Bài 3: Làm việc với Form trong Yii framework

37 91 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 09:23

Bài 3: Làm vi c v i Form Yii framework Bài 3: Làm vi c v i Form Yii M c tiêu h c  Gi i thi u t ng quan v Form Yii framework  Tìm hi u v n : • T o model • T o action • T o form • Các i u n input b ng • S d ng from builder Bài 3: Làm vi c v i Form Yii Gi i thi u Form Yii framework Bài 3: Làm vi c v i Form Yii Form Yii? Form dùng thu th p d li u ng i s d ng nh p vào i u n HTML Có b c c n thi t t o form yii  T o l p model v i tr ng d li u t ng ng v i b ng d li u  T o l p controller v i hành ng áp ng l i ng i dùng qua form  T o form view g n v i hành ng controller Bài 3: Làm vi c v i Form Yii T o Model Yii framework Bài 3: Làm vi c v i Form Yii nh ngh a l p Model Yii? Ví d d i ây t o model cho form ng nh p  T i ây ta khai báo bi n: • $username, $password $rememberMe Bài 3: Làm vi c v i Form Yii Khai báo qui t c Validation? Khi ng i dùng nh p d li u, ng d ng nh t thi t ph i ki m tra tính h p l c a d li u tr c s d ng  Ta s d ng ph ng th c rules() ki m soát Bài 3: Làm vi c v i Form Yii Khai báo qui t c Validation? Có cách xác minh tính h p l rules  Th nh t, có th xác minh qua tên ph ng th c:  Ví d : Bài 3: Làm vi c v i Form Yii Khai báo qui t c Validation? Có cách xác minh tính h p l rules  Th hai, Validator có th tên c a m t l p xác minh Khi quy nh c áp d ng, m t th hi n c a l p xác minh s c t o th c hi n vi c xác nh n th c t  L p c k th a t l p CValidator Bài 3: Làm vi c v i Form Yii Khai báo qui t c Validation? Có cách xác minh tính h p l rules  Th ba, Validator có th m t bí danh c xác nh tr c cho m t l p xác minh Trong ví d sau, tên yêu c u bí danh CRequiredValidator m b o giá tr thu c tính c xác nh n Bài 3: Làm vi c v i Form Yii 10 a i u n Input vào b ng? Ví d v hành ng Bài 3: Làm vi c v i Form Yii 23 a i u n Input vào b ng? Ví d v form Bài 3: Làm vi c v i Form Yii 24 a i u n Input vào b ng? Ví d v cách l y item c nc p nh t Bài 3: Làm vi c v i Form Yii 25 a i u n Input vào b ng? L u ý:  l y b n ghi theo id, ta s d ng dòng l nh sau: Bài 3: Làm vi c v i Form Yii 26 S d ng Form Builder Yii framework Bài 3: Làm vi c v i Form Yii 27 Khái ni m c b n v Form Builder? Khi vi t Form b ng HTML ta th y thành ph n s b l p, khó kh n tái s d ng d án khác ó lý Yii a khái ni m Form builder Yii s dung i t ng CForm mơ t hình th c m t Form HTML Trong CForm ch a nhi u i u n nh : •CForm::buttons •CForm::elements Bài 3: Làm vi c v i Form Yii 28 T o Form builder n gi n? Trong ví d trên, CForm s d ng LoginForm theo d n: application.views.site.loginForm (protected/views/site/loginForm.php) ng Bài 3: Làm vi c v i Form Yii 29 T o Form builder n gi n? Ví d v loginForm.php Bài 3: Làm vi c v i Form Yii 30 T o Form builder n gi n? Chú ý: có th hi n th form, ta c n g i: $form->render(); Ho c Bài 3: Làm vi c v i Form Yii 31 Ví d v Form ng ký, ng nh p? protected/views/user/ registerForm.php Bài 3: Làm vi c v i Form Yii 32 Ví d v Form Action t ng controller ng ký, ng nh p? ng Bài 3: Làm vi c v i Form Yii 33 Ví d v Form ng ký, ng nh p? protected/views/user/ registerForm.php Bài 3: Làm vi c v i Form Yii 34 O DEM -T o template cho Form trang ch c a ng d ng web T ng k t h c Gi i thi u t ng quan v Form Yii framework Tìm hi u v n đ : T o model T o action T o form Các u n input S d ng from builder Bài 3: Làm vi c v i Form Yii 36 XIN C M N! Bài 3: Làm vi c v i Form Yii 37 ... dùng qua form  T o form view g n v i hành ng controller Bài 3: Làm vi c v i Form Yii T o Model Yii framework Bài 3: Làm vi c v i Form Yii nh ngh a l p Model Yii? Ví d d i ây t o model cho form ng... Ta l y thu c tính c a form nh sau: L y giá tr c a t ng thu c tính nh sau: Bài 3: Làm vi c v i Form Yii 15 T o Form Yii framework Bài 3: Làm vi c v i Form Yii 16 T o Form? Yii cung c p m t s l... ['ModelClass'] Bài 3: Làm vi c v i Form Yii 22 a i u n Input vào b ng? Ví d v hành ng Bài 3: Làm vi c v i Form Yii 23 a i u n Input vào b ng? Ví d v form Bài 3: Làm vi c v i Form Yii 24 a i u n
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 3: Làm việc với Form trong Yii framework, Bài 3: Làm việc với Form trong Yii framework