HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH Tập hợp các bài thực hành phần mềm WEAP độc lập với nhau

175 89 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:13

WEAP Water Evaluation and Planning System (Hệ thống đánh giá quy hoạch sử dụng nước) HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH Tập hợp thực hành phần mềm WEAP độc lập với Bản dịch từ WEAP Tutorilal, A collection of stand-alone modules to aid in learning the WEAP software, Viện Nghiên cứu Môi trường Stockhom, Tháng 8/2016 i Tài liệu giảng dạy, tháng 2/2017, Nguyễn Duy Bình, Bộ mơn Tài nguyên nước, HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM, VNUA Dịch từ WEAP Tutorial, A collection of stand-alone modules to aid in learning the WEAP software, August 2016, STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE, SEI M PHẦN MỞ ĐẦU Giới thiệu chung Đặt vấn đề mục đích phần mềm WEAP Phát triển ứng dụng WEAP Phương pháp WEAP ấu trúc chương trình ấu trúc tài liệu hướng dẫn THỰC HÀNH WEAP TRONG MỘT GIỜ 10 Tạo vùng nghiên cứu 10 Thiết lập vùng nghiên cứu 10 Thêm lớp liệu đồ GIS 14 ưu vùng nghiên cứu 14 Thiết lập thông số chung 15 Thiếp lập thông số chung 16 ưu phiên vùng nghiên cứu 16 Nhập đối tượng vào sơ đồ 17 Vẽ đường hiển thị dòng sơng 17 Nhập liệu cho dòng sơng 20 Tạo điểm sử dụng nước cho vùng đô thị nhập liệu liên quan 23 Tạo điểm sử dụng nước nông nghiệp (nước tưới) 26 10 Kết nối vùng nhu cầu nước với nguồn nước 28 11 Tạo đường dẫn dòng chảy hồi quy 28 12 Kiểm tra mơ hình 30 Những kết .31 13 hạy mơ hình 31 14 Kiểm tra kết 31 15 Xem kết bổ sung 32 CÔNG CỤ CƠ BẢN 34 Tạo sử dụng giả thiết 34 Sử dụng giả thiết 34 Tạo liệu (tham chiếu) cho giả thiết 36 Sử dụng công cụ xây dựng biểu thức (Expression Builder) 37 Tạo biểu thức toán học 37 Sử dụng hàm có sẵn, Built–in Functions 40 CÁC KỊCH BẢN 43 huẩn bị xây dựng kịch .43 ii Tìm hiểu cấu trúc kịch WEAP 43 Thay đổi khoảng thời gian nghiên cứu mô 43 Tạo thêm giả thiết 44 Tạo Kịch Reference Scenario 44 Mô tả kịch (tham chiếu) 44 Thay đổi đơn vị sử dụng nước tưới 44 Thiết lập gia tăng dân số 46 hạy Kịch (Reference Scenario) 47 Tạo chạy kịch 48 Tạo kịch để mô gia tăng dân số cao 48 Nhập liệu cho kịch 49 10 So sánh kết Kịch kịch gia tăng dân số cao “Higher Population Growth” 50 Sử dụng phương pháp dòng chảy năm điển hình (Water Year Method) 51 11 Định nghĩa dòng chảy năm điển hình 51 12 Tạo chuỗi dòng chảy năm 52 13 Thiết lập mơ hình để sử dụng phương pháp dòng chảy năm điển hình 54 14 hạy lại mơ hình 54 15 Thay đổi kịch kế thừa 57 PHÂN TÍCH CHI TIẾT NHU CẦU NƯỚC 60 Nhu cầu tổng thể: 60 Tạo điểm dùng nước 60 Tạo cấu trúc liệu cho nút nhu cầu nước nông thôn “Rural” 61 Nhập liệu mức hoạt động hàng năm (quy mô dùng nước) 62 Nhập liệu mức độ dùng nước hàng năm 64 Kiểm tra kết 64 Mơ hình quản lý sử dụng nước, tổn thất tái sử dụng 67 Thiết lập phương cách quản lý sử dụng nước – cách tiếp cận thành phần 67 Thiết lập cách quản lý đối tượng sử dụng nước - tiếp cận tổng thể 71 Mơ hình tái sử dụng nước 72 Mơ hình lượng tổn thất 74 Thiết lập quyền ưu tiên phân phối cấp nước 75 10 Sửa đổi quyền ưu tiên cấp nước 75 11 So sánh kết 75 CHI TIẾT HÓA CÁC NGUỒN CẤP NƯỚC .78 Thay đổi quyền ưu tiên cấp nước .78 Tạo đường truyền dẫn cho lượng nước tái sử dụng 78 Kết sau bạn thay đổi quyền ưu tiên cấp nước 79 Trở lại mơ hình ban đầu (mơ hình gốc) 81 Mơ hình hồ chứa .81 Tạo hồ chứa nhập vào liệu liên quan 81 hạy mơ hình đánh giá kết 84 Thêm vào dòng chảy yêu cầu 88 Tạo dòng chảy yêu cầu 88 hạy mơ hình đánh giá kết 89 Mơ hình nguồn nước ngầm .91 Tạo nguồn nước ngầm 91 iii Kết nối nguồn nước ngầm đến thành phố 92 10 Bổ sung đặc điểm đường truyền dẫn thành phố sơng 92 11 hạy mơ hình đánh giá kết 93 DỮ LIỆU, KẾT QUẢ & ĐỊNH DẠNG 95 huyển đổi liệu 95 Xuất liệu sang Excel 95 Sử dụng tính tùy chọn tự lọc Excel 96 Thay đổi liệu 97 Nhập liệu từ Excel 98 Nhập chuỗi thời gian 98 Tạo đối tượng đo dòng chảy 98 Nhập file liệu dạng text 99 So sánh dòng chảy thực tế mơ hình 100 Xử lý phân tích kết mô 101 Tạo đồ thị 101 Tạo khung thể kết kịch 102 10 Sử dụng sơ đồ động lực “Dynamic Map” 103 11 Xuất kết sang Excel 103 12 Tính tốn thống kê 103 Hiển thị đối tượng đồ 104 Thay đổi diện mạo lớp 104 Đặt tên lớp Vector 106 Thêm vào lớp Raster ayer 107 Di chuyển tên nhãn 109 HỒ CHỨA VÀ SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG 111 Mơ hình hồ chứa .111 Tạo hồ chứa 111 Nhập vào liệu vật lý 111 Nhập vào liệu vận hành hồ chứa 112 Tác động hệ số đệm 113 Bổ sung tính tốn điện thuỷ điện 115 Tìm hiểu q trình sản xuất điện mơ hình WEAP 115 Thêm vào khả sản xuất điện từ hồ chứa “Big ity Reservoir” 115 Tính toán điện phát điện thể kết 115 Mơ hình trạm phát điện nhờ dòng chảy sông .117 Tạo đối tượng thuỷ lực dòng chảy mặt sơng (Trạm phát điện dùng dòng chảy)117 hạy so sánh kết 118 CHẤT LƯỢNG NƯỚC 120 Thiết lập mô hình chất lượng nước 120 Giới thiệu mô hình chất lượng nước WEAP 120 Tạo tập hợp chất ô nhiễm 120 Nhập liệu chất lượng nước 122 Nhập liệu chất lượng nước dòng sơng 122 Nhập vào đặc tính hình thái sông 123 Nhập liệu khí hậu 126 iv Sử dụng ngưỡng chất lượng nước dòng chảy vào cho đối tượng sử dụng nước 128 Nhập liệu ràng buộc 128 So sánh kết 128 Bổ sung khả phát tán ô nhiễm điểm sử dụng nước 130 Nhập liệu 130 Đánh giá kết 132 Mơ hình trạm xử lý nước thải 133 10 Tạo trạm xử lý nước thải 133 11 Nhập liệu trạm xử lý nước thải WWTP 135 12 Đánh giá kết 137 10 MƠ HÌNH THỦY VĂN 139 Mơ hình lưu vực: mơ hình dòng chảy mặt nước mưa .139 Tạo lưu vực 139 Tạo cấu trúc phù hợp lưu vực 140 Nhập liệu khí hậu 142 Xem kết 143 Mơ hình lưu vực: mơ hình độ ẩm đất 143 Thay vị trí nhu cầu nước nơng nghiệp lưu vực 143 Kết nối đến lưu vực 144 Khai báo cơng trình hạ tầng sở lưu vực 144 Nhập liệu sử dụng đất thích hợp 145 Nhập liệu khí hậu thích hợp 146 10 Thiết lập vùng tưới 146 11 Xem kết 147 Mơ hình tương tác nước mặt nước ngầm 148 12 Tạo đối tượng nước ngầm 148 13 Kết nối đối tượng nước ngầm đến lưu vực 149 14 Nhập vào liệu thích hợp 150 15 họn đoạn sơng có tương tác với tầng chứa nước ngầm 151 16 Xem kết 152 11 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 155 Thiết lập mơ hình lợi nhuận chi phí 155 Tìm hiểu mơ hình lợi nhuận chi phí WEAP 155 Thiết lập tỷ lệ trượt giá 155 Thay đổi khoảng thời gian mô 156 Mơ hình chi phí 157 Nhập liệu chi phí đối tượng sử dụng nước 157 Nhập vào liệu chi phí hệ thống 159 Đánh giá kết 160 Mô hình lợi nhuận 162 Nhập vào lợi nhuận cho đối tượng dùng nước/nhu cầu nước 162 So sánh chi phí lợi nhuận ròng 163 12 DANH MỤC TỪ VỰC .165 v WEAP Water Evaluation and Planning System (Hệ thống đánh giá quy hoạch sử dụng nước) PHẦN MỞ ĐẦU Giới thiệu chung Đặt vấn đề mục đích phần mềm WEAP Phát triển ứng dụng WEAP Phương pháp WEAP ấu trúc chương trình ấu trúc tài liệu hướng dẫn Giới thiệu chung WEAP© cơng cụ máy tính phục vụ cơng tác quy hoạch sử dụng tổng hợp tài nguyên nước Nó cung cấp khung giao diện toàn diện, linh hoạt thân thiện cho việc phân tích thể chế, sách Ngày nhiều nhà chuyên môn ngành tài nguyên nước công nhận tiện ích WEAP đưa WEAP vào tập hợp cơng cụ mơ hình, sở liệu, bảng tính, hay phần mềm khác họ Phần mở đầu tóm tắt mục tiêu, cách tiếp cận cấu trúc WEAP Nó tóm lược nội dung tài liệu hướng dẫn ban đầu (WEAP tutorial); tài liệu cấu trúc dạng loạt module để giúp cho bạn nắm bắt tất khía cạnh tiềm WEAP Mặc dù sách hướng dẫn ví dụ đơn giản thể hầu hết khả mơ WEAP Một mơ hình phức tạp bao gồm khía cạnh trường hợp thực tế, có máy tính bạn bạn cài đặt phần mềm WEAP, có tên “Weeping River Basin” ác đặc tính kỹ thuật chương trình miêu tả chi tiết sách hướng dẫn sử dụng WEAP (WEAP User Guide) Đặt vấn đề mục đích phần mềm WEAP Nhiều vùng đất phải đối mặt với thách thức lớn lao việc quản lý nguồn nước Các vấn đề phân bổ nguồn nước có hạn, chất lượng mơi trường sách sử dụng bền vững tài nguyên nước ngày trở nên quan trọng cấp thiết Việc ứng dụng hệ thống mơ hình mơ truyền thống đáp ứng yêu cầu Ở thập niên trước, quan niệm phát triển tổng hợp tài ngun nước cơng nhận rộng rãi; đặt dự án cung cấp nước bối cảnh vấn đề nhu cầu nước, chất lượng nước, bảo tồn hệ sinh thái Mục đích WEAP kết hợp giá trị vào công cụ thực hành cho việc quy hoạch tài nguyên nước WEAP phân biệt cách tiếp cận tổng hợp cho tính tốn hệ thống nước định hướng sách quản lý tài nguyên nước WEAP coi yếu tố thể nhu cầu nước dạng sử dụng nước, hiệu thiết bị, tái sử dụng, giá phân bổ nguồn nước, vào phía phương trình Phía đối diện phương trình bao gồm yếu tố thể khả cung cấp: dòng chảy sơng ngòi, nước ngầm, hồ chứa chuyển nước WEAP xem phòng thí nghiệm để khảo thí chiến lược phát triển quản lý nước WEAP mô cách toàn diện, đáng tin cậy dễ sử dụng, có mục đích trợ giúp đắc lực khơng thay cho kỹ người làm quy hoạch Như sở liệu, WEAP cung cấp hệ thống trì thơng tin cung cầu Như cơng cụ dự báo, WEAP mơ hình hóa yếu tố: nhu cầu nước, khả cấp nước, dòng chảy, lưu trữ nước, gây ô nhiễm, xử lý nước dòng thải Như cơng cụ phân tích sách, WEAP đánh giá đầy đủ, rộng dãi tùy chọn phát triển PHẦN MỞ ĐẦU quản lý nước, xem xét loại hình sử dụng nước đa dạng cạnh tranh với hệ thống tài nguyên nước Phát triển ứng dụng WEAP Viện mơi trường Stockholm cung cấp hỗ trợ cho việc phát triển WEAP Trung tâm kỹ thuật thuỷ văn Cục kỹ thuật quân đội Mỹ tài trợ cho cải tiến đáng kể phần mềm Một số đối tác khác Ngân hàng Thế giới (WB), Cục viện trợ Hoa Kỳ (USAID) and Quỹ Hạ tầng kiến trúc (Global Infrastructure Fund) Nhật cung cấp hỗ trợ dự án WEAP áp dụng vấn đề đánh giá nguồn nước trăm quốc gia, bao gồm Hoa Kỳ, Mexico, Brazil, H B Đức, Ghana, Burkina Faso, Kenya, CH Nam Phi, Mozambique, Egypt, Israel, Oman, Trung Á, Sri Lanka, Ấn Độ, Nepal, Trung Quốc, Hàn Quốc,và Thái Lan Phương pháp WEAP WEAP hoạt động dựa nguyên lý cân nước, WEAP thích hợp cho thị, hệ thống nông nghiệp, lưu vực đơn lẻ hệ thống sông phức tạp Hơn nữa, WEAP khéo léo mở rộng vấn đề: phân tích nhu cầu, bảo tồn nguồn nước, quyền dùng nước, ưu tiên phân phối, mơ hình nước ngầm dòng chảy, vận hành hồ chứa, thủy điện, lan truyền ô nhiễm, yêu cầu hệ sinh thái, đánh giá khả tổn thương phân tích lợi ích chi phí dự án WEAP phân tích hệ thống dạng nhiều nguồn cung cấp (ví dụ như: sông, lạch, nước ngầm, hồ chứa, xâm nhập mặn); khả lấy nước, vận chuyển nước xử lý nước thải, yêu cầu hệ sinh thái, nhu cầu nước phát sinh ô nhiễm Cấu trúc liệu mức độ chi tiết dễ dàng đáp ứng yêu cầu phân tích chi tiết để phản chiếu tác động gây hạn chế liệu Ứng dụng WEAP bao gồm số giai đoạn khác (a) Giai đoạn Xác định nghiên cứu (Study definition) thiết lập khung thời gian, biên không gian, thành phần hệ thống đặc trưng vấn đề cần giải (b) Giai đoạn Miêu tả trạng (Current Accounts) nhìn nhận bước hiệu chỉnh phát triển ứng dụng, cung cấp trạng nhu cầu nước, tải lượng ô nhiễm, nguồn cấp nước khả đáp ứng hệ thống Những giả thiết mấu chốt tích hợp vào Current Accounts để mơ tả thể chế, chi phí yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu nước, ô nhiễm, khả cấp nước chế độ thủy văn (c) Giai đoạn Kịch (Scenarios) gồm việc xây dựng phương án Current Acounts cho phép xác định tác động giả thiết biến động sách khả cấp nước sử dụng nước trog tương lai uối (d) Giai đoạn Đánh giá kịch bản, kịch đánh giá mức độ đáp ứng nhu cầu nước, chi phí lợi ích, tính tương thích với mục đích mơi trường, tính nhạy cảm với tính không chắn biến số quan trọng ĩnh vực mơ hình máy tính ngành tài ngun nước có lịch sử lâu dài Đã có nhiều mơ hình đại chi tiết thất bại sử dụng cơng thức tốn học tối nghĩa tham vọng việc cố gắng "tối ưu hóa" giải pháp cho vấn đề thực tế sống Kinh nghiệm cho thấy cách tiếp cận tốt xây dựng công cụ đơn giản linh hoạt để hỗ trợ, không thay cho, người sử dụng mơ hình WEAP đại diện cho hệ phần mềm lập quy hoạch tài nguyên nước với việc khai thác khả mạnh mẽ máy tính cá nhân ngày để cung cấp cho chuyên gia tài nguyên nước khắp nơi tiếp cập cơng cụ thích hợp Quá trình thiết kế phần mềm Weap tuân thủ số nguyên tắc phương pháp sau: (a) cơng cụ tích hợp khung giao diện lập quy hoạch toàn diện; (b) sử dụng phương pháp phân tích kịch nhằm tìm hiểu tác động lựa chọn phương án phát triển khác nhau; (c) có khả quản lý đối tượng nhu cầu sử dụng nước; (d) có khả đánh giá tác động môi trường; và(e) Dễ sử dụng, than thiện với người dùng Những nguyên tắc chi tiết phần August 2016 Hướng dẫn thực hành WEAP, người dịch: Nguyễn Duy Bình PHẦN MỞ ĐẦU Khung quy hoạch tích hợp tồn diện Weap đặt việc đánh giá vấn đề cụ thể tài nguyên nước khung giao diện tồn diện Tính tích hợp thể theo số phương diện: cung cầu, số lượng chất lượng nước, mục tiêu phát triển kinh tế đặc điểm hạn chế môi trường Phân tích Kịch Với Weap, trước tiên bạn phải tạo tài khoản điều kiện (Current Accounts ) hệ thống nước nghiên cứu Sau đó, dựa loạt xu hướng kinh tế, nhân học, thủy văn, công nghệ, kịch "tham chiếu" hay gọi "kịch điều kiện bình thường" thành lập, gọi kịch sở Sau bạn phát triển nhiều kịch sách với giả định khác khau phát triển tương lai Các kịch bao hàm loạt câu hỏi "điều xẩy …", chẳng hạn như: Điều xẩy tốc độ tăng trưởng dân số phát triển kinh tế thay đổi? Điều xẩy quy tắc vận hành hồ chứa bị thay đổi? Điều xẩy nước ngầm khai thác thái quá? Điều xẩy thực biện pháp bảo tồn tài nguyên nước? Điều xẩy yêu cầu hệ sinh thái tuân thủ nghiêm ngặt? Điều xẩy xuất nguồn nhiễm nước mới? Điều xẩy người ta tiến hành chương trình tái sử dụng nước? Điều xẩy kỹ thuật tưới nước hiệu thực hiện? Điều xẩy có thay đổi cấu loại trồng nơng nghiệp? Điều xẩy tượng biến đổi khí hậu làm thay đổi chế độ thủy văn? Những kịch thể khung thể kết để so sánh dễ dàng tác động lên hệ thống tài nguyên nước Khả quản lý đối tượng có nhu cầu sử dụng nước Weap có đặc tính khả thể tác động quản lý nhu cầu nước lên hệ thống tài nguyên nước Nhu cầu nước ước tính từ tập hợp chi tiết đối tượng sử dụng nước, "dịch vụ nước" lĩnh vực kinh tế khác Ví dụ, ngành nơng nghiệp chia nhỏ theo loại trồng, huyện tưới nước, theo kỹ thuật tưới nước Một khu vực dân cư chia theo đơn vị dùng nước quận, thành phố, huyện Nhu cầu cơng nghiệp chia nhỏ theo phân ngành công nghiệp chi tiết theo lượng nước trình sản xuất nước làm mát Cách tiếp cận đặt mục tiêu phát triển - cung cấp hàng hóa dịch vụ sử dụng cuối - vào tảng phân tích nước, cho phép đánh giá tác động việc cải thiện công nghệ lên đối tượng sử dụng nước, ảnh hưởng thay đổi giá thành lên định lượng nhu cầu nước Ngoài ra, mức độ ưu tiên phân bổ nước cho đối tượng sử dụng cụ thể từ nguồn cụ thể người sử dụng xác định Tác động mơi trường Q trình phân tích kịch WEAP xem xét yêu cầu hệ sinh thái thủy sinh Chúng cung cấp tóm tắt áp lực nhiễm nguồn nước từ đối tượng sử dụng nước khác lên hệ thống tổng thể Chất nhiễm tính toán từ nguồn qua hệ thống xử lý đến vị trí chất thải vào nước mặt nước ngầm Nồng độ thành phần chất lượng nước mơ dòng sơng Dễ dàng sử dụng Giao diện đồ họa trực quan WEAP cung cấp cách đơn giản mạnh mẽ phương tiện để xây dựng, kiểm tra sửa đổi hệ thống nước liệu kèm theo Các chức – nhập liệu, tính tốn phân tích kết - thiết kế cấu trúc hình tương tác với người sử dụng, báo lỗi cung cấp hướng dẫn hình Cấu trúc liệu mở rộng với khả thích nghi cao WEAP đáp ứng tốt với nhu cầu phát triển chuyên gia phân tích tài ngun nước ngày lượng thơng tin có chất lượng tốt trở nên dễ tiếp cận vấn đề lập quy hoạch nguồn nước ln thay đổi Ngồi ra, WEAP cho phép người sử dụng phát triển thiết lập riêng họ biến số phương trình để tinh chỉnh thêm / thích ứng với việc phân tích hạn chế điều kiện có tính chất cục Quản lý nước đô thị Một mạnh Weap thích nghi với liệu có sẵn để mơ tả hệ thống tài nguyên nước Nghĩa là, sử dụng bước thời gian tính tốn hàng ngày, August 2016 Hướng dẫn thực hành WEAP, người dịch: Nguyễn Duy Bình PHẦN MỞ ĐẦU hàng tuần, hàng tháng hàng năm để đặc trưng cho nguồn nước nhu cầu hệ thống Sự linh hoạt có nghĩa áp dụng loạt quy mô không gian thời gian khác Thật vậy, WEAP sử dụng tồn giới để phân tích tập hợp đa dạng vấn đề quản lý nước cho cộng đồng nhỏ lưu vực sông lớn Trước đây, WEAP sử dụng chủ yếu để đánh giá độ tin cậy việc cung cấp nước tính bền vững nguồn nước mặt nguồn nước ngầm theo kịch phát triển khác tương lai Loại ứng dụng WEAP trọng vào tác động thay đổi quản lý cung cấp nước / thay đổi hạ tầng sở, bỏ qua tác động thay đổi lên quản lý nước đô thị nước thải Tuy vậy, tiến gần phần mềm WEAP, cho phép xem xét tồn diện khía cạnh quản lý tài ngun nước Các mơ hình cập nhật sử dụng để giải câu hỏi liên quan đến vấn đề tích hợp nước mưa, nước thải cung cấp nước; bao gồm: • ác cơng trình cung cấp nước xử lý nước thải bị ảnh hưởng lưu giữ / thay đổi dòng nước mưa? • Những cải tiến hệ thống thu thu nước ảnh hưởng đến mạng lưới cấp nước cơng trình xử lý nước thải? • Những thay đổi hệ thống tiêu thoát nước kết hợp ảnh hưởng đến cơng trình xử lý nước thải? • àm thu hồi xử lý nước thải để sử dụng chúng làm tăng nguồn cung cấp nước? Mơ hình Weap bao gồm tính cập nhật cho phép người sử dụng thực điều sau đây: • Dòng thấm dòng chảy từ nước ngầm vào hệ thống thu gom nước thải Những dòng chảy làm dòng sơng suối nguồn nước từ lưu vực sông đặt thêm gánh nặng lên hệ thống xử lý nước thải với việc lấy phần cơng suất có giá trị hạn chế kết nối hệ thống thoát nước tương lai • Dòng thấm lưu vực lượng lưu giữ ao hồ (Infiltration Basins & Retention Ponds) biện pháp quản lý thực tế Những biện pháp sử dụng để bù đắp tác động thị hóa, nơi mà nhu cầu nước tăng cao có khả đe dọa nguồn cung cấp nước dòng chảy mưa trở nên lớn mở rộng bề mặt không thấm nước, không tăng nguồn bổ sung cho tầng chứa nước cục Chúng có mục đích làm giảm bớt nhiễm nguồn phân tán • Hiển thị biện pháp tăng hiệu suất người dùng thiết lập (Display of User-Defined Performance Measures) kết Điều cho phép đầu biện pháp tăng hiệu suất sử dụng nước, tiêu chuẩn, thường mục tiêu nghiên cứu riêng rẽ, cấu hình hệ thống điều kiện cục khống chế • ác sách giá nước theo nhiều lớp (Tiered Water Pricing policies) phương tiện để thúc đẩy quản lý nhu cầu sử dụng nước • Hệ thống kết hợp tiêu thoát nước (Combined Sewer Overflows, CSO) chứa đựng rủi ro tiềm ẩn sức khỏe cộng đồng hệ sinh thái thủy sinh, chúng xả thải hóa chất tác nhân gây bệnh trực tiếp vào nguồn nước ấu trúc chương trình WEAP bao gồm khung chính: Schematic, Data, Results, Scenario Explorer and Notes Các khung mô tả Schematic: sơ đồ Khung chứa đựng công cụ GIS cho phép xây dựng hệ thống cách dễ dàng ác đối tượng (Ví dụ điểm yêu cầu (Demand nodes), hồ chứa (reservoirs)) tạo định vị bên hệ thống việc kéo thả đối tượng từ menu hương trình kết nối với ArcView hay dạng file GIS tiêu chuẩn vector hay raster làm lớp Bạn truy xuất cách nhanh chóng đến liệu kết với nút việc nhấp chuột lên đối tượng quan tâm August 2016 Hướng dẫn thực hành WEAP, người dịch: Nguyễn Duy Bình PHẦN MỞ ĐẦU Hình 1-1: Khung sơ đồ (schematic frame) Data: Dữ liệu Khung liệu cho phép bạn tạo biến mối quan hệ, nhập vào giả thiết tính tốn sử dụng biểu thức toán học kết nối với Excel linh động Hình 1-2: Khung liệu (data frame) Results: Kết Khung kết cho phép trình bày chi tiết linh hoạt tất dạng kết quả, dạng biểu đồ bảng, sơ đồ August 2016 Hướng dẫn thực hành WEAP, người dịch: Nguyễn Duy Bình 156 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Hình 11-1: Hộp thoại nhập tỷ lệ trượt giá Tỷ lệ trượt giá dùng để tính giá trị thực tế lượng tiền tích luỹ thời gian Nó khác với tỷ lệ lợi nhuận, mà phải nhập vào tay cho lần tính tốn chí trả khoản nợ Một định toán trước việc phân tích thực thực tế đồng USD (có tính khơng tính đến lạm phát đồng tiền) ảnh hưởng đến tỷ lệ trượt giá, tỷ lệ lợi nhuận chi phí, tăng lợi nhuận Xác định tỷ lệ trượt giá vấn đề quan trọng phân tích kinh tế Những tài liệu hướng dẫn thường dựa phương pháp khác Weighted Average Cost of Capital (WACC) hayCapital Asset Pricing Model (CAP-M).Chính phủ Hoa Kỳhiện khuyến cáo tỷ lệ trượt giá 7% dự án lĩnh vực công cộng (kể tỷ lệ lạm pháp.) Thay đổi khoảng thời gian mơ Mơ hình chi phí nhạy cảm xem xét thời gian dài Chuỗi thời gian mơ hình WEAP cách mở hộp thoại “General”, “Years and Time Steps” Thay đổi biến năm cuối kịch bản: Last Year of Scenarios 2025 August 2016 Hướng dẫn thực hành WEAP, người dịch: Nguyễn Duy Bình 157 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Hình 11-2: Hộp thoại nhập chuỗi thời gian tính tốn Thay đổi năm cuối kịch “Last Year of Scenarios” không ảnh hưởng đến tài khoản tại, năm cho tất kịch Nó ảnh hưởng đến tất kịch kể kịch tham chiếu Mơ hình chi phí Nhập liệu chi phí đối tượng sử dụng nước Đối với đối tượng nhu cầu nước thành phố “Big ity”, nhập vào liệu sau (trong Điều kiện tại) nhánh “Demand Sites” cấu trúc liệu khung liệu Nhấp vào nút “ ost” nhập vào thẻ “ apital osts”: hi phí ban đầu: khoản nợ 120M$, năm 2000, chi trả 15 năm, tỷ lệ lợi nhuận 5% Sử dụng công cụ “Expression Builder” để chọn chức “ oanPayment”; biểu thức bạn giống đây: “ oanPayment(120000000,2000,15, 5%)” Hình 11-3: Hộp thoại nhập hàm LoadPayment August 2016 Hướng dẫn thực hành WEAP, người dịch: Nguyễn Duy Bình 158 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Hình 11-4: Giao diện nhập hàm Biến chi phí vận hành Variable Operating Costs 0.12$/m3 Hình 11-5: Hộp thoại chọn hàm Chi phí vận hành cố định hàng năm 5M$, tăng 3% năm 1995 Sử dụng công cụ “Expression Builder” chọn chức “GrowthFrom” nhập vào tham số Công thức bạn là: “GrowthFrom(3%,1995,5000000)” August 2016 Hướng dẫn thực hành WEAP, người dịch: Nguyễn Duy Bình 159 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Hình 11-6: Hộp thoại chọn hàm Nhập vào liệu chi phí hệ thống Chúng ta giả thiết có khoản nợ năm Điều kiện mà trả dần Chúng ta gán chi phí cho tồn hệ thống, đối tượng cụ thể Nhập vào liệu sau nhánh “Supply and Resources” cấu trúc liệu khung liệu Chi phí vốn ban đầu khoản nợ 300M$, năm 1989, trả 20 năm, tỷ lệ lợi nhuận 6% Sử dụng công cụ “Expression Builder” chức “ oanPayment” ơng thức có dạng: “ oanPayment(300000000,1989,20,6%)” Hình 11-7: Giao diện chọn công cụ biểu thức August 2016 Hướng dẫn thực hành WEAP, người dịch: Nguyễn Duy Bình 160 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Đánh giá kết Chảy mơ hìn xem kết sau: Chi phí tổng chi phí ròng: Bạn cho biết chênh lệch giá trị đô la thực tế giá trị truwot giá cho Big City? Hãy chọn “Financial\Net Cost” từ biến số menu trượt chọn Big City từ danh sách menu góc bên trái đồ thị Chọn “Capital Cost” menu phía góc phải Bảo đảm kịch “Reference” chọn menu phía khung giải thích đồ thị Chuyển đổi “Real” “Discounted” với menu liền menu đơn vị (khai báo U.S dollars) Hình 11-8: Kết chạy mơ hình Hình 11-9: Kết chạy mơ hình August 2016 Hướng dẫn thực hành WEAP, người dịch: Nguyễn Duy Bình 161 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Hình 11-10: Kết chạy mơ hình Hình 11-11: Kết chạy mơ hình Trong dơ la thực giá trị dơ la tại, giá trị la trượt giá ước tính tương đương giá trị sử dụng tỷ lệ trượt giá Thời gian trượt giá tương lai dài giá trị thấp Giá thành nước trung bình Điều làm cho giá thay đổi hàng tháng? Hàng năm? Hãy chọn “Financial\Average Cost of Water” từ biến menu trượt Giữ kịch “Reference” nhấn chuột vào “Monthly Average." Bạn thấy đồ thị hình sau: August 2016 Hướng dẫn thực hành WEAP, người dịch: Nguyễn Duy Bình 162 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Hình 11-12: Kết chạy mơ hình Hình 11-13: Kết chạy mơ hình Biến động hàng tháng tỷ giá trung bình xẩy có biến động lớn tiêu thụ nước (đặc biệt trongNoong nghiệp), giá cố định không thay đổi Biến động hàng năm chủ yếu giá thành tổng thể gây (các khoản nợ tốn, khoản nợ phát sinh) Mơ hình lợi nhuận Nhập vào lợi nhuận cho đối tượng dùng nước/nhu cầu nước Trong hình “ ost” vị trí nhu cầu thành phố “Big sau: Variable Revenue August 2016 ity” (khung iệu), nhập vào liệu 0.26 $/m3 Hướng dẫn thực hành WEAP, người dịch: Nguyễn Duy Bình 163 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Biến lợi nhuận Hình 11-14: Giao diện nhập liệu cho mơ hình phân tích lợi nhuận Khi mơ điện hồ chứa, bạn nhập vào lợi nhuận từ phát điện So sánh chi phí lợi nhuận ròng Hiển thị giá trị thực tế dự án Chọn “Financial\Net Present Value” từ trình đơn đổ xuống,và chọn “ Big City” để xem Bạn có biểu đồ hình đây: Hình 11-15: So sánh chi phí lợi nhuận ròng Sự so sánh cho bạn gì? August 2016 Hướng dẫn thực hành WEAP, người dịch: Nguyễn Duy Bình 164 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Chi phí thực tế so sánh với lợi nhuận thu hệ thống Nếu số NPV chi phí vượt NPV lợi nhuận, hệ thống có lợi nhuận thấp lợi nhuận trung bình dự án (định nghĩa tỷ lệ trượt giá) Nếu số NPV lợi nhuận vượt qua chi phí, hệ thống tạo lợi nhuận cao với lợi nhuận trung bình dự án August 2016 Hướng dẫn thực hành WEAP, người dịch: Nguyễn Duy Bình WEAP Water Evaluation and Planning System (Hệ thống đánh giá quy hoạch sử dụng nước) 12 DANH MỤC TỪ VỰC A Activity Level: Số đo hoạt động xã hội hay kinh tế Khi sử dụng phân tích nhu cầu nước WEAP, tích số Activity Level water use rates cho kết tổng nhu cầu nước hàng năm Xem thêm Water Use Rate Aggregate: Động từ nhóm, kết lại với Xem Disaggregate Albedo: Tỷ lệ tổng xạ mặt trời đến mặt đất với loại hình sử dụng đất định bị phản xạ trở lại – Giá trị Albedo tăng lên theo lượng tuyết tích tụ Allocation Order: Thứ tự tính tốn thực tế, gán cho đường liên kết nhu cầu dòng chảy sơng ngòi, WEAP sử dụng để phân bổ nguồn nước WEAP tự động xác định thứ hạng phân phối dựa mức độ ưu tiên đối tượng có nhu cầu nước nguồn nước ưu tiên Xem thêm Demand Priority, Supply Preference API: Application Programming Interface WEAP sử dụng mơi trường lập trình tự động " OM Automation Server," có nghĩa chương trình máy tính khác (e Excel via VBA), ngơn ngữ lập trình (như Visual Basic, ) hay scripts (như Visual Basic Script (VB script), JavaScript, Perl, Python) sử dụng để điều khiển trực tiếp WEAP thay đổi giá trị liệu, tính tốn kết quả, xuất liệu kết tập tin text hay bảng tính Excel Area – Khu vực nghiên cứu: Hệ thống tài nguyên nước nghiên cứu, thường lưu vực sông Attribute table: Tập tin.dbf gắn với tập tin shape file GIS ( shp), đối tượng địa lý (point, line hay polygon) gắn với hàng hay nhiều cột để thể thơng tin vật thể B Base flow: Dòng chảy từ nước ngầm đất vào dòng sơng ngòi BMP: Biện pháp quản lý tiên tiến cho tiêu nước mưa BOD: "Nhu cầu Ơ xy sinh hóa - Biochemical Oxygen Demand" – số đo khả tiêu thụ xy nước q trình suy giảm chất hữu cơ, thường từ nguồn nước thải, hoạt động vi khuẩn (bacteria) BOD có đơn vị nồng độ Branch: Bộ phận cấu trúc cây, ví dụ, "Supply and Resources" hay "Key Assumptions" Bucket: Từ ngữ dùng để tượng trưng cho tầng đất Phương pháp độ ẩm đất (Soil Moisture Method), sửu dụng tầng đất hay buckets C Catchment: Vùng đất có ranh giới địa lý xác định tập trung nước mưa rơi ượng mưa chia lượng bốc hơi, chảy tràn vào nước mặt đất thấm xuống nước ngầm (hay nước đất) Current Accounts: urrent Accounts đại diện cho tình trạng hệ thống nước Việc xác định Current Accounts bắt buộc người sử dụng phải "hiệu chỉnh (calibrate)" hệ thống liệu giả thiết hệ thống mơ hình phản ánh xác với số liệu quan trắc hệ thống thực tế urrent Accounts coi tính trạng khởi đầu (năm đầu tiên) cho tất Kịch Bạn nên ý điều kiện năm urrent Accounts khơng có nghĩa điều kiện trung bình năm, mà ước tính tốt cho điều kiện hệ thống Current Accounts bao gồm đặc tính liệu nhu cầu nước nguồn cung cấp nước (bao gồm định nghĩa hồ chứa, đường ống dẫn, nhà máy 166 DANH M TỪ VỰ xử lý nước, nguồn phát thải chất ô nhiễm, v.v.) cho năm mà nghiên cứu xem xét sở liệu hàng tháng Current Accounts Year: Năm giai đoạn phân tích, năm mà hệ thống 'hiệu chỉnh' D Deep Conductivity – Hệ số dẫn nước tầng sâu: tốc độ dẫn nước (đơn vị chiều dài / thời gian) lớp đất sâu ("bucket " đáy) tình trạng bão hòa mức (khi số lưu trữ tương đối, z2 = 1,0); Hệ số kiểm sốt dòng chảy sở (baseflow) Hệ số WEAP cho có giá trị cho lưu vực không thay đổi theo loại đất Dòng chảy sở tăng lên tham số tăng Demand-Side Management - Quản lý nhu cầu nước: đề cập đến chiến lược để giảm nhu cầu nước, chẳng hạn chương trình giảm rò rỉ hay tổn thất nước từ hệ thống, chương trình khuyến khích tái sử dụng nước sử dụng nước hiệu quả, chương trình sử dụng giá nước với mục đích khuyến khích giảm nhu cầu sử dụng nước Demand Priority – Mức ưu tiên dùng nước: Mức độ ưu tiên cung cấp nước theo khu vực phân bổ đáp ứng nhu cầu nước đối tượng dùng nước, yêu cầu dòng chảy vào dòng sơng hồ chứa, có giá trị từ (mức ưu tiên cao nhất) đến 99 (thấp nhất) Những giá trị đại diện cho mức độ ưu tiên cung cấp nước đối tượng dùng nước để đáp ứng nhu cầu nước, nhu cầu dòng chảy dòng sơng hồ chứa Xem thêm Supply Preference Allocation Order Demand Site - Đối tượng sử dụng nước: Tập hợp người sử dụng nước có chung hệ thống cung cấp nước, mà tất nằm khu vực xác định, chia sẻ nguồn cấp nước quan trọng Disaggregate - Phân tán: Phân tán vật thể, đối tượng thành thành phần nhỏ (ví dụ tách nhu cầu nước vùng dân cư thành nhu cầu nước cho đô thị nông thôn) Xem Aggregate, Sector, Subsector Diversion – Chuyển nước: Một kênh đường ống dẫn cung cấp nước xuất phát từ dòng sơng Một kênh hay đường ống dấn thể WEAP dòng sơng - bao gồm loạt hồ chứa, thuỷ điện run-of-river, nhu cầu lưu lượng, công trình lấy nước, chuyển nước, sơng nhánh nút dòng chảy hồi quy Xem Diversion Node Diversion Node – Nút chuyển nước: Một điểm mà nước chuyển từ dòng sơng sang sơng khác vào kênh đường ống, gọi chuyển nước Xem Diversion DLL: DLL tập tin "thư viện liên kết động" có chứa nhiều hàm chức Một DLL chương trình thực thi biên soạn viết ngơn ngữ lập trình tiêu chuẩn, , Visual Basic hay Delphi Khả WEAP gọi chức D mạnh mẽ, cho phép người sử dụng thêm chức chí hồn chỉnh mơ hình cho WEAP Xem WEAP's Call function DO: "Oxy hòa tan" - nồng độ oxy hòa tan nước DSM: Xem Quản lý sử dụng nước E Endogenous - Nội sinh: Phép tính tốn nội mơ hình Exogenous - Ngoại sinh: Một giá trị xác định cách rõ ràng (tức khơng tính tốn nội mơ hình) Expression - Biểu thức: Một cơng thức tốn học sử dụng để tính tốn giá trị biến thay đổi theo thời gian F Favorite - Yêu thích: Đồ kết người sử dụng lưu trữ, hoàn chỉnh định dạng, để sử dụng lại sau này, để đưa vào khung Thể tổng quan Xem Overview Flow Duration Curve - Đường quan hệ dòng chảy - thời gian: Đồ thị giá trị dòng chảy xếp từ giá trị cao đến thấp Nó gọi đồ thị "Exceedance" trục x cho thấy tỷ lệ phần trăm thời gian mà dòng chảy định có giá trị vượt August 2016 Hướng dẫn thực hành WEAP, người dịch: Nguyễn Duy Bình 167 DANH M TỪ VỰ Flow Requirement - Nhu cầu dòng chảy: Dòng chảy tối thiểu cần thiết phải có điểm dòng sơng đường chuyển nước để đáp ứng yêu cầu chất lượng nước, cá & động vật hoang dã, giao thông thủy, giải trí, nhu cầu nước vùng hạ lưu yêu cầu khác G GIS - Hệ thống thông tin địa lý WEAP cho phép bạn nhập đồ GIS, dạng ArcView shapefile tiêu chuẩn định dạng Grid, sử dụng lớp cho sơ đồ mơ hình (Schematic) H Head - Cột nước: Điện thủy điện tạo có dòng nước chảy từ độ cao định vào tua-bin Chiều cao gọi cột nước hay đầu nước, hay chênh lệch đầu nước Nó sử dụng để gọi áp suất nước ngầm Hydrology - Thủy văn: Chuỗi liệu dòng chảy hàng tháng vào hệ thống, tính tốn sử dụng hai phương pháp: phương pháp năm thủy văn đọc trực tiếp từ tập tin Xem Inflow, Water Year Method, Read from File I Infiltration - Thấm: dòng rò rỉ hay nguồn nước khác (như lượng nước dư thừa từ tưới nước) thấm vào thấm qua đất, hay, dòng chảy nước ngầm vào đường liên kết dòng chảy hồi quy Inflow - Dòng chảy vào: Dòng chảy vào hệ thống WEAP, như: dòng nước ngầm, nước sơng đầu nguồn, dòng chảy vào đoạn/khúc sông, hồ chứa cục nguồn cung cấp nước cục khác Xem Thuỷ văn K Key Assumptions - Giả định chính: Các biến số độc lập người dùng xác định sử dụng để "định hướng" cho tính tốn phân tích kịch Xem Tree L Local Supply – Nguồn cung cấp nước cục bộ: nguồn cung ứng không kết nối (hoặc không mơ hình hóa kết nối) đến dòng sơng, ví dụ nước ngầm, hồ chứa cục bộ, nguồn cung cấp nước cục khác M Main Stem - Dòng chính: Dòng dòng sơng suối MODFLOW: Mơ hình dòng chảy nước ngầm ba chiều giải toán vi phân hữu hạn Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) phát triển N Net present value - Giá trị (NPV): Giá trị lợi ích chi phí dòng sơng tương lai chuyển đổi thành giá trị tương đương với giá trị Điều thực cách gán giá trị tiền tệ cho lợi ích chi phí, chiết khấu lợi ích chi phí tương lai sử dụng tỷ lệ chiết khấu phù hợp, trừ tổng chi phí chiết khấu tổng lợi ích Nonpoint Source - Nguồn phân tán: Một nguồn ô nhiễm mà xác định có nguồn gốc từ điểm rời rạc ống xả nước thải Việc áp dụng phân bón thuốc trừ sâu nơng nghiệp, tích tụ chất từ khí quyển, phân bón hữu cơ, phát thải tự nhiên từ thực vật cối thuộc loại ô nhiễm nguồn phân tán Normal Water Year Type - Loại năm thủy văn bình thường: Một loại năm nước đại diện cho điều kiện thủy văn trung bình ưu ý: urrent Accounts Year khơng thiết phải năm thủy văn bình thường Xem Current Accounts Year Nutrients - Chất dinh dưỡng: Yếu tố hợp chất cần thiết cho tăng trưởng động vật thực vật chất dinh dưỡng thường gặp bao gồm nitơ, phốt kali O Other Local Supply – Nguồn cung cấp nước cục khác: Nguồn nước với số lượng xác định trước có sẵn sở hàng tháng, khơng có khả lưu trữ tháng (ví dụ, suối sơng khơng có liên quan khác, chuyển nước lưu vực chuyển nước khác, nhà máy lọc nước muối) August 2016 Hướng dẫn thực hành WEAP, người dịch: Nguyễn Duy Bình 168 DANH M TỪ VỰ Overview – Hiển thị tổng hợp: Hiển thị lúc nhiều đồ thị kết quả, xếp tùy ý Xem Favorite P PGM: Mơ hình tăng trưởng thực vật (PGM, Plant Growth Model) PGM mô hàng ngày tăng trưởng thực vật, lượng bốc nước, thoát nước, nhu cầu lập kế hoạch tưới nước, suất trồng Point source - Nguồn điểm, nguồn tập trung: Một nguồn ô nhiễm vị trí riêng rẽ ống xả, mương thoát nước, đường hầm, giếng khoan, trang trại chăn nuôi Pool – Vùng hồ: Từ đồng nghĩa với Reservoir Zone Xem Zone Priority - Ưu tiên: Xem Nhu cầu ưu tiên R Raster GIS Layer – Lớp liệu GIS raster: Hiển thị vật thể địa lý ô lưới dạng ma trận Một thể raster xây dựng hình ảnh từ điểm ảnh, pixels, yếu tố có độ phân giải thơ mịn, đại diện cho đơn vị từ cm đến km Nhiều vệ tinh, andsat, truyền tải hình ảnh raster bề mặt trái đất Read from File - Đọc từ tập tin: Một phương cách để dự báo chi tiết dòng chảy vào tương lai Giá trị dòng chảy vào hàng tháng cho nhiều nguồn cung cấp nước đọc từ tập tin AS II Thơng thường, tập tin có chứa liệu lịch sử kết đầu từ mơ hình khác (như mơ hình biến đổi khí hậu) Xem Inflow Recharge – Bổ sung nước tự nhiên: Dòng chảy tự nhiên bổ sung nước cho nguồn nước ngầm ượng nước bổ sung khơng bao gồm dòng chảy hồi quy dòng thấm từ dòng sơng Reference Scenario - Kịch tham khảo hay Kịch nền: Một kịch đại diện cho thay đổi có khả xảy tương lai, điều kiện chưa có biện pháp sách Đơi gọi kịch "điều kiện bình thường" Return Flow – Dòng chảy hồi quy: Nước thải hồi chảy từ đối tượng sử dụng nước từ nhà máy xử lý nước thải, vào nhà máy xử lý nước vùng tiếp nhận nước Xem Return Flow Node Return Flow Node – Nút dòng chảy hồi quy: Vị trí mà dòng chảy hồi quy nhập vào dòng sơng (Bạn thực có dòng chảy hồi quy chảy vào dòng sơng điểm nút sông: hồ chứa, thủy điện dòng chảy (run-of-river hydropower), sơng nhánh, đường chuyển nước, đới tượng sử dụng nước, nút lấy nước, nút dòng hồi quy.) Xem Return Flow Revert - Hồn ngun: WEAP tự động lưu trữ nhiều phiên liệu cho khu vực; bạn mở lại phiên tọa lập trước River Node: A point on a river, of the following types: Reservoir, Run-of-River Hydropower, Withdrawal Node, Return Flow Node, Tributary Node, Diversion Node, Flow Requirement River Node - Nút sông: Một điểm sông, loại sau đây: Reservoir, Run-of-thủy điện Sơng, Rút Node, trở lại dòng chảy Node, triều cống Node, Diversion Node, Flow Yêu cầu River Reach – Đoạn sơng: Phần dòng sơng hai nút sông liền kề Xem Sông Node Run-of- River Hydro – Vị trí thủy điện dòng sơng: Vị trí trạm thủy điện dòng sơng Trạm thủy điện loại Run-of-River sản xuất điện dựa cột nước thay đổi tự nhiên đoạn sông khác Chúng không tích tích trữ thủy điện hồ chứa truyền thống Runoff - Dòng chảy tràn: ượng mưa nguồn khác nước (như nước tưới dư thừa) chảy tràn mặt đất tập trung vào dòng sơng suối Runoff Resistance Factor - Hệ số cản dòng chảy mặt: Được sử dụng để kiểm soát phản xạ dòng chảy bề mặt iên quan đến yếu tố số diện tích độ dốc đất Dòng chảy có xu hướng giảm với giá trị cao RRF (khoảng 0,1-10) S Scenario - Kịch bản: Một diễn tả quán cách thức mà hệ thống tương lai phát triển theo thời gian khung cảnh kinh tế-xã hội định, với chuỗi thông số thủy văn giả định, khung cảnh tập hợp điều kiện sách cơng nghệ August 2016 Hướng dẫn thực hành WEAP, người dịch: Nguyễn Duy Bình 169 DANH M TỪ VỰ Schematic - Sơ đồ: Bố trí khơng gian đối tượng người dùng tạo mà bao gồm tính vật lý hệ thống cung cấp nước hệ thống nhu cầu nước Sơ đồ bước khởi đầu cho tất hoạt động WEAP - từ bạn truy cập với nhấp chuột để truy cập liệu kết Script – Ngơn ngữ lập trình Script: WEAP sử dụng mơi trường lập trình tự động " OM Automation Server," có nghĩa chương trình máy tính khác (e Excel via VBA), ngơn ngữ lập trình (như Visual Basic, ) hay scripts (như Visual Basic Script (VB script), JavaScript, Perl, Python) sử dụng để điều khiển trực tiếp WEAP thay đổi giá trị liệu, tính toán kết quả, xuất liệu kết tập tin text hay bảng tính Excel Những Scripts chương trình sử dụng "Giao diện lập trình ứng dụng" (API) WEAP để giao tiếp tự động hoá WEAP Sector – Lĩnh vực: Ngành nghề kinh tế hay cộng đồng xã hội sử dụng nước, nông nghiệp, thành phố công nghiệp Xem Subsector, Disaggregate, Aggregate Sensitivity - Độ nhạy: Những thay đổi xảy kịch kết giả định khác kinh tế-xã hội, thủy văn cơng nghệ, khơng phải sách khác Subsector - Phân ngành: Thành phần chi tiết khu vực hay lĩnh vực, ví dụ như, vùng đô thị nông thôn thành phần vùng dân cư, loại trồng, đại diện cho thành phần lĩnh vực nông nghiệp Xem Sector, Disaggregate, Aggregate Supply Preference – Nguồn cung cấp ưu tiên: Xu chọn lựa trang đối tượng nhu cầu nước nguồn cung cấp nước nhấn định Mỗi liên kết chuyển nước có xu hướng chọn nguồn, từ (mức xu cao nhất) đến 99 (thấp nhất) Xem thêm Demand Priority, Allocation Order Surface Runoff - Dòng chảy bề mặt: Nước bề mặt chảy vào khúc sơng dòng chảy tràn phân tán vào sơng, hợp lưu dòng nhánh suối sơng mà khơng mơ hình hóa T Transmission Link – Đường liên kết: liên kết truyền dẫn cung cấp nước từ hệ thống cấp nước cục bộ, nút hồ chứa, nút lấy nước để đáp ứng nhu cầu điểm sử dụng nước Tree – Cấu trúc cây: Một cấu trúc tổ chức phân cấp cho liệu, theo sáu loại chính: Giả định chính, Đối tượng nhu cầu nước, Thủy văn, ung cấp Nguồn nước, Môi trường, Giả định khác Tributary Node - Nút sơng nhánh: điểm, vị trí nơi hợp lưu với dòng sơng khác V Variable - Biến số: liệu thay đổi theo thời gian Vector GIS Layer - Lớp liệu vector GIS: Hiển thị đối tượng địa lý tập hợp điểm, sử dụng cặp tọa độ không gian X-Y Đường xây dựng từ chuỗi điểm, đa giác (vùng) xây dựng từ tập hợp đường khép kín Phương pháp Vector trái ngược với kỹ thuật Raster ghi nhận đối tượng địa lý ma trận ô lưới Version – Phiên bản: WEAP tự động lưu trữ nhiều phiên liệu cho khu vực; bạn mở lại phiên trước W Wastewater Treatment Plant - Nhà máy xử lý nước thải: Xử lý nước thải từ đối tượng sử dụng nước để loại bỏ chất ô nhiễm, sau xả nước thải xử lý vào hay nhiều dòng sơng suối vào nguồn cung cấp nước cục Water Quality - Chất lượng nước: Một thuật ngữ dùng để mơ tả đặc tính hóa học, vật lý, sinh học nước, thường liên quan đến vấn đề nước phù hợp cho mục đích sử dụng cụ thể Water Use Rate – Mức sử dụng nước: lượng nước tiêu thụ trung bình thiết bị đối tượng sử dụng nước đơn vị đo Xem Activity Level Water Year Method - Phương pháp năm thủy văn: Phương pháp đơn giản để dự báo dòng chảy tương lai Bạn nhập liệu dòng chảy cho Điều kiện ( urrent Accounts), sau xác định biến động loại năm nước so với điều kiện (tham chiếu), xác định trình tự xẩy năm nước tương lai Xem Water Year Type, Inflow August 2016 Hướng dẫn thực hành WEAP, người dịch: Nguyễn Duy Bình 170 DANH M TỪ VỰ Water Year Type- Loại năm thủy văn: Loại năm nước đặc trưng cho điều kiện thủy văn xẩy thời hạn năm oại năm mà WEAP uses - Bình thường, ướt, ướt, khơ khô – xếp hạng năm vào năm loại dựa định lượng tương đối dòng nước bề mặt Xem Water Year Method Watershed - Lưu vực: Xem lưu vực Withdrawal Node – Nút lấy nước: điểm mà đối tượng dùng lấy nước trực tiếp từ dòng sơng Z Zone – Khu vực: Dung tích lưu trữ hồ chứa chia thành bốn khu vực, hay bốn vùng chứa Chúng bao gồm, xếp từ xuống dưới, dung tích phòng chống lũ, dung tích bảo vệ, dung tích đệm dung tích chết Dung tích bảo vệ dung tích đệm, kết hợp với nhau, tạo thành dung tích lưu trữ hữu ích hồ chứa August 2016 Hướng dẫn thực hành WEAP, người dịch: Nguyễn Duy Bình
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH Tập hợp các bài thực hành phần mềm WEAP độc lập với nhau, HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH Tập hợp các bài thực hành phần mềm WEAP độc lập với nhau

Từ khóa liên quan