THIẾT KẾ GIAO DIỆN TRÊN ANDROID Bài 3: Các widget cơ bản

33 94 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 09:33

THIẾT KẾ GIAO DIỆN TRÊN ANDROID Bài 3: Các widget Nội dung học TextView Buttons Images EditText Checkboxs RadioButtons ToggleButtons Basic Widget: TextView  Trong Android, label sử dụng TextView  Một TextView dùng để hiển thị thông tin không cho phép người dùng chỉnh sửa  Một số thuộc tính control:  Cần thiết lập id cho control  layout_width, layout_height nên thiết lập cho control (bắt buộc)  Để thay đổi màu dùng background, thay đổi màu chữ dùng textColor… Basic Widget: TextView
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ GIAO DIỆN TRÊN ANDROID Bài 3: Các widget cơ bản, THIẾT KẾ GIAO DIỆN TRÊN ANDROID Bài 3: Các widget cơ bản

Từ khóa liên quan