Bài 1: Bắt đầu với Yii framework

32 79 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 09:23

Bài 1: B t uv i Yii framework Bài 1: B t đ u v i Yii framework M c tiêu h c     Gi i thi u t ng quan v Yii framework Cài t Yii framework C u hình Apache T o ng d ng u tiên v i Yii framework Bài 1: B t đ u v i Yii framework Gi i thi u t ng quan v Yii framework Bài 1: B t đ u v i Yii framework Yii gì? Yii m t framework d a thành ph n c b n PHP v i m c ích h tr phát tri n ng d ng web có quy mơ l n m t cách nhanh chóng  Cho phép tái s d ng mã ngu n m t cách t i a  Có kh n ng t ng t c k trình phát tri n ng d ng web  Yii tên vi t t t c a Yes It Is Bài 1: B t đ u v i Yii framework Các yêu c u? ch y ng d ng web c n:  Web server h tr PHP 5.1.0 tr lên  Hi u v mơ hình h ng i t ng Bài 1: B t đ u v i Yii framework Làm ng d ng t t nh t v i Yii framework? Yii có th h tr làm nhi u lo i ng d ng, t t nh t là:  Portal  Forum  CMS  E-commerce … Bài 1: B t đ u v i Yii framework So sánh Yii v i framework khác? Nh framework PHP n i ti ng khác, Yii m t framework xây d ng theo mơ hình MVC v i u i m:  c thi t k khoa h c  H tr ki n trúc l p trình web ph bi n nh t  c xây d ng d a kinh nghi m l p trình web … Bài 1: B t đ u v i Yii framework Cài     t Yii framework? cài t Yii ta làm theo b c sau: Download Yii framework t trang yiiframework.com Gi i nén a vào th m c Web-accessible (htdocs) Sau cài t ta c n ki m tra s ho t ng c a máy ch thông qua ng link: http://hostname/path/to/yii/requirements/index.php Bài 1: B t đ u v i Yii framework C u hình Apache? Yii có th ch y v i c u hình m c nh c a Apache, nhiên b o m t ta c n:  H n ch truy nh p tài nguyên thông qua vi c c u hình file htaccess  Thêm ch d n mod_rewrite d u ng d n  Ho c có th c u hình máy ch o Bài 1: B t đ u v i Yii framework C u hình Apache? Ví d c u hình file htaccess: Bài 1: B t đ u v i Yii framework 10 Xem danh sách file ng d ng? Các file c a ng d ng v a t o: Bài 1: B t đ u v i Yii framework 18 Xem danh sách file ng d ng? Các file c a ng d ng v a t o: Bài 1: B t đ u v i Yii framework 19 Xem danh sách file ng d ng? Các file c a ng d ng v a t o:  Ngồi b n có th dùng Git t o file c n thi t, ví d : • % YiiRoot/framework/yiic webapp WebRoot/testdrive git Bài 1: B t đ u v i Yii framework 20 K t n i v i Database?  Vào file sau config k t n i v i DB: • WebRoot/testdrive/protected/config/main.php  Yii s d ng SQLite k t n i CSDL c n cl u ng d n sau: • WebRoot/testdrive/protected/data/testdrive.db Bài 1: B t đ u v i Yii framework 21 K t n i v i Database?  Trong SQLite database ch ch a b ng nh t tbl_user Bài 1: B t đ u v i Yii framework 22 K t n i v i Database?  N u mu n s d ng CSDL MySQL, s MySql Schema file t o DB d ng • WebRoot/testdrive/protected/data/schema.mysql.sql Bài 1: B t đ u v i Yii framework 23 S d ng CRUD?  Gi s ta th c hi n CRUD v i b ng tbl_user v a t o phpmyadmin: Bài 1: B t đ u v i Yii framework 24 S d ng CRUD?  Khi ó ta c n enable MySql disable SQLite: Bài 1: B t đ u v i Yii framework 25 S d ng CRUD?  C u hình Gii: • Ta vào ng d n sau: • WebRoot/testdrive/protected/config/main.php • Enable o n code sau: Bài 1: B t đ u v i Yii framework 26 S d ng CRUD?  C u hình Gii: • Set password s d ng CRUD Bài 1: B t đ u v i Yii framework 27 S d ng CRUD?  C u hình Gii: • Vào ng d n sau: • http://hostname/testdrive/index.php?r=gii • Nh p password Bài 1: B t đ u v i Yii framework 28 S d ng CRUD?  C u hình Gii: Ch n ch c n ng Generator t ng ng Bài 1: B t đ u v i Yii framework 29 O DEM -T o ng d ng b ng Yiic - S d ng Gii T ng k t h c Gi i thi u t ng quan v Yii framework Cài đ t Yii framework C u hình Apache T o ng d ng đ u tiên v i Yii framework S d ng Yiic S d ng Gii Bài 1: B t đ u v i Yii framework 31 XIN C M N! Bài 1: B t đ u v i Yii framework 32 ... Yii framework Cài t Yii framework C u hình Apache T o ng d ng u tiên v i Yii framework Bài 1: B t đ u v i Yii framework Gi i thi u t ng quan v Yii framework Bài 1: B t đ u v i Yii framework Yii. .. nh sau: Bài 1: B t đ u v i Yii framework 14 S d ng yiic? M command line tool di chuy n vào th framework yiifrm:  Ví d : gõ cd C:xampphtdocsyiifrw framework m c Bài 1: B t đ u v i Yii framework. .. bootstrap  H tr URL p Bài 1: B t đ u v i Yii framework 11 C u hình Nginx? Ví d : Bài 1: B t đ u v i Yii framework 12 Xây d ng ng d ng Yii u tiên? Các b c xây d ng ng d ng Yii nh sau:  K t n i
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 1: Bắt đầu với Yii framework, Bài 1: Bắt đầu với Yii framework

Từ khóa liên quan