Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh công ty COSEVCO

82 98 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 09:50

Khóa Luận Tốt Nghiệp NCS Mai Thị Quỳnh Như DANH MỤC VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 CHỮ VIẾT TẮT BCĐKT BCKQHĐKD BCLCTT BCTC DTHĐTC DTT DTTBH&CCDV DTTHĐKD HĐKD HĐSXKD HĐTC HTK KPT LNGBH&CCDV LNKTTT LNTHĐKD TS TSbq GVHB TSCĐ VCSHbq TSNH SXVL&XD GIẢI THÍCH Bảng cân đối kế tốn Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo tài Doanh thu hoạt động tài Doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động kinh doanh Hoạt động kinh doanh Hoạt động sản xuất kinh doanh Hoạt động tài Hàng tồn kho Khoản phải thu Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Lợi nhuận kế toán trước thuế Lợi nhuận hoạt động kinh doanh Tài sản Tài sản bình quân Giá vốn hàng bán Tài sản cố định Vốn chủ sở hữu bình quân Tài sản ngắn hạn Sản xuất vật liệu xây dựng DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang Bảng 2.1 Bảng phân tích hiệu suất sử dụng tài sản 40 Bảng 2.2 Bảng phân tích hiệu suất sử dụng tài sản cố định 43 Bảng 2.3 Bảng phân tích hiệu suất sử dụng tài sản ngắn hạn 46 Bảng 2.4 Bảng phân tích tình hình quản lý nợ phải thu khách hàng 52 Bảng 2.5 Bảng phân tích tình hình quản lý hàng tồn kho 55 Bảng 2.6 Bảng phân tích tỷ suất lợi nhuận doanh thu 58 Bảng 2.7 Bảng phân tích tỷ suất lợi nhuận doanh thu sản 61 SVTH: Phạm Thị Hải Yến Trang1 Khóa Luận Tốt Nghiệp NCS Mai Thị Quỳnh Như xuất kinh doanh Bảng 2.8 Bảng phân tích tỷ suất sinh lời tài sản (ROA) 63 Bảng 2.9 Bảng phân tích khả sinh lời kinh tế tài sản (RE) 68 Bảng 2.10 Bảng phân tích khả sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) 69 Bảng 2.11 Bảng phân tích khả toán lãi vay 74 Bảng 3.1 Bảng tổng hợp số liệu 75 SVTH: Phạm Thị Hải Yến Trang2 Khóa Luận Tốt Nghiệp NCS Mai Thị Quỳnh Như LỜI MỞ ĐẦU Đất nước xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Qúa trình giúp ta mở rộng mối quan hệ kinh tế đối ngoại đưa đất nước ngày hòa nhập vào tiến trình phát triển kinh tế giới khu vực Hòa vào dòng chảy đó, vấn đề ln đặt cho doanh nghiệp làm để trình hoạt động kinh doanh mang lại hiệu cao, giúp nước ta khỏi tình trạng đói nghèo, lạc hậu thiết lập mối quan hệ giao lưu, buôn bán với nước giới Kinh doanh kinh tế thị trường, doanh nghiệp có mục đích kinh doanh khác để đáp ứng nhu cầu thân doanh nghiệp Song mục tiêu lợi nhuận quan trọng nhất, điều kiện cho tồn phát triển doanh nghiệp Bên cạnh cạnh tranh gay gắt công ty kinh doanh lĩnh vực nước công ty nước hoạt động Việt Nam Nhiều tổ chức kinh tế giới hình thành phát triển EU, ASEAN, WTO,…đã thu hút tham gia nhiều nước có Việt Nam Đây hội thách thức cho doanh nghiệp ta Đứng trước tình hình doanh nghiệp phải tận dụng tối đa hội hạn chế thách thức bước đường hội nhâp nâng cao lực cạnh tranh hoạt động có lãi Để làm điều việc phân tích hiệu qủa kinh doanh doanh nghiệp quan trọng cần thiết Phân tích hiệu qủa hoạt động kinh doanh giúp cho doanh nghiệp đánh giá đầy đủ, xác diễn biến kết kinh doanh doanh nghiệp Từ tìm điểm mạnh, điểm yếu q trình kinh doanh để có giải pháp nhằm phát huy mạnh khắc phục tồn tại, yếu cho hoạt động sau doanh nghiệp Chính nhận thức tầm quan trọng cần thiết việc phân tích hiệu hoạt động kinh doanh, trình thực tập cơng ty cổ phần COSEVCO Lê Hóa, em định chọn đề tài “Phân tích hiệu hoạt động cơng ty cổ phần COSEVCO Lê Hóa” Nội dung đề tài gồm phần: SVTH: Phạm Thị Hải Yến Trang3 Khóa Luận Tốt Nghiệp NCS Mai Thị Quỳnh Như Phần 1: Cơ sở lý luận phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp Phần 2: Phân tích hiệu hoạt động công ty cổ phần COSEVCO Lê Hóa Phần 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động công ty cổ phần COSEVCO Lê Hóa Do hạn chế mặt kiến thức, thời gian tài liệu tham khảo nên đề tài không tránh khỏi khiếm khuyết Rất mong nhận góp ý chân thành từ Cơ giáo NCS Mai Thị Quỳnh Như quý công ty để đề tài hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Phạm Thị Hải Yến Trang4 Khóa Luận Tốt Nghiệp NCS Mai Thị Quỳnh Như PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP I Quan điểm phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp Khái niệm phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp Hiệu phạm trù thể mối quan hệ kết đầu với chi phí giá trị yếu tố đầu vào xem xét cách tổng thể bao gồm nhiều hoạt động Theo quan điểm tiêu phân tích hiệu tính sau: Kết đầu Chi phí đầu vào Trong đó: “Đầu ra” bao gồm tiêu phản ánh kết hoạt động kinh doanh Hiệu = kỳ như: Doanh thu, lợi nhuận… “Đầu vào” bao gồm yếu tố phản ánh nguồn lực mà doanh nghiệp huy động vốn chủ sở hữu, nguồn tài trợ khác, tài sản, loại tài sản… Hiệu HĐKD nói chung phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng nguồn nhân tài, vật lực doanh nghiệp để đạt kết cao q trình kinh doanh với tổng chi phí thấp Hoạt động doanh nghiệp bao gồm hoạt động kinh doanh hoạt động tài chính, hai hoạt động có mối quan hệ qua lại với nên phân tích cần xem xét đầy đủ Hiệu kinh doanh vấn đề phức tạp, có quan hệ với yếu tố trình kinh doanh lao động, tư liệu lao động, đối tượng lao động nên doanh nghiệp đạt hiệu cao việc sử dụng yếu tố q trình kinh doanh hiệu Do phân tích phải kết hợp nhiều tiêu hiệu sử dụng vốn kinh doanh, khả sinh lời vốn… Hiệu tài hiệu quan hệ tiền tệ gắn liền với việc tổ chức huy động, phân phối, sử dụng quản lý vốn kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh công cụ cung cấp thông tin cho nhà quản trị doanh nghiệp để điều hành HĐKD Những thơng tin có giá trị thích hợp cần thiết thường khơng có sẵn BCTC tài liệu doanh nghiệp Để có thơng tin phải thơng qua q trình phân tích SVTH: Phạm Thị Hải Yến Trang5 Khóa Luận Tốt Nghiệp NCS Mai Thị Quỳnh Như Trong điều kiện HĐKD đơn giản với quy mô nhỏ, nhu cầu thông tin cho nhà quản lý chưa nhiều trình phân tích tiến hành đơn giản, thực cơng tác hạch tốn Khi HĐKD ngày phát triển với quy mô lớn, nhu cầu thông tin cho nhà quản lý ngày nhiều, đa dạng phức tạp đòi hỏi thơng tin hạch tốn phải xử lý thơng qua phân tích, lẽ phân tích hoạt động kinh doanh hình thành phát triển khơng ngừng Như vậy, phân tích hiệu doanh nghiệp việc đánh giá khả đạt kết quả, khả sinh lãi doanh nghiệp cách phân chia đối tượng, trình kết đạt thành nhiều phận, sau phương pháp so sánh, loại trừ, đối chiếu tổng hợp lại nhằm đưa kết luận, tìm nguyên nhân kết xu hướng vận động Các quan điểm phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp Tất doanh nghiệp hoạt động điều nhằm mục đích cuối tối đa hóa lợi nhuận, bảo đảm giàu có, tăng trưởng tài sản doanh nghiệp Hiệu hoạt động mục tiêu quan trọng tất yếu đối vơi doanh nghiệp mối quan tâm nhà quản trị Để thực nhiệm vụ chủ doanh nghiệp, nhà quản trị phải sử dụng phát huy triệt để tiềm kinh tế Nếu doanh nghiệp mà không đảm bảo chắn khả sinh lãi, mức lợi nhuận tương lai đơn vị giá trị doanh nghiệp bị giảm sút tình hình kéo dài làm cho người chủ doanh nghiệp có nguy bị vốn Do đó, “ Phân tích hiệu doanh nghiệp việc đánh giá khả đạt đượckết quả, khả sinh lãi doanh nghiệp” Xem xét hiệu hoạt động doanh nghiệp xem xét tất yếu tố phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việc phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp nhằm cung cấp cho nhà lãnh đạo, nhà quản trị tiêu để giúp cho họ nghiên cứu, xem xét đưa phương án kinh doanh tối ưu nhằm mang lại hiệu cao thong qua kết đạt họ biết kết hoạt động sản xuất mang lại kết sách tài mang lại SVTH: Phạm Thị Hải Yến Trang6 Khóa Luận Tốt Nghiệp NCS Mai Thị Quỳnh Như Trong phần này, hiệu doanh nghiệp xem xét cách tổng thể bao gồm nhiều hoạt động Hoạt động kinh doanh kinh doanh tài có mối quan hệ qua lại phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp cần phải xem xét hiệu hai hoạt động lẽ doanh nghiệp có hiệu hoạt động kinh doanh lại khơng có hiệu hoạt động tài hiệu hoạt động tài thấp sách tài trợ khơng phù hợp với tình hình chung doanh nghiệp Khi doanh nghiệp hoạt động kinh tế thị trường thân doanh nghiệp có hướng phát triển riêng giai đoạn hoạt động cụ thể doanh nghiệp Mục tiêu cuối doanh nghiệp lợi nhuận mục tiêu lợi nhuận ln gắn với mục tiêu thị phần Vì đánh giá hiệu hai yếu tố quan trọng caanfphair xem xét doanh thu lợi nhuận Ý nghĩa việc phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp Với quan điểm ta thấy việc phân tích hiệu hoạt động có tầm quan trọng lớn doanh nghiệp Phân tích hiệu hoạt động giúp doanh nghiệp: - Đánh giá kết đạt so với kế hoạch đưa ra, doanh nghiệp có hồn thành kế hoạch đưa hay khơng Từ tìm nguyên nhân, xu hướng, có sở để đưa định, phương hướng giải hợp lý - Nhìn nhận nhân tố tác động đến hiệu hoạt động - Giúp doanh nghiệp nhận biết khả tiềm ẩn, điểm mạnh, điểm yếu từ củng cố phát huy mặt mạnh hay hạn chế, khắc phục điểm yếu - Qua phân tích hiệu hoạt động, doanh nghiệp có dự báo, đề phòng hay hạn chế rủi ro xảy đến tương lai - Ngồi ra, phân tích hiệu hoạt động giúp cho đối tượng khác doanh nghiệp ngân hàng, nhà đầu tư xem xét tình hình tài doanh nghiệp để đưa định tài trợ thích hợp Nguồn thơng tin sử dụng phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp SVTH: Phạm Thị Hải Yến Trang7 Khóa Luận Tốt Nghiệp NCS Mai Thị Quỳnh Như a Nguồn thơng tin từ Báo cáo tài  Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế tốn BCTC tổng hợp phản ánh tổng qt tình hình tài sản nguồn hình thành tài sản doanh nghiệp hình thái tiền tệ thời điểm định Thời điểm thường ngày cuối tháng, cuối quý, cuối năm Bảng cân đối kế toán phản ánh tài sản nguồn vốn thời điểm Do đó, vào số liệu bảng cân đối kế toán nhiều thời điểm khác đánh giá biến động tài sản nguồn vốn doanh nghiệp Tính thời vụ, tính chu kỳ thay đổi bất thường hoạt động kinh doanh ảnh hưởng đến số liệu bảng cân đối kế tốn nên phân tích cần thận trọng đưa kết luận biến động bảng cân đối kế tốn BCĐKT có ý nghĩa quan trọng công tác quản lý doanh nghiệp Số liệu BCĐKT cho biết toàn giá trị tài sản có doanh nghiệp theo cấu tài sản Nguồn vốn cấu hình thành tài sản Thơng qua BCĐKT, nhận xét nghiên cứu đánh giá khái quát tình hình tài doanh nghiệp Trên sở phân tích tình hình sử dụng vốn, khả huy động vốn vào trình kinh doanh doanh nghiệp Bảng cân đối kế toán lập theo nguyên tắc kế tốn chung, giá trị tài sản trình bày theo giá lịch sử Do trường hợp có biến động giá thành sử dụng số liệu bảng cân đối kế toán khơng đánh giá xác giá trị tài sản doanh nghiệp Cho nên phân tích cần quan tâm đến giá hành  Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BCKQHĐKD báo cáo tài hính tổng hợp phản ánh tình hình kết kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ (quý, năm) chi tiết theo loại hoạt động, bao gồm tiêu doanh thu, chi phí lợi nhuận hoạt động kinh doanh hoạt động khác, tình hình thực nghĩa vụ với Nhà nước thuế khoản phải nộp khác SVTH: Phạm Thị Hải Yến Trang8 Khóa Luận Tốt Nghiệp NCS Mai Thị Quỳnh Như Các tiêu thuộc phần trình bày số liệu tổng số phát sinh kỳ này, kỳ trước lũy kế từ đầu năm Số liệu báo cáo kết hoạt động kinh doanh sử dụng để tính tốn tiêu khả sinh lời, tình hình thực nghĩa vụ với nhà nước khoản phải nộp Cùng với số liệu Bảng cân đối kế toán, số liệu báo cáo kết hoạt động kinh doanh sử dụng để tính toán hiệu sử dụng vốn, tiêu tỷ suất lợi nhuận… BCKQHĐKD có ý nghĩa lớn việc đánh giá hiệu quả, công tác quản lý hoạt động kinh doanh xét đến khả sinh lời doanh nghiệp Đây nguồn thông tin hữu ích đối tượng quan tâm đưa định đầu tư, kế hoạch tương lai doanh nghiệp  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo tài tổng hợp phản ánh việc hình thành sử dụng lượng tiền phát sinh theo hoạt động khác kỳ báo cáo doanh nghiệp Theo chế độ kế toán hành, báo cáo lưu chuyển tiền tệ có hai dạng mẫu biểu theo hai phương pháp lập nội dung hai mẫu bao gồm phần chính: - Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Tác dụng chủ yếu phân tích BCLCTT là: - Cung cấp thông tin để đánh giá khả tạo tiền, khoản tương đương tiền - nhu cầu doanh nghiệp việc sử dụng khoản tiền Cung cấp thông tin cho đối tượng sử dụng báo cáo phân tích đánh giá thời gian mức độ chắn việc tạo khoản tiền doanh - nghiệp Cung cấp thơng tin nguồn tiền hình thành từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư tài để đánh giá ảnh hưởng hoạt động - tình hình tài doanh nghiệp Cung cấp thông tin đánh giá khả toán xác định nhu cầu tiền doanh nghiệp kỳ hoạt động SVTH: Phạm Thị Hải Yến Trang9 Khóa Luận Tốt Nghiệp NCS Mai Thị Quỳnh Như Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhằm đánh giá, xem xét khả tạo tiền hoạt động xem xét doanh nghiệp sử dụng tiền vào mục đích hợp lý việc sở dụng tiền theo mục đích  Thuyết minh báo cáo tài Là phận hợp thành hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp để giải thích bổ sung thơng tin tình hình HĐSXKD, tình hình sản xuất doanh nghiệp kỳ báo cáo mà BCTC khác trình bày rõ ràng chi tiết Bản thuyết minh BCTC bao gồm phần mơ tả mang tính tường thuật phân tích chi tiết số liệu thể BCĐKT, BCKQHĐKD BCLCTT thông tin bổ sung cần thiết khác Thuyết minh báo cáo tài giúp nhà quản trị hiểu rõ doanh nghiệp nội dung như: + Đặc điểm ngành nghề kinh doanh + Hình thức sở hữu vốn thành viên tham gia góp vốn + Cách ghi nhận doanh thu chi phí + Chi tiết đóng góp hoạt động kinh doanh phụ vào lợi nhuận + Các thơng tin có khả ảnh hưởng đến đánh giá người sử dụng đọc Báo cáo tài khác Từ hiểu biết trên, kết hợp với thông tin thu thập từ nguồn khác, nhà quản trị nắm rõ tình hình HĐKD doanh nghiệp để từ đề chiến lược, hành động hợp lý nhằm tăng sức cạnh tranh, đưa doanh nghiệp phát triển b Nguồn thông tin khác  Thơng tin liên quan tình hình kinh tế + Thơng tin tăng trưởng, suy thối kinh tế + Thông tin lãi suất ngân hàng, trái phiếu kho bạc + Thông tin tỉ lệ lạm phát + Các sách kinh tế phủ, sách trị nhà nước… SVTH: Phạm Thị Hải Yến Trang10 Khóa Luận Tốt Nghiệp NCS Mai Thị Quỳnh Như Ảnh hưởng thay đổi cấu trúc tài chính: Năm 2014 cấu trúc tài cơng ty 1,85 lần Đến năm 2015 kết cấu tài tăng lên 2,04 lần Chính thay đổi cấu trúc tài làm cho hiệu tài tăng 1,08% Ảnh hưởng thay đổi tỷ suất lợi nhuận doanh thu: tỷ suất lợi nhuận doanh thu năm 2015 tăng so với năm 2014, cụ thể năm 2015 100 đồng doanh thu Cơng ty có 20,56 đồng lợi nhuận năm 2014 có 11,05 đồng lợi nhuận Sở dĩ do: lợi nhuận sau thuế năm 2015 tăng mạnh Năm 2014 lợi nhuận sau thuế đạt 855.494.367 đồng sang năm 2015 tăng lên 1.701.843.235 đồng, đồng thời Công ty tiết kiệm đáng kể chi phí hoạt động sản xuất chi phí tài nên làm cho lợi nhuận sau thuế tăng lên * Năm 2016 so với năm 2015: Chọn năm 2015 kỳ gốc, năm 2016 kỳ phân tích - Chỉ tiêu phân tích: + Kỳ gốc: + Kỳ phân tích: - Đối tượng phân tích: - Các nhân tố ảnh hưởng: + Ảnh hưởng nhân tố hiệu suất sử dụng tài sản: + Ảnh hưởng nhân tố cấu trúc tài chính: + Ảnh hưởng nhân tố khả sinh lời doanh thu: - Tổng hợp nhân tố ảnh hưởng: ∆ROE = ∆ROE(HDT/TS) + ∆ROE(HTS/VCSH) + ∆ROE(HLN/DT) = -3% + 0,05% +4,16% = 1,2% Khóa Luận Tốt Nghiệp NCS Mai Thị Quỳnh Như Qua nội dung phân tích ta thấy khả sinh lời vốn chủ sở hữu công ty năm 2016 tăng lên so với năm 2015, điều cho thấy hiệu tài qua năm tăng Cụ thể, hiệu tài năm 2015 20,56%, năm 2016 21,75% Đây ảnh hưởng nhân tố: Ảnh hưởng thay đổi hiệu suất sử dụng tài sản: hiệu suất sử dụng tài sản năm 2015 1,28 lần năm 2016 giảm 0,187 lần so với năm 2015 Nguyên nhân năm 2016 cơng trình hoạt động cầm chừng dẫn đến mặt hàng phục vụ xây dựng gặp nhiều khó khăn nên sản lượng tiêu thụ gạch năm 2016 giảm xuống, cụ thể sản lượng gạch năm 2016 13,2 triệu viên, giảm 1,6 triệu viên so với năm 2015 Nên làm cho doanh bán hàng cung cấp dịch vụ năm 2016 giảm xuống so với năm 2015 Vì cơng ty khơng có thu nhập khác doanh thu tài thu tài tổng doanh thu doanh thu BH&CCDV Dẫn đến tổng doanh thu năm 2016 giảm theo Bên cạnh đó, tổng TS bình qn năm 2016 tăng lên 1.156.398.744 đồng so với năm 2015 Nhưng mức giảm doanh thu mức tăng tổng TS bình quân nên làm cho hiệu suất sử dụng tài sản năm 2106 có xu hướng giảm so với năm 2015 Hiệu suất sử dụng tài sản giảm làm cho hiệu tài giảm 3% Ảnh hưởng thay đổi cấu trúc tài chính: Năm 2015 cấu trúc tài cơng ty 2,04 lần Đến năm 2016 kết cấu tài tăng lên khơng đáng kể 2,046 lần Chính thay đổi cấu trúc tài làm cho tỷ suất sinh lời VCSH tăng 0,05% Ảnh hưởng thay đổi tỷ suất lợi nhuận doanh thu: tỷ suất lợi nhuận doanh thu năm 2016 tăng so với năm 2015, cụ thể năm 2016 100 đồng doanh thu Cơng ty có 21,75 đồng lợi nhuận năm 2015 có 20,56 đồng lợi nhuận Sở dĩ do: lợi nhuận sau thuế năm 2016 tăng Năm 2015 lợi nhuận sau thuế đạt 1.701.843.235 đồng sang năm 2016 tăng lên 1.916.382.055 đồng, năm 2016 công ty áp dụng trả lương theo khối lượng doanh thu bán hàng nên doanh thu nhiều chi phí tăng lên doanh thu giảm chi phí giảm xuống năm 2016 doanh thu giảm xuống dẫn đến chi phí giảm xuống Bên cạnh doanh thu giảm xuống Khóa Luận Tốt Nghiệp NCS Mai Thị Quỳnh Như nên làm cho khả sinh lời doanh thu tăng, dẫn đến tỷ suất sinh lời VCSH tăng lên 4,16% 2.2.2.2 Khả toán lãi vay Bảng 2.11: BẢNG PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG THANH TỐN LÃI VAY Chỉ tiêu ĐVT Lợi nhuận kế toán trước thuế Đồng 2014 950.549.297 2015 1.890.936.928 2016 2.129.313.39 620.123.852 2.749.437.24 Chi phí lãi vay Đồng 655.636.970 685.012.478 LNKTTT chi phí lãi vay Đồng 1.606.186.267 2.575.949.406 2,45 3,76 Khả toán lãi vay (4=3/2) Lần Qua bảng số liệu ta thấy khả tốn lãi vay cơng ty có biến động tăng lên qua năm Ta thấy năm 2014 khả toán lãi vay 2,45 Trong năm 2015 tăng lên 3,76 lần tức đồng chi phí lãi vay có 3,76 đồng thu nhập để toán Sang năm 2016 tỷ số tăng lên 4,43 lần cao năm Ta thấy tỷ số thu nhập lãi vay năm lớn 1, cho thấy cơng ty có khả tốn lãi vay Tuy nhiên, công ty vay lượng vốn cho hoạt động kinh doanh mình, làm cho chi phí lãi vay chiếm phần khơng nhỏ tổng chi phí kinh doanh, tất yếu ảnh hưởng đến lợi nhuận lại cơng ty 4,43 Khóa Luận Tốt Nghiệp NCS Mai Thị Quỳnh Như PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN COSEVCO LÊ HĨA 3.1 Đánh giá khái quát hoạt động Công ty năm 2014– 2016 3.1.1 Tổng hợp số liệu phân tích Qua số liệu phân tích tình hình cơng ty Phần II, việc phân tích số hạn chế định phần cho thấy tình hình hoạt động hiệu hoạt động công ty Để khái quát điểm mạnh điểm yếu công ty ta tổng hợp tiêu phân tích Phần II sau: Bảng 3.1: BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH Chỉ tiêu ĐVT Hiệu suất sử dụng TS Hiệu suất sử dụng TSCĐ Hiệu suất sử dụng TSNH Số ngày vòng quay VLĐ 2014 % 134,83 % 148,48 % 1,87 Ngày 193 Số vòng quay HTK Số ngày vòng quay HTK Số vòng quay KPT khách hàng Số ngày vòng quay KPT khách hàng Tỷ suất LN/DTT 10 Tỷ suất LN/DTT HĐKD 11 ROA 12 RE 13 ROE 14 Khả tốn lãi vay Vòng Ngày Vòng Ngày % % % % % Lần 2,54 142 0,88 409 4,92 8,31 6,63 11,21 11,05 2,45 Năm 2015 2016 128,3 109,26 166,19 151,31 2,06 1,85 175 195 2,66 135 0,85 424 8,74 11,91 11,21 15,27 20,55 3,76 2,1 171 0,86 419 10,81 13,96 11,81 15,25 21,75 4,43 3.1.2 Đánh giá khái quát hiệu hoạt động Công ty 3.1.2.1 Những điểm mạnh Theo bảng số liệu tổng hợp ta thấy điểm mạnh công ty sau: Hoạt động kinh doanh năm qua tương đối tốt, tất năm có lợi nhuận Lợi nhuận năm qua tăng lên chứng tỏ cơng ty dần có bước thích hợp nhằm tối đa hóa lợi nhuận hoạt động kinh doanh Khóa Luận Tốt Nghiệp NCS Mai Thị Quỳnh Như Hiệu sử dụng tài sản qua năm tăng, cho thấy công ty sử dụng tốt tài sản để tạo lợi nhuận cơng ty cần có biện pháp để giữ vững hiệu sử dụng tài sản tăng lên tìm giải pháp hữu hiệu để nâng dần tốc độ luân chuyển vốn đẩy mạnh tỷ lệ lợi nhuận doanh thu lên Khả tốn lãi vay cơng ty có xu hướng tăng qua năm tiêu lớn Điều cho thấy công ty đủ khả để tốn chi phí lãi vay tạo phần tích tích lũy năm Đây điều kiện thuận lợi công ty vay nợ, nâng cao uy tín, tạo độ tin cậy cao công ty bên cho vay Bên cạnh đó, với tình hình tổ chức máy kế tốn theo kiểu tập trung, cơng tác kế tốn cơng ty kế toán trưởng lãnh đạo trực tiếp với kế toán tổng hợp kế toán liên quan khác đảm bảo việc quản lý chặt chẽ nguồn vốn tài sản cơng ty Đồng thời có phân công cụ thể nhân viên phòng kế tốn phù hợp với lực trình độ người 3.1.2.2 Những điểm yếu Số vòng quay HTK số ngày vòng quay HTK có xu hướng biến động khơng Chứng tỏ cơng tác quản lý HTK Công ty chưa tốt, chưa có hiệu quả, HTK bị ứ động nhiều Cơng ty cần có biện pháp để cải thiện tình hình HTK Hiệu sử dụng TSCĐ có xu hướng biến động không Công ty cần đưa biện pháp để làm cho hiệu sử dụng TSCĐ tốt lên công ty cần phải đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị đại cho phù hợp với tiến khoa học công nghệ để tăng cạnh tranh cho doanh nghiệp tăng hiệu hoạt động Việc quản lý khoản phải thu Công ty chưa hiệu quả, công tác thu hồi nợ chưa tốt, khiến cho lượng vốn công ty bị chiếm dụng cao, không sinh lời phải tốn chi phí đòi nợ Sự tồn KPT làm cho lợi nhuận cơng ty giảm xuống Ngồi ra, cơng ty chủ yếu phục vụ thị trường thông qua đại lý, trung gian phân phối khiến doanh thu công ty dần bị lệ thuộc vào việc kinh doanh đại lý, tốn nhiều chi phí Cơng tác marketing, nghiên cứu thị trường cơng ty yếu, chưa linh hoạt khiến cho việc nắm bắt thơng tin từ thị trường yếu dẫn đến khó khăn việc đưa định Khóa Luận Tốt Nghiệp NCS Mai Thị Quỳnh Như Để tồn phát triển vững thị trường đầy biến động nay, công ty cần tìm biện pháp hữu hiệu khắc phục mặt yếu tiếp tục nâng cao hiệu hoạt động, nâng cao sức mạnh công ty Nâng cao hiệu hoạt động điều kiện cho việc mở rộng quy mô hoạt động, tăng cường đầu tư, cải tiến công nghệ kỹ thuật sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán công nhân viên người lao động Các biện pháp nâng cao hiệu phải tập trung vào việc tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí quản lý tốt tài sản đơn vị 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động Công ty cổ phần COSEVCO Lê Hóa Qua phân tích hiệu HĐKD cơng ty cổ phần COSEVCO Lê Hóa, nhìn chung cơng ty đạt nhiều thành tựu HĐKD Bên cạnh cơng ty số vấn đề tồn động làm ảnh hưởng đến kết HĐKD, cần sớm giải Để khắc phục mặt hạn chế, phát huy mặt tích cực góp phần tăng lợi nhuận cơng ty, theo em có số giải pháp sau: 3.2.1 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng tài sản cố định Qua trình phân tích ta thấy hiệu suất sử dụng tài sản cơng ty có tăng khơng đồng thấp Cụ thể, hiệu suẩt sử dụng tài sản năm 2014 148,48%; năm 2015 166,19%; năm 2016 151,31% Vì vậy, thời gian tới để nâng cao hiệu hoạt động cơng ty cần phải có biện pháp quản lý tài sản cách hữu hiệu - Trước hết công ty cần phải nắm bắt rõ tình hình tài sản tại: TSCĐ hữu hình, TSCĐ vơ hình, TSCĐ th tài Điều giúp cho công ty linh hoạt việc phân chia loại tài sản đến phận sử dụng - Lập kế hoạch đầu tư, mua sắm loại máy móc thiết bị, nhà cữa, vật kiến trúc Giúp cho quy mô kinh doanh tăng lên đồng thời tiết kiệm thời gian chi phí, làm cho hoạt động công ty cải thiện Công ty cần xem xét đầu tư vào loại tài sản thực cần thiết đem lại hiệu cao - Cơng ty cần phải có quy chế quản lý, sử dụng TSCĐ cách cụ thể nhiệm vụ quyền hạn phận, nhân liên quan việc quản lý TSCĐ Khóa Luận Tốt Nghiệp NCS Mai Thị Quỳnh Như - Đối với tài sản q cũ kỹ, lạc hậu, khơng phù hợp với trình sản xuất tiếp tục sử dụng hiệu mang lại nhiều so với chi phí bỏ để sữa chữa, nâng cấp Vì mà cơng ty cần phải lý, nhượng bán loại tài sản cách hợp lý, tạo cho công ty khoản thu nhập khác để đầu tư vào máy móc thiết bị 3.2.2 Giải pháp quản lý hàng tồn kho Mục tiêu nhà quản lý hàng tồn kho kiểm soát đầu tư vào hàng tồn kho để có hiệu Việc quản lý hàng tồn kho có hai mặt: - Mặt tích cực: + Giúp cơng ty chủ động dự trữ cung cấp hàng hóa dịch vụ + Giúp cho q trình kinh doanh điều hòa liên tục + Giúp chủ động hoạch định tiếp thị tiêu thụ sản phẩm - Mặt tiêu cực: + Làm phát sinh chi phí liên quan đến tồn kho như: chi phí hội, chi phí kho bãi, chi phí bảo quản + Việc tích trữ HTK nhiều gây nên vấn đề hao hụt, mát, đặc biệt làm chậm luân chuyển vốn lưu động cơng ty Vì vậy, việc trì lượng tồn kho phù hợp tối ưu công việc mà nhà quản trị cơng ty ln phải trọng Qua phân tích số liệu ta thấy công tác quản lý HTK cơng ty qua năm có thay đổi khơng đồng Số vòng quay HTK qua năm 2,54 vòng; 2,66 vòng; 2,1 vòng Cơng ty cần phải có biện pháp để cơng tác quản lý thực tốt Xây dựng quy trình kiểm kê HTK chặt chẽ, phân cơng trách nhiệm rõ ràng nhân viên Định kỳ có cơng tác kiểm tra kho, kế tốn hàng hóa cần đối chiếu sổ sách, phát số hàng tồn đọng để xử lý, tìm biện pháp để giải phóng số hàng hóa bị tồn đọng để nhanh chóng thu hồi vốn Khóa Luận Tốt Nghiệp NCS Mai Thị Quỳnh Như Thường xuyên theo dõi biến động thị trường hàng hóa Từ định điều chỉnh kịp thời việc mua hàng hóa trước biến động thị trường Đây biện pháp quan trọng để bảo tồn vốn cơng ty 3.2.3 Giải pháp quản lý khoản phải thu khách hàng KPT làm cho vốn công ty bị chiếm dụng, không sinh lời phải tốn chi phí đòi nợ Sự tồn KPT làm cho lợi nhuận công ty giảm xuống, cơng ty có biện pháp thu tiền khách hàng tốt trang trải cho nhu cầu TSNH cơng ty 3.2.3.1 Thực sách chiết khấu Chiết khấu khấu trừ làm giảm giá trị hợp đồng áp dụng với khách hàng nhằm khuyến khích tốn tiền mua trước thời hạn Về phía cơng ty, tỷ lệ chiết khấu đưa có tác dụng tích cực chi phí thu hồi nợ khoản phải thu khó đòi giảm dần Khi đưa sách chiết khấu, để sách chấp nhận cơng ty lẫn khách hàng phải dựa số sở để xác định tỷ lệ chiết khấu: + Điều kiện để khách hàng chấp nhận mức chiết khấu khoản thu lợi từ chiết khấu lớn chi phí hội vốn mà khách hàng bỏ + Cơ sở việc đưa mức chiết khấu phía cơng ty chi phí chiết khấu nhỏ lợi ích cơng ty thu áp dụng chiết khấu Tóm lại, với sách chiết khấu trên, mặt có tác dụng thu hút sức mua khách hàng, mặt giảm lượng hàng tồn kho bị ứ đọng Từ đó, nâng cao hiệu suất sử dụng vốn lưu động, nâng cao lợi nhuận nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động chung công ty 3.2.3.2 Tích cực, chủ động thu hồi khoản nợ Trước hết, cơng ty cần phải tiến hành rà sốt lại tất khoản phải thu khách hàng, xếp theo khoảng thời gian khoản nợ phải thu khách hàng, phân loại đối tượng nợ, tìm hiểu kỹ khả tốn họ, sau tổ chức phận chuyên trách làm nhiệm vụ thu hồi nợ theo dõi chặt chẽ khoản nợ Đối với khoản nợ cũ cần thu hồi tiến hành dứt điểm Làm rõ việc khách hàng chưa trả tiền nguyên nhân chủ quan công ty hay nguyên nhân khách quan Nguyên nhân thân công ty khắc phục để Khóa Luận Tốt Nghiệp NCS Mai Thị Quỳnh Như có biện pháp giải kịp thời Định kỳ công ty cần tổng kết công tác tiêu thụ, kiểm tra khách hàng nợ số lượng thời gian toán, tránh tình trạng để khoản nợ phải thu rơi vào tình trạng nợ khó đòi Cần phải trích lập quỹ dự phòng khoản phải thu khó đòi, quy mơ quỹ phải điều chỉnh cho phù hợp với tổng thể khoản phải thu, không nhiều gây lãng phí khơng q tránh gây rủi ro tốn cho cơng ty Để lập dự phòng khoản phải thu khó đòi hợp lý, theo pháp luật cơng ty phải tn thủ theo Thơng tư 200/2014/TT-BTC Bộ Tài ban hành “Hướng dẫn chế độ trích lập sử dụng khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi bảo hành sản phẩm, hàng hóa, cơng trình xây lắp doanh nghiệp” Doanh nghiệp phải dự kiến mức tổn thất xảy tuổi nợ hạn khoản nợ tiến hành lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, kèm theo chứng chứng minh khoản nợ khó đòi nói Trong đó: - Đối với nợ phải thu q hạn tốn, mức trích lập dự phòng sau: + 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ tháng đến năm + 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 70% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm đến năm + 100% giá trị khoản nợ phải thu từ năm trở lên - Đối với nợ phải thu chưa đến hạn toán tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể; người nợ tích, bỏ trốn, bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử thi hành án chết… doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất khơng thu hồi để trích lập dự phòng - Sau lập dự phòng cho khoản nợ phải thu khó đòi, doanh nghiệp tổng hợp tồn khoản dự phòng khoản nợ vào bảng kê chi tiết để làm hạch tốn vào chi phí quản lý doanh nghiệp.” 3.2.4 Giải pháp tăng doanh thu Doanh thu cơng ty năm có xu hướng tăng không đồng đều, điều thể hoạt động doanh nghiệp tốt lên Tuy nhiên cần trì tốc độ tăng doanh thu Việc tăng doanh thu kéo theo gia tăng chi phí khơng cần thiết Khóa Luận Tốt Nghiệp NCS Mai Thị Quỳnh Như dẫn đến lợi nhuận tăng lên khơng cao Vì thế, cơng ty cần phải có biện pháp tăng doanh thu phù hợp 3.2.4.1 Chính sách phân phối Công ty nên tập trung mở rộng kênh phân phối nhằm đưa sản phẩm gần với khách hàng địa phương Hiện nay, công ty chủ yếu phục vụ thị trường thông qua, trung gian phân phối khiến doanh thu công ty dần bị lệ thuộc vào việc kinh doanh đại lý, tốn nhiều chi phí Vì vây, cơng ty cần tiến hành xây dựng nhiều kênh phân phối khác , để tránh lệ thuộc vào trung gian phân phối vấn đề tiêu thụ, tiết kiệm chi phí Bên cạnh đó, công ty cần quy định, ràng buộc chặt chẽ trung gian phân phối giá, việc luân chuyển nhằm tránh thiếu hụt sản phẩm lúc cao điểm làm ảnh hưởng đến doanh thu Thiết lập phương thức bán hàng qua mạng: Với hình thức giúp cho cơng ty quảng cáo hình ảnh hiệu dễ dàng việc tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường 3.2.4.2 Chính sách Marketting, quảng cáo Trên sở nghiên cứu thị trường, nhận biết khách hàng có nhu cầu sản phẩm, công ty nên chủ động gửi thư chào hàng loại sản phẩm đáp ứng phù hợp với nhu cầu khách hàng Việc có tác dụng kích thích, trì nhu cầu mua hàng với bạn hàng quen thuộc Đồng thời dịp tốt để công ty giới thiệu sản phẩm khách hàng nhằm khơi dậy nhu cầu mua sản phẩm khách hàng Quảng cáo phương tiện giúp cho công ty giới thiệu hàng hóa, dịch vụ uy tín Khi áp dụng biện pháp quảng cáo cần lưu ý: + Quảng cáo phải phù hợp với đặc điểm mặt hàng mà công ty kinh doanh phù hợp với tình hình tài cho phép cơng ty + Phải phù hợp với phong tục tập quán luật lệ quy định bắt buộc pháp luật Bên cạnh đó, nhằm thu hút thêm khách hàng cơng ty nên tiến hành đợt khuyến để thu hút thêm lượng khách hàng sử dụng sản phẩm cơng ty Khóa Luận Tốt Nghiệp NCS Mai Thị Quỳnh Như 3.2.4.3 Nâng cao chất lượng sản phẩm Nâng cao chất lượng biện pháp để nâng cao uy tín sản phẩm cơng ty, từ khả tiêu thụ gạch tăng nâng cao hiệu hoạt động công ty Sau em xin đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm công ty thời gian tới: - Xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa trước tung thị trường cung cấp cho khách hàng - Thiết lập hồ sơ lưu trữ thông tin liên quan đến chất lượng hàng hóa để dễ dàng phân loại kiện hàng có cố chất lượng 3.2.4.4 Mở rộng thị trường tiêu thụ Hiện khu vực thị trường tiêu thụ cơng ty thị trường Quảng Bình Riêng thị trường Qảng Bình nơi cạnh tranh gay gắt nhiều công ty kinh doanh lĩnh vực tương tự Tuy nhiên, mức tiêu thụ thị trường chưa đạt kỳ vọng Việc tiêu thụ công ty dừng lại số thị trường quen thuộc tương lai hoạt động kinh doanh cơng ty khó phát triển lên Vì thời gian tới cơng ty cần tiếp tục mở rộng thị trường, luôn tìm hiểu thị trường Như phân tích thị trường tiêu thụ cơng ty chủ yếu tỉnh Vì vậy, thời gian đến để mở rộng qui mơ, nâng cao uy tín mình, thực mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận cơng ty nên nghiên cứu phát triển thị trường tỉnh thành lân cận Tuy nhiên vấn đề sớm chiều giải mà cần phải tìm hiểu thị trường, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh đặc điểm nhu cầu tiêu dùng khách hàng thị trường Từ huy động nguồn lực tài chính, xây dựng phương án kinh doanh hướng đến mở rộng thị trường tiêu thụ Khóa Luận Tốt Nghiệp NCS Mai Thị Quỳnh Như KẾT LUẬN Qua q trình thực tập cơng ty cổ phần COSEVCO Lê Hóa, em học hỏi nghiên cứu khái qt tình hình hoạt động cơng ty Cùng với nổ lực không ngừng ban lãnh đạo tồn thể đội ngũ nhân viên cơng ty để hoàn thành tiêu kế hoạch đề ra, cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng hội đưa HĐKD phát triển nhanh bước khẳng định vị thị trường Tuy nhiên, hiệu hoạt động công ty nhiều hạn chế hiệu chưa cao Vì năm tới công ty cần khắc phục hạn chế để đưa hiệu kinh doanh công ty tăng cao ổn định Với kiến thức học quan sát thực tế hoạt động công ty, em xin đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động công ty Em hy vọng ý kiến phát huy tính khả thi góp phần vào phát triển cơng ty Được giúp đỡ tận tình Ban giám đốc chú, anh chị phòng kế tốn, với hướng dẫn tận tình giáo NCS Mai Thị Quỳnh Như em tìm hiểu, nghiên cứu hồn thành khóa luận tốt nghiệp với đề tài: “Phân tích hiệu hoạt động cơng ty cổ phần COSEVCO Lê Hóa” Do thời gian thực tập hạn chế, trình độ khả phân tích, đánh giá chưa sâu sắc số liệu thực tế thu thập chưa đầy đủ nên khơng tránh thiếu sót Em mong nhận đóng thầy phòng kế tốn cơng ty để hồn thiện kiến thức kinh nghiệm cho cơng việc sau Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu, quý thầy cô Trường Đại Học Duy Tân giảng dạy giúp đỡ em năm học trường Em xin cảm ơn cô giáo NCS Mai Thị Quỳnh Như tận tình hướng dẫn em suốt q trình thực tập viết khóa luận chú, anh chị phòng kế tốn ban lãnh đạo Cơng ty cổ phần COSEVCO Lê Hóa giúp đỡ tạo điều kiện để em hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Đà Nẵng, ngày tháng năm 2017 Sinh viên thực Phạm Thị Hải Yến Khóa Luận Tốt Nghiệp NCS Mai Thị Quỳnh Như TÀI LIỆU THAM KHẢO Các tài liệu, sổ sách kế tốn cơng ty cổ phần COSEVCO Lê Hóa Th.S Dương Thị Thanh Hiền, Tập giảng phân tích báo cáo tài – Trường Đại học Duy Tân PGS.TS Nguyễn Năng Phúc, Giáo trình phân tích báo cáo tài – Nhà xuất Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội Các webside: - http://www.tapchiketoan.info - http://www.webketoan.com.vn - http://www.ebook.edu.net.vn Các khóa luận năm trước thư viện Đại học Duy Tân Các tài liệu khác Khóa Luận Tốt Nghiệp NCS Mai Thị Quỳnh Như NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Đà Nẵng, ngày tháng năm 2017 Ký tên Khóa Luận Tốt Nghiệp NCS Mai Thị Quỳnh Như NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Đà Nẵng, ngày tháng năm 2017 Ký tên ... kinh doanh với tổng chi phí thấp Hoạt động doanh nghiệp bao gồm hoạt động kinh doanh hoạt động tài chính, hai hoạt động có mối quan hệ qua lại với nên phân tích cần xem xét đầy đủ Hiệu kinh doanh. .. sở lý luận phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp Phần 2: Phân tích hiệu hoạt động cơng ty cổ phần COSEVCO Lê Hóa Phần 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động công ty cổ phần COSEVCO Lê... hiệu doanh nghiệp xem xét cách tổng thể bao gồm nhiều hoạt động Hoạt động kinh doanh kinh doanh tài có mối quan hệ qua lại phân tích hiệu hoạt động doanh nghiệp cần phải xem xét hiệu hai hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh công ty COSEVCO, Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh công ty COSEVCO, PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG, I. Quan điểm về phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, Thông tin theo ngành., - Trước hết công ty cần phải nắm bắt rõ tình hình tài sản hiện tại: TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính. Điều này sẽ giúp cho công ty linh hoạt trong việc phân chia các loại tài sản này đến từng bộ phận sử dụng., - Công ty cần phải có quy chế quản lý, sử dụng TSCĐ một cách cụ thể nhiệm vụ và quyền hạn của từng bộ phận, các nhân liên quan trong việc quản lý TSCĐ., Nâng cao chất lượng là biện pháp để nâng cao uy tín sản phẩm của công ty, từ đó khả năng tiêu thụ gạch tăng và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Sau đây em xin đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty trong thời gian tớ, Xây dựng quy trình kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi tung ra thị trường cung cấp cho khách hàng.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm