Đào tạo giọng soprano việt nam chất lượng cao

187 115 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 14:54

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực, khách quan chưa để bảo vệ học vị nào, thơng tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Hà Nội ngày tháng năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Thị Tân Nhàn ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN I MỤC LỤC II DANH MỤC CÁC BẢNG VII BẢNG CHÚ THÍCH ÂM VỰC CÁC LOẠI GIỌNG HÁT TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC OCTAVES CỦA ĐÀN PIANO VIII DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN IX MỞ ĐẦU 1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN BỐ CỤC LUẬN ÁN 9 10 10 NỘI DUNG 11 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐÀO TẠO GIỌNG SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO 11 1.1 VÀI NÉT VỀ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO .11 1.1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM 11 Bảng 1: So sánh đào tạo đại trà đào tạo chất lượng cao giọng Colorature Soprano CLC 15 1.2 KHÁI LƯỢC VỀ GIỌNG SOPRANO 16 1.2.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA GIỌNG SOPRANO 16 1.2.1.1 Âm khu 17 1.2.1.2 Âm sắc giọng Soprano 18 1.2.1.3 Âm vực 19 1.2.2 CÁC LOẠI GIỌNG SOPRANO 19 1.2.2.1 Dramatic Soprano 19 1.2.2.2 Lirico Soprano 20 1.2.2.3 Nữ cao trữ tình kịch tính (Spinto Soprano) 20 1.2.2.4 Nữ cao màu sắc (Colorature Soprano) 21 1.3.1 VỀ ĐÀO TẠO THANH NHẠC TRÊN THẾ GIỚI 25 1.3.1.1 Một số nhà sư phạm nhạc tiêu biểu giới có liên quan tới đào tạo giọng Soprano 26 1.3.1.2 Một số mơ hình đào tạo âm nhạc giới 27 1.3.2 LỊCH SỬ ĐÀO TẠO THANH NHẠC TẠI VIỆT NAM 33 1.3.2.1 Một số nhà sư phạm nhạc tiêu biểu Việt Nam 34 1.3.2.2 Mơ hình đạo tạo nhạc Việt Nam 37 1.3.2.3 Một số nghệ sĩ giọng Soprano Việt Nam tiêu biểu 39 1.3.2.4 Những thành công tác đào tạo nhạc chuyên nghiệp Việt Nam 43 1.4 THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO GIỌNG SOPRANO VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO .46 1.4.1 NĂNG LỰC CỦA SINH VIÊN 46 1.4.2 ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN 48 1.4.2.2 Năng lực nghiên cứu nội dung lựa chọn tác phẩm 49 1.4.1.3 Năng lực hiểu biết ngoại ngữ chuyên ngành 50 1.4.3 VỀ CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH 52 1.4.4 PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC 53 1.4.4.1 Phương pháp dạy giảng viên 53 iii 1.4.4.2 Phương pháp học sinh viên 54 1.4.5 CƠ SỞ VẬT CHẤT 55 TIỂU KẾT CHƯƠNG 56 CHƯƠNG KỸ THUẬT THANH NHẠC TRONG ĐÀO TẠO GIỌNG .57 COLORATURE SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO TẠI HỌC VIỆN ÂM 57 NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM 57 2.1 NHỮNG YÊU CẦU KHI THỰC HIỆN CÁC KỸ THUẬT CỦA GIỌNG COLORRATURE SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO 58 2.1.1 HƠI THỞ 58 Ví dụ [35, tr.265] 59 Ví dụ [35, tr.252] 59 Ví dụ [35, tr.249] 60 Ví dụ [35, tr.259] 60 Ví dụ [35, tr.260] 60 2.1.2 KHẨU HÌNH 61 Ví dụ [35, tr.260] 63 Ví dụ [45, tr 161] 63 Ví dụ [35, tr.260] 63 2.1.3 VỊ TRÍ ÂM THANH CỘNG MINH 64 Ví dụ 10: [81, tr.97] 66 Ví dụ 11 [45, tr 161] 66 Ví dụ 12 [45, tr 161] 66 Ví dụ 13: Trích đoạn Lucia di Lammermoor Donizetti [ô nhịp 1- 8] .67 2.2 MỘT SỐ KỸ THUẬT HÁT CHO GIỌNG COLORATURE SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO 68 2.2.1 Kỹ thuật hát cantilena 68 Ví dụ 14 [35, tr.252] 69 Ví dụ 15 [35, tr.249] 69 Ví dụ 16: [35, tr.256] 70 Ví dụ 17: [35, tr.256] 70 Ví dụ 18 Trích Vocalise 6, [Phụ lục 11, tr.146] 70 Ví dụ 19: Trích Vocalise 6, [Phụ lục 11, tr 147] 71 2.2.2 Kỹ thuật hát staccato 73 Ví dụ 22 [35, tr.265] 73 Ví dụ 23 [35, tr.265] 74 Ví dụ 24: Non posso disperar Dcluca (từ ô nhịp - 9) 74 Ví dụ 25: Trích aria “Danza, danza, faciulla gentile” Durante, (ơ nhịp 54 - 61) .75 Ví dụ 26 [81, tr 67] 75 Ví dụ 27 [45, tr 161] 76 Ví dụ 28: Trích Aria der Maria G Donizetti (ô nhịp 55 - 57) 76 Ví dụ 29 [35, tr 256] 76 Ví dụ 30: [45, tr 161] 77 Ví dụ 31: [35, tr 267] 77 Ví dụ 32: [35, tr 267] 77 Ví dụ 33: Trích aria der Dinorah G Meyerbeer (ô nhịp 38 - 42) 78 Ví dụ 34: Trích Aria Volta la terrea fronte alle stelle “Un ballo in maschera” G Verdi (ô nhịp 24 - 28) 78 Ví dụ 35: Aria “Der Holle Rache” trích opera “Cây sáo thần” Mozart (ô nhịp 25 - 30) 79 2.2.3 Kỹ thuật hát passage 79 Ví dụ 36 [35, tr.264] 80 Ví dụ 37 [35, tr.264] 80 Ví dụ 38 [35, tr.264] 80 Ví dụ 39 [35, tr.264] 81 Ví dụ 40: Trích Aria Ah! non credea mirarti trích “La sonnambula” V Bellini (ơ nhịp 73-76) 82 Ví dụ 41: Trích “Rezitativ und Cavatine” Linda di Chamounix G Donizetti (ô nhịp 97 100) 82 iv 2.2.4 Kỹ thuật hát trillo 83 Ví dụ 42 [45, tr.220] 83 Ví dụ 43 [45, tr.160] 84 Ví dụ 44: [PL 9, tr.7] 84 Ví dụ 45: Trích Rigoletta “Gualtier Malde ” - “Caro nom che il mio cor” Verdi [PL12, tr 160] 85 Ví dụ 46 : Aria Les filles de Cadix A De Musset L Delibes (từ ô nhịp 94 - 98) .85 Ví dụ 47: Trích Rigoletta “Gualtier Malde ” - “Caro nom che il mio cor” Verdi [PL12, tr 163] 86 Ví dụ 48: Trích Lucia di lammermoor “Regnava nel silenzio” - “Quando rapito in estasi” Donnizetti [PL12, tr 209] 87 2.2.5 Hát sắc thái to nhỏ 87 Ví dụ 49: [35, tr.253] 88 Ví dụ 50 [35, tr.253] 88 Ví dụ 51 [35, tr 264] 89 Ví dụ 52: Trích Die Nachtigall Alabieff [PL13, tr.362] 89 Ví dụ 53: Trích Thema und Variatine Heinrich Proch (Variatine III, nhịp 14 - 28) 91 Ví dụ 54: Trích Fruhlingsstimmen - Walzer Johann Strauss ( từ ô nhịp 240- 246) .92 Bảng 2: So sánh số kỹ thuật đặc trưng giọng Colorature Soprano đào tạo đại trà đào tạo CLC 93 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TRONG ĐÀO TẠO GIỌNG COLORATURE 96 SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO TẠI VIỆT NAM 96 3.1 CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRONG ĐÀO TẠO GIỌNG COLORATURE SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO 96 3.1.1 Năng lực chuyên môn 97 3.1.2 Các lực bổ trợ 99 3.1.3 Năng lực sư phạm 101 Ví dụ 55: Trích Aria Ah! non credea mirarti trích “La sonnambula” V Bellini 107 3.1.4 Năng lực nghiên cứu khoa học 108 3.2 NHỮNG YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC CỦA SINH VIÊN TRONG ĐÀO TẠO GIỌNG COLORATURE SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO 109 3.2.1 Về lực chuyên môn 109 3.2.2 Về lực môn bổ trợ 110 3.2.3 Về lực xử lý tác phẩm biểu diễn 111 3.2.5 Yêu cầu sức khỏe 116 3.3 CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH TRONG ĐÀO TẠO GIỌNG COLORATURE SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO 118 NHỮNG TÁC PHẨM ÂM NHẠC TIỀN CỔ ĐIỂN VÀ CỔ ĐIỂN 120 Ví dụ 56 : Trích Caro mio ben G.Giordani (từ ô nhip - 8) 122 Ví dụ 57: Trích aria “Danza, danza, faciulla gentile” Durante, (ô nhịp - 14) .123 Ví dụ 58 Trích Aria Ah! non credea mirarti trích “La sonnambula” V Bellini (ô nhịp 183- 192) 125 Ví dụ 59: Trích aria Mein Herr Marquis (Con Dơi) Johann Strauss (từ ô nhịp 75-87) 126 NHỮNG TÁC PHẨM ÂM NHẠC LÃNG MẠN 126 NHỮNG TÁC PHẨM VIỆT NAM 128 3.4 TIÊU CHÍ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRONG ĐÀO TẠO GIỌNG COLORATURE SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO 130 Khả diễn xuất: Trong đào tạo giọng Colorature Soprano CLC, SV học nhiều thể loại khác chương trình chúng tơi đề xuất Trong số đó, thể loại đòi hỏi phải có diễn diễn xuất aria Là tác phẩm thể nhân vật cụ thể nhạc kịch, Người hát ngồi cần thể giọng hát cần phải diễn tính cách nhân vật Chẳng hạn, hát aria “Der Holle Rache” (Nữ hoàng đêm tối) trích opera “Cây sáo thần” Mozart người hát phải thể tức giận nhân vật, đơn đứng hát cho thật kỹ thuật giọng to khỏe khơng thể đạt tiêu chí SV Colorature CLC .131 Bảng 3: Bảng đánh giá lực học tập SV 132 Kỹ thuật hát 132 Độ xác 132 v Kỹ xử lý sắc thái, biểu cảm 132 Kỹ diễn xuất 132 132 132 132 132 3.5 HỘI NHẬP QUỐC TẾ TRONG ĐÀO TẠO GIỌNG COLORATURE SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO 132 3.5.1 NHỮNG MẶT THUẬN LỢI TRONG CÔNG TÁC HỘI NHẬP QUỐC TẾ 3.5.2 MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG HỘI NHẬP QUỐC TẾ KẾT LUẬN 133 137 144 TÀI LIỆU THAM KHẢO 148 CÁC SÁCH, BÀI BÁO, TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH 149 Tài liệu Tiếng Việt 149 LUẬN ÁN, LUẬN VĂN ĐÃ CÔNG BỐ 153 MỤC LỤC CỦA PHỤ LỤC 156 PHỤ LỤC DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN CHO LUẬN ÁN1 156 PHỤ LỤC ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY GIỌNG COLORATURE SOPRANO1 156 PHỤ LỤC KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY1 156 PHỤ LỤC 4: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM1 156 PHỤ LỤC MỘT SỐ GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU CỦA HỌC VIỆN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG LĨNH VỰC TN GIỌNG SOPRANO1 156 PHỤ LỤC 6: BẢNG ĐIỂM TỐT NGHIỆP THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH THANH NHẠC TỪ 2011 ĐẾN 20161 156 PHỤ LỤC 7: BẢNG ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TN GIỌNG COLORATURA SOPRANO CLC1 156 PHỤ LỤC 157 PHỤ LỤC DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI CUNG CẤP THÔNG TIN CHO LUẬN ÁN PHỤ LỤC ĐỀ CƯƠNG GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY GIỌNG COLORATURE SOPRANO 157 158 158 NỘI DUNG CỦA GIÁO TRÌNH 158 PHỤ LỤC KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MỤC ĐÍCH THỜI GIAN TIẾN HÀNH THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM PHỤ LỤC 6: BẢNG ĐIỂM TỐT NGHIỆP THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH THANH NHẠC TỪ 2011 ĐẾN 2016 PHỤ LỤC 7: BẢNG ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TN GIỌNG COLORATURA SOPRANO CLC PHỤ LỤC MẪU PHIẾU KHẢO SÁT, PHỎNG VẤN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG LUẬN ÁN CS GD&ĐT CLC GS GV HV HVANQGVN Ca sĩ Giáo dục Đào tạo Chất lượng cao Giáo sư Giảng viên Học viên Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam 160 165 165 165 167 171 175 177 vi NS NGND NSND NSUT NGUT PGS SV QĐ TN TS VH-TT-DL Nghệ sĩ Nhà giáo nhân dân Nghệ sĩ nhân dân Nghệ sĩ ưu tú Nhà giáo ưu tú Phó giáo sư Sinh viên Quyết định Thanh nhạc Tiến sĩ Văn hóa, thể thao, du lịch vii DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG 1: SO SÁNH ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ VÀ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO ĐỐI VỚI GIỌNG COLORATURE SOPRANO CLC 15 BẢNG 2: SO SÁNH MỘT SỐ KỸ THUẬT ĐẶC TRƯNG CỦA GIỌNG COLORATURE SOPRANO TRONG ĐÀO TẠO ĐẠI TRÀ VÀ ĐÀO TẠO CLC 93 BẢNG 3: BẢNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC TẬP SV 132 viii BẢNG CHÚ THÍCH ÂM VỰC CÁC LOẠI GIỌNG HÁT TƯƠNG ỨNG VỚI CÁC OCTAVES CỦA ĐÀN PIANO ix DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ CHUN MƠN Cantilena Liền âm, tn trào, liên tục Colorature Màu sắc Colorature Soprano Nữ cao màu sắc Crescendo Từ nhỏ đến to Diminuendo Từ to đến nhỏ Dramatic Soprano Nữ cao kịch tính Forte To Gruppetto Láy chùm Legato Liền âm, liền từ Lirico Soprano Nữ cao trữ tình Passage Lướt nhanh Piano Nhỏ Potamento Trượt vuốt Soprano Nữ cao Spinto Soprano Nữ cao trữ tình kịch tính Staccato Trillo Âm nảy Rung láy Tenor Nam cao Vocalise Luyện MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Bộ môn đào tạo nhạc (TN) chuyên nghiệp Việt Nam đời với thành lập Trường Âm nhạc Việt Nam năm 1956, đến phát triển thành Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (HVANQGVN) Đây trung tâm đào tạo âm nhạc lớn nước bao gồm đào tạo hệ thống ngành biểu diễn âm nhạc có đào tạo nhạc biểu diễn chuyên nghiệp ngành đào tạo lý luận, sáng tác, huy Cũng HVANQGVN, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh đời tháng 71976 (Tiền thân Trường Quốc gia Âm nhạc Kịch nghệ Sài Gòn -1956) Học viện Âm nhạc Huế (tiền thân Trường Quốc gia Âm nhạc Kịch nghệ Huế - 1962), Khoa nhạc thành lập với đời Cả hai sở đào tạo âm nhạc, nhạc lớn Miền Nam, Miền Trung Việt Nam với mơ hình đào tạo có nhiều nét tương đồng với HVANQGVN Cho đến nay, phần lớn nguồn giảng viên (GV) có trình độ cao phân bổ sở đào tạo âm nhạc, nhạc HVANQGVN cung cấp Các mơ hình đào tạo chuyên ngành nói chung, nhạc nói riêng thống theo mơ hình HVANQGVN Nghiên cứu thành công tác đào tạo 60 năm qua thấy vượt trội mặt chất lượng số lượng diễn viên, cán giảng dạy nữ Riêng HVANQGVN số giảng viên nhạc 19 người, số có 14 người nữ Tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh số giảng viên nhạc 20, số có 15 giảng viên nữ Những giảng viên vừa giảng dạy tốt vừa biểu diễn tốt đa số nữ Những Nghệ sĩ nhân dân (NSND) tiêu biểu đào tạo Trường Âm nhạc Việt Nam, Nhạc viện Hà Nội HVANQGVN tính gương mặt nữ có: NSND Lê Dung, NSND Tường Vi, NSND Thanh Huyền, NSND Thanh Hoa, Nghệ sĩ ưu tú (NGUT) Diệu Thúy, NSUT Thu Lan, PGS.TS.NSUT Ngọc Lan, NSUT Măng Thị Hội, NSUT Hà Thủy, NSUT Kim Phúc, NSUT Mỹ An, NSUT Mai Tuyết Ngồi nhiều NSUT nữ trường Văn hóa Nghệ thuật, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp nước Trong số giọng nữ đó, giọng Soprano, cụ thể giọng 164 Về kiến thức: Nắm tương đối tốt yêu cầu kiến thức đặt Áp dụng PPDH mới, mang lại kết cao học tập, giúp SV có thói quen học tập chủ động, sáng tạo SV dần hình thành thói quen tư vấn đề vướng mắc bị lệ thuộc Qua buổi dự (buổi buổi 8) việc đổi PPDH, GV dự hài lòng đổi PPDH, cho nên thường xuyên áp dụng PPDH SV hứng thú học tập hơn, sôi u thích mơn học 165 Phụ lục 4: Thực nghiệm sư phạm Mục đích Với cách thức chúng tơi trình bày phần trên, tiến hành thực nghiệm sư phạm, nhằm kiểm định tính khả thi đánh giá hiệu việc đào tạo giọng Colorature Soprano CLC cho SV ngành TN, HVANQGVN Nội dung đối tượng thực nghiệm Chúng chọn SV giọng Colorature Soprano đạt nhiều tiêu chí đào tạo CLC SV thực nghiệm: Lại Thị Hương Ly Nguyễn Thị Hà Hai SV học theo cách thức trình bày Ngồi mẫu luyện giúp phát triển giọng hát (luyện nhóm), chúng tơi tăng cường mẫu luyện khó nhằm phát triển giọng Colorature Soprano Ứng dụng vào tác phẩm lựa chọn đào tạo giọng Colorature Soprano (như đề xuất mục 2.2 chương 2) Lại Thị Hương Ly với Aria Nữ hoàng đêm tối “Der Holle Rache” trích opera “Cây sáo thần” Mozart [PL11, tr 230] Nguyễn Thị Hà với aria Ah! non credea mirarti trích “La sonnambula” V Bellini [PL10, tr 170] GV thực hiện: Nguyễn Thị Tân Nhàn Thời gian Thực nghiệm triển khai, từ 2016- 2018 Tiến hành thực nghiệm Buổi GV giao tác phẩm phù hợp với tiếp nhận SV, yêu cầu SV tự tìm hiểu tác phẩm, phân tích cấu trúc, tự vỡ giai điệu, tiết tấu, khoanh vùng đoạn khó cần ý Luyện số mẫu âm thuận lợi để ứng dụng vào tác phẩm Buổi Luyện với mẫu âm khác nhau, đặc biệt mẫu Staccato với Lại Thị Hương Ly kỹ thuật Passage với Nguyễn Thị Hà 166 GV yêu cầu SV trình bày hiểu biết tác phẩm giao GV bổ sung kiến thức tác giả, tác phẩm, nhân vật aria GV hướng dẫn SV luyện tập giai điệu, tiết tấu đoạn, nhiên hát nốt nhạc, nhấn mạnh giai điệu khó Tập nhiều lần câu khó, buổi học SV cần nắm giai điệu hát yêu cầu tiếp tục nghiên cứu xử lý đoạn hát chạy passage Staccato Buổi Luyện với mẫu âm khác Tập phát âm, phát âm theo tiết tấu Yêu cầu SV tập nói vị trí âm thanh, sau ghép lời với với giai điệu SV tự luyện tập đoạn khó Buổi [Kế hoạch giảng dạy PL3] Luyện mẫu âm khác GV kiểm tra lại kiến thức học SV ghép lời với giai điệu, tiết tấu tác phẩm GV hướng dẫn SV nghe số ca sĩ, nghệ sĩ thể thành công aria SV học, nhấn mạnh kỹ thuật cần ý GV tiếp tục hướng dẫn SV thực hành với số kỹ thuật tác phẩm Yêu cầu SV luyện tập kiến thức học Buổi Luyện mẫu âm khác GV nghe SV trình bày với kiến thức học, kiểm tra lại trình độ, tiếp tục giới thiệu hướng dẫn SV thực hát hoàn thiện tác phẩm Sửa chỗ chưa xác Chú ý thở, vị trí, cường độ âm khoảng vang SV tiếp tục nghe tác phẩm ý tới sắc thái biểu cảm Buổi Luyện mẫu âm khác SV tự trình bày hồn thiện tác phẩm, GV trao đổi, góp ý sửa lỗi cho SV, giúp SV hoàn thiện hát Hướng dẫn cách biểu cảm đoạn tác phẩm Ngoài kỹ thuật chung, người học cần quan tâm nhiều tới sắc thái biểu cảm tác phẩm SV tiếp tục tự ơn luyện để hồn thiện hát Buổi 167 Luyện mẫu âm khác Ghép đàn, luyện tập thể tác phẩm trọn vẹn, thể yêu cầu đặt ra, tự tin thể cảm xúc phong cách biểu diễn Buổi Luyện mẫu âm khác biểu diễn Đánh giá kết thực nghiệm Qua trình học tập, nghiên cứu giảng dạy, với buổi học lớp tự học, SV thể tương đối tốt hai aria kể Từ vấn đề giao tác phẩm, lập kế hoạch dạy học, đưa nội dung dạy học, phương phát dạy học phát huy tính tích cực chúng tơi chọn lựa kỹ lưỡng Trên lớp học: SV tiếp thu kiến thức, chăm nghe giảng, học hỏi bạn bè, bàn luận kiến thức học, phát huy lực học nhóm Với mẫu âm đơn giản, SV luyện nhóm, mẫu âm phức tạp, mở rộng âm vực như: Kỹ thuật Passage, Staccato, kỹ thuật biểu sắc thái luyện cá nhân Ứng dụng vào tác phẩm phải thể xác yêu cầu kỹ thuật đặt ra, đặc biệt ý phần cảm xúc hướng dẫn cách biểu diễn tác phẩm Khi SV thể hồn chỉnh tác phẩm, SV lại GV có vai trò đóng vai làm khán giả để có bình luận, góp ý mặt hạn chế người học Tự nghiên cứu: SV cần tìm hiểu nội dung học tập trước tới lớp, tự học thuộc tác phẩm nhà, tìm hiểu cấu trúc, điểm cần lưu ý Nghe băng đĩa cách có chọn lọc Khi SV đạt kết định q trình học tập, chúng tơi khuyến khích, tạo động lực, điều kiện để SV tham gia thi ca nhạc uy tín nước bước đầu hai SV đạt thành định, cụ thể: Lại Thị Hương Ly: Đã đạt kết từ thi sau: Cúp vàng: Festival âm nhạc Châu Á Thái Bình Dương - 2017, (Đại học II) Giải ba: Tiếng hát Truyền hình tồn quốc (Sao Mai) dòng nhạc Thính phòng, tháng 10 năm 2017, (Đại học II) 168 Giải Huy chương vàng: Tài trẻ trường Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc, năm 2017, (Đại học II) Giải nhì thi Kyushu music Concour 2018 Nhật Bản, tháng 32018 (Đại học III) Nguyễn Thị Hà: Cúp vàng Festival âm nhạc Châu Á Thái Bình Dương, tháng 8-2017 Hồng Kông Trung Quốc (Đại học II) Với giải pháp ứng dụng triển khai kết đạt hai giọng Colorature Soprano coi thành quan trọng mà bước đầu đạt Những biện pháp tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện bước tới nhằm đạt mục tiêu đào tạo CLC loại giọng tiềm Việt Nam, giọng Colorature Soprano 169 Phụ lục Một số gương mặt tiêu biểu Học viện đạt thành tích cao lĩnh vực TN giọng Soprano TT Họ tên Nguyễn Thị Phương Nga Nguyễn Thị Hồng Vy Nguyễn Thị Tân Nhàn Đinh Thị Thành Lê Nguyễn Thị Hiền Anh Đào Tố Loan Lương Nguyệt Anh Đinh Thị Trang 10 Nguyễn Thị Thu Hằng 11 Trần Thị Hồng Nhung 12 Phan Ngọc Ánh Danh hiệu đạt Giải Nhất Sao Mai 2001 dòng nhạc thính phòng Giải Nhì Sao Mai 2001 dòng nhạc thính phòng Giải Nhất Sao Mai 2005 dòng nhạc dân gian Giải Nhất Sao Mai 2007 dòng nhạc dân gian Giải nhì Sao Mai 2007 dòng nhạc thính phòng Giải Nhất Sao Mai 2011 dòng nhạc thính phòng Giải Nhất Sao Mai 2011 dòng nhạc dân gian Giải Nhì Sao Mai 2013 dòng nhạc thính phòng Giải Nhất Sao Mai 2015 dòng nhạc dân gian Giải Nhì Sao Mai 2009 dòng nhạc thính phòng Giải Nhì Sao Mai 2017 dòng nhạc dân gian Giải Ba Sao Mai 2017 dòng nhạc thính phòng, Giải Nhất Hội thi Tài trẻ học sinh - SV trường Văn hoá - Nghệ 13 Lại Thị Hương Ly thuật toàn quốc 2017 Cúp Vàng Festival âm nhạc châu Á Thái Bình Dương Hồng Kơng tháng 8/2017 Giải Nhì thi âm nhạc quốc tế Kyushu Music Concour 2018 Nhật Bản 14 Phạm Thị Duyên Huyền 15 Nguyễn Thị Hà Giải Nhì thi hát Thính phòng, Nhạc kịch tồn quốc năm 2009; Cup Vàng Festival âm nhạc Châu Á Thái 170 TT Họ tên Danh hiệu đạt Bình Dương Hồng Kơng, tháng năm 2017 Và, nhiều học sinh, SV đạt thành tích cao HVANQGVN (Nguồn: tổng hợp) 171 Phụ lục 6: Bảng điểm tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Thanh nhạc từ STT HỌ TÊN NGÀY NƠI MÃ SINH SINH KHĨA KHỐ CHUN HỌC NGÀNH MÃ CBHD SỐ HỌC Nguyễn Ánh 13.10 Hà Nội K18 Thị 1985 Ngọc Lê Anh Dũng 26.06 Thanh 1982 Phạm Hà Thị Thu Thu 1984 Phạm Xuân Mai 10 2011 K18 2011 2011 2011 Bình 02 02 Trung Kiên nhạc Biểu diễn 60 21 GS Nguyễn 9,6 Thanh K18 02 02 Trung Kiên nhạc Biểu diễn 60 21 GS Nguyễn 9,8 Thanh K18 02 02 Trung Kiên nhạc Biểu diễn 60 21 GS Nguyễn 9,5 Thanh Hóa 18.09 Ninh 1982 K18 02 02 Trung Kiên nhạc Biểu diễn 60 21 GS Nguyễn 10,0 Thanh Sơn 03.08 Thanh 1982 2011 Phòng 24.08 Lạng Út K18 Hóa Nguyễn Quỳnh Lê Thị Biểu diễn 60 21 GS Nguyễn 9,6 Thanh 09.10 Hải 1982 2011 CN tốt nghiệp 2011 đến 2016 02 02 Trung Kiên nhạc Biểu diễn 60 21 GS Nguyễn 9,5 Thanh 02 02 Trung Kiên Hiền Nguyễn Hồng 26.01 Hà Nội K19 Thị 1988 Thanh Bích Nguyễn Hương 08.05 Hà Nội K19 nhạc Biểu diễn 60 21 GS Nguyễn 10,0 Huyền 1990 Thanh Ngô Thị Huyền 29.01 Thái nhạc Biểu diễn 60 21 TS Thanh 1987 K19 2012 2012 2012 Bình Nguyễn Ly 15.01 Nghệ Khánh 1984 An nhạc Biểu diễn 60 21 GS Nguyễn 10,0 Thanh K19 2012 02 02 Trung Kiên 02 02 Trung Kiên 02 02 Thị Trần 9,6 Ngọc nhạc Lan Biểu diễn 60 21 GS Nguyễn 9,8 Thanh nhạc 02 02 Trung Kiên 172 11 12 13 Trần Nhung 09.10 Bắc 15 16 Hồng Nguyễn Quyết 24.09 Hà Nội K19 Duy 1986 Thanh 29.05 Thanh nhạc Biểu diễn 60 21 GS Nguyễn 9,8 Lê Thị Tình 03.01 Nam Thị Mai 1984 Đào Thị Loan 15.09 Thái Tố 1986 Trần Trang Bùi Văn Tuyên 19 20 21 22 K19 2012 2012 K21 2014 2014 Nguyên K21 2014 An 04.04 Hòa 2014 Bình Lê Thị Vi 18.08 Quảng Hà 1983 2014 Trị Thanh Thị 02 02 Trần nhạc Ngọc Lan Biểu diễn 60 21 GS Nguyễn 10,0 02 02 Trung Kiên nhạc Biểu diễn 60 21 GS Nguyễn 9,4 02 02 Trung Kiên nhạc Biểu diễn 60 21 PGS TS 9,0 Thanh Thị 02 02 Trần nhạc Ngọc Lan Biểu diễn 60 21 GS Nguyễn 8,5 Lê Thị Tuyến 02.08 Hà Nội K21 Kim 1980 Thanh Nguyễn Tú 19/12/ Hà Nội K22 nhạc Biểu diễn 60 21 GS Nguyễn 10,0 Quang 1985 Thanh Nguyễn Tuyết 05/01/ Hà Tĩnh K22 nhạc Biểu diễn 60 21 GS Nguyễn 10,0 Thị Ánh 1989 Thanh 20/08/ Hà Tĩnh K22 nhạc Biểu diễn 60 21 GS Nguyễn 9,8 Phạm Thị Dung 1989 2014 02 02 Trung Kiên TS 10,0 Thanh K21 02 02 Trung Kiên nhạc Biểu diễn 60 21 PGS Thanh K21 02 02 Trung Kiên nhạc Biểu diễn 60 21 GS Nguyễn 9,0 Thanh K21 02 02 Trung Kiên nhạc Biểu diễn 60 21 GS Nguyễn 9,7 Thanh Định 23.10 Nghệ 1986 Thanh Hoá Nguyễn Hương 1984 18 Ninh Biểu diễn 60 21 GS Nguyễn 9,8 1984 Thị 17 2012 Thị 1987 14 K19 2015 2015 2015 Thanh nhạc 02 02 Trung Kiên 02 02 Trung Kiên 02 02 Trung Kiên 02 02 Trung Kiên 173 23 24 Nguyễn Hải 16/11/ Thanh Ngọc 1984 Lê Thị Thu 25 Trần Anh Thị Vân 26 27 28 34 nhạc Ngọc Lan Biểu diễn 60 21 PGS TS 8,40 Thanh K23 2016 An Thị nhạc Ngọc Lan Biểu diễn 60 21 PGS TS 8,00 Thanh 02 02 Trần Thị nhạc Ngọc Lan Biểu diễn 60 21 PGS TS 9,40 02/03/ Hà Bắc K23 Thị Mai 1987 Thanh 05/03/ Thanh nhạc Ngọc Lan Biểu diễn 60 21 GS Nguyễn 8,80 Lê Tuyến Lê Thị 1984 Trang Bùi Thị Trang Đinh Trang Lương Anh Thanh 2016 K23 2016 2016 Nguyên 01/10/ Nghệ 2016 An 16/05/ Bắc 2016 Giang 2016 Thị 02 02 Trung Kiên 02 02 Trung Kiên 02 02 Trung Kiên nhạc Biểu diễn 60 21 GS Nguyễn 9,00 Thanh K23 02 02 Trần nhạc Biểu diễn 60 21 GS Nguyễn 9,20 Thanh K23 Thị nhạc Biểu diễn 60 21 GS Nguyễn 9,00 Thanh K23 02 02 Trần nhạc Ngọc Lan Biểu diễn 60 21 PGS TS 8,60 Thanh Yên 15/10/ Thái 1989 K23 2016 Hóa 17/12/ Hưng 1988 2016 02 02 Trần Nguyễn Hường Nguyệt 33 Thị 02 02 Trần 1987 Thị 32 Thanh Thu 1987 31 TS 8,00 19/10/ Hà Nội K23 1990 30 2016 Biểu diễn 60 21 PGS Nguyễn Hằng Minh 29 K23 Ninh 10/01/ Nghệ 1988 2016 Hóa 18/08/ Quảng 1980 K23 02 02 Trung Kiên nhạc Biểu diễn 60 21 PGS TS Bảo Thanh Thị lưu 02 02 Trần nhạc Ngọc Lan Biểu diễn 60 21 PGS TS 9,10 Nguyễn Hiền 19/06/ Hà Nội K23 Thị 1987 Thanh Nguyễn Đức 03/05/ Hà Nội K23 nhạc Ngọc Lan Biểu diễn 60 21 GS Nguyễn 10,00 Huy 1979 2016 Thanh nhạc 02 02 Trần Thị 02 02 Trung Kiên 174 175 Phụ lục 7: Bảng đề xuất chương trình đào tạo TN giọng Coloratura Soprano CLC Bổ sung, SV hát thính SV hát nhạc kịch SV giọng Colorature Đổi Chương phòng Soprano CLC Học tác phẩm Học tác phẩm Học tác phẩm trình phát triển khả lớn, phức tạp kỹ opera phức tạp, phù biểu diễn thể loại thuật với âm cách nhạc thính phong nhiều hợp với đặc trưng khác giọng, tác phẩm phòng, phát triển tư thính phòng mang tính thuật, nghệ thuật cao Học thẩm mỹ nghệ thuật trích đoạn nhạc kịch hiểu biết lớp chuyên môn phong cách trải nghiệm tác giả khác sân khấu nghệ Thời gian học buổi tuần buổi tuần buổi tuần buổi tuần buổi tuần chuyên ngành Đệm buổi tuần đàn Các Bổ sung môn: Bổ sung môn: Bổ sung môn: môn bổ Nhảy cổ điển; Học Nhảy cổ điển; Kỹ Nhảy cổ điển; Kỹ trợ phát âm tiếng Ý, nói sân khấu; nói sân khấu; Kỹ chuyên Đức, Nga, Pháp ngành Học phát âm tiếng Ý, hành động sân Đức, Nga, Pháp khấu; Phát âm tiếng Năm Ý, Đức, Nga, Pháp Học 16 bao gồm: Học 16 bao gồm: Học 18 bao gồm: thứ Luyện Luyện Luyện Aria Aria Aria Romance (cổ điển Romance (cổ điển Romance (cổ điển đương đại) đương đại) đương đại) Ca khúc Việt Nam Ca khúc Việt Nam Ca khúc Việt Nam 176 Năm Dân ca Việt Nam Dân ca Việt Nam Dân ca Việt Nam Học 16 bao gồm: Học 18 bao gồm: Học 18 bao gồm: thứ Luyện Luyện Luyện Aria Aria Aria Romance (cổ điển Romance (cổ điển Romance (cổ điển, đương đại) đương đại) đương đại Ca khúc Việt Nam Ca khúc Việt Nam Ca khúc Việt Nam Dân ca Việt Nam Dân ca Việt Nam Năm Dân ca Việt Nam Học 18 bao gồm: thứ Luyện Aria cổ điển Aria đương đại Romance cổ điển Romance đương đại Gồm Ca khúc Việt Nam Gồm 10 Tốt Gồm 10 nghiệp Aria (từ Mozart trở Aria (từ Mozart trở Aria (từ Mozart trở trước) trước) trước) Romance cổ điển Aria kỷ XIX Aria kỷ XIX Romance đương Aria kỷ XX Aria kỷ XX đại Romance cổ điển Romance cổ điển Ca khúc Việt Nam 1Romance đương đại Romance đương đại dân ca Việt Nam Ca khúc Việt Nam Ca khúc Việt Nam dân ca Việt Nam dân ca Việt Nam 177 Phụ lục Mẫu phiếu khảo sát, vấn PHỎNG VẤN ĐỐI VỚI CÁC CA SĨ/NGHỆ SĨ Họ tên:……………………………………… Sinh năm:…………… Tốt nghiệp/được đào tạo tại:…………………………………………… Một số thành tích bật lĩnh vực biểu diễn (các giải thưởng, danh hiệu) Đánh giá điểm mạnh nghệ sĩ giọng Colorature Soprano Việt Nam - Năng khiếu/tài - Các kỹ năng/kỹ thuật - Sức khỏe - Các kỹ mềm khác: ngoại ngữ, giao tiếp, tự tin… Đánh giá hạn chế nghệ sĩ giọng Colorature Soprano Việt Nam - Năng khiếu/tài - Các kỹ năng/kỹ thuật - Sức khỏe - Các kỹ mềm khác: ngoại ngữ, giao tiếp, tự tin… Đánh giá công tác đào tạo phát triển tài giọng Colorature Soprano Việt Nam - Cơ sở đào tạo/các trường đào tạo - Giảng viên/giảng viên - Hoạt động biểu diễn (mơi trường, sách tạo điều kiện) - Giáo trình/tài liệu học tập - Khác Những kinh nghiệm thân rèn luyện, nâng cao trình độ Những đề xuất, kiến nghị cho công tác đào tạo phát triển tài giọng Colorature Soprano Việt Nam trình hội nhập quốc tế (tham gia thi/biểu diễn quốc tế) PHỎNG VẤN ĐỐI VỚI CÁC GIẢNG VIÊN THANH NHẠC Họ tên:……………………………………………………………… Đang công tác tại:……………………………………………………… Những điểm mạnh nghệ sĩ giọng Soprano Việt Nam - Năng khiếu/tài - Các kỹ năng/kỹ thuật - Sức khỏe - Các kỹ mềm khác: ngoại ngữ, giao tiếp, tự tin… Đánh giá hạn chế nghệ sĩ giọng Soprano Việt Nam - Năng khiếu/tài 178 - Các kỹ năng/kỹ thuật - Sức khỏe - Các kỹ mềm khác: ngoại ngữ, giao tiếp, tự tin… Đánh giá công tác đào tạo phát triển tài giọng Soprano Việt Nam - Cơ sở đào tạo/các trường đào tạo - Giảng viên/giảng viên - Hoạt động biểu diễn (mơi trường, sách tạo điều kiện) - Giáo trình/tài liệu học tập - Khác Những kinh nghiệm thân rèn luyện, nâng cao trình độ thân Những đề xuất, kiến nghị cho công tác đào tạo phát triển tài giọng Soprano Việt Nam trình hội nhập quốc tế (tham gia thi/biểu diễn quốc tế) ... tiễn đào tạo giọng Soprano chất lượng cao Chương II: Kỹ thuật đào tạo giọng Colorature Soprano chất lượng cao Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Chương III: Giải pháp đào tạo giọng Colorature Soprano. .. TIỄN ĐÀO TẠO GIỌNG SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO 11 1.1 VÀI NÉT VỀ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO .11 1.1.1 MỘT SỐ KHÁI NIỆM 11 Bảng 1: So sánh đào tạo đại trà đào tạo chất lượng cao. .. định tiêu chí đào tạo chất lượng cao đào tạo giọng Colorature Soprano Xác định giống, khác hai mơ hình đào tạo đại trà chất lượng cao ngành nhạc nói chung, đào tạo giọng Colorature Soprano nói
- Xem thêm -

Xem thêm: Đào tạo giọng soprano việt nam chất lượng cao , Đào tạo giọng soprano việt nam chất lượng cao , Lịch sử nghiên cứu, CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ĐÀO TẠO GIỌNG SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO, Bảng 1: So sánh đào tạo đại trà và đào tạo chất lượng cao đối với giọng Colorature Soprano CLC., Nữ cao kịch tính màu sắc (Dramatic Colorature Soprano), NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM, Ví dụ 6 [35, tr.260]., Ví dụ 9 [35, tr.260]., Ví dụ 12 [45, tr. 161]., Ví dụ 13: Trích đoạn Lucia di Lammermoor của Donizetti [ô nhịp 1- 8], Ví dụ 25: Trích aria “Danza, danza, faciulla gentile” của Durante, (ô nhịp 54 - 61)., Ví dụ 35: Aria “Der Holle Rache” trích opera “Cây sáo thần” của Mozart (ô nhịp 25 - 30)., Ví dụ 44: [PL 9, tr.7], Ví dụ 52: Trích Die Nachtigall của Alabieff [PL13, tr.362]., Bảng 2: So sánh một số kỹ thuật đặc trưng của giọng Colorature Soprano trong đào tạo đại trà và đào tạo CLC, SOPRANO CHẤT LƯỢNG CAO TẠI VIỆT NAM, Ví dụ 55: Trích Aria Ah! non credea mirarti trích “La sonnambula” của V. Bellini., Những tác phẩm âm nhạc tiền cổ điển và cổ điển, Ví dụ 56 : Trích Caro mio ben của G.Giordani (từ ô nhip 4 - 8)., Ví dụ 57: Trích aria “Danza, danza, faciulla gentile” của Durante, (ô nhịp 4 - 14)., Những tác phẩm Việt Nam, Kỹ năng diễn xuất, Tài liệu Tiếng Việt, Luận án, luận văn đã công bố, NỘI DUNG CỦA GIÁO TRÌNH, Phụ lục 3. Kế hoạch giảng dạy, Đánh giá kết quả thực nghiệm, Phụ lục 6: Bảng điểm tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Thanh nhạc từ 2011 đến 2016., Phụ lục 7: Bảng đề xuất chương trình đào tạo TN giọng Coloratura Soprano CLC

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm