đồ án logic

14 40 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 11:09

Do an logic / MAIN (OB1) Block: Author: Created: Last Modified: MAIN 11/12/2015 10:56:58 am 11/14/2015 09:25:12 pm Symbol Var Type Data Type Comment TEMP TEMP TEMP TEMP PROGRAM COMMENTS Network Network Title Khoi dong he thong mua kho Start_he_thong :I0.1 M0.1 S Symbol Start_he_thong Address I0.1 Comment Khoi dong he thong Network dung he thong - Nghi vao luc khuya Stop_he_thong :I0.0 M0.1 R RN:I0.6 T37 R Che_do_nghi_t~ :I0.5 K0:Q0.0 R K8:Q2.0 R K16:Q3.0 R Symbol Che_do_nghi_tam_thoi K0 K16 K8 RN Stop_he_thong Address I0.5 Q0.0 Q3.0 Q2.0 I0.6 I0.0 Comment Thay bo doc thoi gian gio khuya Den Xanh Den Xanh Den Xanh Thay bo doc thoi gian gio Khuya Dung he thong / 14 Do an logic / MAIN (OB1) Network gio cao diem Che_do_cao_di~ :I0.2 M0.1 Che_do_binh_t~ :I0.3 Che_do_nhap_~ :I0.4 / M0.2 / M0.2 T37 R K0:Q0.0 R K8:Q2.0 R K16:Q3.0 R Symbol Che_do_binh_thuong Che_do_cao_diem Che_do_nhap_nhay K0 K16 K8 Address I0.3 I0.2 I0.4 Q0.0 Q3.0 Q2.0 Comment Thay bo doc thoi gian gio Binh Thuong Thay bo doc thoi gian gio Cao Diem Thay bo doc thoi gian gio Ban Dem Den Xanh Den Xanh Den Xanh Network gio binh thuong Che_do_binh_t~ :I0.3 M0.1 Che_do_cao_di~ :I0.2 Che_do_nhap_~ :I0.4 / M0.3 / M0.3 T37 R K0:Q0.0 R K8:Q2.0 R K16:Q3.0 R Symbol Che_do_binh_thuong Che_do_cao_diem Che_do_nhap_nhay K0 K16 K8 Address I0.3 I0.2 I0.4 Q0.0 Q3.0 Q2.0 Comment Thay bo doc thoi gian gio Binh Thuong Thay bo doc thoi gian gio Cao Diem Thay bo doc thoi gian gio Ban Dem Den Xanh Den Xanh Den Xanh 2 / 14 Do an logic / MAIN (OB1) Network nhap nhay Che_do_nhap_~ :I0.4 M0.1 Che_do_cao_di~ :I0.2 Che_do_binh_t~ :I0.3 / / M0.4 Symbol Che_do_binh_thuong Che_do_cao_diem Che_do_nhap_nhay Address I0.3 I0.2 I0.4 Comment Thay bo doc thoi gian gio Binh Thuong Thay bo doc thoi gian gio Cao Diem Thay bo doc thoi gian gio Ban Dem / 14 M0.4 Do an logic / MAIN (OB1) Network M0.4 T37 R K0:Q0.0 R K2:Q0.2 R K6:Q0.6 R K8:Q2.0 R K10:Q2.2 R K14:Q2.6 R K16:Q3.0 R K18:Q3.2 R K22:Q3.6 R Symbol K0 K10 K14 K16 K18 K2 K22 K6 K8 Address Q0.0 Q2.2 Q2.6 Q3.0 Q3.2 Q0.2 Q3.6 Q0.6 Q2.0 Comment Den Xanh Den Do & Xanh BO2 Den Do PHU1 & Xanh BOPHU1 Den Xanh Den Do & Xanh BO3 Den Do & Xanh BO1 Den Do PHU3 & Xanh BOPHU3 Den Do PHU1 & Xanh BOPHU1 Den Xanh / 14 Do an logic / MAIN (OB1) Network Nga tu Phan Thanh - Nguyen Van Linh M0.3 K0:Q0.0 S M0.2 K3:Q0.3 S K6:Q0.6 S T37 1000 IN TON PT 100 ms T40 1000 Symbol K0 K3 K6 Address Q0.0 Q0.3 Q0.6 IN TON PT 100 ms Comment Den Xanh Den Do BO1 Den Do PHU1 & Xanh BOPHU1 Network M0.3 M0.2 T37 K0:Q0.0 >I R 300 T37 >I 330 Symbol K0 Address Q0.0 Comment Den Xanh / 14 Do an logic / MAIN (OB1) Network M0.3 T37 T37 >I I I R 330 T37 K6:Q0.6 >I R 360 K2:Q0.2 S K4:Q0.4 S K7:Q0.7 S Symbol K2 K3 K4 K6 K7 Address Q0.2 Q0.3 Q0.4 Q0.6 Q0.7 Comment Den Do & Xanh BO1 Den Do BO1 Den Xanh PHU1 Den Do PHU1 & Xanh BOPHU1 Den Do BOPHU1 Network 11 M0.3 M0.2 T37 K4:Q0.4 >I R 550 T37 >I 580 Symbol K4 Address Q0.4 Comment Den Xanh PHU1 / 14 K1:Q0.1 Do an logic / MAIN (OB1) Network 12 M0.3 T37 T37 >I I =I S 250 T40 K11:Q2.3 >=I S 250 K14:Q2.6 S T38 1000 Symbol K11 K14 K8 Address Q2.3 Q2.6 Q2.0 IN TON PT 100 ms Comment Den Do BO2 Den Do PHU1 & Xanh BOPHU1 Den Xanh / 14 Do an logic / MAIN (OB1) Network 15 M0.3 M0.2 T38 K8:Q2.0 >I R 300 T38 >I 330 Symbol K8 Address Q2.0 Comment Den Xanh Network 16 M0.3 T38 T38 >I I I R 330 T38 K14:Q2.6 >I R 360 K10:Q2.2 S K12:Q2.4 S K15:Q2.7 S Symbol K10 K11 K12 K14 K15 Address Q2.2 Q2.3 Q2.4 Q2.6 Q2.7 Comment Den Do & Xanh BO2 Den Do BO2 Den Xanh PHU1 Den Do PHU1 & Xanh BOPHU1 Den Do BOPHU1 / 14 K9:Q2.1 Do an logic / MAIN (OB1) Network 18 M0.3 M0.2 T38 K12:Q2.4 >I R 550 T38 >I 580 Symbol K12 Address Q2.4 Comment Den Xanh PHU1 Network 19 M0.3 T38 T38 >I I =I S 380 T40 K16:Q3.0 >=I S 380 K22:Q3.6 S T39 1000 Symbol K16 K19 K22 Address Q3.0 Q3.3 Q3.6 IN TON PT 100 ms Comment Den Xanh Den Do BO3 Den Do PHU3 & Xanh BOPHU3 Network 22 M0.3 M0.2 T39 K16:Q3.0 >I R 300 T39 >I 330 Symbol K16 Address Q3.0 Comment Den Xanh Network 23 M0.3 T39 T39 >I I I R 330 T39 K22:Q3.6 >I R 360 K18:Q3.2 S K20:Q3.4 S K23:Q3.7 S Symbol K18 K19 K20 K22 K23 Address Q3.2 Q3.3 Q3.4 Q3.6 Q3.7 Comment Den Do & Xanh BO3 Den Do BO3 Den Xanh PHU3 Den Do PHU3 & Xanh BOPHU3 Den Do BOPHU3 Network 25 M0.3 M0.2 T39 K20:Q3.4 >I R 550 T39 >I 580 Symbol K20 Address Q3.4 Comment Den Xanh PHU3 Network 26 M0.3 T39 T39 >I I
- Xem thêm -

Xem thêm: đồ án logic, đồ án logic