Quá trình vận động giải phóng dân tộc ở bắc ninh (1939 1945)

98 70 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2019, 23:54

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ MINH LIÊN Q TRÌNH VẬN ĐỘNG GIẢI PHĨNG DÂN TỘC BẮC NINH (1939-1945) LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam Hà Nội - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ MINH LIÊN QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC BẮC NINH (1939-1945) Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam Mã số: 60 22 03 13 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Đình Lê Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn tơi hồn tồn thực hiện, khơng chép Các trích dẫn luận văn (nếu có) dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Nếu không xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với đề tài Hà Nội, 20 tháng 12 năm 2017 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Minh Liên LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đề tài luận văn Thạc sĩ cách hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực, cố gắng thân phải kể đến cơng lao thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ, động viên giúp đỡ suốt trình học tập, nghiên cứu hồn thiện luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn vơ sâu sắc tới PGS.TS.Nguyễn Đình Lê, người tận tình vất vả hướng dẫn, tạo điều kiện tốt giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tơi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn đến thầy khoa lịch sử trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Hà Nội truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm quý báu tạo điều kiện cho tơi học tập hồn thành luận văn Cùng với tơi xin cảm ơn tới các quan, đơn vị, người thân, đồng nghiệp bạn bè động viên giúp đỡ để tơi hồn thành tốt trình học tập, thực bảo vệ thành công luận văn ! Hà Nội, 20 tháng 12 năm 2017 Học viên thực Nguyễn Thị Minh Liên MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ TỈNH BẮC NINH TRƢỚC NĂM 1939 1.1 Điều kiện tự nhiên, xã hội 1.1.1 Vị trí địa lí điều kiện tự nhiên 1.2.1 Đặc điểm cư dân văn hóa 12 1.2 Phong trào cách mạng Bắc Ninh đầu kỉ XX 13 1.2.1 Khái quát phong trào yêu nước đầu kỉ XX 13 1.2.2 Sự đời hoạt động chi Đảng 18 1.3 Thời kì khơi phục phát triển cách mạng 1933-1939 22 1.3.1 Bước đầu khôi phục cách mạng 1933-1935 22 1.3.2 Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 chi Đảng Bắc Ninh 23 Tiểu kết chương 27 CHƢƠNG 2: PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG TỪ 19391945 29 2.1 Quá trình chuẩn bị lực lƣợng tiến tới khởi nghĩa giành quyền từ 1939 đến tháng 3-1945 29 2.1.1 Hoàn cảnh 29 2.1.2 Quá trình chuẩn bị lực lượng cho khởi nghĩa 30 2.2 Cao trào kháng Nhật cứu nƣớc từ 9-3- 1945 đến tháng 8-1945 44 2.3 Khởi nghĩa thắng lợi bƣớc đầu xây dựng quyền nhân dân 55 2.3.1 Khởi nghĩa giành quyền thắng lợi 55 2.3.2 Xây dựng quyền nhân dân giải khó khăn sau cách mạng 63 Tiểu kết chương 65 CHƢƠNG 3: NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA, KINH NGHIỆM 66 3.1 Nguyên nhân thắng lợi 66 3.2 Ý nghĩa 70 3.3 Kinh nghiệm 74 Tiểu kết chương 80 KẾT LUẬN 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ATK: An toàn khu Nxb: Nhà Xuất Bản H Hà Nội MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cách mạng tháng Tám 1945 kiện lịch sử có ý nghĩa vơ trọng đại tiến trình lịch sử Việt Nam Đã có nhiều tác giả với nhiều cơng trình nghiên cứu, sách báo, viết sâu tìm hiểu vấn đề này, qua góp phần cung cấp nhiều hiểu biết cách mạng, điều mà cách mạng làm là: chấm dứt ách thống trị thực dân pháp, phát xít Nhật, chế độ phong kiến suy tàn, lạc hậu, đồng thời mở trang sử mới, bước tiến lịch sử dân tộc Đây khẳng định đắn lịch sử, lựa chọn đắn, sáng suốt dân tộc tin theo cờ đỏ vàng, cờ soi đường Đảng cộng sản Việt Nam, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh Quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc Bắc Ninh với kết đạt chứng tỏ phận khăng khít, gắn bó, khơng tách rời với công vận động cách mạng nước Đi sâu vào tìm hiểu trình vận động giải phóng dân tộc Bắc Ninh đặc biệt giai đoạn từ sau có Đảng lãnh đạo, tiêu biểu thời kỳ từ 1939-1945 góp phần làm sáng tỏ thêm vấn đề lí luận thực tiễn to lớn, làm phong phú thêm hình thái vận động Cách mạng tháng Tám Việt Nam Phong trào cách mạng Bắc Ninh chứng tỏ vị trí, vai trò quan trọng nghiệp cách mạng nước nói chung cách mạng thủ Hà Nội nói riêng Thơng qua việc nghiên cứu tìm hiểu lịch sử q trình vận động giải phóng dân tộc Bắc Ninh (19391945) với đỉnh cao khới nghĩa giành quyền thắng lợi tháng 8-1945, luận văn góp phần làm sáng rõ truyền thống yêu nước nhân dân tỉnh Bắc Ninh, sáng tạo Đảng việc sử dụng kết hợp hình thức bạo lực cách mạng để giành quyền tay nhân dân Từ lí tơi định chọn: “Q trình vận động giải phóng dân tộc Bắc Ninh (19391945) ” làm đề tài luận văn thạc sĩ Lịch sử nghiên cứu vấn đề Quá trình vận động giải phóng dân tộc Bắc Ninh từ năm 1939 đến 1945 vấn đề lịch sử giới sử gia trung ương địa phương quan tâm nghiên cứu Có nhiều sách, cơng trình nghiên cứu, chun đề lịch sử, hồi kí tập trung viết viết vấn đề Liên quan tới đề tài văn kiện Đảng cộng sản Việt Nam bao gồm: văn kiện Đảng Toàn tập từ tập đến tập 7, chủ trương cách mạng Hồ Chí Minh qua Hồ Chí Minh tồn tập (tập 2, 3, 4), Nghị đảng tỉnh Bắc Ninh Đây tài liệu mang tính định hướng xuyên suốt đề tài Trần Văn Giàu (1957) biên soạn “Từ cách mạng tháng Mười đến cách mạng tháng Tám”, Nxb Văn Hóa; Trần Huy Liệu Văn Tạo biên soạn “Tổng khởi nghĩa tháng Tám”; Trần Huy Liệu (1961) biên soạn Lịch sử 80 năm chống Pháp, tập 2, Nxb Sử học; Văn Tạo (1995), Cách mạng tháng Tám - Một số vấn đề lịch sử, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Đây nhận định, quan điểm, số vấn đề liên quan tới cách mạng tháng Tám tác giả Cuốn “Cách mạng tháng Tám” (2005), Nxb Quân đội nhân dân Trường Trinh, nêu viết nói cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đơng Dương người có cơng lao lớn thắng lợi cách mạng cách mạng tháng Tám Viện Lịch sử Đảng biên soạn “Cách mạng tháng Tám 1945” nêu sơ lược trình diễn cách mạng từ trình chuẩn bị tư tưởng, lực lượng, cao trào chống Nhật cứu nước khái quát diễn biến cuộc, từ đúc rút tính chất, ý nghĩa kinh nghiệm cách mạng Nguyễn Thanh Tâm (2005) với “Khởi nghĩa phần lên tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám 1945”, Nxb Chính trị quốc gia, phân tích sâu sắc chủ trương khởi nghĩa phần lên tổng khởi nghĩa Đảng Cuốn “Nghệ thuật đạo đấu tranh vũ trang cách mạng tháng Tám” Nguyễn Anh Dũng (1989), Nxb Sự thật, nêu trình chuyển từ đấu tranh trị lên đấu tranh trị kết hợp với vũ trang tiến hành đấu tranh vũ trang từ thấp đến cao trình chuẩn bị thực hành khởi nghĩa giành quyền Nguyễn Đình Lê (2010) chủ biên “Cách Mạng tháng tám năm 1945 Hà Nội”, Nxb Hà Nội Cuốn sách cung cấp cách có hệ thống q trình diễn vận động cách mạng thủ đô Hà Nội qua có đơi nét cách mạng tháng Tám tỉnh lân cận có Bắc Ninh Tạp chí Nghiên cứu lịch sử có in nhiều viết có giá trị cách mạng tháng Tám: Vũ Quang Hiển, “Một số vấn đề phương pháp cách mạng tổng khởi nghĩa tháng tám 1945”; Phạm Hồng Tung, “Góp phần tìm hiểu thêm đặc điểm, tính chất cách mạng tháng tám 1945”; Nguyễn Thanh Tâm, “Nghệ thuật khởi nghĩa cách mạng tháng tám 1945”… chặt chẽ với lực lượng quần chúng dậy, tạo nên sức mạnh kì diệu bạo lực cách mạng, áp đảo phát xít Nhật bè lũ tay sai giành quyền Nghệ thuật khởi nghĩa cách mạng tháng Tám nghệ thuật lãnh đạo, đạo sáng tạo tồn q trình chuẩn bị tiến hành tổng khởi nghĩa Đảng quán triệt vận dụng lí luận khởi nghĩa vũ trang Mác Lênin vào cách mạng nước ta, tư tưởng cách mạng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh, kế thừa phát huy nghệ thuật đánh giặc dân tộc Học tập đúc kết thực tiễn phong trào yêu nước cách mạng chống đế quốc phong kiến nhân dân ta Chủ nghĩa Mác Lênin khẳng định phương pháp cách mạng bạo lực quy luật phổ biến, phương thức chủ yếu phổ biến giai cấp vô sản lật đổ ách thống trị giai cấp tư sản Cơng dậy giành quyền Bắc Ninh thắng lợi để lại kinh nghiệm lịch sử phương pháp cách mạng: sử dụng bạo lực cách mạng quần chúng, dực vào lực lượng trị lực lượng vũ trang; kết hợp đấu tranh trị với đấu tranh vũ trang; từ khởi nghĩa phần chiến tranh du kích cục nông thôn; tiến lên chớp thời tổng khởi nghĩa tồn bộ, đạp tan máy quyền tay đế quốc tay sai, thiết lập quyền cách mạng - Năm là: tích cực chuẩn bị chớp thời phát động khởi nghĩa Vấn đề thời yếu tố quan trọng định thành bại đấu tranh Trên sở phân tích xác tình hình, điều kiện nước quốc tế mà Đảng kịp thời đề nhiều chủ trương, biện pháp thích hợp Căn vào tình hình thực tế khách quan, Đảng nhận rõ hội tốt giúp cho Tổng khởi nghĩa thành công Chiến tranh lúc giai đoạn liệt, quân Đồng Minh vào Đông Dương đánh Nhật, Đảng dự kiến thời cho tổng khởi nghĩa nổ Thứ nhất, quân Đồng Minh vào bám vị trí chiến lược Đơng Dương, qn Nhật đem qn 77 đánh quân đồng Minh thời điểm phát động tổng khởi nghĩa Đảng Bắc Ninh phát động cao trào kháng Nhật diễn mạnh mẽ sâu rộng với hoạt động chủ đạo phong trào phá kho thóc Nhật cứu đói, phong trào chống thu thuế với việc vận động quần chúng tham gia cách mạng Phong trào “phá kho thóc cứu đói” diễn mạnh mẽ liên tiếp “cơn mưa vàng” giúp cứu đói cho hàng vạn người, từ niềm tin quần chúng nâng lên Và sau phong trào khởi nghĩa phần yếu tố quan trọng quyền cấp sở tay Việt Minh Khi chiến tranh giới thứ Hai kết thúc, phát xít Nhật đầu hàng Đồng Minh không điều kiện, lúc hàng ngũ Nhật Đông Dương hoang mang chia rẽ đế cực điểm Những điều kiện khởi nghĩa chín muồi, hội tốt cho khởi nghĩa giành quyền nhiên thời không tồn lâu, tồn thời gian ngắn, trước quân Đồng Minh vào Đông Dương Những nhận định kịp thời, đắn Đảng thể rõ Hội nghị toàn quốc Đảng (14 15-1945), định tồn dân dậy khởi nghĩa giành quyền nhân dân Bắc Ninh hưởng ứng lời kêu gọi Hồ Chí Minh, đứng lên khởi nghĩa giành quyền thắng lợi nhanh chóng vòng chưa đầy tuần lễ, lập quyền tỉnh Khởi nghĩa thành cơng kết cuả q trình 15 năm xây dựng lực lượng, tập dượt đấu tranh mà trực tiếp phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945 Trong q trình đó, đảng Bắc Ninh gây dựng lực lượng trị hùng hậu, bước xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt, xung kích hỗ trợ cho quần chúng dậy giành quyền thành cơng Tuy nhiên qua thực tế cách mạng Bắc Ninh bộc lộ điểm hạn chế: 78 + Thứ việc chưa giải giáp quân đội Nhật, sau cách mạng tháng Tám lực lượng quân Nhật đơng, đe dọa tới quyền non trẻ trật tự địa phương + Thứ hai chưa có kế hoạch phát động cao trào cách mạng cách tồn diện, có vài địa phương có phong trào cách mạng phát triển mạnh Từ Sơn, Thuận Thành, Tiên Du, lại phong trào cách mạng trầm huyện Quế Dương hay số xã Yên Phong, Lang Tài sau ngày 9-3 lập sở Việt Minh Những địa phương có phong trào cách mạng phát triển trầm Đảng chưa trọng gây dựng phát triển lực lượng mà trọng địa phương có điều kiện thuận lợi, nơi mà cách mạng cắm rễ sâu Đồng thời xuất phát từ nguyên nhân khách quan nơi quân Nhật tập trung đông, quyền Nhật Pháp mạnh, khó gây dựng phát triển cách mạng Điều làm ảnh hưởng tới phong trào cách mạng chung tỉnh + Thứ ba là, công tác chuẩn bị tư tưởng tổ chức chưa chu đáo nên việc giành quyền số huyện bộc lộ nhiều thiếu sót Một số nơi giành quyền tương đối sớm giành huyện lỵ xong để đấy, số nơi tự động mạnh đâu làm khơng có đạo sát Việc củng cố an ninh trật tự xã hội hạn chế + Thứ tư, vấn đề cẩn mật cách mạng chưa cao cụ thể giai đoạn đầu cách mạng 1930-1931 chưa làm tốt vấn đề dẫn tới việc sở cách mạng dễ bị kẻ thù lần đường dây bắt giữ, sát hại nhiều đồng chí gây tổn hại to lớn cho cách mạng, nhiều nơi phong trào cách mạng gần trắng, sau cách mạng gây dựng phục hồi trở lại Với yếu tố trên, chi Đảng Cộng sản Bắc Ninh đời, non trẻ làm nên thắng lợi ban đầu có ý nghĩa lịch sử trọng đại thắng lợi phong trào giải phóng dân tộc 1945 79 Tiểu kết chương Cách mạng tháng Tám kiện lịch sử vĩ đại kỉ XX, cách mạng thắng lợi làm sâu sắc tinh thần anh dũng, quật cường đoàn kết thống dân tộc Việt Nam đánh tan xiềng xích đế quốc, phát xít, lật nhào chế độ quân chủ tồn hàng nghìn năm, làm cho nước Việt Nam thành nước Cộng hòa dân chủ, đưa dân tộc Việt Nam thành dân tộc tự [54, tr.176] Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đỉnh cao cách mạng tháng 8-1945 Bắc Ninh thắng lợi trải qua 70 năm, ý nghĩa kinh nghiệm, học giữ nguyên giá trị lịch sử Thắng lợi thể sức mạnh to lớn khối đoàn kết tồn dân, khả cách mạng, tính chủ động sáng tạo địa phương nước Nhân dân Bắc Ninh có truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ quê hương đất nước từ ngàn năm lịch sử Truyền thống thể qua suốt q trình lịch sử dựng nước giữ nước dân tộc, từ đấu tranh chống giặc ngoại xâm thời phong kiến tới kháng chiến chống thực dân Pháp, phát xít Nhật đế quốc Mỹ sau Ngay có tiếng súng xâm lược thực dân Pháp, nhân dân kiên đứng lên đấu tranh đánh đuổi, bảo vệ quê hương để giành lại độc lập Đặc biệt, từ có lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thống đánh giặc cứu nước phát huy nữa, nhân dân Bắc Ninh tiến hành thắng lợi vận động giải phóng dân tộc 1939 – 1945, đánh đổ ách áp phát xít Nhật, Pháp bè lũ tay sai, giành quyền tay nhân dân 80 KẾT LUẬN Bắc Ninh vùng đất cổ có lịch sử ngàn năm văn hiến, nơi có phong trào cách mạng sớm, phát triển mạnh Dưới lãnh đạo Đảng Cộng Sản, phong trào cách mạng Bắc Ninh có bước hướng, ngày phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng bắt nhịp với phong trào cách mạng chung nước, với đỉnh cao thắng lợi Cách mạng tháng tám năm 1945 Hòa chung với dòng chảy cách mạng, Bắc Ninh khẳng định vị trí thắng lợi cách mạng nước Tỉnh nắm giữ vị trí chiến lược quan trọng, nằm vị trí phên giậu tiếp giáp với thủ Hà Nội, hoạt động trị, qn Bắc Ninh có ảnh hưởng định tới Hà Nội Bắc Ninh không quan trọng mặt buôn bán địa điểm lựa chọn tốt chi phối đường Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Dương Chính mùa xn 1884, Pháp tiến đánh thành Bắc Ninh hồn thành gấp cơng thống trị bảo hộ Việt Nam Bắc Ninh điểm trung chuyển từ thủ đô Hà Nội lên tỉnh miền núi phía Bắc giáp Trung Quốc, địa phương nối thủ đô Hà Nội với địa Việt Bắc, nơi tập trung tuyến đường bộ, đường sắt, đường sông quan trọng qua Nơi vị trí qn đặc biệt quan trọng, có đẩy đủ điều kiện thuận lợi cho cách mạng Bắc Ninh trở thành địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, trung tâm động chiến trường miền Bắc Trong kế hoạch Đảng xây dựng đường giao thơng liên lạc an tồn nối Hà Nội với Việt Bắc, Bắc Ninh địa phương nằm đường Có thể nói, thành cơng cơng đấu tranh giải phóng dân tộc sau này, cụ thể kháng chiến chống Pháp, Mỹ, hoạt động đạo Đảng từ chiến 81 khu Việt Bắc tới địa phương có thông suốt hay không Bắc Ninh làm tốt cơng tác bảo đảm an tồn cho con đường qua đây, nơi tập trung nhiều đường giao thông thủy, bộ, đường sắt trọng điểm qua, đường nhất, nên nơi có vị trí qn trọng yếu, trở thành chiến trường ác liệt giành giật ta địch [14, tr.111] Bắc Ninh Đảng tin tưởng lựa chọn xây dựng trở thành vùng An toàn khu Thường vụ Trung ương Đảng, diễn họp, hội nghị quan trọng Đảng suốt trình cách mạng từ 1941-1945 Địa phương nối Hà Nội với ATK 2, ATK làm tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho lãnh đạo, quan an toàn Đảng Đồng thời nơi tích trữ lực lượng bí mật, hoạt động theo nhiệm vụ mà Trung ương Xứ ủy trực tiếp đạo hoạt động đạo cách mạng nước Có điều trước hết truyền thống yêu nước, đấu tranh bất khuất nhân dân Bắc Ninh Bắc Ninh có truyền thống yêu nước, truyền thống đấu tranh bất khuất, nơi phong trào cách mạng sớm phát triển mạnh mẽ, quê hương những nhà cách mạng lớn dân tộc như: Nguyễn Văn Cừ, Hồng Quốc Việt, Ngơ Gia Tự… Là địa phương nức tiếng với đội thiếu niên du kích Đình Bảng, tiểu đoàn Thiên Đức, tiểu đội nữ Trưng Trắc, đội du kích Hồng Hà vào lịch sử, văn học gương sáng lòng yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường, bất khuất, nhân dân Bắc Ninh lòng tin theo lí tưởng Đảng Vai trò Bắc Ninh khơng thể đấu tranh giành độc lập dân tộc 1945 kéo dài, xuyên suốt kháng chiến chống Pháp đế quốc Mỹ sau Trong kháng chiến chống Pháp, nơi nơi diễn trận đánh liệt ta Pháp, Bắc Ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho đường giao thông huyết mạch nối thủ đô với 82 địa Việt Bắc Trong kháng chiến chống Mỹ, hậu phương, chi viện nhiều sức người sức cho kháng chiến thắng lợi, đồng thời làm tốt nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội Với tầm quan trọng Bắc Ninh với Hà Nội cách mạng nước, Bắc Ninh nơi thường xuyên lui tới nhiều cán cấp cao Đảng Đây vinh dự tỉnh mà chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhiều nhất, tới 18 lần suốt từ năm 1945 đến người Vùng đất Bắc Ninh nơi mà Người giành nhiều tình cảm, nhân dân Bắc Ninh ghi nhớ công lao vào lời dạy Bác Luận văn góp phần cung cấp hiểu biết trình đấu tranh nhân dân Bắc Ninh vận động giải phóng dân tộc lãnh đạo Đảng Qua giúp hiểu thêm Bắc Ninh, phong trào cách mạng địa phương, nơi có phong trào cách mạng sớm phát triển mạnh Đồng thời luận văn giúp bật lên truyền thống yêu nước nhân dân Bắc Ninh phát huy cao độ qua cách mạng, khẳng định vai trò to lớn quần chúng nhân dân, động lực quan trọng cách mạng 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành đảng huyện Gia Bình (2005), Lịch sử Đảng huyện Gia Bình, Nxb Chính trị quốc gia Ban chấp hành đảng huyện Gia Lâm (2015), Lịch sử đảng Huyện Gia Lâm (1930-2015), Nxb Chính trị quốc gia, H Ban chấp hành đảng huyện Lương Tài (2005), Lịch sử Đảng huyện Lương Tài, Nxb Báo Bắc Ninh Ban chấp hành đảng huyện Quế Võ , Lịch sử Đảng huyện Quế Võ, Nxb Chính trị quốc gia, H Ban chấp hành đảng huyện Thuận Thành (2007), Lịch sử Đảng huyện Thuận Thành tập 1(1928-1954), Nxb Văn hóa dân tộc, H Ban chấp hành đảng huyện Tiên Du, Lịch sử Đảng huyện Tiên Du, Nxb Chính trị quốc gia, H Ban chấp hành đảng huyện Từ Sơn (2004), Lịch sử Đảng huyện Từ Sơn, Nxb Chính trị quốc gia, H Ban chấp hành đảng huyện Yên Phong (2004), Lịch sử Đảng huyện Yên Phong (1928-2000), Nxb Thanh Niên, H Ban chấp hành Đảng thành phố Bắc Ninh (2011), Lịch sử Đảng thành phố Bắc Ninh (1926-2010), Nxb Chính trị quốc gia, H 10 Ban chấp hành Đảng tỉnh Bắc Ninh (1998), Lịch sử đảng tỉnh Bắc Ninh (1926-1954), Nxb Chính trị quốc gia, H 11 Ban chấp hành Đảng xã Hà Mãn (2000), Lịch sử truyền thống cách mạng xã Hà Mãn, Nxb Văn hóa dân tộc, H 12 Ban chấp hành Đảng xã Song Liễu (2001), Lịch sử truyền thống cách mạng xã Song Liễu, Nxb Văn hóa dân tộc, H 13 Ban huy quân tỉnh Bắc Ninh (2000), Bắc Ninh Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954, Nxb Quân đội nhân dân, H 84 14 Ban huy quân tỉnh Bắc Ninh (2000), Bắc Ninh Lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp 1954-1975, Nxb Quân đội nhân dân, H 15 Ban huy quân tỉnh Bắc Ninh (2015), Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân huyện Thuận Thành (1944-2004), Nxb Quân đội nhân dân, H 16 Ban nghiên cứu lịch sử Đảng (1970), Cách mạng tháng tám (1945), Nxb Sự Thật, H 17 Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng (1987), Lịch sử Đảng đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Hà Bắc (tập 1) 18 Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Hà Bắc (1978), Đồng chí Ngơ Gia Tự, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc Đảng ta 19 Đại học quốc gia Hà Nội (2001), Kỉ yếu hội thảo khoa học kỉ niệm 55 năm cách mạng tháng tám quốc khánh 2-9 (1945-2000), Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, H 20 Đảng xã Phật Tích (2006), Lịch sử Đảng xã Phật Tích, Nhà in Khoa học công nghệ, H 21 Đảng Cộng Sản Việt Nam (1998), Văn kiện Đảng toàn tập tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, H 22 Đảng Cộng Sản Việt Nam (1998), Văn kiện Đảng toàn tập tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, H 23 Đảng Cộng Sản Việt Nam (1999), Văn kiện Đảng toàn tập tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, H 24 Đảng Cộng Sản Việt Nam (1999), Văn kiện Đảng toàn tập tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, H 25 Đảng Cộng Sản Việt Nam (1999), Văn kiện Đảng toàn tập tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, H 26 Đảng Cộng Sản Việt Nam (1995), Văn kiện Đảng toàn tập tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, H 85 27 Đảng Cộng Sản Việt Nam (1995), Văn kiện Đảng toàn tập tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, H 28 Đảng Ủy, HĐND, UBND xã Tân Chi (2004), Lịch sử xã Tân Chi 29 Đinh Trần Dương (2015), Vai trò lịch sử Hội Việt Nam cách mạng niên, Nxb trị quốc gia, H 30 Đồn Thị Lợi (2000), An toàn khu I, Nxb Đại Học Quốc gia Hà Nội, H 31 Hồ Chí Minh(1995), Tồn tập, tập 2, Nxb Chính trị Quốc gia, H 32 Hồ Chí Minh(1995), Tồn tập, tập 3, Nxb Chính trị Quốc gia, H 33 Hồ Chí Minh(1995), Tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, H 34 Hội khoa học lịch sử tỉnh Bắc Ninh, đề tài nghiên cứu khoa học, Nghiên cứu vai trò an tồn khu (ATK) Bắc Ninh thời kỳ 1939-1945 Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, học kinh nghiệm 35 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Ninh (2000), Lịch sử phong trào phụ nữ tỉnh Bắc Ninh (1930-2000), Nxb Thế Giới, H 36 Khổng Đức Thiêm, Sự hình thành Đảng Bắc Ninh - Bắc Giang từ năm 1926 đến năm 1930 việc chuẩn bị đội ngũ cán bộ, Luận Án Tiến sĩ lịch sử, Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng HCM 37 Kỉ niệm 60 năm Cách mạng tháng Tám, Tạp chí lịch sử Đảng số 8/2009 38 Minh - Tranh (1958), Việt Minh thắng lợi cách mạng tháng Tám: Từ nghị hội nghị Trung ương lần thứ tám tháng 5-1941 đến nghị hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông Dương từ 13 đến 15-8-1945, Nxb Sự Thật, H 39 Ngô Đăng Tri, 80 năm (1930-2010) Đảng Cộng sản Việt Nam chặng đường lịch sử, Nxb Thông tin truyền thông, H 40 Nguyễn Anh Dũng (1989), Nghệ thuật đạo đấu tranh vũ trang cách mạng tháng Tám, Nxb Sự thật, H 86 41 Nguyễn Đình Lê (2010), Cách Mạng tháng tám năm 1945 Hà Nội, Nxb Hà Nội 42 Nguyễn Thanh Tâm (2005), Khởi nghĩa phần lên tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám 1945, Nxb Chính trị quốc gia, H 43 Nguyễn Thanh Tâm, Nghệ thuật khởi nghĩa cách mạng tháng tám 1945, Tạp chí nghiên cứu lịch sử số 8-2005, tr.19-27 44 Nguyễn Văn Cừ Nhà lãnh đạo xuất sắc Đảng cách mạng Việt Nam (2002), Nxb Chính trị quốc gia, H 45 Phạm Hồng Tung, Góp phần tìm hiểu hêm đặc điểm, tính chất cách mạng tháng tám 1945, tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 8-2005, tr.11-15 46 Sở văn hóa, thể thao du lịch, Bảo tàng Bắc Ninh (2010), Địa danh, địa giới hành tỉnh Bắc Ninh lịch sử, H 47 Thị ủy Từ Sơn (2010), Lịch sử đảng phường Đình Bảng (19302010) 48 Tỉnh Ủy Bắc Ninh (2005), 75 năm truyền thống công tác dân vận Đảng tỉnh Bắc Ninh (1930-2005), H 49 Tỉnh ủy Bắc Ninh (2005), Hoàng Quốc Việt chiến sỹ cộng sản mẫu mực, nhà in Khoa học công nghệ, H 50 Trần Bá Đệ (chủ biên) (1992), Lịch sử Việt Nam 1930-1945, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội, H 51 Trần Huy Liệu (1961), Lịch sử 80 năm chống Pháp, tập 2, Nxb Sử học, H 52 Trần Văn Giàu (1957), Từ cách mạng tháng Mười đến cách mạng tháng Tám, Nxb Văn Hóa, H 53 Triệu Quang Tiến (2007), Đồng chí Trường Chinh với thắng lợi cách mạng tháng Tám, tạp chí Giáo dục Lí luận, 2007, số 1+2, tr.9-14 87 54 Trường Chinh (2005), Cách mạng tháng Tám, Nxb Quân đội nhân dân, H 55 Ủy ban nhân dân xã Đình Bảng (2001), Lịch sử xã Đình Bảng tập 1, Xí nghiệp in Nơng nghiệp Công nghệ thực phẩm, H 56 Văn Tạo (1995), Cách mạng tháng Tám - Một số vấn đề lịch sử, Nxb Khoa học xã hội, H 57 Văn Tạo, Cách mạng tháng Tám - thắng lợi đường lối chiến lược, sách lược chủ động sáng tạo Đảng, Tạp chí Cộng sản, 2005, số 16, tr.13-17 58 Vũ Hắc Thơng (2000), Lịch sử Tiểu đồn Thiên Đức - Bắc Ninh kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954), Nxb Quân đội nhân dân, H 59 Vũ Quang Hiển, Một số vấn đề phương pháp cách mạng tổng khởi nghĩa tháng tám 1945, Tạp chí nghiên cứu lịch sử số 8, 2005, tr.28-35 88 PHỤ LỤC Sơ đồ khởi nghĩa giành quyền Bắc NinhBắc Giang 1945 89 Chùa Đồng Kỵ (Từ Sơn)nơi diễn nhiều họp quan trọng Đảng 90 Chùa Dâu (Thuận Thành) – nơi diễn phong trào phá kho thóc Nhật cứu đói (15-3-1945) 91 ... nhân dân Từ lí tơi định chọn: “Q trình vận động giải phóng dân tộc Bắc Ninh (1939 – 1945) ” làm đề tài luận văn thạc sĩ Lịch sử nghiên cứu vấn đề Quá trình vận động giải phóng dân tộc Bắc Ninh. .. trào giải phóng dân tộc Bắc Ninh qua bật lên vai trò cách mạng tỉnh, rút số kinh nghiệm cho cách mạng - Nhiệm vụ: Luận văn trình bày cách có hệ thống q trình vận động giải phóng dân tộc Bắc Ninh. .. q trình vận động giải phóng dân tộc Bắc Ninh (1939 – 1945) với đỉnh cao khới nghĩa giành quyền thắng lợi tháng 8-1945, luận văn góp phần làm sáng rõ truyền thống yêu nước nhân dân tỉnh Bắc Ninh,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quá trình vận động giải phóng dân tộc ở bắc ninh (1939 1945) , Quá trình vận động giải phóng dân tộc ở bắc ninh (1939 1945)

Từ khóa liên quan