Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường THCS huyện hạ hòa – tỉnh phú thọ

125 133 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 10:18

ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN QUỐC LINH QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN HẠ HÒA - TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC NỘI - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN QUỐC LINH QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN HẠ HÒA - TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN GIÁO DỤC Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS NGUYỄN THỊ TUYẾT NỘI - 2017 Lời cảm ơn! Để hoàn thiện đề tài “Quản hoạt động GDKNS cho học sinh trường THCS Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ” tơi xin trân trọng cảm ơn tới thầy giáo, cô giáo Ban giám hiệu, giảng viên Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Nội nhiệt tình giảng dạy, cung cấp cho tơi kiến thức chuyên sâu, phương pháp, kĩ làm việc tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian học tập trường Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo hướng dẫn khoa học - TS Nguyễn Thị Tuyết người tận tình hướng dẫn, bảo cho tơi suốt q trình lập đề cương, nghiên cứu viết hồn thiện luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn tới BGH, cán giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh nhà trường THCS huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ, đặc biệt BGH, cán giáo viên, học sinh THCS Yên Kỳ; THCS Hương Xạ; THCS Vĩnh Chân; THCS Yên Luật tận tình cung cấp tài liệu, đóng góp ý kiến quý báu để tơi hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng việc nghiên cứu, thực hồn chỉnh luận văn, song đề tài khó tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận ý kiến dẫn, đóng góp q thầy giáo, giáo, bạn đồng nghiệp bạn đọc để đề tài hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Nội, tháng 09 năm 2017 Tác giả Nguyễn Quốc Linh i DANH MỤC CÁC HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CHỮ VIẾT TẮT CỤM TỪ VIẾT TẮT BCH Ban chấp hành BGH Ban giám hiệu CBQL Cán quản CMHS Cha mẹ học sinh CNH Cơng nghiệp hóa CSVC Cơ sở vật chất GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GDKNS Giáo dục kỹ sống GS.TS Giáo sư, Tiến sỹ GV Giáo viên GVCN Giáo viên chủ nhiệm HĐH Hiện đại hóa HĐNGLL Hoạt động ngồi lên lớp HS Học sinh KNS Kỹ sống PGS.TS Phó Giáo sư, Tiến sỹ QLGD Quản giáo dục THCS Trung học sở UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên hợp quốc UNICEF Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc WHO Tổ chức Y tế Thế giớ XHCN Xã hội chủ nghĩa ii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục hiệu viết tắt luận văn ii Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ ix MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ VIỆC QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ .6 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu liên quan 1.1.1 Những nghiên cứu nước 1.1.2 Những nghiên cứu nước 1.2 Các khái niệm đề tài 12 1.2.1 Quản quản giáo dục 12 1.2.2 Quản trường học 15 1.2.3 Kỹ sống giáo dục kỹ sống 15 1.3 Yêu cầu giáo dục kỹ sống cho học sinh trung học sở 18 1.4 Nội dung giáo dục kỹ sống cho học sinh trung học sở 19 1.4.1 Kỹ tự nhận thức thân 20 1.4.2 Kỹ giao tiếp ứng xử 21 1.4.3 Kỹ hợp tác chia xẻ 22 1.4.4 Kỹ kiểm soát cảm xúc 22 1.4.5 Kỹ thuyết trình 233 1.4.6 Kỹ định 23 1.4.7 Kỹ giải mâu thuẫn 24 1.5 Nội dung quản hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh Trƣờng trung học sở 25 1.5.1 Lập kế hoạch giáo dục kỹ sống 25 1.5.2 Tổ chức thực giáo dục kỹ sống 25 iii 1.5.3 Chỉ đạo thực kế hoạch giáo dục kỹ sống 28 1.5.4 Kiểm tra đánh giá hoạt động giáo dục kỹ sống 29 1.5.5 Cơ chế phối hợp quản giáo dục kỹ sống 29 1.6 Các yếu tố ảnh hƣởng đến giáo dục kỹ sống 30 1.6.1 Những yếu tố khách quan 30 1.6.2 Những yếu tố chủ quan 33 Tiểu kết chƣơng 36 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢNHOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN HẠ HÒA - TỈNH PHÚ THỌ 37 2.1 Sơ lƣợc tình hình giáo dục Huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ 37 2.1.1 Tình hình kinh tế - xã hội Huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ 37 2.1.2 Khái quát Giáo dục bậc học trung học sở Huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ 38 2.2 Tổ chức khảo sát 41 2.2.1 Mục đích khảo sát 41 2.2.2 Đối tượng khảo sát 41 2.2.3 Phương pháp khảo sát 41 2.2.4 Cách thức xử số liệu khảo sát 42 2.3 Thực trạng hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh trƣờng trung học sở Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ 42 2.3.1 Nhận thức cha mẹ học sinh, học sinh giáo viên hoạt động giáo dục kỹ sống 42 2.3.2 Nhận thức giáo viên trường trung học sở Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ giáo dục kỹ sống 44 2.3.3 Thực trạng kỹ sống học sinh trường trung học sở Huyện Hạ Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ 47 2.3.4 Thực trạng hoạt động giáo dục kỹ sống thông qua việc tích hợp mơn học 50 2.3.5 Thực trạng việc thực giáo dục kỹ sống qua công tác giáo viên chủ nhiệm lớp 51 iv 2.3.6 Thực trạng việc thực giáo dục kỹ sống tổ chức Đoàn Đội nhà trường 53 2.3.7 Thực trạng việc thực giáo dục kỹ sống thông qua hoạt động lên lớp 55 2.4 Thực trạng quản hoạt động giáo dục kỹ sống trƣờng trung học sở Huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ 57 2.4.1 Thực trạng xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục kỹ sống Ban giám hiệu trường trung học sở Huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ 57 2.4.2 Thực trạng công tác quản đạo hoạt động giáo dục kỹ sống trường trung học sở Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ 59 2.4.3 Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục kỹ sống trường trung học sở Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ 66 2.5 Thực trạng quản phối hợp lực lƣợng giáo dục hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh 68 2.6 Đánh giá chung thực trạng quản hoạt động giáo dục kỹ sống trường trung học sở Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ 69 2.6.1 Những điểm mạnh 70 2.6.2 Những điểm tồn 70 Tiểu kết chƣơng 71 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẠ HÒA - TỈNH PHÚ THỌ 73 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh trƣờng trung học sở 73 3.1.1 Đảm bảo tính khoa học 73 3.1.2 Đảm bảo tính thực tiễn, tính khả thi 73 3.1.3 Đảm bảo tính hệ thống, liên tục tồn diện 74 3.1.4 Đảm bảo tính hiệu 74 3.2 Đề xuất biện pháp quản hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh trung học sở địa bàn Huyện Hạ Hòa - Tỉnh Phú Thọ 75 v 3.2.1 Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống cho giáo viên học sinh 78 3.2.2 Xây dựng kế hoạch quản hoạt động giáo dục kỹ sống phù hợp với học sinh điều kiện thực tế nhà trường 75 3.2.3 Quản việc tích hợp giáo dục kỹ sống vào môn 80 3.2.4 Quản việc thực giáo dục kỹ sống công tác chủ nhiệm lớp 82 3.2.5 Quản hoạt động tổ chức Đoàn Đội tham gia hoạt động giáo dục kỹ sống 84 3.2.6 Quản việc thực giáo dục kỹ sống thơng qua hoạt động giáo dục ngồi lên lớp 87 3.2.7 Quản việc phối hợp với gia đình tổ chức xã hội hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh 92 3.2.8 Quản công tác kiểm tra đánh giá thi đua khen thưởng hoạt động giáo dục kỹ sống 94 3.3 Khảo sát tính cấp thiết khả thi biện pháp đề xuất 97 3.3.1 Mục đích khảo sát 97 3.3.2 Đối tượng khảo sát 97 3.3.3 Phương pháp khảo sát 98 3.3.4 Các biện pháp khảo sát 98 3.3.5 Nội dung khảo sát 98 3.3.6 Kết khảo sát 99 3.3.7 Nhận xét 100 Tiểu kết chƣơng 102 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 107 PHỤ LỤC 110 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bảng đội ngũ, giáo viên THCS Huyện Hạ Hòa từ năm 2014 đến năm 2017 39 Bảng 2.2: Bảng xếp loại hạnh kiểm học sinh THCS Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ 40 Bảng 2.3: Đối tượng khảo sát trường THCS Yên Kỳ; Yên Luật; Hương Xạ; Vĩnh Chân 41 Bảng 2.4: Nhận thức CMHS, HS GV cấp thiết hoạt động GDKNS 43 Bảng 2.5: Nhận thức GV trách nhiệm GDKNS 44 Bảng 2.6: Kết đánh giá khả tự tin thể KNS GV 46 Bảng 2.7: Đánh giá thực trạng số KNS HS trường THCS Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ 48 Bảng 2.8: Kết đánh giá hoạt động GDKNS thông qua việc tích hợp mơn học 50 Bảng 2.9: Kết đánh giá mức độ thực GDKNS GVCN lớp 52 Bảng 2.10: Kết đánh giá mức độ thực GDKNS tổ chức Đoàn Đội nhà trường 54 Bảng 2.11: Kết đánh giá mức độ thực GDKNS thông qua hoạt động GDNGLL 56 Bảng 2.12: Kết đánh giá hiệu quản xây dựng kế hoạch hoạt động GDKNS BGH nhà trường 58 Bảng 2.13: Thực trạng quản đạo GVCN lớp hoạt động GDKNS cho học sinh 60 Bảng 2.14: Thực trạng quản đạo GV mơn tích hợp hoạt động GDKNS vào môn học 62 Bảng 2.15: Thực trạng quản đạo GV tổ chức hoạt động GDKNS thông qua hoạt động GDNGLL 64 vii Bảng 2.16: Thực trạng quản đạo tổ chức Đoàn Đội hoạt động GDKNS cho đội viên học sinh 65 Bảng 2.17: Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động GDKNS BGH nhà trường 67 Bảng 3.1: Kế hoạch tích hợp GDKNS vào hoạt động giáo dục lên lớp 89 Bảng 3.2 Đối tượng khảo sát 98 Bảng 3.3: Kết khảo sát mức độ cấp thiết biện pháp đề xuất 99 Bảng 3.4: Kết khảo sát tính khả thi biện pháp đề xuất 100 viii Bảng 3.4: Kết khảo sát tính khả thi biện pháp đề xuất Mức độ đánh giá Rất khả thi Các biện pháp Khả thi Khơng khả thi µ TB SL % SL % SL % Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch quản hoạt động GDKNS phù hợp với học sinh 26 52 24 48 điều kiện thực tế nhà trường 0 1,52 Biện pháp 2: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ tổ chức hoạt động 25 50 23 46 GDKNS cho thầy trò nhà trường 1,46 Biện pháp 3: Quản việc tích hợp 24 48 23 46 GDKNS vào môn học 1,42 Biện pháp 4: Quản việc thực hoạt 26 52 22 44 động GDKNS công tác chủ nhiệm lớp 14 1,48 Biện pháp 5: Quản hoạt động tổ chức Đoàn Đội tham gia hoạt động 30 60 19 38 GDKNS 1,58 Biện pháp 6: Quản việc thực hoạt động GDKNS thông qua hoạt động giáo 24 48 23 46 dục lên lớp 1,42 Biện pháp 7: Quản việc phối hợp với gia đình tổ chức xã hội nhằm GDKNS 24 48 22 44 cho học sinh 1,4 Biện pháp 8: Quản công tác kiểm tra đánh giá thi đua khen thưởng hoạt động 25 50 23 46 GDKNS 1,46 3.3.7 Nhận xét Qua kết khảo sát tính khả thi mức độ cấp thiết biện pháp đề xuất thống kê bảng 3.3; 3.4 ta kết luận: Trong biện pháp đưa khảo sát đánh giá cao tính khả thi cần thiết Tổng điểm trung bình sau quy đổi biện pháp đạt 100 mức cấp thiết có biện pháp cận mức cấp thiết biện pháp 5: Quản hoạt động tổ chức Đoàn Đội tham gia hoạt động GDKNS có điểm trung bình tính khả thi 1,58 cấp thiết 1,6 Trong biện pháp có biện pháp 7: Quản việc phối hợp với gia đình tổ chức xã hội nhằm GDKNS cho học sinh có điểm trung bình thấp tính khả thi cấp thiết, nhiên điểm trung bình mức độ cấp thiết, tính khả thi: 1,4 điểm cấp thiết: 1,32 điểm Từ phân tích ta kết luận biện pháp đưa để quản hoạt động GDKNS cho học sinh trường THCS địa bàn Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ cấp thiết, có tính khoa học, phù hợp với thực tiễn cơng tác giáo dục quản GDKNS cho học sinh THCS 101 Tiểu kết chƣơng Với phát triển mặt xã hội nhu cầu cần thiết để đáp ứng thay đổi giai đoạn việc quản tổ chức hoạt động GDKNS cho học sinh cấp thiết Để thực tốt phát huy hiệu hoạt động BGH nhà trường nói trung nhà trường THCS Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ nói riêng cần quan tâm đến biện pháp mà đề tài nghiên cứu đề xuất Các biện pháp tăng cường quản GDKNS cho học sinh THCS xây dựng dựa sở khoa học nguyên tắc đề xuất, biện pháp đề xuất gồm biện pháp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động hỗ trợ nhau, thống nhất, biện chứng với Trong biện pháp: Kế hoạch hóa q trình quản hoạt động GDKNS phù hợp với học sinh điều kiện thực tế nhà trường tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ tổ chức hoạt động GDKNS cho thầy trò nhà trường sở, tảng, biện pháp: Quản việc tích hợp GDKNS vào môn học; quản việc thực hoạt động GDKNS công tác chủ nhiệm lớp; quản hoạt động tổ chức Đoàn Đội tham gia hoạt động GDKNS; quản việc thực hoạt động GDKNS thơng qua hoạt động giáo dục ngồi lên lớp; quản việc phối hợp với gia đình tổ chức xã hội nhằm GDKNS cho học sinh biện pháp có tính chất trọng tâm; quản công tác kiểm tra đánh giá thi đua khen thưởng hoạt động GDKNS biện pháp có tính chất tạo động lực cho hoạt động giáo dục kỹ sống đạt chất lượng hiệu Các biện pháp đề xuất đòi hỏi phải tiến hành đồng có hiệu đạo thực GDKNS cho học sinh trường THCS địa bàn Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ 102 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Hoạt động GDKNS cho học sinh nói trung học sinh THCS nói riêng hoạt động cần thiết Thông qua hoạt động dạy học, giáo dục sinh hoạt tập thể nhà trường nhằm tăng cường khả tâm xã hội cho học sinh, giúp em tương tác với thầy, cô, bạn bè người xung quanh để giải cách hiệu vấn đề học tập, sống đặt ra, đồng thời thích ứng với sống khơng ngừng biến đổi để sống an toàn, khoẻ mạnh, sống thành công hiệu Quản hoạt động GDKNS cho học sinh THCS tiến hành gắn liền với bốn chức hoạt động quản lập kế hoạch GDKNS, tổ chức nguồn lực thực kế hoạch GDKNS, đạo thực hoạt động GDKNS kiểm tra, đánh giá kết GDKNS cho học sinh Việc thực phải trình lâu dài, phức tạp, đòi hỏi cơng phu, kiên trì, liên tục; Thực có thống nhất, có sức mạnh tổng hợp nhiều lực lượng nhà trường nêu, sở nắm vững đặc điểm tâm sinh học sinh Đồng thời, tất yếu phải có phối hợp chặt chẽ, tác động đồng thời ba môi trường giáo dục: nhà trường, gia đình xã hội Qua nghiên cứu đề tài cụ thể, tác giả đến số nhận định có tính kết luận sau: - Đề tài tập hợp số quan điểm quản lý, quản giáo dục quản hoạt động GDKNS, khái niệm liên quan góp phần làm rõ mục đích, yêu cầu giáo dục hoạt động GDKNS cho học sinh nhà trường THCS giai đoạn - Đề tài thực khảo sát thực trạng việc tổ chức hoạt động GDKNS, thực trạng quản hoạt động GDKNS trường THCS địa bàn Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ từ rút nhận định sau: + Các nhà trường chưa xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể cho hoạt 103 động, chưa có giải pháp tích cực việc quản lý, tổ chức, đạo hoạt động GDKNS cho học sinh + Đội ngũ giáo viên nhà trường chưa tập huấn cách nhằm nâng cao trình độ tổ chức hoạt động, hiệu hoạt động giáo GDKNS nhà trường chưa cao + Sự phối kết hợp lực lượng giáo dục ngồi nhà trường chưa chặt chẽ, chưa phát huy tiềm lực lượng giáo dục + Cơng tác quản lỏng lẻo, chưa xây dựng tiêu chí kiểm tra đánh giá, chưa có kế hoạch kiểm tra đánh giá hoạt động, hiệu quản hoạt động GDKNS nhà trường chưa thực tốt - Trong đề tài tác giả đề xuất biện pháp quản hoạt động GDKNS Các biện pháp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tác động hỗ trợ nhau, thống nhất, biện chứng với Trong biện pháp: Kế hoạch hóa q trình quản hoạt động GDKNS phù hợp với học sinh điều kiện thực tế nhà trường Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ tổ chức hoạt động GDKNS cho thầy trò nhà trường sở, tảng, biện pháp: Quản việc tích hợp GDKNS vào mơn học; quản việc thực hoạt động GDKNS công tác chủ nhiệm lớp; quản hoạt động tổ chức Đoàn Đội tham gia hoạt động GDKNS; quản việc thực hoạt động GDKNS thông qua hoạt động giáo dục lên lớp; quản việc phối hợp với gia đình tổ chức xã hội nhằm GDKNS cho học sinh biện pháp có tính chất trọng tâm; quản cơng tác kiểm tra đánh giá thi đua khen thưởng hoạt động GDKNS biện pháp có tính chất tạo động lực cho hoạt động GDKNS đạt chất lượng hiệu Các biện pháp đề xuất đòi hỏi phải tiến hành đồng có hiệu đạo thực GDKNS cho học sinh trường THCS địa bàn Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ - Các biện pháp quản GDKNS trình bày đề tài khảo sát cho cần thiết có tính khả thi cao Hy vọng với hệ 104 thống biện pháp góp phần tích cực việc nâng cao GDKNS nói riêng, giáo dục toàn diện cho học sinh trường THCS địa bàn Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ nói chung Khuyến nghị 2.1 Đối với Phòng Giáo dục & Đào tạo Hạ Hòa - Tiếp tục mở lớp tập huấn giáo dục KNS cho cán quản lý, giáo viên môn, GV chủ nhiệm lớp, Cán Đoàn niên, GV tham gia hoạt động giáo dục NGLL nhà trường để nâng cao kiến thức, kỹ tổ chức hoạt động GDKNS - Xây dựng nội dung, chương trình GDKNS tích hợp vào mơn văn hóa, qua hoạt động giáo dục ngồi lên lớp, qua cơng tác Đồn Đội, qua hoạt động GVCN - Cần tăng cường công tác kiểm tra, tra hoạt động GDKNS trường hoạt động giáo dục đạo đức nói trung GDKNS nói riêng nhằm tạo động lực cho hoạt động GDKNS phát triển 2.2 Đối với BGH nhà trường - BGH cần có kế hoạch cụ thể, chi tiết để đạo hoạt động GDKNS cho học sinh THCS qua tất loại hình hoạt động nhà trường - Cử cán tham gia lớp tập huấn cấp trên, triển khai hoạt động tập huấn cấp trường, tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giáo viên trường, đánh giá, rút kinh nghiệm sau hoạt động, động viên, khen thưởng kịp thời Tổ chức dạy mẫu có tích hợp nội dung giáo dụcsống cho học sinh THCS nhân rộng điển hình tiên tiến - Cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động tích hợp nội dung giáo dụcsống cho học sinh thông qua hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục, sinh hoạt tập thể hoạt động xã hội - Tổ chức huy động nguồn lực để tăng cường GDKNS cho học sinh THCS Tổ chức tốt hoạt động xây dựng văn hoá nhà trường trường học thân thiện, học sinh tích cực để GDKNS cho học sinh THCS 105 2.3 Đối với giáo viên nhà trường - Giáo viên cần tự bồi dưỡng để nâng cao lực giáo dục giá trị sống GDKNS cho học sinh THCS - Giáo viên cần có kỹ tích hợp nội dung GDKNS cho học sinh thông qua hoạt động dạy học hoạt động giáo dục nhà trường Đồng thời xây dựng mối quan hệ thân thiện với học sinh để tăng cường GDKNS cho học sinh 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tơ Thị Anh, Nguyễn Bích Hồng (1991), Tâm lứa tuổi Nxb Giáo dục Nguyễn Thanh Bình (2007), Giáo trình giáo dục kỹ sống trường THCS Bộ Giáo dục & Đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo (2008), Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22 tháng năm 2008 việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trường phổ thơng giai đoạn 2008-2013, Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2010), Giáo dục Kỹ sống hoạt động giáo dục ngồi lên lớp trường trung học phổ thơng, tài liệu dành cho giáo viên Nxb Giáo dục Việt Nam Bộ giáo dục đào tạo (2011), Thông tư 12/2011/TT “Điều lệ trường THCS, THPT trường phổ thơng có nhiều cấp học”, Nội Nguyễn Quốc Chí Nguyễn Thị Mỹ Lộc (1996), Bài giảng luận đại cương quản Trường Đại học Giáo dục Đại học quốc gia Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI Nxb Chính trị Quốc gia Nội Trần Khánh Đức (2010), Giáo dục phát triển nguồn nhân lực kỷ XXI Nxb Giáo dục Việt Nam Đặng Vũ Hoạt, Thế Ngữ (1985), Những giảng quản trường học Nxb Nội 10 Lê Thanh Huyền (2017), “Quản hoạt động giáo dục lên lớp theo định hướng giáo dục kỹ sống” Kỷ yếu hội thảo khoa học 2017, Trường Đại học Giáo dục 11 Nguyễn Thị Mỹ Lộc Đinh Thị Kim Thoa- Trần Văn Tính- Vũ Phƣơng Liên (2010), Hoạt động giáo dục giá trị sống kỹ kỹ sống cho học sinh trung học Nxb Đại học Quốc gia Nội 107 12 Nguyễn Thị Mỹ Lộc Đinh Thị Kim Thoa- Trần Văn Tính- Vũ Phƣơng Liên (2012), Giáo dục giá trị sống kỹ sống cho học sinh trung học Nxb Đại học Quốc gia Nội 13 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2008), Tâm học quản Khoa sư phạm Đại học quốc gia Nội 14 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản Nxb Đại học Quốc gia Nội 15 M.I Kônđacốp (1984), Cơ sở luận KH QLGD Nxb Khoa học giáo dục 16 Hoàng Kiên Nghĩa (2014), Luận văn Quản hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh nhà trường THPT Huyện Văn Giang Tỉnh Hưng Yên 17 Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Phú Thọ, Hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2015-2016 năm học 2016-2017 18 Nhật Thăng (1998), Giáo dục hệ thống giá trị đạo đức nhân văn Nxb Giáo dục 19 Nhật Thăng (2005), Công tác giáo viên chủ nhiệm trường phổ thông Nxb Giáo dục 20 Đinh Thị Kim Thoa, Trần Văn Tính, Đặng Hồng Minh, Tâm học đại cương Nxb Đại học Quốc gia Nội 21 Trƣờng THCS Hƣơng Xạ, Báo cáo tổng kết năm học, Báo cáo tổng kết Chương trình cơng tác Đội phong trào thiếu nhi năm học 2015 2016; 2016 2017 22 Trƣờng THCS Vĩnh Chân, Báo cáo tổng kết năm học, Báo cáo tổng kết Chương trình cơng tác Đội phong trào thiếu nhi năm học 2015 2016; 2016 2017 23 Trƣờng THCS Yên Kỳ, Báo cáo tổng kết năm học, Báo cáo tổng kết Chương trình cơng tác Đội phong trào thiếu nhi năm học 2015 2016; 2016 2017 108 24 Trƣờng THCS Yên Luật, Báo cáo tổng kết năm học, Báo cáo tổng kết Chương trình cơng tác Đội phong trào thiếu nhi năm học 2015 2016; 2016 2017 25 Phạm Viết Vƣợng, Giáo dục học Nxb Đại học Quốc gia Nội 26 http://blog.hanhtrinhdelta.edu.vn/ky-nang-mem/cac-ky-nang-memcan-thiet-de-thanh-dat-tren-the-gioi 109 PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN PHIẾU SỐ (Dành cho cha mẹ học sinh học sinh) Để giúp nhà trường tổ chức tốt hoạt động giáo dục kỹ sống cho em học sinh, xin bậc phụ huynh em cho biết thông tin sau cách đánh dấu x vào ô, cột tương ứng ghi ý kiến vào phần để trống Câu 1: Theo quý phụ huynh em học sinh: Có cần phải tổ chức hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh nhà trường THPT không? A Rất cần thiết B Cần thiết C Không cần thiết Vì sao? ………………………………………………………………………………… Câu 2: Em tự đánh giá khả giải tình sau thân mức độ theo bảng sau (Chỉ dành cho học sinh): Mức độ thực Nội dung TT Tốt Tự tin diễn đạt trước đông người Kiên định trước rủ rê lôi kéo vào hoạt động xấu ảnh hưởng đến học tập Làm việc nhóm hiệu Khả xác định mục tiêu phù hợp với điều kiện khả thân Bình tĩnh, kìm chế bị người khác nói xấu Chủ động hòa giải có bất đồng với bạn bè 110 Khá Trung Chưa bình tốt PHIẾU THĂM DỊ Ý KIẾN PHIẾU SỐ (Dành cho đối tượng giáo viên chủ nhiệm giáo viên môn) Câu 1: Xin đồng chí cho biết ý kiến cách đánh dấu x vào mục lựa chọn đây: Mức độ đánh giá TT Kỹ sống Đồng ý Không Phân đồng ý vân GDKNS trách nhiệm gia đình học sinh GDKNS nhiệm vụ nhà trường GDKNS trách nhiệm giáo viên môn GDKNS trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm GDKNS thực tất mơn học GDKNS hiệu hoạt động tập thể, hoạt động Đoàn niên GDKNS phải có phối hợp lực lượng giáo dục Câu 2: Để tổ chức tốt hoạt động GDKNS nhà trường, theo đồng chí, cần có điều kiện gì? 111 PHIẾU SỐ (Dành cho đối tượng GV TPT đội) Là GV TPT Đội xin đồng chí cho biết mức độ thực việc giáo dục kỹ sống cho đội viên học sinh Liên đội theo nội dung sau: Mức độ thực Nội dung TT Tốt Xây dựng kế hoạch giáo dục KNS, tuần, tháng, năm Triển khai kế hoạch hoạt động giáo dục KNS đến giáo viên đội viên học sinh trường Tổ chức giáo dục KNS cho đội viên học sinh thông qua buổi chào cờ đầu tuần Tổ chức giáo dục KNS cho đội viên thông qua sinh hoạt lớp Chi đội Tổ chức hoạt động GDKNS cho đội viên học sinh theo chủ điểm, chủ đề Rút kinh nghiệm sau hoạt động giáo dục KNS Phối hợp với lực lượng nhà trường giáo dục KNS cho đội viên học sinh Phối hợp với lực lượng nhà trường giáo dục KNS cho đội viên học sinh Bồi dưỡng lực tổ chức điều khiển hoạt động giáo dục KNS cho cán lớp, cán Đồn Đội 10 Đơn đốc, đánh giá thi đua chi đoàn 112 Khá Trung Chưa bình tốt PHIẾU THĂM DỊ Ý KIẾN PHIẾU SỐ (Dành cho CBQL) Xin đồng chí đánh giá việc xây dựng công tác kiểm tra đánh giá kế hoạch hoạt động GDKNS cho học sinh BGH nhà trường theo nội dung sau NTN? Mức độ thực TT Nội dung Tốt Xây dựng kế hoạch tuần, tháng, năm hoạt động giáo dục KNS Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng lực tổ chức hoạt động GDKNS cho giáo viên Xây dựng kế hoạch quản nội dung, chương trình phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục KNS Xây dựng kế hoạch quản sinh hoạt lớp, chào cờ đầu tuần, hoạt động tự chọn, HĐGDNGLL Xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng nhà trường Xây dựng kế hoạch phối hợp lực lượng nhà trường Xây dựng kế hoạch sử dụng kinh phí, đầu tư CSVC cần thiết cho hoạt động GDKNS Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục KNS 113 Khá Trung Chưa Bình tốt PHIẾU THĂM DỊ Ý KIẾN PHIẾU SỐ (Dành cho đối tượng CBQL, GV, CMHS, HS) Để nâng cao chất lượng giáo dục kỹ sống cho học sinh nhà trường, quý vị, thầy cơ, CMHS em vui lòng cho biết ý kiến đánh giá tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản hoạt động giáo dục kỹ sống theo bảng Tính cấp thiết Tính Khả Thi Rất Khơng Rất Khơng Cấp Khả cấp cấp khả thi Khả thiết thiết thiết thi thi STT Biện Pháp Biện pháp 1: Xây dựng kế hoạch quản hoạt động GDKNS phù hợp với học sinh điều kiện thực tế nhà trường Biện pháp 2: Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kỹ tổ chức hoạt động GDKNS cho thầy trò nhà trường Biện pháp 3: Quản việc tích hợp GDKNS vào mơn học Biện pháp 4: Quản việc thực hoạt động GDKNS công tác chủ nhiệm lớp Biện pháp 5: Quản hoạt động tổ chức Đoàn Đội tham gia hoạt động GDKNS Biện pháp 6: Quản việc thực hoạt động GDKNS thông qua hoạt động giáo dục lên lớp Biện pháp 7: Quản việc phối hợp với gia đình tổ chức xã hội nhằm GDKNS cho học sinh Biện pháp 8: Quản công tác kiểm tra đánh giá thi đua khen thưởng hoạt động GDKNS 114 ... pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh THCS trường THCS Huyện Hạ Hòa – Tỉnh Phú Thọ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động GDKNS cho học sinh nhà trường THCS Huyện Hạ Hòa – Tỉnh Phú Thọ. .. sở lý luận quản lý giáo dục kỹ sống cho học sinh trung học sở 4.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng việc quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh nhà trường trung học sở Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú. .. PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẠ HÒA - TỈNH PHÚ THỌ 73 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường THCS huyện hạ hòa – tỉnh phú thọ , Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường THCS huyện hạ hòa – tỉnh phú thọ

Từ khóa liên quan