Quản lý hoạt động nghiệp vụ của phòng đào tạo, trường đại học hà nội theo tiêu chuẩn ISO 9001 2015

126 121 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 23:54

ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - - PHẠM VIỆT QUẢN HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO, TRƢỜNG ĐẠI HỌC NỘI THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN GIÁO DỤC Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - - PHẠM VIỆT QUẢN HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO, TRƢỜNG ĐẠI HỌC NỘI THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 8.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phó Đức Hòa Nội - 2017 LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô Ban Giám hiệu trường Đại học Giáo dục, quý Thầy, Cô Khoa sau đại học, khoa Quản giáo dục quý Thầy, Cô tham gia giảng dạy lớp Cao học Quản giáo dục khoá S5 2015 trường Đại học Giáo dục tận tình giảng dạy, tạo điều kiện giúp đỡ tác giả q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Đặc biệt tác giả xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Phó Đức Hòa - người Thầy đáng kính bỏ nhiều cơng sức tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả q trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Sau cùng, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp ln quan tâm, giúp đỡ, động viên tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập hồn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng, luận văn vãn khó tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tác giả kính mong nhận ý kiến góp ý, bảo thầy, cơ, nhà khoa học, bạn bè người quan tâm để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn ! Nội, ngày tháng Tác giả Phạm Việt i năm 2017 MỤC LỤC NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU viii CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ ĐÀO TẠO TRONG CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.2 Một số khái niệm 1.2.1 Quản lý, biện pháp quản 1.2.2 Quản giáo dục 10 1.2.3 Quản trường học 12 1.2.4 Nội dung hoạt động nghiệp vụ đào tạo 15 1.3 Nội dung hoạt động nghiệp vụ Phòng quản đào tạo 16 1.3.1 Chương trình khung chương trình chi tiết 17 1.3.2 Kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu 19 1.3.3 Công tác quản hoạt động giảng dạy, kết học tập 19 1.3.4 Công tác cấp phát văn bằng, chứng 23 1.4 Quản hoạt động nghiệp vụ 25 1.4.1 Lập kế hoạch quản đào tạo 26 1.4.2 Tổ chức phối hợp thực kế hoạch 28 1.4.3 Chỉ đạo, thực triển khai 30 1.4.4 Kiểm tra đánh giá điều chỉnh: 31 1.5 Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 dƣới góc độ quản 32 1.5.1 Vài nét tiêu chuẩn ISO 9001:2015 32 1.5.2 Các nguyên tắc quản chất lượng 34 1.5.3 Tiếp cận trình 34 1.6 Các yếu tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng nghiệp vụ quản đào tạo 37 1.6.1 Các yếu tố chủ quan 37 1.6.2 Các yếu tố khách quan 38 KẾT LUẬN CHƢƠNG 39 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO, TRƢỜNG ĐẠI HỌC NỘI 40 2.1 Khái quát Trƣờng Đại học Nội 40 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 40 2.1.2 Sứ mạng 41 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ 41 2.2 Cơ cấu tổ chức nhân sự, sở vật chất 42 2.2.1 Cơ cấu tổ chức 42 2.2.2 Nhân 44 2.2.3 Cơ sở vật chất 45 2.3 Các ngành đào tạo trƣờng Đại học Nội 46 2.3.1 Trình độ đại học quy 46 2.3.2 Đào tạo trình độ đại học hệ vừa làm vừa học, từ xa, văn hai 48 2.3.3 Đào tạo sau đại học 49 2.4 Phòng Quản Đào tạo Trƣờng Đại học Nội 49 2.4.1 Chức nhiệm vụ 49 2.4.2 Số lượng cán bộ, trình độ nghiệp vụ 55 2.5 Thực trạng hoạt động nghiệp vụ Phòng Quản Đào tạo trƣờng Đại học Nội 56 2.5.1 Thực trạng lập kế hoạch Phòng QLĐT 56 2.5.2 Thực trạng quản thực kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu, khối lượng giảng dạy 60 2.5.3 Thực trạng quản đổi chương trình, giáo trình 65 2.5.4 Thực trạng quản đánh giả kết giảng dạy, học tập 69 2.5.5 Thực trạng quản hoạt động khác 72 2.6 Thực trạng quản hoạt động nghiệp vụ Phòng QLĐT trƣờng Đại học Nội 76 2.6.1 Thực trạng lập kế hoạch 76 2.6.2 Thực trạng tổ chức thực 77 2.6.3 Thực trạng đạo, thực triển khai 77 2.6.4 Thực trang kiểm tra đánh giá điều chỉnh 78 2.7 Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng quản nghiệp vụ Phòng Đào tạo, trƣờng Đại học Nội 79 2.7.1 Thực trạng yếu tố chủ quan 79 2.7.2 Thực trạng yếu tố khách quan 80 2.8 Đánh giá chung nguyên nhân thực trạng 80 2.8.1 Nguyên nhân thành công quản hoạt động nghiệp vụ đào tạo 80 2.8.2 Nguyên nhân hạn chế quản hoạt động nghiệp vụ đào tạo 82 KẾT LUẬN CHƢƠNG 83 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO, TRƢỜNG ĐẠI HỌC NỘI 84 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 84 3.1.1 Định hướng đáp ứng tinh thần chiến lược phát triển Trường Đại học Nội giai đoạn 2017-2025 84 3.1.2 Các nguyên tắc đề xuất giải pháp 85 3.2 Đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống quản hoạt động nghiệp vụ đạt chất lƣợng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 87 3.2.1 Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức tiêu chuẩn ISO 9001 87 3.2.2 Giải pháp 2: Đào tạo phương pháp viết văn hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 90 3.2.3 Giải pháp 3: Thực hệ thống quản chất lượng theo ISO 93 3.2.4 Giải pháp 4: Đào tạo phương pháp đánh giá nội hệ thống chất lượng tổ chức đánh giá nội hệ thống quản chất lượng 96 3.2.5 Giải pháp 5: Đánh giá chứng nhận hệ thống quản chất lượng trì hệ thống sau đánh giá 98 3.3 Mối quan hệ giải pháp 102 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi giải pháp 103 KẾT LUẬN CHƢƠNG 106 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 107 Kết luận 107 Khuyến nghị 108 2.1 Đối với trường Đại học Nội 108 2.2 Đối với Phòng Đào tạo, trường Đại học Nội: 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ Bộ GD&ĐT Bộ Giáo dục Đào tạo GDQP Giáo dục Quốc phòng Phòng QLĐT Phòng Quản Đào tạo QTKD Quản trị Kinh doanh SWOT Strength Weakness Opportunities Threat VBCC Văn Chứng DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1: Lập kế hoạch quản đào tạo 57 Biểu đồ 2.1: Lập kế hoạch quản hoạt động đào tạo 58 Bảng 2.2 Thực trạng quản thực kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu, khối lượng giảng dạy 60 Biểu đồ 2.2: Thực trạng quản thực kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu, khối lượng giảng dạy 62 Bảng 2.3 Thực trạng quản đổi chương trình, giáo trình 66 Bảng 2.4 Thực trạng quản đánh giá kết giảng dạy học tập 69 Bảng 2.5 Thực trạng quản hoạt động nghiệp vụ khác 73 Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm tính cần thiết khả thi giải pháp 104 Biểu đồ 3.1 Đánh giá mức độ cần thiết tính khả thi giải pháp 105 DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ Hình 1.1 Chức nhiệm vụ Phòng Quản Đào tạo 16 Sơ đồ 1.1 Chu trình PDCA 36 Hình 2.1 Các tòa nhà trường Đại học Nội 45 Sơ đồ 2.1 Thực trạng quản đổi chương trình, giáo trình 66 Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, chứng cần thiết, đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuyên gia đánh giá Phổ biến tới toàn thể cán bộ, chuyên viên việc đánh giá chứng nhận để tất có tinh thần hợp tác, phối hợp tốt với chuyên gia đánh giá Lãnh đạo phòng cam kết, tâm huyết với việc đạt chứng nhận ISO, tâm, khắc phục kịp thời tồn yếu chuyên gia đánh giá 3.3 Mối quan hệ giải pháp Các giải pháp có quan hệ chặt chẽ với Chúng phối hợp bổ xung cho nhau, cần thực cách đồng Nếu thực tốt giải pháp bỏ ngỏ giải pháp khác không mang lại kết mong muốn Mỗi giải pháp lại tảng giải pháp tiếp sau Cần có lộ trình thực cụ thể với giải pháp thực đầy đủ tất giải pháp Giải pháp giải pháp có vai trò vơ quan trọng Chúng tảng, sở để thực giải pháp Đối với giải pháp 1: Nâng cao nhận thức tiêu chuẩn ISO 9001, bước để tất hiểu rõ vai trò, ý nghĩa, tự ý thức phải thực quản theo ISO Có vậy, tất đồng lòng, trí thực theo, tạo tự giác, vui vẻ thực quản theo tiêu chuẩn ISO Khi cán bộ, giảng viên, sinh viên nhận thức vai trò tiêu chuẩn ISO, họ hành động đem lại hiệu quản cao Giải pháp số 2: Đào tạo phương pháp viết văn hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001, giải pháp bổ sung cho thiếu sót, lỗ hổng chuyên viên, lãnh đạo Đây kỹ đào tạo cách bản, dẫn tới soạn thảo, ban hành văn chưa chặt chẽ, lô-gic Một xác định quy trình rồi, cần cụ thể chúng văn để dễ dàng phổ cập tới cấp liên quan Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhấn mạnh yêu cầu theo dõi đo lường kết hoạt động Nếu không đo lường khơng cải tiến Các văn hệ thống quản chất lượng cơng cụ hỗ trợ cho công tác quản lý, 102 đo lường, sở để đối chiếu Việc thực giải pháp giúp lãnh đạo phòng ban, chuyên viên nắm dược cách viết phù hợp, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu hệ thống văn hệ thống quản chất lượng Việc cung cấp tảng sở đóng vai trò thiết yếu, có ý nghĩa then chốt việc xây dựng hệ thống văn hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO Giải pháp 3: Thực hệ thống quản chất lượng theo ISO, giải pháp có ý nghĩa trọng tâm Tất kế hoạch, văn soạn thảo, quy trình ban hành cần áp dụng vào thực tế Có qua kiểm nghiệm thực tế thấy hiệu quy trình quản theo ISO Cũng từ nhận thức điểm tồn tại, điểm cần khắc phục Giải pháp 4: Đào tạo phương pháp đánh giá nội hệ thống chất lượng tổ chức đánh giá nội hệ thống quản chất lượng, giải pháp có ý nghĩa bổ trợ Hệ thống quản chất lượng cần cải tiến, thay đổi để phù hợp với thực tế Việc đánh giá tới từ đơn vị áp dụng xác Với thực tế đó, việc đào tạo phương pháp đánh giá nội tổ chức đánh giá thiếu Việc đánh giá cải tiến liên tục giúp hệ thống quản chất lượng ngày tốt hơn, phù hợp mang lại hiệu quản cao Giải pháp 5: đánh giá chứng nhận hệ thống quản chất lượng trì hệ thống sau đánh giá, giải pháp cuối chuỗi giải pháp, tổng hợp lại, đánh giá cách khách quan toàn nỗ lực thực qua giải pháp Giải pháp có ý nghĩa quan trọng khơng thừa nhận với nỗ lực, kết đạt được, mà minh chứng khách quan cho đường lối, sách, quy trình hiệu quả, hướng Sau đạt chứng nhận, cần liên tục cải tiến, trì để đảm bảo hiệu hệ thống quản Tránh tư tưởng đối phó, khơng đồng bộ, đầu voi chuột 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi giải pháp Để khẳng định mức độ cần thiết tính khả thi giải pháp quản hoạt động nghiệp vụ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tác giả tiến 103 hành xây dựng phiếu khảo sát, thăm dò ý kiến cán bộ, chuyên viên nhà trường Mục tiêu khảo nghiệm: nhằm lấy ý kiến đánh giá khoa học hiệu số giải pháp đề luận văn Phương pháp khảo nghiệm: lấy ý kiến cán quản thông qua phiếu hỏi Trong phiếu ghi rõ giải pháp, giải pháp điều tra tính cần thiết tính khả thi theo mức độ: Về tính cần thiết: Rất cần thiết - Cần thiết - Không cần thiết Về tính khả thi: Rất khả thi - Khả thi - Khơng khả thi Phiếu thăm dò lấy ý kiến 60 cán bộ, chuyên viên quản tác giả tổng hợp bảng đây: Bảng 3.1 Kết khảo nghiệm tính cần thiết khả thi giải pháp Các giải pháp Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức tiêu chuẩn ISO 9001 Giải pháp 2: Đào tạo phương pháp viết văn hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 Giải pháp 3: Thực hệ thống quản chất lượng theo ISO Giải pháp 4: Đào tạo phương pháp đánh giá nội hệ thống chất lượng tổ chức đánh giá nội hệ thống quản chất lượng Giải pháp 5: Đánh giá chứng nhận hệ thống quản chất lượng trì hệ thống sau đánh giá Tính cấp thiết (%) Rất Khơng Cần cần cần thiết thiết thiết Tính khả thi (%) Rất Khả Không khả thi khả thi thi 80.0 20.0 0.0 83.3 16.7 0.0 75.0 18.3 6.7 86.7 13.3 0.0 81.7 18.3 0.0 68.3 30.0 1.7 70.0 26.7 3.3 71.7 28.3 0.0 65.0 20.0 15.0 75.0 25.0 0.0 104 Biểu đồ 3.1 Đánh giá mức độ cần thiết tính khả thi giải pháp Qua bảng thống kê kết khảo sát phía trên, thấy đa phần kết cho biện pháp cần thiết cần thiết Các giải pháp số 1, nhận đánh giá cần thiết với mức độ trí từ 75% trở lên Các giải pháp nhận đồng tình hơn, mức 70% trở xuống cho mức độ đánh giá cần thiết, 20% mức độ cần thiết Giải pháp giải pháp nhận đồng tình có tham gia tổ chức đánh giá bên ngồi Qua tìm hiểu, đưa tâm ngại bị tra, kiểm tra quy trình thủ tục, bị đánh giá Các ý kiến đánh giá cho rằng, để thực tốt giải pháp 3, 4, cần phải thực tốt giải pháp 1, trước Từ làm tảng vững cho giải pháp tiến hành Đánh giá tính khả thi biện pháp, đa phần ý kiến nghiêng mức đánh giá Rất khả thi khả thi Điều cho thấy biện pháp đưa hợp lý, thực tốt hồn cảnh nhà trường 105 KẾT LUẬN CHƢƠNG Dựa sở luận công tác quản đào tạo, quản nghiệp vụ đào tạo Phòng Quản Đào tạo trường đại học; từ thực trạng công tác quản đào tạo trường Đại học Nội, tác giả đề xuất số biện pháp, biện pháp đảm bảo đáp ứng mục tiêu ngắn hạn dài hạn nhà trường, bên cạnh đảm bảo nguyên tắc như: đảm bảo tính đơng bộ, tính kế thừa, tính thực tiễn tính khả thi Việc thực biện pháp tuần tự, đồng cách toàn diện tạo chuyển biến tích cực cơng tác quản đào tạo trường Đại học Nội nói chung Phòng Quản Đào tạo nói riêng Từ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường, đáp ứng ngày tốt nhu cầu người học đối tượng khác Nâng tầm hình ảnh nhà trường, trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ đào tạo chuyên nghiệp, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu xã hội 106 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Luận văn: “Quản hoạt động nghiệp vụ Phòng Đào tạo, trường Đại học Nội, theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015” thực mục đích, nhiệm vụ đề tài Luận văn nghiên cứu sở luận thực tiễn cách có hệ thống luận quản lý, quản giáo dục, quản nhà trường, quản hoạt động nghiệp vụ, hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Luận văn tổng hợp, xây dựng sở luận đề tài, đánh giá thực trạng quản hoạt động nghiệp vụ Phòng Đào tạo, trường Đại học Nội Từ sở luận thực trạng đó, tác giả đề số giải pháp quản nhằm nâng cao chất lượng quản hoạt động nghiệp vụ Phòng Đào tạo nói riêng trường Đại học Nội nói chung Nếu áp dụng, giải pháp nâng cao hiệu quản hoạt động nghiệp vụ, nâng cao suất công việc, đáp ứng yêu cầu ngày phức tạp công việc, đồng thời cải thiện chất lượng phục vụ phòng ban, sở để nâng cao chất lượng đào tạo cho nhà trường, đưa nhà trường tiến gần tới thỏa mãn nhu cầu xã hội Luận văn tiến hành nghiên cứu, khảo sát đánh giá thực trạng công tác quản hoạt động nghiệp vụ Phòng QLĐT trường Đại học Nội Luận văn rút kết luận rằng: tồn nhiều yếu kém, hạn chế công tác quản hoạt động nghiệp vụ phòng QLĐT Phòng cần tìm giải pháp khắc phục mặt tồn tại, phát huy mặt tích cực để ngày nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo hiệu công việc Ban Giám hiệu Nhà trường có nhiều đạo phòng cải tiến cách quản hoạt động nghiệp vụ, nhiên biện pháp, quy trình hành chưa mang lại nhiều hiệu 107 Qua khảo sát thực trạng quản hoạt động nghiệp vụ Phòng QLĐT, trường Đại học Nội, tác giả thấy đánh giá tương đối đầy đủ thực trảng quản thực trạng đội ngũ quản Từ thực trạng đó, tác giả đề xuất số giải pháp sau: - Nâng cao nhận thức tiêu chuẩn ISO 9001 - Đào tạo phương pháp viết văn hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 - Thực hệ thống quản chất lượng theo ISO - Đào tạo phương pháp đánh giá nội hệ thống chất lượng tổ chức đánh giá nội hệ thống quản chất lượng - Đánh giá chứng nhận hệ thống quản chất lượng trì hệ thống sau đánh giá Khuyến nghị 2.1 Đối với trƣờng Đại học Nội - Quán triệt tinh thần đổi phương pháp quản lý, áp dụng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO cho toàn cán bộ, giảng viên, chuyên viên sinh viên nhà trường - Xây dựng hệ thống, quy trình quản chất lượng phù hợp với mục tiêu nhà trường, đơn vị nhà trường - Tạo điều kiện nhân lực, vật lực để giúp đỡ phòng ban thực tốt quy định, quy trình quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO - Quản chặt, thường xuyên kiểm tra đảm bảo việc thực quy trình ban hành cách chặt chẽ, tiếp thu ý kiến phản hồi trình thực để cải tiến quy trình, khắc phục nhược điểm 2.2 Đối với Phòng Đào tạo, trƣờng Đại học Nội: - Nhanh chóng ban hành quy trình quản lý, phối hợp đơn vị khác việc thực quy trình quản 108 - Ban hành quy chế thiếu phục vụ cho cơng tác chun mơn nghiệp vụ phòng - Có sách khuyến khích, đào tạo cán bộ, chuyên viên phòng đáp ứng yêu cầu hệ thống tiêu chuẩn ISO - Tăng cường đầu tư trang thiết bị, hệ thống phần mềm quản đào tạo phục vụ cho việc thực quản theo hệ thống tiêu chuẩn ISO 109 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Bí thƣ Trung ƣơng (2014), Chỉ thị số 40-CT/TW việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản giáo dục Đặng Quốc Bảo (2007), Cẩm nang nâng cao lực quản nhà trường, NXB Chính trị Quốc gia., Nội Đặng Quốc Bảo (2008), Tập giảng tài liệu tổng hợp chuyên đề Quản Nhà nước giáo dục dùng cho học viên cao học chuyên ngành quản giáo dục Đặng Quốc Bảo - Bùi Đức Thiệp - Nguyễn Lộc - Phạm Quang Sáng - Đặng Bá Lãm (2010), Đổi quản nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam: Dành cho hiệu trưởng cán quản lý, NXB Giáo dục, Nội Bộ Giáo dục Đào tạo (2015), Quy chế quản tốt nghiệp trung học sở, tốt nghiệp trung học phổ thông, văn giáo dục đại học chứng hệ thống giáo dục quốc dân Bộ giáo dục Đào tạo (2009), Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT thực công khai sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân Các Mác - Ănghen (1993), toàn tập - tập 5, NXB thật, Nội Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ lộc (2012), Đại cương khoa học quản lý, NXB Đại học Quốc gia Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2013), Nghị số 29-NQ/TW (khóa XI) “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Nghị số 02-NQ/HNTW2 định hướng chiến lược phát triển khoa học công nghệ thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa nhiệm vụ đến năm 2000 110 11 Nguyễn Minh Đạo (1997), Cơ sở khoa học quản lý, NXB Chính trị Quốc gia 12 Điều lệ trƣờng Đại học (2014) - Ban hành kèm theo QĐ số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 Thủ tướng Chính phủ 13 Harold Koontz - Cyril Odonnell - Heinz Weirich, Những vấn đề cốt yếu quản lý, NXB Khoa học kỹ thuật, Nội, 1998 14 Trần Kiểm (2004), Khoa học quản giáo dục số vấn đề luận thực tiễn, NXB Giáo dục, Nội 15 Trần Kiểm (2016), Quản giáo dục trường học, Viện khoa học giáo dục, Nội 16 M.I Kônđacốp (1984), Cơ sở luận khoa học quản giáo dục, trường Cán quản giáo dục Viện khoa học giáo dục 17 Nguyễn Kiên Trƣờng nhóm dịch giả (2004), Phương pháp lãnh đạo quản nhà trường hiệu quả, NXB Chính trị Quốc gia, Nội 18 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Quản giáo dục, số vấn đề luận thực tiễn, Nhà xuất Đại học quốc gia Nội 19 Phạm Thành Nghị (2000), Quản chất lượng giáo dục đại học, NXB Đại học Quốc gia Nội 20 Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009) Luật giáo dục, NXB Chính trị Quốc gia Nội 21 Thị Thoa (2012), Biện pháp quản phòng đào tạo hoạt động dạy học Trường Đại học Điện lực 22 Lê Thị Thủy, Một số biện pháp quản hoạt động đào tạo hệ cử nhân quản giáo dục khoa Sư phạm – Đại học Quốc gia Nội 23 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) (2015), Hệ thống quản chất lượng - yêu cầu 24 Trƣờng Đại học Nội (2016), Báo cáo tình hình thực quy chế công khai 111 25 Trƣờng Đại học Nội (2016), Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn đơn vị thuộc trường Đại học Nội 26 Bùi Văn Tứ (2009), Giải pháp quản đào tạo lập trình viên quốc tế theo tiêu chuẩn ISO 9000 Trung tâm Aptech Nam Định 27 Viện suất Việt Nam (2017), Phương pháp đánh giá nội hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 28 Viện suất Việt Nam (2017), Xây dựng hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 29 Website Trƣờng Đại học Nội: http://hanu.vn/vn/ 30 Website tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế: https://www.iso.org/home.html 112 PHỤ LỤC 113 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN VỀ QUẢN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO Kính gửi thầy/cơ, Nhằm đánh giá thực trạng hoạt động phòng QLĐT, xin thầy/cơ trả lời câu hỏi Mọi thông tin giữ kín sử dụng để cải tiến hoạt động Phòng QLĐT Xin cảm ơn thầy/cơ NỘI DUNG KHẢO SÁT Hãy cho biết mức độ đồng ý thầy/cô với nhận định sau cách đánh dấu vào chữ số tương ứng theo quy ước: Yếu; Trung bình; Khá; Tốt Lập kế hoạch quản hoạt động đào tạo Thu thập thơng tin phân tích cụ thể tình hình môi trường đào tạo Sử dụng phương pháp để xây dựng kế hoạch đào tạo - Nghiên cứu hồ sơ - Quan sát - Phỏng vấn - Điều tra - Phân tích SWOT Lập kế hoạch chi tiết năm học trao đổi với khoa, phòng ban để có điều chỉnh phủ hợp 4 Lập kế hoạch chi tiết tuần, học kỳ, năm học Công bố rộng rãi kế hoạch cho giảng viên, sinh viên biết Theo dõi tình hình thực tế, có điều chỉnh kịp thời Quản việc thực kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu, giáo trình, khối lƣợng giảng dạy Quản việc xây dựng, ban hành quy định đào tạo chế độ làm việc cho giảng viên Quản việc thực kế hoạch năm học khoa, môn, giáo viên Quản nề nếp giảng dạy giáo viên 4 Quản việc thực thời khóa biểu Quản việc thực khối lượng giảng giảng viên tiến trình giảng dạy theo chương trình Quản việc đổi chƣơng trình, giáo trình Khảo sát yêu cầu, nhu cầu người sử dụng lao động trình độ kiến thức tối thiểu, lực người học sau tốt nghiệp Tổ chức lấy ý kiến giảng viên, cán quản sở đào tạo, nhà khoa học, đại diện đơn vị sử dụng lao động 114 Đánh giá cập nhật thường xuyên nội dung chương trình 4 Thẩm định chương trình, mở mã ngành Quản việc đánh giả kết giảng dạy học tập Phối hợp khoa, phòng ban tổ chức kỳ thi hết môn, học kỳ Phối hợp khoa, phòng ban tổ chức kỳ thi cấp trường Phối hợp phòng ban đổi mới, cải tiến hình thức kiểm tra, đánh giá 4 Quản lý, cập nhật kết học tập sinh viên Tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy giảng viên Soạn thảo, ban hành quy chế, quy định, thông báo, văn liên quan đến đào tạo Cấp kết học tập, tổng hợp điểm xét học bổng Xử thủ tục bảo lưu, chuyển tiếp, định liên quan Tư vấn tuyển sinh, xét tuyển nhập học cho sinh viên Cấp, phát, quản văn chứng theo quy định, xác Thái độ làm việc, phối hợp với đơn vị, cá nhân đến liên hệ công tác Các hoạt động khác 22 3 4 Xin cảm ơn thầy, 115 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN Kính gửi thầy/cô, Để thực đề tài nghiên cứu Quản hoạt động nghiệp vụ Phòng Đào tạo, Trường Đại học Nội theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, tác giả đề xuất giải pháp Xin thầy/cô vui lòng cho biết ý kiến mức độ cần thiết khả thi biện pháp cách đánh dấu vào tương ứng Tính cần thiết Stt Các biện pháp quản đề xuất Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, sinh viên tiêu chuẩn ISO 9001 Đào tạo phương pháp viết văn hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 Thực hệ thống quản chất lượng theo ISO Đào tạo phương pháp đánh giá nội hệ thống chất lượng tổ chức đánh giá nội hệ thống quản chất lượng Đánh giá chứng nhận hệ thống quản chất lượng trì hệ thống sau đánh giá Rất cần thiết 116 Cần thiết Khơng cần thiết Tính khả thi Rất khả thi Khả thi Không khả thi ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - - PHẠM VIỆT HÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO, TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2015 Chuyên ngành: Quản lý. .. sở lý luận quản lý hoạt động nghiệp vụ đào tạo trường đại học - Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động nghiệp vụ đào tạo Trường Đại học Hà Nội - Chương 3: Giải pháp xây dựng hệ thống quản lý hoạt. .. Hoạt động nghiệp vụ phòng đào tạo trường đại học 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Giải pháp quản lý hoạt động nghiệp vụ Phòng Đào tạo Trường Đại học Hà Nội theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 Câu hỏi nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động nghiệp vụ của phòng đào tạo, trường đại học hà nội theo tiêu chuẩn ISO 9001 2015 , Quản lý hoạt động nghiệp vụ của phòng đào tạo, trường đại học hà nội theo tiêu chuẩn ISO 9001 2015

Từ khóa liên quan