Chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự việt nam (tt)

27 34 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 14:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƯ PHÁP TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI LÊ THỊ THÚY NGA CHỦ THỂ BUỘC TỘI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM Chuyên ngành : Luật Hình tố tụng hình Mã số : 38.01.04 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2019 Cơng trình hoàn thành tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Thị Minh Sơn Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Ngọc Chí Phản biện 2: TS Bùi Kiên Điện Phản biện 3: TS Đặng Quang Phương Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp trường, họp Trường Đại học Luật Hà Nội, vào hồi… ….ngày …….tháng …… năm 201 … Có thể tìm hiểu luận án tại: Thư viện Quốc Gia; Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thực công cải cách tư pháp, TTHS nước ta có nhiều chuyển biến tích cực Theo đó, quy định pháp luật TTHS sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Cụ thể, BLTTHS 2003 ban hành vào sống, gần BLTTHS năm 2015 ban hành với đổi định hướng, nội dung kỹ thuật lập pháp Chất lượng hoạt động giải vụ án hình bước nâng lên, việc tranh tụng phiên tòa bước đầu đạt số kết tích cực Bên cạnh kết đạt được, TTHS Việt Nam bộc lộ điểm hạn chế, bất cập cần có đổi đồng bộ, toàn diện từ việc xác định hồn thiện mơ hình tố tụng vấn đề quan trọng xác định phân biệt rõ chức TTHS Sự phân biệt rõ hơn, độc lập chức tố tụng từ xác định chủ thể thực chức quy định phù hợp địa vị pháp lý chủ thể nội dung quan trọng Tuy nhiên, vấn đề chủ thể TTHS nói chung CTBT nói riêng TTHS Việt Nam nhiều bất cập nhận thức quy định, áp dụng pháp luật Về mặt nhận thức, nhận thức sở lý luận để phân định chủ thể TTHS theo chức tố tụng chưa làm rõ, nhiều e ngại việc phân định chủ thể theo bên buộc tội, bào chữa xét xử thay cho việc phân định theo vị tố tụng, bên THTT bên tham gia tố tụng Từ góc độ lập pháp, chưa có phân định rạch ròi chức TTHS nên chủ thể TTHS nói chung CTBT nói riêng chưa xác định gắn với chức tố tụng Do không xuất phát từ chức nhóm chủ thể nên việc quy định địa vị pháp lý chủ thể nhiều bất cập, chưa đảm bảo tương đồng quyền, nghĩa vụ chủ thể thực CNBT bình đẳng giữa CTBT với chủ thể thực chức bào chữa Hiện nay, nguyên tắc "tranh tụng xét xử đảm bảo" thức ghi nhận Hiến pháp 2013 BLTTHS năm 2015 Mặc dù vậy, chủ thể TTHS theo quy định BLTTHS năm 2015 phân định theo nhóm chủ thể THTT chủ thể tham gia tố tụng mà chưa thể rõ bên tham gia tranh tụng theo chức buộc tội, gỡ tội xét xử; chưa thể bình đẳng bên buộc tội - bên bào chữa vai trò độc lập xét xử Tòa án vấn đề có ý nghĩa định để nguyên tắc tranh tụng thật có hiệu Trong bối cảnh nêu trên, việc nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn CTBT từ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động CTBT nhu cầu cấp thiết Đáp ứng nhu cầu này, NCS lựa chọn đề tài "Chủ thể buộc tội tố tụng hình Việt Nam" làm đề tài nghiên cứu cho luận án Mục đích, nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu 2.1 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài sở nghiên cứu vấn đề lý luận CTBT, thực trạng CTBT TTHS Việt Nam đưa kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật CTBT Để thực mục đích nghiên cứu nêu trên, luận án có nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận liên quan tới CTBT bao gồm: khái niệm, đặc điểm CTBT, sở lý luận để xác định CTBT TTHS, nhận diện CTBT TTHS Việt Nam vai trò CTBT việc thực CNBT; - Phân tích, đánh giá quy định pháp luật TTHS Việt Nam CTBT qua thời kỳ; - Đánh giá thực tiễn thực hoạt động buộc tội CTBT TTHS Việt Nam - Xác định yêu cầu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu hoạt động CTBT TTHS Việt Nam 2.2 Phạm vi nghiên cứu Trong khuôn khổ luận án này, NCS tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến CTBT TTHS Việt Nam góc độ luật TTHS với tư cách ngành luật hệ thống pháp luật Việt Nam Thực tiễn hoạt động CTBT đánh giá chủ yếu giai đoạn điều tra, truy tố xét xử sơ thẩm - nơi vai trò CTBT thể rõ nét Các số liệu thống kê thực trạng hoạt động CQĐT, VKS lấy phạm vi toàn quốc khoảng thời gian 10 năm (2008 - 2017); riêng số liệu đánh giá việc thực quyền buộc tội bị hại, hạn chế tiêu chí thống kê quan THTT khó khăn việc tiếp cận nguồn thông tin nên NCS đánh giá sở tham khảo số liệu số luận án có liên quan thực kết khảo sát 467 án lựa chọn ngẫu nhiên trang cơng bố án Tòa án nhân dân tối cao địa http://congbobanan.toaan.gov.vn Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước pháp luật việc nghiên cứu NCS sử dụng phương pháp khoa học pháp lý truyền thống phương pháp nghiên cứu lịch sử, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp nghiên cứu điển hình Những điểm luận án Luận án cơng trình nghiên cứu cấp độ tiến sĩ đề tài Chủ thể buộc tội tố tụng hình Việt Nam Những điểm luận án bao gồm: - Luận án làm rõ vấn đề lý luận chủ thể buộc tội tố tụng hình nói chung tố tụng hình Việt Nam nói riêng, đặc biệt khái niệm, đặc điểm chủ thể buộc tội; sở lý luận việc phân định chủ thể tố tụng hình theo chức tố tụng; sở xuất chủ thể buộc tội tố tụng hình sự; phạm vi chủ thể vai trò chủ thể buộc tội tố tụng hình Việt Nam việc thực chức buộc tội; - Luận án phân tích, đánh giá cách tương đối đầy đủ, tồn diện thực trạng quy định pháp luật tố tụng hình chủ thể buộc tội thực tiễn hoạt động chủ thể buộc tội tố tụng hình Việt Nam So với cơng trình nghiên cứu công bố, luận án cập nhật, đánh giá quy định BLTTHS 2015 chủ thể buộc tội thực tiễn hoạt động chủ thể buộc tội đến năm 2018 - Luận án xác định quan điểm đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động chủ thể buộc tội tố tụng hình Việt Nam đặc biệt giải pháp hoàn thiện pháp luật chủ thể buộc tội Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Kết nghiên cứu Luận án đóng góp cho phát triển lý luận chung chủ thể TTHS đặc biệt làm sâu sắc nghiên cứu lý luận có nhóm chủ thể thực CNBT khái niệm, đặc điểm, sở xuất CTBT, phạm vi CTBT giới hạn buộc tội CTBT TTHS Việt Nam Luận án nguồn tư liệu có ý nghĩa để cá nhân, quan hữu quan tham khảo, nghiên cứu trình sửa đổi, bổ sung quy định BLTTHS liên quan đến CTBT, nguồn tài liệu tham khảo trình giảng dạy, nghiên cứu chủ thể TTHS Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, Luận án gồm 04 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án Chương 2: Lý luận chủ thể buộc tội tố tụng hình Chương 3: Thực trạng chủ thể buộc tội tố tụng hình Việt Nam Chương 4: Quan điểm giải pháp góp phần nâng cao nâng cao hiệu hoạt động chủ thể buộc tội tố tụng hình Việt Nam Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Khái quát chung tình hình nghiên cứu ngồi nước 1.1.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.1.1.1 Nhóm cơng trình nghiên cứu mơ hình tố tụng, chức tố tụng số nguyên tắc TTHS Vấn đề chủ thể TTHS nói chung CTBT nói riêng liên quan mật thiết đến vấn đề chung TTHS mơ hình tố tụng, chức tố tụng số nguyên tắc TTHS Tại Việt Nam thời gian vừa qua có nhiều cơng trình khoa học nghiên cứu vấn đề nêu đạt thành tựu đáng trân trọng, tảng, cho việc tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu CTBT TTHS Về mô hình TTHS: Vấn đề mơ hình TTHS nói chung mơ hình TTHS Việt Nam nói riêng bàn thảo nhiều Hội thảo khoa học lớn nhiều tác giả nghiên cứu, đăng tải viết tạp chí chuyên ngành Vấn đề nghiên cứu chun sâu Đề án "Mơ hình TTHS Việt Nam" VKSNDTC năm 2012 luận án tiến sĩ luật học "Mơ hình TTHS Việt Nam vấn đề áp dụng tố tụng tranh tụng" (2014) tác giả Nguyễn Thị Thủy Các nghiên cứu đề xuất phương hướng nội dung hoàn thiện mơ hình TTHS Việt Nam việc phân định hợp lý quyền, nghĩa vụ chủ thể cho phù hợp với chức TTHS Về chức TTHS Nhiều báo khoa học đề cập tới chức TTHS công bố nhiều quan điểm khác tác giả thống ba chức TTHS CNBT, chức bào chữa (gỡ tội) chức xét xử Nghiên cứu chuyên khảo cấp độ luận án tiến sĩ chức tố tụng kể tới luận án "Chức xét xử TTHS Việt Nam" (2008) tác giả Lê Tiến Châu luận án "Các chức TTHS Việt Nam: Những vấn đề lý luận thực tiễn" (2012) tác giả Nguyễn Mạnh Hùng Các luận án nghiên cứu làm rõ sở lý luận việc xác định chức TTHS; ý nghĩa, nội hàm, phạm vi giới hạn chức TTHS; xác định rõ mối liên hệ chức TTHS với mơ hình TTHS; xác định chủ thể thực chức tương ứng TTHS; dề xuất giải pháp đổi hoàn thiện pháp luật TTHS, tổ chức hoạt động chủ thể tham gia tố tụng Về nguyên tắc TTHS Việc nghiên cứu nguyên tắc tranh tụng TTHS, nguyên tắc xác định thật vụ án nguyên tắc trách nhiệm khởi tố xử lý vụ án hình có ý nghĩa việc nghiên cứu chuyên sâu CTBT Luận án "Nguyên tắc tranh tụng TTHS Việt Nam: Những vấn đề lý luận thực tiễn" (2011) tác giả Nguyễn Văn Hiển nghiên cứu lý luận thực tiễn nguyên tắc tranh tụng xây dựng, áp dụng pháp luật TTHS nước ta sở đề xuất định hướng, giải pháp xây dựng thể chế hóa nguyên tắc tranh tụng pháp luật TTHS Việt Nam có giải pháp xác định vị trí, quyền, nghĩa vụ chủ thể tham gia tố tụng theo hướng tách bạch chức TTHS Trong luận án tiến sĩ luật học "Nguyên tắc khởi tố xử lý vụ án hình luật TTHS Việt Nam - Những vấn đề lý luận thực tiễn" (2010), tác giả Lê Lan Chi đề cập tới vấn đề buộc tội CTBT nghiên cứu sở trách nhiệm khởi tố xử lý vụ án hình Những nghiên cứu hình thức TTHS, từ tư tố, tư cơng tố đến cơng tố tương ứng với trách nhiệm chủ thể khởi tố, xử lý vụ án có ý nghĩa việc tiếp tục nghiên cứu chun sâu CTBT 1.1.1.2 Nhóm cơng trình nghiên cứu liên quan đến chủ thể tố tụng hình chủ thể buộc tội tố tụng hình Nghiên cứu chuyên sâu vấn đề chủ thể TTHS kể đến luận án tiến sĩ luật học "Các chủ thể THTT Luật TTHS Việt Nam trước yêu cầu cải cách tư pháp" (2014) tác giả Nguyễn Duy Giảng Luận án cơng trình nghiên cứu có giá trị, tác giả nghiên cứu toàn diện lý luận thực tiễn liên quan đến chủ thể THTT theo Luật TTHS Nội dung nghiên cứu mơ hình tố tụng, chức tố tụng mối liên hệ mơ hình tố tụng, chức tố tụng với việc phân định chủ thể TTHS kế thừa nghiên cứu chuyên sâu CTBT TTHS Việt Nam Ở cấp độ luận văn thạc sĩ, liên quan trực tiếp tới đề tài luận án, có luận văn "Chủ thể buộc tội TTHS Việt Nam" (2016) tác giả Đặng Văn Phượng Luận văn nghiên cứu tương đối toàn diện vấn đề liên quan tới CTBT TTHS Việt Nam Tuy nhiên, cấp độ luận văn thạc sĩ, luận văn chưa giải cách sâu sắc vấn đề lý luận liên quan tới CTBT; đề xuất hồn thiện mơ hình tố tụng, ngun tắc TTHS, mối quan hệ CTBT với chủ thể thực chức khác TTHS chưa tập trung nghiên cứu Nghiên cứu CTBT cụ thể VKS, CQĐT mối quan hệ chủ thể này, kể tới số luận án tiến sĩ luật học luận án "Quyền công tố Việt Nam" (2002) Lê Thị Tuyết Hoa; luận án "Quá trình hình thành, phát triển đổi Viện kiểm sát nhân dân theo yêu cầu cải cách tư pháp Việt Nam" (2010) tác giả Trần Văn Nam; luận án "Mối quan hệ Cơ quan điều tra Viện kiểm sát TTHS Việt Nam" (2012) tác giả Nguyễn Tiến Sơn; luận án “Mối quan hệ tố tụng quan cảnh sát điều tra viện kiểm sát nhân dân tố tụng hình sự” (2018) tác giả Đào Anh Tới; luận án “Thủ trưởng, Phó thủ trưởng quan điều tra Điều tra viên TTHS” (2018) tác giả Bùi Thế Tỉnh Về người bị hại, có số cơng trình, viết nghiên cứu người bị hại song viết đề cập tới CNBT người bị hại không nhiều Ở cấp độ nghiên cứu chuyên sâu người bị hại, kể tới luận án tiến sĩ luật học "Người bị thiệt hại tội phạm gây TTHS Việt Nam" (2013) tác giả Lê Nguyên Thanh; luận án tiến sĩ luật học "Quyền người bị hại TTHS Việt Nam" (2014) tác giả Đinh Thị Mai Các luận án đề cập tới vai trò buộc tội người bị hại, nguyên đơn dân sự, lý giải sở quyền buộc tội chủ thể đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật theo hướng sửa đổi, bổ sung số quyền người bị hại có nội dung buộc tội 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nước ngồi Trên giới, vấn đề CTBT quan tâm nghiên cứu từ góc độ tiếp cận khác đạt kết quan trọng Trước hết, kể đến cơng trình nghiên cứu số tác giả Xô viết "TTHS Xô viết" M.A Chen xốp (1978); "Truy tố TTHS" M.X Strogovich (1979) Trong đó, tác giả đề cập vấn đề TTHS có nội dung liên quan đến việc buộc tội, CTBT Về mơ hình tố tụng, "Comparative Criminal Justice Systems: A Topical Approach" (6th edition) (2013) tác giả Philip L.Reichel cho thấy mối liên hệ mật thiết việc xác định CTBT với việc lựa chọn mơ hình TTHS Về mơ hình TTHS giới, với trợ giúp Chương trình Đối tác Tư pháp (Justice Partnership Programme - JPP) Liên minh châu Âu, Đan Mạch Thụy Điển đồng tài trợ, nhà khoa học thực tiễn có kinh nghiệm uy tín quốc tế thực báo cáo nghiên cứu mơ hình TTHS bảy quốc gia: Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Italia, Nga, Nhật Bản, Pháp, Trung Quốc Trong báo cáo có nhiều nội dung đề cập tới chủ thể TTHS nói chung, CTBT nói riêng đặc biệt vai trò, nhiệm vụ CQĐT, quan công tố, địa vị pháp lý người bị hại Về vai trò Viện cơng tố Cơng tố viên, kể tới cơng trình viết "The Public Prosecutor, Its Role, Duties and Powers in the Pre-trial Stage of the Criminal Justice Process - A Comparative Study of the French and the Swedish Legal Systems" Akila Taleb Thomas Ahlstrand đăng Tạp chí quốc tế Luật hình 2011/3 (Vol 82); Luận án tiến sĩ Tony Paul Marguery (2008) "Unity and diversity of the public prosecution services in Europe A study of the Czech, Dutch, French and Polish systems" (PhD thesis, The University of Groningen); viết Gert Johan Kjelby (2015), Some Aspects of and Perspectives on the Public Prosecutor’s Objectivity according to ECtHR Case- Law, Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, Volume 3, Issue Về người bị hại, số cơng trình đề cập tới quyền người bị hại, vai trò người bị hại TTHS có quyền vai trò chủ thể việc buộc tội "Victims of Crime in 22 European Criminal Justice Systems" (2000 - 2005); "Seeking Justice through the Criminal Justice System" (2010) Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu nước liên quan tới đề tài luận án đa dạng, nguồn tư liệu quý để tác giả luận án nghiên cứu, so sánh trình làm sáng tỏ vấn đề lý luận, thực tiễn CTBT đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật CTBT TTHS Việt Nam 1.2 Đánh giá kết nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu 1.2.1 Đánh giá kết nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 1.2.1.1 Những vấn đề lý luận chủ thể buộc tội Trong cơng trình công bố, nhiều vấn đề lý luận liên quan tới CTBT chức tố tụng, mơ hình tố tụng, nguyên tắc TTHS nghiên cứu cách sâu sắc, tảng vững cho việc tiếp tục nghiên cứu CTBT luận án Tuy nhiên, phần lớn cơng trình khơng nghiên cứu trực diện CTBT mà thông qua nghiên cứu mơ hình tố tụng, tranh tụng TTHS, chủ thể THTT…Các nghiên cứu đặt vấn đề bước đầu mà chưa làm rõ sở lý luận việc phân chia chủ thể TTHS theo chức TTHS Vấn đề phạm vi CTBT TTHS Việt Nam nhiều quan điểm khác Vai trò CTBT việc thực CNBT chưa đề cập cơng trình công bố 1.2.1.2 Thực trạng chủ thể buộc tội tố tụng hình Việt Nam Phần lớn nghiên cứu thống đánh giá quy định chủ thể TTHS BLTTHS có số hạn chế địa vị pháp lý chủ thể nhiều bất cập, có chồng lấn chức khơng đảm bảo bình đẳng bên buộc tội bên gỡ tội Về thực tiễn hoạt động CTBT, thông qua số liệu thống kê, tác giả đánh giá bên cạnh ưu điểm hoạt động CQĐT, quan giao tiến hành số hoạt động điều tra, VKS nhiều hạn chế, bất cập; vai trò buộc tội người bị hại mờ nhạt 1.2.1.3 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động chủ thể buộc tội TTHS Việt Nam Các giải pháp đề cập cơng trình nghiên cứu cơng bố có điểm phù hợp với giải pháp mà NCS dự định đề xuất Tuy nhiên, phần lớn nghiên cứu thực trước ban hành BLTTHS năm 2015 nên số điểm khơng phù hợp; số giải pháp mà cơng trình cơng bố chưa phân tích sâu sắc từ góc độ CTBT mà phân tích từ góc độ chủ thể THTT theo quy định luật thực định nên cần phân tích, luận giải sâu sắc 1.2.3 Những vấn đề luận án tiếp tục nghiên cứu 1.2.3.1 Lý luận chủ thể buộc tội Kế thừa kết nghiên cứu có, NCS dự định xây dựng khái niệm CTBT, đặc điểm CTBT, sở xuất CTBT TTHS, xác định phạm vi CTBT vai trò CTBT TTHS Việt Nam 1.2.3.2 Thực trạng chủ thể buộc tội tố tụng hình Việt Nam Kế thừa cách có chọn lọc kết nghiên cứu công bố, luận án làm rõ nội dung sau: - Quy định CTBT pháp luật TTHS Việt Nam qua thời kỳ; đánh giá xu hướng phát triển, hạn chế bất cập quy định pháp luật CTBT; - Thực tiễn hoạt động CTBT TTHS Việt Nam giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2018 theo hướng rõ kết quả, hạn chế nguyên nhân kết quả, hạn chế 1.2.3.3 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động chủ thể buộc tội TTHS Việt Nam Luận án tiếp tục nghiên cứu đề xuất giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động chủ thể buộc tội TTHS Việt Nam với nhóm giải pháp: Hồn thiện pháp luật CTBT; Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán thuộc VKS, CQĐT, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra; nâng cao hiểu biết pháp luật cho bị hại, người đại diện hợp pháp bị hại; Nâng cao hiệu hoạt động giám sát, phản biện xã hội việc thực chức buộc tội; Đầu tư nguồn lực vật chất cho hoạt động CQĐT, VKS, Cơ quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra 1.3 Cơ sở lý thuyết, giả thuyết nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.3.1 Cơ sở lý thuyết luận án Cơ sở lý thuyết trực tiếp luận án lý thuyết chức tố tụng mà chất thừa nhận tồn khách quan xu hướng lợi ích khác 11 Thứ tư, CTBT có địa vị pháp lý giống nhau, có điểm khác tùy thuộc vào mơ hình tố tụng, mức độ cách thức tham gia thực CNBT chủ thể Thứ năm, mối quan hệ với nhóm chủ thể TTHS khác, CTBT có vai trò đối tụng với chủ thể thực chức bào chữa, vai trò chế ước với Tòa án 2.1.3 Cơ sở xuất chủ thể buộc tội tố tụng hình 2.1.3.1 Nhu cầu bảo vệ lợi ích bị hành vi phạm tội xâm hại bảo đảm ngun tắc TTHS Chính xuất hành vi phạm tội mà cần có quy trình TTHS để xử lý vụ án hình Trong quy trình TTHS đó, CTBT tất yếu xuất nhu cầu bảo vệ trật tự pháp luật, bảo vệ lợi ích xã hội, cá nhân, tổ chức bị tội phạm xâm hại Lợi ích pháp lý mà chủ thể theo đuổi, định hướng cho hoạt động chúng TTHS xác định chức TTHS để xác định tư cách, địa vị tố tụng chủ thể Bản chất hoạt động TTHS với vận hành chức nêu sở khách quan nguyên tắc TTHS Sự tồn khách quan nguyên tắc tranh tụng, nguyên tắc suy đoán vô tội…và nhu cầu bảo đảm nguyên tắc TTHS sở để xác định địa vị pháp lý CTBT TTHS 2.1.3.2 Mối quan hệ tự cá nhân nhà nước, lợi ích riêng cá nhân lợi ích chung nhà nước, xã hội Mối quan hệ tự cá nhân nhà nước, lợi ích riêng cá nhân lợi ích chung nhà nước, xã hội sở để xác định phạm vi CTBT xuất phổ biến CTBT nhân danh nhà nước, lợi ích chung xã hội tất mơ hình TTHS đại Nhìn lại lịch sử TTHS thấy mối quan hệ nhà nước cá nhân, trách nhiệm nhà nước trước xã hội cân tự cá nhân lợi ích nhà nước yếu tố quan trọng để xác định CTBT TTHS 2.1.3.3 Nhu cầu bảo đảm quyền người tố tụng hình Các quyền người TTHS thừa nhận rộng rãi trở thành giá trị chung toàn nhân loại Bảo đảm quyền người TTHS tách rời vai trò CTBT đặc biệt chủ thể thay mặt nhà nước thực việc buộc tội Nhu cầu bảo đảm quyền người sở quan trọng để nhà nước xem xét quy định chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức hoạt động quan nhà nước giao nhiệm vụ thực việc buộc tội TTHS 2.2 Phạm vi chủ thể buộc tội vai trò chủ thể buộc tội tố tụng hình Việt Nam 2.2.1 Phạm vi chủ thể buộc tội tố tụng hình Việt Nam 12 Từ định hướng hoạt động chủ thể TTHS, quyền nghĩa vụ, trách nhiệm chủ thể, xác định phạm vi CTBT TTHS Việt Nam gồm: CQĐT, Cơ quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra, VKS, bị hại người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bị hại số trường hợp Trong đó, CQĐT, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra, VKS thực CNBT thông qua hoạt động "người có thẩm quyền THTT" thuộc quan bao gồm: người THTT thuộc CQĐT (Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng CQĐT, ĐTV, Cán điều tra); người THTT thuộc VKS (Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKS, KSV, Kiểm tra viên); người giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra thuộc quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra 2.2.2 Vai trò chủ thể buộc tội tố tụng hình Việt Nam Vai trò CTBT việc thực CNBT sau: - CQĐT thực việc buộc tội giai đoạn điều tra với đạo, giám sát VKS Đối với quan giao nhiệm vụ tiến hành hoạt động điều tra, vai trò thực CNBT có nét chung với CQĐT (thực CNBT giai đoạn điều tra, chịu đạo VKS) phạm vi hạn chế - VKS chủ thể trung tâm thực CNBT VKS thực việc buộc tội toàn trình giải vụ án hình sự, quyền định việc buộc tội thuộc VKS, quan điểm buộc tội VKS sở để xác định thẩm quyền, giới hạn xét xử Tòa án - Bị hại (người bị hại), người đại diện hợp pháp người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bị hại (người bị hại) số trường hợp thực việc buộc tội với tính chất quyền mà khơng phải nghĩa vụ Đây nhóm CTBT hạn chế thể số điểm: xuất vụ án có bị hại; việc buộc tội mang tính chất hỗ trợ cho buộc tội cơng tố Kết luận chương Tiếp cận chủ thể tố tụng theo chức tố tụng cách tiếp cận hợp lý Chủ thể buộc tội chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật TTHS nhằm đưa cáo buộc TNHS người bị buộc tội chứng minh tính có cứ, hợp pháp cáo buộc góp phần thực nhiệm vụ chung TTHS Cơ sở lý luận để xác định CTBT TTHS nhu cầu khách quan việc bảo vệ lợi ích bị hành vi phạm tội xâm hại, bảo đảm nguyên tắc TTHS; vị trí vai trò Nhà nước xã hội, mối quan hệ Nhà nước với công dân nhu cầu bảo đảm quyền người TTHS 13 Trong TTHS Việt Nam, sở địa vị pháp lý chủ thể xác định CTBT bao gồm: CQĐT, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra (trong số trường hợp), VKS bị hại người đại diện hợp pháp bị hại, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị hại Mỗi chủ thể có vai trò riêng với mức độ, cách thức thực CNBT khác VKS chủ thể giữ vai trò trung tâm, định việc thực CNBT Chương THỰC TRẠNG CHỦ THỂ BUỘC TỘI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 3.1 Thực trạng quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam chủ thể buộc tội 3.1.1 Khái quát trình phát triển quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam chủ thể buộc tội 3.1.1.1 Quy định phân loại chủ thể tố tụng hình Trong quy định pháp luật TTHS Việt Nam từ năm 1945 đến trước ban hành BLTTHS năm 2015 không phân loại chủ thể TTHS theo chức TTHS mà phân chia theo vị tố tụng, theo tính chất chủ thể có đại diện cho quyền lực cơng hay khơng Vì vậy, khái niệm CTBT khơng đề cập tới pháp luật thực định mà chủ yếu xác định sở định hướng hoạt động chủ thể q trình giải vụ án thơng qua quy định thực tiễn thực quy định địa vị pháp lý chủ thể 3.1.1.2 Quy định số nguyên tắc tố tụng hình liên quan đến chủ thể buộc tội Liên quan tới CTBT TTHS có số nguyên tắc nguyên tắc không bị coi có tội chưa án kết tội Tòa án có hiệu lực pháp luật, nguyên tắc xác định thật vụ án, nguyên tắc trách nhiệm khởi tố xử lý vụ án hình Từ góc độ phân định rành mạch chức tố tụng, nội dung nguyên tắc số hạn chế, thể chồng chéo CNBT chức xét xử; Tòa án, chủ thể thực chức xét xử, cần vị trí người trọng tài khách quan lại có trách nhiệm, nghĩa vụ thuộc nội dung CNBT trách nhiệm xác định thật vụ án, trách nhiệm khởi tố vụ án 3.1.1.3 Quy định địa vị pháp lý chủ thể buộc tội * Quy định quan điều tra, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra người THTT thuộc quan Quy định CQĐT, quan giao nhiệm vụ tiến hành số 14 hoạt động điều tra giai đoạn từ năm 1945 đến trước ban hành BLTTHS năm 2015 trải qua trình sửa đổi, bổ sung theo hướng ngày rõ ràng, cụ thể, phù hợp với đòi hỏi thực tiễn Vai trò buộc tội CQĐT thể rõ nét qua quy định thẩm quyền CQĐT, Thủ trưởng CQĐT, ĐTV Tuy nhiên, BLTTHS năm 2003, quy định CQĐT số hạn chế như: - Việc phân định nhiệm vụ, quyền hạn người THTT thuộc CQĐT chưa rõ ràng, tất thẩm quyền thuộc Thủ trưởng CQĐT; Phó thủ trưởng CQĐT, chức danh tố tụng quan trọng lại khơng có điều luật riêng quy định quyền hạn trách nhiệm; - Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm ĐTV chưa tạo chủ động ĐTV việc thực thi nhiệm vụ - Các quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra không quy định quan THTT, phần lớn quy định liên quan đến hoạt động tố tụng giai đoạn điều tra chưa đề cập đến nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra * Quy định Viện kiểm sát (Viện công tố) người THTT thuộc Viện kiểm sát (Viện công tố) Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn VKS có thay đổi trình lịch sử Bên cạnh chức thực hành quyền cơng tố, VKS có chức kiểm sát chung (giai đoạn trước ban hành BLTTHS 2003) kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động tư pháp (theo quy định Luật tổ chức VKSND năm 2002) Quy định BLTTHS năm 2003 VKS phù hợp với vị trí trung tâm VKS việc thực CNBT Tuy nhiên, quy định thực hành quyền công tố VKS giai đoạn điều tra số điểm hạn chế * Quy định người bị hại (bị hại) Trước năm 1974, quy định người bị hại thể rải rác số văn pháp luật Những quy định người bị hại TTHS Việt Nam lần thể Thông tư số 16-TATC ngày 27/9/1974 TANDTC hướng dẫn trình tự tố tụng sơ thẩm hình Trong BLTTHS năm 1988 BLTTHS năm 2003, địa vị pháp lý người bị hại quy định rõ ràng, cụ thể Tuy nhiên, từ góc độ CTBT, vai trò người bị hại mờ nhạt chủ yếu tập trung vào số quyền người bị hại vụ án khởi tố theo yêu cầu người bị hại 3.1.1.4 Một số quy định khác liên quan đến chủ thể buộc tội Một số quy định pháp luật TTHS mối quan hệ VKS với 15 Tòa án cho thấy vị trí CTBT, việc xử lý mối quan hệ chức TTHS Việt Nam Các quy định điểm hạn chế, khơng thể tách bạch mối quan hệ chức TTHS Qua việc nghiên cứu lịch sử quy định CTBT TTHS Việt Nam rút số kết luận sau: - Pháp luật TTHS Việt Nam chưa phân loại chủ thể TTHS theo chức tố tụng mà phân loại theo vị tố tụng với tiêu chí chủ thể có đại diện cho quyền lực công hay không; - Nội dung mối quan hệ chức TTHS xem xét mức độ định quy định nguyên tắc TTHS, địa vị pháp lý CQĐT, quan giao nhiệm vụ thực số hoạt động điều tra, VKS, bị hại mối quan hệ VKS với Tòa án q trình giải vụ án Qua thời kỳ, quy định hoàn thiện bước sở nhận thức rõ CNBT CTBT TTHS - Nhiều quy định pháp luật TTHS chưa phù hợp với yêu cầu phân định rành mạch chức TTHS, chưa xử lý cách hợp lý mối quan hệ hai chủ thể thực CNBT CQĐT VKS mối quan hệ VKS với Tòa án 3.1.2 Quy định pháp luật hành chủ thể buộc tội 3.1.2.1 Quy định phân loại chủ thể tố tụng hình BLTTHS chưa phân loại chủ thể TTHS theo chức tố tụng mà chủ thể thực Tiêu chí phân loại chủ thể TTHS theo BLTTHS năm 2015 chưa cho thấy khác mục đích định hướng tham gia tố tụng chủ thể thuộc bên khác tham gia tranh tụng, chưa phân định rạch ròi chức TTHS 3.1.2.2 Quy định số nguyên tắc tố tụng hình liên quan đến chủ thể buộc tội So với BLTTHS năm 2003, chế định nguyên tắc BLTTHS năm 2015 hoàn thiện đáng kể đặc biệt nguyên tắc liên quan tới việc phân định chức TTHS, xác định vị trí, mối quan hệ chủ thể TTHS có CTBT Tuy nhiên, việc tiếp tục quy định trách nhiệm Tòa án việc chứng minh tội phạm, cho phép Tòa án đươc khởi tố vụ án chưa hợp lý, có chồng chéo CNBT chức xét xử TTHS 3.1.2.3 Quy định địa vị pháp lý chủ thể buộc tội * Quy định quan điều tra, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra người THTT quan 16 - Quy định CQĐT người THTT thuộc CQĐT Qua quy định CQĐT, người THTT CQĐT thủ tục khởi tố, điều tra vụ án hình BLTTHS năm 2015, đưa số nhận xét sau: Thứ nhất, nhiệm vụ, quyền hạn mà BLTTHS quy định cho Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng CQĐT, ĐTV phân định phù hợp với việc thực CNBT TTHS; nhiều quy định liên quan tới hoạt động CQĐT thể xu hướng đổi mới, bảo đảm tính hợp pháp, minh bạch hoạt động điều tra Thứ hai, nhiệm vụ quyền hạn Phó thủ trưởng CQĐT chưa quy định riêng, chưa phù hợp với thực tế Thứ ba, nhiệm vụ, quyền hạn ĐTV hạn chế - Quy định quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra Quy định quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra BLTTHS 2015 khắc phục tương đối toàn diện hạn chế, vướng mắc BLTTH năm 2003 Tuy nhiên, phạm vi quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra có phần chưa phù hợp với tình hình tội phạm số lĩnh vực * Quy định Viện kiểm sát người THTT thuộc Viện kiểm sát Qua quy định VKS người THTT thuộc VKS BLTTHS năm 2015, rút số nhận xét sau: Thứ nhất, Luật TTHS nước ta chưa phân định rõ VKS CTBT mà quy định VKS quan THTT quy định người THTT thuộc VKS Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKS, KSV, Kiểm tra viên Theo đó, việc xác định VKS CTBT chủ yếu vào nhiệm vụ, quyền hạn mà BTTHS quy định VKS người THTT thuộc VKS phù hợp với nội dung CNBT Thứ hai, bên cạnh CNBT nhân danh nhà nước, VKS có chức kiểm sát việc tuân theo pháp luật hoạt động tư pháp Từ yêu cầu xác định, phân loại chủ thể TTHS theo chức tố tụng, vấn đề có nên quy định VKS có chức kiểm sát việc tuân theo pháp luật hay không, đặc biệt kiểm sát xét xử cần xem xét thấu đáo Thứ ba, tổng thể, BLTTHS năm 2015 tạo cho VKS, người THTT thuộc VKS hành lang pháp lý tương đối thông suốt, thuận lợi để thực hoạt động thuộc CNBT tất giai đoạn tố tụng từ khởi tố, điều tra, truy tố đến xét xử Thứ tư, quy định VKS BLTTHS năm 2015 số điểm hạn chế, đặc biệt giai đoạn xét xử Cụ thể, quy định trình tự, thủ tục phiên tòa chưa phù hợp, vai trò xét hỏi để buộc tội KSV mờ nhạt 17 Thứ năm, quy định nhiệm vụ, quyền hạn Phó Viện trưởng, KSV số điểm hạn chế * Quy định bị hại Qua quy định BLTTHS năm 2015 bị hại, đưa số nhận xét sau: Thứ nhất, vai trò buộc tội bị hại chưa ghi nhận thức TTHS Việt Nam Mặc dù vậy, BLTTHS hành ghi nhận bảo đảm số quyền định bị hại mà theo thực quyền phần thể vai trò buộc tội bị hại Thứ hai, so với quy định BLTTHS năm 2003, quy định bị hại, quyền bị hại BLTTHS năm 2015 có nhiều điểm tiến bộ, phù hợp với thực tiễn, giúp bị hại bảo vệ tốt quyền lợi ích hợp pháp Thứ ba, số quy định liên quan đến việc khởi tố vụ án theo yêu cầu bị hại bất cập Thứ tư, số quy định quyền bị hại phiên tòa chưa phù hợp với vai trò CTBT bị hại 3.1.2.4 Một số quy định khác liên quan đến chủ thể buộc tội - Quy định cụ thể, xác trường hợp Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung xác định Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung hồ sơ thiếu chứng để chứng minh vấn đề cần chứng minh vụ án mà khơng bổ sung phiên tòa; để lọt người, lọt tội - Quy định giới hạn xét xử theo Điều 298 BLTTHS năm 2015 cho phép Tòa án có quyền xét xử bị cáo tội danh nặng tội danh mà VKS truy tố Quy định đặt nhiều băn khoăn từ góc độ xử lý mối quan hệ CNBT chức xét xử, bảo đảm quyền bào chữa, bảo đảm nguyên tắc nhân đạo nguyên tắc tranh tụng TTHS - Với trường hợp KSV rút phần tồn định truy tố phiên tòa, BLTTHS năm 2015 quy định không hợp lý VKS rút định truy tố (nghĩa CNBT kết thúc) mà Tòa án tiếp tục xét xử 3.2 Thực tiễn hoạt động chủ thể buộc tội tố tụng hình Việt Nam 3.2.1 Thực tiễn hoạt động buôc tội quan điều tra, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra Thời gian vừa qua CQĐT cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, thực tốt CNBT Tuy nhiên, hoạt động CQĐT hạn chế Việc điều tra, thu thập chứng số vụ án có thiếu sót, sai lầm, vi phạm quy định pháp luật khiến thời gian 18 giải vụ án bị kéo dài, quyền lợi ích hợp pháp người tham gia tố tụng bị ảnh hưởng nghiêm trọng Chất lượng điều tra quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra bước nâng cao, kịp thời phát tội phạm lĩnh vực giao quản lý Tuy nhiên, nhìn chung hoạt động buộc tội Cơ quan giao nhiệm vụ thực số hoạt động điều tra mờ nhạt so với quy định pháp luật tình hình tội phạm lĩnh vực hoạt động quan 3.2.2 Thực tiễn hoạt động buộc tội Viện kiểm sát Thực tiễn hoạt động buộc tội VKS giai đoạn tố tụng sau: - Hoạt động thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra VKS ngày quan tâm chất lượng, hiệu nâng lên rõ rệt, thể rõ nét vai trò VKS giai đoạn điều tra Tuy nhiên, số trường hợp việc thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động điều tra chưa sâu sát, hiệu quả; tình trạng vi phạm quy định pháp luật thực hoạt động điều tra thu thập chứng xảy - Chất lượng hoạt động buộc tội VKS giai đoạn truy tố nâng lên trường hợp VKS phải đình bị can khơng phạm tội, số định truy tố thiếu cứ, Tòa án phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung… - Trong giai đoạn xét xử: Đối với đa số vụ án, VKS chứng minh việc buộc tội với bị cáo "đúng người, tội, pháp luật" Tòa án án kết tội bị cáo Tuy nhiên, trường hợp bị cáo bị VKS truy tố Tòa án tun khơng có tội 3.2.3 Thực tiễn thực quyền buộc tội bị hại Bị hại chưa chủ động, tích cực việc thực hoạt động liên quan tới việc buộc tội giai đoạn điều tra, truy tố xét xử; việc chấp nhận yêu cầu, đề nghị người bị hại chưa quan tâm mức 3.3 Nhận xét, đánh giá chung thực trang chủ thể buộc tội tố tụng hình Việt Nam 3.3.1 Ưu điểm Có thể khái quát ưu điểm quy định pháp luật CTBT thực tiễn thực CNBT TTHS Việt Nam sau: - Các quy định CTBT TTHS ngày hoàn thiện theo hướng phân định rành mạch chức TTHS, phù hợp với yêu cầu nguyên tắc tranh tụng TTHS - Hoạt động CTBT TTHS thời gian vừa qua đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tỉ lệ điều tra, truy tố “đúng người, 19 tội, pháp luật” đạt mức cao, số lượng vụ án oan, sai có xu hướng giảm, quyền lợi ích hợp pháp bị can, bị cáo người tham gia tố tụng khác bảo đảm 3.3.2 Tồn tại, hạn chế nguyên nhân 3.3.2.1 Tồn tại, hạn chế - Pháp luật TTHS Việt Nam chưa phân loại chủ thể TTHS theo chức tố tụng nên chưa thể phân định rành mạch chức TTHS đáp ứng yêu cầu nguyên tắc tranh tụng TTHS; - Các quy định pháp luật liên quan tới CTBT số nguyên tắc TTHS, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn CQĐT, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra, VKS, quy định quyền nghĩa vụ chủ thể TTHS thuộc quan giai đoạn tố tụng, số quy định thể mối quan hệ VKS với Tòa án bất cập, chưa bảo đảm bình đẳng bên buộc tội bên bào chữa vai trò độc lập Tòa án Một số quy định liên quan đến bị hại, đặc biệt vai trò bị hại phiên tòa, chưa phù hợp với vai trò buộc tội bị hại TTHS - Thực tiễn hoạt động CTBT bộc lộ hạn chế, tình trạng oan, sai giảm xảy ra; vi phạm hoạt động điều tra, truy tố làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết buộc tội CQĐT, VKS Nguyên nhân bất cập, hạn chế nêu là: Thứ nhất, việc sửa đổi, bổ sung quy định chủ thể TTHS chưa đồng bộ, chưa có thống nhận thức, định hướng phân loại xác định địa vị pháp lý chủ thể TTHS phù hợp với chức TTHS mà chủ thể thực Thứ hai, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, đặc thù hoạt động CQĐT, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra giai đoạn trình giải vụ án, thông tin, tài liệu vụ án nên việc đánh giá khó xác Thứ ba, đội ngũ người THTT CQĐT, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra, VKS hạn chế số lượng chất lượng Đối với bị hại, trình áp dụng pháp luật, nhiều cản trở việc thực quyền buộc tội bị hại đến từ phía quan THTT, thân bị hại số người khác Thứ tư, chế giám sát, phản biện xã hội Quốc hội, HĐND cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức thành viên, quan thông tin đại chúng nhân dân hoạt động CQĐT, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra, VKS hạn 20 chế, chưa kịp thời phát sai phạm kiến nghị xử lý Thứ năm, việc đầu tư nguồn lực vật chất cho hoạt động CQĐT, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra, VKS hạn chế Kết luận chương Quy định CTBT BLTTHS năm 2015 có nhiều điểm tiến bộ, phù hợp với vai trò buộc tội chủ thể TTHS Tuy nhiên, quy định chủ thể TTHS nói chung CTBT nói riêng nhiều hạn chế, bất cập ảnh hưởng tới hiệu hoạt động chủ thể TTHS Bên cạnh kết tích cực, hoạt động CQĐT, VKS có vi phạm, sai sót tất giai đoạn điều tra, truy tố xét xử; việc buộc tội có trường hợp chưa xác Thực tiễn thực quyền buộc tội bị hại cho thấy vai trò buộc tội bị hại TTHS Việt Nam mờ nhạt Chương QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ THỂ BUỘC TỘI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 4.1 Quan điểm nâng cao hiệu hoạt động chủ thể buộc tội tố tụng hình Việt Nam Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động CTBT cần đề xuất toàn diện từ góc độ lập pháp, tổ chức, nguồn nhân lực, sở vật chất…trong giải pháp hồn thiện pháp luật TTHS CTBT giữ vai trò then chốt Việc hồn thiện quy định pháp luật TTHS CTBT đề xuất sở quan điểm định hướng đây: Thứ nhất, phân định rành mạch chức TTHS chủ thể thực chức Thứ hai, hoàn thiện địa vị pháp lý CTBT phù hợp với nội dung CNBT, mối quan hệ CNBT với chức khác TTHS Thứ ba, đảm bảo tính khách quan, minh bạch hoạt động tố tụng Thứ tư, đảm bảo yêu cầu bảo vệ quyền người TTHS Với giải pháp khác tổ chức, nguồn nhân lực, nguồn lực vật chất… việc đề xuất, thực giải pháp cần gắn với đặc thù mơ hình TTHS Việt Nam điều kiện thực tiễn Việt Nam 21 4.2 Giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động chủ thể buộc tội tố tụng hình Việt Nam 4.2.1 Hoàn thiện pháp luật chủ thể buộc tội 4.2.1.1 Hồn thiện cấu Bộ luật tố tụng hình chủ thể tố tụng hình Nhằm phân định phân định rõ ràng chủ thể thực chức TTHS cần thay đổi cấu BLTTHS hành theo hướng nhập Chương III (Cơ quan có thẩm quyền THTT, người có thẩm quyền THTT) Chương IV (Người tham gia tố tụng) thành chương có tên gọi "Các chủ thể TTHS" với mục tương ứng với nhóm chủ thể: CTBT, chủ thể bào chữa, Tòa án, chủ thể tố tụng khác 4.2.1.2 Hoàn thiện quy định số nguyên tắc tố tụng hình - Sửa đổi nguyên tắc xác định thật vụ án (Điều 15) theo hướng phân biệt rõ ràng trách nhiệm chứng minh TTHS theo CTBT chứng minh tội phạm phục vụ việc buộc tội, Tòa án chứng minh thật vụ án làm sở cho việc đưa phán vụ án - Sửa đổi nguyên tắc trách nhiệm khởi tố xử lý vụ án hình (Điều 18) theo hướng loại bỏ trách nhiệm khởi tố vụ án Tòa án 4.2.1.3 Hồn thiện quy định địa vị pháp lý chủ thể buộc tội * Hoàn thiện quy định Cơ quan điều tra, Cơ quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra chủ thể tố tụng thuộc quan Đối với CQĐT - Khẳng định chức năng, nhiệm vụ vai trò quan trọng CQĐT việc thực CNBT Về lâu dài, cần xây dựng hệ thống CQĐT độc lập, thống từ trung ương đến địa phương, đặt đạo Chính phủ Quốc hội - Phân định thẩm quyền Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng CQĐT, ĐTV theo hướng: + Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng CQĐT định quan trọng, then chốt vụ án; + Điều tra viên có quyền hạn tồn hoạt động điều tra, có phân biệt phạm vi thẩm quyền theo ngạch, theo kinh nghiệm, lực ĐTV - Sửa đổi quy định Phó thủ trưởng CQĐT cho phù hợp Đối với Cơ quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra Bổ sung Cơ quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra bao gồm Cơ quan thuế, Ủy ban chứng khoán nhà nước…nhằm 22 nâng cao trách nhiệm, hiệu phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm lĩnh vực chuyên ngành * Hoàn thiện quy định VKS chủ thể tố tụng thuộc Viện kiểm sát - Xem xét để sửa đổi theo hướng bỏ quy định chức kiểm sát xét xử VKS - Sửa đổi số quy định trách nhiệm VKS việc bảo vệ buộc tội phiên tòa, sửa đổi quy định trình tự xét hỏi theo hướng KSV xét hỏi trước - Tăng cường thẩm quyền định liên quan tới việc giải vụ án cho KSV * Hoàn thiện quy định bị hại - Cần bổ sung, làm rõ quyền liên quan đến việc buộc tội bị hại; - Bổ sung quy định xử lý trường hợp trình điều tra tội phạm điều khoản BLHS có thay đổi liên quan đến việc khởi tố vụ án theo yêu cầu bị hại - Sửa đổi quy định quyền hỏi, quyền trình bày ý kiến bị hại phiên tòa 4.2.1.4 Hồn thiện quy định khác liên quan đến chủ thể buộc tội tố tụng hình - Bỏ thẩm quyền Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung có quy định điểm a, b, c khoản Điều 280 BLTTHS - Sửa đổi quy định giới hạn xét xử theo hướng trường hợp Tòa án khơng xét xử nặng so với quan điểm truy tố VKS - Sửa đổi quy định trường hợp KSV rút định truy tố phiên tòa theo hướng trường hợp KSV rút phần định truy tố Hội đồng xét xử xét xử phần không bị rút, trường hợp KSV rút tồn định truy tố Hội đồng xét xử định đình vụ án 4.2.2 Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán thuộc VKS, CQĐT, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra; nâng cao hiểu biết pháp luật cho bị hại, người đại diện hợp pháp bị hại - Điều chỉnh tiêu biên chế theo hướng phân bổ hợp lý số lượng biên chế theo yêu cầu công việc quan, cấp để tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu - Tăng cường giáo dục ý thức trách nhiệm, lĩnh trị, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán thuộc CQĐT, VKS, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra đặc biệt ĐTV, KSV - Tuyên truyền, phổ biến, giải thích cho bị hại, đại diện hợp pháp bị hại quyền nghĩa vụ, vai trò họ vụ án hình 23 4.2.3 Nâng cao hiệu hoạt động giám sát, phản biện xã hội việc thực chức buộc tội - Tiếp tục đổi hoạt động giám sát Hội đồng nhân dân cấp, Quốc hội, ủy ban Quốc hội, nâng cao chất lượng, hiệu thực hai hình thức giám sát giám sát trực tiếp hoạt động buôc tội giám sát gián tiếp qua báo cáo, chất vấn, trả lời chất vấn cơng tác phòng, chống tội phạm - Tăng cường vai trò giám sát phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quan thông tin đại chúng nhân dân hoạt động CQĐT, VKS 4.2.4 Đầu tư nguồn lực vật chất cho hoạt động Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra - Cải cách chế độ lương, phụ cấp ĐTV, KSV trực tiếp thực cơng tác đấu tranh phòng chống tội phạm theo hướng mức lương, phụ cấp đủ để họ trì sống ổn định thân gia đình giúp họ n tâm cơng tác, khơng thu nhập q thấp mà bị cám dỗ, tham nhũng, tiêu cực trình giải vụ án hình - Tăng cường sở vật chất, phương tiện làm việc CQĐT, VKS, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra Kết luận chương Nâng cao hiệu hoạt động chủ thể buộc tội tố tụng hình Việt nam phần nội dung trọng tâm chiến lược cải cách tư pháp mà Đảng Nhà nước ta triển khai thực Do vậy, yêu cầu trước hết đặt phải quán triệt sâu sắc thể chế hóa đường lối, quan điểm Đảng cải cách tư pháp; bám sát định hướng hoàn thiện mơ hình TTHS Việt Nam theo hướng tiếp tục dựa mơ hình tố tụng pha trộn thiên thẩm vấn, đảm bảo kế thừa tiếp thu có chọn lọc hạt nhân hợp lý mơ hình tố tụng tranh tụng nhằm phân định rõ tạo bình đẳng địa vị pháp lý CTBT chủ thể gỡ tội CTBT với nhau, tạo điều kiện cho CTBT thực tốt CNBT tham gia hoạt động TTHS theo quy định Luật TTHS qua bảo vệ quyền người TTHS Hoàn thiện quy định BLTTHS CTBT cần đặt tổng thể việc hoàn thiện quy định chủ thể TTHS Việt Nam theo định hướng phân định rành mạch nhóm chủ thể theo chức tố tụng Bên cạnh việc hoàn thiện pháp luật CTBT, cần thưc đồng giải pháp khác nhằm nâng cao hiệu hoạt động buộc tội CTBT giải pháp nguồn nhân lực, tăng cường đầu tư nguồn lực vật chất, tăng cường hiệu giám sát phản biện xã hội hoạt động CQĐT, VKS 24 KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu luận án, rút kết luận sau đây: Việc nghiên cứu chủ thể TTHS tiếp cận nhiều góc độ khác tiếp cận chủ thể TTHS theo chức tố tụng tỏ có ưu mục tiêu tìm kiếm mối liên hệ việc thực chức TTHS với việc phân chia chủ thể TTHS xác định địa vị pháp lý chủ thể TTHS Cơ sở xác định CTBT TTHS (i) nhu cầu khách quan việc bảo vệ lợi ích bị hành vi phạm tội xâm hại nhu cầu bảo đảm nguyên tắc TTHS; (ii) vị trí vai trò Nhà nước xã hội, mối quan hệ Nhà nước với công dân; (iii) nhu cầu bảo đảm quyền người TTHS Các CTBT TTHS Việt Nam gồm CQĐT, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra, VKS chủ thể TTHS thuộc quan này; bị hại, người đại diện hợp pháp bị hại, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bị hại Quy định CQĐT, quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra, VKS, bị hại BLTTHS năm 2015 có nhiều điểm tiến bộ, phù hợp với vai trò buộc tội chủ thể TTHS Tuy nhiên, quy định chủ thể TTHS nói chung CTBT nói riêng nhiều hạn chế, bất cập ảnh hưởng tới hiệu hoạt động chủ thể TTHS Thực tiễn hoạt động CTBT TTHS Việt Nam thời gian qua cho thấy nhiều hạn chế, bất cập Hoạt động CQĐT, VKS có vi phạm, sai sót tất giai đoạn điều tra, truy tố xét xử; việc buộc tội có trường hợp chưa xác, chưa đủ chứng Thực tiễn thực quyền buộc tội bị hại cho thấy vai trò buộc tội bị hại TTHS Việt Nam mờ nhạt Để nâng cao hiệu hoạt động CTBT TTHS Việt Nam cần thực nhiều giải pháp có việc hồn thiện quy định liên quan BLTTHS Theo đó, cần hoàn thiện cấu BLTTHS chủ thể TTHS; hoàn thiện quy định số nguyên tắc TTHS; hoàn thiện quy định địa vị pháp lý CTBT; hoàn thiện số quy định khác mối quan hệ chủ thể TTHS mà trực tiếp mối quan hệ VKS Tòa án, khắc phục quy định bất cập, chồng chéo buộc tội xét xử BLTTHS hành Đồng thời, cần áp dụng giải pháp tăng cường nguồn nhân lực, nguồn lực vật chất cho hoạt động buộc tội, nâng cao hiệu giám sát, phản biện xã hội hoạt động CQĐT, VKS./ DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ Lê Thị Thuý Nga (2018), "Vai trò buộc tội bị hại tố tụng hình Việt Nam", Tạp chí Nghề luật, (số 2) Lê Thị Thuý Nga (2018), "Một số vấn đề phân chia chủ thể tố tụng hình theo chức tố tụng", Tạp chí Nghề luật, (số 3) Lê Thị Thuý Nga (2018), "Chủ thể buộc tội tố tụng hình số nước kinh nghiệm cho Việt Nam", Tạp chí Khoa học Kiểm sát, (số 5) Lê Thị Thúy Nga (2019), “Hoàn thiện số quy định BLTTHS nhằm bảo đảm nguyên tắc tranh tụng”, Tạp chí Nghề luật, (số 1) ... Việt Nam 2.2 Phạm vi nghiên cứu Trong khuôn khổ luận án này, NCS tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến CTBT TTHS Việt Nam góc độ luật TTHS với tư cách ngành luật hệ thống pháp luật Việt Nam. .. BUỘC TỘI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 3.1 Thực trạng quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam chủ thể buộc tội 3.1.1 Khái quát trình phát triển quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam chủ thể... Việt Nam có giải pháp xác định vị trí, quyền, nghĩa vụ chủ thể tham gia tố tụng theo hướng tách bạch chức TTHS Trong luận án tiến sĩ luật học "Nguyên tắc khởi tố xử lý vụ án hình luật TTHS Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự việt nam (tt) , Chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự việt nam (tt)