xen với ao nuôi tôm .3.2 Các công trình cơng cộng Các cơng trình cơng cộng xây dựng từ lâu, xuống cấp, không đủ khả đáp ứng nhu cầu thực tế: − UBND thị trấn Sơng Ơng Đốc, diện tích 284 m2, cơng trình cấp xuống cấp khơng đủ diện tích làm việc; − Thị trấn có điểm trường, 107 phòng học phòng khám đa khoa 3.3 Các cơng trình cơng nghiệp, thương nghiệp dịch vụ Các sở sản xuất thương mại dịch vụ đô thị nằm phân tán xen kẽ với khu vực dân cư dọc sơng Ơng Đốc, bao gồm: − xí nghiệp chế biến bột cá − xí nghiệp tơm đơng lạnh − xí nghiệp chế biến chả cá − 15 sở sản xuất nước đá − 615 sở thương nghiệp dịch vụ Các xí nghiệp chế biến thủy sản nằm xen khu dân cư gây ảnh hưởng xấu cho môi trường sống người dân Ở thị Sơng Ơng Đốc, cơng ty Sing Việt doanh nghiệp vốn đầu tư nước trực tiếp tỉnh Cà Mau sản xuất kinh doanh có hiệu Trong giai đoạn ngắn hạn dự kiến đầu tư xây dựng tuyến đường đối ngoại sau: − Tuyến đường ngang phía bờ bắc nối kết đô thị với thị trấn Trần Văn Thời TP.Cà Mau − Nâng cấp, cải tạo tuyến đê ven biển tây hữu nối kết đô thị Sơng Đốc với Hòn Đá Bạc, TP.Cà Mau − Bến xe: bố trí cạnh đường trục Đơng-Tây phía bờ bắc, sát ranh phía tây khu cơng nghiệp với quy mô rộng 1ha Giao thông đô thị: − Đầu tư xây dựng tuyến đường khu vực trung tâm, tuyến đường khu dân cư hữu, dọc theo khu cơng nghiệp phía bờ bắc − Đầu tư xây dựng tuyến đường phục vụ khu dân cư hữu phía bờ nam từ đê ven biển tây tới Rạch Vinh − Trong giai đoạn ngắn hạn, chưa xây dựng cầu bắc qua Sơng Ơng Đốc, đầu tư xây dựng tạm bến phà vị trí cầu dự kiến Các tuyến đường xây dựng với lộ giới dài hạn CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT TT TÊN CHỈ TIÊU TỔNG CHIỀU DÀI ĐƯỜNG TỔNG DIỆN TÍCH ĐẤT GIAO THÔNG MẬT ĐỘ ĐƯỜNG CHỈ TIÊU DIỆN TÍCH ĐƯỜNG CHÍNH BÁN KÍNH BĨ VỈA TỐC ĐỘ THIẾT KE ÁĐƯỜNG TẢI TRỌNG TRỤC THIẾT KẾ ĐƯỜNG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG ĐƠN VỊ THEO QUY HOẠCH m m2 Km/Km2 m2/ng m Km/h Tấn 22,594 671,314 1.88 13.43 >=12 40-60 10 BÊ TÔNG NHỰA BẢNG KHỐI LƯỢNG VÀ KINH PHÍ XD CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CHÍNH ST T TÊN ĐƯỜNG ĐƯỜNG TỈNH (1a-1a) ĐƯỜNG TRỤC CHÍNH ĐƠ THỊ (1-1) ĐƯỜNG CHÍNH ĐƠ THỊ (2-2) ĐƯỜNG CHÍNH KHU VỰC (3-3) BẾN XE CHIỀU DÀI LỘ GIỚI (M) (M) 32 CHIỀU RỘNG (M) MẶT ĐƯỜNG VỈA HÈ DIỆN TÍCH (M2) Đ.ĐI BỘ DẢI P.CÁCH ĐẤT GIAO THÔNG MẶT ĐƯỜNG 8+8 3+3 159480 83727 VỈA HÈ Đ.ĐI BỘ 6379 9660 1508 28 2392 3622 7541 MẶT ĐƯỜN G Đ.ĐI BỘ TỔNG CỘNG 29304 3588 32893 31700 5434 37134 52790 8050 11312 64102 8050 121,844 20,335 142,178 2.5+ 2.5 3987 40 10.5 10.5+10 6038 31 15 8+8 3+3 187178 90570 12569 24 12 6+6 3+3 301656 23000 150828 23000 671,314 348,125 TỔNG CỘNG : 22,594 ĐƠN GIÁ : MẶT ĐƯỜNG : 0.35TR.Đ./M2 KINH PHÍ (TR.Đ) ĐƯỜNG ĐI BỘ TRÊN VỈA HÈ : 0.15TR.Đ./M2 Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng: Trong giai đoạn ngắn hạn đến năm 2015, chủ yếu tập trung nâng cấp khu dân cư hữu dọc hai bên bờ sông Ông Đốc, xây hai khu trung tâm hai bờ Bắc Nam, khu công nghiệp bờ Bắc, khu cảng dịch vụ nghề cá San nền: tiến hành tôn tới cao độ xây dựng Hxd = 1.80m khu xây dựng tập trung mật độ cao, khu công nghiệp, khu cảng, đường xá Đối với khu dân cư hữu cải tạo tôn cục dùng đường đê bao kết hợp cống ngăn triều Thoát nước mưa: thiết kế mương xây, cống, đào hồ điều hòa Giữ lại hệ thống kênh rạch tự nhiên cần nạo vét, kè bờ, lấp số kênh nhỏ Thống kê khối lượng khái toán kinh phí : Đất đắp = 4915800 m3; đất đào = 672.000 m3 Mương xây B600 = 13.341 m; B800 = 13.495 m; B1200 = 435 m Kinh phí: San = 112 tỷ đồng Thoát nước mưa = 32 tỷ đồng Tồng kinh phí : 144 tỷ đồng Cấp nước 3.1 Nhu cầu dùng nước : a/ Với khu đô thị: − Năm 2015 dự báo dân số 50.000người (30.000 người phía bờ Bắc, 20.000 người phía bờ Nam) − Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: Qsh=100l/người/ngày với tỷ lệ dân số cấp 80% Trên sở số liệu trên, lập bảng tính tốn nhu cầu dùng nước sau: * Bảng tính nhu cầu dùng nước dân dụng cho thị Sơng Ơng Đốc bờ Bắc Nam đến năm 2015 Stt Đối tượng dùng nước Dân số (người) T/c dùng nước (l/người.ngày) 30.000 (20.000) 100 01 Nước sinh hoạt : Qsh 02 Nước tưới 5% Qsh 03 Nước dịch vụ công cộng 15% Qsh 04 Q1=1+2+3 05 Nước rò rỉ dự phòng 06 Tổng nhu cầu dùng nước 20% Q1 Tỷ lệ N/cầu dùng dùng nước(m3/ng) nước(%) 80% 2.400 (1.600) 120 (80) 360 (240) 2.880 (1.920) 576 (384) 3.456 (2.304) * Số liệu bên dấu dấu ngoặc bờ Bắc, dấu ngoặc đơn bờ Nam - Tổng nhu cầu dùng nước cho khu dân cư: Lấy tròn: 5.800m³/ngày +Bờ Bắc: Qb=3.456m³/ngày Lấy tròn: Qb=3.500m³/ngày + Bờ Nam: Qn=2.304m³/ngày Lấy tròn: Qb=2.300m³/ngày b/ Với khu cơng nghiệp: Gồm 100ha phía bờ Bắc + Tiêu chuẩn 50m³/ha/ngày + Nhu cầu nước cho sản xuất cơng nghiệp 100hax50m³/ha/ngày=5.000m³/ngày Ngồi cần dự trữ lượng nước chữa cháy theo quy phạm chữa cháy với thị có số dân 50.000 người cần lượng nước dự trữ chữa cháy liền cho đám cháy xảy đồng thời với lưu lượng cho đám 25 l/s Như lượng nước dự trữ cho chữa cháy Wcc = 3x2 x 25 x 3,6 = 540 m3 .3.2 Nguồn nước: Theo định hướng quy hoạch chung 2025, chọn giải pháp sử dụng nước ngầm .3.3 Xây dựng nhà máy nước: a) Nước cung cấp cho khu thị: + Phía bờ Bắc: Giai đoạn đầu tư nâng công suất trạm cấp nước hữu từ 2.000m³/ngày lên Q1= 3.500m³/ngày + Phía bờ Nam: Xây dựng thêm trạm cấp nước Q 2=2.500m³/ngày (Vị trí xem vẽ) b) Nước cho sản xuất công nghiệp: Đối với khu công nghiệp 100ha bờ Bắc, xây dựng trạm cấp nước, công suất trạm Qcn=2.500m³/ngày (Vị trí xem vẽ) .3.4 Mạng lưới cấp nước: a) Mạng lưới cấp nước đô thị: + Xây dựng tuyến ống thị khu vực theo quy hoạch chung dài hạn (2025) Ngoài cần xây dựng thêm tuyến ống phân phối theo tuyến đường theo quy hoạch ngắn hạn (2015) cho khu vực phía Bắc Nam sơng Ơng Đốc + Tổng chiều dài mạng lưới cấp theo quy hoạch đến 2025: 17.130m ống, bao gồm: Þ300 = 1.520m ; Þ250 = 3.360m ; Þ.200 = 3.900m ; Þ150 = 8.350m +Tổng chiều dài mạng lưới cấp theo quy hoạch đến 2015: 9.170m ống, bao gồm: Þ150 = 7.620m; Þ.100 = 1.550m Trên mạng lưới cấp nước bố trí trụ cứu hoả với khoảng cách từ 100 ÷150m trụ b) Đối với nước thải cơng nghiệp: Sẽ có dự án nước thải riêng với vị trí phù hợp khu cơng nghiệp .3.5 Khái tốn kinh phí xây dựng hệ thống cấp nước: + Phần ống xây dựng theo quy hoạch dài hạn: Þ.300: 780tr/km x 1,52km= 1185,6 triệu.(Ống gang dẻo) Þ.250: 600tr/km x 3,36km= 016 triệu (Ống UPVC) Þ.200: 450tr/km x 3,9km= 755 triệu.(Ống gang dẻo) Þ.150: 350tr/km x 8,35km= 922,5 triệu (Ống UPVC) 1185,6 tr+2 016 tr+1 755 tr+2 922,5 tr=7 879,1triệu + Phần ống xây dựng theo quy hoạch giai đoạn 2015: Þ.150: 350tr/km x 7,62km= 667triệu.(ng gang dẻo) Þ.100: 180tr/km x 1,55km= 279triệu (ng UPVC) 667tr +279tr=2 946triệu - Tổng kinh phí xây dựng hệ thống đường ống cấp nước là: 879,1tr +2 946tr =10 825,1triệu VNĐ - Dự phòng: 10%: 10 825,1tr x10%=1 082,51triệu 10 825,1tr+1 082,51tr=11 907,61triệu VNĐ - Trạm xử lý nước: 6.000m³ x2,5tr/m³=15 000triệu VNĐ - Tổng kinh phí hệ thống cấp nước: 11 907,61tr +15 000tr =26 907,61triệu VNĐ Thốt nước thải vệ sinh môi trường 4.1 Lưu lượng nước thải: a) Nước thải khu dân cư: Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt 3.680m³/ngày, tính tốn 80% lượng nước cấp cho sinh hoạt nước thải công trình dịch vụ cơng cộng + Tổng lưu lượng nước thải khu vực bờ Bắc: Qthb= 80% x (2.400m³/ngày+360m³/ngày)=2.208m³/ngày + Tổng lưu lượng nước thải khu vực bờ Nam: Qthn= 80% x (1.600m³/ngày+240m³/ngày)=1.472m³/ngày b) Nước thải khu công nghiệp: + Tổng lưu lượng nước thải 100ha bờ Bắc: Lấy 80% lượng nước cấp Qcng= 80% x 5.000m³/ngày= 4.000m³/ngày .4.2 Phương án thoát nước thải : a) Nước thải thị: Xây dựng hệ thống nước thải riêng cho đô thị Xây dựng trạm xử lý nước thải riêng cho bên bờ: + Khu vực bờ Bắc : Với lưu lượng nước thải 2.208m³/ngày, xây dựng trạm xử lý công suất Qthb= 2.000m³/ngày + Khu vực bờ Nam: Với lưu lượng nước thải 1.472m³/ngày, xây dựng trạm xử lý công suất Qthn= 1.000m³/ngày Toàn nước thải sinh hoạt dân cư đưa tới khu xử lý, làm triệt để trước xả kênh Vị trí đặt nhà máy xử lý nước thải xem vẽ, quy mô khu xử lý khoảng S=0,7-1ha Dự kiến dây chuyền công nghiệp khu xử lý nước thải sau : Nước thải → Lắng cát bể điều hoà trạm bơm I→ Lắng → Sinh học → Lắng → khử trùng → xả b) Nước thải cơng nghiệp: Do chủ đầu tư khu công nghiệp thực theo quy chuẩn, song cần tuân thủ quy định chung thị c/ Mạng lưới nước thải thị: -Theo điều kiện địa hình đặc thù, tồn thị chia lưu vực nước (lưu vực phía bờ Bắc bờ Nam sơng Ơng Đốc) + Đối với lưu vực phía bờ Bắc: Có lưu lượng nước thải Qth-b=2.000m³/ngày Với địa hình tương đối phẳng cốt xây dựng 1,8m, dự kiến chia lưu vực với ranh phân chia kênh Rạch Ruộng phía Đơng Tây Tại trục bố trí tuyến nước D.400 D.500 đưa lên trạm xử lý nước thải phía Bắc (vị trí xem vẽ) Khi thị mở rộng, di dời trạm xử lý ngồi ranh thị phía Bắc + Đối với lưu vực phía bờ Nam: Tương tự chia lưu vực đối xứng với trục Bắc Nam qua cầu nối bờ phía Bắc Nam sơng Ơng Đốc Trong lưu vực nhỏ, bố trí tuyến cống D.300 dọc theo đường phố, thu gom nước thải tuyến cống đưa trạm xử lý nước thải phía bờ Nam Qth-n= 1.000m³/ngày (vị trí xem vẽ) + Tổng chiều dài mạng lưới thoát nước thải: 18.570m Trong đó: - Khối lượng đường ống xây dựng theo quy hoạch dài hạn 13.110m, bao gồm: D.300=9.130m; D.400=2.540m; D.500=1.440m - Khối lượng đường ống xây dựng theo quy hoạch ngắn hạn: D.300=5.460m 4.3 Xử lý nước thải: a) Xử lý nước thải thị: - Trong cơng trình, nước thải xử lý sơ bể tự hoại (2-3 ngăn) yêu cầu cấp phép xây dựng - Tại trạm xử lý tập trung, nước thải xử lý đạt TCVN-5945-1995 trước xả kênh rạch - Dự kiến dây chuyền công nghiệp khu xử lý nước thải sau : Nước thải → Lắng cát bể điều hoà trạm bơm I→ Lắng → Sinh học → Lắng → khử trùng → xả Trạm xử lý nước thải tập trung bố trí với quy mơ 0,5-1ha, có xanh cách ly xung quanh Xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung gồm trạm phía Bắc Q thb=2.000m³/ngày, trạm phía Nam Qth-n=1.500m³/ngày (vị trí xem vẽ) b) Xử lý nước thải công nghiệp: Nước thải khu công nghiệp trước thải sông rạch phải xử lý qua cấp: + Cấp thứ nhất: Nước thải từ nhà máy xử lý cục nhà máy đạt tiêu chuẩn ban quản lý khu công nghiệp quy định tương đương TCVN 59451995 (cột C) + Cấp thứ 2: Tại trạm xử lý nước thải, nước thải phải xử lý theo CVN 59451995 (cột A) Nước sau xử lý thoát sơng Ơng Đốc Khu cơng nghiệp 100ha phía bờ Bắc có dự án xử lý nước thải độc lập với tổng công suất Qcnb=4.000m³/ngày c) Các thông số tính tốn thiết kế cống: + Lưu lượng nước thải trung bình 3.000m3/ngày + Đường kính cống nhỏ D = 300mm + Đường kính cống lớn D = 600mm + Độ dốc nhỏ : imin = 1/D (D : đường kính cống) + Vận tốc nước chảy nhỏ : 0,6m/s để bảo đảm không lắng cặn ống + Vận tốc nước chảy lớn : 3m/s để bảo đảm không phá hủy ống cống mối nối + Độ sâu chôn cống điểm ban đầu : 1,00m + Phương pháp nối ống : đỉnh + Vật liệu ống: ống bêtông cốt thép đầu loe - đầu trơn Xảm dây đay tẩm bitum .4.4 Khái tốn kinh phí xây dưng: + Theo ng ng ng + Theo quy hoạch dài hạn: D.300: 9,13kmx500triệu/km=4 565triệu VNĐ D.400: 2,54kmx680triệu/km=1 727,2triệu VNĐ D.500: 1,44kmx820triệu/km=1.180,8triệu VNĐ quy hoạch ngắn hạn: ng D.300: 5,46kmx500triệu/km=2 730triệu VNĐ 4565tr+1727,2tr+1180,8tr+2730tr=10 230 triệu VNĐ - Dự phòng 10%: 10 230 tr x10%=1 023 triệu VNĐ - Trạm xử lý nước thải công suất 3.500m³/ngày: 4,5tr/m³x3500m³=15.750triệu VNĐ - Tổng kinh phí: 10 230 tr+1 023 tr+15.750tr= 26 976 triệu VNĐ .4.5 Rác: Lượng rác thải trung bình 0,5kg/người.ngày Với dân số 50.000 người đến năm 2015, lượng rác thải tồn thịtrong ngày 25 tấn/ngày Xí nghiệp dịch vụ thị có đội thu gom vận chuyển số lượng rác khu xử lý rác theo quy hoạch dài hạn dự kiến vị trí Bố trí thùng rác 0,2m trục đường trung tâm khu công nghiệp - Khu xử lý rác phía Bắc quy hoạch nằm phía Đơng khu thị bờ Bắc sơng Ơng Đốc, cách khu dân cư tập trung tối thiểu 3km, có quy mơ Fr1=15ha - Khu xử lý rác phía Nam quy hoạch nằm phía Đơng khu thị bờ Nam sơng Ơng Đốc, cách khu dân cư tập trung tối thiểu 3km, có quy mơ Fr2=10ha .4.6 Nghĩa địa: Xây dựng nghĩa địa dùng chung cho bờ Bắc Nam đô thị Sông Ơng Đốc, có vị trí phía Đơng khu thị bờ Nam sơng Ơng Đốc, cách xa khu dân cư tập trung tối thiểu 3km với quy mô Snđ=30ha Cấp điện 5.1 Tính tốn nhu cầu sử dụng điện : Bảng tổng hợp tính tốn phụ tải điện dài hạn sau : TT Hạng mục Đơn vị Số lượng Người 45.000-50.000 KWh/ng/năm 350 w/người 140 h/năm 2.500 triệukWh/năm 17,5 KW 5.833 I/ Dân dụng : Dân số Tiêu chuẩn cấp điện Phụ tải bình qn Thời gian sử dụng cơng suất cực đại Điện dân dụng Công suất điện dân dụng II/ Công nghiệp : TT Hạng mục Diện tích đất cơng nghiệp Tiêu chuẩn cấp điện công nghiệp & tiểu thủ công nghiệp Thời gian sử dụng công suất cực đại 10 Điện công nghiệp & tiểu thủ công nghiệp 11 Công suất điện công nghiệp & tiểu thủ công nghiệp Đơn vị Số lượng Ha 80 - 100 KW/Ha 150 - 250 h/năm 4.000 triệukWh/năm 80 KW 20.000 KW 29.708 triệukWh/năm 112,0 III/ Tổng cộng : 12 Tổng công suất điện u cầu có tính đến 10% tổn hao 5% dự phòng 13 Tổng điện u cầu có tính đến 10% tổn hao 5% dự phòng 5.2 Lưới điện : Nguồn cấp điện cho thị nguồn điện lưới quốc gia qua tuyến cao 110kV từ Cà Mau-Trần văn Thời dẫn tới, Với công suất điện tính tốn trên, dung lượng trạm 110kV Sơng Ong Đốc đợt đầu 1x25MVA để cấp cho đô thị giai đọan đầu Hầu hết tuyến trung 15kV hữu đô thị giữ lại, cải tạo lên cấp 22kV, tăng tiết diện cáp để đủ khả tải điện nắn tuyến theo việc mở rộng đường giao thông Để cấp điện cho khu dân cư theo quy hoạch, xây dựng mạch trung nhánh rẽ 22kV với chiều dài tổng cộng 14km Các tuyến đường dây không, tạo thành mạch vòng kín để tăng độ an tồn cung cấp điện Các trạm hạ có dung lượng từ 200kVA - 750kVA Sẽ xây trạm hạ khu vực phát triển Tổng dung lượng trạm hạ khu vực dân cư: 6.870kVA, khu công nghiệp dự kiến 20.000 kVA Các tuyến hạ cấp điện đến hộ tiêu thụ chiếu sáng giao thông dùng cáp xoắn ABC trụ bê tông ly tâm cao 8,5 mét 5.3 Khái tốn kinh phí : Xây dựng tuyến trung 22kV : 600tr.đồng x 14km = 8.400 triệu đồng Xây tuyến hạ nổi: 400tr.đồng x28km = 11.200 tr.đồng Xây tuyến chiếu sáng nổi: 400tr.đồng x23km = 9.200tr.đồng Xây dựng trạm hạ 22-15/0,4kV : 6.870 kva x1tr.đồng = 6.870triệu đồng Tổng cộng : 35.670 triệu đồng (lấy tròn 35,7 tỷ đồng) Phần kinh phí tính cho khu dân cư Kinh phí khu cơng nghiệp tính đồ án: QHCT khu cơng nghiệp Sơng Ơng Đốc Tổng hợp kinh phí xây dựng hạ tầng thị tới 2015 Giao thông 142,2 Tỷ đồng Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng 144,0 “ Cấp nước 27,2 “ Thoát nước thải 25,6 “ Cấp điện 35,7 “ 374,7 Tỷ đồng Tổng cộng V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG MỤc tiêu việc đánh giá môi trường Đánh giá tác động môi trường nhằm phân tích tác động tích cực tiêu cực, dự án xây dựng mở rộng đô thị Sơng Ơng Đốc mơi trường sinh đời sống người Làm sáng tỏ mối liên hệ biện pháp quản lý làm giảm thiều ô nhiễm biến đổi môi trường Các tác động dự án đồi với mơi trường: - Xây dựng cơng trình dân cư, dịch vụ - Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường giao thông, điện, nước - Xây dựng tuyến cống nước mưa cho Đơ Thị - Xây dựng mạng lưới cống thu gom nước thải Đô Thị - Xây dựng trạm xử lý nước thải Việc đánh giá tác động mơi trường tồn dự án bao gồm tác động hạng mục cấu thành dự án 2.1 / Trong giai đoạn thi công thực dự án : Trong giai đoạn này, cơng tác có ảnh hưởng đến mơi trường xã hội đền bù, giải phóng mặt để thi cơng xây dựng cơng trình cơng cộng,hạ tầng kỹ thuật giao thơng , điện, nước, hệ thống nước mưa, nước thải thông tin liên lạc Tác động quan tâm việc thu hồi đất ảnh hưởng đến sống bình thường cá nhân liên quan khu vực nuôi tôm,cá Tuy nhiên, tác động hồn tồn giảm nhẹ thơng qua sách hợp lý bố trí khu tái định cư hỗ trợ việc làm đào tạo nghề Ngoài xây dựng phát triển, người dân có điều kiện để chuyển đổi ngành nghề theo hướng tốt Các hệ thống hạ tầng kỹ thuật Đô Thị xây dựng hồn tồn Vì cần kết hợp đồng thi công đường giao thông với tuyến cống nước mưa nước thải cơng trình hạ tầng khác điện nước thơng tin Một số cơng tác tác động tiêu cực tới mơi trường sau : − Lập lán trại, tập kết công nhân, vật tư, thiết bị đến công trường − Vận chuyển vật tư thiết bị, vật liệu xây dựng − Đào mương đặt ống, đắp nền, san lấp mặt bằng, làm đường giao thơng gia cố móng − Xây dựng cơng trình, gia cơng chế tạo thiết bị cấu kiện chỗ − Lắp đặt thiết bị cấu kiện − Dọn dẹp vệ sinh công trường Từ công tác trên, tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên người dự báo sau : − Làm tăng hàm lượng bụi, khí thải, tiếng ồn, mùi khơng khí khu vực dọc theo tuyến đường giao thông liên quan Các yếu tố gây hại đến sức khoẻ công nhân công trường người dân sinh sống, công tác lại khu vực xung quanh cơng trường − Có thể làm cản trở giao thông công tác thi công hạ tầng kỹ thuật đường giao thơng hệ thống nước mưa, nước thải ,cấp nước, điện − Trên cơng trường xảy tai nạn lao động, cháy nổ Con người chịu tác động nhiều trực tiếp lực lượng lao động công trường − Làm ảnh hưởng tới mỹ quan Đô Thị 2.2./ Trong giai doạn hoạt động dự án : Trong giai đoạn hoạt động thị có vấn đề ảnh hưởng tới môi trường bao gồm − Gia tăng tiếng ồn hoạt động phương tiện tham gia giao thông đô thị, tiếng ồn hoạt động xây dựng − Các loại chất thải từ sinh hoạt dân cư khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp thải môi trường đô thị − Nước thải sinh hoạt dân cư, nước thải sản xuất từ nhà máy − Rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp đăïc biệt từ nhà máy chế biến thuỷ sản 10 Các nguyên tắc khống chế dự án vào hoạt động 3.1 Xây dựng bể tự hoại bên cơng trình : Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường thiên nhiên bắt buộc cơng trình xây dựng phải có bể tự hoại xây dựng quy cách nhà Với nhà máy khu công nghiệp tiểu thủ công nghiệp nước thải phải lần đạt tiêu chuẩn 5945-2001 cột B trước xả hệ thống thu gom tồn khu cơng nghiệp 3.2 NỐi cống nhà với mạng lưới nước bên ngồi: Tất cơng trình phải nối cống nhà với mạng lưới nước bên ngồi, khơng cho tình trạng nước chảy tràn mặt tự thấm nguồn cấp nước cho Đô Thị sử dụng nguồn nước ngầm khu vực khu nuôi trồng thuỷ hải sản 3.3 Thu hồi rác thải Tổ chức tổ thu hồi rác tuyến đường khu nhà ở, từ khu công nghiệp chuyển đến điểm tập kết để cẩu rác vào xe ép rác; đưa đến bãi rác Đô Thị, để xử lý.việc thu gom rác thải tổ chức thu gom hàng ngày, khuyến khích người dân phân loại rác nguồn 3.4 Xây Dựng Các Trạm Xử Lý Tập Trung Đối với đô thị xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung theo quy hoạch, nước thải phải xử lý đạt tiêu chuẩn TCVN 5942-2005 cột A trước xả môi trường thiên nhiên Đối với khu công nghiệp nước thải phải xử lý tập trung đạt tiêu chuẩn TCVN 5945-2005 trước xả mơi trường thiên nhiên Khuyến khích sử dụng dây chuyền công nghệ tiên tiến hạn chế tới mức tối thiểu ảnh hưởng tới mơi trường đất, khí Đặt điển quan trắc môi trường khu công nghiệp dân cư 3.5 Các biện pháp khống chế thi công Đảm bảo phân luồng giao thông thi công tuyến đường, phố, đặt biển báo công trường theo quy định Giảm lượng bụi phát tán cách tưới, rửa tuyến đường xung quanh khu vực thi công tuyến vận chuyển vật liệu Sử dụng phương tiện vận chuyển phù hợp, có biện pháp che chắn thích hợp vận chuyển đất thừa vật liệu xây dựng Đảm bảo chiếu sáng, hành lang che chắn bảo vệ khu vực thi cơng, đảm bảo an tồn cho người qua lại Hồn trả nguyên trạng mặt sau hoàn thành việc xây dựng Sử dụng thiết bị thi công phù hợp không vượt tiêu tiếng ốn khói bụi Cơng tác giáo dục, tun truyền định chế pháp luật bảo vệ môi trường Cần tổ chức công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cộng đồng qua mạng lưới thông tin đại chúng giáo dục trường học, để người tự giác thực hiện: 11 - Không xả rác bừa bãi - Xây dựng bể tự hoại quy cách nhà - Nối cống nhà với mạng lưới thoát nước bên ngồi Song song với cơng tác giáo dục, tun truyền; quyền địa phương cần xây dựng quy chế bảo vệ môi trường theo luật bảo vệ mơi trường Quốc hội thơng qua có định chế xử phạt nghiêm minh người gây ô nhiễm môi trường hình thành tổ chức giám sát xử phạt vi phạm gây ô nhiễm mơi trường Để khuyến khích người dân việc xây dựng cơng trình vệ sinh mơi trường xây bể tự hoại, nối cống nhà với mạng lưới nước bên ngồi cần có sách khuyến khích hỗ trợ : hỗ trợ kinh phí, xây dựng, cung cấp thiết kế mẫu tiêu chuẩn kỹ thuật; khen thưởng, tuyên dương hộ thực tốt cơng trình Bảng: Tiêu Chuẩn Nước Thải Tại Trạm Xử Lý sinh hoạt TCVN 5942-2005 stt Tiêu chuẩn đầu vào trạm xử lý BOD5 COD SS NH3 P Coliform 200mg/l 300mg/l 250mg/l 4mg/l 3mg/l 200.000 MNP/100 ml Tiêu chuẩn xả môi trường tiếp nhận BOD5 COD SS NH3 P Coliform 50mg/l 100mg/l 150mg/l
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT MINH TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ SÔNG ÔNG ĐỐC HUYỆN TRẦN VĂN THỜI-TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2025, THUYẾT MINH TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ SÔNG ÔNG ĐỐC HUYỆN TRẦN VĂN THỜI-TỈNH CÀ MAU ĐẾN NĂM 2025

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm