SKKN một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 36 tháng

23 252 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/03/2019, 07:33

Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 2436 tháng tuổi trường mầm non Tân Ước Mục lục STT Phần I I II III IV Phần II I II III IV V Nội dung Phần mở đầu Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Thời gian địa điểm Đóng góp mặt thực tiễn Giải vấn đề Cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn Thực trạng vấn đề Các biện pháp tiến hành Hiệu SKKN Kết luận, kiến nghị Rút học kinh Phần III nghiệm Kết luận I Kiến nghị II Phần IV Tài liệu tham khảo PHẦN I Phần mở đầu 16/2 Trang 3 4 6-9 -14 15 16 16 - 17 17 - 19 20 Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 2436 tháng tuổi trường mầm non Tân Ước I Lý chn ti Ngôn ngữ phơng tiện giao tiếp ngời nhân tố quan trọng phát triển nhân cách Song ngôn ngữ bẩm sinh, mà đợc hình thành phát triển trình đứa trẻ sống giao lu với ngời xung quanh, tiếng mẹ đẻ sở phát triển trí tuệ, vốn quý tri thức Vì việc rèn luyện kỹ diễn đạt cho trẻ qua việc đọc kể lại tác phẩm văn học trang bị cho trẻ nhận thức giới xung quanh mở rộng quan hệ với ngời Mặt khác, lứa tuổi mẫu giáo yêu cầu khả diễn đạt, ngôn ngữ mạch lạc, đọc kể diễn cảm theo mẫu, cấu trúc câu, ngữ pháp, rõ ràng, biểu cảm âm ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ vô quan trọng Đối với trẻ nh tr, muốn diễn đạt đợc suy nghĩ mình, trẻ phải dùng ngôn ngôn ngữ để trao đổi nhờ ngôn ngữ mà ngời lớn giúp trẻ có nhận thức đắn, phân biệt đợc tốt, xấu,có tình yêu đối ngời thiên nhiên Khơi dậy trẻ lòng ham muốn làm việc tốt ớc mơ sáng, với thực tế ngôn ngữ có tầm quan trọng lớn đợc trờng mẫu giáo ý với phát triển ngôn ngữ cho trẻ giai đoạn đầu nên nhiều vấn đề cần đợc quan tâm thực tế trình khả diễn đạt trẻ cha chän vĐn, cßn nãi ngäng, nãi Êp óng, nãi thiÕu câu, diễn đạt cộc Ông bà ta xa có câu Trẻ lên ba nhà học nói thật nh dạy tiếng mẹ đẻ cho trẻ tuổi lên có ý ngha đặc biệt quan trọng Ngôn ngữ phát triển mạch lạc, tốt giúp trẻ nhận thức giao tiếp tốt, hình thành phát triển nhân c¸ch cho 16/2 Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 2436 tháng tuổi trng mm non Tõn c trẻ Việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 36 tháng tuổi giúp trẻ đễ dàng tiếp cận với với môn học khác, đặc biệt thông qua môn văn học - nhn bit núi, giúp trẻ khả phát triển t ngôn ngữ, cảm thụ hay, đẹp xung quanh trẻ, phát triển ngôn ngữ nhiệm vụ hàng đầu phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ mầm non Ngôn ngữ phát triển đợc ngời lớn- nhà gi¸o dơc híng dÉn, tËp lun mét c¸ch tÝch cùc Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo đợc diễn nhiều đờng với phơng tiện đa dạng - Năm học 2015 -2016 đợc phân công dạy lớp nh tr 24 36 tháng tuổi , đa số cháu phát âm cha rõ ràng, số nói ngọng, nói cha trọn câu - Để phát triển ngôn ngữ, lựa chọn đề tài Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 36 tháng tuổi II mc ớch nghiờn cu - Tìm phơng pháp hữu hiệu nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi qua việc tổ chức cho trẻ chơi , qua tranh ảnh giúp trẻ diễn đạt lu loát rõ ràng, câu, đủ câu, góp phần phát triển nhân cách trỴ III Thời gian, địa điểm -Thời gian: Từ tháng 08/2015 đến tháng 04/2016 - Địa điểm : Tại Trường Mầm non Tân Ước - Đối tượng:Trẻ 2436 th¸ng ti Lớp D3 - Số trẻ: 39 cháu IV úng gúp v mt thc tin - Đề tài lần chứng minh cho lý luận đa khoa häc 16/2 Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 2436 tháng tuổi trường mầm non Tân Ước - Thùc tiƠn bỉ sung thêm số biện pháp giúp trẻ phát triển ngôn ngữ cách tốt nâng cao chất lợng giảng dạy có hiệu cao trẻ 24 36 tháng tuổi trờng mầm non PHN II- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I C¬ së lý luËn: Khoa học nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi thấy trẻ 2436 th¸ng ti phát triển nhanh thể lực tâm lý ngơn ngữ ngày đóng vị trí quan trọng trẻ Trẻ sử dụng lời nói để trao đổi với người xung quanh Sự phát triển ngôn ngữ gắn liền vớ phát triển tư giúp trẻ có khả nhận thức giới bên ngồi trẻ ln xuất câu hỏi “ Tại sao?” với Ngôn ngữ trẻ tiến nhanh hay chậm tùy thuộc vào điều kiện sống, quan hệ giao tiếp với người xung quanh giai đoạn trẻ học bắt chước người lớn, thời điểm giáo dạy trẻ, uốn nắn trẻ cách nói rõ câu, cách phát âm rõ ràng Muốn làm điều người giáo viên phải có ý thức trau dồi ngơn ngữ, tự học, tự rèn luyện cho cách nói rõ ràng, ngắn gọn, xác, nói chuyện với trẻ thõn ỏi, lch s Trẻ mẫu giáo có nhu cầu rÊt lín vỊ nhËn thøc, c¸c em khao kh¸t kh¸m phá, tìm hiểu giới xung quanh Trong ngôn ngữ công cụ giao tiếp quan trọng cña ngêi, 16/2 Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 2436 tháng tuổi ti trng mm non Tõn c nhờ có ngôn ngữ mà ngời giao tiếp có khả hiểu biết lẫn nhau, chongôn ngữ lời ngời có bị hạn chế không gian, thời gian chongôn ngữ ngời dùng phơng tiện giao tiếp khác nh: Cử chỉ, điệu bộ, tín hiệu, âm nhng vị trí hết trớc hết phải ngôn ngữ trẻ giai on 24 36 tháng tuổi nhu cầu giao tiếp lớn giao tiếp trẻ sử dụng ngôn ngữ để trình bày ý nghĩ, biểu cảm, hiểu biết với ngời xung quanh việc tạo cho trẻ đợc nghe hiểu đợc nói cần thiết giao tiếp mà hình thành phát triển nhân cách cho trẻ Ngôn ngữ phơng tiện nhận thức giới xung quanh mà trẻ đến đợc với giới xung quanh nhờ có ngời lớn Thông qua đó, trẻ làm quen đợc với vật, tợng hiểu đợc vật, tợng; hiểu đợc đặc điểm, tính chất, cấu tạo, công cụ chúng Muốn hình thành biểu tợng trẻ phải tiến hành quan sát trẻ tìm hiểu vật đó, trẻ gọi tên vật, tên chi tiết, đặc điểm tính chất vật đợc quan sát việc nhận thức sâu sắc làm móng phát triển trí tuệ Ngôn ngữ phơng tiện biểu nhận thức trẻ nhận thức đợc giới khách quan, trẻ tiến hành hoạt động với trẻ sử dụng ngôn ngữ kể lại, miêu tả lại vật, tợng để trình bày hiểu biết Ngôn ngữ phơng tiện giáo dục đạo đức cho trẻ thông qua ngôn ngữ trẻ nhận thức đợc hay, đẹp giới xung quanh Qua tâm hôn trẻ thơ thêm bay bổng, trí tởng tợng thê phong phú, đồng thời yêu quý 16/2 Mt s biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 2436 tháng tuổi trường mầm non Tân Ước hay, đẹp, trân trọng có ý thức sáng tạo hay, đẹp II Cơ sở thực tiễn: Qua việc dự giảng dạy tiết học lớp D3 thấy khả diễn đạt trẻ hạn chế Trong đọc, kể, khả diễn đạt ấp úng, nói ngọng, câu cụt, thiếu chủ ngữ vị ngữ Vì thế, dựa khả diễn đạt phát triển ngôn ngữ trẻ mà nhiệm vụ ngời lớn phải nói câu, dạy trẻ nói lời nói đẹp, dạy trẻ biết , cảm ơn xin lỗi qua dạy trẻ cách ứng xử l phộp với ngời xung quanh Qua trình giảng dạy lớp D2 nhận thấy ngôn ngữ trẻ cha đồng Khi giao tiếp, trẻ cha thể đợc ngữ điệu, cử lời nói, phát âm ngọng, dùng từ cha xác, diễn đạt cha lôgic, câu từ cha lu loát, trẻ hay nói lắp, cô cần phải hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến nói lắp trẻ từ có biện pháp khắc phục giúp trẻ không nói lắp Những trẻ nhút nhát, tiếp xúc với bạn lớp, xung quanh dẫn đến trẻ hiếu động vốn từ ngữ bị hạn chế, nghèo nàn, việc diễn đạt câu từ thể ngữ điệu Qua trình phát triển ngôn ngữ diễn đạt câu từ mạch lạc, việc diễn đạt biểu cảm xã hội trẻ tiếp thu rời rạc, ngọng, nói trống không nhiều gia đình, bố mẹ bận nhiều công việc, cha trọng đến việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ, trẻ hay nói trống không, nói câu cụt, cha thĨ hiƯn râ ý hiĨu cđa m×nh 16/2 Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 2436 tháng tuổi trường mầm non Tân c Qua hai sở cho ta thấy: Việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ việc làm cần thiết sống Cần phải coi việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ nội dung quan trọng giáo dục mầm non nhiệm vụ cần phải đợc thực từ năm độ tuổi mẫu giáo độ tuổi trẻ lên Bởi vậy, nên chọn đề tài "Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi " để nghiên cứu III Thc trng - Khảo sát Mức độ đánh giá Thể vốn từ, cách diễn đạt tốt thông qua hoạt động đọc kể tác phẩm văn học, nhận biết tập nói Thể vốn từ, cách diễn đạt mức độ khá, trung bình thơng qua hoạt động đọc kể tác phẩm văn học, nhận biết tập nói Thể vốn từ, cách diễn đạt mức hạn chế thông qua hoạt động đọc kể tác phẩm văn học, nhận biết tập nói Số lượng trẻ 11/39 16/39 12/39 Đạt % 28,2% 41,02% 30,76% Bảng phân loại trẻ thể ngôn ngữ đầu nm Việc rèn kỹ diễn đạt trẻ 24 - 36 tháng tuổi qua việc đọc kể tác phÈm nhận biết tập nói ë trêng MÇm non cho thấy: khả nhận thức trẻ không đồng u Trẻ học n bán trú trờng cha t 100%, mt s trẻ không i hc u Các cháu đợc phối hợp chăm sóc gia đình nhà trờng dẫn đến việc phát triển kỹ diễn đạt cho trẻ bị hạn chế Nên cần rèn luyện khả diễn đạt cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi qua việc đọc kể lại tác phẩm văn học v nhn bit núi trờng Mầm non nhiệm vụ Ngoài tác động toàn tới 16/2 Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 2436 tháng tuổi trường mầm non Tân c trình chăm sóc giáo dục trẻ Song điều kiện thời gian có hạn nên sâu vào vấn đề nghiên cứu đến việc phát triển ngôn ngữ thông qua việc rèn luyện kỹ diễn đạt cho trẻ trẻ 24 - 36 tháng tuổi Trong có 12/39 trẻ hạn chế ngôn ng÷ chiÕm 30,7% - Đánh giá *Do trẻ nhút nhát khơng muốn tham gia hoạt động Tuy trỴ häc cïng lớp nhng u nm trẻ lạ lm cha muốn tham gia bạn chơi không đợc bạn rủ chơi Dẫn đến lâu ngày trẻ trở nên nhút nhát, nói, không thích tham gia vào hoạt động, ngồi lì chỗ, không thích vui chơi bạn, không thích giao tiếp với bạn lớp nên ngôn ngữ bị hạn chế, không phong phú *Do tr cũn ớt tiếp xúc với bạn bè hoạt động khỏc Trẻ đến trờng tiếp xúc với phần nhá cđa x· héi ngêi Quan träng lµ gióp trẻ hiu c nhng biểucm ngôn ngữ ngời giáo viên Cô giáo ngời giúp cho ngôn ngữ trẻ đợc phát triển, thông qua học Nhng thực tế, tiết học diễn 15- 20 phút Vì mà giáo viên hớng dẫn trẻ hết mà trẻ chơi, hoạt động ngoại khoá giáo viên phải nên trao đổi, tiếp xúc nói chuyện với trẻ Nhng thực tế trờng Mầm non Tõn c, thấy giáo viên hoạt động ngoại khoá tiếp xúc với trẻ nhng hạn chế Ngoài ra, cô giáo ó quan tâm hn đến trẻ, xem trẻ 16/2 Mt s bin pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 2436 tháng tuổi trường mầm non Tân Ước tiÕp xóc víi nãi víi nh thÕ nµo cha t hiu qu Nhiều chơi với nhau, trẻ dùng sai từ, diễn đạt cha thật mạch lạc lôgic với câu nói mình: Ví dụ: Có trẻ nói: "Ngày mai tớ ăn cỗ đám cới bà tớ !" Đó sai cách dùng từ trẻ mà giáo viên cần phải quan tâm hớng dẫn trẻ hoạt động, không nên coi thờng chơi trẻ mà để trẻ muốn nói nói cha đợc, đặc biệt hoạt động góc *Tỡm hiu v gia ỡnh Các cháu đến trờng hầu hÕt lµ nhà nơng số em cơng chức nhà nước Bè mĐ c¸c ch¸u bận rộn với công việc nên cha ý đến việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ Điều chứng tỏ cô giáo ngời tiếp xúc nhiều với cháu nên trách nhiệm nặng nề Hơn nữa, cha mẹ trẻ cha nắm đợc tâm lý phát triển trẻ, việc rèn luyện cho trẻ hạn chế Đặc điểm tâm sinh lý trẻ thích bắt chớc thích làm ngời lớn, phát triển qua trực quan nên trẻ cha diễn đạt đợc nhiều dẫn đến nhận thức trẻ nhiều hạn chế, kéo theo trẻ không lĩnh hội đợc kiến thức Mặt khác, trẻ đợc sống điều kiện sinh hoạt tơng đối đầy đủ nhng mặt ngôn ngữ bị hạn chế, tạo cho việc rèn luyện khả kỹ diễn đạt trẻ cha đợc lu loát, cha dứt khoát cha đợc trôi chảy Dù nhà trờng nơi giúp trẻ tiếp thu mở mang kiến thức hiĨu biÕt cđa m×nh vỊ thÕ giíi xung quanh nhng gia đình quan trọng trẻ Có thể nói, gia đình xã hội thu nhỏ, bố mẹ tảng để giúp trẻ nói lên tiếng nói ngày phát triển rộng 16/2 Mt s bin phỏp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 2436 tháng tui ti trng mm non Tõn c Vì vậy, chọn đề tài để nghiên cứu cho Vì khả nghiên cứu thời gian nghiên cứu có hạn nên nghiên cứu khả diễn đạt ngụn ng cho trẻ trẻ 24 36 tháng tuổi phạm vi trờng Mầm non Tõn c lp D2 * THUN LI - Đợc quan tâm ban giám hiệu mặt - Trờng có sở vật chất phục vụ tốt cho hoạt động trẻ - Phụ huynh học sinh quan tâm, kết hợp việc chm sóc giáo dục trẻ - Các cháu khỏe mạnh, nhanh nhẹn, ngoan thích hoạt động vui chơi * KHể KHN - Do trình độ nhận thức không đồng đều, số trẻ lần đầu đến lớp nên việc hình thành thói quen nề nếp vất vả, số cháu nãi cha râ, cßn nãi ngäng - Mét sè phơ huynh bận công việc trò chuyện với trẻ nghe trẻ nói để uốn nắn cho trẻ ngôn ng÷ IV Các biện pháp tiến hành - Bồi dưỡng nâng cao nhận thức - Luyện kỹ thực hành - Tăng cường sở vật chất - Kiểm tra đánh giá - Rút kinh nghiệm - Biểu dương, tuyên truyền … - Khuyến khích vật chất … a, BP1 Bồi dưỡng nâng cao nhận thức 16/2 Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 2436 tháng tuổi trường mầm non Tân Ước Cho trẻ tiếp xúc hoạt động với đồ vật hỏi trẻ: Đây gì? Chiếc ô tô màu gì? Qu bóng to hay nhỏ? Từ hoạt động giúp trẻ mở rộng vốn từ, thờng xuyên sửa phát âm sai cho trẻ, hoàn thành thói quen t việc diễn xung quanh trẻ cách tự nhiên Ví dụ: Trẻ quan sát vờn hoa trẻ kể lại Hoa hồng màu đỏ, có gai, hoa cúc màu vàng Những lần sau tích cực hóa lời nói trẻ quan sát đa câu hỏi: Hoa màu đỏ có gai? Hoa cánh dài mà có màu vàng? Đối với trẻ 24 36 tháng tuổi biểu tợng trẻ cha đầy đủ, bổ sung câu trả lời cha đầy đủ cho trẻ Những lúc trẻ lúng túng gợi ý giúp trẻ trả lời cho xác b, BP Luyn k nng thc hnh Tôi cho trẻ tham gia chơi bạn bè lớp theo nhóm nhỏ Đây hội cho trẻ đợc trò chuyện với bạn phát triển khả giao tiếp trẻ, trẻ sớm học cách truyền tải, suy nghĩ cảm giác thành lời chơi với đồ vật Ví dụ: Tôi cho trẻ chơi ru em, nhóm ngồi - trẻ, trẻ ôm búp bê, nói trẻ: Ru em lắc l ngời, từ làm cho trẻ gia tăng trí tởng tợng nâng cao khả giao tiếp với ngời xung quanh Hay trò chơi xâu hạt, xếp hình, tổ chức thờng xuyên để trẻ đợc hoạt động với đồ vật trẻ phát triển t ngôn ngữ trẻ có thói quen sử dụng trò chơi Qua kích hoạt cho trẻ phát triển ngôn ngữ c, BP Tăng cường sở vật chất 16/2 Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 2436 tháng tuổi trường mầm non Tân Ước Trong tiết dạy đa tranh có nhân vật, thể đợc nôi dung chủ đề Tôi hớng trẻ quan sát cách chi tiết nội dung thể tranh, trẻ hứng thú quan sát từ hình thành kỹ cho trẻ Trẻ không nhắc lời nói cô giáo mà trẻ thể hiểu biết qua lời nói trẻ Ví dụ: Khi đa tranh đàn gà hỏi trẻ: Các đàn gà nhà bà có đẹp không? Gà mẹ to, gà nhỏGà to có lông màu gì? - Những trả trẻ thờng đọc sách, truyện có tranh minh họa, trẻ thích thú miệng hỏi nhân vật trẻ nhìn thấy tranh - lớp đồ dùng đồ chơi nh: Búp bê, ô tô, cỏc vật, hình khối có ảnh hởng lớn phát triển trẻ Nó làm phong phú biểu tợng đạo đức, lời nói cô trẻ làm tÝch cùc hãa vèn tõ cho trỴ Hình ảnh cho trẻ xem tranh thơ d, BP Rút kinh nghiệm 16/2 Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 2436 tháng tuổi trường mm non Tõn c Qua việc rèn luyện khả diễn đạt cho trẻ qua đọc kể lại tác phẩm văn học, thấy đa số trẻ cha diễn đạt đợc mạch lạc câu nói Do thời gian có hạn nên áp dụng phơng pháp học số biện pháp, qua thực tế dạy trẻ đọc kể chuyện diễn đạt lµ: Dùng thủ thuật câu đố, thủ thuật để gợi mở cho trẻ, để trẻ hướng vào học Ví dụ : Trong câu truyện : Ba lợn tơi dùng thủ thuật cho trẻ chơi trò chơi : ‘Kéo cưa lừa xẻ’ để gây hứng thú cho trẻ Đàm thoại làm quen với văn học - Qua đàm thoại với trẻ câu + Trong câu truyện có ai? + Có nhân vật? + Ba ln rủ đâu vào rừng thấy cảnh đẹp ln ớc ao điều gì? + Nhà lợn út làm gì? + Nhà lợn anh hai làm gì? + Nhà lợn anh ba làm gì? + Nếu đợc ớc, ớc làm ngơi nhà nào? + Nhµ cđa hai lợn em bị làm sao? + Cuối ba lợn nhà ai? + Trong câu truyện yêu ? Vì sao? 16/2 Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 2436 tháng tuổi trường mầm non Tân Ước Hình ảnh trẻ đọc thơ e, BP Biểu dương, tuyên truyền Do vèn tõ cách diễn đạt trẻ lớp không đồng ®Ịu, có trẻ hạn chế ngơn ngữ ngọng, diễn đạt hạn chế Đối với trẻ ngọng: Tơi cho trẻ nhắc lại từ khó phát âm Ví dụ: Trẻ thường phát âm ngọng chữ “l” “n” phát âm trước cho trẻ phát âm sau yêu cầu trẻ phát âm lại cho chuẩn Ngồi hoạt động học tơi rèn cho trẻ phát âm lúc nơi Ví dụ: Trong đón trả trẻ tơi hay trò chuyện với trẻ nói ngọng nhiều nhẹ nhàng cho trẻ nhắc lại câu trẻ nói ngọng hình thức trò chuyện Đối với trẻ diễn đạt hạn chế: - Tơi trò chuyện, quan tâm nhiều đến trẻ hạn chế ngơn ngữ, thường xuyên đặt câu hỏi hoạt động học lúc nơi trẻ trả lời qua trẻ phát triển ngơn ngữ nhiều cho trẻ Ví dụ: Trong hoạt động làm quen với văn học: Bài thơ: “Hoa nở”, hỏi trẻ thơ có tên gì? Trong thơ có hoa gì? Nếu trẻ diễn đạt khơng trọn vẹn câu tơi gợi ý giúp trẻ trả lời đầy đủ nội dung câu 16/2 Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 2436 tháng tuổi trường mầm non Tân Ước Đối với trẻ nhanh nhẹn diễn đạt tốt: - Tôi đưa câu hỏi “ Vì sao”; “Tại sao” để phát triểncho trẻ đồng thời phát triển ngôn ngữ cho trẻ trẻ trả lời câu hỏi cô - Đối với trẻ nhanh nhẹn diễn đạt tốt cho trẻ tự kể lại câu truyện mà trẻ học, lúc nơi tơi hay trò chuyện đàm thoại với trẻ câu hỏi đòi hỏi trẻ phải tư để phát triển ngôn ngữ cho trẻ tốt - Ví dụ: Sau học xong câu chuyện “ Chiếc ô thỏ trắng” đến cuối yêu cầu trẻ kể lại câu truyện từ đầu đến cuối, cho trẻ vừa kể vừa diễn đạt hành động… Hình ảnh gọi trẻ nói ngọng lên trả lời f, BP Khuyn khớch bng vt cht Để nâng cao hoạt động phỏt trin ngụn ng cho trẻ v để có giáo dục đồng gia đình nhà trờng việc làm cần thiết nhận thấy tất khó khăn học tập thiếu đợc vai trò giải khó khăn phụ huynh Vì từ đầu năm học để phụ huynh 16/2 Mt số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 2436 tháng tuổi trường mầm non Tân Ước hiểu thêm hoạt động phỏt trin ngụn ng ®· tỉ chøc sè tiÕt häc mÉu ®Ĩ gióp phụ huynh có nhận thức sâu sắc hoạt động phỏt trin ngụn ng, đồng thời thờng xuyên gặp gỡ trao đổi với bậc phụ huynh tầm quan trọng hoạt động phỏt trin ngụn ng ca tr nói chung vi trẻ 24 36 tháng tuổi nói riêng Gii thiu cho ph huynh xem đồ dùng, đồ chơi cần thiết để phục vụ hoạt động Từ phụ huynh thấy vị trí quan trọng hoạt động đặc biệt hoạt động phát triển ngơn ngữ Cần có đồ dùng đồ chơi phục vụ việc dạy học cho trẻ việc phát triển ngôn ngữ trẻ tốt Từ tơi kêu gọi phụ huynh hỗ trợ nguyên vật liệu sẵn có địa phương để làm nhiều đồ dùng đồ chơi phục vụ cho chun đề góp phần kinh phí để mua sắm thêm đồ dùng đồ chơi Tôi thường xuyên trao đổi với phụ huynh việc học tập trẻ Đối với cháu yếu, việc học lớp, tơi tranh thủ nhờ phụ huynh giúp đỡ thêm cho cháu nhà * Bảng phân loi tr th hin ngụn ng: Qua bảng phân loại nắm bắt đợc đặc điểm nhận thức vốn từ khả diễn đạt trẻ để vào tiết dạy thơ, truyện cần quan tâm nhiều đến cháu chậm vốn từ nghèo ấp úng cha diễn đạt đợc thành câu cách gọi thờng xuyên, gọi nhiều lần, tiết học kể truyện, đọc thơ khuyến khích động viên trẻ theo nhiều hình thức: đọc thơ diễn đạt trôi trảy lu loát đợc thởng trò chơi V Hiu qu SKKN - Tiờu chí đánh giá 16/2 Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 2436 tháng tuổi trường mầm non Tân Ước Víi kinh nghiƯm cđa thân kiến thức đợc trang bị trình công tác áp dụng biện pháp vào trình phát triển ngôn ngữ cho trẻ Tuy biện pháp có đợc từ cá nhân tôi, dựa vào tình hình trẻ lớp chủ nhiệm thấy cháu lớp cã nhiỊu chun biÕn râ rƯt - Kết sau đánh giá * Bảng phân loại trẻ thể ngôn ngữ cuối năm Mức độ đánh giá Thể vốn từ, cách diễn đạt tốt thông qua hoạt động đọc kể tác phẩm văn học, nhận biết tập nói Thể vốn từ, cách diễn đạt mức độ khá, trung bình thơng qua hoạt động đọc kể tác phẩm văn học, nhận biết tập nói Thể vốn từ, cách diễn đạt mức hạn chế thông qua hoạt động đọc kể tác phẩm văn học, nhận biết tập nói Số lượng trẻ 19/39 16/39 4/39 Đạt % 48,72% 41,02% 10,26% Trên 85% trẻ nói trọn câu : Ví dụ : Trẻ đọc thơ diễn cảm, kể chuyện lu loát - Con mời cô ăn cơm, nói rõ ràng không nói ngọng, không nói lắp, có nhiều cháu trả lời lu loát trọn ý, trọn câu, cháu đọc thơ hay hơn, âm nhạc cháu hát đợc giai điệu, rõ lời nhịp nhàng Trong giao tiếp với cô trẻ trả lời rõ nghĩa, tham gia trò chơi tập thể trẻ trò chuyện với bạn vui Trẻ có yêu cầu trẻ thể qua lời nói rõ ràng Tôi cảm thấy vui mừng bậc phụ huynh tỏ hài lòng mÕn phôc 16/2 Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 2436 tháng tuổi trường mầm non Tân Ước PHẦN III KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình nghiên cứu thực biện pháp vào hoạt động phát triển ngôn ngữ rút học kinh nghiệm ý nghĩa việc phát triển ngụn ng cho trẻ giai on 24 36 tháng tuæi sau: - Nắm vững yếu tố đổi tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động chơi, học kể lại tác phẩm văn học - Nắm vững nội dung hoạt động cho trẻ phát triển ngôn ngữ để trẻ hoạt động tích cực - Biết thiết kế tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ theo chủ điểm theo cách linh hoạt, sáng tạo phù hợp với khả trẻ điều kiện cụ thể địa phương - Biết quan sát ghi chép để theo dõi đánh giá trình phát triển kĩ cần thiết cho việc nói,và diễn đạt … trẻ nhằm điều chỉnh biện pháp giáo dục cá nhân trẻ - Đầu tư soạn giảng trước lên lớp - Thường xuyên trao dồi, học hỏi kinh nghiệm để nâng cao tay nghề - Tạo môi trường học tập làm đồ dùng đồ chơi phong phú, đẹp mắt phù hợp kích thích trẻ tham gia - Phối hợp với phụ huynh giúp trẻ phát triển ngôn ngữ cách tốt Sau năm đứng lớp, thân người giáo viên trực tiếp giảng dạy cháu chưa có nhiều kinh nghiệm song tơi cảm thấy thích thú với hoạt động cho trẻ làm quen với văn học, đặc biệt tâm đắc với việc kể chuyện cho trẻ nghe dạy trẻ kể chuyện diễn cảm Truyện hấp dẫn trẻ qua tình tiết sinh động nội dung tư tưởng sâu sắc Sự chiến thắng nghĩa, thiện ln chiến thắng ác, trẻ yêu quý thiên nhiên, chăm lao động, biết ơn kính trọng sức lao động, biết yêu thương người, vật, biết chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông 16/2 Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 2436 tháng tuổi trường mầm non Tân Ước Nhận thức tầm quan trọng môn “Làm quen với tác phẩm văn học – Nhận biết tập nói”cũng thực t lp trẻ 24 36 tháng tuổi tụi dạy (D3) cho thấy: Để dạy tốt môn “ Làm quen với tác phẩm văn học – Nhận biết tập nói” q trình giảng dạy tơi ln có gắng tìm tòi, học hỏi, nâng cao chun mơn dạy tiết văn học, đặc biệt tiết dạy truyện Trong tiết dạy truyện đưa sáng tạo để tiết học đạt kết cao nhất, có hiệu - Bộ mơn “Làm quen với văn học” môn nghệ thuật ngôn từ nên đòi hỏi giáo viên phải có chất giọng chuẩn, phải luyện dạy học, dạy kể diễn cảm, hấp dẫn, ngữ điệu dùng cho nhân vật phải thể tính cách nhân vật, nghệ thuật lên lớp phải hay, truyền cảm, sáng tạo, linh hoạt, sử dụng đồ dùng trực quan khớp với lời kể thu hút ý trẻ ThËt vËy, kh«ng cã phơng tiện giao tiếp sánh đợc với ngôn ngữ Trong giao tiếp, nhờ có ngôn ngữ mà ngời có khả hiểu biết lẫn trẻ, nhu cầu giao tiếp lớn, giao tiếp trẻ sử dụng ngôn ngữ để trình bày ý nghĩ, tình cảm, hiểu biết với bạn bè ngời xung quanh Do đó, việc giáo viên mầm non cần giúp trẻ sử dụng thành thạo ngôn ngữ tiếng Việt Việc rèn luyện cho trẻ nói mạch lạc hôm vấn đề quan trọng nên giáo viên không rèn cho trẻ tốt qua tiết học mà bên cạnh phải rèn luyện thân để có trình độ chuyên môn dạy tốt, mang tri thức thắp sáng hệ mầm non Kin ngh giúp trẻ học tốt môn văn học đặc biệt phân môn kể chuyện cho trẻ Mầm non giai đoạn thông qua việc thực biện pháp phần đạt số kết nêu Bản thân tơi xin có số ý kiến đề xuất sau 16/2 Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 2436 tháng tuổi trường mầm non Tân Ước * Đối với giáo viên: - Tích cực nghiên cứu tài liệu, học tập, học hỏi đồng nghiệp để nâng cao trình độ chun mơn - Tận dụng ngun vật liệu sẵn có địa phương để làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho dạy đạt hiệu cao - Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh việc đưa biện pháp giáo dục trẻ cách tốt gia đình nhà trường Trên việc làm thực tế kinh nghiệm thân mà nghiên cứu thực trình cho trẻ “ Làm quen với tác phẩm văn học – Nhận biết tập nói” Tuy kinh nghiệm không tránh khỏi hạn chế Tơi mong góp ý giúp đỡ cấp lãnh đạo đồng nghiệp để tơi tiếp thu kinh nghiệm, hồn thành tốt nhiệm vụ nâng cao trình độ chun mơn năm * Đối với trường: - Cần tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập đơn vị bạn để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm * Đối với nghành Giáo dục: - Cần tăng cường lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ kể dạy mơn văn học cho tồn b giỏo viờn mm non Kết hợp nhà trờng với phụ huynh, lực lợng để tuyên truyền đến gia đình cho em học độ tuổi cần thiết Tích cực tham mu với quyền địa phơng, xã hội hoá ban ngành đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp đóng địa bàn, phối kết hợp với bậc phụ huynh chặt chẽ ủng hộ, giúp đỡ kinh phí mua sắm thêm đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho tiÕt häc phong phó h¬n Mong cấp lãnh đạo, bậc phụ huynh quan tâm nhiều tạo điều kiện giúp đỡ sở vật chất đồ dùng học tập để cô trò 16/2 Một số biện pháp phát triển ngơn ngữ cho trẻ 2436 tháng tuổi trường mầm non Tân Ước trường mầm non huyện nói chung cháu Trường Mầm non Tân Ước nói riêng, có ngơi trường học tập sinh hoạt vui chơi tốt để thực hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học Tôi xin cam đoan SKKN tôi, không chép nội dung người khác Tân ước ngày tháng năm 2016 Xác nhận thủ trưởng đơn vị Người viết SKKN 16/2 Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 2436 tháng tuổi trường mầm non Tân Ước PHẦN IV TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo - Hướng dẫn tổ chức thực chương trìnhgiáo dục mầm non nhà trẻ (3 – 36 tháng tuổi) (Đồng chủ biên: TS TRẦN THỊ NGỌC CHÂM – PGS.TS LÊ ÁNH TUYẾT – TS LÊ THU HƯƠNG Nhà xuất giáo dục Việt Nam.) - Thiết kế hoạt động có chủ đích, hoạt động góc hoạt động ngồi trời (trẻ 2436 tháng tuổi) (Đồng chủ biên: ĐÀO HOÀNG MAI – TRƯƠNG HỒNG NGA Nhà xuất giáo dục Việt Nam.) - Đồng giao trò chơi dân gian ( Sưu tầm biên soạn: HỒNG CƠNG DỤNG Nhà xuất giáo dục Việt Nam.) - Tuyển tập hát, thơ ca, truyện kể nhà trẻ (Sưu tầm tuyển chọn: NGUYỄN THỊ MAI CHI – TRẦN THU TRANG Nhà xuất giáo dục Việt Nam.) ( Chủ biên: LÊ THU HƯƠNG Nhà xuất giáo dục Việt Nam.) - Quyết định 55 quy định mục tiêu kế hoạch đào tạo nhà trẻ - Mẫu giáo nhà xuất giáo dục 1990 - Điều lệ trường Mầm non 16/2 Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 2436 tháng tuổi trường mầm non Tân Ước PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH OAI Trường Mầm Non Tân Ước SÁNG KIẾN KINH NHIỆM Đề tài: Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 –36 tháng tuổi trường mầm non Tân Ước Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ Họ tên: Nguyễn Thị Hằng Năm học: 2015 - 2016 16/2 ... trọn câu - Để phát triển ngôn ngữ, lựa chọn đề tài Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 36 tháng tuổi II mc ớch nghiờn cu - Tìm phơng pháp hữu hiệu nhằm phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu... trẻ phát triển t ngôn ngữ trẻ có thói quen sử dụng trò chơi Qua kích hoạt cho trẻ phát triển ngôn ng÷ c, BP Tăng cường sở vật chất 16/2 Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 – 36 tháng. .. khoa häc 16/2 Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi trường mầm non Tân Ước - Thùc tiễn bổ sung thêm số biện pháp giúp trẻ phát triển ngôn ngữ cách tốt nâng cao chất
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 36 tháng , SKKN một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 36 tháng , - i tng:Tr 24 36 tháng tuổi. Lp D3, II. Cơ sở thực tiễn:, IV. Cỏc bin phỏp tin hnh, giỳp tr hc tt mụn vn hc c bit l phõn mụn k chuyn cho tr Mm non trong giai on hin nay thụng qua vic thc hin cỏc bin phỏp trờn ó phn no t c mt s kt qu nh ó nờu. Bn thõn tụi xin cú mt s ý kin xut sau.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm