Đánh giá của OECD về Luật và Chính sách Cạnh tranh VIỆT NAM

146 49 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:13

Đánh giá OECD Luật Chính sách Cạnh tranh VIỆT NAM www.oecd.org/competition Đánh giá OECD Luật Chính sách Cạnh tranh VIỆT NAM 2018 2018 ĐÁNH GIÁ OECD VỀ LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH VIỆT NAM 2018 2│ Vui lòng trích dẫn ấn là: OECD (2018), Đánh giá OECD Luật Chính sách Cạnh tranh, http://oe.cd/vtn Đây tài liệu xuất thuộc trách nhiệm Tổng Thư Ký Tổ chức Hợp tác phát triển Kinh tế (gọi tắt OECD) Mọi ý kiến trình bày lập luận tài liệu không thiết phản ánh quan điểm thức OECD, phủ quốc gia thành viên OECD hay thành viên Liên minh Châu Âu Tài liệu tư liệu đồ tài liệu không phản ánh trạng thái chủ quyền lãnh thổ, mở rộng biên giới ranh giới quốc tế, tên lãnh thổ, thành phố, hay khu vực © OECD 2018 ĐÁNH GIÁ OECD VỀ LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH: VIỆT NAM © OECD 2018 │3 Lời nói đầu Đánh giá đồng cấp (peer review) pháp luật sách cạnh tranh quốc gia công cụ quan trọng giúp tăng cường thể chế cạnh tranh cải thiện hiệu kinh tế quốc gia Trên giới nay, ngày có nhiều đồng thuận thực hành tốt thực thi pháp Luật Cạnh tranh tầm quan trọng cải cách vị cạnh tranh mà Đánh giá đồng cấp (peer review) trở thành phần quan trọng tiến trình hướng tới vận dụng thực hành tốt Đánh giá đồng cấp (peer review) hoạt động cốt lõi OECD thực quốc gia tự nguyện cung cấp thông tin để thành viên khác cộng đồng quốc tế rà soát mặt nội dung Qui trình đánh giá cung cấp góc nhìn sâu, có giá trị quốc gia đánh giá góp phần cải thiện tính minh bạch, hiểu biết lẫn nhau, lợi ích tất bên Đó cơng cụ quan trọng giúp tăng cường thể chế cạnh tranh Đổi lại, thể chế cạnh tranh mạnh hiệu thúc đẩy bảo vệ cạnh tranh tồn kinh tế, nhờ tăng thêm suất kết kinh tế chung OECD xin trân trọng cảm ơn Chính phủ Việt Nam tự nguyện tham gia Đánh giá đồng cấp (peer review) Diễn đàn giới cạnh tranh lần thứ 15, tổ chức Pa-ri, vào hai ngày ngày tháng 12 năm 2017 Cuối cùng, xin cảm ơn tác giả chuyên gia đánh giá: Nick Taylor, Ruben Maximiano, Trưởng đoàn đánh giá, Marcus Bezzi, Tổng giám đốc điều hành, Ủy ban Người tiêu dùng cạnh tranh Úc; Isabelle de Silva, Présidente, Autorité de la concurrence, Pháp; TS Reiko Aoki, Chủ tịch Ủy ban Thương mại lành mạnh Nhật Bản- JFTC, Nhật Bản Bogdan, Chiritoiu, Chủ tịch Hội đồng cạnh tranh Ruma-ni Sau cùng, OECD xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ Chính phủ Úc Đại sứ Quán Úc Hà Nội António Gomes Trưởng phòng cạnh tranh, OECD ĐÁNH GIÁ OECD VỀ LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH: VIỆT NAM © OECD 2018 4│ ĐÁNH GIÁ OECD VỀ LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH: VIỆT NAM © OECD 2018 │5 Mục lục Lời Nói Đầu Phần giới thiệu Cơ sở đánh giá 13 Doanh nghiệp nhà nước 17 2.1 Ưu đãi Cạnh tranh trung lập 21 2.2 Tách bạch chức quản lý nhà nước chức quản lý doanh nghiệp 27 2.3 Các vấn đề cấu thị trường 30 Những quy định có ảnh hưởng xấu đến cạnh tranh 34 3.1 Rào cản sách cạnh tranh 36 3.2 Những luật luật hành có ảnh hưởng đến kinh doanh 38 Khung Luật Cạnh tranh hạn chế 41 4.1 Tổng quan công cụ pháp luật, hệ thống thực thi đề xuất cải cách 41 4.2 Những quy định cấm hành vi hạn chế cạnh tranh 43 4.3 Những quy định cấm hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh lạm dụng vị trí độc quyền 47 4.4 Quản lý sáp nhập 51 4.5 Yêu cầu nội dung cho việc thực Nghị định 116 54 4.6 Kinh nghiệm thực thi luật pháp cách tiếp cận 58 4.7 Tương quan với quan luật pháp khác 62 4.8 Bồi thường thiệt hại cá nhân (private action) 64 4.9 Tóm tắt vấn đề Luật Cạnh tranh 2004 67 Khung khổ Luật pháp cạnh tranh không lành mạnh hành 68 Đề xuất Luật Cạnh tranh 72 6.1 Quy định nội dung 72 6.2 Phát điều tra 79 ĐÁNH GIÁ OECD VỀ LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH: VIỆT NAM © OECD 2018 6│ Cải cách thể chế: cấu thực thi 81 7.1 Thể chế sách cạnh tranh hành 81 7.2 Đánh giá khung khổ thể chế hành 85 7.3 Nguồn lực nhân 95 7.4 Tóm tắt vấn đề cấu thể chế: 99 7.5 Các vấn đề thể chế: Đề xuất dự án luật 100 Kết luận Khuyến nghị 116 8.1 Thế mạnh điểm yếu thực trạng cạnh tranh khối doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước 116 8.2 Thế mạnh điểm yếu loại bỏ nội dung hạn chế cạnh tranh quy định hành 119 8.3 Thế mạnh điểm yếu quy định nội dung Luật Cạnh tranh 121 8.4 Thế mạnh điểm yếu khác quản lý luật sách cạnh tranh quan cạnh tranh 124 8.5 Thế mạnh điểm yếu cấu thể chế cho quan cạnh tranh 126 8.6 Thế mạnh điểm yếu khác phúc thẩm vụ việc theo Luật Cạnh tranh 129 PHỤ LỤC I – Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 131 PHỤ LỤC II – Tài Liệu Đánh giá cạnh tranh OECD 138 PHỤ LỤC III – Bộ Luật Hình 141 Tài liệu tham khảo 144 Bảng Biểu Các ngành đề xuất cải cách luật 40 Bảng Thống kê liên quan đến trường hợp cạnh tranh hạn chế 59 Bảng Ngân sách số quan cạnh tranh chọn lọc năm 2016 bối cảnh GDP 96 Bảng So sánh quốc gia giới quy mô nhân sự, năm 2016 98 Bảng Hiệu tư pháp giai đoạn từ 2016 đến 2017, theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới quốc gia khối ASEAN 110 ĐÁNH GIÁ OECD VỀ LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH: VIỆT NAM © OECD 2018 │7 Hình Hình 67 Hình Bảng kiểm cạnh tranh 138 Hình Các bước Đánh giá cạnh tranh 140 Hộp Hộp Tình nghiên cứu: Các-ten bảo hiểm tơ 45 Hộp Vụ việc hạn chế cạnh tranh lĩnh vực bảo hiểm học sinh 12 doanh nghiệp Tỉnh Khánh Hòa 46 Hộp Lạm dụng vị trí độc quyền thị trường dịch vụ cung cấp nhiên liệu hàng không 49 Hộp Thực trạng tuân thủ: Vụ việc sáp nhập chưa 51 Hộp Vụ việc miễn trừ quy định cấm tham gia tập trung kinh tế Công ty cổ phần Dịch vụ Chuyển mạch tài Quốc gia Việt Nam (Banknet) với Công ty cổ phần Dịch vụ thẻ Smartlink 53 ĐÁNH GIÁ OECD VỀ LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH: VIỆT NAM © OECD 2018 │9 Tóm tắt Hiện tại, Việt Nam q trình bổ sung, sửa đổi Luật sách cạnh tranh, bao gồm nội dung vai trò Doanh nghiệp nhà nước kinh tế Việt Nam nhiều vấn đề cần hoàn thiện, với nhiều thách thức khác, có cơng tác đánh giá cạnh tranh quy tắc, quy định cách hệ thống, có vận dụng luật pháp cạnh tranh nhằm đảm bảo luật nhiều vào hiệu quả, có (một hay một) thể chế độc lập, có đủ nguồn lực kỹ cần thiết nhằm cải thiện khung khổ cạnh tranh Việt Nam Chương trình sửa đổi bổ sung luật cạnh tranh Việt Nam hội xây dựng luật pháp thể chế cạnh tranh phù hợp với thông lệ quốc tế tốt Giữa thập niên 1980, Việt Nam định chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch tập trung sang định hướng kinh tế thị trường Năm 2004, Việt Nam ban hành văn Luật Cạnh tranh toàn diện thành lập hai quan cạnh tranh Cơ quan cạnh tranh Việt Nam (tên gọi quốc tế VCAD), sau đổi tên Cục quản lý Cạnh tranh Việt Nam (tên gọi quốc tế VCA) Hội đồng Cạnh tranh Việt Nam (tên gọi quốc tế VCC) Luật Cạnh tranh, nay, hai quan quan trọng thành lập theo luật, có nhiều đóng góp quan trọng trưởng thành kinh tế Việt Nam Tuy nhiên, hệ thống bộc lộ khó khăn, hạn chế, phần làm chậm lại đóng góp mà sách cạnh tranh mang lại cho kinh tế Việt Nam Trên thực tế, số lượng vụ việc định liên quan đến việc thực thi điều khoản cốt lõi Luật Cạnh tranh thấp Trong nỗ lực tiếp tục tiến trình cải cách Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (tên giao dịch CIEM), quan nghiên cứu sách thuộc Chính phủ, chuẩn bị sách cạnh tranh chung bao gồm nội dung khối doanh nghiệp nhà nước, pháp luật hạn chế cạnh tranh cải cách luật cạnh tranh, trước kết thúc năm 2018 Chính thời điểm quan trọng này, Đánh giá đồng cấp thực với quan điểm mong muốn đóng góp phù hợp cho q trình rà sốt luật sách cạnh tranh Bởi vậy, Đánh giá lần có mục tiêu phân tích: trạng sách cạnh tranh lĩnh vực cạnh tranh trung lập doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò quan trọng; quan điểm Việt Nam việc đánh giá cạnh tranh văn luật pháp quy định, phân tích trạng luật cạnh tranh thể chế cạnh tranh Để làm điều đó, Đánh giá tiến ĐÁNH GIÁ OECD VỀ LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH: VIỆT NAM © OECD 2018 │ 131 PHỤ LỤC I – Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện STT NGÀNH, NGHỀ Sản xuất dấu Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm sửa chữa) Kinh doanh loại pháo, trừ phào nồ Kinh doanh thiết bị, phần mềm ngùy trang dùng đề ghi âm, ghi hình, định vị Kinh doanh súng bắn sơn Kinh doanh quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang, vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, phận, phụ tùng, vật tư trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng Kinh doanh dịch vụ cầm đồ Kinh doanh dịch vụ xoa bóp Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu xe quyền ưu tiên Kinh doanh dịch vụ đòi nợ Kinh doanh dịch vụ bảo vệ Kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy Hành nghề luật sư Hành nghề công chứng Hành nghề giám định tư pháp lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật, di vật, quyền tác giả Hành nghề đấu giá tài sản Hoạt động dịch vụ tổ chức trọng tài thương mại Hành nghề thừa phát lại Hành nghề quản lý, lý tài sản doanh nghiệp, hợp tác xã trình giải phá sản Kinh doanh dịch vụ kế toán Kinh doanh dịch vụ kiểm toán Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục hải quan Kinh doanh hàng miễn thuế Kinh doanh kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ Kinh doanh địa điểm làm thủ tục hải quan, tầp kềt, kiểm tra, giám sát hải quan Kinh doanh chứng khoán Kinh doanh dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ toán chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng khoán/ Tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết loại chứng khoán khác Kinh doanh bảo hiểm Kinh doanh tái bảo hiểm Môi giới bảo hiểm Đại lý bảo hiểm Kinh doanh dịch vụ thẩm định giá Kinh doanh xổ số 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ĐÁNH GIÁ OECD VỀ LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH: VIỆT NAM © OECD 2018 132 │ STT 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 NGÀNH, NGHỀ Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước Kinh doanh dịch vụ mua bán nợ Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm Kinh doanh casino Kinh doanh đặt cược Kinh doanh dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện Kinh doanh xăng dầu Kinh doanh khí Sản xuất, sửa chữa chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (chai LPG) Kinh doanh dịch vụ giám định thương mại Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (bao gồm hoạt động tiêu hủy) Kinh doanh tiền chất thuốc nổ Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tiền chất thuốc nổ Kinh doanh dịch vụ nổ mìn Kinh doanh hóa chất trừ hóa chất bị cấm theo Cơng ước Quốc tế cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng phá hủy vũ khí hóa học Kinh doanh rượu Kinh doanh sản phẩm thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá, máy móc thiết bị thuộc chuyên ngành thuốc Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành Bộ Cơng thương Hoạt động Sở giao dịch hàng hóa Hoạt động phát điện, truyền tải, phân phối, bán buôn, bán lẻ, xuất, nhập điện, tư vấn chuyên ngành điện lực Xuất gạo Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa qua sử dụng Nhượng quyền thương mại Kinh doanh dịch vụ Lơ-gi-stíc Kinh doanh khống sản Kinh doanh tiền chất công nghiệp Hoạt động mua bán hàng hóa hoạt động liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa nhà đầu tư nước ngồi, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp Hoạt động thương mại điện tử Hoạt động dầu khí Kiểm tốn lượng Hoạt động giáo dục nghề nghiệp Kiềm đình chầt lường giào dùc nghề nghiềp Kinh doanh dịch vụ đánh giá kỹ nghề Kinh doanh dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động Kinh doanh dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Kinh doanh dịch vụ việc làm Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động làm việc nước ĐÁNH GIÁ OECD VỀ LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH: VIỆT NAM © OECD 2018 │ 133 STT 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 NGÀNH, NGHỀ Kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma tuý tự nguyện Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động Kinh doanh vận tải đường Kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô Sản xuất, lắp ráp, nhập xe ô tô Kinh doanh dịch vụ kiểm định xe giới Kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô Kinh doanh dịch vụ đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông Kinh doanh dịch vụ sát hạch lái xe Kinh doanh dịch vụ thẩm tra an tồn giao thơng Kinh doanh vận tải đường thủy Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hốn cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa Kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên người lái phương tiện thủy nội địa Đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải Kinh doanh dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải Kinh doanh vận tải biển, dịch vụ đại lý tàu biển Kinh doanh dịch vụ lai dắt tàu biển Nhập khẩu, phá dỡ tàu biển qua sử dụng Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hốn cải, sửa chữa tàu biển Kinh doanh khai thác cảng biển Kinh doanh vận tải hàng không Kinh doanh dịch vụ thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng thử nghiệm tàu bay, động tàu bay, cánh quạt tàu bay trang bị, thiết bị tàu bay Việt Nam Kinh doanh cảng hàng không, sân bay Kinh doanh dịch vụ hàng không cảng hàng không, sân bay Kinh doanh dịch vụ bảo đảm hoạt động bay Kinh doanh dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không Kinh doanh vận tải đường sắt Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt Kinh doanh đường sắt đô thị Kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức Kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm Kinh doanh vận tải đường ống Kinh doanh bất động sản Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản Kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng Kinh doanh dịch vụ khảo sát xây dựng Kinh doanh dịch vụ tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng Kinh doanh dịch vụ tư vấn giám sát thi cơng xây dựng cơng trình Kinh doanh dịch vụ thi cơng xây dựng cơng trình ĐÁNH GIÁ OECD VỀ LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH: VIỆT NAM © OECD 2018 134 │ STT 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 NGÀNH, NGHỀ Hoạt động xây dựng nhà thầu nước Kinh doanh dịch vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng Kinh doanh dịch vụ kiểm định chất lượng công trình xây dựng Kinh doanh dịch vụ thí nghiệm chun ngành xây dựng Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư Kinh doanh dịch vụ quản lý, vận hành sở hỏa táng Kinh doanh dịch vụ lập thiết kế quy hoạch xây dựng Kinh doanh dịch vụ tư vấn lập quy hoạch đô thị tổ chức, cá nhân nước thực Kinh doanh sản phẩm amiang trắng thuộc nhóm Serpentine Kinh doanh dịch vụ bưu Kinh doanh dịch vụ viễn thơng Kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số Hoạt động nhà xuất Kinh doanh dịch vụ in, trừ in bao bì Kinh doanh dịch vụ phát hành xuất phẩm Kinh doanh dịch vụ mạng xã hội Kinh doanh trò chơi mạng viền thơng, màng Internet Kinh doanh dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền Kinh doanh dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Dịch vụ gia công, tái chế, sửa chữa, làm sản phẩm công nghệ thông tin qua sử dụng thuộc danh mục sản phẩm công nghệ thông tin qua sử dụng cấm nhập cho đối tác nước ngồi Kinh doanh dịch vụ nội dung thơng tin mạng viễn thông di động, mạng Internet Kinh doanh dịch vụ đăng ký, trì tên miền ".vn" Kinh doanh sản phẩm dịch vụ an tồn thơng tin mạng Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân Kinh doanh thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động Hoạt động sở giáo dục mầm non Hoạt động sở giáo dục phổ thông Hoạt động sở giáo dục đại học Hoạt động sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngồi, văn phòng đại diện giáo dục nước Việt Nam, phân hiệu sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngồi Hoạt động sở giáo dục thường xuyên Hoạt động trường chuyên biệt Hoạt động liên kết đào tạo với nước Kiểm định chất lượng giáo dục Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Khai thác thủy sản Kinh doanh thùy sàn Kinh doanh thức ăn thuỷ sản, thừc ăn chăn nuôi Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thức ăn thủy sản, thừc ăn chăn nuôi Kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản Kinh doanh đóng mới, cải hốn tàu cá ĐÁNH GIÁ OECD VỀ LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH: VIỆT NAM © OECD 2018 │ 135 STT 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 NGÀNH, NGHỀ Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo loài động vật, thực vật hoang dã theo Phụ lục Công ước CITES Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, không quy định Phụ lục Công ước CITES Nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã thông thường Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, cảnh nhập nội từ biển mẫu vật từ tự nhiên quy định Phụ lục Công ước CITES Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất mẫu vật nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo quy định Phụ lục Công ước CITES Kinh doanh thực vật rừng, động vật rừng hạn chế khai thác, sử dụng mục đích thương mại Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Kinh doanh dịch vụ xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật Kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật Kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vắc xin, vi sinh vật, hóa chất dùng thú y Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật thú y Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm, phẫu thuật động vật Kinh doanh dịch vụ tiêm phòng, chẩn đốn bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y (bao gồm thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng thú y, thú y thủy sản) Kinh doanh chăn nuôi tập trung Kinh doanh sờ giết mổ gia sùc, gia cầm Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Kinh doanh dìch vù cách ly kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật Kinh doanh phân bón Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bón Kinh doanh giống trồng, giống vật ni Kinh doanh giống thủy sản Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống trồng, giống vật nuôi Kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm giống thủy sản Kinh doanh dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo mơi trường nuôi trồng thủy sản Kinh doanh sản phẩm biến đổi gen Kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm HIV Kinh doanh dịch vụ ngân hàng mô Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi Kinh doanh dịch vụ xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm Kinh doanh dịch vụ tiêm chủng Kinh doanh dịch vụ điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện thuốc thay Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ Kinh doanh dịch vụ thực kỹ thuật mang thai hộ ĐÁNH GIÁ OECD VỀ LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH: VIỆT NAM © OECD 2018 136 │ STT 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 NGÀNH, NGHỀ Kinh doanh dườc Sản xuất mỹ phẩm Kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng lĩnh vực gia dụng y tế Kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành Bộ Y tế Kinh doanh trang thiết bị y tế Hoạt động sở phân loại trang thiết bị y tế Kinh doanh dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế Kinh doanh dịch vụ giám định sở hữu trí tuệ (bao gồm: giám định quyền tác giả quyền liên quan, giám định sở hữu công nghiệp giám định quyền giống trồng) Kinh doanh dịch vụ tiến hành công việc xạ Kinh doanh dịch vụ hỗ trợ ứng dụng lượng nguyên tử Kinh doanh dịch vụ đánh giá phù hợp Kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường Sản xuất mũ bảo hiểm cho người mô tô, xe máy Kinh doanh dịch vụ đánh giá, định giá giám định công nghệ Kinh doanh dịch vụ đại diện quyền sở hữu trí tuệ Kinh doanh dìch vù sàn xuầt, phát hành và phồ biền phim Kinh doanh dịch vụ giám định cổ vật Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch dự án tổ chức thi công, giám sát thi công dự án bảo quản, tu bổ phục hồi di tích Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường Kinh doanh dịch vụ lữ hành Kinh doanh hoạt động thể thao doanh nghiệp thể thao, câu lạc thể thao chuyên nghiệp Kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu Kinh doanh ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu Kinh doanh dịch vụ lưu trú Kinh doanh dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Xuất di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu tổ chức trị, tổ chức trị-xã hội; nhập hàng hóa văn hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Kinh doanh dịch vụ bảo tàng Kinh doanh trò chơi điện tử (trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngồi kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng mạng) Kinh doanh dịch vụ tư vấn điều tra, đánh giá đất đai Kinh doanh dịch vụ lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm hệ thống thông tin đất đai Kinh doanh dịch vụ xây dựng sở liệu đất đai Kinh doanh dịch vụ xác định giá đất Kinh doanh dịch vụ đo đạc đồ Kinh doanh dịch vụ dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn Kinh doanh dịch vụ khoan nước đất, thăm dò nước đất ĐÁNH GIÁ OECD VỀ LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH: VIỆT NAM © OECD 2018 │ 137 STT 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 NGÀNH, NGHỀ Kinh doanh dịch vụ khai thác, sừ dùng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước Kinh doanh dịch vụ điều tra bản, tư vấn lập quy hoạch, đề án, báo cáo tài nguyên nước Kinh doanh dịch vụ thăm dò khống sản Khai thác khoáng sản Kinh doanh dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại Nhập phế liệu Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường Kinh doanh chế phẩm sinh học xừ lỳ chầt thài Hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại Hoạt động kinh doanh tổ chức tín dụng phi ngân hàng Hoạt động kinh doanh ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài vi mơ Cung ứng dịch vụ trung gian tốn Cung ứng dịch vụ thơng tin tín dụng Hoạt động ngoại hối tổ chức tổ chức tín dụng Kinh doanh vàng Hoạt động in, đúc tiền ĐÁNH GIÁ OECD VỀ LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH: VIỆT NAM © OECD 2018 138 │ PHỤ LỤC II – Tài Liệu Đánh giá cạnh tranh OECD Bảng kiểm sau tóm tắt Nguyên tắc hướng dẫn cách số hình thức quy định cấm có hại cho cạnh tranh Đây Nguyên tắc hỗ trợ xác định phương án thay thế, giảm tác động tiêu cực mà đạt mục tiêu sách Hình Bảng kiểm cạnh tranh BẢNG KIỂM ĐÁNH GIÁ CẠNH TRANH Cần thực đánh giá cạnh tranh quy định pháp luật gây tác động sau đây: Hạn chế khả cạnh tranh bên cung ứng Hạn chế số lượng thành phần bên cung ứng Trường hợp cần đánh giá cạnh tranh quy định có: Trường hợp cần đánh giá cạnh tranh quy định có: Hạn chế khả xác lập giá hàng hóa dịch vụ Hạn chế tự quảng cáo tiếp thị hàng hóa, dịch vụ bên cung cấp Đặt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm khiến số nhà cung cấp làm điều kiện hoạt động có lợi nhà cung cấp khác  A3 Hạn chế khả số bên tiêu chuẩn cao mức lựa cung cấp tham gia cung cấp hàng chọn khách hàng có đủ hóa dịch vụ thơng tin  A4 Tăng đáng kể chi phí gia nhập  B4 Tăng đáng kể giá thành số khỏi thị trường bên nhà cung cấp so với nhà cung cung cấp cấp khác (cụ thể qua phân biệt đối  A5 Tạo rào cản địa lý khả xử doanh nghiệp hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ, với doanh nghiệp gia nhập) lao động, đầu tư vốn doanh nghiệp  B1  A1 Trao quyền độc quyền cho bên cung ứng cung cấp hàng  B2 hóa dịch vụ  A2 Xác lập yêu cầu đăng ký, cấp  B3 phép quy trình ủy quyền ĐÁNH GIÁ OECD VỀ LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH: VIỆT NAM © OECD 2018 │ 139 Hạn chế ưu đãi khuyến khích nhà cung cấp cạnh tranh Hạn chế lựa chọn thông tin cho người tiêu dùng Trường hợp cần đánh giá cạnh tranh quy định: Trường hợp cần đánh giá cạnh tranh quy định:  C1 Tạo chế tự quản lý đồng quản lý  C2 Yêu cầu khuyến khích cơng khai thơng tin sản lượng, giá cả, doanh số chi phí nhà cung cấp  C3 Miễn trừ hoạt động ngành nhóm nhà cung cấp cụ thể khỏi phạm vi điều chỉnh luật pháp cạnh tranh nói chung  D1 Hạn chế khả người tiêu dùng định mua  D2 Giảm khả linh hoạt người tiêu dùng lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ cách tăng chi phí chung chi phí cụ thể thay đổi nhà cung cấp  D3 Thay đổi thông tin mà người mua yêu cầu để mua hàng hiệu Nguồn: Bộ Công Cụ Đánh Giá Cạnhtranh, Quyển Nguyên tắc đánh giá Tài liệu Hướng dẫn Đánh giá Cạnh tranh cung cấp chi tiết công cụ lý thuyết để thực đánh giá Ví dụ, tài liệu hướng dẫn rõ văn quy phạm khác ảnh hưởng đến cấp độ hành vi thành phần tham gia thị trường để có sức mạnh thị trường, văn quy phạm khác ảnh hưởng đến rào cản gia nhập (hoặc rút khỏi) thị trường, văn quy phạm khác có tác động cản trở đổi sáng tạo, hiệu suất hoạt động Tài liệu Hướng dẫn Đánh giá Cạnh tranh hướng dẫn cụ thể loại mục tiêu sách khác mà văn quy phạm thường thiết kế nhằm hồn mục tiêu đó, cung cấp ví dụ thực tiễn tình nghiên cứu giả tưởng cách thiết kế số loại văn quy phạm để hoàn thành tốt mục tiêu sách đồng thời giảm tác hại hạn chế cạnh tranh Cuốn Cẩm nang thực hành Đánh giá Cạnh tranh nêu bước thực hành thiết kế tiến hành đánh giá Ví dụ, Cẩm nang trao đổi cụ thể lý cách thức vận dụng đánh giá cạnh tranh với:  Đề xuất quy phạm mới;  Thực nghiên cứu thị trường trọng điểm/ tập trung lĩnh vực ngành nghề xác định bị thiếu cạnh tranh;  Đánh giá ngành, quy định lĩnh vực kinh tế quan trọng đánh giá khơng phải nghi ngờ có vấn đề cạnh ĐÁNH GIÁ OECD VỀ LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH: VIỆT NAM © OECD 2018 140 │ tranh, mà tầm quan trọng ngành nên ưu tiên xem xét để đảm bảo quy định ngành đạt hiệu Cẩm nang nêu quy trình bước thực đánh giá, sau: Hình Các bước Đánh giá cạnh tranh Nguồn: Bộ Công Cụ Đánh Giá Cạnhtranh, Quyển Nguyên tắc đánh giá ĐÁNH GIÁ OECD VỀ LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH: VIỆT NAM © OECD 2018 │ 141 PHỤ LỤC III – Bộ Luật Hình Điều 217 Tội vi phạm quy định cạnh tranh Người trực tiếp tham gia thực hành vi vi phạm quy định cạnh tranh thuộc trường hợp sau đây, thu lợi bất từ 500.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng gây thiệt hại cho người khác từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng, bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: Thỏa thuận ngăn cản, kìm hãm khơng cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường phát triển kinh doanh; Thỏa thuận loại bỏ khỏi thị trường doanh nghiệp bên thỏa thuận; Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp thị trường liên quan 30% trở lên thuộc trường hợp: thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ cách trực tiếp gián tiếp; thỏa thuận phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hóa, nguồn cung dịch vụ; thỏa thuận hạn chế kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua bán hàng hóa, dịch vụ; thỏa thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư; thỏa thuận áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ buộc doanh nghiệp khác chấp nhận nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng hợp đồng Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: Phạm tội 02 lần trở lên; Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường vị trí độc quyền thị trường; Thu lợi bất 5.000.000.000 đồng trở lên; ĐÁNH GIÁ OECD VỀ LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH: VIỆT NAM © OECD 2018 142 │ Gây thiệt hại cho người khác 3.000.000.000 đồng trở lên Người phạm tội bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ 01 năm đến 05 năm Pháp nhân phạm tội quy định Điều này, bị phạt sau: Phạm tội thuộc trường hợp quy định khoản Điều này, bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; Phạm tội thuộc trường hợp quy định khoản Điều này, bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng đình hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm; Pháp nhân bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm kinh doanh, hoạt động số lĩnh vực định cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm Điều 222 Tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu nghiêm trọng Người thực hành vi sau đây, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng 100.000.000 đồng bị xử lý kỷ luật hành vi mà vi phạm, bị phạt cải tạo khơng giam giữ đến 03 năm phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu; Thông thầu; Gian lận đấu thầu; Cản trở hoạt động đấu thầu; Vi phạm quy định pháp luật bảo đảm công bằng, minh bạch hoạt động đấu thầu; Tổ chức lựa chọn nhà thầu nguồn vốn cho gói thầu chưa xác định dẫn đến nợ đọng vốn nhà thầu; Chuyển nhượng thầu trái phép ĐÁNH GIÁ OECD VỀ LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH: VIỆT NAM © OECD 2018 │ 143 Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm: Vì vụ lợi; Có tổ chức; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm Người phạm tội bị cấm đảm nhiệm chức vụ làm công việc định từ 01 năm đến 05 năm tịch thu phần toàn tài sản ĐÁNH GIÁ OECD VỀ LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH: VIỆT NAM © OECD 2018 144 │ Tài liệu tham khảo Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 2016 “Chefs d'entreprise, la concurrence déloyale : c'est votre affaire” Phòng Thương mại Châu Âu Việt Nam 2017 “Whitebook: Trade & Investment Vấn đềs and Khuyến nghịs” tái lần (tạm dịch là: Sách trắng: Các vấn đề khuyến nghị Thương mại Đầu tư”) D Fruitman, P Hoàng, A Lê 2016 (DFDL) “Việt Nam – Khả áp dụng khung hình phạt nặng thỏa thuận hạn chế cạnh tranh” (Viet Nam - Severe potential penalties for anti-competitive agreements”.) D Murphy et al (Jones Day) “Viet Nam Directs Divestment of State-Owned Enterprises” (2017) (Tạm dịch: Việt Nam đạo thoái vốn khỏi doanh nghiệp nhà nước” T Nguyễn (LNT & Cộng sự) 2014 “Competition law in Việt Nam: is it anti-trust worthy? (2012)” (tạm dịch: “Luật Cạnh tranh Việt Nam: có ý nghĩa chống độc quyền khơng?”) Phước Đồn 2016 (Việt Nam Investment Review) “Cartel criminalised in Viet Nam” (tạm dịch: Hình hóa Các-ten Việt Nam) OECD “Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2016” (Tạm dịch: “Triển vọng Kinh tế khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc Ấn độ 2016) Cục Quản lý cạnh tranh Việt Nam 2013 “Report on the Enterprises Survey and Experts Interview about Vietnamese Competition Law” (Tạm dịch: Báo cáo điều tra doanh nghiệp vấn chuyên gia Luật Cạnh tranh Việt Nam”) Cục quản lý Canh tranh Việt Nam Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) 2014 “Review of competition related regulations in sectoral regulatory laws” (Tạm dịch: “Rà soát quy định pháp luật liên quan đển cạnh tranh pháp luật chuyên ngành” NHTG 2015, “Taking Stock: An Update on Việt Nam’s Recent Economic Developments” (Tạm dịch: Tổng hợp cập nhật tình hình phát triển kinh tế gần Việt Nam”) NHTG 2016 “Toward Prosperity, Creativity, Equity, and Democracy” (Tạm dịch: “Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công Dân chủ”.) ĐÁNH GIÁ OECD VỀ LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH: VIỆT NAM © OECD 2018 Đánh giá OECD Luật Chính sách Cạnh tranh VIỆT NAM www.oecd.org/competition Đánh giá OECD Luật Chính sách Cạnh tranh VIỆT NAM 2018 2018
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá của OECD về Luật và Chính sách Cạnh tranh VIỆT NAM, Đánh giá của OECD về Luật và Chính sách Cạnh tranh VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm