Báo nhân dân với công tác tuyên truyền chống chiến lược chiến tranh đặc biệt của mỹ ở miền nam việt nam (1961 1965)

188 91 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 23:54

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ THỊ LỢI BÁO NHÂN DÂN VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CHỐNG CHIẾN LƢỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA MỸ MIỀN NAM VIỆT NAM (1961-1965) LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ Hà Nội, 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ THỊ LỢI BÁO NHÂN DÂN VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CHỐNG CHIẾN LƢỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA MỸ MIỀN NAM VIỆT NAM (1961-1965) Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mã số: 60 22 03 15 LUẬN VĂN THẠC SĨ LịCH Sử Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS LÊ VĂN THỊNH Hà Nội, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Báo Nhân Dân với công tác tuyên truyền chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” Mỹ miền Nam Việt Nam (19611965)” cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn PGS.TS Lê Văn Thịnh mà trước chưa có tác giả cơng bố Những tư liệu số liệu sử dụng luận văn có tính xác thực nguồn gốc rõ ràng Tác giả Lê Thị Lợi LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn này, ngồi nỗ lực cố gắng thân, tác giả xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý thầy cô, anh chị công tác thư viện khoa Lịch sử, thư viện trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Thư viện Quốc gia Việt Nam cung cấp tư liệu, thông tin quý giá Tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy, cô môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, khoa Lịch sử, trường Đại học Khoa học xã hội Nhân Văn, đặc biệt cảm ơn tận tình giúp đỡ, hướng dẫn PGS.TS Lê Văn Thịnh Dù có nhiều cố gắng thời gian có hạn nhận thức tác giả hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu xót, hạn chế Tác giả mong muốn nhận bảo quý thầy, cô ý kiến quý báu bạn MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG Chƣơng 1: NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CỦA BÁO NHÂN DÂN THỜI KỲ 1961 - 1965 1.1 Tình hình quốc tế, nước âm mưu, thủ đoạn Mỹ miền Nam 1.1.1 Tình hình quốc tế, nước 1.1.2 Âm mưu thủ đoạn đế quốc Mỹ 11 1.2 Chủ trương Đảng cơng tác tun truyền báo chí 23 Tiểu kết chƣơng 29 Chƣơng 2: BÁO NHÂN DÂN VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CHỐNG CHIẾN LƢỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA MỸ MIỀN NAM (19611965) 31 2.1 Tố cáo âm mƣu, thủ đoạn tội ác chiến tranh Mỹ miền Nam 31 2.1.1 Tố cáo âm mưu thủ đoạn chiến tranh Mỹ 31 2.2.2 Tố cáo tội ác chiến tranh Mỹ miền Nam 39 2.2 Tuyên truyền cho đƣờng lối cách mạng Đảng thắng lợi chống chiến lƣợc “chiến tranh đặc biệt” miền Nam 44 2.2.1 Tuyên truyền cho đường lối cách mạng miền Nam Đảng 44 2.2.2 Tuyên truyền cho thắng lợi chiến trường quân dân miền Nam 52 2.3 Tuyên truyền cho giải pháp Giơnevơ 1954 Đơng Dƣơng, đồn kết, tranh thủ ủng hộ lực lƣợng tiến giới 57 2.3.1 Tuyên truyền cho giải pháp Giơ nevơ 1954 Đông Dương 57 2.3.2 Đoàn kết, tranh thủ ủng hộ lực lượng tiến giới 64 Tiểu kết chƣơng 79 Chƣơng 3: MỘT VÀI NHẬN XÉT VÀ KINH NGHIỆM 81 3.1 Một vài nhận xét công tác tuyên truyền chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” báo Nhân Dân 81 3.1.1 Ưu điểm 81 3.1.2 Hạn chế 89 3.2 Một vài kinh nghiệm lịch sử 91 Tiểu kết chƣơng 96 KẾT LUẬN 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC 104 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nền báo chí Việt Nam có lịch sử lâu đời, từ đời cho thấy vai trò kênh thơng tin truyền tải giá trị quan trọng Sau hoàn thành nhiệm vụ kháng chiến chống thực dân Pháp, báo chí Việt Nam phải tiếp tục nhiệm vụ cách mạng chống lại kẻ phá hoại Hiệp nghị hòa bình Giơnevơ với hậu thuẫn từ can thiệp Mỹ dần lộ mặt chiêu “chống cộng sản” Trong đó, cần phải nhắc tới đóng góp báo Nhân Dân với vai trò quan trung ương, tiếng nói Đảng, Nhà nước Nhân dân Việt Nam Ngay từ số báo năm 1951, báo Nhân Dân góp phần nói lên tiếng nói Đảng, Nhân dân nghiệp cách mạng, đưa đường lối chủ trương Đảng đến gần dân hơn, để toàn dân hiểu thực đường lối mục tiêu chung cách mạng giải phóng miền Nam thống Tổ quốc Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “dùng binh giỏi đánh mưu, thứ hai đánh ngoại giao, thứ ba đánh binh” [32, tr 518] để nói lên vai trò quan trọng đấu tranh mặt trận ngoại giao Thắng lợi mặt trận ngoại giao tiếp nối, khẳng định thắng lợi mặt trận quân đưa sở để kết thúc chiến tranh Năm 1954, với điều khoản Hiệp nghị Giơnevơ Việt Nam, tình hình cách mạng nước quốc tế có thay đổi, báo Nhân Dân tiếp tục phát huy vai trò quan ngơn luận Đảng nghiệp đấu tranh cách mạng Phản ánh cách chuẩn xác chủ trương đối ngoại Việt Nam nhằm chống lại âm mưu chống phá kẻ thù Trong giai đoạn từ 1960 – 1965, tình hình quốc tế nước có biến đổi to lớn Mâu thuẫn Xô – Trung bộc lộ gây tình trạng phân liệt phong trào cộng sản công nhân quốc tế Việt Nam, miền Bắc bước vào giai đoạn thực kế hoạch ba năm phát triển kinh tế, miền Nam phong trào Đồng Khởi dâng cao cần ủng hộ mạnh mẽ từ phe nước xã hội chủ nghĩa Sau thất bại chiến lược “Chiến tranh đơn phương”, đế quốc Mỹ sức ủng hộ quyền Ngơ Đình Diệm, triển khai chiến lược chiến tranh mang tên “Chiến tranh đặc biệt” nhằm bình định miền Nam Việt Nam Trước tình hình mới, Đảng kịp thời đề chủ trương đối ngoại phù hợp nhằm tranh thủ đồng tình, ủng hộ quốc tế tinh thần vật chất, nêu cao thiện chí thi hành Hiệp nghị Giơnevơ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Thực hòa bình thống đất nước chống Mỹ - Diệm phá hoại Hiệp nghị Giơnevơ Đồng thời đề cao vị trí quốc tế Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, vận động dư luận quốc tế chống lại hành động tăng cường chiến tranh can thiệp Mỹ miền Nam Việt Nam Báo Nhân Dân ln góp vai trò to lớn cho kịp thời đó, nhanh chóng đưa chủ trương, đường lối Đảng đến với Nhân dân Việt Nam, cho thấy kháng chiến nhận ủng hộ to lớn bạn bè quốc tế Dù kháng chiến kết thúc, hòa bình lập lại hoạt động đối ngoại, tuyên truyền quốc tế giữ vai trò quan trọng nghiệp cách mạng nước mục điêu đồn kết với tất nước sở tơn trọng độc lập bình đẳng Để thực mục tiêu đó, báo chí ln phương tiện hữu ích, báo Nhân Dân phận Để có học kinh nghiệm cho tại, ln phải có trải nghiệm thực tế, qua 64 năm xây dựng phát triển từ tờ tuần báo nhật báo, báo Nhân Dân thực tơn mục đích phục vụ phát triển đất nước Nổi trội trình hoạt động báo giai đoạn tuyên truyền thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược Tìm hiểu giai đoạn khơng góp phần làm rõ thêm lịch sử tờ báo Nhân Dân mà góp phần làm sáng tỏ vai trò báo thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Đồng thời thơng qua đó, rút kinh nghiệm quý báu cho nghiệp báo chí Vì vậy, chúng tơi chọn đề tài Báo Nhân Dân với công tác tuyên truyền chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” Mỹ miền Nam Việt Nam (19611965) đề tài có ý nghĩa khoa học thực tiễn làm đề tài luận văn chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Tình hình nghiên cứu Cho đến có nhiều cơng trình, đề tài khoa học nghiên cứu báo Nhân Dân vấn đề tuyên truyền tờ báo Có thể kể tới số cơng trình nghiên cứu tiêu biểu: Đó đề tài nghiên cứu mang tính chất chung, khái lược báo chí Báo chí Việt Nam Hồng chương chủ biên xuất năm 1985 Cuốn sách Tổng quan lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam (1925-2010) Đào Duy Quát chủ biên xuất năm 2010 Trình bày lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam với điểm khái quát nhất, lịch sử hình thành, phát triển nhắc tới lịch sử báo Nhân Dân từ tờ báo tiền thân “Cờ giải phóng, Sự Thật…” Cuốn sách khẳng định báo chí cách mạng Việt Nam vũ khí cách mạng vơ lợi hại, góp phần quan trọng cho thắng lợi đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam Hay Báo chí cách mạng Việt Nam 1925-1945 Nguyễn Thành, Nhà xuất Khoa học xã hội ấn hành vào năm 1984 Trong sách mình, Nguyễn Thành trình bày thành chương tương ứng với thời kỳ: 1925-1930, 1930-1936, 1936-1939 1939-1945 Tác giả nêu đặc điểm hình thành phát triển, nguyên tắc chung tính lịch sử cụ thể, quy luật Qua đó, khẳng định thời kỳ báo chí cách mạng bị khủng bố, đàn áp, cấm đốn nhiều hình thức khác đội ngũ nhà báo cách mạng xuất ngày nhiều hơn, đáp ứng cho yêu cầu tuyền truyền cho đấu tranh nhân dân ta Sách chuyên khảo báo Nhân Dân có Sơ thảo lịch sử năm mươi năm báo Nhân Dân 1951 – 2001 Hồng Vinh chủ biên, xuất năm 2001 Trong sách tác giả khái quát chặng đường phát triển đặc điểm báo Nhân Dân từ đời đến năm 2001 Tác giả thống kê lại toàn báo tiền thân báo Nhân Dân báo Thanh Niên, báo Đấu Tranh, báo Đại Chúng chia giai đoạn phát triển báo Nhân Dân gắn liền với nghiệp cách mạng dân tộc hai kháng chiến chống Pháp chống Mỹ cứu nước để thấy vai trò tuyên truyền báo Tuy nhiên, sách dừng lại việc trình bày vai trò chung báo Nhân Dân chưa thống kê số liệu cụ thể tin có nội dung tuyên truyền chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” Mỹ Hay hồi ký Nhớ thời làm báo Nhân Dân, Nhà xuất Chính trị quốc gia ấn hành năm 1996 tác phẩm nhiều tác giả vốn phóng viên, cộng tác viên báo kỷ niệm thời gian công tác báo Qua đó, nắm thơng tin hoạt động báo Nhân Dân vai trò nghiệp cách mạng chung đất nước Một sách khác Nhớ thời làm báo Nhân Dân nhà báo Hữu Thọ chủ biên Nhà xuất Chính trị quốc gia ấn hành năm 1996 kỷ niệm 45 năm ngày số báo (11/3/1951-11/3/1996) Cuốn sách nhằm tái lại hồi ức nhà báo tòa soạn báo Nhân Dân q trình tác nghiệp mình, đặc biệt giai đoạn nước ta tiến hành kháng chiến chống Mỹ Những mẩu chuyện dù ngắn tưởng đơn giản lại kinh nghiệm quý báu sống nghề nghiệp người công tác ngành báo nói chung báo Đảng nói riêng 601 Tin Vnttx, Miền Nam: Đồng bào Sài Gòn – Chợ Lớn treo cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam, rải truyền đơn chống Mỹ - Diệm, báo Nhân Dân, số 2722, ngày 4-9-1961, tr2 602 Tin Vnttx, Miền Nam: Đồng bào Trà Vinh – Cà Mau biểu tình chống Mỹ - Diệm khủng bố, báo Nhân Dân, số 2871, ngày 31-1-1962, tr4 603 Tin Vnttx, Miền Nam: Chiến dịch “mặt trời mọc” thất bại Gần 1000 địch bị tiêu diệt Nhiều “ấp chiến lược” bị phá, báo Nhân Dân, số 3091, ngày 11-9-1962, tr4 604 Tin Vnttx, Miền Nam: Hàng triệu lượt người mít tinh biểu tình chống Mỹ - Diệm Phá 227 ấp chiến lược Tiêu diệt 2000 tên địch, báo Nhân Dân, số 3083, ngày 29-1962, tr4 605 Tin Vnttx, Miền Nam: Lại loạt ấp chiến lược bị phá, báo Nhân Dân, số 3079, ngày 29-8-1962, tr4 606 Tin Vnttx, Miền Nam: Mỹ - Diệm càn quét liên tiếp hai tỉnh Kontum Quảng Ngãi, báo Nhân Dân, số 2517, ngày 8-2-1961, tr2 607 Tin Vnttx, Miền Nam tăng thuế để tăng chi phí quân khủng bố đàn áp, báo Nhân Dân, số 2498, ngày 20-1-1961, tr2 608 Tin Vnttx, Miền Nam: Tội ác đẫm máu bọn Diệm Tam Kỳ (Quảng Nam), báo Nhân Dân, số 2516, ngày 7-2-1961, tr2 609 Tin Vnttx, Miền NamMiền Nam: Chế độ Diệm tình bi quan, báo Nhân Dân, số 2508, ngày 30-1-1961, tr2 610 Tin Vnttx, Miền NamMiền Nam: Thêm tội ác Mỹ - Diệm: Mỹ Diệm xây hầm ngầm để giam thủ tiêu người yêu nước Sĩ quan Mỹ trực tiếp huy việc tập trung dân lập vành đai trắng, báo Nhân Dân, số 2872, ngày 1-21962, tr4 168 611 Tin Vnttx, Miền Nam Trung bộ: Trong tháng gần 1000 đich bị tiêu diệt, hàng loạt “ấp chiến lược” bị phá, báo Nhân Dân, số 3038, ngày 19-7-1962, tr4 612 Tin Vnttx, Miền Nam Việt Nam Cuba đoàn kết chống Mỹ, báo Nhân Dân, số 3108, ngày 28-9-1962, tr4 613 Tin Vnttx, Miền Trung Nam bộ: Trong 20 ngày, 72 vạn đồng bào hội họp hoan nghênh đại hội Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, báo Nhân Dân, số 2968, ngày 10-5-1962, tr1 614 Tin Vnttx, Miền Trung Nam Bộ phá 256 “ấp chiến lược”, báo Nhân Dân, số 3058, ngày 8-8-1962, tr4 615 Tin Vnxttx, Miền Trung Nam Bộ phá “ấp chiến lược”, báo Nhân Dân, số 3047, ngày 28-7-1962 616 Tin Vnttx, Miền Trung Nam bộ: Phá nửa số ấp chiến lược, báo Nhân Dân, số 3085, ngày 5-9-1962, tr1 617 Tin Vnttx, Mông Cổ Ba Lan lên án đế quốc Mỹ can thiệp trắng trợn vào Miền Nam nước ta, báo Nhân Dân, số 2673, ngày 16-7-1961, tr2 618 Tin Vnttx, Một luật sư Ấn Độ đòi phủ Ấn Độ lên tiếng để chặn tay Mỹ, báo Nhân Dân,số 2984, ngày 26-5-1962, tr4 619 Tin Vnttx, Một tạp chí Mỹ thú nhận: “Mỹ làm trái Hiệp nghị Giơnevơ”, báo Nhân Dân, số 2998, ngày 9-6-1962, tr4 620 Tin Vnttx, Mười hiệu trước mắt Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam, số 2865, ngày 25-1-1962, tr4 621 Tin Vnttx, Mỹ - Diệm điên cuồng khủng bố, tàn sát đồng bào ta Bến Tre Quảng Ngãi, báo Nhân Dân, số 2688, ngày 31-7-1961, tr2 169 622 Tin Vnttx, Mỹ - Diệm đưa trái phép 2.826 người vào vùng Nam khu phi quân sự, báo Nhân Dân, số 2847, ngày 7-1-1962, tr4 623 Tin Vnttx, Mỹ - Diệm khủng bố dã man đồng bào theo đạo Thiên chúa, báo Nhân Dân, số 2695, ngày 7-8-1961, tr2 624 Tin Vnttx, Mỹ - Diệm khủng bố đồng bào theo đạo cao đài, báo Nhân Dân, số 3047, ngày 28-7-1962, tr4 625 Tin Vnttx, Mỹ lại đưa thêm máy bay quân vào Miền Nam, báo Nhân Dân, số 2857, ngày 17-1-1962, tr4 626 Tin Vnttx, Mỹ lại đưa vào miền Nam 21 máy bay 300 binh sĩ, báo Nhân Dân, số 2879, ngày 9-2-1962, tr4 627 Tin Vnttx, Mỹ Tho, Bến Tre: Phá 165 “ấp chiến lược”, báo Nhân Dân, số 3098, ngày 18-9-1962, tr4 628 Tin Vnttx, Mỹ Tho: Gần vạn đồng bào dậy phá “ấp chiến lược”, báo Nhân Dân, số 2977, ngày 19-5-1962, tr4 629 Tin Vnttx, Mỹ tiếp tục can thiệp sâu vào Miền Nam Việt Nam Lào, báo Nhân Dân, số 2705, ngày 17-8-1961, tr2 630 Tin Vnttx, Mỹ trắng trợn đặt kế hoạch xâm lược Miền Nam Việt Nam, báo Nhân Dân, số 2694, ngày 6-8-1961, tr2 631 Tin Vnttx, Năm 1961 gần 4500 đấu tranh công nhân, báo Nhân Dân, số 2941, ngày 12-4-1962, tr4 632 Tin Vnttx, Ngày Việt Nam (20-7) nước Anh, Nhật Bản, Úc, báo Nhân Dân, số 2715, ngày 27-8-1961, tr2 633 Tin Vnttx, Nhân dân Ba Lan đòi Mỹ cút khỏi miền Nam Việt Nam, báo Nhân Dân, số 3071, ngày 21-8-1962, tr4 170 634 Tin Vnttx, Nhân dân Inđônêxia ủng hộ chúng ta, báo Nhân Dân, số 3008, ngày 19-6-1962, tr4 635 Tin Vnttx, Nhân dân Lào đòi Mỹ rút quân khỏi Lào miền Nam Việt Nam, báo Nhân Dân, số 3082, ngày 1-9-1962, tr4 636 Tin Vnttx, Nhân dân Liên Xô ủng hộ “Tháng đấu tranh chống Mỹ xâm lược miền Nam Việt Nam”, báo Nhân Dân, số 3015, ngày 26-6-1962, tr4 637 Tin Vnttx, Nhân dân miền Nam phấn khởi chào mừng Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam, số 2523, ngày 14-2-1961, tr2 638 Tin Vnttx, Nhân dân Matxcơva kỉ niệm ngày 20-7, báo Nhân Dân, số 3044, ngày 25-7-1962, tr1 639 Tin Vnttx, “Nhân dân nhật báo” (Trung Quốc) phản đối Mỹ lập huy xâm lược Miền Nam Việt Nam, báo Nhân Dân, số 2884, ngày 14-2-1962, tr4 640 Tin Vnttx, Nhân dân nước Cộng hòa Dân chủ Đức ủng hộ đấu tranh nhân dân ta chống Mỹ - Diệm, báo Nhân Dân, số 2869, ngày 29-1-1962, tr1 641 Tin Vnttx, Nhân dân Triều Tiên ủng hộ chúng ta, báo Nhân Dân, số 3007, ngày 18-6-1962, tr4 642 Tin Vnttx, Nhân dân Trung Quốc ủng hộ công hàm Bộ Ngoại giao ta gửi hai chủ tịch Hiệp nghị Giơnevơ, báo Nhân Dân, số 2557, ngày 21-3-1961, tr1 643 Tin Vnttx, Phong trào chống Mỹ - Diệm dâng lên mạnh mẽ: Đồng bào dân tộc thiểu số Miền Nam kiên đẩy mạnh đấu tranh chống Mỹ - Diệm, báo Nhân Dân, số 2502, ngày 24-1-1961, tr1-2 171 644 Tin Vnttx, Phong trào chống Mỹ - Diệm dâng lên mạnh mẽ: Đồng bào Miền Nam Trung hưởng ứng lời kêu gọi Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam, báo Nhân Dân, số 2536, ngày 28-2-1961, tr1 645 Tin Vnttx, Phong trào chống Mỹ - Diệm lên mạnh: Đồng bào Miền Nam Trung phá tan nhiều khu trù mật, báo Nhân Dân, số 2552, ngày 16-3-1961, tr1 646 Tin Vnttx, Phong trào chống Mỹ - Diệm dâng lên mạnh mẽ: Đồng bào Sài Gòn – Chợ lớn hoan nghênh Mặt trân Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam, báo Nhân Dân, số 2521, ngày 12-2-1961, tr2 647 Tin Vnttx, Phong trào chống Mỹ - Diệm dâng lên mạnh mẽ: Gần vạn đồng bào miền Trung Nam biểu tình chống Mỹ - Diệm, báo Nhân Dân, số 2514, ngày 5-2-1961, tr1 648 Tin Vnttx, Phong trào chống Mỹ - Diệm dâng lên mạnh mẽ: Hàng vạn đồng bào Châu Đốc Chợ Lớn họp mít tinh, biểu tình chống Mỹ - Diệm, báo Nhân Dân, số 2495, ngày 17-1-1961, tr 649 Tin Vnttx, Phong trào chống Mỹ - Diệm dâng lên mạnh mẽ: Hàng vạn đồng bào biểu tình đòi Diệm phải từ chức, báo Nhân Dân, số 2509, ngày 31-1-1961, tr1 650 Tin Vnttx, Phong trào chống Mỹ - Diệm dâng lên mạnh mẽ: Hàng vạn đồng bào tây Ninh biểu tình bãi công, bãi thị chống Mỹ Diệm, báo Nhân Dân, số 2491, ngày 13-1-1961, tr1 651 Tin Vnttx, Phong trào chống Mỹ - Diệm lên mạnh: Trong 15 ngày, triệu đồng bào miền Trung Nam đấu tranh chống Mỹ - Diệm, báo Nhân Dân, số 2558, ngày 22-3-1961, tr1 652 Tin Vnttx, Quốc hội Hunggari ủng hộ đấu tranh nhân dân ta chống đế quốc Mỹ, báo Nhân Dân, số 2888, ngày 18-2-1962, tr1 172 653 Tin Vnttx, Quốc hội nước Cộng Hòa Dân Chủ Đức kịch liệt lên án đế quốc Mỹ xâm lược Miền Nam nước ta, báo Nhân Dân, số 2868, ngày 28-1-1962, tr1 654 Tin Vnttx, Riêng tỉnh miền Tây Nam Bộ, Chỉ ngày đầu tháng 51961: Hàng triệu đồng bào biểu tình chống Mỹ - Diệm, báo Nhân Dân, số 2671, ngày 14-7-1961, tr1 655 Tin Vnttx, Ta đòi giải tán phái đồn qn Mỹ MAAG, số 2482, ngày 41-1961, tr2 656 Tin Vnttx, Tám máy bay quân Mỹ tan xác, báo Nhân Dân, số 2887, ngày 17-2-1962, tr1 657 Tin Vnttx, Tại Giơnevơ, trưởng Ung Văn Khiêm tuyên bố: Hiệp nghị Giơnevơ Việt Nam phải thi hành nghiêm chỉnh, báo Nhân Dân, số 3038, ngày 19-71962, tr4 658 Tin Vnttx, Thái tử Xihanuc đòi Ngơ Đình Diệm chấm dứt khiêu khích Campuchia, báo Nhân Dân, số 3078, ngày 28-8-1962, tr4 659 Tin Vnttx, Thông xã Liên Xô lên án việc đế quốc Mỹ lập huy quân Mỹ miền Nam Việt Nam, báo Nhân Dân, số 2883, ngày 13-2-1962, tr4 660 Tin Vnttx, Thủ tướng Phạm Văn Đồng: Nhân dân hai nước Việt Nam Quyba đoàn kết chặt chẽ đấu tranh chống Mỹ, báo Nhân Dân, số 2670, ngày 137-1961, tr2 661 Tin Vnttx, Tiếng vang thư 16 nhà trí thức Mỹ, báo Nhân Dân, số 3047, ngày 28-7-1962, tr1 662 Tin Vnttx, Tồn dân sơi hưởng ứng “tháng đấu tranh chống Mỹ”, báo Nhân Dân, số 3034, ngày 15-7-1962, tr1 173 663 Tin Vnttx, Toàn giới ủng hộ chúng ta: Báo Sự thật (Liên Xô) lên án đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh xâm lược miền Nam nước ta, báo Nhân Dân, số 2928, ngày 30-3-1962, tr1-4 664 Tin Vnttx, Toàn giới ủng hộ chúng ta: Báo Sự thật niên Liên Xô nhấn mạnh: Tất dân tộc yêu chuộng tự phải cảnh giác trước âm mưu Mỹ, báo Nhân Dân, số 2931, ngày 2-4-1962, tr1 665 Tin Vnttx, Toàn giới ủng hộ chúng ta: Hội luật gia dân chủ quốc tế đòi Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam, báo Nhân Dân, số 3058, ngày 8-8-1962, tr1 666 Tin Vnttx, Toàn giới ủng hộ chúng ta: Nhân dân Giêoocgi (Liên Xơ) Hunggari Inđơnêxia đòi Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam, báo Nhân Dân, số 3060, ngày 10-8-1962, tr1 667 Tin Vnttx, Toàn giới ủng hộ chúng ta: Nhân dân Mông Cổ, Triều Tiên Inđônêxia phản đối đế quốc Mỹ vũ trang xâm lược miền Nam nước ta, báo Nhân Dân, số 2934, ngày 5-4-1962, tr1 668 Tin Vnttx, Toàn giới ủng hộ chúng ta: Phó thủ tướng Trần Nghị: Cuộc đấu tranh nhân dân miền Nam Việt Nam chống Mỹ - Diệm định thắng lợi, báo Nhân Dân, số 2949, ngày 20-4-1962, tr1 669 Tin Vnttx, Toàn giới ủng hộ chúng ta: Phụ nữ niên Bungari luôn bên cạnh nhân dân Việt Nam, báo Nhân Dân, số 2927, ngày 29-3-1962, tr1 670 Tin Vnttx, Tồn giới ủng hộ chúng ta: Quốc hội Mơng Cổ quốc hội Ba Lan ủng hộ nhân dân ta đấu tranh chống đế quốc Mỹ, báo Nhân Dân, số 2906, ngày 8-3-1962, tr1-4 671 Tin Vnttx, Toàn giới ủng hộ chúng ta: Sinh viên 32 nước học Ba Lan sinh viên Trung Quốc lên án đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam nước ta, báo Nhân Dân, số 2910, ngày 12-3-1962, tr1-4 174 672 Tin Vnttx, Toàn giới ủng hộ chúng ta: Ủy ban đồn kết Á – Phi ủy ban hòa bình Liên Xô phản đối đế quốc Mỹ vũ trang xâm lược miền Nam Việt Nam, báo Nhân Dân, số 2942, ngày 13-4-1962, tr1 673 Tin Vnttx, Tổng thống Xucano tiếp đồn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, báo Nhân Dân, số 3102, ngày 22-9-1962, tr4 674 Tin Vnttx, Trên 600 binh sĩ quân đội miền Nam miền Tây Nam Bộ vác súng với nhân dân, báo Nhân Dân, số 2848, ngày 8-1-1962, tr4 675 Tin Vnttx, Trên 2000 lính Nhật Bản đánh thuê cho Mỹ miền Nam, báo Nhân Dân, số 3015, ngày 26-6-1962, tr4 676 Tin Vnttx, Trên 7000 đồng bào Tây Ninh, Rạch Giá đấu tranh, báo Nhân Dân, số 2851, ngày 11-1-1962, tr4 677 Tin Vnttx, Trong tháng miền Trung Nam bộ: Trên triệu lượt người tham gia đấu tranh, 50 “ấp chiến lược” bị phá, báo Nhân Dân, số 2985, ngày 27-51962, tr1 678 Tin Vnttx, Trong tháng: 8000 binh sĩ bỏ hàng ngũ Mỹ - Diệm, báo Nhân Dân, số 3006, ngày 17-6-1962, tr1 679 Tin Vnttx, Trong tháng 51 máy bay 88 tàu chiến Mỹ chở trái phép hàng vạn vũ khí vào Miền Nam, báo Nhân Dân, số 2870, ngày 30-1-1962, tr4 680 Tin Vnttx, Trong tháng Nam Trung bộ: Trên 5000 quân địch bị tiêu diệt 13 máy bay địch bị thương bị rơi, báo Nhân Dân, số 3053, ngày 3-8-1962, tr4 681 Tin Vnttx, Trong 20 ngày phá 75 “ấp chiến lược”, báo Nhân Dân, số 3048, ngày 29-7-1962, tr4 682 Tin Vnttx, Trung ương Đảng cộng sản Inđônêxia lên án Mỹ khiêu khích quân miền Nam nước ta, báo Nhân Dân, số 2844, ngày 4-1-1962, tr4 175 683 Tin Vnttx, Tuần đoàn kết ủng hộ nhân dân miền Nam Việt Nam Cuba, báo Nhân Dân, số 3107, ngày 27-9-1962, tr4 684 Tin Vnttx, Tuyên bố đại hội đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam lần thứ nhất, báo Nhân Dân, số 2943, ngày 14-4-1962, tr1 685 Tin Vnttx, Tuyên bố đoàn đại biểu Ba Lan Ủy ban quốc tế “báo cáo đặc biệt” hai đại biểu Ấn Độ Canada, báo Nhân Dân, số 3026, ngày 7-7-1962, tr1 686 Tin Vnttx, Ủng hộ công hàm phủ ta gửi nước giới Chính phủ Cộng Hòa Dân Chủ Đức lên án Mỹ vũ trang xâm lược Miền Nam Việt Nam, báo Nhân Dân, số 2842, ngày 2-1-1962, tr1 687 Tin Vnttx, Ủy ban đoàn kết nhân dân Á – Phi miền Nam Việt Nam kịch liệt lên án đế quốc Mỹ, báo Nhân Dân, số 2922, ngày 24-3-1962, tr1-4 688 Tin Vnttx, Uy tín quốc tế Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ngày cao, báo Nhân Dân, số 3050, ngày 31-7-1962, tr4 689 Tin Vnttx, Ủy ban trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam phản đối tên Mác Namara đến Sài Gòn, báo Nhân Dân, số 2968, ngày 10-51962, tr4 690 T.L, Tổng Ken dại dột, báo Nhân Dân, số 2980, ngày 22-5-1962, tr4 691 Toàn giới ủng hộ chúng ta: Công nhân Bungari ủng hộ đấu tranh nhân dân ta, báo Nhân Dân, số 2940, ngày 11-4-1962, tr1-4 692 Toàn giới ủng hộ chúng ta: Công nhân Triều Tiên lên án đế quốc Mỹ xâm lược miền Nam Việt Nam, báo Nhân Dân, số 2925, ngày 27-3-1962, tr1 176 693 Toàn giới ủng hộ chúng ta: Công nhân Trung Quốc ủng hộ đấu tranh yêu nước nhân dân miền Nam nước ta, báo Nhân Dân, số 2926, ngày 28-3-1962, tr1-4 694 Toàn giới ủng hộ chúng ta: Hai viện Xô Viết tối cao Liên Xô, ủy viên trưởng ban thường vụ quốc hội nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa nghiêm khắc lên án đế quốc Mỹ xâm lược Miền Nam Việt Nam, báo Nhân Dân, số 2902, ngày 4-31962, tr1-4 695 Toàn giới ủng hộ chúng ta: Hội đồng đoàn kết Á – Phi tuyên bố ngày quốc tế ủng hộ Việt Nam 20-7, báo Nhân Dân, số 2679, ngày 22-7-1961, tr4 696 Toàn giới ủng hộ chúng ta: Hội luật gia dân chủ quốc tế lên án hành động xâm lược đế quốc Mỹ, báo Nhân Dân, số 2944, ngày 15-4-1962, tr1-4 697 Toàn giới ủng hộ chúng ta: Nhân dân Inđônêxia đánh giá cao đấu tranh thiêng liêng nghĩa nhân dân miền Nam Việt Nam, báo Nhân Dân, số 2952, ngày 23-4-1962, tr1 698 Toàn giới ủng hộ chúng ta: Nhân dân Quy Ba, Inđônêxia, Ấn Độ Nhật Bản lên án đế quốc Mỹ vũ trang xâm lược miền Nam nước ta, báo Nhân Dân, số 2963, ngày 5-5-1962, tr4 699 Toàn giới ủng hộ chúng ta: Ngăn chặn đế quốc Mỹ tiến hành “Chiến tranh đặc biệtmiền Nam, báo Nhân Dân, số 2923, ngày 25-3-1962, tr1-4 700 Toàn giới ủng hộ chúng ta: Quốc hội nước Cộng Hòa Dân Chủ Đức đòi bọn xâm lược Mỹ phải rút khỏi Miền Nam nước ta, báo Nhân Dân, số 2901, ngày 33-1962, tr1-4 701 Tố cáo quyền tay sai Mỹ vi phạm quy chế khu phi quân sự, báo Nhân Dân, số 3637, ngày 14-3-1964, tr4 177 702 Tố cáo đế quốc Mỹ tiếp tục dùng chất độc hóa học để đẩy mạnh chiến tranh xâm lược, báo Nhân Dân, số 3567, ngày 3-1-1964, tr4 703 Tố cáo Mỹ tay sai càn quét dịp tết, báo Nhân Dân, số 3623, ngày 29-21964, tr4 704 Tranh biếm họa quyền Miền Nam, báo Nhân Dân, số 2528, ngày 20-21961, tr3 705 Tranh: ĐờGôn bảo Giônxơn: Xin giới thiệu với ngài, (Điện Biên Phủ) người bạn tôi, báo Nhân Dân, số 3762, ngày 18-7-1964, tr4 706 Trên 35.000 đồng bào Vinh, Đồng Hới, Hà Tĩnh, Cẩm Phả đấu tranh chống Mỹ, báo Nhân Dân, số 2896, 26-2-1962, tr1-4 707 Kiều Trí, Tranh biếm họa “Hướng xuất hành anh em họ Ngô”, báo Nhân Dân, số báo tết 2524, ngày 15-2-1961, tr8 708 Triển lãm “4 năm thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam”: Thù thêm sâu, thắng lớn, báo Nhân Dân, số 3893, ngày 27-11-1964, tr6 709 Triệu tập hội nghị ban thư kí Ủy ban quốc tế đồn kết với lao động nhân dân miền Nam Việt Nam, báo Nhân Dân, số 3638, ngày 15-3-1964, tr4 710 Trong ngày bọn Nguyễn Khánh tịch thu tờ báo, báo Nhân Dân, số 3677, ngày 23-4-1964, tr4 711 Trong tháng đấu tranh chống Mỹ: triệu 10 vạn lượt người họp mít tinh, biểu tình chống Mỹ - Diệm, báo Nhân Dân, số 3040, ngày 21-7-1962, tr1 712 Trung Nam bộ: 408 xã giải phóng; Bến Tre: Hơn 11.000 đồng bào đấu tranh trực tiếp với địch thị xã, báo Nhân Dân, số 3567, ngày 3-1-1964, tr4 713 Trần Công Trường, Hội luật gia dân chủ quốc tế lên án hành động xâm lược đế quốc Mỹ miền Nam Việt Nam, báo Nhân Dân, số 2991, ngày 2-6-1962, tr3 178 714 Hồng Tùng, Một dân tộc có truyền thống đánh dẻo dai đánh thắng, báo Nhân Dân, số 2916, ngày 18-3-1962, tr4 715 Hoàng Tùng: Những điều kiện thuận lợi đấu tranh yêu nước miền Nam, báo Nhân Dân, số 2918, ngày 20-3-1962, tr4 716 Tuyên bố phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa việc phủ Mỹ tăng cường xâm lược quân vào Miền Nam Việt Nam lập Bộ huy quân Mỹ Sài Gòn, báo Nhân Dân, số 2889, ngày 19-2-1962, tr1 717 Tuyên bố phủ ta “báo cáo đặc biệt” hai đoàn đại biểu Ấn Độ Canada, báo Nhân Dân, số 2994, ngày 5-6-1962, tr1-4 718 Tuyên bố người phát ngôn Bộ Ngoại giao ta âm mưu xâm lược đế quốc Mỹ hội nghị trưởng khối quân Đông Nam Á, báo Nhân Dân, số 3672, ngày 18-4-1964, tr4 719 Tuyên bố người phát ngôn Bộ ngoại giao ta âm mưu Mỹ nhằm lôi kéo nước khối quân Bắc đại tây dương tham gia xâm lược miền Nam Việt Nam, báo Nhân Dân, số 3696, ngày 13-5-1964, tr4 720 Tuyên bố người phát ngôn Bộ ngoại giao nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cơng hàm ngày 16-4-1962 phủ Anh gửi phủ Liên Xơ tình hình miền Nam Việt Nam, báo Nhân Dân, số 2949, ngày 20-4-1962, tr1 721 Tuyên bố người phát ngôn Bộ Ngoại giao ta tài liệu vu cáo bọn Diệm gửi Liên Hợp Quốc, báo Nhân Dân, số 2853, ngày 13-1-1962, tr1 722 Tuyên bố nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa 10 năm đấu tranh thi hành hội nghị Giơnevơ nhằm thực hòa bình thống nước Việt Nam, báo Nhân Dân, số 3760, ngày 16-7-1964, tr1 179 723 Tuyên bố Quốc hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khóa kì họp thứ sách xâm lược quân đế quốc Mỹ với miền Nam Việt Nam, báo Nhân Dân, số 2956, ngày 27-4-1962, tr1-4 724 Tuyên bố Việt Nam thơng xã luận điệu quyền Diệm vu cáo miền Bắc “đưa quân đội vào miền Nam hoạt động xâm lược lật đổ”, báo Nhân Dân, số 2946, ngày 17-4-1962, tr4 725 Từ “ấp chiến lược” đến “ấp tân sinh” phương pháp “vết dầu loang” không tránh khỏi thất bại, báo Nhân Dân, số 3648, ngày 25-3-1964, tr4 726 Ủy Ban Mặt trận Giải phóng miền Nam Việt Nam tỉnh Bà Rịa nêu rõ chiến thắng Bình Giã đánh dấu trưởng thành quân giải phóng tinh thần chiến đấu chiến thuật, kỹ thuật, báo Nhân Dân, số 3934, ngày 7-1-1965, tr1 727 Ủy ban quốc tế cần có thái độ kiên trước tồn trái phép phái đoàn quân Mỹ TERM, báo Nhân Dân, số 2526, ngày 17-2-1961, tr1-2 728 Ủy ban trung ương chống vụ thảm sát Phú Lợi chống khủng bố tàn sát đồng bào Miền Nam tuyên bố việc đế quốc Mỹ lập Bộ huy quân dùng chất độc hóa học để đàn áp phong trào yêu nước nhân dân Miền Nam, báo Nhân Dân, số 2894, ngày 24-2-1962, tr1-4 729 Việt Nam thông xã tuyên bố kịch liệt phản đối phủ Anh bao che Mỹ xâm lược Nam Việt Nam, báo Nhân Dân, số 3687, ngày 4-5-1964, tr4 730 Phạm Thành Vinh, Miền Nam ách “viện trợ Mỹ” (còn nữa), báo Nhân Dân, số 2673, ngày 16-7-1961, tr3 Đăng tiếp số báo ngày 17-7-1961, tr3 731 Nguyễn Thành Vĩnh, Nghị theo đa số Ủy ban quốc tế vi phạm hiệp định Giơnevơ chủ quyền dân tộc Việt Nam, báo Nhân Dân, số 2659, ngày 2-71961,tr3 180 732 Về diễn văn ngày 20-4-1964 Giôn Xơn Chính sách xâm lược, gây chiến che đậy danh từ hào nhoáng, báo Nhân Dân, số 3680, ngày 26-4-1964, tr4 733 Võ Nguyên Giáp: Quân đội nhân dân lực lượng vũ trang nhân dân sẵn sàng giáng cho kẻ thù đòn trừng phạt đích đáng, báo Nhân Dân, số 3652, ngày 29-3-1964, tr3 734 Xã luận: Bác bỏ kết luận sai lầm đại biểu Ấn Độ Canada, báo Nhân Dân, số 2994, ngày 5-6-1962, tr1-4 735 Xã luận: Chống lại sách nham hiểm Mỹ dùng người châu Á đánh người châu Á, báo Nhân Dân, số 2978, ngày 20-5-1962, tr1-4 736 Xã luận: Cách giải đắn vấn đề Đông Dương Mỹ chấm dứt can thiệp xâm lược, báo Nhân Dân, số 3709, ngày 26-5-1964, tr1-4 737 Xã luận: Chúng ta cảnh cáo kẻ đồng lõa với Mỹ đấu tranh xâm lược miền Nam nước ta, báo Nhân Dân, số 3728, ngày 14-6-1964, tr1-4 738 Xã luận: Đế quốc Mỹ điên cuồng đẩy mạnh chiến tranh xâm lược đến bước mạo hiểm, báo Nhân Dân, số 3984, ngày 28-2-1965, tr1-4 739 Xã luận, Hiệp nghị Giơnevơ năm 1954 phải thi hành nghiêm chỉnh, báo Nhân Dân, số 3760, ngày 16-7-1964, tr1-4 740 Xã luận: Mối quan hệ hữu nghị Việt Nam Liên Xô không ngừng phát triển, báo Nhân Dân, số 2663, ngày 6-7-1961, tr1-2 741 Xã luận: Một thủ đoạn thâm độc nguy hiểm đế quốc Mỹ, báo Nhân Dân, số 3735, ngày 21-6-1964, tr1-4 742 Xích Điều, Sau mặt nạ nhân vị: Mối lo tên đầy tớ, báo Nhân Dân, số 2548, ngày 12-3-1961, tr3 181 743 Xuân Thủy, Bộ trưởng Bộ ngoại giao ta gửi công hàm đến chủ tịch hội nghị Giơnevơ năm 1954 Đông Dương: Kịch liệt tố cáo đế quốc Mỹ riết đẩy mạnh chiến tranh xâm lược Nam Việt Nam, báo Nhân Dân, số 3711, ngày 28-5-1964, tr1 744 Yêu sách cấp bách toàn thể nhân dân Miền Nam giải tán huy quân Mỹ, rút hết cố vấn sĩ quan vũ khí Mỹ khỏi Miền Nam, báo Nhân Dân, số 2886, ngày 16-2-1962, tr4 182 ... Chƣơng 2: BÁO NHÂN DÂN VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CHỐNG CHIẾN LƢỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA MỸ Ở MIỀN NAM (1961 – 1965) 31 2.1 Tố cáo âm mƣu, thủ đoạn tội ác chiến tranh Mỹ miền Nam. .. VÀ NHÂN VĂN LÊ THỊ LỢI BÁO NHÂN DÂN VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CHỐNG CHIẾN LƢỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA MỸ Ở MIỀN NAM VIỆT NAM (1961- 1965) Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt. .. chiến tranh Mỹ miền Nam Việt Nam; làm rõ chủ trương, giải pháp Đảng với công tác tuyên truyền báo Nhân Dân, nhằm đánh bại Chiến tranh đặc biệt đế quốc Mỹ miền Nam Việt Nam thể vấn đề tin, báo Nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo nhân dân với công tác tuyên truyền chống chiến lược chiến tranh đặc biệt của mỹ ở miền nam việt nam (1961 1965) , Báo nhân dân với công tác tuyên truyền chống chiến lược chiến tranh đặc biệt của mỹ ở miền nam việt nam (1961 1965)