Báo cáo Hộ sinh Việt Nam 2016

288 88 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 17:09

Báo cáo Hộ sinh Việt Nam 2016 Hà Nội 2017 Báo cáo Hộ sinh Việt Nam 2016 i BÁO CÁO HỘ SINH VIỆT NAM 2016 LỜI CẢM ƠN Bộ Y tế, với hỗ trợ kỹ thuật tài Quĩ Dân Số Liên hợp quốc Việt Nam, lần xây dựng xuất Báo cáo Hộ sinh Việt Nam 2016 Báo cáo rà soát nhu cầu tại, sẵn có, khả tiếp cận, chấp nhận, chất lượng khung sách liên quan đến thực hành dịch vụ hộ sinh Việt Nam để giúp Bộ Y tế thực Tầm nhìn Hộ sinh 2030 Báo cáo đồng thời đưa khuyến nghị lĩnh vực quản trị, nhân lực, tài chính, hệ thống cung cấp dịch vụ, thông tin y tế, sở vật chất, trang thiết bị dược phẩm hệ thống y tế nhằm tăng cường thực hành hộ sinh thời gian tới Chúng xin cảm ơn hai chuyên gia quốc tế, Tiến sĩ Sarah Bales, chuyên gia tư vấn hệ thống y tế Giáo sư Sue Kildea, chuyên gia tư vấn kỹ thuật hộ sinh, nhiệt tình cam kết để hồn thành báo cáo Đặc biệt, trân trọng cám ơn Tiến sĩ Phan Lê Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài Bộ Y tế nỗ lực điều phối trình thực báo cáo Trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Dương Văn Đạt, Trưởng nhóm Sức khỏe tình dục Sức khỏe sinh sản Thạc sĩ Lê Thị Thanh Huyền, cán chương trình, nhóm Sức khỏe tình dục Sức khỏe sinh sản, UNFPA có hướng dẫn hỗ trợ quý báu trình chuẩn bị, xây dựng xuất báo cáo Chúng hy vọng báo cáo hữu ích cho nhà lập sách, cán quản lý chương trình, chuyên gia lĩnh vực sức khỏe, nhà nghiên cứu nhà tài trợ trình thiết kế thực chương trình sức khỏe sinh sản có hiệu nhằm đạt mục tiêu cao Hội nghị Quốc Tế Dân số Phát triển Mục tiêu Phát triển Bền vững Việt Nam ii Bà Astrid Bant Giáo sư Nguyễn Viết Tiến Trưởng Đại diện Thứ trưởng Quĩ Dân số Liên hợp quốc Việt Nam Bộ Y tế BÁO CÁO HỘ SINH VIỆT NAM 2016 NHĨM CHUN GIA TƯ VẤN: • Trưởng nhóm: Tiến sĩ Sarah Bales, chuyên gia tư vấn hệ thống y tế • Thành viên: Giáo sư Sue Kildea, chuyên gia tư vấn kỹ thuật hộ sinh Nếu có câu hỏi liên quan tới báo cáo này, xin vui lòng liên hệ với theo địa thư điện tử sau: Sarah Bales, e-mail: Sarahb1965@ gmail.com Sue Kildea, e-mail: sue.kildea@ mater.uq.edu.au Lưu ý sử dụng Các quan điểm trình bày báo cáo chuyên gia nghiên cứu độc lập khơng phản ánh sách quan điểm tổ chức iii BÁO CÁO HỘ SINH VIỆT NAM 2016 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN iv CÁC CHỮ VIẾT TẮT xiii TÓM TẮT BÁO CÁO xiv CHƯƠNG 1: BỐI CẢNH 1.1 Một số thông tin chung 1.2 Các vấn đề y tế có liên quan tới hộ sinh 1.3 Hệ thống Y tế cung cấp dịch vụ hộ sinh 10 1.4 Khuôn khổ pháp lý nghề dịch vụ hộ sinh 12 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 2.1 Cơ sở xây dựng báo cáo .16 2.2 Những phương pháp nghiên cứu sử dụng báo cáo .23 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ 29 3.1 Các nhu cầu .30 3.2 Sự sẵn có dịch vụ hộ sinh .63 3.2.2 Cơ cấu xu hướng lực lượng lao động hộ sinh 64 3.3 Khả tiếp cận 86 3.4 Sự chấp nhận dịch vụ 115 3.5 Chất lượng 129 3.6 Khuôn khổ pháp lý 156 CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN .175 4.1 Hộ sinh 2030- Lộ trình để đạt sức khỏe Việt Nam 176 4.2 Thách thức hệ thống y tế để đạt Tầm nhìn Hộ sinh 2030 179 5.1 Mục tiêu cho Tầm nhìn Hộ sinh 2030 Việt Nam 191 CHƯƠNG 5: KHUYẾN NGHỊ 191 5.2 Các khuyến nghị theo trụ cột hệ thống y tế 193 iv BÁO CÁO HỘ SINH VIỆT NAM 2016 5.3 Các quan hữu quan 202 5.4 Lộ trình quốc gia hướng tới Tầm nhìn Hộ sinh 2030 205 TÀI LIỆU THAM KHẢO 207 Phụ lục 1: Hộ sinh 2030-Lộ trình để đạt sức khỏe 225 Phụ lục 2: Danh sách đối tác tham gia cung cấp số liệu đóng góp ý kiến 226 Phụ lục 3: Một số giả định sử dụng để ước tính nhu cầu 46 dịch vụ hộ sinh thiết yếu năm 2015 228 Phụ lục 4: hân tích bảo đảm tài cho 46 can thiệp hộ sinh thiết yếu , 2016 .249 Phụ lục 5: Danh mục văn thể khung sách Hộ sinh Việt Nam 255 Phụ lục 6: Mức độ sẵn có loại dịch vụ hộ sinh thời điểm năm 2010 .259 v BÁO CÁO HỘ SINH VIỆT NAM 2016 DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Một số đặc điểm nhân học theo vùng kinh tế xã hội, 2015 Bảng 2: Các sở công cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS theo vùng kinh tế - xã hội, 2013 .11 Bảng 3: Một số sách lớn tác động tới dịch vụ hộ sinh hộ sinh .13 Bảng 4: Tỷ lệ trả lời cho khảo sát sở đào tạo y tế, 2016 .27 Bảng 5: Tóm tắt dự báo dịch vụ hộ sinh vào năm 2015 31 Bảng 6: Ước tính số ca có thai từ ca đẻ báo cáo, 2015 32 Bảng 7: Ước tính số trẻ sinh quan hệ với số ca sinh, 2015 33 Bảng 8: Tỉ lệ sử dụng biện pháp tránh thai cấu biện pháp tránh thai (%), theo nhóm dân tộc .41 Bảng 9: Những thành tựu chủ yếu từ 2010 ảnh hưởng đến sẵn có lực lượng hộ sinh dịch vụ hộ sinh Việt Nam .64 Bảng 10: Quy mô cấu nhân lực làm việc lĩnh vực chăm sóc thai sản (trong hệ thống y tế công) Việt Nam theo cấp, 2007~2013 66 Bảng 11: Các sở đào tạo hộ sinh Việt Nam, 2016 .72 Bảng 12: Lương hộ sinh bản, 2016 .76 Bảng 13: Sự có sẵn dịch vụ SKSS tuyến huyện xã, 2010~2013 78 Bảng 16: Chi phí dịch vụ kỹ thuật hộ sinh chủ yếu 99 Bảng 17: Danh mục dịch vụ có chi tiết hóa khoản mục chi phí .101 Bảng 18: Sự không thống danh mục dịch vụ giá dịch vụ chăm sóc thai, sinh phá thai Việt Nam 103 Bảng 19: Chính sách liên quan tới hỗ trợ nhà nước nguồn khác cho dịch vụ SKSS 106 Bảng 21: Những thành tựu đạt kể từ năm 2010 ảnh hưởng đến khả chấp nhận dịch vụ .115 Bảng 22: Cách tiếp cận dựa quyền quyền sinh sản đào tạo chăm sóc tơn trọng khách hàng .120 Bảng 23: Các sách tăng cường mạng lưới cô đỡ thôn 128 Bảng 24: Những thành tựu bật tác động tới chất lượng dịch vụ hộ sinh, 2010 .132 Bảng 25: Chỉ số đào tạo hộ sinh Việt Nam Báo cáo Hộ sinh giới 2014 133 vi BÁO CÁO HỘ SINH VIỆT NAM 2016 Bảng 26: Tóm tắt đào tạo cho hộ sinh Việt Nam chức danh/tên gọi 134 Bảng 27: Sự tương thích chương trình đào tạo hộ sinh năm Việt Nam so với chuẩn Liên đoàn Hộ sinh quốc tế 136 Bảng 28: Trình độ chun mơn cao giảng viên có biên chế 137 Bảng 29: Một số số bổ sung phản ánh trình độ chun mơn giảng viên hộ sinh 138 Bảng 30: Trình độ chuyên môn cao giảng viên sử dụng để đăng ký hành nghề 139 Bảng 31: Một số thơng tin chi tiết học phần hộ sinh 140 Bảng 32: Trình độ chun mơn kinh nghiệm lâm sàng cán hướng dẫn thực tập lâm sàng 141 Bảng 33: Yêu cầu đánh giá/kiểm tra với sinh viên 142 Bảng 34: Các chương trình đào tạo y khoa liên tục liên quan tới hộ sinh thực từ năm 2010 đến 146 Bảng 35: Đánh giá số số Hiệp hội Hộ sinh Báo cáo Hộ sinh Thế giới 152 Bảng 36: Một số văn Hướng dẫn SKSS/SKTD sức khỏe bà mẹ trẻ em góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ hộ sinh Việt Nam 153 Bảng 37: Hiện trạng số quy định hộ sinh từ Báo cáo Tình trạng hộ sinh giới 2014 158 Bảng 38: Đánh giá chức nhiệm vụ quan thực quản lý hộ sinh Việt nam 159 Bảng 40: Khung đánh giá quy định pháp lý hộ sinh Liên đoàn Hộ sinh quốc tế xây dựng .172 vii BÁO CÁO HỘ SINH VIỆT NAM 2016 DANH MỤC HÌNH Hình 1: Tháp dân số Việt Nam 2015 Hình 2: Tổng tỷ suất sinh Việt Nam, 2001-2015 .5 Hình 3: Tỷ số tử vong mẹ, 1990-2015 Hình 4: Nguyên nhân tử vong phụ nữ độ tuổi 15-49, 2015 Hình 5: Xu hướng tỷ lệ tử vong trẻ em, sơ sinh trẻ tuổi 1990-2015 Hình 6: Nguyên nhân tử vong trẻ theo tuổi, 2015 Hình 7: Cấu trúc sở y tế cung cấp dịch vụ SKSS, SKBMTE hệ thống chuyển tuyến năm 2016 10 Hình 8: Lộ trình Hộ sinh 2030 .18 Hình 9: Khung độ bao phủ hiệu dịch vụ hộ sinh 20 Hình 10: Mơ hình chăm sóc Hộ sinh Việt Nam giai đoạn chuyển tiếp .22 Hình 11: Dự đốn số có thai số trẻ sinh ra, 2015-2030 (Đơn vị: 1000) 34 Hình 12: Mục tiêu tham vọng giảm nhanh tỉ số chết mẹ vào năm 2030 35 Hình 13: Duy trì mức giảm tử vong sơ sinh bền vững vào năm 2030 36 Hình 14: Nhu cầu dịch vụ sức khỏe sinh sản cho tất người độ tuổi 15-49 theo tình trạng nhân, 2015 38 Hình 15: Sự khác cấu sử dụng biện pháp tránh thai Việt Nam theo kết ba điều tra, 2013-2015 .39 Hình 16: Khác biệt vùng miền tỉ lệ sinh tuổi vị thành niên, nhu cầu chưa đáp ứng KHHGĐ, tỉ lệ phá thai TFR, 2014 2015 40 Hình 17: Tỉ lệ nhu cầu cho người cung cấp dịch vụ hộ sinh thiết yếu trước mang thai, 2015 43 Hình 18: Tỉ lệ phá thai phụ nữ kết hôn 2001-2015 47 Hình 19: Cơ cấu nhu cầu cho nhóm nhân viên y tế cung cấp dịch vụ hộ sinh thiết yếu, 2015 50 Hình 20: Cấu trúc nhu cầu dịch vụ chăm sóc trước sinh hộ sinh cung cấp, 2015 .51 Hình 21: Ai cung cấp dịch vụ chăm sóc trước đẻ Việt Nam? 52 Hình 22: Cơ cấu dịch vụ chăm sóc hộ sinh thiết yếu sinh theo nhóm người cung cấp dịch vụ, 2015 55 Hình 23: Cơ cấu đẻ hộ sinh đáp ứng, 2015 55 viii BÁO CÁO HỘ SINH VIỆT NAM 2016 Can thiệp hộ sinh Bảo hiểm y tế Hỗ trợ ngân sách nhà nước 14 Magnesium sulfate cho điều trị sản giật (bao gồm dịch vụ bệnh viện điều trị sản giật, không bao gồm mổ đẻ) Có, chữa trị Khơng 15 Sử dụng kháng sinh cho vỡ ối non (thai non) Có, chữa trị Khơng 16 Dùng Corticosteroids để ngăn cngừa suy hơ hấp Có, chữa trị Khơng 17 Phá thai an tồn Có điều kiện, phải định bác sỹ có rủi ro sức khỏe cho mẹ thai nhi Không Tư vấn phá thai tự nguyện Phá thai nội khoa Nong nạo 18 Chăm sóc sau phá thai (phá thai khơng an tồn) Có, chữa trị Khơng 19 Giảm tình trạng thai không thuận việ sử dụng thủ thuật xoay thai bên ngồi Có, chăm sóc sinh Khơng 20 Kích thích chuyển để kiểm sốt vỡ ối trước chuyển Có, chăm sóc sinh Không GIAI ĐOẠN SINH CON 252 23 Quản lý hỗ trợ tinh thần/hỗ trợ xã hội sinh ca chuyển sinh thường Có, chăm sóc sinh – khơng tốn cho ca sinh không thực sở y tế Khơng 21 Xử trí tích cực giai đoạn chuyển để lấy thai nhằm ngăn ngừa xuất huyết hậu sản (sử dụng biện pháp xoa bóp tử cung) Có, chăm sóc sinh – khơng tốn cho ca sinh khơng thực sở y tế Khơng 22 Xử trí tích cực giai đoạn chuyển để lấy thai nhằm ngăn ngừa xuất huyết hậu sản (sử dụng thuốc tăng trương lực tử cung) Có, chăm sóc sinh – khơng tốn cho ca sinh khơng thực sở y tế Không BÁO CÁO HỘ SINH VIỆT NAM 2016 Can thiệp hộ sinh Bảo hiểm y tế Xử trí tích cực giai đoạn chuyển để lấy thai nhằm ngăn ngừa xuất huyết hậu sản (sử dụng biện pháp kéo dây rốn có kiểm sốt) Có, chăm sóc sinh – khơng tốn cho ca sinh khơng thực sở y tế Không 26a Sàng lọc kiểm sốt lây nhiễm HIV thơng qua khám sàng lọc sinh trước chưa xét nghiệm Có (thơng tư 15/2015/ TT-BYT) Cục phòng chống HIV/AIDS – nhà tài trợ quốc tế hỗ trợ 26b Sàng lọc kiểm soát lây nhiễm HIV thời gian sinh – điều trị Có (thơng tư 15/2015/ TT-BYT) Cục phòng chống HIV/AIDS – nhà tài trợ quốc tế hỗ trợ 27 Sử dụng kháng sinh dự phòng mổ sinh Có, chăm sóc sinh Khơng 28 Mổ sinh theo định bác sỹ sức khỏe mẹ thai nhi (bao gồm kháng sinh dự phòng mổ sinh) Có, chăm sóc sinh Khơng 29 Kích thích chuyển cho mang thai ngày (điều dưỡng hộ sinh) Có, chăm sóc sinh Khơng 25 Xử trí chảy máu sau đẻ (bóc tay) Có, chăm sóc sinh Khơng 30 Quản lý xuất huyết hậu sản (bóc biện pháp phẫu thuật và/hoặc sử dụng thuốc oxytocics) Có, chăm sóc sinh Không 24 Hỗ trợ ngân sách nhà nước Chăm sóc sau sinh 31 Chăm sóc dự phòng sau sinh, kế hoạch hóa gia đình Khơng, KHHGĐ Khơng 32 Chăm sóc dự phòng sau sinh, bệnh thiếu máu mẹ Có, chăm sóc sinh Khơng 33 Chăm sóc dự phòng sau sinh, chăm sóc thân nhiệt Có, chăm sóc sinh Khơng 34 Chăm sóc dự phòng sau sinh, cho trẻ bú hồn tồn sữa mẹ Có, chăm sóc sinh Khơng 36 Chăm sóc dự phòng sau sinh, chăm sóc vệ sinh da rốn Có, chăm sóc sinh Khơng 37 Chăm sóc dự phòng sau sinh, tiêm phòng, Khơng, chương trình mục tiêu quốc gia chương trình mục tiêu quốc gia -EPI 38 Bắt đầu thực ART cho bà mẹ phát nhiễm HIV Có (15/2015/TT-BYT) Cục phòng chống HIV/AIDS- nhà tài trợ quốc tế hỗ trợ 35 Phát điều trị nhiễm trùng huyết sau sinh (hậu sản mẹ) Có, chữa trị Khơng 39 Hồi sức trẻ sơ sinh với túi mặt nạ Có, chăm sóc sinh Khơng 40 Chăm sóc bà mẹ theo phương pháp Kangaroo Có, chăm sóc sinh Khơng 253 BÁO CÁO HỘ SINH VIỆT NAM 2016 Can thiệp hộ sinh 254 Bảo hiểm y tế Hỗ trợ ngân sách nhà nước 41 Hỗ trợ thêm cách cho ăn trẻ sinh nhẹ cân sinh non Không, Phòng ngừa Khơng 42 Quản lý trẻ sơ sinh bị bệnh vàng da Có, chữa trị Khơng 43 Bắt đầu thực điều trị dự phòng ARV cho trẻ sơ sinh phơi nhiễm với HIV + tư vấn cách cho ăn Có (Thơng tư 15/2015/ TT-BYT) Cục phòng chống HIV/AIDS- nhà tài trợ quốc tế hỗ trợ 44 Dùng kháng sinh dự phòng (chưa có kết xét nghiệm thức) cho trẻ sơ sinh có nguy bị nhiễm trùng vi khuẩn (bao gồm điều trị nhiễm trùng huyết, viêm màng não, viêm phổi trẻ sơ sinh) Có, chữa trị Khơng 45 Sử dụng surfactant để ngăn ngừa hội chứng suy hô hấp trẻ sinh non Có, chữa trị Khơng 46 Máy thở áp lực dương liên tục (CPAP) để quản lý trẻ bị hội chứng suy hơ hấp (RDS) Có, chữa trị Không BÁO CÁO HỘ SINH VIỆT NAM 2016 Phụ lục 5: Danh mục văn thể khung sách Hộ sinh Việt Nam Bảng A5.1: Các sách liên quan tới quy định phạm vi cơng việc hộ sinh Mã sách Chính sách Thông tư 07/2013/TT-BYT ngày 8/3/ 2013 Bộ Y tế Quy định tiêu chuẩn, chức nhiệm vụ nhân viên y tế thôn Cô đỡ thôn Thông tư Liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 7/10/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y (thay Thông tư 12/2011/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư Liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 Bộ Y tế Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ Thơng tư 50/2014/TT-BYT Bộ Y tế Quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật định mức nhân lực ca phẫu thuật, thủ thuật Quyết định 385/2001/QD-BYT ngày 13/2/2001 Bộ Y tế Ban hành quy định nhiệm vụ kỹ thuật lĩnh vực chăm sóc Sức khỏe sinh sản sở y tế Thông tư 05/2016/TT-BYT ngày 26/2/2016 Bộ Y tế Quy định kê đơn thuốc điều trị ngoại trú Thông tư 23/2011/TT-BYT Hướng dẫn sử dụng thuốc sở y tế có giường bệnh Thơng tư 1895/1997/QD-BYT ngày 29/2/2016 Bộ Y tế Về việc ban hành quy chế bệnh viện Thông tư 43/2013/TT-BYT Ngày 11/12/2013 Bộ Y tế Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật hệ thống sở khám bệnh, chữa bệnh 255 BÁO CÁO HỘ SINH VIỆT NAM 2016 Bảng A5.2 Các sách đào tạo ngành hộ sinh Mã sách Tên sách Có quy định cụ thể cán hộ sinh khơng Có tn theo tiêu chuẩn hiệp hội hộ sinh giới không Thông Tư Quyết định 342/QD-BYT ngày 24/1/2014 Bộ Y tế Phê duyệt tài liệu: “Chuẩn lực Hộ sinh Việt Nam” Có Có Quyết định 2847/ QD-BYT ngày 15/8/2012 Bộ Y tế Phê duyệt chương trình tài liệu đào tạo đỡ thơn Cô đỡ thôn khác so với hộ sinh Không Quyết định 23/2003/QDBYT ngày 6/1/2003 Bộ Y tế Ban hành chương trình khung giáo dục Trung học chuyên nghiệp ngành hộ sinh Có Khơng Thơng tư 11/2010/TT-Bộ GD-DT ngày 23/3/2010 Bộ Giáo dục Đào tạo Ban hành chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khỏe, trình độ cao đẳng Có Có Quyết định 659/QD-BYT ngày 25/2/2015 Bộ Y tế Ban hành điều kiện chun mơn bảo đảm đào tạo hộ sinh trình độ đại học, cao đẳng Việt Nam Có Có Hướng dẫn việc kết hợp sở Đào tạo Cán Y tế với Bệnh viện thực hành Công tác đào tạo, Nghiên cứu khoa học chăm sóc sức khỏe Nhân dân Khơng Khơng Quy định phối hợp sở giáo dục sở thực hành đào tạo khối ngành khoa học sức khỏe Không Không Ban hành bảng danh mục giáo dục, đào tạo hệ thống giáo dục quốc dân Không, chung với điều dưỡng Không áp dụng Ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung học chun nghiệp Có Khơng áp dụng Ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ Cao đẳng, đại học Có, cao đẳng Khơng áp dụng Các sở cung cấp thực hành lâm sàng cho đào tạo hộ sinh Thông tư 09/2008/TT-BYT Ngày 1/8/ 2008 Bộ Y tế Dự thảo Nghị định thay Thông tư 09 Bộ Y tế, (dự kiến ban hành năm 2016) Bộ GD-ĐT quản lý thông qua việc sử dụng mã đào tạo Quyết định 38/2009/QDTTg Ngày 9/3/2009 Bộ Y tế Thông tư 34/2011/TTBGDDT Ngày 11/8/ 2011 Bộ GD-ĐT Thông tư 15/VBHN-BGDDT ngày 8/3/2014 256 BÁO CÁO HỘ SINH VIỆT NAM 2016 Bảng A5.3: Các sách đăng ký hành nghề hộ sinh Mã sách ngày ban hành Tên sách Có liên quan trực tiếp tới hộ sinh khơng? Luật 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 Luật Khám bệnh, chữa bệnh Có Nghị định 87/2011/NĐ-CP ban hành ngày 27/9/ 2011 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Khám bệnh, chữa bệnh Không Văn hướng dẫn 01/VBHN-BYT ngày 26/2/2016 Bộ Y tế cho hai thông thư 41/2011/TT-BYT thông tư 41/2015/TT-BYT] Hướng dẫn cấp chứng hành nghề người hành nghề y cấp giấy phép hoạt động sở khám bệnh, chữa bệnh Quy định kết hợp cho hộ sinh, kỹ thuật viên điều dưỡng Bảng A5.4: Các quy định đào tạo liên tục ngành y tế nhằm nâng cao trình độ tay nghề cấp cấp lại chứng sau bị thu hồi Mã sách ngày ban hành Tên sách Đào tạo liên tục ngành y tế Quyết định 493/QD-BYT ngày 17/2/ 2012 BYT Ban hành “Quy định tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng đơn vị đào tạo liên tục cán y tế” Quyết định 492/QD-BYT ngày 17/2/2012 BYT Cấp mã chứng nhận đào tạo liên tục cho đơn vị tham gia đào tạo cán y tế Thông tư 22/2013/TT-BYT ngày /8/ 2013 BYT Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán Y tế Công văn 2034/BYT-K2DT ngày 18/4/ 2014 Cục KHCN&ĐT Tăng cường chất lượng công tác đào tạo liên tục cán y tế Quyết định 3982/QD-BYT ngày 3/10/2014 BYT Phê duyệt tài liệu “Hướng dẫn kỹ người đỡ đẻ có kỹ năng” Quyết định 5063/QD-BYT ngày 5/12/ 2014 BYT Phê duyệt chương trình tài liệu đào tạo “Ni dưỡng trẻ nhỏ” Chính sách cấp lại chứng sau bị thu hồi Quyết định 2803/QD-BYT ngày 2/8/ 2013 BYT Ban hành quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng tư vấn cấp, cấp lại chứng hành nghề Bộ Y tế Quyết định 3673/QD-BYT ngày 17/9/ 2014 BYT Công bố thủ tục hành ban hành thuộc phạm vi chức quản lý Bộ Y tế Nâng cao trình độ từ bậc thấp lên bậc cao Công văn 1915/BYT-K2DT ngày 8/4/2013 Cục KHCN&ĐT Hướng dẫn thực số quy định đào tạo liên thơng trình độ cao đẳng, đại học thuộc khối ngành khoa học sức khỏe Thông tư 08/2015/TT-BGDDT ngày 21/4/ 2015 Bộ GD-ĐT Sửa đổi, bổ sung số điều Quy định đào tạo liên thơng trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT 257 BÁO CÁO HỘ SINH VIỆT NAM 2016 Văn hợp 02/VBHN-BGDDT 5/8/ 2015 Bộ GD-ĐT (Hợp thông tư 08/2015 thông tư 55/2012) Quy định đào tạo liên thơng trình độ cao đẳng, đại học Bảng A5.5: Các quy định khiếu nại bồi thường Tên sách Nội dung điều chỉnh liên quan Luật 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 Luật Khiếu nại (được sửa đổi từ Luật Khiếu nại ban hành năm 1998) Nghị định 75/2012/ND-CP ngày /10/ 2012 Chính phủ Quy định chi tiết số điều Luật khiếu nại Quyết định 44/2005/QD-BYT ngày 3/10/ 2012, BYT Ban hành “Quy định giải khiếu nại lĩnh vực y tế” Nghị định 122/2014/ND-CP ngày25/12/ 2014 phủ Tổ chức hoạt động tra y tế Thông tư 35/2013/TT-BYT ngày 30/10/ 2013, BYT Quy định thu hồi chứng hành nghề, giấy phép hoạt động đình hoạt động chuyên môn người hành nghề, sở khám bệnh, chữa bệnh Bảng A5.6: Một số sách liên quan tới đạo đức nghề nghiệp người hộ sinh 258 Mã sách ngày ban hành Tên sách Quyết định số 2088/BYT-QĐ Ngày 6/11/ 1996 BYT Ban hành “Quy định Y đức” Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/ 2014 BYT Quy định quy tắc ứng xử công chức, viên chức, người lao động làm việc tai sở y tế Quyết định số 2151/QD-BYT ngày 4/6/ 2015 BYT Phê duyệt kế hoạch triển khai thực “Đổi phong cách, thái độ phục vụ cán y tế hướng tới hài lòng người bệnh” Kế hoạch số 784/KH-BYT ngày 20/8/2015 BYT Tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên sở y tế kỹ giao tiếp, ứng xử góp phần “đổi phong cách thái độ phục vụ cán y tế, hướng tới đáp ứng hài lòng người bệnh” Nghị định số 176/2013/ND-CP ngày 14/11/ 2013 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực y tế BÁO CÁO HỘ SINH VIỆT NAM 2016 Phụ lục 6: Mức độ sẵn có loại dịch vụ hộ sinh thời điểm năm 2010 Năm 2010, Vụ SKBMTE thực khảo sát mạng lưới lực cung cấp dịch vụ chăm sóc SKSS Năm 2013, Vụ thực một khảo sát vấn đề với quy mơ nhỏ Các bảng biểu tóm tắt kết mức độ sẵn có nhóm dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản loại hình sở cung cấp dịch vụ Cuộc khảo sát không hỏi tất đầu mục thông tin tất sở y tế Dường khảo sát giả định sở y tế tuyến cao có đầy đủ lực bản, TYTX phòng khám đa khoa khu vực khơng có lực cung cấp dịch vụ có yêu cầu cơng nghệ cao Hiện có thêm bệnh viện chun sản sản nhi kết hợp tuyến tỉnh Hầu hết bệnh viện cung cấp đầy đủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản nên bệnh viện không liệt kê bảng Số lượng loại hình sở liệt kê bảng để độc giả tiện hình dung Bảng A: Mức độ sẵn có dịch vụ siêu âm theo loại hình tuyến ccơ sở, 2010 TYTX n Siêu âm sản/phụ khoa (siêu âm chẩn đoán, siêu âm 2D) Siêu âm âm đạo Siêu âm 3D Siêu âm khám sàng lọc trước sinh Phòng khám đa khoa khu vực Khoa SKSS trung tâm y tế huyện 10.981 510 687 7% 39% Bệnh viện huyện Trung tâm SKSS tỉnh Bệnh viện đa khoa tỉnh 595 64 110 35% 71% 98% 94% 10% 24% 80% 65% 6% 32% 41% 66% 14% 40% 58% 68% Siêu âm hộp sọ 29% Siêu âm doppler mầu 76% 259 BÁO CÁO HỘ SINH VIỆT NAM 2016 Bảng B: Mức độ sẵn có dịch vụ liên quan tới BLTQĐTD, 2010 TYTX Phòng khám đa khoa khu vực Khoa SKSS trung tâm y tế huyện 3% 19% 64% Xét nghiệm sàng lọc Viêm gan B (xét nghiệm nhanh để sàng lọc Viêm gan B) 3% 16% 59% 63% Xét nghiệm sàng lọc giang mai 23% 18% 18% 41% 18% 36% 98% Soi tươi dịch tiết âm đạo (ví dụ sàng lọc bệnh lậu) 4% 17% 67% Kiểm tra điều trị bệnh LNQĐTD NKĐSS thông thường 93% 86% 77% BÁO CÁO HỘ SINH VIỆT NAM 2016 88% Trung tâm SKSS tỉnh Xét nghiệm sàng lọc HIV (xét nghiệm nhanh sàng lọc HIV) Xét nghiệm Chlamydia 260 Bệnh viện huyện 93% 67% 98% Bệnh viện đa khoa tỉnh 88% 92% Bảng C: Phát ung thư phụ khoa điều trị tổn thương tiền ung thư TYTX Phòng khám đa khoa khu vực Khoa SKSS trung tâm y tế huyện Bệnh viện huyện Trung tâm SKSS tỉnh Khám lâm sàng để phát khối u vú, u nang tử cung, ung thư cổ tử cung 63% 66% 71% Lấy vật phẩm mô cổ tử cung thực xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung ( PAP smear) 9% 21% 33% 80% Phân tích mẫu xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung (Pap Smear) 20% 77% Xét nghiệm VIA VILI 7% 33% 53% 17% Liệu pháp Cryo/đốt cổ tử cung (điều trị HPV) 2% Chụp quang tuyến vú Chụp cản quang tử cung – vòi trứng (x-quang tử cung) Dịch vụ tiêm chủng HPV Soi cổ tử cung Bệnh viện đa khoa tỉnh 64% 32% 89% 75% 36% 75% 77% 3% 15% 13% 32% 2% 8% 5% 36% 13% 16% 261 BÁO CÁO HỘ SINH VIỆT NAM 2016 Bảng D: Dịch vụ KHHGĐ TYTX Phòng khám đa khoa khu vực Khoa SKSS trung tâm y tế huyện BCS miễn phí 76% 40% 56% Thuốc tránh thai miễn phí 81% 44% 63% Thuốc tiêm tránh thai 78% 51% 79% Que cấy tránh thai Bệnh viện huyện 62% Đặt/tháo dụng cụ tử cung 82% 77% 87% Viên tránh thai khẩn cấp 21% 6% 14% Trung tâm SKSS tỉnh 35% 98% Bệnh viện đa khoa tỉnh 36% 100% 19% Triệt sản nam 57% 52% 68% Triệt sản nữ 71% 45% 92% Bảng E: Mức độ sẵn có dịch vụ phá thai TYTX Phá thai nội khoa tuần Hút phá thai tuần (hút điều hoà kinh nguyệt) Hút phá thai đến 12 tuần Kỹ thuật nong nạo (D & C) sử dụng phá thai từ 13 đến 18 tuần tuổi 262 Phòng khám đa khoa khu vực Khoa SKSS trung tâm y tế huyện Bệnh viện huyện 10% 32% Trung tâm SKSS tỉnh Bệnh viện đa khoa tỉnh 92% 49% 69% 9% 33% 100% 12% 97% 73% 51% 20% 53% Hủy bỏ thai trứng 80% Phá thai bệnh lý 78% Phá thai phương pháp Kovak 54% Phá thai nội khoa lên đến 22 tuần tuổi 51% BÁO CÁO HỘ SINH VIỆT NAM 2016 Bảng F: Mức độ sẵn có dịch vụ khám thai, 2010 TYTX Phòng khám đa khoa khu vực Khoa SKSS trung tâm y tế huyện Bệnh viện huyện Trung tâm SKSS tỉnh Phát thai sớm (biện pháp bất kì) 44% 52% 74% khơng có thơng tin 97% Khám thai 93% 70% 75% khơng có thơng tin 98% Tư vấn, hướng dẫn thai phụ bổ sung viên sắt, axit folic vi chất khác khơng có thơng tin Cung cấp viên sắt, axit folic, vitamin tổng hợp cho phụ nữ mang thai khơng có thơng tin Tiêm vắc xin phòng uốn ván cho phụ nữ mang thai 95% Khám sàng lọc trước sinh nhằm tìm bất thường thai nhi 45% 45% khơng có thơng tin 33% 49% khơng có thơng tin 53% 46% Khám sàng lọc triple test cho thai nhi 7% Chọc ối Theo dõi quản lý thai nhi có bệnh lý Bệnh viện đa khoa tỉnh 6% khơng có thơng tin 263 52% 90% BÁO CÁO HỘ SINH VIỆT NAM 2016 Bảng G: Mức độ sẵn có dịch vụ đỡ đẻ, 2010 TYTX Phòng khám đa khoa Theo dõi chuyển sử dụng biểu đồ chuyển (partograph) 75% 72% Xử trí biến chứng sản khoa 81% 82% - Đẻ thường (ngôi khơng ngược) 84% 83% -Xử trí tích cực giai đoạn chuyển 74% Bệnh viện huyện 92% 95% 76% 96% 95% 58% (2013) khơng có thơng tin khơng có thơng tin Bóc thai tay (trong trường hợp xuất huyết) 49% 58% -Xoa bóp tử cung sau sinh 65% 72% Cắt tầng sinh môn khâu 78% 82% Chăm sóc chỗ cắt tầng sinh mơn bị nhiễm trùng 62% 66% Khâu chỗ rách hậu môn độ 54% 64% -Sử Dụng MgSO4 để điều trị tiền sản giật sản giật Khâu sửa chữa chỗ rách cổ tử cung, âm đạo 264 Bệnh viện đa khoa tỉnh 95% Đỡ đẻ có sử dụng Forceps 39% 65% Đỡ đẻ có sử dụng giác hút 45% 76% Mổ đẻ 68% 93% Sinh đôi 96% Sinh ngược 95% BÁO CÁO HỘ SINH VIỆT NAM 2016 Bảng H: Mức độ sẵn có dịch vụ sau sinh TYTX Phòng khám đa khoa khu vực Khoa SKSS trung tâm y tế huyện Bệnh viện huyện Tiêm Vitamin K1 cho trẻ sơ sinh 62% 68% Hồi sức trẻ sơ sinh (do bị ngạt) 78% 81% Chăm sóc rốn cho trẻ sơ sinh 88% 82% Hướng dẫn bà mẹ việc chăm sóc theo phương pháp Kangaroo 82% 75% 63% 72% Tư vấn cho bà mẹ việc cho trẻ bú sữa mẹ 97% 85% 87% 94% Trung tâm SKSS tỉnh Bệnh viện đa khoa tỉnh 56% 100% 89% Chăm sóc trẻ sơ sinh> 2000 g không bị suy hô hấp bú sữa mẹ Chăm sóc trẻ sơ sinh nhẹ cân sinh non lồng ấp 27% 74% Đèn Bili cho trẻ vàng da 36% 82% Sử dụng CPAP điều trị suy hô hấp sơ sinh 17% 65% Chương trình tiêm chủng mở rộng 98% Thăm khám sau sinh nhà 95% 45% 265 BÁO CÁO HỘ SINH VIỆT NAM 2016 Tòa nhà Xanh Liên hợp quốc 304 Kim Mã, Hà Nội, Việt Nam ĐT: (+844) 38500100 Fax: (+844)37265520 Website: http://vietnam.unfpa.org
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo Hộ sinh Việt Nam 2016, Báo cáo Hộ sinh Việt Nam 2016