Bài 8: Các vấn đề về Web Service, Theme, Skin

29 48 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 09:24

Bài 8: Các v n v Web Service, Theme, Skin Yii framework Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin M c tiêu h c  Gi i thi u web service Yii framework  Gi i thi u theme  Gi i thi u skin Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin2 T ng quan v Web Service Yii framework Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin3 Web service gì? D ch v Web m t h th ng ph n m m c thi t k h tr t ng tác máy qua m ng Trong b i c nh ng d ng web, th ng dùng ch m t t p API có th c truy c p qua Internet th c hi n m t h th ng l u tr d ch v yêu c u t xa Yii cung c p l p cài t web service: •CWebService CWebServiceAction Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin4 Web service gì?  nh ngh a Service Provider: Cung c p ph có th tri u g i t xa Ví d : ng th c Chúng ta khai báo ph ng th c getPrice m t d ch v Web d ng API b ng cách ánh d u vào th soap Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin5 Web service gì? Khai báo Web Service Action Ví d : Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin6 Web service gì? Khai báo Web Service Action Ví d cách t o m t web service Có th truy c p web service theo ng link sau: •http://hostname/path/to/index.php?r=stock/quote Chúng ta có th th y nhi u n i dung c nh ngh a WSDL Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin7 Web service gì? S d ng web service: Ta dùng hàm SoapClient Ví d : Ki u d li u web service: Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin8 Web service gì? Ví d : nh ngh a API getPost tr v m t m ng it ng Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin9 Web service gì? B n l p: • nh n c thông s c a khách hàng, m t ng d ng c n ph i khai báo b n t WSDL • s d ng b n l p ta c n c u hình thành ph n CWebServiceAction •Ví d 10 Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin S d ng Theme?  c u hình s d ng Theme basic, ta c u hình nh sau: Trong tr view m c ng h p khơng có theme basic, s s d ng nh 15 Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin S d ng Theme Widget?  View c s d ng b i Widget có th dùng Theme hi n th view d ng widget  Chúng ta g i CWidget::render()  Theme cho widget c l u th m c app\widgets\  Ví d ta có widget tên Foo • c l u th m c: \app\widgets\Foo • t o theme cho widget, ta t o file xyz.php th m c: themes/basic/views/Foo/xyz.php 16 Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin Thay i Widget? Khi s d ng widget c a nhà cung c p th 3, c n thay i thông tin cho phù h p v i giao di n Ví d n u ta mu n thay i giá tr c a maxButtonCount t 10 xu ng 5, ta có th làm nh sau: 17 Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin Thay i Widget? N u mu n s d ng widget m c nh sau: nh, ta có th c u hình 18 Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin T ng quan v Skin Yii framework 19 Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin Skin gì?  Khi s d ng Theme, có th nhanh chóng thay i khung nhìn  Chúng ta có th s d ng Skin tùy ch nh widget cs d ng view  Skin m t m ng giá tr có th s d ng kh i t o thu c tính c a widget  M t Skin thu c v m t l p widget m t l p widget có th ch a nhi u Skin 20 Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin Skin gì? s d ng tính n ng c a Skin, u tiên c n thay i c u hình ng d ng b ng cách c u hình thu c tính sau có giá tr b ng True: • CWidgetFactory::enableSkin 21 Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin Skin gì?  Skin c l u th m c sau: • protected/views/skins  Ví d n u mu n t o Skin có tên CLinkPager, ta t o file CLinkPager.php th m c: • protected/views/skins 22 Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin Skin gì?  Trong ví d ta t o Skin cho widget CLinkPager ó default classic  M c nh widget s dùng skin default, nhiên n u mu n dùng skin classic làm nh sau: 23 Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin Skin gì? Khi t o widget v i m t t p h p thu c tính kh i t o, chúng s c u tiên áp d ng Skin  s d ng widget dùng hàm sau: $this->widget(); Ví d o n code sau s t o m t widget v i giá tr kh i t o là: 24 Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin Skin gì? Chú ý r ng tính n ng c a Skin khơng u c u s d ng Theme Tuy nhiên m t Theme c kích ho t, Yii s tìm ki m Skin th m c: •WebRoot/themes/classic/views/skins N u m t widget s d ng Skin khơng t n t i Yii s t o m t widget s d ng mà không a thông báo l i 25 Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin Skin gì?  Skin liên quan nhi u n vi c trình bày thu c tính  M t widget có th có nhi u Skin  B n có th c u hình Css cho widget 26 Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin O DEM -S d ng Theme Skin Yii T ng k t h c  Gi i thi u web service Yii framework  Gi i thi u theme  Gi i thi u skin 28 Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin XIN C M N! 29 Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin ... v Web d ng API b ng cách ánh d u vào th soap Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin5 Web service gì? Khai báo Web Service Action Ví d : Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin6 Web. .. WSDL Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin7 Web service gì? S d ng web service: Ta dùng hàm SoapClient Ví d : Ki u d li u web service: Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin8 Web. .. thi u web service Yii framework  Gi i thi u theme  Gi i thi u skin Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin2 T ng quan v Web Service Yii framework Bài 8: Các v n đ v web service, theme, skin3
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 8: Các vấn đề về Web Service, Theme, Skin, Bài 8: Các vấn đề về Web Service, Theme, Skin