Bài 2: Mô hình MVC trong Yii framework

35 140 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 09:23

Bài 2: hình MVC Yii framework Bài 2: hình MVC trongYii framework M c tiêu h c  Gi i thi u t ng quan v MVC Yii framework  Tìm hi u v n : • Application • Controller • Model • View • Component • Module • Các thành ph n khác Bài 2: hình MVC trongYii framework Gi i thi u t ng quan v MVC Yii framework Bài 2: hình MVC trongYii framework3 hình MVC? Yii s d ng hình MVC (Model-View-Controller)  MVC h ng t i vi c phân chia logic c thù vi c giao ti p v i ng i dùng  Trong hình MVC, Model i di n cho thông tin lu t i v i thơng tin ó  View ch a i t ng t ng tác tr c ti p v i ng i dùng nh nút, textbox,  Controller s giúp M V t ng tác v i nhau, m nh n vi c x lý d li u, thu th p d li u t View ho c a d li u t Model View Bài 2: hình MVC trongYii framework4 hình MVC? Yii gi i thi u i t ng front-controller, g i Application:  Application thu th p d li u t request c a ng i dùng a t i controller phù h p x lý Bài 2: hình MVC trongYii framework5 Workflow c b n? th bên d i s ch cho b n th y m t lu ng x lý c n b n c a Yii nh n yêu c u t phía ng i dùng (Yêu c u ây có th t URL, t Form, ):  Di n gi i chi ti t: • Ng i dùng s g i yêu c u d i d ng URL d ng nh http://www.vd.com/index.php?r=post/show&id=1 WebServer s ti p nh n yêu c u ó b ng cách th c thi "bootstrap script" index.php! • Bootstrap script s kh i t o m t th hi n c a Application ch y • Application có c thơng tin u c u c a ng i dùng t m t m t i t ng bên application tên request! • Application xác nh controller action mà yêu c u g i t i nh m t thành ph n khác g i urlManager Ví d ây controller g i t i post, action id Bài 2: hình MVC trongYii framework6 Workflow c b n?  Di n gi i chi ti t: • Application t o m t instant controller t ng ng ti p t c x lý yêu c u c a ng i dùng Controller nh n bi t c yêu c u show tham chi u t i ph ng th c tên actionShow() controller class R i th c thi b l c c a (PostController) liên quan t i yêu c u N u th a mãn h t yêu c u c a b l c action show s c th c thi • action load m t model ó (ví d Post) v i id =1 t c s d li u • action s render view tên ó (ví d show) • view s c show thu c tính (attributes) c a Post model • view lúc có th th c thi thêm s widget (n u c khai báo nó) • view hi n th k t qu c nhúng gi a m t layout! • action hoàn thành vi c render view hi n th trình t c a ng i dùng! Bài 2: hình MVC trongYii framework7 Workflow c b n? Bài 2: hình MVC trongYii framework8 Entry Script? Là file u tiên nh n toàn b request c a ng i dùng File có th index.php ho c b t c file khác:  N i dung:  L u ý: Ch y d i mơi tr ng debug t t nhiên ch m h n, nh ng s show cho s thơng tin h u ích q trình phát tri n Ch ng h n nh ch ng trình v a th c thi nh ng câu SQL nào, m t bao lâu, l i x y class nào, dòng Bài 2: hình MVC trongYii framework9 Tìm hi u Application? Là i t ng th c thi ng c nh có yêu c u x lý:  Có th c kh i t o b i Entry Script  Có th truy c p thơng qua Yii::app()  Ta tìm hi u Application thơng qua: • C u hình • Th m c c s • Các thành ph n • Thành ph n core • Vòng i Bài 2: hình MVC trongYii framework10 Controller Yii? Hành ng:  Trong ví d v a nêu, s d ng ng d n: • application.controllers.post.UpdateAction  Trên th c t hành ng l u file: • protected/controllers/post/UpdateAction.php  Ví d v c u trúc controller: Bài 2: hình MVC trongYii framework21 Controller Yii? Tham s Hành ng: Controller xác nh hành ng b ng $_GET •Ví d v hành ng khơng có tham s : Bài 2: hình MVC trongYii framework22 Controller Yii? Tham s Hành ng:  Controller xác nh hành ng b ng $_GET •Ví d v hành ng có tham s : Bài 2: hình MVC trongYii framework23 Controller Yii? Tham s Hành ng:  Controller xác nh hành ng b ng $_GET •Ví d v xác nh hành ng thông qua ph Run() ng th c Bài 2: hình MVC trongYii framework24 Controller Yii? L c Hành ng:  B l c m t o n mã c c u hình ho c sau m t hành ng th c thi •Ví d : •Ta có th s d ng $filterChain->run() ng th c thi th c hi n tr c l c hành Bài 2: hình MVC trongYii framework25 Controller Yii? L c Hành ng:  M t b l c th hi n c a CFilter  Ví d : Bài 2: hình MVC trongYii framework26 Controller Yii? L c Hành ng:  Sau apply hành ng l c, c n ghi ph ng th c: CController::filters()  Ví d :  è lên ng d n: protected/filters/PerformanceFilter Bài 2: hình MVC trongYii framework27 Model Yii?  Là m t th hi n c a l p Cmodel  Model trình di n m t i t ng d li u, t ng ng v i m t dòng b ng d li u, m t form html ho c m t s tr ng d li u mà ng i dùng nh p vào  Yii cho phép cài t lo i model: Form Model Active Record  Form Model th hi n c a CFormModel, s d ng l u tr d li u ng i dùng nh p vào  Active Record th hi n c a CActiveRecord, s d ng l u tr d li u truy xu t t b ng d li u Bài 2: hình MVC trongYii framework28 View Yii?  Là o n code PHP th hi n thành ph n giao di n ng i s d ng  có th hi n th c d li u view, ta s d ng CController::render()  Ph ng th c s tìm ControllerID th m c: • protected/views/ControllerID  Ví d : a d li u vào View Bài 2: hình MVC trongYii framework29 View Yii?  Có lo i View: Layout, Widget System view  Layout m t view c bi t, ch a thành ph n giao di n ng i s d ng  M c nh c l u : protected/views/layouts/main.php  Có th thay i layout b ng cách s d ng: • CWebApplication::layout ho c CController::layout  hi n th ta c n g i renderPartial() thay g i hàm render()  Ví d : Bài 2: hình MVC trongYii framework30 View Yii?  Widget m t th hi n c a Cwidget  c s d ng nhúng o n k ch b n c a view ph c v vi c generate view ph c t p  Ví d :  S d ng widget không c n n i dung ph n body  Có th c u hình vi c customize hành vi  kh i t o thu c tính giá tr , ta c n g i: • CBaseController::beginWidget ho c CBaseController::widget Bài 2: hình MVC trongYii framework31 View Yii?  Khi s d ng ta c n g i hàm init(), run(), render()  Ví d v m t s widget System view hi n th h th ng có l i ho c c a ng i s d ng ghi log Bài 2: hình MVC trongYii framework32 O DEM -Generate thành ph n ng d ng web T ng k t h c Gi i thi u t ng quan v MVC Yii framework Tìm hi u v n : Application Controller Model View Component Module Các thành ph n khác Bài 2: hình MVC trongYii framework34 XIN C M N! Bài 2: hình MVC trongYii framework35 ... n tr c l c hành Bài 2: Mô hình MVC trongYii framework2 5 Controller Yii? L c Hành ng:  M t b l c th hi n c a CFilter  Ví d : Bài 2: Mơ hình MVC trongYii framework2 6 Controller Yii? L c Hành ng:... framework Bài 2: Mơ hình MVC trongYii framework3 Mơ hình MVC? Yii s d ng mơ hình MVC (Model-View-Controller)  MVC h ng t i vi c phân chia logic c thù vi c giao ti p v i ng i dùng  Trong mơ hình MVC, ... controller: Bài 2: Mơ hình MVC trongYii framework2 1 Controller Yii? Tham s Hành ng: Controller xác nh hành ng b ng $_GET •Ví d v hành ng khơng có tham s : Bài 2: Mơ hình MVC trongYii framework2 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 2: Mô hình MVC trong Yii framework, Bài 2: Mô hình MVC trong Yii framework