Quản lý hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non hoa sữa, quận long biên, thành phố hà nội

128 179 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 10:18

ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN BÍCH NGỌC QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẪU GIÁO TRƢỜNG MẦM NON HOA SỮA, QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC NỘI - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN BÍCH NGỌC QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẪU GIÁO TRƢỜNG MẦM NON HOA SỮA, QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH QUẢN GIÁO DỤC Mã số: 14 01 14 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS: NGUYỄN XUÂN THỨC NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Lời cảm ơn sâu sắc em xin gửi tới thầy giáo, PGS.TS Nguyễn Xuân Thức, người quan tâm tận tình giúp đỡ em suốt trình làm luận văn Thầy cho em thêm nhiều kiến thức khoa học quản giáo dục giúp em rèn luyện kỹ nghiên cứu khoa học Em xin trân thành cảm ơn khoa Quản giáo dụcTrường Đại học Giáo dục, ĐHQG Nội giảng viên giảng dạy em trình em học tập nghiên cứu đề tài luận văn Em xin chân thành cảm ơn Phòng Giáo dục Đào tạo quận Long Biên, Ban giám hiệu, đồng chí giáo viên, phụ huynh học sinh bạn đồng nghiệp trường MN Hoa Sữa, quận Long Biên cộng tác, giúp đỡ em suốt thời gian thực đề tài Em cảm ơn gia đình, bạn bè bạn đồng nghiệp động viên giúp đỡ em suốt trình học tập hoàn thành đề tài Mặc dù cố gắng nhiều học tập, nghiên cứu, hoàn thiện luận văn chắn đề tài có thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo, đồng nghiệp để đề tài tốt Em xin chân thành cảm ơn! Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Nguyễn Bích Ngọc i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BGH : Ban giám hiệu CBQL : Cán quản CLGD : Chất lượng giáo dục CNTT : Công nghệ thông tin CSVC : Cơ sở vật chất ĐDĐC : Đồ dùng đồ chơi GD&ĐT : Giáo dục đào tạo GDMN : Giáo dục mầm non GDTC : Giáo dục thể chất GVMN : Giáo viên mầm non HĐ : Hoạt động HĐDH : Hoạt động dạy học HS : Học sinh MN : Mầm non NĐ-CP : Nghị định - Chính Phủ NXB : Nhà xuất PCGDMNTE5T : Phổ cập giáo dục mầm non trẻ tuổi PPDH : Phương pháp dạy học PHHS : Phụ huynh học sinh TBDH : Thiết bị dạy học TTCM : Tổ trưởng chuyên môn UBND : Ủy ban nhân dân ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ ix PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢNHOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẪU GIÁO TRƢỜNG MẦM NON 1.1 Đặc điểm phát triển thêt chất cho trẻ MN 1.1.1 Sự phát triển tâm trẻ MN 1.1.2 Sự phát triển sinh trẻ MN 1.2 Tổng quan nghiên cứu quản hoạt động GDTC cho trẻ trƣờng MN 1.2.1 Các nghiên cứu hoạt động GDTC cho trẻ trường MN 1.2.2 Các nghiên cứu quản hoạt động quản GDTC cho trẻ em trường MN 1.3 Một số khái niệm đề tài 11 1.3.1 Quản 11 1.3.2 GDTC cho trẻ em 14 1.3.3 Quản GDTC cho trẻ em 14 1.4 Hoạt động GDTC cho trẻ em trƣờng MN 15 1.4.1 Mục tiêu GDTC cho trẻ em trường MN 15 1.4.2 Ý nghĩa, nhiệm vụ hoạt động GDTC cho trẻ em trường MN 15 1.4.3 Nội dung hoạt động GDTC cho trẻ em trường MN 17 1.4.4 Hình thức tổ chức hoạt động GDTC cho trẻ em trường MN 17 1.5 Quản hoạt động GDTC cho trẻ em trƣờng MN 19 1.5.1 Chức năng, nhiệm vụ hiệu trưởng công tác quản giáo dục cho trẻ em trường MN 19 1.5.2 Nội dung quản hoạt động GDTC trường MN 20 1.6 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản hoạt động GDTC trƣờng MN 24 iii 1.6.1 Các yếu tố thuộc cấp quản hoạt động GDTC trường MN 24 1.6.2 Các yếu tố thuộc giáo viên trẻ MN 25 1.6.3: Các yếu tố thuộc gia đình xã hội 26 1.6.4 Các yếu tố thuộc môi trường GDTC cho trẻ em MN 27 Tiểu kết chƣơng 28 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ EM TRƢỜNG MẦM NONHOA SỮA, QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ NỘI 29 2.1 Vài nét khái quát trƣờng MN Hoa Sữa, quận Long Biên, TP HN 29 2.2 Tổ chức khảo sát thực trạng GDTC quản GDTC cho trẻ mẫu giá trƣờng MN Hoa Sữa, quận Long Biên, TP Nội 31 2.2.1 Mục đích khảo sát 31 2.2.2 Nội dung khảo sát 31 2.2.3 Phương pháp khảo sát 31 2.2.4 Tiêu chí cách cho điểm 31 2.2.5 Mẫu khảo sát 31 2.3 Thực trạng hoạt động GDTCtrong trƣờng MN Hoa Sữa, quận Long Biên, thành phố Nội 32 2.3.1 Thực trạng nhận thức giáo viên ý nghĩa, vai trò hoạt động GDTC cho trẻ em trường MN 32 2.3.2 Thực trạng hoạt động GDTC cho trẻ em trường MN Hoa Sữa, quận Long Biên, thành phố Nội 34 2.3.3 Kết hoạt động GDTC cho trẻ em trường MN Hoa Sữa, quận Long Biên, thành phố Nội 45 2.3.4 Thực trạng thuận lợi khó khăn cơng tác GDTC cho trẻ em trường MN Hoa Sữa, quận Long Biên, thành phố Nội 46 2.4 Thực trạng quản hoạt động GDTCcho trẻ em trƣờng MN Hoa Sữa, quận Long Biên, thành phố Nội 48 2.4.1 Đánh giá tầm quan trọng biện pháp quản hoạt động GDTC cho trẻ MN 48 iv 2.4.2.Thực trạng lập kế hoạch hoạt động GDTC cho trẻ em trường MN 50 2.4.3 Thực trạng tổ chức máy nhân cho hoạt động GDTC cho trẻ em trường MN 53 2.4.4.Thực trạng đạo hoạt động GDTC cho trẻ em trường MN 55 2.4.5 Thực trạng kiểm tra đánh giá hoạt động GDTC cho trẻ em trường MN 57 2.4.6 Tổng hợp đánh giá thực trạng quản hoạt động GDTC cho trẻ em trường MN 59 2.5 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản GDTC cho trẻ em trường MN 61 2.5.1 Các yếu tố thuộc cấp quản hoạt động GDTC trường MN 61 2.5.2 Các yếu tố thuộc giáo viên MN 63 2.5.3 Các yếu tố thuộc gia đình việc GDTC cho trẻ em MN 64 2.5.4 Các yếu tố thuộc môi trường điều kiện sở vật chất việc GDTC cho trẻ em MN 65 2.5.5 Tổng hợp đánh giá thực trạng mức độ ảnh hưởng yếu tố đến quản hoạt động GDTC cho trẻ em trường MN 66 2.6 Đánh giá thực trạng quản GDTC cho trẻ em trƣờng MN Hoa Sữa, quận Long Biên, thành phố Nội 67 2.6.1 Mặt mạnh 67 2.6.2 Mặt yếu 68 2.6.3 Nguyên nhân hạn chế 69 Tiểu kết chƣơng 70 CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ EM TRƢỜNG MẦM NON HOA SỮA, QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ NỘI 71 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản hoạt động GDTC cho trẻ em trƣờng MN Hoa Sữa, quận Long biên, thành phố Nội 71 3.1.1 Đảm bảo mục tiêu giáo dục MN 71 3.1.2 Đảm bảo phát huy tính tích cực tham gia hoạt động trẻ 71 3.1.3 Đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống 71 3.1.4 Đảm bảo tính thực tiễn 72 v 3.1.5 Đảm bảo tính hiệu 72 3.2 Biện pháp quản hoạt động GDTC cho trẻ em trƣờng MN quận Long Biên, thành phố Nội 72 3.2.1 Tổ chức nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tổ chức hoạt động GDTC cho trẻ em 72 3.2.2 Xây dựng kế hoạch GDTC trường MN phù hợp với yêu cầu đổi giáo dục MN thực tiễn nhà trường 75 3.2.3 Chỉ đạo tổ chức hoạt động GDTC cho trẻ trường MN 78 3.2.4 Chỉ đạo bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động GDTC cho giáo viên MN 80 3.2.5 Chỉ đạo khai thác sử dụng hiệu sở vật chất hỗ trợ hoạt động GDTC trường MN 85 3.2.6 Tổ chức tốt phối hợp với phụ huynh việc rèn luyện phát triển thể chất cho trẻ MN 86 3.2.7 Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động GDTC cho trẻ em trường MN 89 3.3 Mối quan hệ biện pháp 92 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp quản hoạt động GDTC cho trẻ em 93 Kết luận chƣơng 96 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 97 Danh mục cơng trình khoa học tác giả công bố 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC 104 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Số học sinh trường MN Hoa Sữa từ năm 2014 – 2017 29 Bảng 2.2: Đội ngũ giáo viên trường MN Hoa Sữa từ năm 2014 – 2017 30 Bảng 2.3 Cách cho điểm thang đánh giá thực hoạt động GDTC quản GDTC 31 Bảng 2.4 Mẫu khảo sát 32 Bảng 2.5 Mức độ quan trọng hoạt động GDTC cho trẻ MN 32 Bảng 2.6: Các biểu quan trọng hoạt động GDTC cho trẻ 33 Bảng 2.7: Mức độ thực mục tiêu giáo dục hoạt động GDTC cho trẻ 34 Bảng 2.8 Đánh giá thực nội dung GDTC cho trẻ trường 37 Bảng 2.9 Thực trạng thực phương pháp GDTC cho trẻ trường 39 Bảng 2.10 Đánh giá thực hiệnhình thức GDTC cho trẻ trường 41 Bảng 2.11 Đánh giá vềThực trạng nguồn nhân lực, điều kiện cho việc GDTC cho trẻ trường 42 Bảng 2.12 Tổng hợp mức độ thực GDTC cho trẻ em trường MN 44 Bảng 2.13 Đánh giá tình trạng sức khỏe trẻ em trường MN 45 Bảng 2.14 Đánh giá mức độ tầm quan trọng biện pháp quản hoạt động GDTC cho trẻ trường 48 Bảng 2.15 Đánh giá thực trạng lập kế hoạch cho hoạt động giáo dục GDTC cho trẻ em trường MN 50 Bảng 2.16 Đánh giá thực trạng tổ chức máy nhân cho hoạt động GDTC cho trẻ em trường MN 53 Bảng 2.17 Đánh giá thực trạng đạo hoạt động GDTC cho trẻ em trường MN 55 Bảng 2.18 Đánh giá thực trạng kiểm tra đánh giá hoạt động GDTC cho trẻ em trường MN 57 Bảng 2.19: Tổng hợp đánh giá thực trạng quản hoạt động GDTC cho ttrẻ mẫu giáo trường MN 59 Bảng 2.20 Đánh giá thực trạng yếu tố thuộc cấp quản hoạt động GDTC trường MN 61 vii Bảng 2.21 Đánh giá thực trạng yếu tố thuộc giáo viên MN 63 Bảng 2.22 Đánh giá thực trạng yếu tố thuộc môi trường GDTC cho trẻ em MN 64 Bảng 2.23 Đánh giá thực trạng yếu tố thuộc môi trường điều kiện sở vật chất 65 Bảng 2.24: Tổng hợp đánh giá thực trạng mức độ ảnh hưởng yếu tố đến quản hoạt động GDTC cho trẻ em trường MN 66 Bảng 3.1 Mẫu khảo nghiệm 93 Bảng 3.2.Kết khảo nghiệm nhận thức tính cần thiết khả thi biện pháp quản hoạt động GDTC cho trẻ em trường MN 94 viii 18 Đặng Hồng Phƣơng, Lê Thị Mai Hoa, “Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe trường MN”, Tạp chí Giáo dục, số 183 (2008), 55-57 19 Đặng Hồng Phƣơng, “Phát triển kĩ vận động tinh trẻ MN”, Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 58 (2010), 13-15 20 Đặng Hồng Phƣơng (2014), Giáo trình Lí luận phương pháp GDTC cho trẻ em lứa tuổi MN, Nxb ĐHSP Nội 21 Đặng Hồng Phƣơng (2014), Giáo trình phương pháp GDTC cho trẻ MN, NXB ĐHSP- Nội 22 Đặng Hồng Phƣơng (2014), Phương pháp GDTC cho trẻ em, Nxb Đại học Sư phạm Nội 23 Thế Ngữ (2001), Giáo dục số vấn đề luận thực tiễn, Nxb Đại học Quốc gia, Nội 24 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm luận quản giáo dục Trường cán quản giáo dục đào tạo Nội 25 Nguyễn Ánh Tuyết (2007), Giáo dục MN vấn đề luận thực tiễn, Nxb Đại học sư phạm 26 Nguyễn Ánh Tuyết – Lê Thị Kim Anh – Đinh Văn Vang (2013), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục MN Nhà xuất Đại Học Sư Phạm 27 Từ điển tiếng Việt (1992), Nxb Khoa học Xã hội 28 Đinh Văn Vang (1996 ), Một số vấn đề quản trường MN, Nhà xuất ĐH Sư phạm Nội 29 Phạm Viết Vƣợng (2000), Giáo dục học-Nhà xuất ĐH Quốc Gia Nội 30 http://huynhvanson.vn/hoat-dong-tao-hinh-cua-tre-mam-non/ 31 http://www.upes3.edu.vn/assets/users/bbt/20130912083216_baigiangmonkhql.pdf 103 PHỤ LỤC Phụ lục 1: CÁC MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA Mẫu 1: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản giáo viên trƣờng MN) Để có sở đề xuất biện pháp quản hoạt động GDTC trường MN Hoa Sữa quận Long Biên, thành phố Nội, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến thực trạng quản GDTC cho trẻ em nhà trường thông qua trả lời câu hỏi đây: Câu 1: Tầm quan trọng hoạt động GDTC cho trẻ em MN - Rất quan trọng - Quan trọng - Tương đối quan trọng - Không quan trọng Câu 2: Đánh dấu vào biểu tầm quan trọng hoạt động GDTC cho trẻ em MN - Rèn luyện, nâng cao sức đề kháng cho trẻ  - Củng cố, hình thànhcho trẻ  - Góp phần thúc đẩy hồn thiện cấu trúc, chức thể  - Hình thành thói quen vệ sinh cho trẻ  - Phát triển tố chất thể lực cho trẻ  - Tăng cường khả nhận thức giới xung quanh cho trẻ  - Góp phần giáo dục đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ, lao động cho trẻ  Câu 3: Mức độ thực nội dung GDTC cho trẻ em MN STT Nội dung Tốt Tập động tác phát triển nhóm hơ hấp 104 Khá Trung Chƣa bình tốt Tập luyện kĩ vận động phát triển tố chất vận động Tập cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay-măt sử dụng số đồ dùng, dụng cụ Nhận biết số ăn, thực phẩm thơng thường ích lợi chúng sức khỏe Tập làm số việc tự phục vụ sinh hoạt Giữ gìn sức khỏe an tồn Câu 4: Mức độ thực phương pháp GDTC cho trẻ em MN STT Nội dung Tốt Nhóm phương pháp trực quan Nhóm phương pháp dùng lời nói Nhóm phương pháp thực hành Sự phối hợp phương pháp Khá Trung Chƣa bình tốt Trung Chƣa bình tốt trình GDTC cho trẻ Câu 5:Mức độ thực hình thức GDTC cho trẻ em MN STT Nội dung Tiết học thể dục Thể dục sáng Thể dục chống mệt mỏi Trò chơi vận động Dạo chơi Tốt 105 Khá Hội thể dục thể thao Tổ chức GDTC thời gian tự hoạt động trẻ Các hoạt động nhằm giáo dục phát triển cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp vận động tay, mắt kĩ sử dụng đồ dùng, dụng cụ Câu 6: Thuận lợi, khó khăn cơng tác GDTC cho trẻ em trường MN Thuận lợi - Khó khăn - Xin cô giáo vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân Họ tên: Trình độ- số năm cơng tác: Công việc tại: Đơn vị công tác: Trân trọng cảm ơn ! 106 Mẫu 2: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản giáo viên trƣờng MN) Để góp phần nâng cao hiệu quản hoạt động GDTC trường MN Hoa Sữa quận Long Biên, thành phố Nội, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến thực trạng quản GDTC cho trẻ em nhà trường thông qua trả lời câu hỏi đây: Câu 1: Chị đánh dấu (x) vào mức độ tầm quan trọng biện pháp quản hoạt động giáo dục GDTC cho trẻ em MN Rất STT Biện pháp quản quan trọng Quan Bình trọng thƣờng Không quan trọng Lập kế hoạch giáo dục GDTC cho trẻ em trường MN Tổ chức nhân hoạt động giáo dục GDTC cho trẻ em trường MN Chỉ đạo hoạt động giáo dục GDTC cho trẻ em trường MN Kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch hoạt động giáo dục GDTC cho trẻ em trường MN Câu 2: Lập kế hoạch cho hoạt động giáo dục GDTC cho trẻ em trường MN Rất STT Nội dung Xác định mục tiêu, nội dung hoạt động tốt GDTC cho trẻ em để lập kế hoạch Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động GDTC cho trẻ em trường MN 107 Tốt Bình Chƣa thƣờng tốt Xây dựng kế hoạch theo tuần, tháng, năm hoạt động GDTC cho trẻ em Xây dựng kế hoạch tham gia lớp tập huấn hoạt động GDTC cho trẻ em Trường, Phòng, Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức Xác định biện pháp để thực kế hoạch giáo dục kĩ sống Xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng giáo dục trường MNđối với hoạt động GDTC cho trẻ em Xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí, chi hoạt động GDTC cho trẻ em Câu 3: Tổ chức máy nhân giáo dục GDTC cho trẻ em MN Rất STT Nội dung Xác định phận trường MN tham tốt gia hoạt động GDTC cho trẻ em Xác định nhiệm vụ cụ thể phận trường MN tham gia hoạt động GDTC Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ GDTC cho giáo viên trường MN Tổ chức phối hợp phận trường tham gia quản hoạt động GDTC cho trẻ em Tổ chức phối hợp tổ chức bên trường theo dõi sức khỏe, tổ chức hoạt động GDTC cho trẻ em Phối hợp với phụ huynh tham gia tổ chức hoạt động GDTC cho trẻ 108 Tốt Bình Chƣa thƣờng tốt Xác định phận trường MN tham gia hoạt động GDTC cho trẻ em Câu 4: Chỉ đạo hoạt động giáo dục GDTC cho trẻ em MN Rất STT Nội dung Xác định, phương hướng, mục tiêu hoạt động tốt Tốt Bình Chƣa thƣờng tốt GDTC cho trẻ em Ra định hoạt động GDTC cho trẻ em trường MN Động viên, khuyến khích lực lượng tham gia hoạt động GDTC cho trẻ em hồn thành nhiệm vụ cơng việc Tổ chức thực nội dung hoạt động GDTC cho trẻ em Tổ chức hình thức hoạt động phù hợp để GDTC cho trẻ em Điều chỉnh kế hoạch thực hoạt động GDTC cho trẻ em (nếu cần) Tổng kết việc thực kế hoạch hoạt động GDTC cho trẻ em Câu 5: Kiểm tra việc thực kế hoạch giáo dục GDTC cho trẻ em trường MN Rất STT Nội dung Xác định tiêu chí đánh giá hoạt động tốt GDTC cho trẻ em Kiểm tra việc thực kế hoạch hoạt động GDTC cho trẻ em thông qua hoạt động Kiểm tra việc phối hợp lực lượng GDTC cho trẻ em trường MN 109 Tốt Bình Chƣa thƣờng tốt Phát sai sót kịp thời điều chỉnh kế hoạch GDTC cho trẻ em phù hợp Sử dụng kết kiểm tra hoạt đông GDTC để đánh giá cán giáo viên trường MN Câu 6: Quản điều kiện đảm bảo cho hoạt động giáo dục giáo dục thể chất (GDTC)cho trẻ em trường mầm non TT Rất Nội dung tốt Bình Tốt thƣờng Chƣa tốt Chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ sử dụng hiệu qủa đồ dùng, đồ chơi cho trẻ em vào mục đích GDTC cho trẻ Chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ sử dụng hiệu trang thiết bị: phòng, lớp, bàn ghế, dụng cụ, đồ dùng tập, đài… Chỉ đạo phòng chức có liên quan trường mầm non hỗ trợ cho hoạt động GDTC Chỉ đạo việc sử dụng kinh phí phục vụ cho hoạt động GDTC Tăng cường trang bị sở vật chất phục vụ cho GDTC Trang bị tài liệu, hồ sơ sổ sách cho giáo viên mầm non phục vụ hoạt động GDTC Câu 7: Các yếu tố ảnh hưởng đến quản hoạt động giáo dục GDTC cho trẻ em trường MN Ảnh STT Yếu tố ảnh hƣởng hƣởng nhiều 110 Ít ảnh hƣởng Khơng ảnh hƣởng Các nhóm thuộc nhà quản (Bộ, phòng, trƣờng) - Nhận thức hiệu trưởng vai trò hoạt động GDTC cho trẻ em - Năng lực, trình độ quản hiệu trưởng hoạt động GDTC cho trẻ em - Tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình Hiệu trưởng hoạt động GDTC cho trẻ em - Vốn tri thức kinh nghiệm hiệu trưởng - Quan điểm hiệu trưởng việc giáo dục kĩ nnăg sống cho trẻ em MN - Sự đạo hướng tạo điều kiện tinh thần vật chất cho giáo viên trường MN Các yếu tố thuộc giáo viên MN trẻ em - Nhận thức giáo viên MN GDTC cho trẻ em - Ý thức, trình độ giáo viên tham gia hoạt động GDTC cho trẻ em - Kinh nghiệm giáo viên - Sự phối hợp giáo viên với lực lượng tham gia hoạt động GDTC cho trẻ em - Kĩ giáo viên màm non - Lòng yêu nghề, yêu trẻ giáo viên MN - Trình độ , lực giáo viên giáo viên MN - Đời sống vật chất giáo viên giáo viên MN Các yếu tố thuộc gia đình xã hội Các yếu tố thuộc gia đình- Quan điểm gia đình trẻ GDTC cho trẻ em - Sự nhận thức tầm quan trọng việc GDTC cho trẻ em 111 - Sự phối kết hợp gia đình với giáo viên, nhà trường việc GDTC - Sự quan tâm gia đình trẻ đến vấn đề GDTC Các yếu tố thuộc môi trƣờng điều kiện sở vật chất - Quan điểm đạo Bộ giáo dục đào tạo,Vụ giáo dục MN - Sự tạo điều kiện tinh thần vật chất - Cơ chế,văn bản, nghị quyết, sách hoạt động GDTC cho trẻ em - Sự phối hợp gia đình, nhà trường xã hội - Sự động viện, khen thưởng chế độ giáo viên - Sự phát triển văn hoá - kinh tế - xã hội địa phương - Sự quan tâm nỗ lực chủ thể quản giáo dục việc đưa phương hướng, nội dung hoạt động GDTC cho trẻ em phù hợp, kịp thời với thay đổi chung xã hội - Cơ sở vật chất, kinh phí phục hoạt động GDTC cho trẻ em Xin giáo vui lòng cho biết số thông tin cá nhân Họ tên: Trình độ- số năm cơng tác: Cơng việc tại: Đơn vị công tác: Trân trọng cảm ơn ! 112 Mẫu 3: PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho chuyên gia) Để làm tốt công tác quản hoạt động GDTC trường MN Hoa Sữa quận Long Biên, thành phố Nội, xin cô giáo cho biết ý kiến thơng qua bảng sau (đánh dấu x vào ô tương ứng) Trân trọng cảm ơn! Cần thiết TT Biện pháp quản Rất cần thiết Tổ chức nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tổ chức hoạt động GDTC cho trẻ mẫu giáo Xây dựng kế hoạch GDTC trường MN phù hợp với yêu cầu đổi giáo dục MN thực tiễn nhà trường Tổ chức hoạt động GDTC cho trẻ trường MN Tổ chức bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động GDTC cho giáo viên MN Chỉ đạo khai thác sử dụng hiệu sở vật chất hỗ trợ hoạt động GDTC trường MN Tổ chức tốt phối hợp với phụ 113 Cần thiết Khả thi Không Rất cần khả thiết thi Khả Không thi khả thi huynh việc rèn luyện phát triển thể chất cho trẻ MN Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động GDTC trường MN Xin giáo vui lòng cho biết số thơng tin cá nhân Họ tên: Trình độ- số năm công tác: Công việc tại: Đơn vị công tác: Trân trọng cảm ơn ! 114 Phụ lục PHIẾU PHỎNG VẤN (Dành cho chuyên gia) Họ tên: Cơ quan: Ngày vấn: Nội dung vấn: Về GDTC cho trẻ em trường MN Về quản GDTC cho trẻ em trường MN Về biện quản GDTC cho trẻ em trường MN Ngƣời vấn 115 Phụ lục 3: CƠNG THỨC TỐN THỐNG KÊ SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Hệ số tương quan thứ bậc Spiecman r = Trong đó: r - hệ số tương quan D - hiệu số thứ bậc hai đại lượng so sánh N - số đơn vị nghiên cứu Kết luận: r mang dấu dương tương quan thuận r mang dấu âm tương quan nghịch r = 0,7  (rất chặt chẽ) r = 0,5  0,69 (tương đối chặt chẽ) r < 0,5 (tương quan lỏng) Bảng: Tính tương quan mức độ cần thiết khả thi biện pháp quản GDTC cho trẻ em trường MN Cần thiết TT Biện pháp quản Khả thi D D2 Trung Thứ Trung Thứ bình bậc bình bậc 2.9 2.7 2,5 -1,5 2,25 2.5 2.4 0 2.8 2.8 1 2.7 2.7 2,5 1,5 2,25 Tổ chức nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên tổ chức hoạt động GDTC cho trẻ em; Xây dựng kế hoạch GDTC trường MN phù hợp với yêu cầu đổi giáo dục MN thực tiễn nhà trường; Tổ chức hoạt động GDTC cho trẻ trường MN; Tổ chức bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động GDTC cho giáo viên MN; 116 Cần thiết TT Biện pháp quản Khả thi D D2 Trung Thứ Trung Thứ bình bậc bình bậc 2.6 5,5 2.6 0,5 0,25 2.75 2.65 -1 2.6 5,5 2.6 5,5 0 Chỉ đạo khai thác sử dụng hiệu sở vật chất hỗ trợ hoạt động GDTC trường MN; Tổ chức tốt phối hợp với phụ huynh việc rèn luyện phát triển thể chất cho trẻ MN; Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động GDTC cho trẻ em trường MN Trung bình 2,69 2,64 D2 =6,75 r  + 0,88 Kết luận: Tương quan tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản hoạt động GDTC cho trẻ em trường MN thuận chặt chẽ 117 ... HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN BÍCH NGỌC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẪU GIÁO Ở TRƢỜNG MẦM NON HOA SỮA, QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC... trạng hoạt động giáo dụcthể chất công tác quản lý hoạt động giáo dục phát triển thể chất trường MN Hoa Sữa quận Long Biên, thành phố Hà Nội; 6.3 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dụcthể chất. .. Biện pháp quản lý hoạt động GDTC cho trẻ em trường MN Hoa Sữa quận Long Biên, thành phố Hà Nội CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẪU GIÁO Ở TRƢỜNG MẦM NON 1.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non hoa sữa, quận long biên, thành phố hà nội , Quản lý hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo ở trường mầm non hoa sữa, quận long biên, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan