85_CAU_HOI_TRẢ LỜI THÔNG TƯ SỐ_30-_BGD_-T

13 17 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 11:08

MỘT SỐ CÂU HỔI TRẢ LỜI TT30 Câu 1: Theo Thông tư số 30/2014/TT- BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ giáo dục Đào tạo, đánh giá học sinh tiểu học gồm nguyên tắc: A nguyên tắc B nguyên tắc C nguyên tắc Câu 2: Theo Thông tư số 30/2014/TT- BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ giáo dục Đào tạo, mục đích đánh giá học sinh là: A Giúp học sinh có khả tự đánh giá, tham gia đánh giá; tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác; có hứng thú học tập rèn luyện để tiến B Góp phần thực mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp hình thức tổ chức hoạt động giáo dục tiểu học C Khuyến khích học sinh học tập chuyên cần, phát huy tính động, sáng tạo; Xây dựng niềm tin rèn luyện đạo đức theo truyền thống Việt Nam Câu 3: Theo Thông tư số 30/2014/TT- BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ giáo dục Đào tạo, nội dung đánh giá học sinh tiểu học bao gồm: A Đánh giá trình học tập, tiến kết học tập học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ môn học hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thơng cấp tiểu học B Đánh giá hình thành phát triển số phẩm chất, lực học sinh C Cả hai đáp án Câu 4: Thông tư số 30/2014/TT- BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ giáo dục Đào tạo quy định học sinh tiểu học đánh giá định kì kết học tập, mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ theo chương trình giáo dục phổ thơng cấp tiểu học vào thời điểm: A Cuối học kì I, cuối học năm học B Giữa học kì I, cuối học kì I; Giữa học kì II, cuối học kì II C Cuối học kì I, cuối học kì II cuối học năm học Câu 5: Điều 10 Thông tư số 30/2014/TT- BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ giáo dục Đào tạo quy định đề kiểm tra định kì phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ gồm câu hỏi, tập thiết kế theo: A mức độ B mức độ C mức độ Câu 6: Theo Thông tư số 30/2014/TT- BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ giáo dục Đào tạo, giáo viên đánh giá mức độ hình thành phát triển số lực học sinh không thông qua biểu hiện: A Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm B Giao tiếp hợp tác C Tự học, tự giải vấn đề D Tự phục vụ, tự quản Câu 7: Theo Thông tư số 30/2014/TT- BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ giáo dục Đào tạo, đánh giá mức độ hình thành phát triển lực; phẩm chất học sinh vào cuối học kì I cuối năm học theo mức: A Đạt không đạt B Đạt chưa đạt C Đạt kết tốt chưa đạt kết tốt D Hoàn thành, chưa hồn thành Câu 8: Theo Thơng tư số 30/2014/TT- BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ giáo dục Đào tạo, giáo viên chủ nhiệm dùng học bạ để ghi nhận xét, tổng hợp đánh giá học sinh vào: A Cuối học kì I cuối năm học B Cuối học kì II cuối năm học C Cuối học kì I, cuối học kì II cuối năm học Câu 9: Theo Thông tư số 30/2014/TT- BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ giáo dục Đào tạo quy định hồ sơ đánh giá năm học học sinh gồm: A Học bạ; Sổ theo dõi chất lượng giáo dục; Bài kiểm tra định kì cuối học kì I cuối năm học; Phiếu sổ liên lạc trao đổi ý kiến cha mẹ học sinh( có) B Học bạ; Sổ theo dõi chất lượng giáo dục; Bài kiểm tra định kì cuối năm học; Giấy chứng nhận, giấy khen, xác nhận thành tích học sinh năm học ( có) C.Học bạ; Sổ theo dõi chất lượng giáo dục; Bài kiểm tra định kì cuối năm học; Phiếu sổ liên lạc trao đổi ý kiến cha mẹ học sinh( có); Giấy chứng nhận, giấy khen, xác nhận thành tích học sinh năm học ( có) Câu 10: Theo Thơng tư số 30/2014/TT- BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ giáo dục Đào tạo, học sinh xác nhận hồn thành chương trình lớp học phải đạt điều kiện sau: A Đánh giá thường xuyên tất môn học, hoạt động giáo dục chưa hồn thành; Đánh giá định kì cuối năm học môn học theo quy định đạt điểm 5(năm) trở lên; Mức độ hình thành phát triển lực đạt; Mức độ hình thành phát triển phẩm chất đạt; B Đánh giá thường xuyên tất môn học, hoạt động giáo dục hồn thành; Đánh giá định kì cuối năm học môn học theo quy định đạt điểm 5(năm); Mức độ hình thành phát triển lực đạt; Mức độ hình thành phát triển phẩm chất đạt; C Đánh giá thường xuyên tất mơn học, hoạt động giáo dục hồn thành; Đánh giá định kì cuối năm học mơn học theo quy định đạt điểm 5( năm) trở lên; Mức độ hình thành phát triển lực đạt; Mức độ hình thành phát triển phẩm chất đạt Câu 11: Theo Thông tư số 30/2014/TT- BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ giáo dục Đào tạo, việc nghiệm thu, bàn giao chât lượng giáo dục học sinh hàng năm nhằm: A Đảm bảo tính khách quan kết đánh giá chất lượng học sinh cuối năm học cuối cấp học đảm bảo trách nhiệm giáo viên dạy lớp năm học trước giáo viên nhận lớp năm học sau; giúp giáo viên nhận lớp năm học có đủ thơng tin cần thiết q trình kết học tập, mức độ hình thành phát triển lực, phẩm chất học sinh để có kế hoạch, biện pháp giáo dục hiệu B Đảm bảo tính khách quan kết đánh giá chất lượng học sinh cuối năm học cuối cấp học đảm bảo trách nhiệm giáo viên dạy lớp năm học trước giáo viên nhận lớp năm học sau để có kế hoạch, biện pháp giáo dục hiệu C Đảm bảo tính khách quan kết đánh giá chất lượng học sinh giúp giáo viên nhận lớp năm học có đủ thơng tin cần thiết q trình kết học tập, mức độ hình thành phát triển lực, phẩm chất học sinh để có kế hoạch, biện pháp giáo dục hiệu Câu 12: Theo Thông tư số 30/2014/TT- BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ giáo dục Đào tạo, việc khen thưởng học sinh tiến hành nào? A Cuối học kì I cuối năm học giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh bình bầu học sinh đạt thành tích bật hay có tiến vượt bậc ba nội dung đánh giá trở lên, đạt thành tích bật phong trào thi đua thành tích đột xuất khác để lập danh sách đề nghị hiệu trưởng tặng giấy khen đề nghị cấp khen thưởng B Cuối học kì I cuối năm học giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh bình bầu học sinh đạt thành tích bật hay có tiến vượt bậc ba nội dung đánh giá trở lên, đạt thành tích bật phong trào thi đua thành tích đột xuất khác; tham khảo ý kiến cha mẹ học sinh; tổng hợp lập danh sách đề nghị hiệu trưởng tặng giấy khen đề nghị cấp khen thưởng C Cuối học kì I cuối năm học giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh phụ huynh bình bầu, lựa chọn học sinh đạt thành tích bật hay có tiến vượt bậc ba nội dung đánh giá trở lên, đạt thành tích bật phong trào thi đua thành tích đột xuất khác; tổng hợp lập danh sách đề nghị hiệu trưởng tặng giấy khen đề nghị cấp khen thưởng -Câu 13: Quy định Đánh giá học sinh tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) gồm có chương số điều là: A chương, 20 điều B chương, 40 điều C chương, 20 điều D chương, 20 điều Câu 14: Đánh giá học sinh tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) nêu Quy định là: A Đánh giá hoạt động quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra, nhận xét trình học tập, rèn luyện học sinh; Tư vấn, hướng dẫn, động viên học sinh B Nhận xét định tính định lượng kết học tập, rèn luyện, hình thành phát triển số lực, phẩm chất học sinh tiểu học C Cả ý A B D Chưa đủ ý Câu 15: Mục đích đánh giá học sinh tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) nêu Quy định giúp giáo viên: A Điều chỉnh, đổi phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động trải nghiệm trình kết thúc giai đoạn dạy học, giáo dục Kịp thời phát cố gắng, tiến học sinh để động viên, khích lệ phát khó khăn chưa thể tự vượt qua học sinh để hướng dẫn, giúp đỡ B Đưa nhận định ưu điểm bật hạn chế học sinh để có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động học tập, rèn luyện học sinh C Cả ý A B D Chưa đủ ý Câu 16: Mục đích đánh giá học sinh tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) nêu Quy định giúp học sinh phụ huynh: A Học sinh có khả tự đánh giá, tham gia đánh giá; tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác; có hứng thú học tập rèn luyện để tiến B Cha mẹ học sinh người giám hộ (sau gọi chung cha mẹ học sinh) tham gia đánh giá trình kết học tập, rèn luyện, trình hình thành phát triển lực, phẩm chất em mình; tích cực hợp tác với nhà trường hoạt động giáo dục học sinh C Cả ý A B D Chưa đủ ý Câu 17 Nguyên tắc đánh giá học sinh tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) nêu Quy định là: A Đánh giá tiến học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích tính tích cực vượt khó học tập, rèn luyện học sinh; giúp học sinh phát huy tất khả năng; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan Đánh giá tồn diện học sinh thơng qua đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ số biểu lực, phẩm chất học sinh theo mục tiêu giáo dục tiểu học B Kết hợp đánh giá giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, đánh giá giáo viên quan trọng Đánh giá tiến học sinh, không so sánh học sinh với học sinh khác, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên cha mẹ học sinh C Cả ý A B D Chưa đủ ý Câu 18: Đánh giá thường xuyên học sinh tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) nêu Quy định là: A Đánh giá thường xuyên đánh giá trình học tập, rèn luyện, học sinh, thực theo tiến trình nội dung môn học hoạt động giáo dục khác, bao gồm q trình vận dụng kiến thức, kĩ nhà trường, gia đình cộng đồng B Trong đánh giá thường xuyên, giáo viên ghi nhận xét đáng ý vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục, kết học sinh đạt chưa đạt được; biện pháp cụ thể giúp học sinh vượt qua khó khăn để hồn thành nhiệm vụ; biểu cụ thể hình thành phát triển lực, phẩm chất học sinh; điều cần đặc biệt lưu ý để giúp cho trình theo dõi, giáo dục cá nhân, nhóm học sinh học tập, rèn luyện C Học sinh tự đánh giá trình sau thực nhiệm vụ học tập, hoạt động giáo dục khác, báo cáo kết với giáo viên D Chỉ có ý A B E Cả ý A,B C Câu 19: Giáo viên tham gia đánh giá thường xuyên (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) nêu Quy định là: A Trong trình dạy học, vào đặc điểm mục tiêu học, hoạt động mà học sinh phải thực học, giáo viên tiến hành số việc sau: - Quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra trình kết thực nhiệm vụ học sinh, nhóm học sinh theo tiến trình dạy học; - Nhận xét lời nói trực tiếp với học sinh viết nhận xét vào phiếu, học sinh kết làm chưa làm được; mức độ hiểu biết lực vận dụng kiến thức; mức độ thành thạo thao tác, kĩ cần thiết, phù hợp với yêu cầu học, hoạt động học sinh; - Quan tâm tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học sinh; áp dụng biện pháp cụ thể để kịp thời giúp đỡ học sinh vượt qua khó khăn Do lực học sinh không đồng nên chấp nhận khác thời gian, mức độ hoàn thành nhiệm vụ B Hàng tuần, giáo viên lưu ý đến học sinh có nhiệm vụ chưa hoàn thành; giúp đỡ kịp thời để học sinh biết cách hoàn thành; Hàng tháng, giáo viên ghi nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục mức độ hoàn thành nội dung học tập môn học, hoạt động giáo dục khác; dự kiến áp dụng biện pháp cụ thể, riêng biệt giúp đỡ kịp thời học sinh chưa hoàn thành nội dung học tập môn học, hoạt động giáo dục khác tháng Khi nhận xét, giáo viên cần đặc biệt quan tâm động viên, khích lệ, biểu dương, khen ngợi kịp thời thành tích, tiến giúp học sinh tự tin vươn lên C Không dùng điểm số để đánh giá thường xuyên D Cả ý A,B C E Khơng có ý C Câu 20: Trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) nêu Quy định là: A Chịu trách nhiệm việc đánh giá học sinh, chất lượng giáo dục học sinh lớp; hoàn thành hồ sơ đánh giá học sinh theo quy định; thực nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh; Lập kế hoạch, thực kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ học sinh học tập, rèn luyện hàng tháng B Cuối học kì I, cuối năm học yêu cầu, có trách nhiệm thơng báo đánh giá q trình học tập, rèn luyện kết học tập học sinh cho cha mẹ học sinh Không thông báo trước lớp họp cha mẹ học sinh điểm chưa tốt học sinh Duy trì mối liên hệ với cha mẹ học sinh để phối hợp giáo dục học sinh C Chịu trách nhiệm đánh giá trình học tập, rèn luyện kết học tập học sinh môn học, hoạt động giáo dục theo quy định D Cả ý A B E Cả ý A,B C Câu 21: Trách nhiệm giáo viên không làm công tác chủ nhiệm (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) là: A Chịu trách nhiệm đánh giá trình học tập, rèn luyện kết học tập học sinh môn học, hoạt động giáo dục theo quy định; Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên lớp, cha mẹ học sinh lập kế hoạch, thực kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ học sinh học tập, rèn luyện môn học, hoạt động giáo dục B Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp đánh giá trình học tập, rèn luyện kết học tập học sinh; hoàn thành hồ sơ đánh giá học sinh; nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh C Chịu trách nhiệm việc đánh giá học sinh, chất lượng giáo dục học sinh lớp; hoàn thành hồ sơ đánh giá học sinh theo quy định; thực nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh; D Cả ý A B E Cả ý A,B C Câu 22: Đánh giá định kì kết học tập (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Đề kiểm tra định kì phù hợp chuẩn kiến thức, kĩ năng, gồm câu hỏi, tập thiết kế theo mức độ nhận thức học sinh Thầy (Cô) chọn kết đúng, xếp theo thứ tự từ mức đến mức a) Học sinh kết nối, xếp lại kiến thức, kĩ học để giải tình huống, vấn đề mới, tương tự tình huống, vấn đề học; b) Học sinh nhận biết nhớ, nhắc lại kiến thức học; diễn đạt kiến thức mô tả kĩ học ngôn ngữ theo cách riêng áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ biết để giải tình huống, vấn đề học tập; c) Học sinh vận dụng kiến thức, kĩ để giải tình huống, vấn đề mới, khơng giống với tình huống, vấn đề hướng dẫn hay đưa phản hồi hợp lí trước tình huống, vấn đề học tập sống A) a, b, c B, b, a,c C) c, a, b -Câu 23: Thơng tư 30/BGD&ĐT có hiệu lực thi hành từ ngày nào? a 15/9/2013 b 15/10/2013 c 15/9/2013 d 15/10/2014 Câu 24: Đánh giá học sinh theo TT 30 gồm nội dung nào? a Các môn học HĐGD b Năng lực c Phẩm chất d Tất ý Câu 25: Theo TT30/BGD&ĐT, “Đánh giá tiến học sinh, không so sánh học sinh với học sinh khác, không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên cha mẹ học sinh” yêu cầu về: a Cách đánh giá b Mục đích đánh giá c Nội dung đánh giá d Nguyên tắc đánh giá Câu 26: Theo TT 30 giáo viên đánh giá thường xuyên học sinh: a Không dùng điểm số để đánh giá thường xuyên b Dùng điểm số để đánh giá thường xuyên c Dùng điểm số kết hợp với nhận xét để đánh giá thường xuyên Câu 27: Theo TT 30, nguyên tắc tham gia đánh giá, học sinh ai? a Kết hợp đánh giá GV hiệu trưởng b Kết hợp đánh giá GV học sinh c Kết hợp đánh giá GV, HS cha mẹ HS, đánh giá GV quan trọng Câu 28: Tại cần có kiểm tra cuối học kỳ, cuối năm học đánh giá điểm số kèm theo lời nhận xét? a Điểm số kiểm tra cuối kỳ, cuối năm để giúp khẳng định điều hy vọng q trình dạy học b Điểm số để xác nhận kết học tập học sinh, không nhằm xếp thứ hạng em lớp c Cả hai ý Câu 29: Theo TT 30, học sinh phải lại lớp đối tượng định: a GVCN b Hiệu trưởng c Phụ huynh HS d a,b,c Câu 30: Nội dung, số lượng học sinh khen thưởng, tuyên dương định: a Giáo viên chủ nhiệm b Hiệu trưởng c Cả hai đáp án Câu 31: Cấu trúc lời nhận xét? A Khen ngợi HS làm tốt, động viên HS làm chưa tốt, nêu điểm đáng khen rõ điểm cần khắc phục Biên pháp hỗ trợ, yêu cầu HS nhà làm tập thêm B Khen ngợi HS làm tốt, động viên HS làm chưa tốt, nêu điểm đáng khen rõ điểm cần khắc phục, có biện pháp hỗ trợ giúp HS rèn luyện C Khen ngợi HS làm tốt, động viên HS làm chưa tốt, nêu điểm đáng khen rõ điểm cần khắc phục, không cần có biện pháp hỗ trợ đối vời HS Câu 33: Một số kỹ thuật người giáo viên sử dụng để đánh giá thường xuyên? A Có kỹ thuật mà người giáo viên sử dụng để đánh giá thường xuyên là: - Quan sát - Phỏng vấn nhanh (hỏi đáp) kỹ thuật mà - Đánh giá sản phẩm HS B Có kỹ thuật mà người giáo viên sử dụng để đánh giá thường xuyên là: - Quan sát - Kiểm tra nhanh - Đánh giá sản phẩm học sinh - Khảo sát đánh giá HS, phụ huynh C Có kỹ thuật mà người giáo viên sử dụng để đánh giá thường xuyên là: - Quan sát - Phỏng vấn nhanh ( hỏi/ đáp) - Kiểm tra nhanh - Đánh giá sản phẩm HS - Tham khảo đánh giá HS, phụ huynh Câu 34: Giáo viên môn ghi nhận xét thường xuyên môn học hoạt động giáo dục sổ theo dõi chất lượng? A Ghi mức độ hoàn thành HS biện pháp hỗ trợ HS hoàn thành B Ghi mức độ hoàn thành chưa hoàn thành HS C Ghi tiến HS chưa tiến HS biện pháp hỗ trợ D Nhận xét kiến thức kĩ Môn học hoạt động giáo dục mà học sinh chưa làm được; biện pháp GV giúp đỡ học sinh kết biện pháp Câu 35: Các mơn tự chọn có nhận xét, đánh giá làm để xét lên lớp không ? A Các môn tự chọn nhận xét, đánh giá không làm xét lên lớp B Tất môn nhận xét, đánh giá xét điều kiện lên lớp C Các môn tự chọn nhận xét không đánh giá Câu 36: Sổ chủ nhiệm, sổ liên lạc trước sử dụng, có dùng không? A Sổ chủ nhiệm, sổ liên lạc trước sử dụng khơng sử dụng khơng hợp lý với TT 30/2014 B Sổ chủ nhiệm, sổ liên lạc trước sử dụng sử dụng nhận xét theo TT 30/2014 cho phù hợp với cột, mục Câu 37: Mục đích Thông tư 30 BGD&ĐT ngày 28 tháng năm 2014? A Giúp giáo viên điều chỉnh, đổi phương pháp, hình thức tổ chức HĐDH, HĐ trải nghiệm trình kế thúc giai đoạn DH, GD; kịp thời phát cố gắng, tiến HS để động viên, khích lệ phát khó khăn chưa thể tự vượt qua HS để hướng dẫn, giúp đỡ; đưa nhận định ưu điểm bật hạn chế HS để có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động học tập, rèn luyện HS; góp phần thực mục tiêu GDTH B Giúp học sinh có khả tự đánh giá, tham gia đánh giá; tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác; có hứng thú học tập rèn luyện để tiến C - Giúp cha mẹ HS người giám hộ tham gia đánh giá trình kết học tập, rèn luyện, trình hình thành phát triển lực, phẩm chất em mình; tích lực hợp tác với nhà trường HĐGD học sinh - Giúp cán quản lí giáo dục cấp kịp thời đạo hoạt động giáo dục, đổi PPDH, phương pháp đánh giá nhằm đạt hiệu giáo dục D Tất phương án D Tất phương án Câu 38: Đánh giá thường xuyên hình thành phát triển lực, phẩm chất học sinh theo lực phẩm chất? A phẩm chất, lực B phẩm chất, lực C lực, phẩm chất D phẩm chất, lực -Câu 39:Mục đích đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 gồm: A: Nội dung B.4 Nội dung C:5 Nội dung D: Nội dung Câu 40 Nội dung đánh giá học sinh Tiểu học theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 gồm A Đánh giá trình học tập, tiến kết học tập học sinh B Đánh giá hình thành phát triển số lực học sinh Đánh giá hình thành phát triển số phẩm chất học sinh C Đánh giá hình thành phát triển số phẩm chất học sinh, Đánh giá hình thành phát triển số phẩm chất học sinh D Đánh giá trình học tập, tiến kết học tập học sinh Đánh giá hình thành phát triển số lực học sinh Đánh giá hình thành phát triển số phẩm chất học sinh Câu 41 Theo TT30, đánh giá thường xuyên, giáo viên ghi nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng A Ghi nhận xét đáng ý vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục, kết học sinh đạt chưa đạt được;những điều cần đặc biệt lưu ý để giúp cho trình theo dõi, giáo dục cá nhân, nhóm học sinh học tập, rèn luyện B.Ghi nhận xét đáng ý vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục, kết học sinh đạt chưa đạt được; biện pháp cụ thể giúp học sinh vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; biểu cụ thể hình thành phát triển lực, phẩm chất học sinh; điều cần đặc biệt lưu ý để giúp cho trình theo dõi, giáo dục cá nhân, nhóm học sinh học tập, rèn luyện C Biện pháp cụ thể giúp học sinh vượt qua khó khăn để hồn thành nhiệm vụ;những điều cần đặc biệt lưu ý để giúp cho trình theo dõi, giáo dục cá nhân, nhóm học sinh học tập, rèn luyện D Các biểu cụ thể hình thành phát triển lực, phẩm chất học sinh.Những điều cần đặc biệt lưu ý để giúp cho trình theo dõi, giáo dục cá nhân, nhóm học sinh học tập, rèn luyện Câu Đánh giá thường xuyên hình thành phát triển lực học sinh thông qua biểu : A.Tự phục vụ, tự quản.tự học giải vấn đề: B Giao tiếp, hợp tác.tự phục vụ, tự quản C Tự học giải vấn đề.Giao tiếp, hợp tác D.Tự phục vụ, tự quản;Giao tiếp, hợp tác,tự học giải vấn đề Câu 42 Đánh giá thường xuyên hình thành phát triển phẩm chất học sinh thông qua biểu A.Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục.Trung thực, kỉ luật, đoàn kết B.Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm.Trung thực, kỉ luật, đoàn kết C.Trung thực, kỉ luật, đoàn kết.Yêu gia đình, bạn người khác; yêu trường, lớp, quê hương, đất nước: D.Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục.Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm.Trung thực, kỉ luật, đồn kết.u gia đình, bạn người khác; yêu trường, lớp, quê hương, đất nước Câu 43 Những môn học đánh giá định kì điểm số là: A.Tiếng Việt, Tốn, Khoa học, Lịch sử Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc B.Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử Địa lí, Ngoại ngữ C.Tiếng Việt, Tốn, Khoa học, Lịch sử Địa lí D.Tiếng Việt, Tốn, Khoa học, Lịch sử Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học Câu 44 Đối với học sinh khuyết tật học theo phương thức giáo dục hồ nhập đánh giá: A.Nếu khả học sinh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục chung đánh học sinh bình thường có giảm nhẹ yêu cầu kết học tập Những môn học hoạt động giáo dục mà học sinh khả đáp ứng u cầu chung đánh giá theo yêu cầu kế hoạch giáo dục cá nhân B.Nếu khả học sinh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục chung đánh học sinh bình thường có giảm nhẹ yêu cầu kết học tập C.Những môn học hoạt động giáo dục mà học sinh khơng có khả đáp ứng u cầu chung đánh giá theo yêu cầu kế hoạch giáo dục cá nhân D.Nếu khả học sinh đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục chung đánh học sinh bình thường Những mơn học hoạt động giáo dục mà học sinh khơng có khả đáp ứng yêu cầu chung đánh giá theo yêu cầu kế hoạch giáo dục cá nhân Câu 45.Học sinh hồn thành chương trình lớp (năm) xác nhận ghi vào học bạ : A Hồn thành chương trình tiểu học B Tốt nghiệp tiểu học C Học xong chương trình tiểu học D Hồn thành chương trình Câu 46.Quy trình khen thưởng học sinh Tiểu học theo thông tư 30 : A.Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh bình bầu học sinh đạt thành tích bật hay có tiến vượt bậc ba nội dung đánh giá trở lên, đạt thành tích bật phong trào thi đua thành tích đột xuất khác; tham khảo ý kiến cha mẹ học sinh; tổng hợp lập danh sách đề nghị hiệu trưởng tặng giấy khen đề nghị cấp khen thưởng B.Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách đề nghị hiệu trưởng khen học sinh đạt thành tích bật hay có tiến vượt bậc ba nội dung đánh giá trở lên C Giáo viên chủ nhiệm tham khảo ý kiến cha mẹ học sinh lập danh sách đề nghị hiệu trưởng khen học sinh đạt thành tích bật hay có tiến vượt bậc ba nội dung đánh giá trở lên D.Giáo viên chủ nhiệm hướng dẫn học sinh bình bầu học sinh đạt thành tích bật phong trào thi đua thành tích đột xuất khác; tham khảo ý kiến cha mẹ học sinh; tổng hợp lập danh sách đề nghị hiệu trưởng tặng giấy khen đề nghị cấp khen thưởng -Câu 47: Đổi đánh giá học sinh tiểu học ban hành theo Thông tư: a Thông tư số: 30/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT b Thông tư số: 30/2014/TT-BGDĐT ngày28/8/2013 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT c Thông tư số: 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT d Thông tư số: 32/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Câu 48 Thông tư quy định đánh giá thường xuyên a Đánh giá thường xuyên đánh giá trình học tập, rèn luyện, học sinh, thực theo tiến trình nội dung môn học hoạt động giáo dục khác, bao gồm q trình vận dụng kiến thức, kĩ nhà trường, gia đình cộng đồng b Trong đánh giá thường xuyên, giáo viên ghi nhận xét đáng ý vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục, kết học sinh đạt chưa đạt được; biện pháp cụ thể giúp học sinh vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; biểu cụ thể hình thành phát triển lực, phẩm chất học sinh; điều cần đặc biệt lưu ý để giúp cho trình theo dõi, giáo dục cá nhân, nhóm học sinh học tập, rèn luyện c Tham gia đánh giá thường xuyên gồm: giáo viên, học sinh (tự đánh giá nhận xét, góp ý bạn qua hoạt động nhóm, lớp); khuyến khích tham gia đánh giá cha mẹ học sinh d Ý (a,b) Câu 49: Trong trình dạy học, vào đặc điểm mục tiêu học, hoạt động mà học sinh phải thực học, giáo viên tiến hành việc sau: a Quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra trình kết thực nhiệm vụ học sinh, nhóm học sinh theo tiến trình dạy học; Nhận xét lời nói trực tiếp với học sinh viết nhận xét vào phiếu, học sinh kết làm chưa làm được; mức độ hiểu biết lực vận dụng kiến thức; mức độ thành thạo thao tác, kĩ cần thiết, phù hợp với yêu cầu học, hoạt động học sinh; b Quan tâm tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học sinh; áp dụng biện pháp cụ thể để kịp thời giúp đỡ học sinh vượt qua khó khăn Do lực học sinh khơng đồng nên chấp nhận khác thời gian, mức độ hoàn thành nhiệm vụ; c Quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra trình kết thực nhiệm vụ học sinh, nhóm học sinh theo tiến trình dạy học; Quan tâm tiến độ hồn thành nhiệm vụ học sinh; áp dụng biện pháp cụ thể để kịp thời giúp đỡ học sinh vượt qua khó khăn Do lực học sinh khơng đồng nên chấp nhận khác thời gian, mức độ hoàn thành nhiệm vụ; d Ý(a,b) Câu 50: Theo TT 30/2014 học sinh đánh giá kiểm tra môn học vào thời điểm năm học? a Mơn tốn, TViệt, Khoa học, Lịch sử địa lý, ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc vào thời điểm cuối học kỳ cuối năm học b Mơn tốn, TViệt, Khoa học, Lịch sử địa lý, tin học, tiếng dân tộc vào thời điểm cuối học kỳ cuối năm học c Mơn tốn, TViệt, Khoa học, Lịch sử địa lý, ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc vào thời điểm cuối năm học Câu 51: Lý thay đổi cách đánh giá học sinh tiểu học? a Trước đây, việc dùng điểm số để đánh giá thường xun gây khơng áp lực cho học sinh phụ huynh b Giờ đây, quy định đánh giá thường xuyên nhận xét không nhằm vào kết mà động viên, khuyến khích học sinh phát huy hết khả Ngồi ra, q trình học trọng đến việc học sinh tự đánh giá lẫn nhau, cha mẹ học sinh tham gia đánh giá Với cách làm góp phần làm tăng gắn kết gia đình với nhà trường giáo dục học sinh c Cả ý nêu Câu 52: Đánh giá thường xuyên dựa nội dung sau: a Đánh giá trình học tập, tiến kết học tập học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ môn học hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thơng cấp tiểu học Đánh giá hình thành phát triển số lực học sinh như: Tự phục vụ, tự quản; Giao tiếp, hợp tác; Tự học giải vấn đề Đánh giá hình thành phát triển phẩm chất học sinh như: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục; Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm; Trung thực, kỉ luật, đồn kết; u gia đình, bạn người khác; yêu trường, lớp, quê hương, đất nước b Đánh giá trình học tập, tiến kết học tập học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ môn học hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thơng cấp tiểu học Đánh giá hình thành phát triển phẩm chất học sinh như: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia hoạt động giáo dục; Tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm; Trung thực, kỉ luật, đoàn kết; Yêu gia đình, bạn người khác; yêu trường, lớp, quê hương, đất nước c Đánh giá trình học tập, tiến kết học tập học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ môn học hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục phổ thơng cấp tiểu học Đánh giá hình thành phát triển số lực học sinh như: Tự phục vụ, tự quản; Giao tiếp, hợp tác; Tự học giải vấn đề Câu 53: Có lần nhận xét tháng cho HS a Khơng quy định cần có lần nhận xét tháng cho học sinh Tùy vào ý thức, lực học tập, tham gia HĐGD học sinh để GV nhận định, đánh giá, nhận xét cho phù hợp Đặc biệt với HS yếu cần phải nhận xét nhiều b Có mơn học có nhiêu nhận xét c Mỗi tháng lần Câu 54: Không quy định mức độ phẩm chất, lực khối lớp đánh giá lớp lớp đánh nhau? a Đúng b Phẩm chất lực khơng thể quy định mức độ phải phải theo dõi, quan sát cảm nhận giáo viện mà đánh giá c Đánh giá lớp thấp lớp Câu hỏi 55: Theo TT30/2014, trách nhiệm học sinh là: a Thực tốt nhiệm vụ quy định Điều lệ trường tiểu học; tiếp nhận giáo dục để tiến b Có quyền nêu ý kiến nhận hướng dẫn, giải thích giáo viên, hiệu trưởng kết đánh giá c Thực tốt nhiệm vụ quy định Điều lệ trường tiểu học; tiếp nhận giáo dục để ln tiến Có quyền nêu ý kiến nhận hướng dẫn, giải thích giáo viên, hiệu trưởng kết đánh giá Câu 56: Theo TT30, việc nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh lớp thực sau: a Hiệu trưởng đạo tổ chun mơn đề kiểm tra định kì cuối năm học chung cho khối; tổ chức coi, chấm kiểm tra có tham gia giáo viên trường trung học sở nhận học sinh lớp (năm) vào học lớp (sáu) Trong trình thực hiện, có ý kiến chưa thống hiệu trưởng xem xét, định báo cáo phòng giáo dục đào tạo biết để theo dõi, đạo Hiệu trưởng đạo giáo viên chủ nhiệm hoàn thiện hồ sơ đánh giá học sinh, bàn giao cho nhà trường Trưởng phòng giáo dục đào tạo đạo nhà trường địa bàn tổ chức nghiệm thu, nhận bàn giao chất lượng giáo dục học sinh lớp (năm) hồn thành chương trình tiểu học lên lớp (sáu) phù hợp với điều kiện nhà trường địa phương b Hiệu trưởng đạo nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh Bàn giao hồ sơ đánh giá học sinh theo quy định ; trao đổi nhận xét nét bật hạn chế cần khắc phục mức độ nhận thức, mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ mơn học, hoạt động giáo dục, mức độ hình thành phát triển lực, phẩm chất học sinh; ghi biên nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh; c Hiệu trưởng nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh nhằm đảm bảo tính khách quan kết đánh giá chất lượng học sinh cuối năm học cuối cấp học đảm bảo trách nhiệm giáo viên dạy lớp năm học trước giáo viên nhận lớp năm học sau; giúp giáo viên nhận lớp năm học có đủ thơng tin cần thiết q trình kết học tập, mức độ hình thành phát triển lực, phẩm chất học sinh để có kế hoạch, biện pháp giáo dục hiệu qủa Câu 57: Trong sổ theo dõi chất lượng, phần nhận xét kiểm tra định kì ghi vào: A Phần tổng hợp kết đánh giá học sinh năm B Phần nhận xét thường xuyên tháng kết thúc học kì cuối năm học C Phần ghi học sinh Câu 58: Khi nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh khối lớp 5, việc tổ chức coi, chấm kiểm tra định kì cuối năm học do: A Giáo viên khối B Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên dạy có tham gia giáo viên THCS nhận HS lớp vào lớp C Giáo viên toàn trường Câu 59: Sự khác biệt thông tư 32/2009 thông tư 30/2014 việc đánh giá thường xuyên hoạt động học tập, tiến kết học tập học sinh qua môn học HS là: A Không dùng điểm số B Dùng điểm số C Dùng điểm số kết hợp với nhận xét Câu 60: Thông tư 30/2014 quy định giáo viên đánh giá kiểm tra định kì học sinh sau: A Sửa lỗi, đánh giá, nhận xét không cho điểm B Sửa lỗi, nhận xét cho điểm C Sửa lỗi, cho điểm Câu 61: Theo thông tư 30/2014, mơn học Tiếng Việt, Tốn, Khoa học, Lịch sử Địa lý, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc để đánh giá mức độ hồn thành mơn học là: A Điểm kiểm tra định kì cuối học kì I cuối năm học B Điểm kiểm tra định kì cuối năm học C Điểm kiểm tra định kì cuối học kì I, cuối năm học nhận xét, đánh giá thường xuyên mơn học Câu 62: Theo Thông tư 30/ 2014, việc đánh giá thường xuyên học sinh thực nào? A Hàng ngày, hàng tuần, giáo viên quan sát biểu hoạt động học sinh để nhận xét B Hàng tháng, giáo viên tổng hợp kết qua sát để ghi nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục C Cả hai ý Câu 63: Theo Thông tư 30/ 2014, việc đánh giá kiểm tra định kì giáo viên thực nào? A Giáo viên sửa lỗi (nếu có), nhận xét ưu điểm góp ý hạn chế B Giáo viên cho điểm số tự nhiên theo thang điểm từ đến 10 C Cả hai ý 10 Câu 64: Người chịu trách nhiệm việc đánh giá HS, chất lượng HS lớp là: A GVCN lớp B GVCN lớp GV môn C Hiệu trưởng D GVCN lớp, GV môn, CMHS HS Câu 65: Người định việc HS lên lớp hay lại lớp, định số HS khen thưởng là: A GVCN lớp B GVCN lớp GV môn C Hiệu trưởng -Câu 66: Các lực, phẩm chất học sinh hình thành phát triển trình: a Học tập b Học tập; Rèn luyện; Hoạt động trải nghiệm sống nhà trường c Rèn luyện d Hoạt động trải nghiệm sống nhà trường Câu 67: Thực theo TT30/2014 học sinh xét lên lớp nào? A Học sinh lên lớp điểm kiểm tra mơn cuối kì đạt từ điểm trở lên ( mơn có kiểm tra cuối kì), mơn khơng có điểm kiểm tra nhận xét hồn thành B Học sinh lên lớp xác nhận hoàn thành chương trình học, trường hợp khơng hồn thành phải báo cáo để hiệu trưởng xét, định việc lên lớp hay lại lớp C Học sinh lên lớp mơn học nhận xét hồn thành, chưa hồn thành cho học sinh kiểm tra lại đến hồn thành xét lên lớp Câu 68: Trong trình dạy học, vào đặc điểm mục tiêu học, hoạt động mà học sinh phải thực học, giáo viên tiến hành cơng việc gì? A Quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra trình kết thực nhiệm vụ học sinh, nhóm học sinh theo tiến trình dạy học; Nhận xét lời nói trực tiếp với học sinh viết nhận xét vào phiếu, học sinh kết làm chưa làm được; mức độ hiểu biết lực vận dụng kiến thức; mức độ thành thạo thao tác, kĩ cần thiết, phù hợp với yêu cầu học, hoạt động học sinh; B.Quan tâm tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học sinh; áp dụng biện pháp cụ thể để kịp thời giúp đỡ học sinh vượt qua khó khăn Do lực học sinh khơng đồng nên chấp nhận khác thời gian, mức độ hoàn thành nhiệm vụ; C Cả hai -Câu 69 Giáo viên tham gia đánh giá thường xuyên (Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) nêu Quy định là: a Trong trình dạy học, vào đặc điểm mục tiêu học, hoạt động mà học sinh phải thực học, giáo viên tiến hành số việc sau: - Quan sát, theo dõi, trao đổi, kiểm tra trình kết thực nhiệm vụ học sinh, nhóm học sinh theo tiến trình dạy học; - Nhận xét lời nói trực tiếp với học sinh viết nhận xét vào phiếu, học sinh kết làm chưa làm được; mức độ hiểu biết lực vận dụng kiến thức; mức độ thành thạo thao tác, kĩ cần thiết, phù hợp với yêu cầu học, hoạt động học sinh; - Quan tâm tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học sinh; áp dụng biện pháp cụ thể để kịp thời giúp đỡ học sinh vượt qua khó khăn Do lực học sinh khơng đồng nên chấp nhận khác thời gian, mức độ hoàn thànhnhiệmvụ b Hàng tuần, giáo viên lưu ý đến học sinh có nhiệm vụ chưa hồn thành; giúp đỡ kịp thời để học sinh biết cách hoàn thành; Hàng tháng, giáo viên ghi nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục mức độ hoàn thành nội dung học tập môn học, hoạt động giáo dục khác; dự kiến áp dụng biện pháp cụ thể, riêng biệt giúp đỡ kịp thời học sinh chưa hồn thành nội dung học tập mơn học, hoạt động giáo dục khác tháng Khi nhận xét, giáo viên cần đặc biệt quan tâm động viên, khích lệ, biểu dương, khen ngợi kịp thời 11 thành tích, tiến giúp học sinh tự tin vươn lên c Không dùng điểm số để đánh giá thường xuyên d Cả 3ý a,b,c Câu 70: Nội dung khen thưởng học sinh cuối học kì I cuối năm học A Khen thưởng hoạt động giáo dục B Khen thưởng hình thành phát triển số lực C Khen thưởng hình thành phát triển số phẩm chất D Khen thưởng thành tích bật hay có tiến vượt bậc ba nội dung đánh giá thành tích bật phong trào thi đua Câu 71: Thực TT số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014, công tác tổng hợp đánh giá học sinh vào cuối kì cuối năm gồm: A Giáo viên chủ nhiệm B Giáo viên chủ nhiệm học sinh C Giáo viên chủ nhiệm giáo viên môn D Giáo viên môn Câu 72: TT 30/2014 – BGDĐT Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển kí ban hành ngày tháng năm ? A Ngày 28/07/2014 B Ngày 28/08/2014 C Ngày 28/09/2014 D Ngày 28/10/2014 Câu 73: Theo TT 30/2014 – BGDĐT, hồ sơ xét HTCTTH phải đạt điều kiên ? A điều kiện B điều kiện C điều kiện D điều kiện Câu 74 Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT, ngày 28/8/2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định ghi nhận xét, kết tổng hợp đánh giá vào học bạ học sinh ? A Giáo viên chủ nhiệm B Giáo viên môn C Hiệu trưởng giáo viên chủ nhiệm D Giáo viên chủ nhiệm giáo viên môn Câu 75 Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT, ngày 28/8/2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định sử dụng kết đánh giá học sinh để làm ? A Xét hồn thành chương trình lớp học, hồn thành chương trình tiểu học B Nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh C Khen thưởng D Cả ý -Câu 76: Thông tư 30/2014/TT-BGD ĐT ngày 28 tháng năm 2014 ban hành quy định nào? A Kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh tiểu học B Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học C Đánh giá học sinh tiểu học Câu 77: Đối với học sinh chưa hồn thành chương trình lớp học giáo viên cần phải làm gì? A Đánh giá bổ sung để xét Hồn thành chương trình lớp học; B Hướng dẫn, giúp đỡ học sinh; đánh giá bổ sung để xét Hồn thành chương trình lớp học; C Giáo viên lập kế hoạch, trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ học sinh; đánh giá bổ sung để xét Hồn thành chương trình lớp học; HS chưa hồn thành điều kiện quy định lập danh sách báo cáo hiệu trưởng 12 Câu 78: Đánh giá học sinh tiểu học theo thơng tư 30 nhằm mục đích gì? A Giúp giáo viên điều chỉnh, đổi phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học B Giúp học sinh có khả tự đánh giá, tham gia đánh giá; tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác; có hứng thú học tập rèn luyện để tiến C Giúp cha mẹ học sinh tham gia đánh giá trình kết học tập, rèn luyện, trình hình thành phát triển lực, phẩm chất em mình; tích cực hợp tác với nhà trường hoạt động giáo dục học sinh D Giúp cán quản lí giáo dục cấp kịp thời đạo hoạt động giáo dục, đổi phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá nhằm đạt hiệu giáo dục E Cả đáp án Câu 79: Đánh giá thường xuyên theo thông tư 30/2014-TT-BGDĐT đánh giá bằng: A Điểm số B.Nhận xét C.Cả điểm số nhận xét Câu 80: Bộ Hồ sơ đánh giá học sinh tiểu học theo thông tư 30/2014-TT-BGDĐT khơng có hồ sơ sau đây: A Sổ theo dõi chất lượng giáo dục B Sổ theo dõi kết kiểm tra, đánh giá học sinh C Bài kiểm tra định kì cuối học kỳ I cuối năm học Câu 81 Khen thưởng học sinh theo TT30 A Khen thưởng HS đạt điểm 9, 10 B Khen HS mặt theo tiến HS C Khen HS đạt điểm 9,10 có tiến mặt D Khen thưởng HS có thành tích bật hay có tiến vượt bậc nội dung đánh giá trở lên; đạt thành tích phong trào thi đua hoawcjt hành tích đột xuất khác Câu 82 Khi thực chấm kiểm tra đình kì học sinh theo TT 30, giáo viên cần: A Chấm đúng, sai; cho điểm theo thang điểm 10, ghi nhận xét, cho điểm điểm thập phân B Sửa lỗi, nhận xét ưu điểm góp ý hạn chế, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm điểm thập phân C Sửa lỗi, nhận xét ưu điểm cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm điểm thập phân Câu 83 Việc đánh giá thường xun nhận xét có ưu điểm gì? a Không gây áp lực cho HS CMHS b Mang lại niềm vui, hứng thú cho HS trình học tập c Cả hai ý Câu 84: Kết kiểm tra đánh giá cuối kỳ cuối năm học HS tiểu học theo TT 30/2014 ghi vào? a, Nhận xét thường xuyên tháng b, Ghi vào phần tổng hợp trang 74 - 75 sổ theo dõi chất lượng c, Ghi vào học bạ d, Cả B C Câu 85: Mục khen thưởng học bạ HS ghi theo quy định của: A Mỗi nhà trường B Phòng /GD&ĐT C Sở GD&ĐT D GV tổ, khối 13
- Xem thêm -

Xem thêm: 85_CAU_HOI_TRẢ LỜI THÔNG TƯ SỐ_30-_BGD_-T, 85_CAU_HOI_TRẢ LỜI THÔNG TƯ SỐ_30-_BGD_-T