CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Chuyên ngành: Vật lí nguyên tử và hạt nhân

17 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:15

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Chuyên ngành: Vật lí nguyên tử hạt nhân (Ban hành theo Quyết định số … ./QĐ-ĐHKHTN, ngày … tháng năm 2018 Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Một số thông tin chuyên ngành đào tạo - Tên chuyên ngành đào tạo: + Tên tiếng Việt: Vật lí nguyên tử hạt nhân + Tên tiếng Anh: Nuclear Physics + Mã số chuyên ngành đào tạo: 9440130.04 - Tên ngành đào tạo: + Tên tiếng Việt: Vật lí học + Tên tiếng Anh: Physics - Trình độ đào tạo: Tiến sĩ - Tên văn tốt nghiệp: + Tên tiếng Việt: Tiến sĩ Vật lí học + Tên tiếng Anh: Doctor of Philosophy in Physics - Đơn vị giao nhiệm vụ đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc Gia Hà Nội Mục tiêu chƣơng trình đào tạo 2.1 Mục tiêu chung Chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Vật lí nguyên tử hạt nhân nhằm nâng cao hoàn chỉnh kiến thức nghiên cứu sinh; có hiểu biết sâu kiến thức chuyên ngành Có khả tiến hành độc lập cơng tác nghiên cứu khoa học khả sáng tạo lĩnh vực vật lí hạt nhân, Các nghiên cứu sinh sau bảo vệ cấp Tiến sĩ có khả trở thành cán khoa học kỹ thuật Viện nghiên cứu lĩnh vực vật lí hạt nhân, vật lí lò phản ứng vật lí hạt bản, sở có sử dụng lượng ngun tử vào mục đích hồ bình Đối với lĩnh vực ứng dụng kỹ thuật hạt nhân y học, NCS sau tốt nghiệp trở thành chuyên gia liều lượng học an tồn xạ Khoa Vật lí xạ trị y học hạt nhân Bệnh viện Trung Ương Bệnh viện đa khoa tỉnh 2.2 Mục tiêu cụ thể - Về kiến thức: Trang bị cho nghiên cứu sinh kiến thức nâng cao, chuyên sâu Vật lí hạt nhân, Vật lí hạt bản, Vật lí lò phản ứng, Vật lí y học công cụ sử dụng để nghiên cứu lĩnh vực Có kiến thức chuyên sâu đại lượng nguyên tử, kĩ thuật phân tích ứng dụng hạt nhân lĩnh vực khác kinh tế quốc dân Có kỹ phân tích số liệu hạt nhân an tồn lò phản ứng, sử dụng thiết bị, phương pháp chẩn đốn hình ảnh cơng nghệ cao (PET, SPECT,), kỹ thuật chun sâu tính tốn liều y học hạt nhân vật lí xạ trị - Về kĩ năng: Đào tạo nghiên cứu sinh kĩ vận dụng cơng cụ Tốn học, Vật lí Máy tính để tìm hiểu nghiên cứu chuyên sâu vấn đề Vật lí Nguyên tử Hạt nhân nói riêng Vật lí nói chung NCS phát hiện, đặt vấn đề giải toán hàn lâm liên quan đến Vật lí Nguyên tử Hạt nhân đại cách độc lập NCS giải toán liên quan đến kỹ thuật đại dùng y học hạt nhân chẩn đốn hình ảnh, vật lí xạ trị - Về thái độ: Chương trình đào tạo Tiến sĩ có phẩm chất trị đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm phục vụ xã hội - Về lực: Sau tốt nghiệp nghiên cứu sinh có khả tìm hiểu nghiên cứu vấn đề Vật lí Nguyên tử Hạt nhân đại cách độc lập, sáng tạo Nghiên cứu sinh có khả tổ chức lãnh đạo nhóm nghiên cứu chun mơn Th ng tin tuyển inh 3.1 Hình thức tuyển sinh Xét hồ sơ chuyên môn theo quy định ĐHQGHN ể 3.2 Thí sinh dự tuyển vào chương trình đào tạo tiến sĩ chuẩn ĐHQGHN chuyên ngành Vật lí Nguyên tử Hạt nhân có tốt nghiệp đại học quy ngành từ loại giỏi trở lên thạc sĩ ngành/chuyên ngành đúng, ngành/chuyên ngành phù hợp ngành/chuyên ngành gần với ngành Vật lí học/chuyên ngành Vật lí nguyên tử hạt nhân phải đáp ứng đầy đủ điều kiện sau đây: a) Lý lịch thân rõ ràng, không thời gian thi hành án hình sự, kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên b) Có đủ sức khỏe để học tập c) Văn sở giáo dục nước cấp phải thực thủ tục công nhận theo quy định hành d) Trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng kí dự tuyển tác giả đồng tác giả tối thiểu 01 báo thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành 01 báo cáo khoa học đăng kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia quốc tế có phản biện, có mã số xuất ISBN liên quan đến lĩnh vực đề tài nghiên cứu, hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư ngành/liên ngành cơng nhận Đối với người có thạc sĩ hoàn thành luận văn thạc sĩ với khối lượng học học tập 10 tín chương trình đào tạo thạc sĩ phải có tối thiểu 02 báo/báo cáo khoa học e) Có đề cương nghiên cứu, nêu rõ tên đề tài dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu; lý lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu; giản lược tình hình nghiên cứu lĩnh vực ngồi nước; mục tiêu nghiên cứu; số nội dung nghiên cứu chủ yếu; phương pháp nghiên cứu dự kiến kết đạt được; lý lựa chọn đơn vị đào tạo; kế hoạch thực thời gian đào tạo; kinh nghiệm, kiến thức, hiểu biết chuẩn bị thí sinh cho việc thực luận án tiến sĩ Trong đề cương đề xuất cán hướng dẫn f) Có thư giới thiệu 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển am hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu Thư giới thiệu phải có nhận xét, đánh giá người dự tuyển về: - Phẩm chất đạo đức, lực thái độ nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn người dự tuyển; - Đối với nhà khoa học đáp ứng tiêu chí người hướng dẫn nghiên cứu sinh đồng ý nhận làm cán hướng dẫn luận án, cần bổ sung thêm nhận xét tính cấp thiết, khả thi đề tài, nội dung nghiên cứu; nói rõ khả huy động nghiên cứu sinh vào đề tài, dự án nghiên cứu nguồn kinh phí chi cho hoạt động nghiên cứu nghiên cứu sinh - Những nhận xét khác mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh g) Người dự tuyển phải có văn bằng, chứng minh chứng lực ngoại ngữ phù hợp với chuẩn đầu ngoại ngữ chương trình đào tạo ĐHQGHN phê duyệt: - Có chứng ngoại ngữ theo Bảng tham chiếu Phụ lục Quy chế đào tạo tiến sĩ ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 4555/QĐĐHQGHN ngày 24/11/2017 Giám đốc ĐHQGHN, tổ chức khảo thí quốc tế Việt Nam cơng nhận thời hạn 24 tháng kể từ ngày thi lấy chứng tính đến ngày đăng ký dự tuyển; - Bằng cử nhân thạc sĩ sở đào tạo nước ngồi cấp cho chương trình đào tạo tồn thời gian nước ngồi ngơn ngữ phù hợp với ngôn ngữ yêu cầu theo chuẩn đầu chương trình đào tạo - Có đại học ngành ngơn ngữ nước ngồi sư phạm tiếng nước ngồi phù hợp với ngoại ngữ theo yêu cầu chuẩn đầu chương trình đào tạo, sở đào tạo Việt Nam cấp - Trong trường hợp khơng phải tiếng Anh, người dự tuyển phải có khả giao tiếp tiếng Anh chuyên môn cho người khác hiểu tiếng Anh hiểu người khác trình bày vấn đề chuyên môn tiếng Anh Hội đồng tuyển sinh thành lập tiểu ban để đánh giá lực tiếng Anh giao tiếp chun mơn thí sinh thuộc đối tượng h) Điều kiện kinh nghiệm công tác: Không yêu cầu i) Cam kết thực nghĩa vụ tài q trình đào tạo theo quy định Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN 3.3 Danh mục chuyên ngành phù h p chuyên ngành gần - Chuyên ngành phù hợp: Chuyên ngành Vật lí nguyên tử hạt nhân; Kỹ thuật hạt nhân sở đào tạo khác có nội dung chương trình đào tạo khác 10% so với nội chương trình đào tạo chuyên ngành Đại học Quốc gia Hà Nội - Chuyên ngành gần: Chuyên ngành Vật lí lí thuyết vật lí tốn; Chun ngành Vật lí địa cầu; Chun ngành Vật lí chất rắn; Chuyên ngành Vật lí nhiệt; Chun ngành Vật lí vơ Tuyến điện tử; Chun ngành Quang học, 3.4 Dự kiến quy mô tuyển sinh: 02 NCS/Năm PHẦN II CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Yêu cầu chất lƣợng luận án Thể qua việc phát giải vấn đề mới, đóng góp cho khoa học thực tiễn, công bố tối thiểu (trong thời gian làm nghiên cứu sinh) 02 báo kết nghiên cứu luận án tạp chí khoa học chuyên ngành tối thiểu có 01 đăng tạp chí khoa học thuộc danh mục tạp chí ISI/Scopus 02 báo cáo kỉ yếu hội thảo quốc tế có uy tín xuất tiếng nước ngồi có phản biện, có mã số ISBN; 02 báo đăng tạp chí khoa học chun ngành có uy tín nước ngồi u cầu kiến thức chun mơn Có hệ thống kiến thức chuyên sâu, tiên tiến toàn diện thuộc lĩnh vực khoa học chuyên ngành; có tư nghiên cứu độc lập, sáng tạo; làm chủ giá trị cốt lõi, quan trọng học thuật; phát triển nguyên lý, học thuyết chuyên ngành nghiên cứu; có kiến thức tổng hợp pháp luật, tổ chức quản lý bảo vệ mơi trường; có tư tổ chức công việc chuyên môn nghiên cứu để giải vấn đề phức tạp phát sinh 2.1 Kiến thức c ro HQGHN (đ i vớ NCS c a có thạc ĩ) Nghiên cứu sinh hiểu vận dụng kiến thức triết học, khoa học kĩ thuật, xã hội đời sống thực tiễn góc độ khoa học lí luận vững Nghiên cứu sinh có khả sử dụng tiếng Anh công tác giao tiếp quốc tế 2.2 Kiến thức chuyên ngành (đ i vớ NCS c a có thạc ĩ) Nghiên cứu sinh hiểu vận dụng kiến thức ngôn ngữ khoa học sử dụng Vật lí, kiến thức phương pháp tốn cho Vật lí, kiến thức tảng Vật lí đại, hệ đo lường Vật lí cơng cụ mơ cho Vật lí Học viên hiểu vận dụng kiến thức chuyên ngành Vật lí nguyên tử hạt nhân: kiến thức vật lí hạt nhân, cấu trúc hạt nhân, phản ứng hạt nhân, an toàn xạ vật lí y học, máy gia tốc lò phản ứng 2.3 Các học phần, c ê đề NCS tiểu luận tổng quan NCS hiểu, vận dụng phân tích kiến thức chuyên sâu số vấn đề thuộc chuyên ngành như: Vật lí hạt bản, phản ứng hạt nhân máy gia tốc phương pháp phân tích hạt nhân, ứng dụng kỹ thuật hạt nhân vật lí y học, phân tích số liệu hạt nhân an tồn lò phản ứng hạt nhân cách hệ thống Yêu cầu lực nghiên cứu Có lực tham gia tiến hành thí nghiệm chuyên sâu, từ việc xây dựng ý tưởng, thiết lập hệ đo, tiến hành đo đạc, phân tích xử lí số liệu việc hoàn thành báo khoa học Yêu cầu kĩ 4.1 Kỹ ă nghề nghiệp Có kỹ phát hiện, phân tích vấn đề phức tạp đưa giải pháp sáng tạo để giải vấn đề; sáng tạo tri thức lĩnh vực chun mơn; có khả thiết lập mạng lưới hợp tác quốc gia quốc tế hoạt động chun mơn; có lực tổng hợp trí tuệ tập thể, dẫn dắt chun mơn để xử lý vấn đề quy mô khu vực quốc tế 4.2 Kỹ ă bổ tr - Có kĩ xếp kế hoạch cách khoa học hợp lý, thích ứng nhanh với thay đổi khoa học cơng nghệ - Có kĩ làm việc tốt theo nhóm, hoạch định phối hợp công việc nhịp nhàng, hiệu Yêu cầu phẩm chất - Trách nhiệm công dân: Học viên tốt nghiệp có đạo đức cơng dân đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ quy định hiến pháp pháp luật; Có trách nhiệm với xã hội, nhiệt tình tham gia công tác xã hội - Trách nhiệm, đạo đức, ý thức tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ: Trung thực, cần cù, trách nhiệm, có tinh thần hợp tác công việc Mức tự chủ chịu trách nhiệm Có lực phát hiện, giải vấn đề; rút nguyên tắc, quy luật q trình giải cơng việc; đưa sáng kiến có giá trị có khả đánh giá giá trị sáng kiến; có khả thích nghi với mơi trường làm việc hội nhập quốc tế; có lực lãnh đạo có tầm ảnh hưởng tới định hướng phát triển chiến lược tập thể; có lực đưa đề xuất chuyên gia hàng đầu với luận chắn khoa học thực tiễn; có khả định kế hoạch làm việc, quản lí hoạt động nghiên cứu, phát triển tri thức, ý tưởng mới, quy trình Vị trí làm việc nghiên cứu sinh sau tốt nghiệp: - Làm cán nghiên cứu viện nghiên cứu Vật lí hạt nhân, Vật lí lò phản ứng Vật lí hạt - Làm cơng việc kĩ thuật nghiên cứu quan đơn vị có sử dụng hệ thống máy móc liên quan đến chun mơn Ngun tử Hạt nhân - Làm việc Khoa Y học hạt nhân, Khoa Vật lí xạ trị Khoa Xquang, chẩn đốn hình ảnh Bệnh viện Trung Ương Bệnh viện Đa khoa tỉnh - Làm giảng viên trường Đại học Cao đẳng - Công tác trường Đại học công ty nước Khả học tập, nâng cao trình độ sau tốt nghiệp: - NCS sau tốt nghiệp có khả vận dụng kiến thức học vào công việc theo yêu cầu thực tế, từ tự học tự nâng cao trình độ - NCS sau tốt nghiệp tiếp tục nghiên cứu để đạt chức danh Phó giáo sư Giáo sư Các chƣơng trình, tài liệu tham khảo đào tạo tiến ĩ có uy tín quốc tế Tham khảo so sánh với chương trình đào tạo tương tự Trường Đại học Wisconsin - Madison (Hoa kỳ) Trường Đại học Brown (Hoa kỳ) có xếp hạng thứ 53 thứ 49 bảng xếp World University Rankings năm 2017 PHẦN III NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Tóm tắt yêu cầu chƣơng trình đào tạo 1.1 i vớ NCS c a có thạc ĩ Người học phải hồn thành học phần chương trình đào tạo thạc sĩ nội dung chương trình đào tạo tiến sĩ Tổng số tín phải tích lũy: 139 tín chỉ, đó: - Phần 1: Các học phần bổ sung : 42 tín + Khối kiến thức chung: 03 tín + Khối kiến thức sở chuyên ngành: 39 tín Bắt buộc: 18 tín Tự chọn: 21/39 tín - Phần 2: Các học phần, chuyên đề NCS tiểu luận tổng quan: 17 tín + Các học phần NCS: tín  Bắt buộc: 03 tín  Tự chọn: 06/24 tín + Chuyên đề NCS: 06 tín + Tiểu luận tổng quan: 02 tín - Phần 3: Nghiên cứu khoa học (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh khơng tính số tín chương trình đào tạo) - Phần 4: Tham gia sinh hoạt chuyên môn, công tác trợ giảng hỗ trợ đào tạo (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh khơng tính số tín chương trình đào tạo) - Phần 5: Luận án tiến sĩ: 1.2 i với NCS có thạc ĩ c 80 tín ê ần Tổng số tín phải tích lũy: 115 tín chỉ, đó: - Phần 1: Các học phần bổ sung: 18 tín + Bắt buộc: 09 tín + Tự chọn: 09/15 tín - Phần 2: Các học phần, chuyên đề NCS tiểu luận tổng quan: 17 tín + Các học phần NCS: 09 tín  Bắt buộc: 03 tín  Tự chọn: 06/24 tín + Chuyên đề NCS: 06 tín + Tiểu luận tổng quan: 02 tín - Phần 3: Nghiên cứu khoa học (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh khơng tính số tín chương trình đào tạo) - Phần 4: Tham gia sinh hoạt chuyên môn, công tác trợ giảng hỗ trợ đào tạo (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh không tính số tín chương trình đào tạo) - Phần 5: Luận án tiến sĩ: 1.3 80 tín i với NCS có thạc ĩ c ê đú oặc phù h p Tổng số tín phải tích lũy: 97 tín chỉ, đó: - Phần 1: Các học phần, chuyên đề NCS tiểu luận tổng quan: 17 tín + Các học phần NCS: 09 tín  Bắt buộc: 03 tín  Tự chọn: 06/24 tín + Chuyên đề NCS: 06 tín + Tiểu luận tổng quan: 02 tín - Phần 2: Nghiên cứu khoa học (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh khơng tính số tín chương trình đào tạo) - Phần 3: Tham gia sinh hoạt chuyên môn, công tác trợ giảng hỗ trợ đào tạo (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh khơng tính số tín chương trình đào tạo) - Phần 4: Tham gia sinh hoạt chuyên môn, công tác trợ giảng hỗ trợ đào tạo (là yêu cầu bắt buộc với nghiên cứu sinh khơng tính số tín chương trình đào tạo) - Phần 5: Luận án tiến sĩ: 80 tín Khung chƣơng trình 2.1 K c rì dà c o NCS c Tên học phần (ghi tiếng Việt STT tiếng Anh) PHẦN CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG I Khối kiến thức chung PHI5001 Triết học Philosophy II Khối kiến thức chuyên ngành II.1 Bắt buộc Mã học phần a có thạc ĩ Số tín 3 39 18 Số tín Mã Lí Thực Tự học phần thuyết hành học tiên STT Mã học phần PHY6001 PHY6002 PHY6100 PHY6041 PHY6043 PHY6149 PHY6044 Tên học phần (ghi tiếng Việt tiếng Anh) Tốn cho Vật lí Mathematics for Physics Vật lí lượng tử Quantum Physics Giải tốn Vật lí Matlab Solving Physics Problems using Matlab Vật lí hạt nhân I Nuclear Physics I Các phương pháp Vật lí hạt nhân thực nghiệm Nuclear Experimental Physics Methods An toàn xạ Radiation Protection and Nuclear Safety Vật lí hạt nhân II Nuclear Physics II II.2 Tự chọn PHY6101 10 PHY6004 11 PHY6005 12 PHY6006 13 PHY6008 14 PHY6000 15 PHY6009 16 PHY6010 17 PHY6145 Số tín Số tín Mã Lí Thực Tự học phần thuyết hành học tiên 40 40 30 15 24 25 PHY6041 36 PHY6041 23 21/42 Đo lường đại lượng vật lí Measurement of Physical Quantities Vật lí nano Nano physics Lịch sử Vật lí History of Physics Thiên văn học nâng cao Advanced Astronomy Thống kê xử lí số liệu Vật lí Statistics and data analysis for Physics Một số vấn đề vật lí đại Topics in Modern Physics Vật lí Trái đất Physics of Earth Tiểu luận Seminar in Research Topics Cấu trúc hạt nhân 10 30 15 40 40 40 30 15 3 3 40 15 15 30 30 30 15 PHY6041 STT Mã học phần 18 PHY6146 19 PHY6147 20 PHY6148 21 PHY6142 22 PHY6050 Tên học phần (ghi tiếng Việt tiếng Anh) Nuclear Structure Máy gia tốc Accelerator Thực tập chuyên ngành Practice on Nuclear Physics Điện tử hạt nhân Nuclear Electronics Phản ứng hạt nhân Nuclear Reaction Các phương pháp phân tích hạt nhân Nuclear Analytical Methods Số tín Số tín Mã Lí Thực Tự học phần thuyết hành học tiên 20 15 PHY6041 3 37 21 15 36 PHY6041 30 15 PHY6041 PHY6041 PHẦN CÁC HỌC PHẦN, CHUYÊN ĐỀ NCS VÀ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN I Các học phần I.1 Bắt buộc Các chủ đề chọn lọc Vật lí hạt 23 PHY 8041 nhân Selected Topics on Nuclear I.2 Tự chọn Vật lí Neutrino 24 PHY8048 Neutrino Physics Vật lí hạt thiên văn 25 PHY 8045 AstroParticle Physics Vật lí xạ an tồn xạ Y học hạt nhân 26 PHY 8141 Radiation Physics and Radiation Safety in Nuclear Medicine Mơ q trình tương tác xạ với vật chất ứng dụng Y học hạt nhân 27 PHY 8142 Simulation of interaction of radiation with matter and its application on nuclear medicine Phân tích lò phản ứng 28 PHY 8143 Nuclear Reactor Analysis Động học lò phản ứng 29 PHY 8144 Nuclear Reactor Kinetics 11 30 15 30 15 30 15 30 15 15 30 15 30 15 6/24 15 15 PHY8041 Tên học phần Số Số tín Mã (ghi tiếng Việt STT tín Lí Thực Tự học phần tiếng Anh) thuyết hành học tiên Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân phân tích nguyên tố nghiên cứu môi trường 30 PHY 8145 30 15 PHY8041 Application of nuclear techniques for elemental analysis and environmental studies Phản ứng hạt nhân gây chùm proton ion nặng 31 PHY 8146 35 10 PHY8041 Nuclear reactions induced by proton and heavy ions II Chuyên đề NCS Chuyên đề 32 PHY8137 Special Topics Chuyên đề 33 PHY8138 Special Topics Chuyên đề 34 PHY8139 Special Topics III Tiểu luận tổng quan Tiểu luận tổng quan 35 PHY8140 Overview Essay PHẦN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NCS xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển khai cơng bố cơng trình nghiên cứu liên quan đến luận án tạp chí chuyên 36 ngành hướng dẫn giáo viên hướng dẫn PHẦN THAM GIA SINH HOẠT CHUYÊN MÔN, CÔNG TÁC TRỢ GIẢNG VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO Đơn vị chuyên môn lên lịch sinh hoạt chuyên môn lịch cho NCS báo cáo, trình bày kết hoạt động chuyên mơn seminar đơn vị chun mơn tổ chức năm học 37 NCS phải tham gia đầy đủ seminar khoa học hội nghị, hội thảo đơn vị chuyên môn tổ chức, quy định PHẦN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Luận án tiến sĩ PHY8889 38 80 PhD thesis Mã học phần Cộng 139 12 2.2 K c Mã STT học phần rì dà c o NCS có thạc ĩ c Tên học phần (ghi tiếng Việt tiếng Anh) Số tín ê Số tín Lí Thực Tự thuyết hành học ần Mã học phần tiên PHẦN CÁC HỌC PHẦN BỔ SUNG I.1 Bắt buộc Vật lí hạt nhân I 24 Nuclear Physics I Các phương pháp Vật lí hạt nhân thực nghiệm PHY6043 25 PHY6041 Nuclear Experimental Physics Methods An toàn xạ PHY6149 Radiation Protection and Nuclear 36 PHY6041 Safety Vật lí hạt nhân II PHY6044 23 Nuclear Physics II 9/15 I.2.Tự chọn Cấu trúc hạt nhân PHY6145 30 15 PHY6041 Nuclear Structure Máy gia tốc PHY6146 21 PHY6041 Accelerator Thực tập chuyên ngành PHY6147 3 37 PHY6041 Practice on Nuclear Physics Phản ứng hạt nhân PHY6142 36 PHY6041 Nuclear Reaction Các phương pháp phân tích hạt PHY6050 nhân 30 15 PHY6041 Nuclear Analytical Methods PHẦN CÁC HỌC PHẦN, CHUYÊN ĐỀ NCS VÀ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN I Các học phần NCS 12 I.1 Bắt buộc Các chủ đề chọn lọc Vật lí hạt 10 PHY8041 nhân 30 Selected Topics on Nuclear I.2 Tự chọn 6/24 Vật lí Neutrino 11 PHY8048 30 15 Neutrino Physics PHY6041 13 Mã STT học phần Tên học phần (ghi tiếng Việt tiếng Anh) Vật lí hạt thiên văn AstroParticle Physics Vật lí xạ an toàn xạ PHY Y học hạt nhân 13 8141 Radiation Physics and Radiation Safety in Nuclear Medicine Mơ q trình tương tác xạ với vật chất ứng dụng Y học hạt nhân 14 PHY8142 Simulation of interaction of radiation with matter and its application on nuclear medicine Phân tích lò phản ứng 15 PHY8143 Nuclear Reactor Analysis Động học lò phản ứng 16 PHY8144 Nuclear Reactor Kinetics Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân phân tích nguyên tố nghiên cứu môi trường 17 PHY8145 Application of nuclear techniques for elemental analysis and environmental studies Phản ứng hạt nhân gây chùm proton ion nặng 18 PHY8146 Nuclear reactions induced by proton and heavy ions II Chuyên đề NCS Chuyên đề 19 PHY8147 Special Topics Chuyên đề 20 PHY8148 Special Topics Chuyên đề 21 PHY8149 Special Topics 12 PHY 8045 III Tiểu luận tổng quan 22 PHY8140 Số tín 30 15 20 20 20 20 30 15 30 15 30 15 35 10 2 2 14 Lí Thực Tự thuyết hành học Mã học phần tiên PHY8041 Tiểu luận tổng quan Overview Essay Số tín PHY8041 Tên học phần (ghi tiếng Việt tiếng Anh) Mã STT học phần Số tín Mã học phần tiên Số tín Lí Thực Tự thuyết hành học PHẦN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NCS xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển khai cơng bố 23 cơng trình nghiên cứu liên quan đến luận án tạp chí chuyên ngành hướng dẫn giáo viên hướng dẫn PHẦN THAM GIA SINH HOẠT CHUYÊN MÔN, CÔNG TÁC TRỢ GIẢNG VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO Đơn vị chuyên môn lên lịch sinh hoạt chuyên môn lịch cho NCS báo cáo, trình bày kết hoạt động chuyên mơn seminar đơn vị chun mơn tổ chức năm học 24 NCS phải tham gia đầy đủ seminar khoa học hội nghị, hội thảo đơn vị chuyên môn tổ chức, quy định tham gia hoạt động hỗ trợ đào tạo trợ giảng; tham gia hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên PHẦN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Luận án tiến sĩ 25 PHY8889 80 PhD thesis Cộng: 115 2.3 K c rì dà c o NCS có thạc ĩ c ê đú phù h p Tên học phần Số Số tín Mã (ghi tiếng Việt tín Lí Thực Tự học phần tiếng Anh) thuyết hành học tiên PHẦN CÁC HỌC PHẦN, CHUYÊN ĐỀ NCS VÀ TIỂU LUẬN TỔNG QUAN Mã STT học phần I Các học phần NCS I.1 Bắt buộc Các chủ đề chọn lọc Vật lí hạt PHY 8041 nhân Selected Topics on Nuclear I.2 Tự chọn Vật lí Neutrino PHY8048 Neutrino Physics Vật lí hạt thiên văn PHY8045 AstroParticle Physics Vật lí xạ an tồn xạ PHY8141 Y học hạt nhân 15 30 15 30 15 30 15 30 15 PHY6041 6/24 PHY8041 Tên học phần (ghi tiếng Việt tiếng Anh) Radiation Physics and Radiation Safety in Nuclear Medicine Mơ q trình tương tác xạ với vật chất ứng dụng Y học hạt nhân PHY8142 Simulation of interaction of radiation with matter and its application on nuclear medicine Phân tích lò phản ứng PHY8143 Nuclear Reactor Analysis Động học lò phản ứng PHY8144 Nuclear Reactor Kinetics Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân phân tích nguyên tố nghiên cứu môi trường PHY8145 Application of nuclear techniques for elemental analysis and environmental studies Phản ứng hạt nhân gây chùm proton ion nặng PHY8146 Nuclear reactions induced by proton and heavy ions II Chuyên đề NCS Chuyên đề 10 PHY8147 Special Topics Chuyên đề 11 PHY8148 Special Topics Chuyên đề 12 PHY8149 Special Topics Mã STT học phần Số tín Số tín Mã Lí Thực Tự học phần thuyết hành học tiên 15 15 15 30 15 30 15 30 15 PHY8041 35 10 PHY8041 2 III Tiểu luận tổng quan 13 PHY8140 Tiểu luận tổng quan Overview Essay PHẦN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 14 NCS xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tổ chức triển khai cơng bố cơng trình nghiên cứu liên quan đến luận án tạp chí chuyên ngành hướng dẫn giáo viên hướng dẫn 16 Mã STT học phần Tên học phần (ghi tiếng Việt tiếng Anh) Số tín Số tín Mã Lí Thực Tự học phần thuyết hành học tiên PHẦN THAM GIA SINH HOẠT CHUYÊN MÔN, CÔNG TÁC TRỢ GIẢNG VÀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO Đơn vị chuyên môn lên lịch sinh hoạt chuyên môn lịch cho NCS báo cáo, trình bày kết hoạt động chun mơn seminar đơn vị chuyên môn tổ chức năm học 15 NCS phải tham gia đầy đủ seminar khoa học hội nghị, hội thảo đơn vị chuyên môn tổ chức, quy định tham gia hoạt động hỗ trợ đào tạo trợ giảng; tham gia hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên PHẦN LUẬN ÁN TIẾN SĨ Luận án tiến sĩ 16 PHY8889 80 PhD thesis Cộng 97 17 ... học, Vật lí Máy tính để tìm hiểu nghiên cứu chuyên sâu vấn đề Vật lí Nguyên tử Hạt nhân nói riêng Vật lí nói chung NCS phát hiện, đặt vấn đề giải toán hàn lâm liên quan đến Vật lí Nguyên tử Hạt nhân. .. dụng Vật lí, kiến thức phương pháp tốn cho Vật lí, kiến thức tảng Vật lí đại, hệ đo lường Vật lí cơng cụ mơ cho Vật lí Học viên hiểu vận dụng kiến thức chuyên ngành Vật lí nguyên tử hạt nhân: ... sâu Vật lí hạt nhân, Vật lí hạt bản, Vật lí lò phản ứng, Vật lí y học công cụ sử dụng để nghiên cứu lĩnh vực Có kiến thức chuyên sâu đại lượng nguyên tử, kĩ thuật phân tích ứng dụng hạt nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Chuyên ngành: Vật lí nguyên tử và hạt nhân, CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ Chuyên ngành: Vật lí nguyên tử và hạt nhân