Nghiên cứu vật liệu nano sio2 điều chế từ tro trấu và silica fume làm phụ gia cho bê tông xi măng trong xây dựng đường ô tô khu vực miền tây nam bộ

174 149 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 14:55

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án Trần Hữu Bằng ii LỜI CẢM ƠN Luận án thực dự hướng dẫn trực tiếp PGS.TS Lê Văn Bách TS Nguyễn Mạnh Hùng - người thầy tận tình hướng dẫn định hướng khoa học; tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tác giả suốt q trình học tập, nghiên cứu để hồn thành luận án Trong trình làm luận án, tác giả nhận hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình quý thầy cô giáo, nhà khoa học thuộc Bộ môn Đường bộ, Bộ môn Vật liệu Xây dựng, Bộ môn Đường ô sân bay - Trường Đại học Giao thông vận tải GS.TS Bùi Xuân Cậy, GS.TS Phạm Duy Hữu, GS.TS Phạm Huy Khang, PGS.TS Lã Văn Chăm, PGS.TS Nguyễn Quang Phúc, PGS.TS Trần Thị Kim Đăng, PGS.TS Nguyễn Thanh Sang, PGS.TS Đặng Thị Thanh Lê, TS Lương Xuân Chiểu, TS Thái Khắc Chiến Tác giả xin chân thành cảm ơn Để hoàn thành luận án, tác giả trân trọng cảm ơn quan tạo điều kiện giúp đỡ: Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải; Trung tâm Khoa học Công Nghệ GTVT; Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh; Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM; Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng – LAS–XD 143 Trường Đại Học Bách Khoa Tp_HCM; Viện khoa học Thủy lợi Miền Nam; Phòng thí nghiệm Kiểm định Xây dựng LAS – XD 498 Liên hiệp khoa học địa chất – Kiểm định móng – Xây dựng – Sài gòn; Phòng thí nghiệm vật liệu nano Phân viện vật liệu xây dựng Miền Nam khu công Nghệ cao Tp_HCM; Khoa cơng trình – Bộ mơn Đường bộ; Bộ mơn Vật liệu xây dựng; Phòng Đào tạo Đại học Sau đại học nhiệt tình giúp đỡ cung cấp tài liệu quý báu để tác giả hoàn thành luận án Tác giả luận án Trần Hữu Bằng iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trang 1 Sự cần thiết việc nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận án 3 Phạm vi nghiên cứu luận án Phương pháp nghiên cứu Bố cục luận án Những đóng góp luận án Ý nghĩa khoa học thực tiễn Chương TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU NANO SiO2 SILICA FUME LÀM PHỤ GIA CHO TÔNG XI MĂNG TRONG XÂY DỰNG MẶT ĐƯỜNG Ô 1.1 Tổng quan vật liệu nano ứng dụng vật liệu nano tông 1.1.1 Định nghĩa vật liệu nano 1.1.2 Phân loại vật liệu nano 1.2 Nghiên cứu ứng dụng phụ gia nano SiO2 silica Fume cho tông xi măng 1.2.1 Nghiên cứu ứng dụng tông xi măng sử dụng phụ gia nano SiO2 silica Fume giới 1.2.1.1 Các nghiên cứu ứng dụng vật liệu nano SiO2 vào tông 1.2.1.2 Các nghiên cứu ứng dụng vật liệu silica Fume vào tông 16 1.2.2 Nghiên cứu ứng dụng tông xi măng sử dụng phụ gia nano SiO2 silica Fume Việt Nam 17 1.2.2.1 Phụ gia khoáng silica từ tro trấu nano SiO2 từ tro trấu 17 1.2.2.2 Phụ gia khoáng silica Fume 20 1.3 Các thông số chủ yếu vật liệu tông xi măng cho thiết kế kết cấu mặt đường ô 22 1.3.1 Cường độ tông xi măng 23 1.3.2 Mô đun đàn hồi 23 1.3.3 Độ co ngót hệ số giãn nở nhiệt tơng xi măng 24 1.3.4 Độ mài mòn 25 1.4 Kết luận chương định hướng nghiên cứu luận án 26 Chương 28 iv NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VIỆC SỬ DỤNG PHỤ GIA SILICA FUME NANO SiO2 ĐIỀU CHẾ TỪ TRO TRẤU CHO VỮA - TÔNG XI MĂNG 28 2.1 Nghiên cứu loại phụ gia cho tông xi măng 28 2.1.1 Khái niệm phụ gia 28 2.1.2 Phân loại phụ gia 28 2.1.2.1 Phụ gia khoáng 28 2.1.2.2 Phụ gia hóa học 31 2.2 Q trình thủy hóa xi măng pooclăng 32 2.3 Giới thiệu tro trấu kết thu sản phẩm nano SiO2 điều chế từ tro trấu khu vực miền Tây Nam Bộ 33 2.3.1 Giới thiệu tro trấu 33 2.3.2 Kết thu sản phẩm nano SiO2 điều chế từ tro trấu 34 2.4 Cơ sở khoa học kết hợp hai loại phụ gia nano SiO2 silica Fume 2.4.1 Ảnh hưởng hạt nano SiO2 tăng cường độ tơng xi măng 38 38 2.4.1.1 Đặc tính nano SiO2 (NS) 38 2.4.1.2 Tác động nano SiO2 đến hồ xi măng, vữa tông 39 2.4.1.3 Phân tán hạt nano Silica 39 2.4.2 Ảnh hưởng hạt silica Fume đến cường độ tông xi măng 41 2.4.2.1 Đặc tính silica Fume (SF) 41 2.4.2.2 Tác động silica Fume đến hồ xi măng, vữa tông 42 2.4.2.3 Phân tán hạt silica Fume 43 2.5 Nghiên cứu thực nghiệm nano SiO2 để nâng cao tính vữa xi măng 44 2.5.1 Giới thiệu 44 2.5.2 Thiết kế thành phần chế tạo vữa xi măng theo tỉ lệ nano SiO2 45 2.5.3 Thiết bị, dụng cụ phương pháp thử 46 2.5.4 Kết cường độ chịu nén kéo uốn vữa xi măng 47 2.5.5 Cấu trúc vữa xi măng có sử dụng phụ gia nano SiO2 52 2.6 Kết luận chương 53 Chương 55 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM PHỤ GIA NANO SiO2 SILICA FUME NÂNG CAO TÍNH NĂNG CỦA TƠNG XI MĂNG 55 v 3.1 Các yêu cầu xi măng tông xi măng dùng xây dựng mặt đường ôtô Việt Nam 55 3.1.1 Các yêu cầu xi măng dùng xây dựng mặt đường ô 55 3.1.2 Đối với BTXM dùng xây dựng mặt đường ô 55 3.2 Vật liệu chế tạo tông xi măng 57 3.2.1 Xi măng 57 3.2.2 Phụ gia khoáng 58 3.2.2.1 Nano SiO2 điều chế từ tro trấu 58 3.2.2.2 Silica Fume 58 3.2.3 Cốt liệu lớn 58 3.2.4 Cốt liệu nhỏ 60 3.2.5 Nước 62 3.3 Thiết kế thành phần tông xi măng 62 3.3.1 Phương pháp ACI 211 62 3.3.2 Tính tốn thiết kế thành phần tơng 67 3.3.3 Tính tốn lượng vật liệu dùng cho mẻ trộn tông 68 3.3.4 Công tác đúc mẫu bảo dưỡng mẫu tơng 69 3.4 Thí nghiệm xác định cường độ kéo uốn cường độ nén BTXM 71 3.4.1 Phân tích, đánh giá, nhận xét kết thí nghiệm cường độ Rn Rku tông xi măng 3.4.1.1 Trình tự phân tích thống kê xử lý số liệu quy hoạch thực nghiệm 73 73 3.4.1.2 Thiết kế thực nghiệm phân tích thống kê cường độ nén, cường độ kéo uốn tông cấp C30, C35 C40 theo tỷ lệ NS ngày tuổi 75 3.4.1.3 Thiết kế thực nghiệm phân tích thống kê cường độ nén, cường độ kéo uốn tông cấp C35 theo tỷ lệ NS+SF ngày tuổi 82 3.5 Nghiên cứu tính chất chủ yếu BTXM sử dụng phụ gia nano SiO2 silica Fume 89 3.5.1 Thí nghiệm mơ đun đàn hồi 89 3.5.2 Khả chống mài mòn tơng xi măng 94 3.5.3 Hệ số giãn nở nhiệt (CTE) 96 3.5.4 Thí nghiệm xác định độ chống thấm nước độ thấm sâu BTXM 98 3.5.5 Thí nghiệm độ thấm ion clo tông xi măng 102 vi 3.6 Kết luận chương 107 Chương 109 NGHIÊN CỨU TÔNG XI MĂNG SỬ DỤNG PHỤ GIA NANO SiO2 SILICA FUME TRONG KẾT CẤU MẶT DƯỜNG Ô KHU VỰC MIỀN TÂY NAM BỘ 4.1 Khái quát mạng lưới giao thông khu vực miền Tây Nam Bộ 109 4.2 Các yêu cầu chung thiết kế kết cấu mặt đường tông xi măng 112 4.2.1 Mặt đường BTXM thường có khe nối (JPCP) 113 4.2.2 Mặt đường tơng cốt thép có khe nối (JRCP) 113 4.2.3 Mặt đường tông cốt thép liên tục (CRCP) 113 4.2.4 Phân cấp giao thông [28] 114 4.2.5 Nội dung yêu cầu thiết kế mặt đường tông xi măng 114 4.2.5.1 Nội dung thiết kế mặt đường tông xi măng thông thường 114 4.2.5.2 Yêu cầu chung thiết kế mặt đường BTXM thơng thường 115 4.3 Phân tích khả ứng dụng tông xi măng sử dụng phụ gia nano SiO2 silica Fume làm mặt đường ô 4.3.1 Khả đáp ứng cường độ 116 116 4.3.1.1 Cường độ chịu kéo uốn BTXM sử dụng phụ gia NS NS+SF 117 4.3.1.2 Cường độ chịu nén BTXM sử dụng phụ gia NS NS+SF 117 4.3.1.3 Mô đun đàn hồi BTXM sử dụng phụ gia NS NS+SF 117 4.3.2 Độ mài mòn BTXM sử dụng phụ gia nano SiO2 NS+SF 118 4.3.3 Độ thấm ion clo, khả chống thấm nước độ thấm xuyên sâu BTXM sử dụng phụ gia nano SiO2 NS+SF 118 4.3.4 Hệ số giãn nở nhiệt (CTE) BTXM sử dụng phụ gia nano SiO2 NS+SF 119 4.3.5 Tính cơng tác BTXM sử dụng phụ gia nano SiO2 silica Fume 119 4.3.5.1 Độ sụt hỗn hợp BTXM sử dụng phụ gia NS NS+SF 119 4.3.5.2 Thời gian đông kết chất kết dính hỗn hợp BTXM sử dụng phụ gia NS NS+SF 120 4.3.6 Đề xuất ứng dụng BTXM sử dụng phụ gia nano SiO2 NS+SF cho cấp đường ô khu vực miền Tây Nam Bộ 120 4.4 Đề xuất dạng kết cấu áo đường BTXM sử dụng phụ gia nano SiO NS+SF khu vực miền Tây Nam Bộ 4.4.1 Các số liệu phục vụ thiết kế 121 121 vii 4.4.1.1 Cấp thiết kế 121 4.4.1.2 Dự kiến kết cấu mặt đường BTXM sử dụng phụ gia nano SiO2 phụ gia NS+SF 122 4.4.1.3 Kiểm toán trạng thái làm việc kết cấu mặt đường BTXM sử dụng phụ gia nano SiO2 BTXM sử dụng phụ gia NS+SF 122 4.4.2 Thiết kế kết cấu mặt đường có quy mơ giao thơng cấp nặng 124 4.4.3 Thiết kế kết cấu mặt đường có quy mơ giao thơng cấp trung bình 125 4.4.4 Tổng hợp dạng kết cấu mặt đường tông xi măng 126 4.5 Kết luận chương 127 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 128 I Kết luận 128 II Những giới hạn, tồn định hướng nghiên cứu luận án 130 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ I TÀI LIỆU THAM KHẢO II PHỤ LỤC A: THỰC NGHIỆM CHỈ TIÊU Rku Rn VỮA XI MĂNG IX A.1 Thiết bị, dụng cụ phương pháp thử IX A.2 Xử lý kết thực nghiệm phân tích phần mềm Minitab XII PHỤ LỤC B: THỰC NGHIỆM CHỈ TIÊU Rku Rn TÔNG XI MĂNG XIV B.1 Thiết kế thành phần tông xi măng XIV B.2 Kết thực nghiệm Rn Rku loại tông xi măng ngày tuôi theo tỉ lệ phụ gia NS XXIII B.3 Kết thực nghiệm Rn Rku loại tông xi măng ngày tuổi theo tỉ lệ phụ gia NS+SF PHỤ LỤC C: BẢNG TÍNH KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG BTXM (ĐÍNH KÈM) PHỤ LỤC D: PHIẾU KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM (ĐÍNH KÈM) XXVIII viii CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN Ký hiệu AASHTO : American Association of State Highway and Transportation Officials (Hiệp hội người làm đường vận tải Mỹ) ACAA : American Coal Ash Association (Hiệp hội tro bay Mỹ) ACI : American Concrete Institute (Viện tông Mỹ) ASTM : American Society for Testing and Materials (Hiệp hội thí nghiệm vật liệu Mỹ) BS : British Satadards Institue – BSI (Viện tiêu chuẩn Anh) BET : Brunauer-Emmett-Teller (Lý thuyết hấp thụ) BTXM : tông xi măng C : Cát CKD : Chất kết dính CRCP : Continuously Reinforced Concrete Pavement – Mặt đường tông cốt thép liên tục CTE : the Coefficient of Thermal Expansion – Hệ số giãn nở nhiệt Đ : Đá Dmax : Cỡ hạt lớn danh định JPCP : Jointed Plain Concret Pavement – Mặt đường tơng thường có khe nối JRCP : Jointed Reinforced Concret Pavement – Mặt đường tông cốt thép có khe nối EDX : Energy Dispersive X-ray spectroscopy – Phổ tán sắc lượng tia X MĐĐL : Mô đun độ lớn MPa : Mega Pascal NS : nano SiO2 N/CKD : Tỉ lệ nước chất kết dính N : Nước QĐ3230 : Quy định kỹ thuật tạm thời thiết kế mặt đường tông xi măng thơng thường có khe nối xây dựng cơng trình giao thông QĐ1951 : Quy định kỹ thuật tạm thời thi công nghiệm thu mặt đường tông xi măng xây dựng cơng trình giao thơng ix Rn : Cường độ chịu nén tông xi măng Rku : Cường độ chịu kéo uốn tông xi măng SF : silica Fume SEM : Scanning Electron Microscope – Kính hiển vi điện tử quét GTVT : Giao thông Vận tải HPS : High Performance Concrete – tơng tính cao HSC : High Strength Concrete – tông cường độ cao TEM : Transmission Electron Microscopy – Kính hiển vi điện tử truyền qua TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam XM : Xi măng XRD : X – Ray Diffraction – Kỹ thuật nhiễu xạ tia X x DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 - Trị số mơ đun đàn hồi tính tốn loại tông xi măng Trang 24 Bảng 2.1 - Thành phần hạt cát tiêu chuẩn 45 Bảng 2.2 - Thiết kế vữa xi măng theo tỷ lệ nano SiO2 45 Bảng 2.3 - Tỉ lệ biến 46 Bảng 2.4 - Kết cường độ chịu nén kéo uốn vữa xi măng 48 Bảng 3.1 - Các tiêu yêu cầu tông dùng xây dựng mặt đường ô 55 Bảng 3.2 - Cường độ Rn Rku xi măng làm mặt đường BTXM 56 Bảng 3.3 - Các tiêu hóa, lý xi măng dùng xây dựng mặt đường BTXM 56 Bảng 3.4 - Các tính chất lý xi măng Hà Tiên PC40 57 Bảng 3.5 - Thành phần khoáng vật xi măng Hà Tiên PC40 58 Bảng 3.6 - Các tính chất vật lý chung hạt nano SiO2 58 Bảng 3.7 - Thành phần hóa học theo khối lượng Silica Fume 58 Bảng 3.8 - Các tiêu yêu cầu cốt liệu thô dùng làm mặt đường BTXM 59 Bảng 3.9 - Các tiêu lý đá đăm Dmax=19mm Tân Đơng Hiệp – Bình Dương 59 Bảng 3.10 - Thành phần hạt đá dăm mỏ đá Tân Đông Hiệp – Bình Dương 60 Bảng 3.11 - Các tiêu lý yêu cầu cát dùng làm mặt đường BTXM 60 Bảng 3.12 - Các tiêu lý cát vàng lòng hồ Trị An huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai 61 Bảng 3.13 - Thành phần hạt cát vàng lòng hồ Trị An huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai 61 Bảng 3.14 - Độ sụt hỗn hợp tông theo loại kết cấu 62 Bảng 3.15 - Lượng nước trộn hàm lượng khơng khí tông tươi 63 Bảng 3.16 - Mối quan hệ tỉ lệ N/CKD cường độ nén 644 Bảng 3.17 - Thể tích đá dăm đầm chặt đơn vị thể tích tơng 644 Bảng 3.18 - Thành phần tông cấp 30, 35 40 MPa 67 Bảng 3.19 - Thành phần tông cấp 35MPa sử dụng phụ gia nano SiO2 silica Fume 68 Bảng 3.20 - Số lượng mẫu BTXM dùng thí nghiệm 69 Bảng 3.21 - Ví dụ đánh giá độ chụm kết thí nghiệm cường độ kéo uốn C30 28 ngày 74 Bảng 3.22 - Kết thí nghiệm Rn; Rku mơ đun đàn hồi tông sử dụng phụ gia NS sử dụng phụ gia NS+SF tuổi 28 ngày 90 XVI Bước 10: Xác định lượng phụ gia siêu dẻo Liều lượng phụ gia siêu dẻo (tính theo % khối lượng chất kết dính) xác định thơng qua việc trộn thử hỗn hợp tông thử độ sụt để đảm bảo độ sụt yêu cầu đạt từ 2,0 - 4,0 cm Tính tốn thành phần tông f’c = 35 MPa (sử dụng phụ gia nano SiO2) Bước 1: Xác định cường độ yêu cầu tơng Cường độ chịu nén trung bình u cầu tính theo cơng thức (3.3) f’cr = f’c + 8,3 = 35 + 8,3 = 43,3 (MPa) Bước 2: Lựa chọn kích thước tới đa cớt liệu lớn Chọn Dmax = 19,0 mm Bước 3: Chọn độ sụt theo yêu cầu cốt liệu điều kiện thi công Với tông mặt đường, chọn độ sụt gốc hỗn hợp tông SN = 2,5 – 5,0 cm Bước 4: Xác định hàm lượng nước trộn hàm lượng khơng khí Ta có: SN = 2,5 – 5,0 cm; Dmax = 19,0 mm tra bảng 3.20 ta N = 185 lít nước Vkk = 20 lít Bước 5: Tính toán khới lượng cớt liệu lớn (Đ) Khối lượng cốt liệu thơ tính theo cơng thức: Đ = đ.Vđ Trong đó: - đ: Khối lượng thể tích đầm chặt cốt liệu lớn, đ = 1610 kg/m3 - Vđ: Thể tích cốt liệu lớn đầm chặt đơn vị thể tích tơng phụ thuộc vào kích cỡ lớn cốt liệu thô mô đun độ lớn cát, xác định theo bảng 3.22 tương ứng với Mcát = 2,50 chọn Vđ = 0,65 (sau nội suy) Vậy Đ = 1610 x 0,65 = 1046,5 (kg) Bước 6: Lựa chọn tỉ lệ N/CKD Ta có Dmax = 19 mm; f’cr = 43,3 MPa, tra bảng 3.21 (sau nội suy) chọn N/CKD = 0,42 Bước 7: Xác định khối lượng khối lượng CKD lượng nước N CKD = N CKD N = 185/0,42 = 440 (kg) Bước 8: Xác định khối lượng xi măng nano Silicat Không dùng phụ gia khoáng: - Khối lượng xi măng là: X = CKD = 440 kg XVII Khi dùng 0,5% (NS) thay xi măng: - CKD = 440 kg, NS = 0,005.440 = 2,2 (kg); X = 440 – 2,2 = 437,8 (kg) Khi dùng 1,0% (NS) thay xi măng: - CKD = 440 kg, NS = 0,01.440 = 4,40 (kg); X = 440 – 4,40 = 435,6 (kg) Khi dùng 1,5% (NS) thay xi măng: - CKD = 440 kg, NS = 0,015.440 = 6,6 (kg); X = 440 – 6,6 = 433,4 (kg) Khi dùng 2,0% (NS) thay xi măng: - CKD = 440 kg, NS = 0,02.440 = 8,8 (kg); X = 440 – 8,8 = 431,2 (kg) Bước 9: Xác định khối lượng cốt liệu nhỏ (C) Không dùng phụ gia khoáng: - Khi Lượng cát X = 440 kg, N = 185 lít C = [1000 – C = [1000 – X x – 440 3,1 Đ đ – – N – VKK] c (kg) 1046,5 2,78 – 185 – 20].2,66 = 736 (kg) Khi dùng 0,5% (NS) thay xi măng: - Khi Lượng cát CKD = 440 kg, C = [1000 – C = [1000 – N = 185 lít; NS = 2,2 kg; X = 437,8 (kg) X x – 437,8 3,1 Đ đ – – NS ns 1046,5 2,78 – N – VKK] c (kg) – 2,2 2,2 – 185 – 20].2,66 = 735 (kg) Khi dùng 1,0% (NS) thay xi măng: - Khi Lượng cát CKD = 440 kg, C = [1000 – C = [1000 – N = 185 lít; NS = 4,40 kg; X = 435,6 (kg) X x – 435,6 3,1 Đ đ – – NS ns 1046,5 2,78 – N – VKK] c (kg) – 4,4 2,2 – 185 – 20].2,66 = 734 (kg) Khi dùng 1,5% (NS) thay xi măng: - Khi Lượng cát CKD = 440 kg, C = [1000 – C = [1000 – N = 185 lít; NS = 6,6 kg; X = 433,4 (kg) X x – 433,4 3,1 Đ đ – – NS ns 1046,5 2,78 – N – VKK] c (kg) – 6,6 2,2 – 185 – 20].2,66 = 733 (kg) Khi dùng 2,0% (NS) thay xi măng: - Khi Lượng cát CKD = 440 kg, C = [1000 – N = 185 lít; NS = 8,8 kg; X = 431,2 (kg) X x – Đ đ – NS ns – N –VKK] c (kg) XVIII C = [1000 – 431,2 3,1 – 1046,5 2,78 – 8,8 2,2 –185 – 20].2,66 = 732 (kg) Bước 10: Xác định lượng phụ gia siêu dẻo Liều lượng phụ gia siêu dẻo (tính theo % khối lượng chất kết dính) xác định thông qua việc trộn thử hỗn hợp tông thử độ sụt để đảm bảo độ sụt u cầu đạt từ 2,0 4,0 cm Tính tốn thành phần tông f’c = 40 MPa (sử dụng phụ gia nano SiO2) Bước 1: Xác định cường độ yêu cầu tông Cường độ chịu nén trung bình u cầu tính theo cơng thức (3.4) f’cr = 1,1f’c + 4,8 = 1,1.40 + 4,8 = 48,8 (MPa) Bước 2: Lựa chọn kích thước tới đa cốt liệu lớn Do cường độ fyc = 48,8 MPa < 62 MPa, theo bảng (3.20) Chọn Dmax = 19,0 mm Bước 3: Chọn độ sụt theo yêu cầu cốt liệu điều kiện thi công Với tông mặt đường, chọn độ sụt gốc hỗn hợp tông SN = 2,5 – 5,0 cm Bước 4: Xác định hàm lượng nước trộn hàm lượng khơng khí Ta có: SN = 2,5 – 5,0 cm; Dmax = 19,0 mm tra bảng 3.20 (dùng phụ gia siêu dẻo để giảm lượng nước) Ta N = 168 lít nước Vkk = 20 lít Bước 5: Tính toán khối lượng cốt liệu lớn (Đ) Khối lượng cốt liệu thơ tính theo cơng thức: Đ = đ.Vđ Trong đó: - đ: Khối lượng thể tích đầm chặt cốt liệu lớn, đ = 1610 kg/m3 - Vđ: Thể tích cốt liệu lớn đầm chặt đơn vị thể tích tơng phụ thuộc vào kích cỡ lớn cốt liệu thô mô đun độ lớn cát, xác định theo bảng 3.21 tương ứng với Mcát = 2,50 chọn Vđ = 0,72 Vậy Đ = 1610 x 0,72 = 1159,2 (kg) Bước 6: Lựa chọn tỉ lệ N/CKD Ta có Dmax = 19 mm; f’cr = 48,8 MPa, tra bảng 2.26 (sau nội suy) chọn N/CKD = 0,37 Bước 7: Xác định khối lượng khối lượng CKD lượng nước N CKD = N CKD N = 168/0,37 = 454 (kg) Bước 8: Xác định khối lượng xi măng Nano Silicat XIX Không dùng phụ gia khoáng: - Khối lượng xi măng là: X = CKD = 454 kg Khi dùng 0,5% (NS) thay xi măng: - CKD = 454 kg, NS = 0,005.454 = 2,27 (kg); X = 454 – 2,27 = 451,73 (kg) Khi dùng 1,0% (NS) thay xi măng: - CKD = 454 kg, NS = 0,01.454 = 4,54 (kg); X = 454 – 4,54 = 449,46 (kg) Khi dùng 1,5% (NS) thay xi măng: - CKD = 454 kg, NS = 0,015.454 = 6,81 (kg); X = 454 – 6,81 = 447,19 (kg) Khi dùng 2,0% (NS) thay xi măng: - CKD = 454 kg, NS = 0,02.454 = 9,08 (kg); X = 454 – 9,08 = 444,92 (kg) Bước 9: Xác định khối lượng cốt liệu nhỏ (C) Không dùng phụ gia khoáng: - Khi Lượng cát X = 454 kg, N = 168 lít C = [1000 – C = [1000 – X x – 454 3,1 Đ đ – – N – VKK] c (kg) 1159,2 2,78 – 168 – 20].2,66 = 661 (kg) Khi dùng 0,5% (NS) thay xi măng: - Khi Lượng cát CKD = 454 kg, C = [1000 – C = [1000 – N = 168 lít; NS = 2,27 kg; X = 451,73 (kg) X x – Đ đ 451,73 3,1 – – NS ns – N – VKK] c (kg) 1159,2 2,78 – 2,27 2,2 – 168 – 20].2,66 = 660 (kg) Khi dùng 1,0% (NS) thay xi măng: - Khi Lượng cát CKD = 454 kg, C = [1000 – C = [1000 – N = 168 lít; NS = 4,54 kg; X = 449,46 (kg) X x – Đ đ 449,46 3,1 – – NS ns – N – VKK] c (kg) 1159,2 2,78 – 4,54 2,2 – 168 – 20].2,66 = 659 (kg) Khi dùng 1,5% (NS) thay xi măng: - Khi Lượng cát CKD = 454 kg, C = [1000 – C = [1000 – N = 168 lít; NS = 6,81 kg; X = 447,19 (kg) X x – Đ đ 447,19 3,1 Khi dùng 2,0% (NS) thay xi măng: – – NS ns – N – VKK] c (kg) 1159,2 2,78 – 6,81 2,2 – 168 – 20].2,66 = 658 (kg) XX - Khi Lượng cát CKD = 454 kg, C = [1000 – C = [1000 – N = 168 lít; NS = 9,08 kg; X = 444,92 (kg) X x – Đ đ 444,92 3,1 – – NS ns – N – VKK] c (kg) 1159,2 2,78 – 9,08 2,2 - 168 - 20].2,66 = 658 (kg) Bước 10: Xác định lượng phụ gia siêu dẻo Liều lượng phụ gia siêu dẻo (tính theo % khối lượng chất kết dính) xác định thông qua việc trộn thử hỗn hợp tông thử độ sụt để đảm bảo độ sụt yêu cầu đạt từ 2,0 4,0 cm Tính tốn thành phần tơng f’c = 35 Mpa (sử dụng phụ gia khoáng nano SiO2 silica Fume) Bước 1: Xác định cường độ yêu cầu tông Cường độ chịu nén trung bình u cầu tính theo công thức (3.3) f’cr = f’c + 8,3 =35 + 8,3 = 43,3 (MPa) Bước 2: Lựa chọn kích thước tối đa cốt liệu lớn Chọn Dmax = 19,0 mm Bước 3: Chọn độ sụt theo yêu cầu cốt liệu điều kiện thi công Với tông mặt đường, chọn độ sụt gốc hỗn hợp tông SN = 2,5 – 5,0 cm Bước 4: Xác định hàm lượng nước trộn hàm lượng không khí Ta có: SN = 2,5 – 5,0 cm; Dmax = 19,0 mm tra bảng 2.18 ta N = 185 lít nước Vkk = 20 lít Bước 5: Tính toán khới lượng cớt liệu lớn (Đ) Khối lượng cốt liệu thơ tính theo cơng thức: Đ = đ.Vđ Trong đó: - đ: Khối lượng thể tích đầm chặt cốt liệu lớn, đ = 1610 kg/m3 - Vđ: Thể tích cốt liệu lớn đầm chặt đơn vị thể tích tơng phụ thuộc vào kích cỡ lớn cốt liệu thơ mơ đun độ lớn cát, xác định theo bảng 2.24 tương ứng với Mcát = 2,50 chọn Vđ = 0,65 (sau nội suy) Vậy Đ = 1610 x 0,65 = 1046,5 (kg) Bước 6: Lựa chọn tỉ lệ N/CKD Ta có Dmax = 19 mm; f’cr = 43,3 MPa, tra bảng 2.20 (sau nội suy) chọn N/CKD = 0,42 Bước 7: Xác định khối lượng khối lượng CKD lượng nước N XXI CKD = N CKD N = 185/0,42 = 440 (kg) Bước 8: Xác định khối lượng xi măng, nano Silicat (NS) silica Fume (SF) Khơng dùng phụ gia khống: - Khối lượng xi măng là: X = CKD = 440 (kg) Khi dùng 0,5% (NS) 5% (SF) thay xi măng: - CKD = 440 (kg); NS = 0,005.440 = 2,20 (kg); SF = 0,05.440 = 22 (kg) - X = 440 – 2,2 – 22 = 415,8 (kg) Khi dùng 0,5% (NS) 10% (SF) thay xi măng: - CKD = 440 (kg); NS = 0,005.440 = 2,20 (kg); SF = 0,10.440 = 44 (kg) - X = 440 – 2,2 – 44 = 393,8 (kg) Khi dùng 0,5% (NS) 15% (SF) thay xi măng: - CKD = 440 (kg); NS = 0,005.440 = 2,20 (kg); SF = 0,15.440 = 66(kg) - X = 440 – 2,2 – 66 = 371,8 (kg) Khi dùng 1,0% (NS) 5% (SF) thay xi măng: - CKD = 440 (kg); NS = 0,01.440 = 4,40 (kg); SF = 0,05.440 = 22 (kg) - X = 440 – 4,40 – 22 = 413,6 (kg) Khi dùng 1,0% (NS) 10% (SF) thay xi măng: - CKD = 440 (kg); NS = 0,01.440 = 4,40 (kg); SF = 0,10.440 = 44 (kg) - X = 440 – 4,40 – 44 = 391,6 (kg) Khi dùng 1,0% (NS) 15% (SF) thay xi măng: - CKD = 440 (kg); NS = 0,01.440 = 4,4 (kg); SF = 0,15.440 = 66 (kg) - X = 440 – 4,40 – 66 = 369,6 (kg) Bước 9: Xác định khối lượng cốt liệu nhỏ (C) Không dùng phụ gia khoáng: Khi X = 440 kg, N = 185 lít Lượng cát C = [1000 – C = [1000 – X x – 440 3,1 Đ – N – VKK] c (kg) đ – 1046,5 2,78 – 185 – 20].2,66 = 736 (kg) Khi dùng 0,5% (NS) 5% (SF) thay xi măng: CKD = 440 (kg); NS = 2,2 (kg); SF = 22 (kg); X = 415,8 (kg) Lượng cát C = [1000 – X x – Đ đ – NS ns – SF sf – N – VKK] c (kg) XXII C = [1000 – 415,8 1046,5 – 3,1 2,2 – 2,78 22 – 2,2 – 185 – 20].2,66 = 730 (kg) 2,4 Khi dùng 0,5% (NS) 10% (SF) thay xi măng: CKD = 440 (kg); NS = 2,2 (kg); SF = 44 (kg); X = 373,80 (kg) Lượng cát C = [1000 – C = [1000 – X x – Đ đ 393,80 3,1 – – NS ns SF – 1046,5 sf – 2,78 – N – VKK] c (kg) 2,2 2,2 44 – 2,4 – 185 – 20].2,66 = 724 (kg) Khi dùng 0,5% (NS) 15% (SF) thay xi măng: CKD = 440 (kg); NS = 2,2 (kg); SF = 66 (kg); X = 371,8 (kg) Lượng cát C = [1000 – C = [1000 – X x – 371,8 3,1 Đ đ – – NS ns – 1046,5 2,78 SF sf – N – VKK] c (kg) 2,2 – 2,2 – 66 2,4 – 185 – 20].2,66 = 719 (kg) Khi dùng 1,0% (NS) 5% (SF) thay xi măng: CKD = 440 (kg); NS = 4,4 (kg); SF = 22 (kg); X = 413,6 (kg) Lượng cát C = [1000 – C = [1000 – X x – 413,6 3,1 Đ đ – – NS ns 1046,5 2,78 – – SF sf – N – VKK] c (kg) 4,4 – 2,2 22 2,4 – 185 – 20].2,66 = 729 (kg) Khi dùng 1,0% (NS) 10% (SF) thay xi măng: CKD = 440 (kg); NS = 4,4 (kg); SF = 44 (kg); X = 391,6 (kg) Lượng cát C = [1000 – C = [1000 – X x – 391,6 3,1 Đ đ – – NS ns 1046,5 2,78 – – SF sf – N – VKK] c (kg) 4,4 – 2,2 44 2,4 – 185 – 20].2,66 = 723 (kg) Khi dùng 1,0% (NS) 15% (SF) thay xi măng: CKD = 440 (kg); NS = 4,4 (kg); SF = 66 (kg); X = 369,6 (kg) Lượng cát C = [1000 – C = [1000 – X x – 369,6 3,1 Đ đ – – NS ns 1046,5 2,78 – – SF sf – N – VKK] c (kg) 4,4 2,2 – 66 2,4 – 185 – 20].2,66 = 718 (kg) Bước 10: Xác định lượng phụ gia siêu dẻo Liều lượng phụ gia siêu dẻo (tính theo % khối lượng chất kết dính) xác định thơng qua việc trộn thử hỗn hợp tông thử độ sụt để đảm bảo độ sụt yêu cầu đạt từ 2,0 4,0 cm Thực nghiệm độ sụt để xác định lượng phụ gia siêu dẻo XXIII Tính tốn thành phần hỗn hợp cho mẻ trộn 10 lít loại tông với liều lượng siêu dẻo khác để thử độ sụt đạt từ 2,0 - 4,0 cm Qua thử độ sụt, xác định lượng phụ gia siêu dẻo thành phần loại tông ghi bảng 3.22 bảng 3.23 B.2 Kết thực nghiệm Rn Rku loại tông xi măng ngày tuổi theo tỉ lệ phụ gia NS Bảng B.1 - Kết thí nghiệm Rn, Rku tơng C30, C35, C40 ở các ngày tuổi theo NS STT X (Kg) Cát (Kg) Đá (Kg) Nước (lít) Sika Viscocrete 3000-20 (lit) Cấp BT Tuổi NS (%) Rn (MPa) Rku (MPa) 420 753 1046,5 185 - C30 33.57 3.72 417,9 750 1046,5 185 - C30 0.5 35.39 3.82 415,8 746 1046,5 185 - C30 37.05 4.25 413,7 743 1046,5 185 - C30 1.5 35.78 3.87 411,6 740 1046,5 185 - C30 33.54 3.86 420 753 1046,5 185 - C30 36.78 4.35 417,9 750 1046,5 185 - C30 0.5 39.47 4.97 415,8 746 1046,5 185 - C30 40.87 5.16 413,7 743 1046,5 185 - C30 1.5 40.45 4.65 10 411,6 740 1046,5 185 - C30 38.85 4.75 11 420 753 1046,5 185 - C30 28 41.37 5.32 12 417,9 750 1046,5 185 - C30 28 0.5 46.78 5.67 13 415,8 746 1046,5 185 - C30 28 46.97 5.8 14 413,7 743 1046,5 185 - C30 28 1.5 45.89 5.67 15 411,6 740 1046,5 185 - C30 28 42.64 5.68 16 420 753 1046,5 185 - C30 60 42.54 5.46 17 417,9 750 1046,5 185 - C30 60 0.5 48.89 5.89 18 415,8 746 1046,5 185 - C30 60 49.55 5.98 19 413,7 743 1046,5 185 - C30 60 1.5 46.67 5.82 20 411,6 740 1046,5 185 - C30 60 44.92 5.75 21 440 736 1046,5 185 - C35 33.45 3.89 22 437,8 732 1046,5 185 - C35 0.5 35.36 3.95 23 435,6 729 1046,5 185 - C35 35.75 4.01 24 433,4 725 1046,5 185 - C35 1.5 35.24 4.65 25 431,2 722 1046,5 185 - C35 35.03 4.35 26 440 736 1046,5 185 - C35 38.87 4.79 27 437,8 732 1046,5 185 - C35 0.5 39.56 4.89 28 435,6 729 1046,5 185 - C35 41.29 5.08 29 433,4 725 1046,5 185 - C35 1.5 39.98 4.93 XXIV STT X (Kg) Cát (Kg) Đá (Kg) Nước (lít) Sika Viscocrete 3000-20 (lit) Cấp BT Tuổi NS (%) Rn (MPa) Rku (MPa) 30 431,2 722 1046,5 185 - C35 40.08 5.08 31 440 736 1046,5 185 - C35 28 45.5 5.89 32 437,8 732 1046,5 185 - C35 28 0.5 48.34 6.2 33 435,6 729 1046,5 185 - C35 28 52.85 6.42 34 433,4 725 1046,5 185 - C35 28 1.5 48.3 6.15 35 431,2 722 1046,5 185 - C35 28 47.6 6.25 36 440 736 1046,5 185 - C35 60 46.65 6.25 37 437,8 732 1046,5 185 - C35 60 0.5 49.38 6.29 38 435,6 729 1046,5 185 - C35 60 53.78 6.59 39 433,4 725 1046,5 185 - C35 60 1.5 50.24 6.58 40 431,2 722 1046,5 185 - C35 60 49.56 6.66 41 454 661,20 1159,2 168 3,15 C40 35.89 4.65 42 417 657,65 1159,2 168 3,66 C40 0.5 36.36 4.57 43 415,8 654,10 1159,2 168 3,78 C40 36.78 4.66 44 413,7 650,58 1159,2 168 3,99 C40 1.5 35.98 4.76 45 411,6 647,05 1159,2 168 4,18 C40 35.45 4.24 46 454 661,20 1159,2 168 3,15 C40 39.56 5.1 47 417 657,65 1159,2 168 3,66 C40 0.5 41.73 5.09 48 415,8 654,10 1159,2 168 3,78 C40 43.44 5.66 49 413,7 650,58 1159,2 168 3,99 C40 1.5 42.25 5.35 50 411,6 647,05 1159,2 168 4,18 C40 40.1 5.21 51 454 661,20 1159,2 168 3,15 C40 28 49.89 6.21 52 417 657,65 1159,2 168 3,66 C40 28 0.5 53.24 6.42 53 415,8 654,10 1159,2 168 3,78 C40 28 56.76 6.76 54 413,7 650,58 1159,2 168 3,99 C40 28 1.5 53.05 6.65 55 411,6 647,05 1159,2 168 4,18 C40 28 51.12 6.21 56 454 661,20 1159,2 168 3,15 C40 60 51.35 6.35 57 417 657,65 1159,2 168 3,66 C40 60 0.5 53.89 6.78 58 415,8 654,10 1159,2 168 3,78 C40 60 57.83 7.25 59 413,7 650,58 1159,2 168 3,99 C40 60 1.5 53.87 6.73 60 411,6 647,05 1159,2 168 4,18 C40 60 53.76 6.36 61 420 753 1046,5 185 - C30 32.42 3.75 62 417,9 750 1046,5 185 - C30 0.5 36.76 3.84 63 415,8 746 1046,5 185 - C30 37.4 4.18 64 413,7 743 1046,5 185 - C30 1.5 36.55 3.94 65 411,6 740 1046,5 185 - C30 33.65 3.79 66 420 753 1046,5 185 - C30 35.39 4.29 XXV STT X (Kg) Cát (Kg) Đá (Kg) Nước (lít) Sika Viscocrete 3000-20 (lit) Cấp BT Tuổi NS (%) Rn (MPa) Rku (MPa) 67 417,9 750 1046,5 185 - C30 0.5 40.05 4.7 68 415,8 746 1046,5 185 - C30 41.05 4.87 69 413,7 743 1046,5 185 - C30 1.5 41.1 4.82 70 411,6 740 1046,5 185 - C30 38.98 4.7 71 420 753 1046,5 185 - C30 28 40.64 5.28 72 417,9 750 1046,5 185 - C30 28 0.5 44.6 5.58 73 415,8 746 1046,5 185 - C30 28 47.06 5.87 74 413,7 743 1046,5 185 - C30 28 1.5 44.78 5.6 75 411,6 740 1046,5 185 - C30 28 42.78 5.58 76 420 753 1046,5 185 - C30 60 43.1 5.38 77 417,9 750 1046,5 185 - C30 60 0.5 46.78 5.85 78 415,8 746 1046,5 185 - C30 60 49.67 5.95 79 413,7 743 1046,5 185 - C30 60 1.5 47.54 5.75 80 411,6 740 1046,5 185 - C30 60 44.82 5.87 81 440 736 1046,5 185 - C35 32.98 3.9 82 437,8 732 1046,5 185 - C35 0.5 35.24 3.96 83 435,6 729 1046,5 185 - C35 35.68 3.98 84 433,4 725 1046,5 185 - C35 1.5 35.38 4.68 85 431,2 722 1046,5 185 - C35 35.28 4.69 86 440 736 1046,5 185 - C35 38.36 4.75 87 437,8 732 1046,5 185 - C35 0.5 39.35 4.8 88 435,6 729 1046,5 185 - C35 41.24 5.28 89 433,4 725 1046,5 185 - C35 1.5 39.87 4.95 90 431,2 722 1046,5 185 - C35 39.67 4.92 91 440 736 1046,5 185 - C35 28 45.36 5.86 92 437,8 732 1046,5 185 - C35 28 0.5 47.67 6.05 93 435,6 729 1046,5 185 - C35 28 52.78 6.34 94 433,4 725 1046,5 185 - C35 28 1.5 48.27 6.25 95 431,2 722 1046,5 185 - C35 28 48.55 6.15 96 440 736 1046,5 185 - C35 60 47.85 6.13 97 437,8 732 1046,5 185 - C35 60 0.5 49.69 6.2 98 435,6 729 1046,5 185 - C35 60 54.39 6.54 99 433,4 725 1046,5 185 - C35 60 1.5 49.87 6.55 100 431,2 722 1046,5 185 - C35 60 49.75 6.54 101 454 661,20 1159,2 168 3,15 C40 35.23 4.76 102 417 657,65 1159,2 168 3,66 C40 0.5 35.89 4.55 103 415,8 654,10 1159,2 168 3,78 C40 36.55 4.53 XXVI STT X (Kg) Cát (Kg) Đá (Kg) Nước (lít) Sika Viscocrete 3000-20 (lit) Cấp BT Tuổi NS (%) Rn (MPa) Rku (MPa) 104 413,7 650,58 1159,2 168 3,99 C40 1.5 35.86 4.67 105 411,6 647,05 1159,2 168 4,18 C40 35.24 4.21 106 454 661,20 1159,2 168 3,15 C40 40.28 5.24 107 417 657,65 1159,2 168 3,66 C40 0.5 42.15 5.19 108 415,8 654,10 1159,2 168 3,78 C40 43.56 5.53 109 413,7 650,58 1159,2 168 3,99 C40 1.5 42.08 5.29 110 411,6 647,05 1159,2 168 4,18 C40 39.96 5.31 111 454 661,20 1159,2 168 3,15 C40 28 50.67 6.16 112 417 657,65 1159,2 168 3,66 C40 28 0.5 52.87 6.66 113 415,8 654,10 1159,2 168 3,78 C40 28 56.35 6.65 114 413,7 650,58 1159,2 168 3,99 C40 28 1.5 52.98 6.55 115 411,6 647,05 1159,2 168 4,18 C40 28 50.63 6.32 116 454 661,20 1159,2 168 3,15 C40 60 51.18 6.5 117 417 657,65 1159,2 168 3,66 C40 60 0.5 54.02 6.69 118 415,8 654,10 1159,2 168 3,78 C40 60 58.35 7.02 119 413,7 650,58 1159,2 168 3,99 C40 60 1.5 54.24 6.8 120 411,6 647,05 1159,2 168 4,18 C40 60 53.55 6.42 121 420 753 1046,5 185 - C30 31.78 3.71 122 417,9 750 1046,5 185 - C30 0.5 34.89 3.9 123 415,8 746 1046,5 185 - C30 36.2 4.1 124 413,7 743 1046,5 185 - C30 1.5 35.26 3.95 125 411,6 740 1046,5 185 - C30 34.65 3.82 126 420 753 1046,5 185 - C30 36.45 4.15 127 417,9 750 1046,5 185 - C30 0.5 38.78 5.12 128 415,8 746 1046,5 185 - C30 40.55 4.95 129 413,7 743 1046,5 185 - C30 1.5 40.27 4.78 130 411,6 740 1046,5 185 - C30 37.83 4.68 131 420 753 1046,5 185 - C30 28 40.76 5.35 132 417,9 750 1046,5 185 - C30 28 0.5 45.59 5.63 133 415,8 746 1046,5 185 - C30 28 46.52 5.85 134 413,7 743 1046,5 185 - C30 28 1.5 44.78 5.6 135 411,6 740 1046,5 185 - C30 28 42.96 5.68 136 420 753 1046,5 185 - C30 60 42.39 5.39 137 417,9 750 1046,5 185 - C30 60 0.5 48.55 5.75 138 415,8 746 1046,5 185 - C30 60 49.87 5.97 139 413,7 743 1046,5 185 - C30 60 1.5 47.52 5.79 140 411,6 740 1046,5 185 - C30 60 44.69 5.82 XXVII STT X (Kg) Cát (Kg) Đá (Kg) Nước (lít) Sika Viscocrete 3000-20 (lit) Cấp BT Tuổi NS (%) Rn (MPa) Rku (MPa) 141 440 736 1046,5 185 - C35 33.26 3.84 142 437,8 732 1046,5 185 - C35 0.5 34.87 3.92 143 435,6 729 1046,5 185 - C35 35.89 4.03 144 433,4 725 1046,5 185 - C35 1.5 35.69 4.38 145 431,2 722 1046,5 185 - C35 34.89 4.45 146 440 736 1046,5 185 - C35 39.56 4.98 147 437,8 732 1046,5 185 - C35 0.5 39.48 4.95 148 435,6 729 1046,5 185 - C35 40.89 5.36 149 433,4 725 1046,5 185 - C35 1.5 40.16 5.04 150 431,2 722 1046,5 185 - C35 39.84 4.98 151 440 736 1046,5 185 - C35 28 46.25 5.98 152 437,8 732 1046,5 185 - C35 28 0.5 48.01 6.15 153 435,6 729 1046,5 185 - C35 28 51.65 6.39 154 433,4 725 1046,5 185 - C35 28 1.5 47.75 6.28 155 431,2 722 1046,5 185 - C35 28 47.98 6.32 156 440 736 1046,5 185 - C35 60 47.14 6.35 157 437,8 732 1046,5 185 - C35 60 0.5 49.55 6.33 158 435,6 729 1046,5 185 - C35 60 54.29 6.61 159 433,4 725 1046,5 185 - C35 60 1.5 49.76 6.38 160 431,2 722 1046,5 185 - C35 60 48.97 6.39 161 454 661,20 1159,2 168 3,15 C40 35.65 4.45 162 417 657,65 1159,2 168 3,66 C40 0.5 36.24 4.75 163 415,8 654,10 1159,2 168 3,78 C40 36.98 4.55 164 413,7 650,58 1159,2 168 3,99 C40 1.5 36.15 4.55 165 411,6 647,05 1159,2 168 4,18 C40 35.55 4.26 166 454 661,20 1159,2 168 3,15 C40 40.16 5.16 167 417 657,65 1159,2 168 3,66 C40 0.5 41.65 5.25 168 415,8 654,10 1159,2 168 3,78 C40 42.98 5.49 169 413,7 650,58 1159,2 168 3,99 C40 1.5 42.08 5.29 170 411,6 647,05 1159,2 168 4,18 C40 40.54 5.15 171 454 661,20 1159,2 168 3,15 C40 28 50.46 6.17 172 417 657,65 1159,2 168 3,66 C40 28 0.5 52.93 6.48 173 415,8 654,10 1159,2 168 3,78 C40 28 57.28 6.58 174 413,7 650,58 1159,2 168 3,99 C40 28 1.5 53.15 6.45 175 411,6 647,05 1159,2 168 4,18 C40 28 51.02 6.22 176 454 661,20 1159,2 168 3,15 C40 60 52.15 6.35 177 417 657,65 1159,2 168 3,66 C40 60 0.5 53.93 6.58 XXVIII STT X (Kg) Cát (Kg) Đá (Kg) Nước (lít) Sika Viscocrete 3000-20 (lit) Cấp BT Tuổi NS (%) Rn (MPa) Rku (MPa) 178 415,8 654,10 1159,2 168 3,78 C40 60 58.03 7.35 179 413,7 650,58 1159,2 168 3,99 C40 60 1.5 54.15 6.63 180 411,6 647,05 1159,2 168 4,18 C40 60 53.97 6.39 B.3 Kết thực nghiệm Rn Rku loại tông xi măng ngày tuổi theo tỉ lệ phụ gia NS+SF Bảng B.2 - Kết thí nghiệm Rn, Rku tơng cấp C35 ở các ngày tuổi theo NS+FS STT X (Kg) Cát (Kg) Đá (Kg) Nước (lít) Sika Viscocrete 3000-20 (lit) Tuổi NS (%) SF (%) 415,8 730 1046,5 185 3,960 0.5 36.16 4.24 393,8 724 1046,5 185 4,620 0.5 10 37.21 4.49 371,8 719 1046,5 185 4,840 0.5 15 36.55 4.49 413,6 729 1046,5 185 4,180 37.85 4.47 391,6 723 1046,5 185 4,480 10 39.67 4.51 369,6 718 1046,5 185 5,060 15 38.21 4.55 415,8 730 1046,5 185 3,960 0.5 41.98 5.1 393,8 724 1046,5 185 4,620 0.5 10 41.32 5.27 371,8 719 1046,5 185 4,840 0.5 15 42.12 5.2 10 413,6 729 1046,5 185 4,180 42.43 5.25 11 391,6 723 1046,5 185 4,480 10 43.14 5.39 12 369,6 718 1046,5 185 5,060 15 42.38 5.46 13 415,8 730 1046,5 185 3,960 28 0.5 50.12 6.18 14 393,8 724 1046,5 185 4,620 28 0.5 10 51.12 6.32 15 371,8 719 1046,5 185 4,840 28 0.5 15 50.45 6.25 16 413,6 729 1046,5 185 4,180 28 53.25 6.42 17 391,6 723 1046,5 185 4,480 28 10 55.53 6.4 18 369,6 718 1046,5 185 5,060 28 15 53.87 6.39 19 415,8 730 1046,5 185 3,960 60 0.5 52.26 6.32 20 393,8 724 1046,5 185 4,620 60 0.5 10 51.89 6.47 21 371,8 719 1046,5 185 4,840 60 0.5 15 52.34 6.35 22 413,6 729 1046,5 185 4,180 60 55.89 6.68 23 391,6 723 1046,5 185 4,480 60 10 56.45 6.74 24 369,6 718 1046,5 185 5,060 60 15 55.67 6.71 25 415,8 730 1046,5 185 3,960 0.5 36.5 4.45 26 393,8 724 1046,5 185 4,620 0.5 10 37.16 4.46 27 371,8 719 1046,5 185 4,840 0.5 15 37.12 4.4 Rn Rku (MPa) (MPa) XXIX STT X (Kg) Cát (Kg) Đá (Kg) Nước (lít) Sika Viscocrete 3000-20 (lit) Tuổi NS (%) SF (%) 28 413,6 729 1046,5 185 4,180 38.02 4.36 29 391,6 723 1046,5 185 4,480 10 40.01 4.57 30 369,6 718 1046,5 185 5,060 15 38.18 4.58 31 415,8 730 1046,5 185 3,960 0.5 41.87 5.09 32 393,8 724 1046,5 185 4,620 0.5 10 42.16 5.25 33 371,8 719 1046,5 185 4,840 0.5 15 42.34 5.19 34 413,6 729 1046,5 185 4,180 42.56 5.35 35 391,6 723 1046,5 185 4,480 10 42.74 5.42 36 369,6 718 1046,5 185 5,060 15 42.11 5.52 37 415,8 730 1046,5 185 3,960 28 0.5 49.87 6.28 38 393,8 724 1046,5 185 4,620 28 0.5 10 51.11 6.29 39 371,8 719 1046,5 185 4,840 28 0.5 15 49.78 6.31 40 413,6 729 1046,5 185 4,180 28 53.87 6.34 41 391,6 723 1046,5 185 4,480 28 10 54.65 6.45 42 369,6 718 1046,5 185 5,060 28 15 54.18 6.49 43 415,8 730 1046,5 185 3,960 60 0.5 51.97 6.38 44 393,8 724 1046,5 185 4,620 60 0.5 10 54.24 6.49 45 371,8 719 1046,5 185 4,840 60 0.5 15 52.47 6.42 46 413,6 729 1046,5 185 4,180 60 55.95 6.72 47 391,6 723 1046,5 185 4,480 60 10 55.86 6.78 48 369,6 718 1046,5 185 5,060 60 15 55.74 6.66 49 415,8 730 1046,5 185 3,960 0.5 36.26 4.35 50 393,8 724 1046,5 185 4,620 0.5 10 37.09 4.32 51 371,8 719 1046,5 185 4,840 0.5 15 36.89 4.34 52 413,6 729 1046,5 185 4,180 37.98 4.45 53 391,6 723 1046,5 185 4,480 10 40.16 4.61 54 369,6 718 1046,5 185 5,060 15 38.09 4.62 55 415,8 730 1046,5 185 3,960 0.5 41.45 5.16 56 393,8 724 1046,5 185 4,620 0.5 10 42.29 5.31 57 371,8 719 1046,5 185 4,840 0.5 15 42.44 5.14 58 413,6 729 1046,5 185 4,180 42.56 5.35 59 391,6 723 1046,5 185 4,480 10 42.85 5.47 60 369,6 718 1046,5 185 5,060 15 42.56 5.49 61 415,8 730 1046,5 185 3,960 28 0.5 49.94 6.19 62 393,8 724 1046,5 185 4,620 28 0.5 10 53.98 6.26 63 371,8 719 1046,5 185 4,840 28 0.5 15 49.98 6.38 64 413,6 729 1046,5 185 4,180 28 53.67 6.39 Rn Rku (MPa) (MPa) XXX STT X (Kg) Cát (Kg) Đá (Kg) Nước (lít) Sika Viscocrete 3000-20 (lit) Tuổi NS (%) SF (%) 65 391,6 723 1046,5 185 4,480 28 10 55.23 6.44 66 369,6 718 1046,5 185 5,060 28 15 54.12 6.46 67 415,8 730 1046,5 185 3,960 60 0.5 52.34 6.39 68 393,8 724 1046,5 185 4,620 60 0.5 10 54.15 6.51 69 371,8 719 1046,5 185 4,840 60 0.5 15 52.78 6.37 70 413,6 729 1046,5 185 4,180 60 54.78 6.63 71 391,6 723 1046,5 185 4,480 60 10 55.87 6.71 72 369,6 718 1046,5 185 5,060 60 15 54.86 6.64 Rn Rku (MPa) (MPa) ... SiO2 VÀ SILICA FUME LÀM PHỤ GIA CHO BÊ TÔNG XI MĂNG TRONG XÂY DỰNG MẶT ĐƯỜNG Ô TÔ 1.1 Tổng quan vật liệu nano ứng dụng vật liệu nano bê tông 1.1.1 Định nghĩa vật liệu nano 1.1.2 Phân loại vật liệu. .. dụng vật liệu nano SiO2 vào bê tông 1.2.1.2 Các nghiên cứu ứng dụng vật liệu silica Fume vào bê tông 16 1.2.2 Nghiên cứu ứng dụng bê tông xi măng sử dụng phụ gia nano SiO2 silica Fume Việt Nam. .. giả chọn tên luận án luận án Nghiên cứu vật liệu nano SiO2 điều chế từ tro trấu silica Fume làm phụ gia cho bê tông xi măng xây dựng đường ô tô khu vực miền Tây Nam Bộ cần thiết, mang tính thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu vật liệu nano sio2 điều chế từ tro trấu và silica fume làm phụ gia cho bê tông xi măng trong xây dựng đường ô tô khu vực miền tây nam bộ , Nghiên cứu vật liệu nano sio2 điều chế từ tro trấu và silica fume làm phụ gia cho bê tông xi măng trong xây dựng đường ô tô khu vực miền tây nam bộ

Từ khóa liên quan