Huong dan lap trinh tong dai panasonic các loại KX TDA100 200

14 109 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 09:31

Lập Trình Cơ Bản Bằng Bàn Key Cho Tổng Đài KX-TDA100/200 v Bàn Key sử dụng đề lập trình phải loại Digital KXT7436, KXT7633 phải gắn port card DHLC KXTDA0170 v Những phím thường dùng để lập trình chức tổng đài: - Program:chuyển hệ thống sang chế độ lập trình - Sp-phone:lật trang màng hình tới - Redial:lật trang màng hình lui - Auto answer:lựa chon chế độ lập trình - Auto dial:lưu giá trò lập trình - Fwd\dnd:di chuyển trỏ tới - Conf: di chuyển trỏ lui - Hold:kết thúc lệnh lập trình xong chức Các bước lập trình Không nhấc máy bấm program ->program no->*#1234 (1234 Password default lập trình hệ thống)-> hình hiện”Sys-pgm No”-> nhập mã lệnh lập trình đây: I Ngày hệ thống: - Nhập 000 -> Date & time set -> Enter -> Y-M-D [nhập số liệu năm( 00->99 ), tháng(01>12) ngày hành (01->31)]-> Store -> Next -> HH(01->12)-MM(01->60)-> ( Nhập phút hành) -> Store -> Hold II Chuyển đổi chế độ ngày đêm tự động hay nhân công: - Nhập 101 -> Time service -> Enter -> bấm select(Manual\Auto) -> (chọn Manual chế độ nhân công,chọn auto chế độ tự động) -> Store(lưu ) -> Hold(thoát) III Xác lập thời gian biểu: - Nhập102 -> Time service tbl -> Enter -> Day No -> Enter -> (Sun->Sat chọn từ CN đến Thứ 7) -> Enter-> Time No( bấm số cho chế độ “Day-1” nhập buổi sáng, bấm số cho chế độ “Lunch” bắt đầu buổi trưa , bấm số cho chế độ “Day-2” nhập bắt đầu buổi chiều , “Night” nhập bắc đầu đêm) -> Store (lưu) -> Hold (thoát) IV Đổi số nội bộ(số máy nhánh): - Số máy nhánh kí tự tùy thuộc vào khai báo số dẫn đầu(phần đầu số nội bộ).Nếu số dẫn đầu từ 0->9 số nội kí tự 101, 201,301…,số dẫn đầu 00>99 số nội kí tự 1001,7777… - Nhập 100 -> Flex numbering -> Enter -> Location -> Khai báo số dẫn đầu(0->9,00->99) từ vò trí -> 16 -> Store(lưu) -> Hold(thoát) - Nhập 003 -> Extention Number -> Enter -> Extention no Enter -> Current Ext No(á soá Ext cũ û hay số máy nhánh củ) -> New Etx No(số máy nhánh cần đổi) -> Store(lưu) -> Next Ext No(số máy nhánh cần đổi) -> Store(lưu) -> Hold(thoát) -1– KX-TDA100/200 V Xác lập Operator - Nhập 006 -> Enter -> System Operator -> Enter -> Time No( số 1=day, số 2=night, số 3=lunch, số 4=break chọn chế độ tương ứng cho máy Operator) -> Ext no(số máy nhánh gán làm Operator)->Store(lưu)->Hold(thoát) VI DSS: (Bàn giám sát) - Nhập 601 -> DPT Property -> Enter -> Slot No -> Enter -> Port No(chọn port để gắn Dss > Select -> Dss Cnsl -> Store(lưu) -> Hold(thoát) - Nhaäp 007 -> DSS Console -> Enter -> DSSno -> Enter -> Nhập ext(máy nhánh) với bàn DSS -> Store(lưu) -> Hold(thoát) VII Đổ chuông : (Mặc đònh tất CO đổ máy nhánh Operator) Nếu đổ nhiều máy DIL theo số : v 620 : Xác đònh số ( ICD Group Number , có 64 nhóm : từ nhóm đến nhóm 64 tương ứng với số 601 -> 604 mặc đònh chươnh trình 622) : Đưa máy muốn đổ chuông vào nhóm theo số nổi) - Nhaäp 620 -> ICD group Member -> Enter -> ICD Group No(01->64) chọn ICD Group để khai báo máy đổ chuông từ Group1 -> Group 64 -> vò trí máy đổ chuông(01 -> 32 tối đa 32 máy đổ chuông ICD Gruop) -> nhập số máy nhánh -> Store(lưu) -> nhập ví trí để khai báo cho máy nhánh đổ chuông -> Store(lưu) -> Hold(thoát) v 621 : Chọn Delay chuông đổ lúc cho ICD gruop (01->64)theo số - Nhập 621 -> Delayed Ring -> Enter -> ICD Group -> chọn ICD Group (01->64)đổ chuông để Delay tương ứng với ICD group chương trình 620 -> Enter-> chọn chế độ Delay cho máy nhánh ICD group (5s,10s,15s) -> Store(löu) -> Hold(löu) v 450: Chọn DIL theo nhóm số cho ngày, đêm , trưa ø cho CO - Nhập 450 -> DIL 1:1 Ring -> Enter -> Time mode( bấm số cho1:day,2:lunch,3:break,4:night) -> Slot no ->Enter -> Port No (choïn port CO ) -> Ext(nhập số ICD group đổ chuông lệnh 620 (601->664) -> Store(lưu) -> Hold(kết thúc) VIII Hunting : (Tìm máy rỏi đổ chuông nhóm) v 680 : Chọn kiểu Hunting cho nhóm dùng Hunting Group ,có 64 Hunting Group từ Group > Group 64 - Nhaäp 680 -> Hunt group type -> Enter -> hunt group(01->64)-> bấm Select(terminate,cicular) -> chọn chế độ Terminate (chế độâ đổ chuông đầu cuối) Cicular(chế độ đổ chuông xoay vòng ) -> Store(lưu) -> Hold(thoát) v 681 : Cho máy đổ chuông vào nhóm tương ứng từ nhóm 1-> nhóm 64, tối đa có 16 máy đổ chuông Hunting gruop - Nhaäp 681 -> Hunt Group Member -> Enter -> Hunt Group(01->64) chọn Group chế độ hunt tương ứng với lệnh 680 -> cho Ext (máy nhánh ) vào nhóm để Hunting -> Store(lưu) -> Hold(thoát) v 450 : Chọn số dẫn đầu ( Hunting theo CO ) -2– KX-TDA100/200 - Nhập->450->DIL 1:1 Ring ->enter->time mode( nhập số 1:day,2:lunch,3:break,4:night)->slot no->enter->port no(chọn port CO card Trung kế cần đổ chuông->nhập 1máy nhánh bắc kỳ nhóm hunting máy bận đổ chuông máy rỏi nhóm>store(lưu)->hold(thoát) IX DISA :Khi người gọi vào đường co(trung kế) sử dụng chế độ disa nghe phát tin (OGM) sau người gọi bấm số nội trực tiếp muốn gặp(nếu biết),nếu không bấm gọi chuyển máy operator v 450 : DIL số OGM(bản tin) theo số ( có 64 số cho 64 OGM : 501 ->564 ) đường Co(đường trung kế).Nếu muốn dùng tin Disa cho CO(đường trung kế) Dil số OGM Co (trung kế) thu âm tin OGM - Nhaäp 450 -> Dil 1:1 Ring -> Enter -> Time mode( nhập số 1:day,2:linch,3:break,4:night) -> Slot No -> Enter -> Port No(chọn Port CO(trung kế) Card trung kế cần sử dụng Disa -> nhập số tin Disa theo OGM No(501->564) -> Store(lưu) -> Hold(thoát) v 730 : Chọn số OGM (OGM 1-> OGM 64 có số EXT 501->EXT 564(nếu muốn đổi số tin disa đổi đổi số máy nhánh,có thể xoá để khai báo cho số máy nhánh dùng nội bộ) X Xác đònh thời gian FWD bận không trả lời - Nhập 605 -> FWD N/A Time -> Enter -> Ext (maùy nhaùnh) -> Nhập số Ext (máy nhánh) để giới hạn thời gian -> Nhập thời gian cần giới hạn máy đổ chuông hồi chuông(tương ứng thời gian cần giới hạn) -> Store(lưu) -> Next -> Để nhập ext(máy nhánh) để gán thời gian giới hạn - > Store(lưu) -> Hold(kết thúc) XI Xác đònh máy nằm COS cho phép Call Forword to CO - Nhaäp 504 -> Call FWD to CO -> Enter -> Cos No(nhập cos bắt kì từ Cos -> Cos 64 với chế độ cho phép hay không cho phép Call FWD Anable Disable) ->Store(lưu) -> nhập Cos có -> Store(lưu) -> Hold(kết thúc) - Nhaäp 602 -> Class of service -> Enter -> Ext No(nhập số máy nhánh) -> nhập Cos (cho máy nhánh vào Cos để sử dụng chương trình 504 -> Store(lưu) -> Hold(kết thúc) XII Call Transfer to CO - Nhaäp 503 -> Transfer to CO -> Enter -> Cos no(nhập cos bắt kì từ cos 1->cos 64 với chế độä cho phép hay không cho phép Transfer to CO) -> nhập Cos co ù-> Store(lưu) -> Hold(kết thúc) - Nhập 602 -> Class of service -> Enter -> Ext no(nhập số máy nhánh) -> Nhập cos ( cho máy nhánh vào cos để sử dụng chương trình 503 -> Store(lưu) -> Hold(kết thúc) XIII Đảo cực CO sử dụng phần mềm tính cước ,xác đònh xác thời gian đàm thoại cho tính cước xác - Nhập 415 -> Reverse detect -> Enter -> Slot(vò trí card trung kế) -> Enter -> Port no(vò trí CO cần đảo cực ) -> Enter -> [Disable(không đảo cực),outgoing(đảo cực hướng gọi ra), both -3– KX-TDA100/200 call(đảo cực hướng gọi gọi vô)] -> Etore(lưu) -> Next -> Port no -> Store(lưu) -> Hold(kết thúc) XIV Flash Time - Nhaäp 417 -> Flash time -> Enter -> Slot no(vò trí card trung kế) -> Enter -> Port no(vò trí CO line) -> Enter -> bấm Select chọn thời gian Flash -> Store(lưu) -> Next -> Port no -> Store(lưu) -> Hold(kết thúc) XV Chế độ quay số ( Mặc đònh DTMF ) XVI Kết nối CO xác đònh số đường bưu điện dùng làm đường trung kế(co) cho việc gọi máy nhánh gọi vào đường trung kế bên ngoài(đường thuê bao bưu điện) - Nhập 400 -> CO connection -> Enter -> Slot no(vò trí card trung kế) -> Enter -> Port no(vò trí CO hay port trung kế) -> Bấm Select để chọn connect(sử dụng kết nối với đường bưu điện) hay No connect(không sử dụng kết nối với đường bưu điện) tương ứng với đường trung kế(co) dùng tổng đài -> Next -> Port no -> Store(lưu) -> Hold(kết thúc) XVII Giới hạn thời gian gọi : (Máy tổng đài đàm thoại với thuê bao với thời gian quy đònh) v 502 : Chọn Enable Disable cho COS sử dụng chế độ giới hạn thời gian gọi - Nhập 502 -> CO durat.limit -> Enter -> Cos no -> Enter -> Nhập Cos để giới hạn thời gian gọi -> Nhập cos để chọn disable không giới hạn thời gian gọi ra,Anble có giới hạn thời gian gọi ra) -> Store(lưu) -> Next -> chọn cos co ù-> Store(lưu) -> Hold(kết thúc) v 472 : Chọn thời gian giới hạn gọi ra,hết thời gian máy nhánh không tiếp tục đàm thoại - Nhập 472 -> Ext-Co Duration -> Enter -> Trunk grp -> Enter -> Nhaäp Group trung kế(từ group -> group 64) -> Nhập thời gian cần giới hạn từ phút cho đén 60 phút) -> Store(lưu) -> Next -> Trunk group co ù-> Store(lưu) -> Hold(thoát) v 602 : Đưa máy nhánh giới hạn vào cos dùng chế độ giới hạn thời gian gọi chương trình 502 - Nhaäp 602 -> Class of service -> Enter -> Ext no(nhập số máy nhánh) -> Nhập cos(cho máy nhánh vào cos để sử dụng chương trình 502 -> Store(lưu) -> Hold (thoát) XVIII Giới hạn gọi : v 301 : Tạo mã cấm Level ( từ level 2->level ) - Nhập 301 -> TRS code -> Enter -> Level no -> Chọn level(từ level -> level 6) -> Location(001->100) -> Enter -> Nhập mã cấm vào vò trí từ (1->100) -> Store(lưu) -> Next -> vò trí tạo mã cấm tiếp -> Store(lưu) -> Hold(thoát) v 501 : Đưa Cos vào Level ( chế độ ngày đêm ) - Nhaäp 501 -> TRS Level -> Enter -> Time mode -> nhaäp :day,2:lunch,3:break,4:night -> Cos no -> nhập cos( từ cos 1->cos 64) -> Level no chọn level cho cos(1->6) -> Store(lưu) -> Next -> Cos -> Store(lưu) -> Hold(thoát) v 602 : Đưa Ext(máy nhánh) vào Cos cần giới hạn gọi -4– KX-TDA100/200 • Nhaäp 602 -> Class of service -> Enter -> Ext no(nhập số máy nhánh) -> nhập cos cho Ext(máy nhánh) vào cos sử dụng chương trình 501 -> Store(lưu) -> Hold(thoát) Chú thích: Một Ext (máy nhánh)thuộc cos mà cos gán vào Level chế độ ngày đêm,trong level có mã cấm Ext(máy nhánh) không gọi mã cấm level.Ví dụ máy 101 ban ngày gọi di động liên tỉnh không gọi quốc tế,ban đêm gọi nội hạt,ta nhập lệnh 301 -> TRS level -> Enter -> Level no -> Choïn level 02 -> Enter -> tạo mã cấm gọi quốc tế 00,17100,17700,17900,17800 tương ứng cho vò trí -> -> Store -> Next -> chọn Level 03 -> Enter -> tạo mã cấm gọi di động,liên tỉnh 0,17(171,177,178,179 gọi đường dài giá rẻ) -> Store -> Hold.Tiếp theo nhập lệnh 501 -> TRS level -> Enter -> Time mode -> bấm số để chọn chế độ ban ngày -> Cos no -> Enter chọn cos cho vào level 02 -> Store -> chọn chế độ ban đêm -> cho cos cho vaøo level 03 -> Store -> Hold Cuôi nhập lệnh 602 > Class of service -> Enter -> Ext no -> nhaäp ext 101 -> đưa máy 101 vào cos -> Store -> Hold.Vậy máy 101 ban ngày thuộc level 02 không gọi quốc tế,ban đêm gọi nội hạt XIX Cấm máy chiếm CO không cho gọi liên hệ nội tổng đài v 602 : Đưa máy nhánh vào cos sử dụng chế độ không cho chiếm CO gọi - Nhập 602 -> Class of service -> Enter -> Ext no(nhập số máy nhánh) -> nhập cos máy nhánh vào cos (từ cos1-> cos 64) -> Store(lưu) -> Hold(thoát) Ví dụ ext 102 vào cos 55 - Nhaäp 500 -> COS-TRG Outgoing -> Enter -> Time mode -> Enter -> nhaäp( 1:day,2:lunch,3:break,4:night) -> Enter -> cos(1-64) theo chọn cos 55 -> Trunk gorup(1-64) -> choïn trunk group -> Enter -> Select(Enable cho phép gọi CO,disable không cho phép gọi CO) chọn Disable -> Store(lưu) -> Cos có -> Store(lưu) -> Hold(thoát) • Ext 102 vào cos 55,cos 55 chương trình 500 chọn disable trunk group ext 102 không chiếm Co trunk group gọi XX Accuont Code :( Bình thường máy nhánh không thực gọi bò giới hạn chế độ Accuont,nếu có mã Accuont thực ) v 301 : Tạo mã cấm Level ( từ level -> level ) - Nhaäp 301 -> TRS code -> Enter -> Level no -> chọn level(từ level 2->level6) -> location -> Enter -> nhập mã cấm vào vò trí từ (1->100) -> Store(lưu) -> Next -> vò trí tạo mã cấm tiếp -> Store(lưu) -> Hold(thoát) v 501 : Đưa Cos vào Level ( ngày đêm ) - Nhập 501 -> TRS Level -> Enter -> Time mode -> choïn :day,2:lunch,3:break,4:night -> Cos no -> choïn cos(1->64) -> Level no choïn level cho cos( từ level1-> level6) -> Store(lưu) > Next -> cos -> Store(lưu) -> Hold(thoát) v 602 : Đưa Ext vào Cos - Nhập 602 -> Class of service -> Enter -> Ext no(nhập số máy nhánh) -> nhập cos cho máy nhánh vào cos để sử dụng chương trình 501 -> Store(lưu) -> Hold(thoát) v 508 :Account code mode -5– KX-TDA100/200 - v v • Nhaäp 508 -> Accuont code mode -> Enter -> cos no(chọn cos dùng account code từ cos -> cos 64) -> Select(option /forced) -> Store(lưu) -> cos có -> Strore(lưu) -> Hold(thoát) Option:sử dụng gọi Account code cho mã cấm quy đònh chương trình cấm Forced:tất gọi sử dụng Accuont code 120: Toll verify code(mã account) Nhaäp120 -> Toll verify code -> Enter -> Location no(1-1000) -> Verified code(mã code có từ kí tự ->4 kí tự) -> Store -> Location no -> Store(lưu) -> Hold(thoát) 122:Verified code pin (personal identification number mã pin) Nhập 122 -> Enter -> Location no(1->1000) -> Pin( mã pin tối đa 10 kí tự) -> Store(lưu) -> Location no -> Store(lưu) -> Hold(thoát) Chú ý: Vò trí mã Account chương trình 120 phải tương ứng với vò tri( mã pin chương trình 122.Tức sử dụng chế độ gọi Accuont vò trí mã accuont chương trình 120 phải giống vò trí mã pin chương trình 122 XXI ARS chế độ tự động chèn dich vụ 171,177,178,179 gọi liên tỉnh quốc tế v 320 : ARS mode - Nhập 320 -> Enter -> Select(OF:không dùng, Idle line:line rãnh, All accesss(tấc line) -> Store(lưu) -> Hold(thoát) v 321: Cho mã tỉnh vào dùng dòch vụ ARS - Nhập 321 -> Enter -> Location no(1->1000) -> Leading no( mã tỉnh cần chèn dòch vụ tối đa 10 kí tự) -> Store(lưu) -> Location no -> Store(lưu) -> Hold(thoát) v 322 : Cho mã tỉnh vào Plan ( 16 Plan ) - Nhập 322 -> Enter -> Location no(1->1000) tương ứng với vò trí từ 1-1000 chương trình 321 -> Plan table no(1->16) -> Store -> Location no tieáp theo -> Store -> Hold v 330: Chọn khoảng thời gian sử dụng dòch vụ ARS - Nhập 330 -> Enter -> Plan table no(chọn plant từ 1->16) -> Day no(các ngày tuần 0:sun.1:mon,2:tue,3:wed,4:thu,5:fri,6:sat) -> ARS time no(các khỏang thời gian ngày 1:time A,2:time B,3:time C,4:time D) -> Chọn bắt đầu khoảng thời gian ngày) -> Store -> Khoảng thời gian -> Store -> Hold v 331-346 :Chọn thứ tự ưu tiên cho Plan cho khoảng thời gian từ plan1 ->plan 16 - Nhập 331-346 -> Enter Day no( nhập ngày tuần 0:sun ,1:mo,2:tue,3:wed,4:thu,5:fri,6:sat) -> ARS time no(các khoảng thời gian ngày tương ứng chương trình 330 1:time A,2:time B,3:time C,4:time D) -> Priority(chế độ ưu tiên sử dụng dòch vụ ARS ïtừ ưu tiên1 -> ưu tiên 6) -> Carrier table no(mã chèn dòch vụ theo vò trí từ 1->10 vò trí tương ứng chương trình 353 ARS Carrier table no) -> Store -> Hold v 353 : Nhập số dòch vụ cần chèn - Nhập 353 -> Enter -> Carrier table no(1->10) -> Carrier access code(nhập mã chèn dich vụ 171,177,178 …tương ứng với carrier table no từ 1->10) -> Store -> Carrier table no tieáp theo -> Store -> Hold -6– KX-TDA100/200 XXII Chức Queuing ( Giống UCD ) : ( Chế độ ä gọi vô nhóm máy quy đònh đổ chuông bận phát thông báo ,sau có khoảng thời gian chờ máy nhóm đổ chuông rỏi nhận gọi.Nếu hết thời gian chờ quy dònh tực chế dộ UCD tiếp tục phát tin thông báo tiếp tục chờ gọi kết thúc… tùy theo quy đònh.Phải coù Card Disa) v 630 : Queuing time Table : Chọn nhóm ICD tương ứng từ 1->64 đổ chuông khoản thời gian ngày để sử dụng máy ICD group bận thi dùng chế độ queuing(ucd) - Nhập 630 -> Enter -> Incoming call distribution no(ICDgroup từ 1-> 64) -> Time no( nhập chế độ thời gian 1:day,2:lunch,3:break,4:night) -> Table no ( chế độ queuing tạo chương trình 631 từ 1-64) -> Store(lưu) -> Hold(thoát) v 631 : Sequences in Queuing time table : Chọn chế độ cho table 16 Sequences ( 1> 16 ) để gán vào lệnh 630 - Nhập 631 -> Enter -> Table no(chọn vò trí table từ 1->64) -> Location no(vò trí chế độ queuing từ 1->16) -> Select( chọn chế độ queuing:/overflow nhảy sang độ chuông máy overflow quy đònh trước/disconec (kết thúc gọi “N’’x5s(thời gian chờ máy nhánh nhóm đổ chuông rỏi nhận gọi/sequence”N”(chế độ lập lại)/OGM”N”(bản tin thông báo phát ) -> Store(lưu) -> Location no -> Store(lưu) -> Hold • Có phương án đổ chuông : Phương án đổ chuông theo chế độ ICD Group: v 620 : Xác đònh số ( ICD Group Number , có 64 nhóm : từ nhóm đến nhóm 64 tương ứng với số 601 -> 604 ) chọn lệnh 622 : Đưa máy muốn đổ chuông vào nhóm theo số - Nhập 620 -> ICD group Member -> Enter -> ICD group no(01->64) chọn group để khai báo máy đổ chuông -> vò trí máy đổ chuông(01-.32) -> nhậpmáy nhánh đổ chuông -> Store(lưu) -> Nhập ví trí để khai báo máy nhánh đổ chuông -> Store -> Hold(thoát) v 621 : Chọn Delay chuông đổ lúc cho nhóm theo số - Nhập 621 -> Delayed ring -> Enter -> ICD group(1->64) -> nhập số ICD group để delay(5s,10s,15s) -> Store -> Hold v 450: Chọn DIL theo nhóm số cho ngày, đêm , trưa cho CO - Nhập 450 -> DIL 1:1 Ring -> Enter -> Time mode( nhaäp 1:day,2:lunch,3:break,4:night) -> Slot no -> Enter -> Port no (choïn port CO) -> Ext(nhập số ICD group đổ chuông lệnh 620(601->664) -> Store -> Hold Phương án đổ chuông theo chế độ hunting group: v 680 : Chọn kiểu Hunting cho nhóm dùng Hunting group ,có 64 Hunting group từ group >group 64 - Nhập 680 -> Hunt group type -> Enter -> Hunt group(01->64) -> baám Select(terminate,cicular) -> chọn chế độ terminate (chế độâ đổ chuông đầu cuối) cicular(chế độ đổ chuông xoay vòng ) -> Store(lưu) -> Hold(thoát) v 681 : Cho máy đổ chuông vào nhóm tương ứng từ nhóm 1-> nhóm 64, tối đa có 16 máy đổ chuông hunting gruop -7– KX-TDA100/200 Nhập 681 -> Hunt group member -> Enter -> Hunt group(01->64) chọn group chế độ hunt tương ứng với lệnh 680 -> nhập số Ext (máy nhánh ) vào nhóm để Hunting -> Store(lưu) -> Hold(thoát) - Nhập 620 -> ICD group Member -> Enter -> ICD group no(01->64) nhập group để khai báo máy đổ chuông -> vò trí máy đổ chuông(01->32) -> nhập máy nhánh đổ chuông nhóm Hunting bận đổ chuông máy rỏi tếp theo nhóm) -> Store(lưu) > Nhập ví trí để khai báo cho Ext cho đổ chuông -> Store -> Hold(thoát) v 450 : Chọn DIL theo nhóm số cho ngày, đêm , trưa cho CO - Nhập 450 -> DIL 1:1 Ring -> Enter -> Time mode( nhaäp1:day,2:lunch,3:break,4:night) -> Slot no -> Enter -> Port no (choïn port CO) -> Ext (nhập số ICD group đổ chuông lệnh 620(601->664) -> Store(lưu) -> Hold(thoát) - XXIII • • • • v Dect Phone : Lập trình kết nối Card máy Dect : KX-TDA 0141 Gắn Card DHLC , dùng hai dây Data chiếm port card DHLC Máy Dect dùng loại KX-TCA255 loại Dect dòng 400 500 Lập trình kết nối : 690 : PS Registration : Đăng ký máy Dect với Card 0141 - Nhập 690 -> PS No ( số lượng PS 001->128) -> Ext no(nhập số nội máy dec giống số ext khác không trùng với số dùng) -> Tiếp tục thực máy khoản giây để mở nguồn -> nhấn “≡ ≡” “ ” -> Handset(máy con) -> Nhấn phím chọn mục “ Setting HS “ -> nhấn “≡ ≡” “ ” -> chọn mục “ Registration” -> Nhấn “≡ ≡” “ ” -> “Register HS” -> Nhấn “≡ ≡” “ ”->nhập mã Pin ( 1234 ) -> Nhấn “≡ ≡” “ ” XXIV Chế độ cổng com RS-232C - Nhaäp 800 -> Enter -> New line code -> Select(chọn CR+LF/CR) -> Store(lưu) -> Next -> Baud rate(chọn tốc độ tổng đài tốc độ cổng com giống giá trò sau 2400/4800/9600/19200/38400/57600/115200bps thường chọn hai giá trò 9600 192000) -> Store(lưu) -> Next -> Word length(chiều dài kí tự 7/8 bit thường chọn 8bit) -> Store(lưu) -> Next -> Parity bit(chọn bit parity thường chọn none) -> Store(lưu) -> Next -> Stop bit(chọn bit stop 1) -> Store(lưu) -> Hold(thoát) v 804 : Chế độ in hay không in gọi - Nhaäp 804 -> Enter -> Select(no print/print) -> Store(lưu) -> Hold(thoát) v 805: Chế độ in hay không in gọi vào - Nhập 805 -> Enter -> Select(no print/print) -> Store(lưu) -> Hold(thoát) -8– KX-TDA100/200 Lập trình TDA100/200 PC v Phải cài đặt “KX-TDA 100 Maintenance Console / KXTDA 200 Maintenance Console” vaø caøi đặt “Driver” USB để lập trình USB lập trình cổng Com RS – 232C ->Mở “KXTDA 100 Maintenance Console /KXTDA200 Maintenance Console” -> Enter Program console -> 1234 -> Choïn Connect to PABX -> Enter system Password -> 1234 -> chọn USB ( lập trình USB ) chọn RS232 ( Nếu lập trình cổng COM RS-232C) I/ Đăng ký card cho Slot :Những card dùng tổng đài - 1.Configuration – 1.1 Slot ( INS sử dụng /OUS không sử dụng ) cho phép Card tình trạng hoạt động hay không hoạt động slot(khe) -> Apply -> OK II/ Kết nối Co : Khai báo đường trung kế(co) sử dụng tổng đài cho việc gọi ,gọi vào - 1.Configuration ->1.5 LCO Port(vò trí đường trung kế) -> INS kết nối hay sử dụng/OUS không kết hay không sử -> Apply -> OK III/ Thay đổi số nội :Số nội kí tự kí tự - 2.System -> 2.6 Numbering Plant -> 2.6.1 Extention -> Gán số dẫn đầu vào mục Leading Number -> Apply -> OK (mặc đònh số dẫn đầu có kí tự 1,2,3,4,5,6 tương ứng cho vò trí 1->6 bản,lúc ta khai báo số Ext máy nhánh kí tự với số dẫn đầu từ ba số 101 ,202,303,504,408.Nếu muốn có số dẫn đầu 7,8 phải vào 2.System -> 2.6.Numbering Plant -> 2.6.2.feature -> Xoá dòch vụ dùng số 7,8 -> Apply -> 2.system -> 2.6.Numbering -> 2.6.1 Extention -> Khai báo số dẫn đầu mục leading number 7,8 ta khai báo số máy nhánh 709,800.Nếu sử dụng số nội kí tự cần khai báo số dẫn đầu phần 2.6.1Extention kí tự 10 ,11,23…thì số nội lúc 1001,1111,2323… - Để lập trình số máy nhánh dẫn đầu số từ 601->664: 3.group -> 3.5 Incoming Call Distribution group -> 3.5.1 Group Setting -> Floating Ext Number để xoá số từ ( 601 -> 664 ) -> Apply -> OK (Ta khai báo lại số nồi ICD group số khác không trùng với số máy nhánh số dòch vụ cho ICD group bò xoá số trên) - Để lập trình số Ext dẫn đầu số từ 501->564: 5.Option Device ->5.3DISA -> 5.3.2 Message -> Setting -> xoaù số tin Disa(OGM) từ 501 -> 564 ->Apply -> OK (Ta khai báo lại số nồi tin Disa(OGM) số khác không trùng với số máy nhánh số dòch vụ cho tin Disa(OGM) bò xoá số - 4.Extention ( Để lập trình cho điện thoại thường ) -> 4.1 Wired Extention Setting -> 4.1.1 Extention Number để đổi số Nhập số máy nhánh cần đổi (số đổi phải nằm danh Floating Ext Number sách số dẫn đầu khai báo không trùng -9– KX-TDA100/200 - với số Ext khác ,số ICD group,số tin Disa(OGM),số mail box -> Apply > Ok 4.Extention ( Portable Station :maùy dect) -> 4.2 Extention setting -> 4.2.1 Extention Number để đổi số -> Apply -> Ok (máy dect có số ext giống máy nhánh thường có đầy đủ chức máy nhánh thường) IV/ DSS:Bàn giám sát - Configuration -> 1.12 Ext port (chọn port để gắn DSS) -> Connect(chọn OUS cho port gắn DSS) -> Extention port PT Property -> Type -> choïn DSS Port gắn DSS -> Apply ->Ext port(chọn port gắn bàn DSS) -> INS -> Apply -> OK - 4.3 DSS Console -> Main -> chọn vò trí DSS tương ứng với Pair Extention Number (nhập số máy nhánh Opertor ) -> Apply -> OK - Để gán số DSS -> DSS - 4.3 DSS Console -> Flexible key -> type -> DSS -> Ext No of Floating Ext No ( đánh số máy nhánh cần gán ) -> Apply -> OK § Nếu dùng DSS phải khai báo vò trí port gắn DSS phần Location no từ 1->4 tda100,1->8 TDA200 V/ Chuông thường : - Group -> 3.5 Incoming Call Distribution group -> 3.5.2 Member ( chọn Extention đổ chuông hay không Delay cho ICD group từ 01 -> 64,có tối đa 32 máy đổ chuông ICD group khai báo ôû phaàn Member ) - 10 CO & Incoming Call -> 10.2 DiL Table & Port setting -> Dil -> Port no(đường trung kế) -> Dil Destination -> ( Day , lunch , Break ,night ) -> soá Ext ( ICD group Floating Number01-64 đònh số ICD group có máy đònh đổ chuông phần Member gán trực tiếp đường trung kế) -> Apply -> Ok VI/ Chuông Hunting ( máy bận nhảy sang máy khác nhóm hunting ) : - 3.group -> 3.6.Extention hunting group -> Group No(có 64 nhóm từ nhón 1->nhóm 64 -> Hunting type ( Circular đổ chuông xoay vòng nhóm / Terminated đổ chuông từ thấp đến cao ) -> Number Extention ( từ -> 16 số máy để đánh số máy nhánh đổ chuông nhóm )-> Apply -> OK - 10.CO & Incomming Call -> 10.2 Dil table & Port setting -> Dil -> port no(đường trung kế) -> Dil Destination ( Day , Lunch , Break , Night ) -> chọn số Extention dẫn đầu bắt kì từ 1->16 tạo member phần cho chế độ ngày đên trưa,nếu máy bận đổ chuông máy rỏi nhóm Hunting -> Apply -> OK VII/DISA : Khi người gọi vào đường co(trung kế) sử dụng chế độ disa nghe phát tin (OGM) sau người gọi bấm số nội trực tiếp muốn gặp(nếu biết),nếu không bấm gọi chuyển máy operator - 5.Opton Device -> 5.3 Disa -> 5.3.1.Message Setting -> để quay số tắc cho máy nhánh tương ứng với số cho tin DISA từ 501->564 tương ứng cho OGM1 -> - 10 – KX-TDA100/200 - OGOGM 64 sử dụng cho chế cộ Disa AA tương ứng từ 0->9 số máy nhánh n số tương ứng máy 101 10 CO & Incomming Call ->10.2 Dil table & Port setting -> Dil -> Port no( choïn vò trí đường trung kế cần sử dụng Disa)-> Dil Destination ( chọn chế độ Day , Night ,…) khai báo số từ 501->564 tin DISA nằm phần Option Device CO -> apply -> OK bên gọi vô đường trung kế có dil số tin Disa(OGM) tin Disa(OGM) tương ứng thu phát lên người gọi nghe ,có thể bấm trực tiếp số máy nội muốn gặp,bấm số tắc chế độ disa AA(nếu có) bấm số máy 101 đổ chuông gán VIII/ Hạn chế gọi : - 7.TRS -> 7.2.Deny Code -> Chọn Level để tạo mã cấm từ level -> level sau nhập mả cấm vào vò trí từ 0001 -> 1000-> Apply -> OK - 2.System ->2.7 classof service->2.7.1 cos setting-> TRS/CO -> TRS Level -> chọn Cos cho chế độ ngày đêm theo mã cấm level-> apply -> OK - 4.Extention -> 4.1wired Extention -> 4.1.1 Extention setting ->Ext number-> Cos ( chọn cos cho Extention tương ứng với cos chọn level phần ) -> Apply -> OK § Một Ext nằm cos, mà cos thuộc level tạo mã cấm gọi Ext bò giới hạn gọi theo mã cấm level theo chế độ ngày đêm.Ví dụ vào chương trình TRS -> Deny code -> level tạo mã 00 để cấm gọi quốc tế,level tạo mã 0,17 để cấm gọi di động liên tỉnh ,dich vụ 171,177,178,179 đường dài,vào chương trình System -> TRS Level -> chọn cos 64 cho vào level chế độ ban ngày,cho cos 64 vào level chế độ ban đêm.Cuối ta vào chương trình Extention -> Wired Extention -> Extention setting -> Extntion Number -> chọn máy 102 cho vào cos 64 -> Apply -> OK.Vậy Ext 102 chế độ ban ngày không gọi quốc tế(bò giới hạn) gọi di động liên tỉnh nội hạt,ở chế độ ban đêm Ext 102 gọi nội ạt không gọi di động, liên tỉnh ,quốc tế,dòch vụ 171,177,178,179 IX/Cấm gọi CO :không cho phép máy chiếm đường trung kế(co) gọi tổng đài gọi nội - 4.Extention -> 4.1 Wired Extention -> 4.1.1Extention setting -> Extention Aunber -> chọn Cos bắt ki(( cho máy nhánh vào cos cấm gọi đường Co ) - 7.System -> 7.2 class of Service -> 7.2.2 External callbock -> choïn outgoing trunk group ( từ gruop 01 -> gruop64 ) -> chọn block (khoá)ù or Nonblock ( không khoá ) cho Cos tương ứng máy nhánh chọn Extention Setting -> chọn ô ngày ( Day ) để chọn chế độ ngày , đêm -> Apply -> OK § Nếu máy nhánh nằm cos mà cos chế độ block tương ứng với phần Outgoing trunk group (từ group 01->group 64)->thì máy nhánh không chiếm đường trung kế (co) gọi - 11 – KX-TDA100/200 X/Giới hạn thời gian gọi co :Máy đàm thoại khoảng thời gian đònh - Extention -> 4.1 wired Extention -> 4.1.1 Extention Setting -> Main -> chọn máy nhánh cho Cos bắt kì để giớn hạn thời gian goïi -> Apply -> OK - 3.Group -> 3.1 trunk group -> TRG Setting -> Main -> trunk group -> Cos tương ứng cho Ext (máy nhánh) tạo mục số Extention -> 4.1Wired Extention -> 4.1.1 Extention setting tạo ) -> Extention CO Duration time để chọn thời gian cần giới hạn -> Apply -> OK - 2.System -> 2.7 Class of Service -> 2.7.1 Cos Setting -> Extention CO line call Duration limit để chọn Enable Disable -> Apply -> OK - 2.System -> 2.9 Option -> Option -> Extention CO call Limitation -> choïn for outgoing hoaëc for outgoing + incoming ->Apply -> OK XI/Account Code : bình thường máy nhánh không thực gọi bò giới hạn chế độ Accuont,nếu có mã Accuont thực - 6.Feature -> 6.3 Verifile code -> Verifile code (0001 -> 1000) nhập mã account tương ứng cho người-> user name ( tên người sử dụng account cần ) -> verifile code PIN (0001 ->1000) mã cà nhân tương ứng với mã Accuont -> Apply -> OK - 7.TRS -> 7.2.Deny Code -> Chọn Level để tạo mã cấm từ Level -> Level nhập mã cấm tương ứng vò trí từ 0001 -> 1000 -> Apply (Khi muốn gọi mã cấm phải gọi baèng Account) - 2.System -> 2.7 classof service->2.7.1 cos setting -> TRS/CO -> TRS Level -> chọn Cos sử dụng account cho chế độ ngày đêm theo mã cấm level-> apply -> OK - 4.Extention -> 4.1 wired Extention -> 4.1.1 Extention setting -> Ext number -> Cos ( chọn cos cho máy nhánh sử dụng account code tương ứng với cos chọn level phần ) -> Apply -> OK Chú ý: Vò trí mã accuont chương trình 120 phải tương ứng với mã pin Tức sử dụng chế độ gọi Accuont vò trí mã accuont phải giống vò trí mã pin XII/ Chức Queuing ( Giống UCD ) : Chế dộ gọi vô nhóm máy quy đònh đổ chuông bận phát thông báo ,sau có khoảng thời gian chờ máy nhóm đổ chuông rỏi nhận gọi.Nếu hết thời gian chờ quy dònh tực chế độä UCD tiếp tục phát tin thông báo tiếp tục chờ gọi kết thúc… tùy theo quy đònh.Phải có Card disa - 3.Group -> 3.5 Incoming call Distribution group -> 3.5.3 Queuing table time : tạo chế độ ( OGM , Sequeuncy, wait=5,10s … ) tương ứng cho 16 cột -> Apply -> OK - 3.Group -> 3.5 Incoming call Distribution group -> 3.5.1 group setting -> Queuing time table -> ICD group tương ứng từ (1 -> 64 ) -> Extention Floating Extention number -> Group time table chọn tạo mục theo thời gian ngày , đêm > Apply -> OK * Phương án : Đổ chuông bình thường - 12 – KX-TDA100/200 - 3.Group ->3.5 Incoming call Distribution group -> 3.5.2 Member -> chọn ICD group ô ( incoming group Distribution ) -> Member(số máy đổ chuông tối đa có 32 máy đổ chuông) -> Extention no( số máy nhaùnh -> Delay ring ( Ring / no ring / delay ) -> Apply -> OK - 10 CO & Incoming call->10.2 Dil Table & Port Setting Dil -> Slot -> Port -> Card type -> Incoming ( Dil) Dil Destination ( Day / Lunch / Break / Night ) chọn số tương ứng từ “601->664” vừa tạo theo số ICD group -> Apply -> OK * Phương aùn : - 3.Group -> 3.6 Hunting group -> group No -> Hunting time -> Number Extention ( soá máy nhánh dổ chuông nhóm ,có tối đa 16 maùy ) -> apply -> OK - 3.Group -> 3.5 Incoming call Distribution group -> 3.5.2 member -> Incoming call group ICD group -> Member -> Extention no ( cho máy nhánh dẫn đầu phần Hunting group vào phần ICD group) -> choïn Ring -> Apply -> OK - 10 CO & Incoming call -> 10.2 Dil table & Port Setting -> Dil & Slot -> Port -> Card type -> Incoming type ( Dil ) -> Dil Destination -> Gán số ICD group từ 601 -> 664 vaøo cho Day , Night -> Apply -> OK XIII/ARS :Tự động chèn dòch vụ 171,178,177,179 gọi đường dài liên tỉnh quốc tế - 8.ARS ->8.1 System setting -> ARS Mode ( on) -> Apply -> Ok § 8.2 Leading number -> No ( 1-20 ) -> Leading ( mã chèn hay mã tỉnh ) ví dụ ( TP: 08 , ĐN : 061 ) § 8.3Routing plan time chọn khoảng thời gian để sử dụng ARS ngày Time A,TimeB,Time C,Time D § 8.4 Routing plan Priority -> Routing plan No ( 1-16 ) tuyến để để tạo cho phần Leading Number chọn thời gian ngày tuần để sử dụng dòch vụ -> Time A -> Time D -> Priority ( 1-6) chế độ ưu tiên -> Apply -> Ok § 8.5 Carrier -> Carrier ( 01 -> 10 ) -> Removel number ( xoá kí tư( chèn dòch vụ ) -> Carrier Access code ( chèn 171,178, 177,179 ) -> apply -> OK ARS -> Carrier -> Trunk group -> Carrier -> Trunk group for the Carrier : cho phép dòch vụ chèn đường trung kế ( group trung kế ) Anble Disable > Apply -> OK XIV/Dect Phone v Lập trình kết nối Card máy Dect : KX-TDA 0141 v Gắn Card DHLC , dùng hai dây Data chiếm port card DHLC v Máy Dect dùng loại KX-TCA255 loại Dect dòng 400 500 v Lập trình kết nối : - 1.Configuration ->1.2 Portable Station -> nhập số máy nhánh cho máy dect phone-> chọn Select -> theo cho máy nhánh -> Registration ( Trứơc đăng ký cần nhập mã Pin ) mặc đònh 1234 cho máy tiến hành đăng ký máy nhánh từ máy - Bấm menu->Setting HS -> Select Registration ->bấm ok-> Register Hs ->baám ok -> Select Base -> baám ok->Please Wait -> mã Pin(mặc đònh 1234) -> OK - 13 – KX-TDA100/200 XVI/ Set Cổng COM máy In SMDR R232C - 10 Maintenace ->10.2 SMDR -> SMDR port -> choïn RC232C -> outgoing call print -> ( On/Off) -> in coming call Print -> choïn ( On/Off ) -> Apply - 10.Maintenace -> 10.2 SMDR -> RS-232C: Baud rate -> chọn tốc độ bit tương ứng Tổng Đài máy In -> RS232C:WL code -> chọn CR+LF -> RS232C : Word Length -> choïn bit -> RS 232C: Parity bit -> bit -> RS:232C Flow control -> None -> Apply -> OK XVII/ Chế độ cho phép hay không cho phép transfer gọi đường CO - 4.Extention ->4.1 wired Extention -> Extention Setting -> Main -> chọn Ext (máy nhánh) cho Cos để thực chế độ cho phép hay không cho phép transfer gọi CO -> Apply -> OK - System ->2.7 Class of Service -> Cos Setting -> Transfer to CO để chọn Enable Disable -> Apply -> OK XVIII/ Chế độ cho phép hay không cho phép transfer gọi đường CO - 4.Extention -> 4.1wired Extention -> Extention Setting -> Main -> chọn Ext(máy nhánh) cho Cos để thực chế độ cho phép hay không cho phép Callforward treân CO -> Apply -> OK - 2.System ->2.7 Class of Service -> Cos Setting -> Callforward to CO để chọn Enable Disable -> Apply -> OK - 14 – KX-TDA100/200 ... Select(no print/print) -> Store(lưu) -> Hold(thoát) -8– KX- TDA100/ 200 Lập trình TDA100/ 200 PC v Phải cài đặt KX- TDA 100 Maintenance Console / KXTDA 200 Maintenance Console” cài đặt “Driver” USB để... Dect Phone : Lập trình kết nối Card máy Dect : KX- TDA 0141 Gắn Card DHLC , dùng hai dây Data chiếm port card DHLC Máy Dect dùng loại KX- TCA255 loại Dect dòng 400 500 Lập trình kết nối : 690... Number để đổi số Nhập số máy nhánh cần đổi (số đổi phải nằm danh Floating Ext Number sách số dẫn đầu khai báo không trùng -9– KX- TDA100/ 200 - với số Ext khác ,số ICD group,số tin Disa(OGM),số mail
- Xem thêm -

Xem thêm: Huong dan lap trinh tong dai panasonic các loại KX TDA100 200, Huong dan lap trinh tong dai panasonic các loại KX TDA100 200

Từ khóa liên quan